Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj"

Transkript

1 Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Petr Tukač Abstrakt Obsahem práce je návrh čelně-kuželové převodovky pro nízkopodlažnou tramvaj. K přenosu točivého momentu mezi elektromotorem a tramvajovými koly slouží dvě modulární převodovky. Převodovky jsou dimenzovány na maximální rychlost tramvaje 7 km/h s možností výměny čelních ozubených kol pro pomalejší jízdu 5 km/h ale v náročnějším terénu s větším stoupáním. Projekt se skládá z výpočtů jednotlivých dílů (čelního a kuželového ozubení, hřídelů a ložisek) a konstrukčního uspořádání. Vlastní konstrukce pohonu byla vymodelována v programu ProEngineer Wf. Sestava pohonů na obou bocích tramvaje se skládá z elektromotoru, dvou převodovek pro obě hnaná kola podvozku, uchycení k rámu podvozku, dvou zubových spojek a dvou ojničkových spojek. Také byla provedena hmotnostní analýza jednotlivých součástí pohonu a stanoveny torzní tuhosti jednotlivých hřídelů. Dále byly vypočteny vlastní frekvence torzních kmitů soustavy a stanoveny vlastní tvary kmitů. Klíčová slova nízko-podlažní tramvaj, pohon, čelně-kuželová převodovka, modulární skříň, maximální rychlost 7 km/h, výroba cenově nenáročná Obrázek. Pohled na pohonné ústrojí. Úvod Cílem projektu bylo navrhnout pohon pro nízko-podlažní tramvaj s podélně uloženým elektromotorem. Pohon na obrázku zahrnuje dvě převodovky a asynchronní elektromotor. Rozvod výkonu na všechny čtyřy kola podvozku umožňuje vysokou trakci při malém počtu náprav. odulární převodovka díky své jednoduchosti poskytuje vysokou variabilitu sestavení a snadnou montáž. Postranní uložení pohonu umožňuje snadný průchod tramvají díky nízké

2 podlaze. K přenosu výkonu mezi převodovkou a elektromotorem slouží zubové spojka, která je vybavena bzdovým kotoučem pro možnost nouzového brzdění.. Zadání. Cíle projektu. Vypracovat model sestavy skupinového pohonu volně otočných kol tramvajového podvozku s podélně orientovanou osou motoru. Provést základní výpočet jízdního cyklu vozidla a stanovit ekvivalentní hnací a brzdnou sílu. Navrhnout základní uspořádání převodovky. Navrhnout základní konstrukční uspořádání převodovky.. Provést hmotnostní analýzu jednotlivých součástí pohonu a stanovit torzní tuhost jednotlivých hřídelů 5. Výpočet vlastní frekvence torzních kmitů soustavy pohon kola a stanovit vlastní tvary kmitů.. Zadané hodnoty Rozchod... 5 mm Rozvor podvozku... 8 mm aximální nápravové zatížení... kn Vzdálenost středů nápravových ložisek mm aximální rychlost... 7 km/h Převod... 6,8 : Počet zubů... 8/5, 5/77 aximální příkon převodovky při 85 ot/min... 8 kw Střední vzdálenost zastávky... 5 m Průměr kol (opotřebovaný) (59) Šířka kolejového kanálu... max. 55 mm Brzda... kotoučová Součinitel adheze..., Průměr brzdového kotouče mm. Výpočet pohonu. Výběr elektromotoru Obrázek. Zvolený elektromotor s označením TB 7 Y

3 napravove _ zatizeni Nejprve jsem stanovil maximální přenesitelnou tečnou sílu T µ 6, 5 kn. vmax Poté jsem vypočítal potřebný výkon na kole PK ωmax T rk, 8 kw. r Předpokládám účinnost ozubení η η, 98 []. Celková účinnost je η ce ln iho _ ozubeni kuzeloveho _ ozubeni celkova ηce ln iho _ ozubeni ηkuzeloveho _ ozubeni,96 []. Výkon motoru na jedno kolo se vypočte dle P vztahu: Pm 5, 6kW. V katalogu [] jsem našel nejblíže vyšší možný i η celkovy celkova čtyřpólový motor. Označení motoru je TB 7 Y, jehož výkon je P, kw. Otáčky výstupního hřídele o průměru d 6 mm jsou n 89, 69 /min.. Výpočet ekvivalentních sil m Nejprve jsem zvolil maximální dovolené zrychlení pro rozjezd a, 8 m/s a pro m m zrychleni brzdění a, m/s. aximální hmotnost na nápravu jsem určil ze vzorce zrychleni napravove _ zatizeni mg 596,8 kg. ezi vlivy ovlivňující točivý moment motoru jsem zahrnul g 7 odpor vzduchu vzduch cx ρ A v / ikol,5,85 7, 7, N,6 (hodnota pro maximální rychlost), kde součinitel odporu vzduchu volím c, 5 [], hustota vzduchu za normálních podmínek je ρ,85 kg / m, v [km/h] je aktuální rychlost, předpokládaný počet kol tramvaje volím i [] a odpor valení jsem vypočetl ze vztahu kol o 5 5 N, kde o [] je měrný odpor valení, který valeni valeni napravove _ zatizeni bývá,;. Následně jsem sestavil průběhy jízdního cyklu vozidla na střední zastávkové vzdálenosti s 5 m. Na obrázku je vidět závislost rychlosti vozidla na ujeté vzdálenosti. Navržený pohon umožňuje rozjezd z nuly na maximální rychlost na dráze s m a zastavení na dráze s m. Vozidlo pojede maximální rychlostí na dráze s 9 m. Obrázek vyjadřuje závislost tečné síly na kole na ujeté vzdálenosti. Při rozjezdu jsem nejprve omezen maximálním dovoleným zrychlením a poté maximálním výkonem elektromotoru. Při jízdě maximální rychlostí musí vozidlo překonávat odpor + 7, + 5, N. Předpokládám, že vozidlo bude brzdit max_ rychlost vzduch valeni elektromotorem, proto je také vidět na obrázku úbytek výkonu při brzdění. Pro nouzové brzdění je pohon vybaven brzdovým kotoučem na zubové spojce umístěné mezi elektromotorem a převodovkou. Σ Ekvivalentní hnací sílu jsem vypočítal ze vzorce i t ekv hnaci 6, 7 kn, kde Σ i t t je úměrné ploše pod křivkou na obrázku na dráze ; m. Ekvivalentní brzdnou sílu jsem Σ vypočítal ze vzorce i t ekv brzdna 5, 6 kn, kde Σ i t je úměrné ploše nad t křivkou na obrázku na dráze 6; 5 m. Ekvivalentní síla určuje zatížení ozubení v převodovce při běžném provozu. valeni x K

4 Tachogram rychlost v [km/h] vzdálenost s [m] Obrázek. Závislost rychlosti vozidla na vzdálenosti Průběh hnací síly na dráze síla [kn] vzdálenost s [m] Obrázek. Závislost hnací síly na vzdálenosti. Výpočet točivých momentů na převodovce Obrázek 5. Řez převodovkou Točivé momenty patří mezi nejdůležitější parametry, protože určují nejen velikost převodovky ale také maximální hnací sílu vozidla. Ze zadaných hodnot jsem vypočítal

5 z 5 převodový poměr na čelním ozubení i, 5 a také převodový poměr na z 8 z 77 kuželovém ozubení i 5,. z 5 Výpočet točivého momentu na výstupním hřídeli: k max_ zrychleni rk 7,5 Nm Velikost točivého momentu na předlohovém hřídeli: k k k i ηkuzeloveho _ ozubeni 6,8 Nm Výpočet točivého momentu na vstupním hřídeli: k k i ηce ln iho _ ozubeni 9, Nm. Výpočet šířky a bezpečnosti ozubených kol Poměrné šířky ozubených kol a normálné moduly jsem zvolil s ohledem na minimální dovolenou bezpečnost v dotyku a ohybu. Pevnostní výpočet jsem provedl v programu Autodesk Inventor 8 podle ČSN. Pro obě ozubené soukolí jsem navrhl materiál 6 O určený k nitridaci s mezí únavy v ohybu σ 7 Pa a s mezí únavy v dotyku lim b O σ 8 H lim b Pa. inimální bezpečnost čelního ozubení v ohybu je S, 86 a v dotyku S H,6 a bezpečnost u kuželového ozubení je v ohybu S, 66 a v dotyku S H, 65. Při vjezdu vozidla na zborcenou kolej (např.: výhybka) by mohlo dojít k nárůstu výkonu na jednom kole o 6%, proto musím zajistit, aby minimální bezpečnost ozubení byla alespoň 5%. inimální bezpečnost při přetížení čelního ozubení v ohybu je S, 896 a v dotyku SH,7 a bezpečnost u kuželového ozubení je v ohybu S, a v dotyku S H, 99. inimální bezpečnost je splněna..5 Velikosti ozubených kol V tabulce jsou uvedeny základní rozměry čelních ozubených kol. Tabulka. - Rozměry čelních ozubených kol Čelní ozubené kolo d průměr roztečné kružnice [mm] 7,9 59,9 d a průměr hlavové kružnice [mm] 7,688 68,9 d f průměr patní kružnice [mm] 7,5 8,68 d b průměr základní kružnice [mm], 5, b šířka ozubení [mm],5 6, ε součinitel trvání záběru [],76 V tabulce jsou uvedeny základní rozměry kuželových ozubených kol.

6 Tabulka. - Rozměry kuželových ozubených kol Kuželové ozubené kolo d e vnější roztečný průměr [mm] 75, 85, d m střední roztečný průměr [mm] 65,9 5,9 d ae vnější hlavový průměr [mm] 88, 86,8 d ai vnitřní hlavový průměr [mm] 65,886 87,75 d fe vnější patní průměr [mm] 66,87 8, δ úhel roztečného kužele [ ],5 78,9765 δ a úhel hlavového kužele [ ], 79,899 δ f úhel patního kužele [ ] 9,888 76,6868 b šířka ozubení [mm] 5, ε součinitel trvání záběru [],778.6 Výpočet osové vzdálenosti Osovou vzdálenost jsem zvolil a, 8 mm (v horizontálním směru mm a vertikálním směru 5 mm). Korigovanou osovou vzdálenost jsem volil z důvodu zajištění minimální světlé výšky vozidla h 6 mm, snížení celkové šířky vozidla díky velkým rozměrům elektromotoru a také potřebě dostatečného místa pro kolejnicovou brzdu. Vypočtené hodnoty korekcí obou ozubených soukolí jsou uvedeny v tabulce. Tabulka. - Korekce ozubených kol Čelní ozubení Kuželové ozubení Ozubené kolo x i jednotkové posunutí,8,,68 -,68.7 Silové poměry v ozubení Hřídel I Obrázek 6. Hřídel Na hřídel I působí pouze reakce od čelního ozubeného kola a reakce od ložisek. Reakce od spojky nebo od elektromotoru jsem zanedbal, protože většinou nepřekročí % velikosti ostatních sil. Výpočet tečné síly na čelním ozubeném kole: K I t 7659,77N d w Z tečné síly jsem dopočítal axiální a radiální síly:

7 a r tgα β t cos tgβ t 89,5N 5,6 N Obrázek 7 zobrazuje průběh ohybového a kroutícího momentu: Průběh momentů na hřídeli (Dopředný směr) Průběh momentů na hřídeli (Zpětný směr) m o m e n t [ N m ] 6 5 k [Nm] oxz [Nm] oyz [Nm] vzdálenost x [mm] m o m e n t [ N m ] vzdálenost x [mm] k [Nm] oxz [Nm] oyz [Nm] Obrázek 7. Průběh momentů na hřídeli při dopředném a zpětném směru Z obrázku 7 jsem zjistil, v jakém místě je hřídel nejvíce namáhán. Nejvytíženější místo je přímo pod ozubeným kolem. Na toto místo jsem nadimenzoval průměr hřídele podle hypotézy τ : AX ored α + o + xz o yz K 555,5 Nm Z podmínky pro redukované napětí: σ 7 ; 8 red σ dovolene ored σ red 7,9 Pa Wo W o d 78mm Průměr hřídele pro dopředný směr: red σ red 7,9 < 8 d mm W o Výsledný zvolený průměr volím větší průměr z obou směrů: d d mm min zvoleny

8 Hřídel II Obrázek 8. Hřídel Na hřídel II působí reakce od čelního ozubeného kola, kuželového ozubeného pastorku a reakce od ložisek. Výpočet tečné síly na čelním ozubeném kole: d K t w 7659,7 N Z tečné síly jsem dopočítal axiální a radiální síly: r tgα β t cos tgβ a t 89, N 5,6 N Výpočet tečné síly na kuželovém ozubeném kole: d K t w 89,9 N V programu Autodesk Inventor 8 jsem pevnostní metodou podle ČSN dopočítal axiální a radiální síly: 8, r N 9, a N Obrázek 9 zobrazuje průběh ohybového a kroutícího momentu:

9 m o m e n t [ N m ] 8 6 Průběh momentů na hřídeli (Dopředný směr) vzdálenost x [mm] k [Nm] oxz [Nm] oyz [Nm] m o m e n t [ N m ] Průběh momentů na hřídeli (Zpětný směr) 6 k [Nm] oxz [Nm] oyz [Nm] vzdálenost x [mm] Obrázek 9. Průběh momentů na hřídeli při dopředném a zpětném směru Z obrázku 9 jsem zjistil, v jakém místě je hřídel nejvíce namáhán. Nejvytíženější místo je přímo pod ložiskem mezi čelním a kuželovým ozubeným kolem. Na toto místo jsem nadimenzoval průměr hřídele podle hypotézy τ AX obdobným způsobem jako u hřídele. Výsledný zvolený průměr hřídele volím větší průměr z obou směrů: d d 58 mm min zvoleny Hřídel III Obrázek. Hřídel Na hřídel III působí reakce od kuželového ozubeného kola a reakce od ložisek. Výpočet tečné síly na kuželovém ozubeném kole: d K t w 89,9 N V programu Autodesk Inventor 8 jsem pevnostní metodou podle ČSN dopočítal axiální a radiální síly: 9, r N

10 8, a N Obrázek zobrazuje průběh ohybového a kroutícího momentu: Průběh momentů na hřídeli (Dopředný směr) Průběh momentů na hřídeli (Zpětný směr) m o m en t [N m ] 5 5 k [Nm] oxz [Nm] 5 oyz [Nm] m o m en t [N m ] 5 5 k [Nm] oxz [Nm] 5 oyz [Nm] vzdálenost x [mm] -5 vzdálenost x [mm] Obrázek. Průběh momentů na hřídeli při dopředném a zpětném směru Z obrázku jsem zjistil, v jakém místě je hřídel nejvíce namáhán. Nejvytíženější místo je přímo pod kuželovým ozubeným kolem. Na toto místo jsem nadimenzoval průměr hřídele podle hypotézy τ AX obdobným způsobem jako u hřídele. Výsledný zvolený průměr hřídele volím větší průměr z obou směrů: d d 75 mm min zvoleny.8 Výpočet ložisek Hřídel I Na hřídel jsem navrhl ložiska kuličková do obou podpor. Obě ložiska jsou dimenzována na větší hodnotu obou reakcí. Tabulka zobrazuje maximální reakce na hřídeli : Tabulka. - Reakce působící na ložisko na hřídeli Výsledné reakce R [N] 7,8 A [N], S ohledem na výsledné reakce a požadovanou jmenovitou životnost ložiska 5 hodin jsem vypočetl v programu Autodesk Inventor 8 podle ISO 8-99 kuličkové ložisko s označením: LOŽISKO 69 ČSN 6 Hřídel II Na hřídel jsem navrhl soudečkové ložisko mezi čelní ozubené kolo a kuželový pastorek (místo ), do druhé podpory jsem navrhl dvojici kuželíkových ložisek v uspořádání do O (místo E). Obě ložiska jsou dimenzována na větší hodnotu z dopředného a zpětného směru. Tabulka 5 zobrazuje maximální reakce na hřídeli :

11 Tabulka 5. - Reakce působící na ložisko na hřídeli Výsledná reakce v místě E Výsledná reakce v místě R [N] 9,9 R [N] 5 67,9 A [N] A [N] S ohledem na výsledné reakce a požadovanou jmenovitou životnost ložiska 5 hodin jsem vypočetl v programu Autodesk Inventor 8 podle ISO 8-99 v místě podpory E dvojici kuželíkových ložisek s označením: LOŽISKO ČSN 7 a v místě podpory soudečkové ložisko s označením: LOŽISKO ČSN 75 Hřídel III Na hřídel jsem navrhl ložiska kuličková do obou podpor. Obě ložiska jsou dimenzována na větší hodnotu obou reakcí. Tabulka 6 zobrazuje maximální reakce na hřídeli : Tabulka 6. - Reakce působící na ložisko na hřídeli Výsledné reakce R [N] 95, A [N] 8, S ohledem na výsledné reakce a požadovanou jmenovitou životnost ložiska 5 hodin jsem vypočetl v programu Autodesk Inventor 8 podle ISO 8-99 kuličkové ložisko s označením: LOŽISKO 65 ČSN 6.9 Výpočet průhybu hřídele Průhyby hřídelů jsem vypočítal v programu Autodesk Inventor 8 podle hypotézy HH. Výpočet byl proveden pro běžný provoz. Hřídel I Schéma hřídele s vyznačenými podpěrami, silami a momenty je zobrazeno na obrázku : Obrázek. Schéma a průběh průhybu na hřídeli aximální průhyb hřídele je pod zubovou spojkou y, max 586 mm.

12 Hřídel II Schéma hřídele s vyznačenými podpěrami, silami a momenty je zobrazeno na obrázku : Obrázek. Schéma a průběh průhybu na hřídeli aximální průhyb hřídele je pod kuželovým pastorkem y, max 5 mm. Hřídel III Schéma hřídele s vyznačenými podpěrami, silami a momenty je zobrazeno na obrázku : Obrázek. Schéma a průběh průhybu na hřídeli aximální průhyb hřídele je pod uchycením kuželového ozubeného kola y 67 mm. max,. Dynamická analýza Kvadratické momenty setrvačnosti jsem vypočítal pomocí programu ProEngineer Wildfire.. Tabulka 7 obsahuje jednotlivé součásti použité při zjednodušeném výpočtu pohonu. Tabulka 7. - Parametry jednotlivých součástí pohonu Součásti / Parametry Hmotnost [kg] Kvadratický moment setrvačnosti [ *kg mm ] Tuhost [ *Nm/rad] Hřídel I,,6 8 98,6 Hřídel II,6,, Hřídel III, 7,9 89, Čelní ozubené kolo I, 6, k Čelní ozubené kolo II,9,7 k Kuželové ozubené kolo, 66, k

13 Držák kuželového kola 5,,6 k Tramvajové kolo 7,9 78, k Ojničková spojka,9 7,5 8 85, Zubová spojka 9,6 9, 9,6 Zubová spojka s brzdou,9 6,7 8, otor Výpočet vlastních kmitů pohonu Obrázek 5. odel pro výpočet vlastních kmitů Rozhodl jsem redukovat celý pohon (viz obrázek 5) na pěti-hmotovou soustavu pro zjednodušení výpočtů. Redukoval jsem všechny rotační součásti soustavy na pomalu-běžný výstupní hřídel pohonu. Kvadratický moment setrvačnosti I I5 odpovídá tramvajovému kolu, I I odpovídá rotačním součástem převodovky a I odpovídá rotoru elektromotoru. Tuhosti jsem také redukoval na otáčky výstupního hřídele. Tuhosti k k odpovídají přibližně ojničkovým spojkám a tuhosti k k odpovídají přibližně zubovým spojkám. Schéma pěti-hmotové soustavy pohonu je zobrazeno na obrázku 6: Obrázek 6. Schéma pěti-hmotové soustavy & pro pěti-hmotovou soustavu pohonu. Zvolil jsem poměr výchylek: ϕ > ϕ > ϕ > ϕ > ϕ5. Sestavil jsem pohybovou rovnici ve tvaru [ I ] ϕ + [ k] ϕ

14 Pohybové rovnice jednotlivých hmot soustavy: I && ϕ + I I I I 5 && ϕ && ϕ && ϕ && ϕ + 5 ( ϕ ϕ ) k k ϕ + ( k + k ) k ϕ + ( k + k ) k ϕ + ( k + k ) ( ϕ ϕ ) k 5 ϕ k ϕ k ϕ k ϕ ϕ ϕ 5 Výpočet vlastních kmitů soustavy jsem provedl v programu ATLAB 7. atice vlastních frekvencí Ω [Hz] je řešením problému vlastních čísel systému ( k Ω I) X. Vlastní frekvence jsem vypočítal z úhlových frekvencí pomocí vzorečku Ω π f. Tabulka 8 obsahuje vypočtené vlastní frekvence pohonu. Tabulka 8. - Vlastní frekvence pohonu Vlastní frekvence pohonu. Hz.,7 Hz. 9, Hz. Hz 5. 5 Hz. Závěr Cílem projektu bylo spočítat a navrhnout pohon pro nízko-podlažnou tramvaj s podélně orientovaným elektromotorem. odulární skříň čelně kuželové převodovky lze snadno umístit na všechna čtyři kola podvozku. Při výrobě skříňí stačí pouze dvě odlévací formy, protože horní a dolní skříň je symetrická. Pohon s elektromotorem o výkonu kw umožňuje jízdu rychlostí 7 km/h. Změnou čelního převodu lze převodovku uzpůsobit pro jízdu ve vyšším stoupání rychlostí 5 km/h. Seznam symbolů síla [kn] P výkon [kw] moment [Nm] ω úhlová rychlost [rad - ] η účinnost [] d průměr hřídele motoru [mm] n otáčky [min - ] v rychlost [km h - ] r poloměr [mm] i převod [] a zrychlení [m s - ] zrychleni m hmotnost [kg] g tíhové zrychlení [m s - ] c součinitel odporu vzduchu [] x

15 ρ hustota vzduchu [kg m - ] A plocha [m ] i kol počet kol tramvaje [] o měrný odpor valení [] s dráha [m] t čas [s] z počet zubů na ozubeném kole [] σ napětí [Pa] S bezpečnost v ohybu [] S H bezpečnost v dotyku [] m modul [mm] ψ poměrná šířka [] β úhel sklonu [ ] α úhel profilu [ ] b šířka [mm] ε součinitel trvání záběru [] δ úhel kužele [ ] a osová vzdálenost [mm] h výška [mm] x korekce [] W průřezový modul [mm ] O y max maximální průhyb [mm] I kvadratický moment setrvačnosti [kg mm ] k torzní tuhost [Nm rad - ] ϕ výchylka [mm] X matice vlastních vektorů [] Ω úhlová frekvence [rad s - ] f frekvence [Hz] Poděkování Doc. Ing. Josefu Kolářovi, CSc. za připomínky a cenné rady. Seznam použité literatury [] Katalog elektromotorů Pragoimex, [] Douda, P., Heptner, T., Kolář, J: Pozemní dopravní prostředky. Praha, Vydavatelství ČVUT [] Kugl, O., Houkal, J., Tomek, P., Zýma, J.: Projekt III. ročník. Praha Vydavatelství ČVUT 5 [] Pospíchal, J.: Technické kreslení. Praha Vydavatelství ČVUT [5] Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Praha Vydavatelství ČVUT [6] Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky. Úvaly Nakladatelství Albra 5

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015 PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015 Bc. Jakub Kalčík Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky Design of Driving Mechanism for Weir Shutter Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 2010 1 OBSAH Zadání 3 1 Návrh ozubeného

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

ČVUT FS. Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce

ČVUT FS. Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce ČVUT FS 12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce Vypracoval: Bc. Pavel Novák Studijní obor:

Více

Fakulta strojní. Ústav konstruování a částí strojů. Bakalářská práce. Návrh pohonu pojížděcího ústrojí mostového jeřábu Jiří Kašpárek

Fakulta strojní. Ústav konstruování a částí strojů. Bakalářská práce. Návrh pohonu pojížděcího ústrojí mostového jeřábu Jiří Kašpárek Fakulta strojní Ústav konstruování a částí strojů Bakalářská práce Návrh pohonu pojížděcího ústrojí mostového jeřábu 2016 Jiří Kašpárek Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ URČEN ENÍ PRÁCE KLIKOVÉHO LISU URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÁ HŘÍDEL OJNICE KLIKOVÁ HŘÍDEL BERAN LOŽISKOVÁ TĚLESA

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410 REGULACE AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o Dělnická 264 473 01 Nový Bor tel. : +420 487 727 443 fax : +420 487 726 320 e-mail : regulace@regulace.cz http://www.regulace.cz Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh rekonstrukce sklepního výtahu The project of reconstruction of basement elevator Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: B34 TEORETICKÝ

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Ústav konstruování a částí strojů

Ústav konstruování a částí strojů Ústav konstruování a částí strojů Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejneru Vertical Lift of Handling Equipment for Moving Containers BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 017 Jakub PETRÁS Studijní program:

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka.

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka. MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY POWER GEAR HS Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka www.graessner.de Nic než superlativy Vyvinuta pro zcela speciální nároky - žádná adaptace, žádné kompromisy:

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

POJEZDOVÝ MECHANISMUS JEŘÁBOVÉ KOČKY NOSNOST 32 T

POJEZDOVÝ MECHANISMUS JEŘÁBOVÉ KOČKY NOSNOST 32 T VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Dopravní prostředky ak. rok. 26/7 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu.

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel

Více

Ústav konstruování a částí strojů

Ústav konstruování a částí strojů Ústav konstruování a částí strojů Návrh pohonu dvouhřídelové drtičky odpadu Design of transmission system for twin shaft shredder BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2017 Milan Radechovský Studijní program: B2342 TEORETICKÝ

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh jedno-stupňové převodovky pro vozy metra M1 Design of Single-stage Gearbox for Metro Cars M1 Bakaláská práce Studijní program: Studijní obor:

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav konstruování Návrh 2st převodovky pro vůz metra M1 dle prostorového omezení Design of Two-stage Gearbox for Metro Cars M1 According to Space Limitations

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Poděkování. Na závěr děkuji svým rodičům i přátelům za podporu po celou dobu mého dosavadního studia. - II -

Poděkování. Na závěr děkuji svým rodičům i přátelům za podporu po celou dobu mého dosavadního studia. - II - Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem: Návrh pohonu a konstrukce vytahovacích schodů pro průmyslovou halu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jaroslava Křičky, Ph.D., s použitím

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Pozemní doprava AR 2006/2007 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu. Jednotlivé

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

Kapitola vstupních parametrů

Kapitola vstupních parametrů Předepjatý šroubový spoj i ii? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Výpočet bez chyb. Informace o projektu Zatížení spoje, základní parametry výpočtu. Jednotky výpočtu Režim zatížení, typ spoje Provedení šroubového

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INTSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 2.6.2015 Obsah prezentace Kinematika polohových servopohonů Zásady pro návrh polohových servopohonů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS Výpočty a konstrukce strojních dílů cvičení Jiří Havlík, Petr Maršálek Ostrava 04 . Cvičení č. - Návrh a konstrukce předlohového hřídele. Zadání Dle

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Téma 7 KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Kloubový hnací hřídel Transmise Přenáší točivý moment mezi dvěma převodovými ústrojími Převodové ústrojí na výstupu je obvykle pohyblivé po definované

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... 3 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT... 5 2.1 MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE... 5 2.2 MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ... 5 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT... 5

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Dopravní technika technologie

Dopravní technika technologie Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika pohybu vozidel pro obor Dopravní technika technologie AR 2012/2013 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Oddělení kolejových vozidel Dislokované pracoviště Česká Třebová Slovanská 452 56 2 Česká Třebová www.upce.cz/dfjp

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉV PRAZE FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉV PRAZE FAKULTA STROJNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉV PRAZE FAKULTA STROJNÍ motorů a kolejových vozidel dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje Axle-Gearbox for Drive of Wheelset of Two-Axle Pivoting Bogie of Low-Floor

Více

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců Katedra částí a mechanismů strojů strojní fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 17.listopadu 15 596993402, 596991236; fax.: 597323090 e-mail : hana.drmolova@vsb.cz Zhodnocení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh převodového mechanismu pro zkušební stanoviště spalovacích motorů Design of Transmition for Combustion Engines Testing Stand Bakalářská práce

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převoy Přenáška 7 Kuželová soukolí http://www.gearesteam.com/ The universe is full of magical things patiently waiting for

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc. Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc. Zadání bakalářské práce Mechanismus vztlakové klapky křídla 1. Proveďte rešerši možných konstrukčních řešení vztlakové klapky křídla 2. Seznamte

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh pohonu 2-hřídelové drtičky odpadu Design of a Drive Unit for Double-roll Waste Shredder Bakalářská práce Studijní program: B2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD

Více

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky A zdvih ventilu B časování při 1mm zdvihu C časování při vymezení ventilové vůle D vůle ventilu Plnost profilu vačky má zásadní vliv na výkonové parametry motoru. V případě symetrického profilu se hodnota

Více

Mechanika II.A Třetí domácí úkol

Mechanika II.A Třetí domácí úkol Mechanika II.A Třetí domácí úkol (Zadání je částečně ze sbírky: Lederer P., Stejskal S., Březina J., Prokýšek R.: Sbírka příkladů z kinematiky. Skripta, vydavatelství ČVUT, 2003.) Vážené studentky a vážení

Více

VY_32_INOVACE_C 08 08

VY_32_INOVACE_C 08 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ a částí strojů Návrh pohonu nákladní zdvihací plošiny Design of Cargo Lifting Platform Drive Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: B2342

Více

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace.

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace. Zubová spojka PRUŽNÁ OCELOVÁ SPOJKA, opracovaná s vysokou přesností, zahrnuje dva ocelové náboje s vnějším čelním ozubením a dva kusy ocelových objímek s vnitřním čelním ozubením. Objímky jsou spojené

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

Rekonstrukce převodovky pro retardér vozidla Tatra 815

Rekonstrukce převodovky pro retardér vozidla Tatra 815 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Rekonstrukce převodovky pro retardér vozidla Tatra 815 Reconstruction of a Gearbox for a Truck Tatra 815 Retarder Student:

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34

Více

Ústav konstruování a částí strojů

Ústav konstruování a částí strojů Ústav konstruování a částí strojů Návrh pohonu dehydrátoru písku Design of a Drive Unit for Sand Dehydrator BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2017 Filip DVOŘÁK Studijní program: B2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh pohonu elevátoru silážní věže Design of Drive Unit for Bucket Elevator Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: B2342

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

1 VÝPOČTY ODPRUŽENÍ 1.1 ZDVIH KOLA PŘI NAKLOPENÍ KAROSERIE O HMOTNOSTI A TĚŽIŠTĚ. Naklopení karoserie: ψ = 2 deg Rozchod kol: t = 1605 mm

1 VÝPOČTY ODPRUŽENÍ 1.1 ZDVIH KOLA PŘI NAKLOPENÍ KAROSERIE O HMOTNOSTI A TĚŽIŠTĚ. Naklopení karoserie: ψ = 2 deg Rozchod kol: t = 1605 mm PŘÍLOHA I OBSAH 1 Výpočty odpružení...iv 1.1 Zdvih kola při naklopení karoserie o...iv 1. Hmotnosti a těžiště...iv 1.3 Tuhost pružin...vi 1.4 Klopení karoserie... VIII 1.4.1 Klopné tuhosti pružin...ix

Více

Kinematika pístní skupiny

Kinematika pístní skupiny Kinematika pístní skupiny Centrický mechanismus s = r( cos(α)) + l [ ( λ 2 sin 2 α) 2] Dva členy z binomické řady s = r [( cos (α)) + λ ( cos (2α))] 4 I. harmonická s I = r( cos (α)) II. harmonická s II

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výpočet lisovaného spoje náboje kola na nápravě hnacího dvojkolí elektrické

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více