ČVUT FS. Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČVUT FS. Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce"

Transkript

1 ČVUT FS Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu (DP 2015 MV 04) Diplomová práce Vypracoval: Bc. Pavel Novák Studijní obor: Dopravní, letadlová a transportní technika Vedoucí práce: Ing. Václav Tajzich, CSc. 2015

2 Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Václavu Tajzichovi CSc. za rady, trpělivost a čas, který mi poskytl při tvorbě této práce.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne. Podpis

4 Anotace Jméno autora: Příjmení autora: Pavel Novák Název práce: DP MV 04 - Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu DP MV 04 - Gear train of truck rear axle Rozsah práce: Stránky:150 Tabulky:52 Obrázky:45 Přílohy:3 Akademický rok: 2014/2015 Jazyk práce: Český Ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Vedoucí práce: Ing. Václav Tajzich CSc. Zadavatel: ČVUT FS Anotace: Návrh převodového ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu. Volba stálého převodového poměru nápravy. Návrh uzávěrky erenciálu. Klíčová slova: Hnací náprava, vodovka, erenciál, vá redukce, kuželové ozubení, planetové soukolí, evolventní drážkování Využití: Návrh a úprava hnací nápravy a uzávěrky erenciálu

5 Anotace Tato práce se zabývá převodovým ústrojím zadní poháněné nápravy nákladního vozidla. Převodové ústrojí a ozubená soukolí jsou navržena podle oblasti použití vozidla. Převodové ústrojí je tvořeno vodovkou a planetovou vou redukcí, jehož ozubená kola jsou podrobena pevnostním výpočtům a životnostním výpočtům. Zabývám se zde návrhem evolventních drážkování, šroubovým spojení, volbou ložisek a návrhem celé nápravy. Anotation This work is focused on transmission driven rear axle of truck. Transmission and gears are designed by the application area of the truck. Transmission is composed from final drive a planetary gear in wheels, which gears are subjected to strenght calcuations and endurance calculations. I deal with designing invulet gouging, screw connections, choice of bearings and designing the whole axle.

6

7 Obsah 1. Úvod Cíl práce Koncepce převodových ústrojí Bez vé redukce S vou redukcí Pravá vá redukce Falešná vá redukce Portálová redukce pro zvýšení světlé výšky Portálová redukce pro nízkopodlažní vozidla Volba koncepce Referenční vozidlo Parametry vozidla Motor Převodovka Převodové ústrojí nápravy Návrh stálého převodu nápravy Maximální teoretická stoupavost Maximální teoretická rychlost Rozdělení celkového převodového poměru Převodový poměr vodovky Převodový poměr vé redukce Rozbor zatížení Maximální namáhání Namáhání maximálním točivým momentem motoru Namáhání jízdou na mezi adheze Namáhání pro určení životnosti Návrh ozubení Rozvodovka Diferenciál Kolová redukce Kontrola navrženého planetového soukolí... 31

8 8. Virtuální soukolí Virtuální soukolí stálého převodu Virtuální soukolí erenciálu Kontrola únosnosti ozubení Maximální namáhání Soukolí stálého převodu Soukolí erenciálu Soukolí vé redukce Únavové namáhání Wöhlerova křivka Soukolí stálého převodu Soukolí erenciálu Kolová redukce Konstrukční řešení Rozvodovka Soukolí stálého převodu Diferenciál Uzávěrka erenciálu Kolová redukce Planetový převod Náboj kola Brzda Provedení nápravy Výpočet minimálních průměrů hřídelů Pastorek stálého převodu vodovky Hnací poloosa Klec erenciálu Most nápravy Výpočet sil ozubení Soukolí stálého převodu vodovky Diferenciál Návrh a kontrola ložisek... 70

9 13.1. Pastorek vodovky Návrh ložisek Výpočet reakcí ložisek - pohon Výpočet reakcí ložisek pastorku reverzace Určení axiálního zatížení ložisek Statická bezpečnost Únavové namáhání a výpočet životnosti Klec erenciálu Návrh ložisek Výpočet reakcí ložisek pohon Výpočet reakcí reverzace Určení axiálního zatížení ložisek Statická bezpečnost Únavové namáhání a výpočet životnosti Ložiska satelitů planetové redukce Návrh ložisek Zatížení ložisek Statická bezpečnost Únavové namáhání a výpočet životnosti Ložiska kol Návrh ložisek Statické zatížení Únavové namáhání Výpočet životnosti Ložiska planety erenciálu Ložiska satelitů erenciálů Konstrukční výpočty Evolventní drážkování Návrh drážkování Výpočet geometrie drážkování Kontrola drážkování Spojení unašeče korunového kola a korunového kola

10 14.3. Návrh a kontrola šroubových spojení Spojení talířového kola a klece erenciálu Spojení dílů klece erenciálu Spojení částí uzávěrky erenciálu Kontrola na ostřih Kontrola na otlačení Kontrola křížového čepu satelitů erenciálu Kontrola na střih Kontrola na otlačení ve styku s klecí erenciálu Kontrola na otlačení v místě uložení satelitu Kontrola čepu satelitu vé redukce Kontrola na ohyb Kontrola na střih Kontrola na otlačení Závěr Seznam zdrojů Seznam příloh

11 Seznam použitých jednotek a veličin Platí, pokud není v textu uvedeno jinak m c [kg] celková hmotnost naloženého vozidla v M n [km/h] rychlost vozidla [Nm] točivý moment [ot/s] otáčky i [1] převodový poměr r [m] poloměr g [ m s2] gravitační zrychlení η [1] účinnost z [1] počet zubů μ [1] součinitel adheze N [N] síla α [%] stoupání K A [1] součinitel vnějších dynamických sil K H β [1] součinitel nerovnoměrnosti podélného zatížení K F [1] součinitel přídavných zatížení pro výpočet na ohyb σ F lim b [MPa] mez únavy v ohybu odpovídající bázovému počtu zatěžovacích cyklů σ F P [MPa] přípustné napětí v ohybu zubu f F [1] pomocný součinitel pro výpočet modulu ozubení ψ d [1] součinitel šířky ozubení m n [mm] normálový modul ozubení α n [ ] normálový úhel záběru β [ ] úhel sklonu zubů m t d [mm] tečný modul ozubení [mm] průměr α n [ ] tečný úhel záběru ψ L [1] součinitel šířky ozubení Σ [ ] úhel os kuželového soukolí

12 z p [1] počet zubů plochého kola δ [ ] tečný úhel ozubeného kola L [mm] kuželová vzdálenost ozubení b [mm] šířka ozubení k b [1] poměrná vzdálenost výpočtového bodu od vnějšího čela ozubeného kola z w [1] počet zubových skupin h [mm] výška zubu r k w H [mm] zaoblení špičky nože [mm] součinitel výšky zubu x [1] výšková korekce n [1] počet kusů součásti a [mm] osová vzdálenost j [mm] vzdálenost mezi satelity N k [ot] požadovaná životnost pro kvazistatickou oblast σ [MPa] napětí w [1] exponent Wöhlerovy křivky C [1] konstanta Wöhlerovy křivky L [km,ot] životnost λ [1] dráhové využití σ H lim b [MPa] mez únavy v dotyku odpovídající bázovému počtu zatěžovacích cyklů s [1] součinitel bezpečnosti z [1] počet opakování požadované životnosti R e τ [MPa] mez elasticity [MPa] smykové napětí F [N] síla a [m] vzdálenost mezi ložisky A a B b [m] vzdálenost ložiska A od výpočtového bodu ozubení R [N] reakce ložiska e [1] faktor výpočtu ložiska Y [1] faktor výpočtu ložiska K a [N] vnitřní síla ložisek C o [N] statická únosnost ložiska

13 C [N] dynamická únosnost ložiska P 0 [N] ekvivalentní statické zatížení ložiska P [N] ekvivalentní dynamické zatížení ložiska p [1] konstanta čárového styku c [m] vzdálenost mezi ložiskem C a středem ozubení talířového kola d [m] vzdálenost mezi ložiskem D a středem ozubení talířového kola e [m] vzdálenost ložiska E ke středu dvojmontáže f [m] vzdálenost ložiska F ke středu dvojmontáže h tež [m] výška těžiště r [m] poloměr S [m 2 ] plocha p v o a d h n [MPa] tlak [mm] výška svršku zubu [mm] výška spodku zubu [mm] radiální složka sražení hran drážkování [mm] nosná výška drážkování φ [1] součinitel styku boku zubů β M [ ] úhel boku zubu metrického závitu d 2 [m] střední průměr závitu šroubu d 3 [m] průměr dříku šroubu f [1] součinitel tření Q [N] tahová síla předpětí šroubu γ [ ] úhel stoupání závitu šroubu φ, [ ] třecí úhel závitu šroubu q [ N ] spojité zatížení m M o [Nm] ohybový moment

14 Horní index mot týká se motoru pře týká se převodovky týká se vodovky náp týká se nápravy kol red týká se vé redukce stá pře týká se soukolí stálého převodu vodovky týká se kola týká se erenciálu * jednotkový Spodní index max min man dyn pož teo Pmax pas tal pla sat kor hna hří pře adh ekv dot n t m maximální minimální řešení firmy Man dynamický požadovaný teoretický v místě nejvyššího výkonu pastorek talířové planeta satelit korunové hnací hřídel přetížení adheze ekvivalentní dotyk normálový tečný střed ozubení

15 e P i nek a f b vir pro poh rev P50 výs kri náh mech A B C D E F mos a r klo hří s díl c úna pří zat pk vnější bod ozubení výpočtový bod ozubení vnitřní bod ozubení nekorigované hlavový patní základní virtuální prokluz pohon reverzace střední logaritmický život výsledný kritický náhradní mechanizmus ložisko A ložisko B ložisko C ložisko D ložisko E ložisko F most nápravy axiální radiální koubový hřídel skutečný dílčí celkový únavové zatížení přímá jízda zatáčka přitížené v zatáčce

16 ok lož d š tř tah záv spo dov o čep p odlehčené v zatáčce ložisko drážkování šroub třecí tah závit zubová spojka dovolené ohyb čep tlak

17 1. Úvod Před tím, než jsem si toto téma diplomové práce vybral, jsem se na konci bakalářského studijního programu věnoval v bakalářské diplomové práci převodovce nákladního vozidla Praga V3S. Konkrétně se jednalo o převodovku 13P150, u které jsem navrhl úpravy potřebné pro její robotizaci převodovky. Abych zůstal u ozubených soukolí použitých v automobilovém průmyslu, hodl jsem se pro toto téma. S ním bych měl nabýt základních znalostí týkajících se celého hnacího ústrojí. O problematice vodovek a erenciálů jsem již měl znalosti získané v průběhu studia, nicméně záležitost vých redukcí pro mě byla částečná neznámá. Dalším důvodem, proč jsem se tedy pro toto téma hodl, byla má vůle poumět této problematice kompletně. 2. Cíl práce Cílem této práce je návrh převodového ústrojí zadní hnací nápravy nákladního vozidla s ohledem na jeho oblast použití. V první části se věnuji shrnutí koncepcí převodových ústrojí a vyhledání referenční vozidlo s parametry, s kterými jsem poté v dalších výpočtech pracoval. Dále se zabývám volbou celkového převodového poměru nápravy a jeho dělení mezi vodovku a vou redukci. Dále se věnuji boru zatížení nápravy na maximální namáhání a namáhání pro určení životností. Ozubená soukolí navrhuji podle točivých momentů, počítám jejich geometrii i jejich virtuální soukolí pro program CZ, kterým soukolí kontroluji. Navrhuji průměry hřídelů a jejich ložisek, která kontroluji na statickou bezpečnost a životnost. Navrhuji potřebná evolventní drážkování a šroubová spojení. Kontroluji křížový čep erenciálu a čepy satelitů vé redukce. 3. Koncepce převodových ústrojí Koncepce převodového ústrojí se volí podle použití daného stroje a jeho požadavku na světlou výšku vozidla, nebo podle velikosti potřebného celkového převodového poměru nápravy. Tento převodový poměr je možné měnit podle požadavku na zrychlení vozidla a jeho maximální rychlost. 1

18 3.1. Bez vé redukce Celkový převodový poměr nápravy je zde zajištěn pouze ozubeným soukolím v vodovce. Tato koncepce je standardně používána v osobních automobilech, v kterých není požadavek na vyšší světlou výšku. Dále je používána v nákladních vozidlech, kde celkový stálý převod nápravy je zajištěn hypoidním soukolím v vodovce, kterým je možné zajistit převodový poměr až do hodnoty zhruba 5,5. Nicméně se zvyšujícím se převodovým poměrem každého kuželového kola se zvyšuje i průměr talířového kola vodovky a tím se snižuje světlá výška vozidla. Obrázek 1 - převodové ústrojí nápravy bez vé redukce 3.2. S vou redukcí Celkový převodový poměr nápravy je v tomto případě zajištěn kuželovým soukolím v vodovce a vou redukcí Pravá vá redukce Kolová redukce má v tomto případě zastavenou korunu. Výkon nejdříve teče na planetu soukolí, odkud poté jde na satelity redukce, které konají složený pohyb. Rotují kolem své vlastní osy a navíc rotují kolem osy planety. Jsou rotačně uloženy (většinou na jehlových ložiskách) na jejich unašeči, z kterého poté již výkon putuje na kola vozidla. 2

19 Obrázek 2 - převodové ústrojí nápravy s pravou vou redukcí Falešná vá redukce V zapojení této vé redukce je zastaven unašeč satelitů. Výkon tedy teče z planety na satelity, které nekonají složený pohyb a mohou se otáčet pouze kolem své vlastní osy. Výkon dále pokračuje na korunové, odkud pokračuje na kola vozidla. V tomto zapojení vychází převodový poměr záporný, tzn. mění se smysl otáčení na výstupu. K zajištění stejného směru jízdy bez změny pravotočivého motoru za levotočivý lze požadovaného směru jízdy dosáhnout umístěním talířového kola na opačnou stranu klece erenciálu než tomu je u předchozí varianty. Obrázek 3 - převodové ústrojí nápravy s falešnou redukcí 3

20 Portálová redukce pro zvýšení světlé výšky Toto zapojení nevyužívá planetového soukolí v kole, ale pouze jednoduchého ozubeného soukolí. Uplatnění této varianty je především u strojů nebo vozidel, požadujících vyšší světlou výšku vozidla. Pro vyšší světlou výšku je možné vložit další ozubená kola do vé redukce. Ta ale mění smysl otáčení, s čímž je potřeba počítat. Tato redukce se používá například v zemědělství nebo pro jízdu terénem. Obrázek 4 - převodové ústrojí nápravy s portálovou redukcí Portálová redukce pro nízkopodlažní vozidla Tato redukce slouží k opačnému účelu než je tomu u předchozí varianty. Toto řešení je vhodné například pro vozidla, kde je potřeba zajistit snadný nástup cestujících do vozidla, nebo možnost přepravovat osoby se sníženou možností pohybu. Obrázek 5 - převodové ústrojí nápravy pro nízkopodlažní vozidla 4

21 3.3. Volba koncepce Vzhledem k oblasti použití vozidla a tedy potřebě velkého stálého převodového poměru nápravy, jsem se po konzultaci hodl pro zapojení se zastavenou korunou v vé redukci. Stálý převod vodovky realizuji pomocí kuželového ozubení ze zakřivenými zuby. Pokud by byl realizován hypoidním převodem, bylo by jej těžší vypočítat a mohlo by špatném návrhu hit jeho zadírání. Ozubení vé redukce realizuji čelním ozubením s přímými zuby. Schéma zvolené koncepce je na následujícím obrázku. Obrázek 6 - koncepce hnacího ústrojí 5

22 4. Referenční vozidlo Pro postoupení k výpočtům potřebuji nejdříve vybrat vozidlo, z něhož použiji některé parametry. Vozidlo pro moje zadání musí splňovat uspořádání nápravy 4x2 s maximální naloženou hmotností m c = kg (omezení podle počtu náprav dané vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 Sb.) a dále by mělo být vhodné pro smíšený provoz. Tomu se umí jízda malými rychlostmi na stavbách (vyšší hodnoty z hlediska stoupání a jízdních odporů) a jízda po asfaltových silničních komunikacích do rychlosti omezenou legislativou na v max = 90 km/h. Výsledkem mého hledání je sklápěč MAN TGM Obrázek 7 - Man TGM [9] 4.1. Parametry vozidla Motor Pro mé referenční vozidlo volím motorizaci Man D0836 CR se vstřikováním Common Rail, který plní normu Euro 6. V nabídce pro toto vozidlo jsou ještě slabší motorizace o maximálním výkonu 183,8 a 213,2kW. 6

23 Točivý moment [Nm] Obrázek 8 - motor Man D0836 CR [2] Tabulka 1 - parametry motoru Man D0836 CR Počet válců 6 Vrtání Zdvih Objem Výkon Jmenovité otáčky 108 mm 125 mm 6,9 l 250 kw (340 HP) 2400 ot/min mot Maximální točivý moment M max 1250 Nm v sahu otáček ot/min Rychlostní charakteristiky: Graf 1 - závislost točivého momentu motoru na otáčkách Točivý moment [Nm] Otáčky motoru [ot/min] Točivý moment [Nm] 7

24 Výkon [kw] Graf 2 závislost výkonu motoru na otáčkách Výkon [kw] Otáčky motoru [ot/min] Výkon [kw] Převodovka Převodovka umístěná ve vozidlech TGM je vyráběná firmou ZF Friedrichschafen AG. Konkrétně se jedná o devítistupňovou převodovku ZF 9S-1310 TO. Maximální vstupní točivý moment je 1300 Nm. Obrázek 9 - převodovka ZF 9S-1310 TO [3] Tabulka 2 - převodové poměry převodovky Převodový stupeň Crawler R Převodový poměr 9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1 0,75 8,97 8

25 Z této tabulky jsou pro mě nejdůležitější hodnota minimálního převodového poměru pře = 0,75 a maximálního převodového poměru i pře max = 9,48. i min Převodové ústrojí nápravy Firma Man používá při řešení převodového ústrojí variantu bez vé redukce, viz kapitola 3.1. Stálý převod vodovky je tvořen hypoidním soukolím. Hodnota převodového poměru tohoto soukolí je volitelná zákazníkem a nabízená v 6 hodnotách viz následující tabulka. Tabulka 3 - převodové poměry vodovky Převodový poměr vodovky i man 3,08 3,36 3,74 4,11 4,63 5,29 Z těchto hodnot lze usoudit, že toto vozidlo lze uplatnit jak v provozu na stavbách tak i dálkové přepravě dle přání zákazníka. Vozidlo je obuto na kolech 315/70 R22,5 o dynamickém poloměru r dyn = 0,49 m. 5. Návrh stálého převodu nápravy Převodové poměry firmy Man končí na hodnotě i man = 5,29, tudíž v rámci mého řešení a možnosti uplatnění na trhu se snažím navrhnout celkový převodový poměr nápravy vyšší než je tato hodnota, a to přibližně s odstupem Δi náp = 0,4. Požadovaný převodový poměr by se tedy měl blížit hodnotě ve vztahu (1). i náp pož = i man + Δi náp = 5,29 + 0,4 = 5,69 (1) 5.1. Maximální teoretická stoupavost Maximální teoretická stoupavost s max teo udává hodnotu v procentech, kterou vozidlo dokáže vyjet bez uvažování veškerých jízdních odporů při zařazeném nejnižším převodovém stupni. M mot max =1 250 Nm maximální točivý moment motoru 9

26 i pře max =9,48 i man =3,08-5,29 i náp pož =5,69 η =0,95 η kol red =0,95 r dyn =0,49 m m c = kg g=9,81 m*s -2 nejvyšší převodový poměr převodovky převodový poměr vodovky Man požadovaný převodový poměr nápravy účinnost vodovky účinnost vé redukce dynamický poloměr pneumatiky celková váha naloženého vozidla gravitační zrychlení Ukázkový výpočet maximálního teoretického stoupání pro nápravu firmy Man a i man = 3,74 s max teo = tan (arcsin M max mot i pře max i man η ) 100 r dyn m c g ,48 3,74 0,95 = tan (arcsin ) 100 0, ,81 = 55,43% (2) Můj návrh převodové ústrojí je tvořen vodovkou a navíc vou redukcí, takže musím počítat s většími ztrátami. Výpočet pro můj návrh i nap pož = 5,69. s max teo = tan (arcsin M max mot i pře max i nap pož η kol red η ) 100 r dyn m c g = tan (arcsin = 98,22% ,48 5,69 0,95 0,95 ) 100 0, ,81 (3) Závislost maximálního teoretického stoupání na celkovém převodovém poměru poté lze vynést do grafu, přičemž poslední hodnota v grafu je moje navrhované řešení. 10

27 Maximální teoretická stoupavost [%] Graf 3 - závislost maximální teoretické stoupavost na celkovém stálém převodu nápravy Maximální teotertická stoupavost ,5 4 4,5 5 5,5 6 Celkový stálý převodový poměr [1] 5.2. Maximální teoretická rychlost Maximální teoretická rychlost v max teo v kilometrech za hodinu udává, jakou rychlostí se vozidlo pohybuje při zařazeném nejvyšším rychlostním stupni a otáčkách motoru při jeho maximálním výkonu. Opět se neuvažují žádné jízdní odpory. r dyn =0,49 m dynamický poloměr pneumatiky mot n Pmax =2 400 ot/min otáčky motoru při nejvyšším výkonu motoru i man =3,08-5,29 i pře min =0,75 převodový poměr vodovky Man nejvyšší převodový poměr převodovky Ukázkový výpočet pro nápravu firmy Man a i man = 3,74. v max teo = 2 π r mot dyn n Pmax i man i min = 158,63 km/h pře = 2 π 0, ,74 0,75 = 44,06m/s (4) Výpočet pro můj návrh i náp pož = 5,69. 11

28 Maximální teoretická rychlost [m/s] v max teo = 2 π r mot dyn n Pmax i náp pož i min = 104,28 km/h pře = 2 π 0, ,69 0,75 = 28,96m/s (5) Závislost maximální teoretické hodnoty na celkovém stálém převodu nápravy je pak znázorněna v následujícím grafu. Graf 4 - závislost maximální teoretické rychlosti na celkovém převodovém poměru nápravy Maximální teoretická rychlost ,5 4 4,5 5 5,5 6 Celkový stálý převodový poměr [1] 5.3. Rozdělení celkového převodového poměru Celkový převodový poměr je v mé variantě řešení dělen mezi vodovku a vou redukci. Kuželovým převodem v vodovce se budu snažit přiblížit hodnotě poměru i kol pož = 1,7. Zbylý požadovaný převodový poměr vé redukce i red pož, kterému se budu snažit přiblížit, se vypočte následujícím vztahem. kol red = i náp pož = 5,69 1,7 = 3,35 (6) i pož i pož Převodový poměr vodovky Požadovaného převodového poměru vodovky docílím správnou volbou počtu zubů pastorku a talířového kola. Před návrhem počtu zubů je potřeba znát převodový poměr 12

29 a materiál ozubení vodovky. Ten volím Jedná se o slitinovou konstrukční ocel k cementaci. Nyní mohu zvolit dle zdroje [1] počet zubů pastorku vodovky stál pře = 20. Počet zubů talířového kola poté lze dopočítat následujícím vztahem. z pas z tal = z pas i pož = 20 1,7 = 34 (7) Z toho vyplývá, že skutečný převodový poměr vodovky i se rovná požadovanému Převodový poměr vé redukce Požadovaného převodového poměru opět docílím správnou volbou počtu zubů planetové soukolí. Ty volím následovně. kol z red pla =33 kol z red sat =22 kol z red kor =-77 počet zubů planety vé redukce počet zubů satelitu vé redukce počet zubů koruny vé redukce Převodový poměr vé redukce vypočtu následujícím vztahem. i kol red kor = i pla r r = 1 i pla kor = 1 z kol red kor kol red z = 1 ( 77 pla 33 ) = 3,33 (8) V tomto případě se skutečný převodový poměr od požadovaného liší, nicméně toto přiblížení považuji za dostatečné, neboť díl je zanedbatelný. Výsledný převodový poměr nápravy je vypočten součinem dílčích převodů. 6. Rozbor zatížení i náp = i i kol red = 1,7 3,33 = 5,67 (9) Díky znalosti točivého momentu motoru a převodových poměrů vodovky a vé redukce mohu postoupit k výpočtům zatížení jednotlivých důležitých součástí nápravy. 13

30 6.1. Maximální namáhání Maximální namáhání součástí nápravy se vybere ze zatížení maximálním točivým momentem motoru nebo maximálním prokluzovým momentem kol. Tedy jízdou na mezi adheze. Pokud zatížení maximálním točivým momentem motoru vyjde vyšší, než je tomu u jízdy na mezi adheze znamená to, že kola prokluzují a celý tento točivý moment nelze přenést na vozovku a maximální zatížení je dané jízdou na mezi adheze Namáhání maximálním točivým momentem motoru Toto zatížení je stanoveno maximálním točivým momentem motoru a zařazením nejnižšího převodového stupně (tzv. crawler). M mot max =1 250Nm i pře max =9,48 i =1,7 i kol red =3,33 η =0,95 η kol red =0,95 r dyn =0,49m maximální točivý moment motoru maximální převodový poměr převodovky převodový poměr vodovky převodový poměr vé redukce účinnost vodovky účinnost vé redukce dynamický poloměr pneumatiky Točivý moment pastorku vodovky M pas = M mot max i pře max = ,48 = Nm (10) Točivý moment talířového kola vodovky M tal = M pas i η = ,7 0,95 = ,5Nm (11) Točivý moment hnacího hřídele Točivý moment na kole M hna hří = M tal ,5 = = 95 68,88Nm (12) 2 2 M = M hna hří i kol red η kol red = 95 68,88 3,33 0,95 = ,44Nm (13) 14

31 Hnací síla na kole F = M ,44 = = ,74N (14) r dyn 0, Namáhání jízdou na mezi adheze Toto zatížení je určeno maximálním točivým momentem (respektive silou) přenositelným na vozovku. Pro větší bezpečnost výpočtů uvažuji přetížení zadní nápravy o 2 500kg. g=9,81m/s 2 m náp =11 330kg m pře =2 500kg μ =0,8 r dyn =0,49m η =0,95 η kol red =0,95 i kol red =3,33 i =1,7 gravitační zrychlení zatížení zadní nápravy přetížení zadní nápravy uživatelem součinitel adheze dynamický poloměr pneumatiky účinnost vodovky účinnost vé redukce převodový poměr vé redukce převodový poměr vodovky Maximální přenositelná hnací síla jedním kolem F adh = (mnáp + m pře ) g μ ( ) 9,81 0,8 = 2 2 = ,92N (15) Točivý moment na jednom kole M = F adh r dyn = ,92 0,49 = ,85Nm (16) Točivý moment talířového kola vodovky M 2 M ,85 tal = i kol red = ηkol red 3,33 0,95 = ,11Nm (17) Točivý moment hnacího hřídele 15

32 Točivý moment pastorku vodovky M hna hří = M tal ,11 = = 8 428,1Nm (18) 2 2 M pas = M tal ,11 i = η 1,7 0,95 = ,22Nm (19) Jelikož hodnota točivého momentu pastorku při zatížení jízdou na mezi adheze M pas je menší než je hodnota při zatížení maximálním momentem motoru budou směrodatné hodnoty pro další výpočty hodnoty při zatížení jízdou na mezi adheze (dále již pouze maximální namáhání ) Namáhání pro určení životnosti Jelikož nemám dostupné přesné spektrum zatížení, využiji metodu ekvivalentních zatížení [2]. Ta jsou stanovena pomocí stoupání odpovídajících celkovému jízdnímu odporu vozidla, jsou různá pro únavové namáhání ozubení na dotyk, ohyb a namáhání ložisek. Tato metoda předpokládá, že vozidlo jede po celou dobu životnosti do stoupání, které je z hlediska životnosti ekvivalentní reálnému provozu. Volbu těchto stoupání po konzultaci volím, viz tabulka 4. Jedná se o vyšší hodnoty, které by měly odpovídat těžším provozním podmínkám. Tabulka 4 - tabulka ekvivalentních stoupání Zatížení Dotyk Ohyb Ložiska Stoupání α ekv [%] Pomocí těchto stoupání mohu dopočítat únavové zatížení důležitých součástí nápravy. V těchto výpočtech již neuvažuji účinnosti vodovky, neboť se jedná o přibližný výpočet. Uvádím pouze ukázkový výpočet pro zatížení na dotyk ozubení. α ekv =12% r dyn =0,49m m c = kg g=9,81m/s 2 i kol red =3,33 ekvivalentní stoupání pro dotyk dynamický poloměr pneumatiky celková váha naloženého vozidla gravitační zrychlení Země převodový poměr vé redukce 16

33 i náp =5,67 převodový poměr nápravy Ekvivalentní točivý moment nápravy pro dotyk M náp dot = m c g sin (arctan α ekv 100 ) r dyn = ,81 sin (arctan ) = ,58Nm (20) Ekvivalentní točivý moment 1 kola pro dotyk M dot = M náp dot ,58 = = 5 173,29Nm (21) 2 2 Ekvivalentní točivý moment na talířovém kole pro dotyk M tal dot = M náp dot ,58 = = 3 103,98Nm (22) ikol red 3,33 Ekvivalentní točivý moment hnací hřídele pro dotyk M hna hří dot = M tal dot 2 = 3 103,98 2 Ekvivalentní točivý moment pastorku pro dotyk = 1 551,99Nm (23) M pas dot = M náp dot ,58 = = 1 825,87Nm (24) ináp 5,67 Stejným postupem vypočítám zatížení součástí pro ohyb a ložiska. Výsledné hodnoty je možné vidět v následující tabulce. Tabulka 5 - hodnoty ekvivalentních zatížení součástí nápravy M náp M M tal M hna hří M pas Dotyk , , , , ,8 [Nm] Ohyb 8 640, , , , ,87 [Nm] Ložiska 5 201, , ,31 780,16 917,83 [Nm] 17

34 7. Návrh ozubení Díky stanoveným převodovým poměrům a znalosti točivých momentů na jednotlivých součástech mohu přistoupit k návrhu ozubení soukolí stálého převodu a planetové vé redukce. U návrhu ozubení erenciálu vycházím z prostorových omezení okolní konstrukce (měry talířového a potažmo klece erenciálu) Rozvodovka Převodové ústrojí vodovky je tvořeno soukolím stálého převodu vodky a nápravovým erenciálem. Soukolí stálého převodu umožňuje přenést podélně jdoucí výkon z převodovky na příčně uložený erenciál. Soukolí stálého převodu je tvořeno kuželovým soukolím. Jeho geometrii volím Oerlikon spiromatic N1. Řídící křivkou tohoto ozubení je prodloužená epicykloida. Boky zubů rovinného kola jsou tvořeny složitou zborcenou přímkovou plochou, vznikající vzájemným pohybem nástroje a obrobku. Výška zubů je konstantní po její délce [3]. Výpočtový bod není umístěn v půlce šířky ozubení, jako je tomu na následujícím obrázku. Obrázek 10 - kuželové ozubení s konstantní výškou hlavy [6] Ze znalosti točivého momentu pastorku při maximálním namáhání a materiálu ozubení stál mohu vypočítat střední normálový modul m pře n m dle zdroje [1]. Následující výpočty se týkají soukolí stálého převodu vodovky. 18

35 K A =1,25 K H β =1 součinitel vnějších dynamických sil součinitel nerovnoměrnosti podélného zatížení Součinitel přídavných zatížení pro výpočet na ohyb se vypočte dle následujícího vztahu. K F = K A K H β = 1,25 1 = 1,25 (25) σ F lim b =700MPa mez únavy v ohybu odpovídající bázovému počtu zatěžovacích cyklů Přípustné napětí v ohybu zubu σ F P = 0,6 σ F lim b = 0,6 700 = 420MPa (26) M pas =10 437,22Nm f F =18 ψ d =0,9 z pas =20 z tal =34 točivý moment pastorku pomocný součinitel pro výpočet modulu ozubení součinitel šířky ozubení počet zubů pastorku počet zubů talířového kola Normálový střední modul soukolí stá pře 3 = f F K F M pas 3 1, ,22 ψ d z = 18 = 7,13mm (27) pas σ F P 0, m n m stá α pře n =22,5 β m stá pře =35 normálový úhel záběru úhel sklonu zubů ve středu ozubení Tečný modul ve středu ozubení stá m pře t m = m stá pře m n stál pře cos β = 7,13 = 8,7mm (28) m cos 35 19

36 Průměr tečné kružnice ve středu ozubení stá d pře stá pas m = m pře stá t m z pře pas = 8,7 20 = 174,06mm (29) Průměr tečné kružnice ve středu ozubení talířového kola Tečný úhel záběru stá d pře stá tal m = m pře stá t m z pře tal = 8,7 34 = 295,9mm (30) stá α pře t = arctan ( α stá pře n ) = arctan (22,5) = 26,82 (31) stál pře β m 35 ψ L stá pře =0,285 součinitel šířky ozubení [7] Tečný modul vnějšího bodu ozubení [6] stá m pře t e = = stá pře m n m stá (1 0,5 ψ pře stá pře L ) cos β m 7,13 (1 0,5 0,285) cos 35 = 10,15mm (32) Další geometrické výpočty ozubení stálého převodu se řídí výpočtovým formulářem Oerlikon spiromatic N1 [7]. Průměr tečné kružnice vnějšího bodu pastorku stá d pře pas e = z stá pas m pře t e = 20 10,15 = 202,98mm (33) Průměr tečné kružnice vnějšího bodu talířového kola stá d pře tal e = z stá tal m pře t e = 34 10,15 = 345,07mm (34) Σ stá pře =90 úhel os soukolí Počet zubů plochého kola 20

37 z p = z 2 pas + ( z tal + z pas cos Σstá pře 2 sin Σ stá pře ) cos 90 = ( ) sin 90 2 = 39,45 (35) Roztečný úhel kuželu pastorku stá pře = arcsin ( z pas 20 ) = arcsin ( ) = 30,47 (36) z p 39,45 δ pas Roztečný úhel kuželu talířového kola stá δ pře tal = arcsin ( z tal 34 ) = arcsin ( ) = 59,53 (37) stá pře z p 39,45 Kuželová vzdálenost vnějšího bodu soukolí Šířka ozubení stá pře d tal e stá L pře e = stá pře 2 sin δ = 345,07 = 200,17mm (38) 2 sin 59,53 tal b stá pře = 0,285 L e stá pře = 0, ,17 = 57,05mm (39) k b stá pře =0,415 poměrná vzdálenost výpočtového bodu od vnějšího čela Roztečná kružnice ve výpočtovém bodu P pastorku stá d pře stá pas p = d pře stá pas e 2 k pře b b stá pře stá pře sin δ pas = 202,98 2 0,415 57,05 sin 30,47 = 178,98mm (40) Roztečná kružnice ve výpočtovém bodu talířového kola stá d pře stá tal p = d pře stá tal e 2 k pře b b stá pře stá pře sin δ tal = 345,07 2 0,415 57,05 sin 59,53 = 304,26mm (41) Kuželová vzdálenost výpočtového bodu P L p stá pře = L e stá pře k b stá pře b stá pře = 200,17 0,415 57,05 = 176,65mm (42) 21

38 Kuželová vzdálenost vnitřního bodu soukolí L i stá pře = L e stá pře b stá pře = 200,17 57,05 = 143,12mm (43) z w =5 počet zubových skupin r w stá pře =70,99 hodnota odečtena z diagramu 407 zdroje [7] Normálový modul ve výpočtovém bodě soukolí stá m pře n p = 2 L stá pře 2 stá pře p r 2 w z 2 = 2 176,652 70,99 2 p z2 w 39, = 8,26mm (44) Úhel sklonu zubů ve výpočtovém bodě soukolí stá β pře p = arccos ( m stá pře n p z p 8,26 39,45 ) = arccos ( stá pře 2 L p 2 176,65 ) = 22,63 (45) Nekorigovaná výška hlavy zubu Nekorigovaná výška paty zubu stá h pře stá nek a = m pře n p = 8,26mm (46) stá h pře stá nek f = 1,15 h pře nek a + 0,35 = 1,15 8,26 + 0,35 = 9,84mm (47) Výška zubu soukolí h stá pře stá = h pře stá nek a + h pře nek f = 8,26 + 9,48 = 18,11mm (48) k stá pře =0,94 pomocná hodnota pro výpočet ozubení (odečtena z diagramu 404) [7] stá r pře k w =1,15mm zaoblení špičky nože (odečteno z diagramu 407) [7] Součinitel výšky paty zubu 22

39 2 H f stá pře = ( stá pře sin α n k stá pře L stá pře p stá pře L cos β p i stál pře r k w stá pře sin 22,5 = ( 0,94 176,65 ) 143,12 143,12 cos 22,63 tan 59,53 + 0,65 1,15 = 9,34mm ) stá L pře stá i tan δ pře pas + 0,65 2 (49) Výšková korekce soukolí stá x pře stá m = h pře stá nek f H pře f = 9,84 9,34 = 0,5mm (50) Korigovaná výška hlavy zubu pastorku stá h pře stá pas a = h pře stá nek a + x pře m = 8,26 + 0,5 = 8,76mm (51) Korigovaná výška hlavy zubu talířového kola stá h pře stá tal a = h pře stá nek a x pře m = 8,26 0,5 = 7,76mm (52) Korigovaná výška paty zubu pastorku stá h pře stá pas f = h pře stá nek f x pře m = 9,84 0,5 = 9,34mm (53) Korigovaná výška paty zubu talířového kola stá h pře stá tal f = h pře stá nek f + x pře m = 9,84 + 0,5 = 10,34mm (54) 7.2. Diferenciál Účelem nápravového erenciálu je přenášet točivý moment jdoucí ze soukolí stálého převodu na hnací hřídele. Tento moment je třeba rovnoměrně dělit na obě kola a zároveň umožnit jejich dílnou úhlovou rychlost nutnou například pro jízdu zatáčkou, kde se vnější musí otáčet větší rychlostí než vnitřní, aby nedocházelo ke sjíždění pneumatik a zhoršení jízdních vlastností. Nevýhodou klasického erenciálu je skutečnost, že při ztrátě adheze pod jedním kolem dokáže na druhé přenést pouze stejně velký točivý moment jako na kole se sníženou adhezí. Proto se vozidla do zhoršených jízdních prostředí vybavují uzávěrkou erenciálu, která dokáže vyřadit erenciál z provozu a ten se poté otáčí jako jeden celek. Jeho konstrukci se budu věnovat dále v práci. 23

40 Při jízdě klec erenciálu, která je přišroubována k talířovému kolu, přes křížový čep otáčí satelity. Při přímé jízdě bez prokluzu ani jednoho z kol nevykonává satelit relativní pohyb vůči křížovému čepu, pouze se otáčí kolem osy nápravy spolu s klecí erenciálu. Satelity působí na planetová kola, která jsou evolventním drážkováním spojena s hnacími hřídeli, které se otáčejí stejnými otáčkami. Při jízdě zatáčkou (nebo prokluzu kol) se satelity otáčejí navíc ještě kolem os křížového čepu a tím umožňují různé úhlové rychlosti na hnacích hřídelích. Obrázek 11 - řez erenciálem Soukolí erenciálu je tvořeno kuželovým soukolím s přímými zuby s proměnnou výškou zubu, viz obr 12. Postup návrhu je odlišný od návrhu soukolí stálého převodu. Vycházím zde z prostorového omezení klece erenciálu měry talířového kola. Z 3-D modelu odhaduji střední průměr tečné kružnice planety d pla m =125mm. Počet zubů planety =20 volím stejným postupem, jako tomu bylo v případě soukolí stálého převodu. z pla Z těchto hodnot postupuji k dalším geometrickým výpočtům podle zdroje [3]. Následující výpočty se týkají erenciálu (proto nebudu uvádět v popiscích, zda se jedná o planetu erenciálu nebo vé redukce). 24

41 Obrázek 12 - kuželové ozubení s proměnnou výškou zubu [6] α =20 n sat =4 z pla =20 z sat =12 úhel záběru soukolí počet satelitů počet zubů planety počet zubů satelitu Modul ozubení ve středu ozubení m m = d pla m z = 125 = 6,25mm (55) 20 pla Průměr tečné kružnice satelitu ve středu ozubení d sat m = z sat m m = 12 6,25 = 75mm (56) ψ L =0,285 součinitel šířky ozubení Modul ozubení vnějšího čela soukolí m e = m m (1 0,5 ψ L ) = 6,25 = 7,29mm (57) (1 0,5 0,285) Kuželová vzdálenost vnějšího čela soukolí [3] 25

42 Šířka ozubení L e = m e 2 z 2 sat + z 2 pla = 7, = 85mm (58) Kuželová vzdálenost středu ozubení b = ψ L L e = 0, = 24,22mm (59) L m = L e 0,5 b = 85 0,5 24,22 = 72,89mm (60) Roztečný průměr satelitu vnějšího čela soukolí d sat e = m e z sat = 7,29 12 = 87,46mm (61) Roztečný průměr planety vnějšího čela soukolí d pla e = m e z pla = 7,29 20 = 145,78mm (62) Počet zubů plochého kola Roztečný úhel kuželu satelitu z p = z 2 sat + z 2 pla = = 23,32 (63) = arcsin ( z sat 12 ) = arcsin ( ) = 30,96 (64) 23,32 δ sat Roztečný úhel kuželu planety δ pla Jednotkové posunutí satelitu z p = arcsin ( z sat 20 ) = arcsin ( ) = 59,04 (65) 23,32 z p = 2 (1 ( z sat x sat 2 z ) pla = 0,37 ) 1 2 = 2 (1 (12 z 20 ) ) 1 12 sat (66) Jednotkové posunutí planety (korekce VN) x pla = x sat = 0,37 (67) 26

43 h a =1 jednotková výška hlavy ozubení Výška hlavy zubu satelitu ve vnějším bodu soukolí h sat a e = m e (h a + x sat ) = 7,29 (1 + 0,37) = 9,98mm (68) Výška hlavy zubu planety ve vnějším bodu soukolí h pla a e = m e (h a + x pla ) = 7,29 (1 + ( 0,37)) = 4,6mm (69) h f =1,25 jednotková výška paty ozubení Výška paty zubu satelitu ve vnějším bodu soukolí h sat f e = m e (h f x sat ) = 7,29 (1,25 0,37) = 6,42mm (70) Výška paty zubu planety ve vnějším bodu soukolí h pla f e = m e (h f x pla ) = 7,29 (1,25 ( 0,37)) = 11,8mm (71) Výška zubu ve vnějším bodu soukolí h e = m e (h a + h f ) = 7,29 (1 + 1,25) = 16,4mm (72) Výška hlavy zubu satelitu ve vnějším bodu soukolí h sat a m = m m (h a + x sat ) = 6,25 (1 + 0,37) = 8,56mm (73) Výška hlavy zubu planety ve vnějším bodu soukolí h pla a m = m m (h a + x pla ) = 6,25 (1 + ( 0,37)) = 3,94mm (74) Výška paty zubu satelitu ve středu ozubení h sat f m = m m (h f x sat ) = 6,25 (1,25 0,37) = 5,5mm (75) Výška paty zubu planety ve středu ozubení h pla f m = m m (h f x pla ) = 6,25 (1,25 ( 0,37)) = 10,12mm (76) Výška zubu ve vnějším bodu soukolí 27

44 h e = m m (h a + h f ) = 6,25 (1 + 1,25) = 14,06mm (77) Hlavový průměr satelitu ve vnějším bodu soukolí d sat a e = m e (z sat + 2 (h a + x sat ) cos δ sat ) = 7,29 ( (1 + 0,37) cos 30,96) = 104,58mm (78) Hlavový průměr planety ve vnějším bodu soukolí d pla a e = m e (z pla + 2 (h a + x pla ) cos δ pla ) = 7,29 ( (1 + ( 0,37)) cos 59,04) = 150,5mm (79) Patní průměr satelitu ve vnějším bodu soukolí d sat f e = m e (z sat 2 (h f x sat ) cos δ sat ) = 7,29 (12 2 (1 0,37) cos 30,96) = 76,48mm (80) Patní průměr planety ve vnějším bodu soukolí d pla f e = m e (z pla 2 (h f x pla ) cos δ pla ) = 7,29 (20 2 (1 ( 0,37)) cos 59,04) = 133,63mm (81) Úhel hlavy zubu satelitu θ sat a = arctan h sat a e = arctan 9,98 = 6,7 (82) L e 85 Úhel hlavy zubu planety θ pla a = arctan h pla a e = arctan 4,6 L e 85 = 3,09 (83) Úhel paty zubu satelitu θ sat f = arctan h sat f e = arctan 6,42 L e 85 = 4,32 (84) Úhel paty zubu planety θ pla f = arctan h pla f e = arctan 11,8 L e 85 = 7,91 (85) Úhel hlavového kužele satelitu 28

45 δ sat a = δ sat + θ sat a = 30,96 + 6,7 = 37,66 (86) Úhel hlavového kužele planety δ pla a Úhel patního kužele satelitu = δ pla + θ pla a = 59,04 + 3,09 = 62,13 (87) δ sat f = δ sat θ sat f = 30,96 4,32 = 26,65 (88) Úhel patního kužele planety δ pla f = δ pla θ pla f = 59,04 7,91 = 51,13 (89) 7.3. Kolová redukce Smysl umístění vé redukce do kola jsem již probral v kapitole 3 a volbu koncepce v kapitole 3.3. V zapojení pravé vé redukce je zastaveno korunové. Počty zubů planety, satelitů a korunového kola jsem se již určil v kapitole Materiál ozubení volím Tedy stejný, jaký je v soukolí stálého převodu a erenciálu. Typ ozubení volím čelní s přímými zuby. Následující výpočty se týkají vé redukce. kol z red pla =33 kol z red sat =22 kol z red kor =-77 i kol red =3,33 M hna hří =8 428,1Nm f F =18 ψ d =0,9 K F =1,25 σ F P =420MPa počet zubů planety počet zubů satelitu počet zubů korunové kola převodový poměr točivý moment hnacího hřídele pomocný součinitel pro výpočet modulu ozubení poměr šířky ozubení a tečného průměru součinitel přídavných zatížení pro výpočet na ohyb přípustné napětí v ohybu zubu 29

46 kol n red sat =5 počet satelitů Modul ozubení poté vypočtu následujícím vztahem [1]. m kol red = f F K F M 3 hna hří kol red ,1 n sat kol ψ d z red = 18 1,25 5 = 3,29mm pla σ F P 0, (90) Roztečný průměr planety Roztečný průměr satelitů kol d red pla = m kol red kol z red pla = 3,29 33 = 108,42mm (91) kol d red sat = m kol red kol z red sat = 3,29 22 = 72,28mm (92) Roztečný průměr korunového kola kol d red kor = m kol red kol z red kor = 3,29 ( 77) = 252,98mm (93) α kol red =25 úhel záběru vé redukce Průměr základní kružnice planety kol d red kol pla b = d red pla cos α kol red = 108,42 cos 25 = 98,26mm (94) Průměr základní kružnice satelitů kol d red kol sat b = d red sat cos α kol red = 72,28 cos 25 = 65,51mm (95) Průměr základní kružnice korunového kola kol d red kol kor b = d red kor cos α kol red = 252,98 cos 25 = 229,98mm (96) h a =1 h f =1,25 kol x red pla =-0,1 kol x red sat =0,1 kol x red kor =-0,1 jednotková výška hlavy ozubení jednotková výška paty ozubení jednotkové posunutí planety jednotkové posunutí satelitů jednotkové posunutí korunového kola 30

47 Průměr hlavové kružnice planety kol d red kol pla a = d red pla + 2 m kol red (h kol a + x red pla ) = 108, ,29 (1 + ( 0,1)) = 114,33mm (97) Průměr hlavové kružnice satelitů kol d red kol sat a = d red sat + 2 m kol red (h kol a + x red sat ) = 72, ,29 (1 + 0,1) = 79,51mm (98) Průměr hlavové kružnice korunového kola kol d red kol kor a = d red kor + 2 m kol red (h kol a + x red kor ) = 252, ,29 (1 + ( 0,1)) = = 244,11mm (99) Průměr patní kružnice planety kol d red kol pla f = d red pla 2 m kol red (h kol a x red pla ) = 108,42 2 3,29 (1 ( 0,1)) = 99,55mm (100) Průměr patní kružnice satelitu kol d red kol sat f = d red sat 2 m kol red (h kol a x red sat ) = 72,28 2 3,29 (1 0,1) = 64,72mm (101) Průměr patní kružnice korunového kola kol d red kol kor f = d red kor 2 m kol red (h kol a x red kor ) = 252,98 2 3,29 (1 ( 0,1)) = 260,21mm (102) ψ m kol red =25 poměr šířky ozubení a modulu Šířka ozubení b kol red = m kol red ψ m kol red = 3,29 25 = 82,14mm (103) Kontrola navrženého planetového soukolí Pro správnou funkci planetového soukolí je potřeba jej zkontrolovat na souosost centrálních členů, smontovatelnost a sousedství. 31

48 Kontrola na souosost centrálních členů Kontroluje se rovnost osové vzdálenosti mezi planetou a satelitem a osové vzdálenosti satelitu a korunového kola. Osová vzdálenost planety a satelitu vé redukce kol a red pla sat = d kol pla red kol red + d sat 108, ,28 = = 90,35mm (104) 2 2 Osová vzdálenost satelitu a koruny vé redukce kol a red sat kor = d kol sat red kol + d red kor 72, ,98 = = 90,35mm (105) 2 2 kol a red kol red pla sat = a sat kor (106) Podmínka souososti centrálních členů je splněna Podmínka smontovatelnosti Tato podmínka kontroluje, zda do sebe kola při montáži zapadnou. Výsledek následujícího vztahu musí vyjít jako celé číslo kol z red kol pla + z red kor kol red n sat Podmínka smontovatelnosti je splněna = = 20 (107) Podmínka sousedství Tato podmínka kontroluje, zda satelity vzájemně nekolidují. Určí se minimální vzdálenost mezi satelity a poté se spočítá minimální úhel mezi osami satelitů, který zajistí tuto vzdálenost. Skutečný úhel poté musí být větší. kol j red sat min =5mm minimální vzdálenost mezi satelity Minimální úhel mezi osami satelitů 32

49 kol red = 2 arcsin ( δ sat min = 2 arcsin ( kol red d sat a 2 kol red d pla 2 79, , , j kol red sat min 2 kol red + d sat 2 ) ) = 55,77 (108) Skutečný úhel mezi osami satelitů kol red = 360 kol red = 360 = 72 (109) 5 δ sat Podmínka sousedství je splněna. n sat kol δ red kol sat min = 55,77 < d red sat = 72 (110) 8. Virtuální soukolí Pro pevnostní a životnostní výpočty použiji program CZ. Tento program neumí pracovat s kuželovými koly, ale pouze čelními soukolími s přímými nebo šikmými zuby. Proto je třeba přepočítat skutečná soukolí stálého převodu a soukolí erenciálu na takzvaná virtuální, které je možné do programu vložit Virtuální soukolí stálého převodu Kuželové soukolí Oerlikon spiromatic N1 zde převádím na virtuální soukolí s čelními šikmými zuby. Následující výpočty se týkají soukolí stálého převodu vodovky. stá α pře n =22,5 normálový úhel záběru Normálový úhel záběru virtuálního soukolí stá α pře stá n vir = α pře n = 22,5 (111) 33

50 β p stá pře =22,63 střední úhel sklonu zubů Úhel sklonu zubů ve výpočtovém bodě virtuálního soukolí stá β pře stá p vir = β pře p = 22,63 (112) z pas =20 z tal =34 počet zubů pastorku počet zubů talířového kola Převodový poměr virtuálního soukolí = ( z tal i vir 2 z ) pas = ( ) 2 = 2,89 (113) stá δ pře pas =30,47 stá δ pře tal =59,53 tečný úhel kuželu pastorku tečný úhel kuželu talířového Počet zubů virtuálního pastorku z pas vir z pas = stá pře cos δ = 20 pas cos 30,47 = 23,2 (114) Počet zubů virtuálního talířového kola z tal vir z tal = stá pře cos δ = 34 cos 59,53 = 67,06 (115) tal stá m pře n p =8,26mm normálový modul ve výpočtovém bodě Roztečný průměr virtuálního pastorku stá d pře pas vir = m stá pře n p z pas 8,26 20 = = 191,65mm (116) stá pře cos δ pas cos 30,47 Roztečný průměr virtuálního talířového kola 34

51 stá d pře tal vir = m stá pře stá pře n p z tal 8,26 34 = = 553,88mm (117) stá pře cos δ cos 59,53 tal Normálový modul ve výpočtovém bodě virtuálního soukolí stá m pře stá n p vir = m pře n p = 8,26mm (118) Tečný modul ve výpočtovém bodě virtuálního soukolí stá m pře t p vir = m stá pře n p vir stá pře cos β = 8,26 = 7,62mm (119) p cos 22,63 stá h pře pas a =8,76mm stá h pře tal a =7,76 stá d pře pas m =174,06mm stá d pře tal m =295,9mm korigovaná výška hlavy zubu pastorku korigovaná výška hlavy zubu talířového kola průměr tečné kružnice pastorku ve středu ozubení průměr tečné kružnice talířového kola ve středu ozubení Hlavový průměr pastorku virtuálního soukolí stá pře d pas a vir stá = d pře stá pas vir + 2 h pře pas a = 191, ,76 = 209,17mm (120) Hlavový průměr talířového kola virtuálního soukolí stá pře d tal a vir stá = d pře stá tal vir + 2 h pře tal a = 553, ,76 = 571,4mm (121) stá h pře pas f =9,34mm stá h pře tal f =10,34mm korigovaná výška paty zubu pastorku korigovaná výška paty zubu talířového kola Patní průměr pastorku virtuálního soukolí stá pře d pas f vir stá = d pře stá pas vir 2 h pře pas f = 191,65 2 9,34 = 180,65mm (122) Patní průměr talířového kola virtuálního soukolí 35

52 stá pře d tal f vir stá = d pře stá tal vir 2 h pře tal f = 553, ,34 = 542,85mm (123) Průměr základní kružnice pastorku virtuálního soukolí stá pře d pas b vir stá = d pře stá pas vir cos α pře n vir = 191,65 cos 22,5 = 177,07mm (124) Průměr základní kružnice talířového kola virtuálního soukolí stí pře d tal b vir stá = d pře stá tal vir cos α pře n vir = 553,88 cos 22,5 = 511,72mm (125) Osová vzdálenost virtuálního soukolí stá a pře vir = d stá pře stá pře pas vir + d tal vir 191, ,88 = = 372,77mm (126) 2 2 b stá pře =57,05mm šířka ozubení soukolí Šířka virtuálního soukolí stá b pře vir = b stá pře = 57,05mm (127) x m stá pře =0,5 jednotkové posunutí soukolí Jednotkové posunutí virtuálního soukolí stá x pře stá vir = x pře m = 0,5 (128) 8.2. Virtuální soukolí erenciálu Kuželové soukolí s přímými zuby nahradím tentokrát čelním virtuálním soukolím s přímými zuby. Následující výpočty se týkají soukolí erenciálu. α =20 úhel záběru soukolí 36

53 Úhel záběru virtuálního soukolí α vir = α = 20 (129) z sat =12 z pla =20 počet zubů satelitu počet zubů planety Převodový poměr virtuálního erenciálu = ( z pla i vir z ) sat 2 = ( ) 2 = 2,78 (130) δ sat =30,96 δ pla =59,04 tečný úhel kuželu satelitu tečný úhel kuželu planety Počet zubů satelitu virtuálního soukolí z sat vir = z sat cos δ = 12 = 13,99 (131) cos 30,96 sat Počet zubů planety virtuálního soukolí z pla vir = z pla cos δ = 20 = 38,87 (132) cos 59,04 pla d sat m =75mm průměr tečné kružnice satelitu ve středu ozubení d pla m =125mm průměr tečné kružnice planety ve středu ozubení Roztečný průměr satelitu virtuálního soukolí d sat vir = d sat m stál pře cos δ = 75 = 87,46mm (133) cos 30,96 sta Roztečný průměr planety virtuálního soukolí 37

54 d pla vir = d pla m cos δ = 125 = 242,97mm (134) cos 59,04 pla m m =6,25mm modul ozubení Modul ve středu ozubení virtuálního soukolí m m vir = m m = 6,25mm (135) h sat a m =8,56mm h pla a m =3,94mm výška hlavy zubu satelitu ve středu ozubení výška hlavy zubu planety ve středu ozubení Hlavový průměr satelitu virtuálního soukolí d sat a vir = d sat vir + 2 h sat a m = 87, ,56 = 104,58mm (136) Hlavový průměr planety virtuálního soukolí d pla a vir = d pla vir + 2 h pla a m = 242, ,94 = 250,84mm (137) h sat f m =5,5mm h pla f m =10,12mm výška paty zubu satelitu ve středu ozubení výška paty zubu planety ve středu ozubení Patní průměr satelitu virtuálního soukolí d sat f vir = d sat vir 2 h sat f m = 87,46 2 5,5 = 76,46mm (138) Patní průměr planety virtuálního soukolí d pla f vir = d pla vir 2 h pla f m Průměr základní kružnice satelitu virtuálního soukolí = 242, ,12 = 222,71mm (139) d sat b vir = d sat vir cos α vir = 87,46 cos 20 = 82,19mm (140) Průměr základní kružnice planety virtuálního soukolí 38

55 d pla b vir = d pla vir cos α vir = 242,97 cos 20 = 228,3mm (141) Osová vzdálenost virtuálního soukolí a vir = d sat vir + d pla vir 87, ,97 = = 165,21mm (142) 2 2 b =24,22mm šířka ozubení Šířka virtuálního soukolí b vir = b = 24,22mm (143) x sat =0,37 jednotkové posunutí satelitu stál x pře sat vir = x sat = 0,37 (144) 9. Kontrola únosnosti ozubení Pro kontrolu navržených ozubených soukolí použiji, jak jsem již zmínil, program CZ. Konkrétně se budu řídit normou DIN Pro tento program jsem již napočítal potřebná virtuální soukolí, s kterými teď budu počítat. V případě vé redukce není potřeba virtuálního soukolí Maximální namáhání V kapitole 6 jsem zjistil, že maximální namáhání převodového ústrojí je při jízdě na mezi adheze. Na tuto hladinu zatížení tedy kontroluji ozubená soukolí na maximální namáhání. Rychlost jedoucího vozidla při prokluzu v pro odhaduji na 5 km/h. 39

56 Soukolí stálého převodu Protože program CZ pracuje s virtuálními soukolími, je nutné přepočítat zatížení na tato soukolí. Vstupem do výpočtů je zatížení pastorku. Následující výpočty se týkají soukolí stálého převodu vodovky. stá d pře pas p =178,98mm stá d pře pas vir =191,65mm M pas =10 437,22Nm tečná kružnice ve výpočtovém bodu pastorku tečný průměr virtuálního pastorku točivý moment pastorku Zatěžující moment pastorku virtuálního soukolí M pas vir = M pas stá pře d pas vir ,22 191,65 = = ,5Nm (145) stá pře d pas p 178,98 v pro =5km/h i kol red =3,33 i =1,7 r dyn =0,49 m rychlost při prokluzu převodový poměr vé redukce převodový poměr vodovky dynamický poloměr pneumatiky Rychlost otáčení pastorku při prokluzu stá n pře pas pro = v pro i kol red i = 2 π r dyn 5 1,7 3,33 3,6 2 π 0,49 = 2,55 ot s = 152,82 ot min (146) Požadovaná životnost je v případech maximálního namáhání malá, neboť je potřeba se pohybovat v kvazistatické oblasti Wöhlerovy křivky. N k =100ot K A =1,25 požadovaná životnost součinitel vnějších dynamických sil 40

57 Tyto vypočtené hodnoty jsem zadal do programu CZ. Výsledného hodnoty maximálního namáhání soukolí stálého převodu vodovky jsou v následující tabulce. Tabulka 6 - bezpečnosti soukolí stálého převodu Pastorek Talířové Bezpečnost na dotyk 1,36 1,37 [1] Bezpečnost na ohyb 6,8 4,27 [1] Soukolí erenciálu Vstupem do výpočtů jsou satelity erenciálu. M tal =16 856,11Nm n sat =4 n pla =2 točivý moment talířového kola počet satelitů erenciálu počet planet erenciálu Točivý moment přenášený 1 satelitem na 1 planetu erenciálu M sat = M tal n pla n sat = , = 2 107,01Nm (147) d sat m =75mm průměr tečné kružnice satelitu erenciálu ve středu ozubení d sat vir =87,46mm tečný průměr satelitu virtuálního erenciálu Zatěžující moment satelitu virtuálního soukolí erenciálu M sat vir = M sat d sat vir 2 107,01 87,46 = = 2 457,18Nm (148) d 75 sat m Rychlost otáčení satelitů erenciálu při prokluzu n sat pro = v 5 kol red pro i 3,6 3,33 ot ot = = 1,5 = 89,9 2 π r dyn 2 π 0,49 s min (149) 41

58 N k =100ot K A =1,25 požadovaná životnost součinitel vnějších dynamických sil Výsledky výpočtů programu CZ jsou v následující tabulce. Tabulka 7 - bezpečnosti soukolí erenciálu Satelit Planeta Bezpečnost na dotyk 0,67 0,69 [1] Bezpečnost na ohyb 2,69 1,98 [1] Z této tabulky je vidět, že bezpečnost na dotyk soukolí je menší než 1. Nicméně tyto hodnoty bezpečností vycházely například i u běžně používaného vozidla Praga V3S. Z toho lze usuzovat, že navržené soukolí vyhovuje a k prolomení povrchové vrstvy by nemělo docházet. Navíc při zatížení nápravy počítám s přeložením zadní nápravy o 2 500kg, čímž jsem na straně bezpečnosti Soukolí vé redukce V tomto případě se jedná o čelní soukolí s přímými zuby, a tak není potřeba počítat virtuální soukolí pro program CZ. Vstupem do výpočtů je planeta soukolí. M hna hří =8 428,1Nm kol n red sat =5 točivý moment hnacího hřídele počet satelitů vé redukce Točivý moment přenášený planetou na 1 satelit kol red = M hna hří kol red = 8 428,1 = 1 685,6Nm (150) 5 M pla n sat Tomuto točivému momentu odpovídá moment, který vstupuje do programu CZ. Rychlost otáčení planety vé redukce při prokluzu 42

59 kol red = v 5 kol red pro i 3,6 3,33 ot ot = = 1,5 = 89,9 2 π r dyn 2 π 0,49 s min n pla pro (151) N k =100ot K A =1,25 požadovaná životnost součinitel vnějších dynamických sil Výsledky výpočtů programu CZ jsou v následující tabulce. Tabulka 8 - bezpečnosti soukolí vé redukce Planeta Satelit Bezpečnost na dotyk 1,3 1,26 [1] Bezpečnost na ohyb 6,44 6,6 [1] 9.2. Únavové namáhání V kapitole 6.2 jsem vypočetl daná zatížení pro určení životností na ohyb, dotyk a ložiska. Tyto hodnoty nyní použiji při výpočtech životností. Požadovanou životnost po konzultaci volím km. K určení skutečné životnosti je dále potřeba znát Wöhlerovy křivky Wöhlerova křivka Wöhlerova křivka znázorňuje závislost mezi amplitudovým napětím a počtem zatěžujících cyklů. Pokud se napětí v dané součásti při daných cyklech vyskytne nad touto křivkou, pravděpodobně dojde k poruše součásti. Wöhlerovu křivku lze dělit na 3 části. První se nazývá kvazistatická. V této oblasti nemá počet cyklů vliv na pevnost součásti a její porušení závisí pouze na mezi pevnosti materiálu. Druhá část je lineární klesající. Je dána následujícími parametry a rovnicí. σ a [MPa] amplitudové napětí w [1] exponent šikmé větve N [cyklů] počet cyklů (otáček) C [MPa] konstanta Wöhlerovy křivky 43

60 σ [MPa] σ a W N = C (152) Třetí oblast je vysokocyklová. Je dána mezí únavy materiálu a životnost je nezávislá na počtu cyklů, tzn., že jde o trvalou pevnost. U běžných ocelí nastává o 10 7 až 10 8 cyklů. Při tvorbě Wöhlerových křivek použiji program CZ, kde dosadím fiktivní točivý moment a pro určitý počet požadovaných cyklů (od 1 do cyklů) získám dovolené napětí na ohyb a dotyk zubu. Vytvořím Wöhlerovy křivky pro pastorek a talířové vodovky, planetu a satelit vé redukce. Uvádím zde příklad křivky pro namáhání pastorku vodovky na dotyk, zbylé křivky jsou v příloze E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Pastorek vodovky dotyk Graf 5 - Wöhlerova křivka pastorku při namáhání na dotyk Z programu CZ poté lze odečíst koeficienty Wöhlerovy křivky, které je možné vidět v následující tabulce. 44

61 Tabulka 9 - koeficienty Wöhlerových křivek w C Mez únavy Rozvodovka Kolová redukce Pastorek Talířové Planeta Satelit Dotyk 13,16 3, ,1 Ohyb 8,77 8, ,2 Dotyk 13,16 8, ,2 Ohyb 8,77 1, ,8 Dotyk 13,16 2, ,1 Ohyb 8,77 2, ,8 Dotyk 13,16 3, ,9 Ohyb 8,77 1, ,5 [1] [MPa] [MPa] Z těchto hodnot mohu dopočítat životnosti jednotlivých ozubených soukolí. Součinitel bezpečnosti získám porovnáním dovoleného a působícího napětí pro daný typ namáhání. Pomocí hypotézy kumulace poškození určím střední logaritmický život (odpovídá 50% pravděpodobnosti poruchy). Použiji upravenou Palmgren-Minerovu hypotézu kumulace poškození. Úprava spočívá v tom, že šikmou část Wöhlerovy křivky uvažuji až do nízkých hodnot napětí, čímž jsem na straně vyšší bezpečnosti. Pro dané působící napětí odečtu počet cyklů do lomu. Takto získám počet opakování předpokládané životnosti a střední logaritmický život. Takto je postupováno i ve zdroji [4] Soukolí stálého převodu Stejně jako tomu bylo v případě maximálního namáhání je nutno přepočítat namáhání na virtuální soukolí. Uvedu zde pouze příklad výpočtu pro dotyk a pohon. Zbylé výpočty jsou totožné a pouze se mění vstupní hodnoty, které zde uvedu v tabulce 10 a

62 Nyní je potřeba vypočítat počty cyklů pastorku a talířového kola vodovky za požadovanou životnost. Uvedu zde pouze výpočet pro pohon. Dráhová využití pro pohon určuji 0,75 a pro reverzaci a brzdění motorem 0,25. Následující výpočty se týkají soukolí stálého převodu vodovky L pož = km λ poh =0,75 λ rev =0,25 i kol red =3,33 i =1,7 r dyn =0,49 m požadovaná životnost dráhové využití pohonu dráhové využití reverzace a brzdění motorem převodový poměr vé redukce převodový poměr vodovky dynamický poloměr pneumatiky Počet cyklů talířového kola za životnost při pohonu n tal kol poh = L kol red pož λ poh i = ,75 3,33 2 π r dyn 2 π 0,49 = ,2 ot (153) Počet cyklů pastorku za životnost při pohonu n pas poh = n tal kol poh i = ,2 1,7 = ,4 ot (154) Tabulka 10 - požadované životnosti soukolí stálého převodu vodovky n Pastorek Talířové Pohon Reverzace Pohon Reverzace ,4 [ot] ,1 [ot] ,2 [ot] ,7 [ot] Výpočet pro pohon a dotyk M pas dot =1 825,87Nm ekvivalentní točivý moment pastorku pro dotyk 46

63 stál d pře pas vir =191,65mm stál d pře pas p =178,98mm tečný průměr virtuálního pastorku tečná kružnice ve výpočtovém bodu pastorku Zatěžující moment na dotyk pastorku virtuálního soukolí M pas dot vir = M pas dot stál pře d pas vir = stál pře d pas p 1 825,87 191,65 178,98 = 1 955,2Nm (155) Zatěžující moment při reverzaci je roven této hodnotě, protože k překonání jízdních odporů při daných stoupáních je irelevantní, zda se couvá nebo jede dopředu. Je zatěžován pouze opačný bok zubu a na to je třeba si dát pozor například u výpočtů sil na ozubení. Tabulka 11 - únavové namáhání soukolí stálého převodu vodovky M pas M pas vir Pohon Reverzace Dotyk 1 825, ,2 [Nm] Ohyb 1 524, ,9 [Nm] Dotyk 1 825, ,2 [Nm] Ohyb 1 524, ,9 [Nm] Dosazením hodnot virtuálních točivých momentů a požadovaných životností do programu CZ získám hodnoty napětí působících v zubu, viz následující tabulka. Tabulka 12 - napětí působící v zubech soukolí stálého převodu vodovky σ pas σ tal kol Pohon Reverzace Dotyk 612,7 605 [MPa] Ohyb 86,2 93,4 [MPa] Dotyk 612,7 605 [MPa] Ohyb 86,2 93,4 [MPa] 47

64 σ H lim b =1270MPa mez únavy v dotyku odpovídající bázovému počtu zatěžovacích cyklů [3] Přípustné napětí v dotyku zubu σ H P = 0,8 σ H lim b = 0, = 1016MPa (156) σ F P =420MPa přípustné napětí v ohybu zubu Součinitel bezpečnosti pro pohon a dotyk pastorku s pas dot = σ H P = 1016 = 1,66 (157) σ pas dot 612,7 Dosazením zbylých hodnot získám jejich součinitele bezpečnosti, viz následující tabulka. Tabulka 13 - součinitelé bezpečnosti soukolí stálého převodu vodovky s pas s tal kol Pohon Reverzace Dotyk 1,66 1,68 [1] Ohyb 4,87 4,5 [1] Dotyk 1,66 1,68 [1] Ohyb 4,87 4,5 [1] Počet cyklů do poruchy pro dotyk a pohon pastorku n pas dot kri = C past dot 3, w = σ pas dot 612,7 13,16 = 6, (158) Dosazením zbylých hodnot získám jejich počty cyklů do poruchy 48

65 Tabulka 14 - počty cyklů do poruchy soukolí stálého převodu vodovky n pas kri n tal kol kri Pohon Reverzace Dotyk 6, , [ot] Ohyb 8, [ot] Dotyk 6, , [ot] Ohyb 8, [ot] Počet opakování požadované životnosti do poruchy pro dotyk a pohon pastorku z pas dot kri = n pas dot krit = n pas poh 6, = (159) ,4 Stejným způsobem zbylé hodnoty počtu opakování požadované životnosti Tabulka 15 - počty opakování požadované životnosti z pas kri z tal kol kri Pohon Reverzace Dotyk 8 072, ,6 [1] Ohyb , ,6 [1] Dotyk , ,3,7 [1] Ohyb , ,7 [1] Střední logaritmický život pastorku pro dotyk a pohon L pas dot P50 = z pas dot krit λ poh L pož = 8 072,8 0, = 3, km (160) Opět stejným způsobem dopočtu zbylé hodnoty středního logaritmického životu 49

66 Tabulka 16 - střední logaritmický život soukolí stálého převodu vodovky L pas P50 L tal kol P50 Pohon Reverzace Dotyk 3,63*10 9 2,01*10 9 [km] Ohyb 4,69* ,59*10 12 [km] Dotyk 3,63*10 9 2,01*10 9 [km] Ohyb 4,69* ,59*10 12 [km] Při pohonu se zatěžuje opačná strana ozubení a tak jízda při reverzaci nemá vliv životnosti při pohonu. Naopak to platí taktéž. Poté mohu vypočítat výslednou životnost pastorku pro dotyk a pohon následovně. L past dot P50 výs = 1 λ poh L past dot P50 = 1 0,75 3, = 4, Km (161) Stejným postupem poté dopočítám zbylé hodnoty výsledných životností pro soukolí stálého převodu vodovky. Tabulka 17 - výsledné životnosti soukolí stálého převodu vodovky L pas P50 výs L tal kol P50 výs Pohon Reverzace Dotyk 4, ,68*10 9 [km] Ohyb 6,25* ,28*10 12 [km] Dotyk 1,45* ,05*10 10 [km] Ohyb 1,87* ,83*10 12 [km] Z této tabulky lze vidět, že všechny životnosti vycházejí vyšší než požadovaná životnost, takže z hlediska únavového namáhání soukolí stálého převodu vodovky vyhovuje. 50

67 Soukolí erenciálu Soukolí erenciálu není třeba počítat na životnost, protože satelity vzhledem k jejich unašeči vykonávají pouze malý relativní pohyb jenom v případě dílné rychlosti otáčení kol Kolová redukce Soukolí vé redukce je realizováno pomocí přímého čelního ozubení, proto není potřeba počítat jeho virtuální soukolí Nejdříve je potřeba vypočítat počty cyklů planetového kola a satelitu za požadovanou životnost. Je třeba počítat s tím, planeta zabírá zároveň se všemi satelity, které zabírají zároveň s planetou a s korunovým kole. Následující výpočty se týkají vé redukce. L pož = km λ poh =0,75 λ rev =0,25 i kol red =3,33 r dyn =0,49 m kol n red sat =5 požadovaná životnost dráhové využití pohonu dráhové využití reverzace a brzdění motorem převodový poměr vé redukce dynamický poloměr pneumatiky počet satelitů vé redukce Počet cyklů planety za životnost při pohonu (náhradní mechanizmus) [5] kol n red pla poh = (n tal kol poh n tal kol poh ikol red ) n kol red sat = ( ,2 = ot ,2 ) 5 3,33 (162) kol n red zat sat 1 =2 počet zatěžujících cyklů za jednu otáčku satelitu kol z red pla =33 počet zubů planety 51

68 kol z red sat =22 počet zubů satelitu Převodový poměr náhradního mechanizmu vé redukce kol red i náh mech = i r ps Počet cyklů satelitu za životnost při pohonu = z kol red sat kol red z = 22 = 0,67 (163) pla 33 kol n red pla poh = (n tal kol poh n tal kol poh kol red ) n zat sat 1 i náh mech = ( ,2 = ot kol red ,2 ) 2 0,67 (164) Tabulka 18 - požadované životnosti soukolí vé redukce kol red n Planeta Satelit Pohon [ot] Reverzace [ot] Pohon [ot] Reverzace [ot] Výpočet pro pohon a dotyk planety. M hna hří dot =1 551,99Nm ekvivalentní točivý moment hnací hřídele pro dotyk Zatěžující moment na dotyk planety kol red = M hna hří dot kol red = 1 551,99 = 310,4Nm (165) 5 M pla dot n sat 52

69 Tabulka 19 - únavové namáhání vé redukce kol red M pla Pohon Reverzace Dotyk 310,4 [Nm] Ohyb 259,2 [Nm] Dotyk 310,4 [Nm] Ohyb 259,2 [Nm] Dosazením tohoto zatížení a požadovaných životností do programu CZ získám hodnoty působících napětí v ozubení. Tabulka 20 - napětí působící v ozubení vé redukce při únavovém namáhání kol red σ pla kol red σ sat Pohon Reverzace Dotyk 962,3 992 [MPa] Ohyb 177,5 179,6 [MPa] Dotyk 962,3 992 [MPa] Ohyb 177,5 179,6 [MPa] σ H P =1 016MPa σ F P =420MPa přípustné napětí v dotyku zubu přípustné napětí v ohybu zubu Součinitel bezpečnosti pro pohon a dotyk planety kol s red pla dot = σ H P kol red = 1016 = 1,06 (166) 962,3 σ pla dot Dosazením zbylých hodnot získám jejich součinitele bezpečnosti. 53

70 Tabulka 21 - součinitele bezpečnosti soukolí vé redukce při únavovém namáhání kol red s pla kol red s sat Pohon Reverzace Dotyk 1,06 1,02 [1] Ohyb 2,37 2,34 [1] Dotyk 1,06 1,02 [1] Ohyb 2,37 2,34 [1] Počet cyklů do poruchy planety vé redukce pro dotyk kol red n pla dot kri = C kol red pla dot 2, kol red σ w = pla dot 962,3 13,16 = 1, (167) Dosazením zbylých hodnot získám jejich počty cyklů do poruchy Tabulka 22- počty cyklů do poruchy ozubených kol vé redukce kol red n pla kri kol red n sat kri Pohon Reverzace Dotyk Ohyb Dotyk Ohyb 1, , [ot] 3, , [ot] 1, , [ot] 3, , [ot] Počet opakování životnosti do poruchy pro dotyk a pohon planety kol red z pla dot kri = n kol red pla dot kri 1, kol red = = 9,3 (168) n pla poh

71 Tabulka 23 - počty opakování požadované životnosti planety vé redukce kol red z pla kri kol red z sat kri Pohon Reverzace Dotyk 9,3 14,3 [1] Ohyb 2 292,5 198,1 [1] Dotyk 27,9 42,9 [1] Ohyb 6 877,4 594,4 [1] Střední logaritmický život planety pro pohon a dotyk kol red L pla dot P50 kol red = z pla dot krit λ poh L pož = 9,3 0, = 4, km (169) Opět stejným způsobem dopočtu zbylé hodnoty středního logaritmického životu Tabulka 24 - střední logaritmický život soukolí vé redukce kol red L pla P50 kol red L sat P50 Pohon Reverzace Dotyk 4,19*10 6 6,43*10 6 [km] Ohyb 1,03*10 9 8,92*107 [km] Dotyk 4,19*10 6 6,43*10 6 [km] Ohyb 1,03*10 9 8,92*107 [km] Celková životnost planety vé redukce při pohonu pro dotyk kol red L pla dot P50 výs = 1 λ poh kol red L pla dot P50 = 1 0,75 4, = 1, km (170) Stejným způsobem dopočítám zbylé hodnoty výsledných životností pro soukolí vé redukce. 55

72 Tabulka 25 - výsledné životnosti soukolí vé redukce kol red L pla P50 výs kol red L sat P50 výs Pohon Reverzace Dotyk 5,58*10 6 8,58*10 6 [km] Ohyb 1,38*10 9 1,19*10 8 [km] Dotyk 1,68*10 7 2,57*10 7 [km] Ohyb 4,13*10 9 3,57*10 8 [km] Z této tabulky lze vidět, že všechny životnosti vycházejí vyšší než je požadovaná životnost, takže z hledisky únavové životnosti ozubení vé redukce vyhovuje. 10. Konstrukční řešení Nyní mám vypočítaná a zkontrolovaná všechna ozubená soukolí v hnacím ústrojí nápravy, tak mohu postoupit ke konstrukčním řešení, které dále v práci navrhnu a pevnostně zkontroluji. 56

73 10.1. Rozvodovka Obrázek 13 - vodovka nápravy Při řešení konstrukce vodovky je potřeba navrhnout uložení ložisek pastorku, uložení talířového kola na kleci erenciálu, uložení klece erenciálu v mostu nápravy. Dále je potřeba navrhnout uložení satelitů v kleci erenciálu a planety erenciálu na hnacích poloosách. Vzhledem k oblasti použití vozidla, které bude používáno ve ztížených podmínkách na stavbách, je potřeba navrhnout uzávěrku erenciálu. Mazání vodovky včetně erenciálu je zajištěno společnou olejovou náplní, kterou je možné plnit napouštěcím otvorem umístěným na druhé straně vodovky oproti pastorku. Na spodní straně krytu vodovky je umístěn vypouštěcí otvor. 57

74 Soukolí stálého převodu Pastorek stálého převodu vodovky Obrázek 14 - řez pastorek a jeho domkem s ložisky Na připojovací přírubu pastorku se přivádí točivý moment z převodovky pomocí kloubového hřídele, který je s přírubou spojen šrouby. Připojovací příruba je s pastorkem spojena evolventním drážkováním a axiálně zajištěna pomocí matice. K uložení pastorku použiji kuželíková ložiska orientovaná do X, abych zvětšil rameno mezi ložisky, vzhledem k tomu, že síly od ozubení působí na převislém konci. Mazání ložisek je zajištěno mazacími kanálky, viz obr. 14, do kterých je mazivo přivedeno talířovým kolem. Domeček pastorku je zároveň opatřen otvorem se šroubem pro jeho náplň. Ložiska je zároveň potřeba předepnout, aby byla zajištěna jejich maximální životnost, životnost ozubeného soukolí a jeho malá hlučnost. Předepnutí ložiska se zajistí utažením matice na třecí moment 5 8 Nm. 58

75 Talířové stálého převodu vodovky Obrázek 15 - řez talířovým kolem, erenciálem a ložisky Talířové stálého převodu vodovky je přišroubováno ke kleci erenciálu pomocí lícovaných šroubů ke kleci erenciálu Diferenciál Klec erenciálu Klec erenciálu je uložena v mostu nápravy v kuželíkových ložiskách orientovaných do O, protože síly od ozubení působí mezi nimi. Klec erenciálu je dělená na dvě části a sešroubována lícovanými šrouby. Jsou v ní otvory pro křížový čep erenciálu a pro jeho mazání Satelity erenciálu Satelity erenciálu jsou unášeny klecí přes křížový čep. Svojí kulovou plochou dosedají na bronzové podložky (materiál ), které mají dobré samomazné vlastnosti. 59

76 Planety erenciálu Jsou uloženy na evolventních drážkováních hnacích poloos a jsou opřeny stejně jako satelity erenciálu o kluzné bronzové podložky ze stejného materiálu Uzávěrka erenciálu Obrázek 16 - řez uzávěrkou erenciálu a klecí erenciálu Na levé straně klece erenciálu je přes evolventní drážkování připojena zubová spojka s čelním ozubcem, která je zajištěna proti axiálnímu posuvu hřídelovým kroužkem. Stejný axiální ozubec má posuvná spojka, která je uložena posuvně na evolventním drážkování hnacího hřídele, která je při potřebě uzávěrky erenciálu zasunuta do druhé spojky. Posuvná spojka je ovládána vidličkou, která je ovládána pneumaticky. Do původní polohy se spojka vrací pomocí pružiny Kolová redukce Při konstrukci vé redukce je potřeby vyřešit planetový převod v kole, náboj kola a brzdu. 60

77 Planetový převod Obrázek 17 - řez nábojem kola Jak jsem již psal dříve v práci, zvolil jsem mechanizmus, kdy je zastaveno korunové. To je pevně spojeno s mostem nápravy přes zubovou spojku, která je spojena přes ozubení s korunovým kolem a přes evolventní drážkování s mostem nápravy. Axiálně je zajištěna maticí KM a MB podložkou. Planeta, odkud výkon teče dál do mechanizmu, je usazena na evolventním drážkování na hnací hřídeli a je proti axiálnímu posunu zajištěna dvěma hřídelovými kroužky. Planeta přenáší výkon na 5 satelitů. Každý z nich je uložen na jejich unašeči na dvou jehličkových ložiskách bez vnitřních a vnějších kroužků. Mezi ložisky je pěrný kroužek k jejich vymezení po celé šířce satelitu. Jejich axiální posuv je zamezen opět bronzovými podložkami pro snížení opotřebení unašeče. Mazány jsou pomocí děr v satelitech. Unašeč je šrouby spojen s vnějším krytem vé redukce, který je již přišroubován k dvoumontáži vozidla, nosiči dvoumontáže a brzdě. K náplni vé redukce mazivem slouží otvor umístěný na krytu vé redukce. K výpusti maziva je určen otvor umístěný v dolní části vé redukce. 61

78 Náboj kola Náboj kola je tvořen nosičem kola, který je uložen na kuželíkových ložiskách orientovaných do O, které jsou uloženy na mostu nápravy a stažena přes KM matici zajišťující axiální posuv unašeče korunového kola. Pro mazání ložisek jsou v nosiči kola vytvořeny otvory Brzda Brzdu navrhuji bubnovou vzhledem k jejím nízkým požadavkům na údržbu. Ty jsou nízké, protože činné plochy brzdy jsou od okolí izolovány, na díl od brzdy kotoučové. To je nutné u vozidel provozovaných na stavbě. Protože mým zadáním nebylo navrhnout a spočítat bubnovou brzdu, vytvořil pouze její zjednodušený model, který má posloužit k ověření, zda je pro ní v zástavbě prostor Provedení nápravy Obrázek 18 - náprava Nákladní vozidla této kategorie zpravidla používají tuhou zadní nápravu. Do mostu nápravy je vložen a přišroubován domeček pastorku s jednou částí krytu vodovky. Stejně tak z druhé strany je přišroubován do mostu nápravy druhý kryt vodovky. Dále se k mostu nápravy přišroubuje bubnová brzda a na jeho evolventním drážkování jsou zubové unašeče korunového kola. Most nápravy se přišroubuje k rámu vozidla a ještě se připevní tažnými lany. 62

79 11. Výpočet minimálních průměrů hřídelů V této kapitole navrhnu minimální průměry hřídelů na krut podle hypotézy HMH. Budu zde i uvažovat součinitel vnějších dynamických sil. Podle těchto minimálních průměrů poté navrhnu evolventní drážkování a ložiska s průměry vyššími buďto o konstrukční nebo technologické přídavky Pastorek stálého převodu vodovky V tomto případě vypočítám minimální průměr pastorku pod evolventním drážkováním pro připojovací přírubu. Materiál pastorku je Minimální průměr pastorku vypočtu následovně. R e pas =590 MPa mez elasticity pastorku [9] Dovolené napětí v krutu pastorku podle hypotézy HMH τ pas dov = R e pas 3 = 590 = 340,6MPa (171) 3 Pevnostní rovnice pro krut τ = M W k = M 3 π d min 16 τ dov (172) Z čehož lze vyjádřit rovnice pro minimální průměr 3 16 M d min = π τ dov (173) Hodnoty pro výpočet minimálního průměru pastorku K A =1,25 M pas =10 437,22Nm součinitel vnějších dynamických sil točivý moment pastorku vodovky Minimální průměr pastorku stálého převodu vodovky po dosazení vypočtu následovně. 63

80 d pas min 3 = 16 K A M pas π τ pas dov = 58mm , , = π 340,6 (174) Po přidání přídavku na evolventní drážkování navrhuji průměr pod ložisko B =65mm. d pas B Hnací poloosa Zde podle minimálního průměru navrhnu evolventní drážkování ve spojení s planetou erenciálu, uzávěrkou erenciálu a s planetou vé redukce. Materiál hnacího hřídele je R e hna hří = 835MPa mez elasticity hnací hřídele [9] Dovolené napětí v krutu hnací poloosy podle hypotézy HMH τ hna hří dov = R e hna hří 3 = = 482,1MPa (175) M hna hří =8 428,1Nm točivý moment hnacího hřídele Minimální průměr hnacího hřídele 3 d hna hří min = 16 K A M hna hří π τ hna hří dov = 48,1mm , ,1 103 = π 482,1 (176) Po zaokrouhlení volím průměr hnacího hřídele d hna hří =50mm. Patní průměr ani jedno z evolventních drážkování nesmí být nižší než tato hodnota Klec erenciálu Nyní kontroluji únosnost mezikruží, které je z vnější strany omezeno evolventním drážkováním zubové spojky uzávěrky erenciálu (drážkování 78x2x9H/9G ČSN ) s patním průměrem d kle drá p =73,2mm a z vnitřním strany hnacím hřídelem, na kterém je evolventní drážkování pro planetu erenciálu (drážkování 58x2x9H/9G ČSN ), které má průměr drážkování d pla drá =58mm. Po zaokrouhlení nahoru kvůli 64

81 smontovatelnosti volím vnitřní průměr klece erenciálu pod drážkováním d kle vni =60mm. Lze dané místo vidět na obrázku 16, kde červená část je klec erenciálu a modrá je zubová spojka uzávěrky erenciálu. Materiál klece je R e kle =590 MPa mez elasticity klece erenciálu Dovolené smykové napětí klece erenciálu podle hypotézy HMH τ kle dov = R e kle 3 = 590 = 340,6MPa (177) 3 M hna hří =8428,1Nm točivý moment hnacího hřídele Po upravení rovnice (173) pro krut mezikruží a dosazením získám působící smykové napětí v kleci erenciálu pod evolventním drážkováním. τ kle = 16 K A M hna hří π (d 4 kle drá p d kle vni d kle drá p = 233,2MPa 4 ) = 16 1, ,1 103 π (73, ) 74 (178) Součinitel bezpečnosti smykového napětí klece erenciálu pod drážkováním = τ kle dov = 340,6 233,2 s kle Klec erenciálu vyhovuje. τ kle = 1,37 1 (179) Most nápravy Opět je potřeba zkontrolovat mezikruží - tentokrát pod drážkováním unašeče korunového kola (drážkování 98x3x9H/9G ČSN ) s patním průměrem d mos drá p =90,8mm a vnitřním průměru mostu d mos vni =65mm. Zmíněné místo lze vidět na obrázku 17, kde červeně je znázorněný most nápravy a zelený je unašeč korunového kola. Materiál mostu nápravy je R e mos =435MPa mez elasticity mostu nápravy 65

82 Dovolené smykové napětí mostu nápravy podle hypotézy HMH τ mos dov = R e mos 3 = 435 = 251,1MPa (180) 3 kol z red pla =33 kol z red kor =-77 počet zubů planety vé redukce počet zubů koruny vé redukce Točivý moment korunového kola kol red = M hna hří z kor M kor kol red kol red z pla Smykové napětí mostu nápravy pod drážkováním 77 = 8 428,1 = ,5Nm (181) 33 τ mos = kol red 16 K A M kor π (d 4 mos drá p d 4 mos vni ) d mos drá p = 195,4MPa = 16 1, ,5 103 π (90, ) 90,8 (182) Součinitel bezpečnosti smykového napětí mostu nápravy pod drážkováním Most nápravy vyhovuje. s mos = τ mos dov = 251,1 = 1,1 1 (183) τ mos 195,4 12. Výpočet sil ozubení Před kontrolou ložisek je nutné vypočítat síly působící na ozubení, pomocí kterých poté vypočítám reakce v ložiskách Soukolí stálého převodu vodovky Toto soukolí je tvořeno kuželovým soukolím se zakřivenými šikmými zuby. V tomto ozubení vznikají tečné, radiální a axiální síly. Při výpočtu se řídím zdrojem [3]. Uvádím zde postup pouze pro maximální namáhání při pohonu, zbylé důležité již vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce

83 Vztahy pro výpočet sil závisí na smyslu otáčení a smyslu vinutí šroubovice ozubení. Ve vztazích (184) až (187) uvádím teoretické vztahy pro jejich výpočet, kde horní znaménko v závorce platí pro souhlasné smysly a dolní znaménko platí pro nesouhlasné. Axiální síla hnacího kola F 1 a = Axiální síla hnaného kola F 2 a = Radiální síla hnacího kola F 1 r = Radiální síla hnaného kola F 2 r = F t cos β m (sin δ 1 tan α n ± cos δ 1 sin β m ) (184) F t cos β m (sin δ 2 tan α n cos δ 2 sin β m ) (185) F t cos β m (cos δ 1 tan α n sin δ 1 sin β m ) (186) F t cos β m (cos δ 2 tan α n ± sin δ 2 sin β m ) (187) Následující výpočty se týkají stálého převodu vodovky. M pas =10 437,22Nm stál d pře pas m =174,06mm β m stál pře =35 stál δ pře pas =30,47 stál δ pře tal =59,53 stál α pře n =22,5 točivý moment pastorku průměr tečné kružnice ve středu ozubení úhel sklonu zubů ve středu ozubení tečný úhel kuželu pastorku tečný úhel kuželu talířového kola normálový úhel záběru Tečná síla při maximálním namáhání F t = 2 M pas , = = ,4N stál pře (188) d pas m 174,06 Axiální síla pastorku při maximálním namáhání 67

84 F pas a = F t cos β m stál pře stál (sin δ pře stál pas tan α pře stál n + cos δ pře stál pas sin β pře m ) ,4 = (sin 30,47 tan 22,5 + cos 30,47 sin 35) cos 35 = ,2N (189) Axiální síla talířového kola při maximální namáhání F tal a = F t cos β m stál pře stál (sin δ pře stál tal tan α pře stál n cos δ pře stál tal sin β pře m ) ,4 = (sin 59,53 tan 22,5 cos 59,53 sin 35) cos 35 = 9 693,4N (190) Radiální síla pastorku při maximálním namáhání F pas r = F t cos β m stál pře stál (cos δ pře stál pas tan α pře stál n sin δ pře stál pas sin β pře m ) ,4 = (cos 30,47 tan 22,5 sin 30,47 sin 35) cos 35 = 9 693,4N (191) Radiální síla talířového kola při maximálním namáhání F tal r = F t cos β m stál pře stál (cos δ pře stál tal tan α pře stál n + sin δ pře stál tal sin β pře m ) ,4 = (cos 59,53 tan 22,5 + sin 59,53 sin 35) cos 35 = ,2N (192) Normálová síla F t F n = stál cos α pře stál pře n cos β = ,4 = ,9N (193 m cos 22,5 cos 35 Pro správnost výsledků lze provést kontrolu, kde musí platit následující vztahy F pas a = F tal r = ,2N (194) F tal a = F pas r = 9 693,4N (195) 68

85 Pomocí téměř stejných vztahů jsem dopočetl síly na ozubení stálého převodu vodovky pro reverzaci při maximálním namáhání a únavové zatížení při pohonu a reverzaci. Vzorce jsem měnil způsobem, který jsem zmínil dříve v této kapitole, pouze v případech reverzace, kde smysl otáčení šroubovice a zubů není stejný. Tabulka 26 - síly na ozubení stálého převodu vodovky (reverzace v následujících výpočtech rev ) Maximální zatížení Únavové namáhání Pohon Reverzace Pohon Reverzace F t , , , ,2 [N] F pas a , , , ,1 [N] F tal a 9 693, ,5 852, ,4 [N] F pas r 9 693, ,5 852, ,6 [N] F tal r , , , ,1 [N] F n , , , ,3 [N] Diferenciál Pro kontrolu tlaků v kluzných ložiskách satelitů a planetách erenciálu je potřeba vypočítat síly v jeho ozubení. Tato ložiska budu kontrolovat pouze na maximální namáhání, a tudíž potřebuji vypočítat pouze tyto síly. M tal =16 856,11Nm točivý moment talířového kola vodovky d sat m =75mm průměr tečné kružnice ve středu ozubení satelitu erenciálu n sat =4 n pla =2 δ sat =30,96 δ pla =59,04 α =20 počet satelitů erenciálu počet planet erenciálu tečný úhel kuželu satelitu erenciálu tečný úhel kuželu planety erenciálu úhel záběru soukolí erenciálu 69

86 Tečná síla ozubení erenciálu F t = 2 M tal 10 3 d sat m n sat n pla Axiální síla satelitu erenciálu = , = N (196) F sat a = F t tan α sin δ sat = tan 20 sin 30,96 = ,6N (197) Axiální síla planety erenciálu F pla a = F t tan α sin δ pla = tan 20 sin 59,04 = ,1N (198) Radiální síla satelitu erenciálu F sat r = F t tan α cos δ sat = tan 20 cos 30,96 = ,1N (199) Radiální síla planety erenciálu F pla a = F t tan α cos δ pla = tan 20 cos 59,04 = ,6N (200) Normálová síla ozubení erenciálu F n = F t = cos α cos 20 = N (201) 13. Návrh a kontrola ložisek V této kapitole se věnuji návrhu ložisek podle minimálních průměrů hřídelů, která jsem spočítal v kapitole 11. Poté je nutno ložiska zkontrolovat na jejich zatížení na maximální a únavové namáhání. Při maximálním namáhání uvažuji součinitel dynamického přitížení K A =1,25. Ložiska používám kuželíková firmy SKF, která orientuji do O nebo do X podle vhodnosti dané orientace. Výhodou kuželíkových ložisek je fakt, mohou přenášet velké radiální a axiální síly a seřízením jejich předpětí lze docílit jejich vyšší životnosti. V případě uložení satelitů vé redukce volím jehličková ložiska bez vnitřních nebo vnějších kroužků. 70

87 13.1. Pastorek vodovky Pastorek ukládám letmo do kuželíkových ložisek orientovaných do O. Axiální síly při pohonu, kdy je pastorek vytlačován ze záběru, zachycuje ložisko blíže ozubení a při reverzaci, kdy je ozubení naopak vtahováno do záběru zachycuje ložisko vzdálenější (v momentových rovnováhách). Při jejich návrhu se řídím katalogu firmy SKF, viz příloha 1.2. Obrázek 19 - orientace kuželíkových ložisek Návrh ložisek V tomto případě volím kuželíková ložiska firmy SKF orientovaných do O. Musí mít minimálně stejný vnitřní průměr, jako je spočítaný minimální průměr pastorku pod ložiskem B d past B =65mm. Ložisko A musí být kvůli montáži větší než ložisko A. Tabulka 27 - parametry ložisek pastorku vodovky Označení Ložisko A SKF J2/Q Ložisko B SKF J2/Q d [mm] D [mm] T [mm] C [kn] 71

88 C [kn] e 0,35 0,35 [1] Y 1,7 1,7 [1] Y0 0,9 0,9 [1] Ložiska jsou zatížena od sil v ozubení a navíc ještě od síly vznikající díky kloubovému hřídeli, který přivádí točivý moment na pastorek. Odklon hnacího hřídele uvažuji α klo hří =8. Zatížení od kloubového hřídele očekávám ve stejném směru, jako výslednice reakcí ložisek. M pas =10 437,22Nm a=55mm b=150mm točivý moment pastorku vodovky vzdálenost mezi ložisky A a B vzdálenost ložiska A od výpočtového bodu ozubení Síla od kloubového hřídele F klo hří = K A M pas tan α klo hří b = ,8N = 1, ,22 tan (202) Výpočet reakcí ložisek - pohon Ze zatížení ložisek, které je zachyceno na obrázcích 20, 21 a 22 lze sestavit podmínky rovnováhy viz následující rovnice. Následující výpočty se týkají maximálního namáhání při pohonu stálého převodu vodovky. 72

89 Obrázek 20 - síly působící na pastorku při pohonu F t = ,4N tečná síla F pas a = ,2N axiální síla pastorku F pas r =9 693,4N F n = ,9N radiální síla pastorku normálová síla stál d pře pas m =174,06mm průměr tečné kružnice ve středu ozubení pastorku Obrázek 21- síly na pastorku v rovině yz ΣF y = 0; K A F pas r R A y + R B y = 0 (203) 73

90 ΣF z = 0; ΣM A = 0; K A F pas a +R A z = 0 (204) K A F pas a d stál pře pas m + K 2 A F pas r a + R B y b = 0 (205) Z těchto podmínek rovnováhy lze vyjádřit následující vztahy. R A z = K A F pas a = 1, ,2 = N (206) R B y = K A F pas a d stál pře pas m 2 K A F pas r a b 174,06 1, ,2 = 2 1, , = ,7N R A y = R B y K A F pas r = ,7 1, ,4 = ,9N (207) (208) Obrázek 22 - síly na pastorku v rovině zx ΣF x = 0; ΣF z = 0; ΣM A = 0; K A F t R A x + R B x = 0 (209) K A F pas a + R A z = 0 (210) K A F t a R B x b = 0 (211) Z těchto podmínek mohu vyjádřit následující vztahy. 74

91 R B x = K A F t a 1, ,4 55 = = ,7N (212) b 150 R A x = R B x + K A F t = ,7 + 1, ,7 = N (213) Radiální reakce ložisek se vypočtou následovně. R A r = R 2 A x + R 2 A y = ,9 2 = N (214) R B r = R 2 B x + R 2 B y = , ,7 2 = ,2N (215) Celkové radiální reakce ložisek po připočtení zatížení od kloubového hřídele R A r c = R A r + F klo hří = ,8 = N (216) R B r c = R B r + F klo hří = , ,8 = N (217) Výpočet reakcí ložisek pastorku reverzace Při reverzaci působí axiální síla na vypouklý bok zubu pastorku a ten je tedy vtahován do záběru. Následující výpočty se týkají maximálního namáhání při reverzaci soukolí stálého převodu vodovky. 75

92 Obrázek 23 - síly na ozubení pastorku při reverzaci Poznámka - Axiální síla pastorku vychází záporná, tak otočím její orientaci v momentových rovnováhách a dále jí budu považovat za kladnou. F pas a rev =41 633,1N axiální síla pastorku F pas r rev =94 846,5N radiální síla pastorku Obrázek 24 - síly na pastorku při reverzaci v rovině yz ΣF y = 0; K A F pas r rev R A y rev + R B y rev = 0 (218) 76

93 ΣF z = 0; K A F pas a rev +R B z rev = 0 (219) ΣM A = 0; b = 0 K A F pas a rev d stál pře pas m + K 2 A F pas r rev a R B y rev (220) Z těchto podmínek rovnováhy lze vyjádřit následující vztahy. R B z rev = K A F pas a rev = 1, ,1 = ,3N (221) R B y rev R A y rev = K A F pas a rev d stál pře pas m 2 + K A F pas r rev a b 174,06 1, ,1 = 2 + 1, , = ,5N = R B y rev K A F pas r rev = ,5 1, ,5 = ,6N (222) (223) Obrázek 25 - síly na pastorku při reverzaci v rovině xz ΣF x = 0; ΣF z = 0; ΣM A = 0; K A F t R A x rev K A F pas a rev + R B x rev = 0 (224) + R B z rev = 0 (225) K A F t a R B x rev b = 0 (226) Z těchto podmínek mohu vyjádřit následující vztahy. R B x rev = K A F t a b = 1, , = ,7N (227)

94 R A x rev = R B x rev + K A F t = ,7 + 1, ,7 = N (228) Radiální reakce se vypočtou následovně. R A r rev = R 2 A x rev + R 2 A y rev = ( ,6) 2 = ,7N (229) R B r rev = R 2 B x rev + R 2 B y rev = , ,5 2 = ,7N (230) Celkové radiální reakce ložisek po připočtení zatížení od kloubového hřídele R A r c rev R B r c rev = R A r rev + F klo hří = , ,8 = ,5N = R B r rev + F klo hří = , ,8 = ,5N (231) (232) V tabulce 28 jsou uvedeny výsledné hodnoty reakcí pro maximální namáhání jak pro pohon, tak pro reverzaci. Podle stejného postupu jsem vypočítal i reakce pro únavové namáhání. 78

95 Tabulka 28 - reakce ložisek pastorku před přepočtem axiálního zatížení Maximální zatížení Únavové namáhání Pohon Reverzace Pohon Reverzace R A x , ,5 [N] R A y , , , ,9 [N] R A z [N] R A r , , , ,1 [N] R A r c , [N] R B x , , , ,7 [N] R B y , , , ,4 [N] R B z , ,4 [N] R B r , , , ,9 [N] R B r c , , ,8 [N] Určení axiálního zatížení ložisek Učení vnitřní axiální síly závisí na orientaci ložisek a směru axiální síly ozubení. Pastorek je uložen do kuželíkových ložisek orientovaných do O a axiální síla ozubení působí od ložiska A k ložisku B. Dle přílohy 1.2 tento způsob uložení a zatížení odpovídá zatěžovacímu případu 2. Následující výpočty se týkají maximálního namáhání při pohonu ložisek pastorku. R A r c = N R B r c = N Y A 0 =0,9 Y B 0 =0,9 celková radiální reakce ložiska A celková radiální reakce ložiska B faktor výpočtu ložiska A faktor výpočtu ložiska B 79

96 R A r c Y A 0 R B r c Y B 0 = ,9 = ,9 = ,8N (233) = ,9N (234) Z výsledků rovnic (233) a (234) vyplývá následující. R A r c Y A 0 = ,8N > R B r c Y B ,9N (235) To znamená, že zatěžovací způsob je 2b nebo 2c. Pro přesné určení je nutné ještě vyřešit následující vztahy. K a pas = R A z = N (236) 0,5 ( R A r c Y RB r c ) = 0,5 ( , ,9) A 0 Y B 0 = N (237) Z výsledků rovnic (236) a (237) vyplývá následující. K a pas = N > 0,5 ( R A r c Y RB r c A 0 Y B 0 ) = N (238) Zatěžující případ je 2b. Z toho vyplývají následující vztahy pro výpočet axiálních reakcí ložisek. = 0,5 R B r c R B z Y B 0 = 0, ,9 = ,5N (239) R A z = R B z + K a pas = 56389, = ,4N (240) Podobný postupem jsem vypočetl axiální zatížení pro případ reverzace při maximálním namáhání a únavové namáhání pro pohon a reverzaci. Při reverzacích má axiální síla 80

97 ozubení opačný směr než je tomu u pohonu a je potřeba to zohlednit v zatěžovacím případu. Výsledné hodnoty namáhání ložisek jsou v tabulce 29. Tabulka 29 - reakce ložisek pastorku Maximální zatížení Únavové namáhání Pohon Reverzace Pohon Reverzace R A r c , ,9 [N] R A z , , , ,6 [N] R B r c , , ,6 [N] R B z , , , [N] Statická bezpečnost Statickou bezpečnost získám dosazením hodnot pro maximální namáhání. Výpočet provádím podle katalogu SKF, viz zdroj [12]. Následující výpočty se týkají maximálního namáhání při pohonu ložiska A. R A r c = N R A z = ,4N Y A 0 =0,9 C A 0 =380kN celková radiální reakce ložiska A axiální reakce ložiska A faktor výpočtu ložiska A statická únosnost ložiska A Ekvivalentní statické zatížení ložiska A P A 0 = 0,5 R A r c + Y A 0 R A z = 0, , ,4 = N (241) Porovnáním ekvivalentního statického zatížení s celkovou radiální reakcí ložiska získám skutečné ekvivalentní statické zatížení. P A 0 = N > R A r c = N (242) 81

98 Z toho vyplývá skutečné ekvivalentní statické zatížení ložiska A. Statická bezpečnost ložiska A s A 0 P A 0 s = P A 0 = N (243) = C A 0 P A 0 s = = 1,36 > 1 (244) Ložisko A z hlediska statického namáhání vyhovuje. V tabulce XX jsou doplněny zbylé hodnoty týkající se statického zatížení ložisek pastorku. Tabulka 30 - statické zatížení ložisek pastorku Ložisko A Ložisko B Pohon Reverzace Pohon Reverzace P 0 s , ,8 [N] s 0 1,36 1,71 2,25 1,09 [1] Ložiska pastorku z hlediska statického namáhání vyhovují Únavové namáhání a výpočet životnosti Hodnoty vstupující do těchto výpočtů jsou únavová namáhání pro pohon a reverzaci. Postupuji podle zdroje [12]. Následující výpočty se týkají únavového zatížení při pohonu ložiska A. R A z úna =16 294,8N axiální reakce ložiska A R A r c úna =19 805N celková radiální reakce ložiska A C A =297kN e A =0,35 Y A =1,7 dynamická únosnost ložiska A faktor výpočtu ložiska A faktor výpočtu ložiska A Nejdříve je potřeba určit poměr axiální a radiální reakce ložiska. 82

99 R A z úna e A (245) R A r c úna R A z úna > e A (246) R A r c úna Pokud platí vztah (245), potom se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. P A = R A r c úna (247) Pokud platí vztah (246), poté se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. Výpočet aplikuji na ložisko A. P A = 0,4 R A r c úna + Y A R A z úna (248) R A z úna = R A r c úna , = 0,82 > e A = 0,35 (249) Poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska A vypočte následovně podle vztahu (248). P A = 0,4 R A r c úna + Y A R A z úna = 0, , ,8 = ,2N (250) Nyní, když mám ekvivalentní dynamické namáhání, mohu vypočítat celkovou životnost ložiska A. p=10/3 konstanta čárového styku ložiska Dílčí životnost ložiska A v miliónech cyklů L A díl = ( C A 10 p P ) = ( A ,2 ) 3 = 1 175, cyklů (251) r dyn =0,49 m i náp =5,67 dynamický poloměr pneumatiky převodový poměr nápravy Dílčí životnost ložiska A v kilometrech 83

100 L A km díl = L A díl 2 π r dyn i náp = = m = ,5km 2 π 0,49 5,67 Analogicky vypočítám hodnoty pro reverzaci při únavovém namáhání. Výsledné hodnoty jsou v tabulce 31. (252) Tabulka 31 - tabulka dílčích životností ložisek pastorku Ložisko A Ložisko B Pohon Reverzace Pohon Reverzace P , , , ,8 [N] L díl 1 175, , , ,9 [10 6 ] L km díl , , , [km] Nyní mám všechny potřebné hodnoty pro výpočet celkových životností ložisek pastorku pomocí dráhových využití vozidla. Předvedu výpočet pouze pro ložisko A. λ poh =0,75 λ rev =0,25 dráhové využití pohonu dráhové využití reverzace a brzdění motorem Celková životnost ložiska A v km L A km = 1 λ poh λ + rev L A km díl L A km díl rev = ,3km 1 = 0, ,5 + 0, ,4 (253) Tabulka 32 - celkové životnosti ložisek pastorku Ložisko A Ložisko B L km , ,8 [km] Celkové životnosti ložisek pastorku jsou vyšší než minimální požadovaná životnost km, tudíž vyhovují. 84

101 13.2. Klec erenciálu Klec erenciálu, do které je přišroubováno talířové vodovky, je uloženo v kuželíkových ložiskách orientovaných do X. Výpočty jsou podobné výpočtům ložisek pastorku Návrh ložisek Ložiska klece erenciálu musí být větší než je evolventní drážkování klece erenciálu 78x2x9H/9G ČSN Ložiska C a D volím stejná. Tabulka 33 - parametry ložisek klece erenciálu Ložisko C Ložisko D Označení SKF /Q SKF /Q d [mm] D [mm] T [mm] C [kn] C [kn] e 0,43 0,43 [1] Y 1,4 1,4 [1] Y0 0,8 0,8 [1] Výpočet reakcí ložisek pohon Ze zatížení ložisek, které je zachyceno na obrázcích 26, 27 a 28, lze sestavit podmínky rovnováhy viz následující postup. 85

102 Následující výpočty se týkají maximálního namáhání při pohonu soukolí stálého převodu vodovky. Obrázek 26 - síly působící na klec erenciálu při pohonu F t = ,4N F tal a =9 693,4N F tal r = ,2 F n = ,9N stál d pře tal m =295,9mm c=100mm d=140mm tečná síla axiální síla talířového kola radiální síla pastorku normálová síla průměr tečné kružnice ve středu ozubení talířového kola vzdálenost mezi ložiskem C a středem ozubení talířového kola vzdálenost mezi ložiskem D a středem ozubení talířového kola 86

103 Obrázek 27 - síly působící na klec erenciálu v rovině yz ΣF y = 0; ΣF z = 0; ΣM C = 0; K A F tal r K A F tal a K A F tal a + R C y + R D y = 0 (254) + R C z = 0 (255) d stál pře tal m K 2 A F tal r c + R D y (c + d) (256) Z těchto podmínek rovnováhy vyplývají následující vztahy. R C z = K A F tal a = 1, ,4 = ,8N (257) R D y = K A F tal r c K A F d stál pře tal m tal a 2 c + d 295,9 1, , , ,4 = = ,6N R C y = R D y + K A F tal r = ,6 + 1, ,2 = ,4N (258) (259) 87

104 Obrázek 28 - síly působící na klec erenciálu v rovině zx ΣF x = 0; ΣF z = 0; R D x + R C x K A F t = 0 (260) R C z K A F tal a = 0 (261) ΣM C = 0; c = 0 R D x (c + d) K A F tal a d stál pře tal m K 2 A F tal r (262) Z těchto podmínek rovnováhy lze vyjádřit následující vztahy. R D x = K A F tal a d stál pře tal 2 m + K A F tal r c c + d 295,9 1, ,4 = 2 + 1, , = ,7N R C x = R D x + K A F t = ,7 + 1, ,4 = ,5N Celková radiální reakce ložisek se vypočtou následovně. (263) (264) R c r c = R 2 c x + R 2 c y = , ,4 2 = ,4N (265) R D r c = R 2 D x + R 2 D y = , ,6 2 = N (266) 88

105 Výpočet reakcí reverzace Tentokrát otočila svou orientaci radiální síla talířového kola, zatímco axiální síla zůstala se stejnou orientací, takže jí stále zachycuje ložisko C. U radiální síly otočím její orientaci v momentových rovnováhách a nadále s ní budu počítat jako s kladnou. Následující výpočty se týkají maximálního namáhání stálého převodu vodovky při reverzaci. Obrázek 29 - síly působící na klec erenciálu při reverzaci F tal a rev =94 846,5N axiální síla talířového kola F tal r rev =41 633,1N radiální síla talířového kola 89

106 Obrázek 30 - síly působící na klec erenciálu při reverzaci v rovina yz ΣF y = 0; ΣF z = 0; R c y rev R D y rev +K A F tal r rev = 0 (267) K A F tal a rev + R c z rev = 0 (268) ΣM C = 0; F tal r rev c = 0 R D y rev (c + d) K A F tal a rev d stál pře tal m K 2 A (269) Z těchto podmínek rovnováhy lze vyjádřit následující vztahy. R C z rev = K A F tal a rev = 1, ,5 = ,1N (270) R D y rev R C y rev = K A F tal a rev = R D y rev d stál pře pas m 2 + K A F tal r rev c c + d 295,9 1, ,5 = 2 + 1, , = ,1N K A F tal r rev = ,1 1, ,1 = ,8N (271) (272) 90

107 Obrázek 31 - síly působící na klec erenciálu při reverzaci ΣF x = 0; ΣF z = 0; R C x rev K A F tal a rev + R D x rev K A F t = 0 (273) + R C z rev = 0 (274) ΣM c = 0; F t c = 0 R D x rev (c + d) K A F tal a rev d stál pře pas m K 2 A (275) Z těchto podmínek rovnováhy mohu vyjádřit následující vztahy. R D x rev R C x rev = K A F tal a rev d stál pře pas m 2 c + d + K A F t c 295,9 1, ,5 = 2 + 1, , = ,4N = R D x rev + K A F t = ,4 + 1, ,4 = ,8N Celkové radiální reakce se vypočtou následovně. (276) (277) R C r c rev = R 2 C x rev + R 2 C y rev = , ,8 2 = ,5N (278) 91

108 R D r c rev = R 2 D x rev + R 2 D y rev = , ,1 2 = ,7N (279) V tabulce 34 jsou uvedeny výsledné hodnoty pro maximální namáhání jak pro pohon, tak pro reverzaci. Podle stejného postupu jsem vypočítal i reakce pro únavové namáhání. Tabulka 34 - reakce ložisek klece erenciálu před přepočtem axiálního namáhání Maximální zatížení Únavové namáhání Pohon Reverzace Pohon Reverzace R C x , , , ,9 [N] R C y , , , ,5 [N] R C z , , , ,8 [N] R C r c , , , [N] R D x , , , ,9 [N] R D y , , , ,9 [N] R D z [N] R D r c , , ,6 [N] Určení axiálního zatížení ložisek Axiální síla působí od ložiska D k ložisku C, která jsou uložena do X. Tento způsob zatížení odpovídá dle přílohy 1.2 zatěžovacímu způsobu 2. Následující výpočty se týkají maximálního namáhání při pohonu ložisek klece erenciálu. R C r c = ,4N R D r c =83 838N celková radiální reakce ložiska C celková radiální reakce ložiska D 92

109 Y C 0 =0,8 Y D 0 =0,8 faktor výpočtu ložiska C faktor výpočtu ložiska D R C r c Y C 0 = ,4 0,8 = ,9N (280) R D r c Y D 0 = ,8 = ,9N (281) Z rovnic (280) a (281) vyplývá následující. R C r c Y C 0 = ,9N > R D r c Y D 0 = ,9N (282) To znamená, že zatěžovací způsob je 2b nebo 2c. Pro přesné určení je nutné ještě vyřešit následující vztahy. K a tal = R C z = ,8N (283) 0,5 ( R C r c Y RD r c ) = 0,5 ( , ,9) = ,2N (284) C 0 Y D 0 Z výsledků rovnic (283) a (284) vyplývá následující K a tal = ,8N < 0,5 ( R C r c Y RD r c C 0 Y D 0 ) = ,2N (285) Zatěžující případ je 2c. Z toho vyplývají následující vztahy pro výpočet axiálních reakcí ložisek. = 0,5 R C r c R C z Y C 0 = 0, ,9 = N (286) R D z = R C z K a = ,8 = ,2N (287) Podobný postupem jsem vypočetl axiální zatížení pro případ reverzace při maximálním namáhání a únavové namáhání pro pohon a reverzaci. Výsledné hodnoty namáhání ložisek jsou v tabulce

110 Tabulka 35 - reakce ložisek klece erenciálu Maximální zatížení Únavové namáhání Pohon Reverzace Pohon Reverzace R C r c , , , [N] R C z , , ,2 [N] R D r c , , ,6 [N] R D z , , , ,1 [N] Statická bezpečnost Statická bezpečnost ložisek klece erenciálu se vypočítá stejným způsobem, jako je tomu u pastorku. Následující výpočty se týkají maximálního zatížení při pohonu ložiska C. R C r c = ,4N R C z =71 889N Y C 0 =0,8 C C 0 =280kN celková radiální reakce ložiska C axiální reakce ložiska C faktor výpočtu ložiska C statická únosnost ložiska C Ekvivalentní statické zatížení ložiska C P C 0 = 0,5 R C r c + Y C 0 R C z = 0, ,4 + 0, = ,4N (288) Porovnáním ekvivalentního statického zatížení s celkovou radiální reakcí ložiska získám skutečné ekvivalentní statické zatížení. P C 0 = ,4 = R C r c = ,4N (289) Z toho vyplývá skutečné ekvivalentní statické zatížení ložiska C. Statická bezpečnost ložiska C P C 0 s = P C 0 = ,4N (290) 94

111 = C C 0 s C 0 P C 0 s = = 2,43 > 1 ( ,4 Ložisko C z hlediska statického namáhání vyhovuje. V tabulce 36 jsou doplněny zbylé hodnoty týkající se statického zatížení ložisek klece erenciálu. Tabulka 36 - statické zatížení ložisek klece erenciálu Ložisko C Ložisko D Pohon Reverzace Pohon Reverzace P 0 s , , , ,7 [N] s 0 2,43 3,12 6,21 1,69 [1] Ložiska klece erenciálu z hlediska statického namáhání vyhovují Únavové namáhání a výpočet životnosti Hodnoty vstupující do těchto výpočtů jsou únavová namáhání pro pohon a reverzaci. Postupuji podle zdroje [12]. Uvedu zde pouze příklad výpočtu pro ložisko C při pohonu. Následující výpočty se týkají únavového namáhání při pohonu ložiska C. R C z úna =4 607,9N axiální reakce ložiska C R C r c úna =10 114,9N celková radiální reakce ložiska C C C =179kN e C =0,43 Y C =1,4 dynamická únosnost ložiska C faktor výpočtu ložiska C faktor výpočtu ložiska C Nejdříve je potřeba určit poměr axiální a radiální reakce ložiska. R C z úna e C (292) R C r c úna 95

112 R C z úna > e C (293) R C r c úna Pokud platí vztah (292), potom se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. P C = R C r c úna Pokud platí vztah (293), potom se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. Výpočet aplikuji na ložisko C P C = 0,4 R C r c úna + Y C R C z úna (294) (295) R C z úna = 4 607, ,9 = 0,46 > e C = 0,43 (296) R C r c úna Poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska C vypočte následovně podle vztahu (293) P C = 0,4 R C r c úna + Y C R C z úna = 0, ,9 + 1, ,9 = N (297) Nyní, když mám ekvivalentní dynamické namáhání, mohu vypočítat celkovou životnost ložiska C. p=10/3 konstanta čárového styku ložiska Dílčí životnost ložiska C v miliónech cyklů L C díl = ( C C 10 p P ) = ( C ) 3 = , cyklů (298) r dyn =0,49 m i kol red =3,33 dynamický poloměr pneumatiky převodový poměr vé redukce Dílčí životnost ložiska C v kilometrech L C km díl = L C díl 2 π r dyn i kol red = , = m = ,6km 2 π 0,49 3,33 (299) 96

113 Analogicky vypočítám hodnoty pro reverzaci při únavovém namáhání. Výsledné hodnoty jsou v tabulce 37. Tabulka 37 - tabulka dílčích životností ložisek klece erenciálu Ložisko C Ložisko D Pohon Reverzace Pohon Reverzace P , , [N] L díl , , , ,4 [10 6 ] L km díl , , , ,1 [km] Nyní mám všechny potřebné hodnoty pro výpočet celkových životností ložisek klece erenciálu pomocí dráhových využití vozidla. Předvedu výpočet pouze pro ložisko C. λ poh =0,75 λ rev =0,25 dráhové využití pohonu dráhové využití reverzace a brzdění motorem Celková životnost ložiska C v km L C km = 1 λ poh λ + rev L C km díl L C km díl rev = km 1 = 0, ,6 + 0, ,3 (300) Tabulka 38 - celkové životnosti ložisek klece erenciálu Ložisko C Ložisko D L km [km] Celkové životnosti ložisek klece erenciálu jsou vyšší než minimální požadovaná životnost, tudíž vyhovují. 97

114 13.3. Ložiska satelitů planetové redukce Satelity jsou uloženy na jejich unašeči na jehličkových ložiskách bez vnitřních i vnějších kroužků. Pod každý satelit navrhuji dvě ložiska, mezi kterými je pěrný kroužek k vržení ložisek po celé šířce satelitu. Mazání ložisek je zajištěno otvory v satelitech Návrh ložisek Navrhuji ložiska firmy FAG K28x40x30H s těmito parametry. Tabulka 39 - parametry ložisek satelitů vé redukce kol red Ložisko sat d D T C C 0 L W ,8 [mm] [mm] [mm] [N] [N] [mm] Zatížení ložisek Ložiska jsou zatížena maximálním zatížením jízdou na mezi adheze a únavovým namáháním. Jelikož je ozubení vé redukce přímé, nevznikají v něm axiální síly a namáhání je stejné při pohonu i reverzaci. Díky tomu je ekvivalentní zatížení ložisek rovno radiálnímu zatížení, u kterého budu uvažovat přitížení vnějšími dynamickými účinky. 98

115 Obrázek 32 - silové poměry na satelitu vé redukce Statická bezpečnost Nyní ložiska zatížím maximálnímu namáhání při jízdě na mezi adheze. Následující výpočty se týkají ložisek satelitů vé redukce. M hna hří =8 428,1Nm kol a red pla sat =90,35mm kol n red sat =5 i kol red =3,33 K A =1,25 kol n red lož sat =2 točivý moment hnacího hřídele osová vzdálenost planety a satelitu počet satelitů převodový poměr součinitel vnějších dynamických sil počet ložisek na satelit Točivý moment na unašeči vé redukce kol M red una = M hna hří i kol red = 8 428,1 3,33 = ,5Nm (301) Radiální síla jednoho satelitu kol F red sat r = K kol red A M una kol n red kol red sat a pla sat = 1, , ,35 Ekvivalentní statické zatížení jednoho ložiska satelitu 99 = ,5N (302)

116 kol red = F kol red sat r kol red = 77735,5 2 P sat 0 n lož sat Statická bezpečnost ložiska satelitu kol red = C kol red sat 0 s sat 0 kol red P sat 0 Ložiska satelitů vé redukce na statické namáhání vyhovují. = 38867,8N (303) = = 1,75 > 1 (304) , Únavové namáhání a výpočet životnosti Výpočet únavového namáhání je obdobný s výpočtem statického. Jediný díl je v tom, že dosazuji hodnoty únavového namáhání. Jelikož jde o přímé ozubení, namáhání ložisek bude stejné jak při pohonu, tak i reverzaci. Výsledné hodnoty jsou zapsané v následující tabulce. M ekv hna hří lož =780,2Nm ekvivalentní točivý moment hnací hřídele pro ložiska Tabulka 40 - únavové namáhání ložisek satelitu vé redukce kol red M una kol red F sat r kol red P sat 2 600, , ,3 [Nm] [N] [N] p=10/3 konstanta čárového styku ložiska Životnost ložisek satelitů v miliónech cyklů kol red = ( C kol red sat L sat p kol red P ) sat = ( 2 878,3 ) 3 = , cyklů (305) kol z red sat =22 kol z red kor =-77 počet zubů satelitu počet zubů korunového kola 100

117 Převodový poměr mezi unašečem a satelitem kor i sat una una = 1 i sat kor = 1 z kol kor red kol red z = 1 77 sat 22 = 2,5 (306) r dyn =0,49 m dynamický poloměr pneumatiky Životnost ložisek satelitů vé redukce v kilometrech kol L red kol sat km = L red sat 2 π r dyn kor i sat una = , = m = km Ložiska mají vyšší životnost než je požadovaná, tudíž vyhovují. 2 π 0,49 2,5 (307) Ložiska kol Dvojmontáž kol je uložena ve dvou kuželíkových ložiskách orientovaných do O na mostu nápravy. Ložiska jsou namáhány tíhou vozidla a boční silou při jízdě zatáčkou. Tyto síly jsou navíc zesíleny rázy od vozovky. Nejkritičtější zatížení ložisek pro zjednodušení uvažuji při jízdě na mezi klopení. Tak je to řešeno v [2]. To uvažuji jako statické namáhání. Únavové namáhání ložisek uvažuji složené z přímý jízdy a jízdy zatáčkou, kde je vnitřní dvojmontáž odlehčena a vnější přitížena. Použitá metoda nelišuje při základním výpočtu hnací a hnané a neuvažuje ani vliv postavení kola vůči vozovce na zatížení ložisek a neuvažuje rychlost jízdy. Takto je to řešeno i v [4] Návrh ložisek Ložiska kol musí být kvůli montáži větší než je evolventní drážkování mostu nápravy 98x3x9H/9G ČSN Zároveň ložisko F musí být větší než ložisko E. 101

118 Tabulka 41 - parametry ložisek kol Ložisko E Ložisko F Označení SKF J2 SKF J2 d [mm] D [mm] T 77,5 81,5 [mm] C [kn] C [kn] e 0,35 0,35 [1] Y 1,7 1,7 [1] Y0 0,9 0,9 [1] Statické zatížení Výpočet reakcí ložisek Obrázek 33 - statické zatížení ložisek kol 102

119 Schéma zatížení ložisek a dvojmontáže je na obrázku 33. Na ložiska působí od vozidla síly radiální, axiální a tečná. Radiální souvisí s tíhou vozidla, axiální je boční síla a tečná je hnací nebo brzdná síla. Maximální přenositelná síla je daná mezí adheze a dělí se na tečnou a axiální. Největší zatížení ložisek určíme podle vztahu ekvivalentního zatížení ložisek (308), kde je Y E 0 = Y C 0 = 0,9. Z toho lze usoudit, že největší vliv na únosnost ložiska má axiální síla. Lze tedy předpokládat, že největší zatížení ložisek nastane v momentě, kdy axiální síla je maximální a tečná síla je nulová. P E 0 = 0,5 R E r + Y E 0 R E a (308) m náp =11 330kg m pře =2 500kg g=9,81 m*s -2 K A =1,25 μ=0,8 r dyn =0,49 m e=0,06m f=0,1m zatížení zadní nápravy přetížení zadní nápravy uživatelem gravitační zrychlení součinitel vnějších dynamických sil součinitel adheze dynamický poloměr pneumatiky vzdálenost ložiska E ke středu dvojmontáže vzdálenost ložiska F ke středu dvojmontáže Radiální síla kola od zatížení zadní nápravy F r = K A (m náp + m pře ) g = 1,25 ( ) 9,81 = ,4N (309) Axiální síla kola zadní nápravy F a = F r μ = ,4 0,8 = ,3N (310) Tečná síla kola zadní nápravy F t = 0N (311) 103

120 Obrázek 34 - silové působení statického zatížení přitíženého kola v rovině yz ΣF y = 0; ΣF z = 0; ΣM A = 0; R E y R F y + F r = 0 (312) R F z F a = 0 (313) R E y (e + f) F a r dyn F r f = 0 (314) Z těchto podmínek rovnováhy lze vyjádřit následující vztahy. R F z = F a = ,3N (315) R E y = F r f F a r dyn e + f ,4 0, ,3 0,49 = 0,06 + 0,1 = ,2N (316) R F y = F r R E y = ,4 ( ,2) = ,6N (317) 104

121 Obrázek 35 - silové působení statického zatížení přitíženého kola v rovině xz ΣF x = 0; ΣF z = 0; R E x + R F x F t = 0 (318) R F z F a = 0 (319) ΣM F = 0; R E x (e + f) + F a r dyn + F t f = 0 (320) Z těchto podmínek rovnováhy mohu vyjádřit následující vztahy. R E x = F t f + F a r dyn = e + f = ,2N 0 0, ,3 0,49 0,06 + 0,1 (321) R F x = F t R E x = ,2 = ,2N (322) Radiální reakce se vypočtou následovně. R E r = R 2 E x + R 2 E y = ,2 2 + ( ,2) 2 = N (323) 105

122 R F r = R 2 F x + R 2 F y = ( ,2) ,6 2 = ,2N (324) Určení axiálního zatížení ložisek Ložiska jsou orientována do O a axiální síla působí od ložiska F k ložisku E. Podle přílohy SKF tento způsob uložení a zatížení odpovídá zatěžovacímu případu 1. R E r = N R F r = ,2N Y E 0 =0,9 Y F 0 =0,9 celková radiální reakce ložiska E celková radiální reakce ložiska F faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska F R E r Y E 0 R F r Y F 0 = ,9 = ,2 0,9 Z výsledků rovnic (325) a (326) vyplývá následující. = ,6N (325) = ,9N (326) R E r = ,6N < R F r Y E 0 Y F 0 = ,9N (327) To znamená, že zatěžovací způsob je 1b nebo 1c. Pro přesné určení je ještě nutné vyřešit následující vztahy. K a = R F z = ,3N (328) 0,5 ( R F r Y RE r ) = 0,5 ( , ,6) F 0 Y E 0 = ,1N (329) Z výsledků rovnic (328) a (329) vyplývá následující. K a = ,3N > 0,5 ( R F r Y RE r F 0 Y E 0 ) = ,1N (330) 106

123 Zatěžující způsob je 1b. Z toho vyplývají následující vztahy pro výpočet axiálních reakcí ložisek. = 0,5 R E r R E z Y E 0 = 0, ,6 = ,3N (331) R F z = R E z + K a = , ,3 = ,6N (332) Tabulka 42 - reakce ložisek kola při statickém namáhání Ložisko E Ložisko F R r ,2 [N] R z , ,6 [N] Statická bezpečnost Statickou bezpečnost ložisek kola získám dosazením hodnot pro maximální namáhání. Předvedu výpočet pouze pro ložisko E. R E r = N R E z = ,3 Y E 0 =0,9 C E 0 =780kN celková radiální reakce ložiska E axiální reakce ložiska E faktor výpočtu ložiska E statická únosnost ložiska E Ekvivalentní statické zatížení ložiska E P E 0 = 0,5 R E r + Y E 0 R E z = 0, , ,3 = N (333) Porovnáním ekvivalentního zatížení s radiální reakcí ložiska získám skutečné ekvivalentní statické zatížení. Statická bezpečnost ložiska E P E 0 = N = R E r = N = P E 0 s (334) = C E 0 s E 0 P E 0 s = = 1,5 > 1 (335) 107

124 Ložisko E z hlediska statického namáhání vyhovuje. V následující tabulce jsou zapsány hodnoty týkající se statického zatížení ložiska F, která jsou vypočítány analogicky. Tabulka 43 - hodnoty statického zatížení ložisek kol Ložisko E Ložisko F P 0 s ,2 [N] s 0 1,5 1,16 [1] Ložiska kol z hlediska statického namáhání vyhovují Únavové namáhání Únavové zatížení uvažuji složené z přímé jízdy (85% doby jízdy vozidla) a z pravotočivých i levotočivých zatáček (každá 7,5% doby provozu vozidla) Přímá jízda Na díl od výpočtu kuželíkových ložisek pastorku a klece erenciálu, je odlišné zatížení při statickém a únavovém namáhání (nemění se pouze zatěžující točivý moment), proto je potřeba znovu vypočítat reakce Výpočet reakcí přímá jízda Při dynamickém zatížení předpokládám, že obě dvojmontáže jsou zatížena stejně (náklad vozidla je rovnoměrně ložen). Výpočet předvedu pouze pro ložisko E, pro ložisko F je analogický postup. Následující výpočty se týkají únavového zatížení ložisek kol přímou jízdou. m náp =11 330kg m pře =2 500kg g=9,81 m*s -2 zatížení zadní nápravy přetížení zadní nápravy uživatelem gravitační zrychlení 108

125 Obrázek 36 - ložení sil při přímé jízdě Velikost radiální reakce jedné dvojmontáže F r úna pří = (mnáp + m pře ) g ( ) 9,81 = 2 2 = ,2N (336) Obrázek 37 - reakce v ložiskách kol při přímé jízdě 109

126 ΣF y = 0; ΣM F = 0; F r úna pří R E r úna pří R E r úna pří R F r úna pří (e + f) F r úna pří = 0 (337) e = 0 (338) e=0,06mm f=0,1m vzdálenost ložiska E ke středu dvojmontáže vzdálenost ložiska F ke středu dvojmontáže Radiální reakce ložiska E R E r úna pří Radiální reakce ložiska F = F r úna pří e + f f = ,2 0,1 0,06 0,1 = ,6N (339) R F r úna pří = F r úna pří = ,6N R E r úna pří = , ,6 (340) Určení axiálního zatížení přímá jízda Při přímé jízdě nepůsobí na ložiska žádná vnější axiální síla. Následující výpočty se týkají únavového zatížení ložisek kol přímou jízdou. R E r úna pří =42 397,6N celková radiální reakce ložiska E R F r úna pří =25 438,6N celková radiální reakce ložiska F Y E =1,7 Y F =1,7 faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska F R E r úna pří ,6 = = ,8N (341) Y E 1,7 R F r úna pří ,6 = = ,9N (342) Y F 1,7 110

127 Z rovnic (341) a (342) vyplývá následující. R E r úna pří Y E = ,8N > R F r úna pří = ,9N (343) Y F Vnitřní axiální síly ložisek E a F při únavovém namáhání se vypočtou následovně [4] R E z pří = R F z pří = 0,5 R E r úna pří 0, ,6 = = ,9N (344) Y E 1,7 Tabulka 44 - reakce ložisek kol při únavovém namáhání a přímé jízdě Ložisko E Ložisko F R r úna pří R z úna pří , ,6 [N] , ,9 [N] Dynamické zatížení ložisek přímá jízda Nejdříve je potřeba určit poměr axiální a radiální reakce ložiska. Výpočet je stejný jako kuželíkových ložisek pastorku a klece erenciálu. Následující výpočty se týkají únavového zatížení ložisek kol přímou jízdou. R E z úna pří =12 469,9N axiální reakce ložiska E R E r c úna pří =42 397,6 celková radiální reakce ložiska E C E =572kN e E =0,35 Y E =1,7 dynamická únosnost ložiska E faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska E R E z úna pří e E (345) R E r c úna pří R E z úna pří > e E (346) R E r c úna pří 111

128 Pokud platí vztah (345), poté se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. P E pří = R E r c úna pří (347) Pokud platí vztah (346), poté se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. P E pří = 0,4 R E r c úna pří + Y E R E z úna pří (348) Výpočet aplikuji na ložisko E. R E z úna pří = R E r c úna pří , ,6 = 0,29 < e E = 0,35 (349) Poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska E vypočte podle vztahu (347). Dílčí životnost ložiska v miliónech cyklů P E pří = R E r c úna pří = ,6N (350) L E pří = ( C E p P ) E pří = ( ,6 ) 3 = 5 845, cyklů (351) Stejným postupem se vypočte i ekvivalentní dynamické zatížení a dílčí životnost ložiska F. Výsledné hodnoty jsou v následující tabulce. Tabulka 45 - ekvivalentní dynamické zatížení ložisek kol při únavovém zatížení a přímé jízdě Ložisko E Ložisko F P pří L pří , ,2N [N] 5 845, ,3 [10 6 ] Jízda zatáčkou přitížené Velikost odstředivé síly závisí na hmotnosti vozidla, poloměru zatáčky a rychlosti jízdy. Tyto parametry jsou velmi proměnlivé, proto je nahradím středním součinitelem využití adheze a a =0,412. Pomocí tohoto součinitele dopočítám velikost boční síly. Tento součinitel udává, jak velký díl součinitele adheze je při zachycení bočních sil průměrně využíván. 112

129 Poznámka - spodní index pk znamená přitížené, spodní index ok znamená odlehčené Výpočet reakcí přitížené Následující výpočty se týkají únavového namáhání jízdou v zatáčce přitíženého kola. Obrázek 38 - působení sil při průjezdu zatáčkou μ=0,8 součinitel adheze F r úna pří =67 836,2N radiální reakce při únavovém zatížení při přímé jízdě jedné dvojmontáže s náp =1,757m chod nápravy [11] h tež =1,6m r dyn =0,49 m výška těžiště dynamický poloměr pneumatiky e=0,06mm f=0,1m vzdálenost ložiska E ke středu dvojmontáže vzdálenost ložiska F ke středu dvojmontáže Velikost sníženého dílu součinitele adheze 113

130 μ s = μ a a = 0,8 0,412 = 0,35 (352) Boční síla dvojmontáže při únavovém namáhání jízdou v zatáčce (je na obě kola stejná) F z úna = F r úna pří μ s = ,2 0,35 = ,8N (353) Radiální síla dvojmontáže F r úna pk = 2 F r úna pří (0,5 s náp + μ s h tež ) s náp ,2 (0,5 1, ,35 1,6) = 1,757 = ,9N (354) Obrázek 39 - zatížení ložisek přitěžovaného kola ΣF z = 0; R E z úna zat pk + F z úna zat = 0 (355) ΣF y = 0; R E r úna zat pk R F r úna zat pk + F r úna zat pk = 0 (356) ΣM F = 0; R E r úna zat pk f = 0 F r úna zat pk (e + f) + F z úna zat r dyn (357) Radiální reakce ložiska E 114

131 R E r úna pk = F r úna pk = f F z úna r dyn e + f ,9 0, ,8 0,49 0,06 + 0,1 = 875,1N (358) Radiální reakce ložiska F R F r úna pk = R E r úna pk = N + F r úna pk = 875, ,9 (359) Axiální zatížení ložiska E R E z úna pk = F z úna zat = ,8N (360) Určení axiálního zatížení - přitížené Axiální síla působí od ložiska E k ložisku F, která jsou orientována do O. Tento způsob zatížení odpovídá dle přílohy 1.2 zatěžovacímu způsobu 2. Následující výpočty se týkají únavového namáhání jízdou v zatáčce přitíženého kola. R E r úna pk =875,1N radiální reakce ložiska E R F r úna pk = N radiální reakce ložiska F Y E 0 =1,7 Y F 0 =1,7 faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska F Z rovnic (361) a (362) vyplývá následující R E r úna pk Y E To znamená, že zatěžovací způsob je 2a. R E r úna pk = 875,1 Y E 1,7 = 514,8N (361) R F r úna pk = = ,4N (362) Y F 1,7 = 514,8N < R F r úna pk = ,4N (363) Y F 115

132 K a úna pk = R E z úna pk = ,8N (364) Axiální reakce ložiska F R F z úna pk Axiální reakce ložiska E = 0,5 R F r úna pk = 0,5 = ,2N (365) Y F 0 1,7 R E z úna pk = R F z úna pk = N + K a úna pk = , ,8 (366) Tabulka 46 - reakce ložisek kol při únavovém namáhání jízdou v zatáčce, přitížené Ložisko E Ložisko F R r úna zat pk R z úna zat pk 875, [N] ,2 [N] Dynamické zatížení ložisek přitížené Výpočet je stejný, jako v předchozích případech dynamických zatížení kuželíkových ložisek. Následující výpočty se týkají únavového namáhání jízdou v zatáčce přitíženého kola. R E z úna pk =54 545N axiální reakce ložiska E R E r úna pk =875,1N C E =572kN e E =0,35 Y E =1,7 radiální reakce ložiska E dynamická únosnost ložiska E faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska E R E z úna pk e E (367) R E r úna pk 116

133 R E z úna pk > e E (368) R E r úna pk Pokud platí vztah (367), poté se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. P E pk = R E r úna pk (369) Pokud platí vztah (368), poté se ekvivalentní dynamické namáhání vypočte následovně. P E pk = 0,4 R E r úna pk + Y E R E z úna pk (370) Výpočet aplikuji na ložisko E. R E z úna pk = R E r úna pk ,1 = 62,3 > e E = 0,35 (371) Poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska E vypočte následovně P E pk = 0,4 R E r úna pk + Y E R E z úna pk = 0,4 875,1 + 1, = ,5N (372) Dílčí životnost ložiska E při ekvivalentním dynamickém namáhání v miliónech cyklů = ( C E L E pk p P ) E pk = ( ,5 ) 3 = 425, cyklů (373) Stejným postupem se vypočte i ekvivalentní dynamické zatížení a dílčí životnost ložiska F. Výsledné hodnoty jsou v následující tabulce. Tabulka 47 - ekvivalentní dynamické zatížení ložisek kol při únavovém namáhání jízdou v zatáčce přitíženého kola Ložisko E Ložisko F P pk L pk , [N] 425,1 298,8 [10 6 ] Jízda zatáčkou odlehčené Tento výpočet je obdobný jako výpočet pro přitížené. Rozdíl je v radiální síle zatěžující ložiska, další postup je totožný. 117

134 Výpočet reakcí odlehčené F r úna pří =67 836,2N radiální reakce při únavovém zatížení při přímé jízdě jedné dvojmontáže F r úna pk = ,9N radiální síla dvojmontáže při únavovém namáhání jízdou v zatáčce přitíženého kola Následující výpočty se týkají únavového namáhání jízdou v zatáčce odlehčeného kola. Radiální síla dvojmontáže F r úna ok = 2 F r úna pří = ,4N F r úna pk = , ,9 (374) F z úna =22358,8N boční síla dvojmontáže při únavovém namáhání jízdou v zatáčce Obrázek 40 - zatížení ložisek odlehčovaného kola ΣF z = 0; R F z úna ok + F z úna = 0 (375) ΣF y = 0; R E r úna ok ΣM F = 0; R E r úna ok + R F r úna ok + F r úna ok = 0 (376) (e + f) F z úna r dyn F r úna ok f = 0 (377) 118

135 Radiální reakce ložiska E R E r úna ok = F r úna ok = f + F z úna r dyn e + f ,4 0, ,8 0,49 0,06 + 0,1 = ,3N (378) Radiální reakce ložiska F R F r úna ok = R E r úna ok = ,9N F r úna ok = , ,4 (379) Axiální reakce ložiska F R F z úna ok = F z úna = ,8N (380) Určení axiálního zatížení Axiální síla působí od ložiska F k ložisku E, která jsou orientována do O. Tento způsob zatížení odpovídá dle přílohy 1.2 zatěžovacímu způsobu 1. Následující výpočty se týkají únavového namáhání jízdou v zatáčce odlehčeného kola. R E r úna ok =85 670,3N radiální reakce ložiska E R F r úna ok =58 555,9N radiální reakce ložiska F Y E 0 =1,7 Y F 0 =1,7 faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska F Z rovnic (381) a (382) vyplývá následující R E r úna ok ,3 = = ,3N (381) Y E 1,7 R F r úna ok ,9 = = ,6N (382) Y F 1,7 R E r úna ok Y E = ,3N > R F r úna ok = ,6N (383) Y F To znamená, že zatěžovací způsob je 1a. 119

136 K a úna ok = R F z úna ok = ,8N (384) Axiální reakce ložiska E R E z úna ok Axiální reakce ložiska E = 0,5 R E r úna pk ,3 = 0,5 = ,1N (385) Y F 1,7 R F z úna ok = R E z úna ok = ,9N + K a úna ok = , ,8 (386) Tabulka 48 reakce ložisek kol při únavovém namáhání jízdou v zatáčce, odlehčené Ložisko E Ložisko F R r úna ok , ,9 [N] R z úna ok , ,9 [N] Dynamické zatížení ložisek Výpočet je stejný, jako v předchozích případech. Následující výpočty se týkají únavového namáhání jízdou v zatáčce odlehčeného kola. R E z úna ok =25 197,1N axiální reakce ložiska E R E r úna ok =85 670,3N radiální reakce ložiska E C E =572kN e E =0,35 Y E =1,7 dynamická únosnost ložiska E faktor výpočtu ložiska E faktor výpočtu ložiska E R E z úna ok e E (387) R E r úna ok R E z úna ok > e E (388) R E r úna ok 120

137 Pokud platí vztah (387), poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska E vypočte následovně. P E ok = R E r úna ok (389) Pokud platí vztah (388), poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska E vypočte následovně. Výpočet aplikuji na ložisko E P E ok = 0,4 R E r úna ok + Y E R E z úna ok (390) R E z úna ok = R E r úna ok , ,3 = 0,29 < e E = 0,35 (391) Poté se ekvivalentní dynamické namáhání ložiska E vypočte následovně. P E ok = R E r úna ok = ,3N (392) Dílčí životnost ložiska E při ekvivalentním dynamickém namáhání. = ( C E 10 3 L E ok ) P E ok p = ( ,3 ) 3 = 560, cyklů (393) Stejným postupem se vypočte i ekvivalentní dynamické zatížení a dílčí životnost ložiska F. Výsledné hodnoty jsou v následující tabulce. Tabulka 49 - ekvivalentní dynamická zatížení a dílčí životnosti ložisek kol při únavovém namáhání v zatáčce odlehčeného kola Ložisko E Ložisko F P ok 85670, ,4 [N] L ok 560,5 351 [10 6 ] Výpočet životnosti Jak jsem již psal, odhaduji využití přímé jízdy 85% z celkové doby jízdy a pro zatáčky 7,5% (pravotočivou u levotočivou). Předvedu výpočet pro ložisko E. Výpočet ložiska F je stejný. 121

138 λ pří = 0,85 λ zat = 0,075 L E pří =5 845,9*10 6 L E pk =425,1*10 6 L E ok =560,5*10 6 r dyn =0,49 m součinitel využití přímé jízdy součinitel využití jízdou v zatáčce dílčí životnost ložiska E při přímé jízdě dílčí životnost ložiska E při jízdě zatáčkou přitíženého kola dílčí životnost ložiska E při jízdě zatáčkou odlehčeného kola dynamický poloměr pneumatiky Celková životnost ložiska E v miliónech otáček L E = λ pří L E pří 1 + λ zat + λ zat L E pk L E ok 1 = 0, , , , , , = 2 194, cyklů (394) Celkové životnost ložiska E v kilometrech L E km = L E 2 π r dyn = 2194, = ,9km 2 π 0, (395) Hodnoty celkových životností ložiska F jsou dopočteny stejným postupem a jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 50 - tabulka celkových životností ložisek kol Ložisko E Ložisko F L 2 194, ,1 [10 6 ] L E km , [km] Navržená ložiska mají vyšší životnost než je požadovaná, a proto vyhovují. 122

139 13.5. Ložiska planety erenciálu Pro zlepšení třecích vlastností navrhuji pod planety erenciálu bronzová kluzná ložiska umístěná mezi planetou a klecí erenciálu. Materiál ložisek navrhuji Obrázek 41 - měry ložiska planety erenciálu p dov lož =30MPa dovolený tlak na ložisko [8] F pla a =17 536,1N K A =1,25 d pla lož i=80mm d pla lož e =105mm n sat =4 axiální síla planety erenciálu součinitel vnějších dynamických sil vnitřní průměr ložiska planety erenciálu vnější průměr ložiska planety erenciálu počet satelitů erenciálu Tlak v kontaktní ploše ložiska planety erenciálu p pla lož K A F pla a = π 4 (d pla lož e = 24,1MPa n sat 2 2 = d pla lož i ) 1, ,1 4 π 4 ( ) (396) Součinitel bezpečnosti ložiska planety erenciálu s pla lož = p dov lož = 30 = 1,24 > 1 (397) p 24,1 pla lož Ložisko planet erenciálu vyhovuje. 123

140 13.6. Ložiska satelitů erenciálů Stejně jako v případě planet erenciálu je potřeba umístit kluzná ložiska mezi satelity a klec erenciálu. V tomto případě se jedná ložisko, které je částí kulové plochy. Materiál volím stejný, jako v předchozím případě. Obrázek 42 - měry ložiska satelitu erenciálu p dov lož =30MPa dovolený tlak na ložisko F sat a =10 521,6N K A =1,25 d sat lož i=25mm axiální síla satelitu erenciálu součinitel vnějších dynamických sil vnitřní průměr ložiska satelitu erenciálu d sat lož e=58,72mm vnější průměr ložiska satelitu erenciálu v sat lož =3,82mm r lož sat i =95mm výška kulové plochy ložiska poloměr vnitřní kulové plochy ložiska satelitu n pla =2 počet planet erenciálu Kontaktní plocha ložiska satelitu [5] 124

141 S sat lož = π ( d 2 sat lož i 4 + d 2 sat lož e + 2 r 4 lož sat i = π ( , ,82) 4 = 5 479,1mm 2 v sat lož ) (398) Tlak v kontaktní ploše ložiska satelitu erenciálu p sat lož = K A F sat a n pla = S sat lož Součinitel bezpečnosti ložiska satelitu erenciálu s sat lož Ložiska satelitu erenciálu vyhovují. 1, , ,1 = 4,8MPa (399) = p dov lož = 30 = 6,25 > 1 (400) p 4,8 sat lož 14. Konstrukční výpočty V této kapitole se věnuji výpočtům v kritických místech konstrukce nápravy. Jedná se zejména o výpočty drážkových spojení a šroubových spojení Evolventní drážkování Ve všech spojeních evolventních drážkování navrhuji drážkování středěné na boky zubů. Pevnostní výpočet provádím pouze pro zuby hřídele, protože zuby náboje mají větší tloušťku paty a tudíž mají vyšší únosnost. Dále potřeba v každém spoji uvážit materiál hřídele i náboje a vybrat materiál s nižší mezí kluzu. Tím počítám s nejnepříznivějším namáháním. Zároveň ve výpočtech uvažuji součinitel vnějších dynamických sil K A =1, Návrh drážkování 125

142 Spojení pastorku s připojovací přírubou Točivý moment z převodovky vozidla se přivádí na pastorek pomocí připojovací příruby, která je s pastorkem spojena evolventním drážkováním. Toto drážkování musí mít větší patní průměr než minimální průměr pastorku d pas min =58mm. Navrhuji evolventní drážkování 65x2x9H/9g ČSN Materiál pastorku a připojovací příruby je shodný Takže mají stejnou mez elasticity. R e pas =590 MPa mez elasticity pastorku Spojení hnacího hřídele s planetou erenciálu Planetové je spojeno s hnacím hřídelem pomocí evolventního drážkování. Toto drážkování musí mít větší patní průměr než minimální průměr hnacího hřídele d hna hří min =48,1mm. Navrhuji evolventní drážkování 58x2x9H/9g ČSN Materiál hnacího hřídele je R e hna hří = 835MPa Materiál planety erenciálu je mez elasticity hnací hřídele R pla e =590 MPa mez elasticity planety erenciálu Spojení klece erenciálu a zubové spojky uzávěrky Navrhuji evolventní drážkování 78x2x9H/9g ČSN , které má patní průměr d kle drá p = 73,2mm. S tímto průměrem jsem kontroloval namáhání klece erenciálu na krut. Materiál klece erenciálu zubové spojky je shodný Takže mají stejnou mez elasticity. R e kle =590 MPa mez elasticity klece erenciálu 126

143 Spojení hnacího hřídele a zubové spojky uzávěrky erenciálu Toto drážkování musí mít větší patní průměr než je minimální průměr hnacího hřídele d hna hří min =48,1mm a zároveň menší hlavový průměr než je vnitřní průměr klece erenciálu d kle vni =60mm kvůli smontovatelnosti. Navrhuji evolventní drážkování 58x2x9H/9g. Materiál hnacího hřídele je R e hna hří = 835MPa mez elasticity hnací hřídele Materiál zubové spojky uzávěrky erenciálu je R e spo =590 MPa mez elasticity zubové spojky uzávěrky erenciálu Spojení mostu nápravy s unašečem korunového kola Navrhuji evolventní drážkování 98x3x9H/9g ČSN , které má patní průměr d mos drá p =90,8mm, s kterým jsem kontroloval namáhání mostu nápravy na krut. Materiál mostu nápravy je R e mos = 435MPa Materiál korunového kola je kol R red e kor =590 MPa mez elasticity mostu nápravy mez elasticity korunového kola Spojení hnacího hřídele s planetou vé redukce Toto drážkování musí mít větší patní průměr než minimální průměr hnacího hřídele d hna hří min =48,1mm. Navrhuji evolventní drážkování 58x2x9H/9g ČSN Materiál hnacího hřídele je R e hna hří = 835MPa mez elasticity hnací hřídele Materiál planety vé redukce je kol R red e pla =590 MPa mez planety vé redukce Výpočet geometrie drážkování 127

144 Výpočet geometrie drážkování počítám pomocí rovnic se zdroje [6], které jsou stejné pro všechna drážkování. Uvedu zde výpočet pro spojení pastorku s připojovací přírubou 65x2x9H/9g ČSN Geometrické měry zbylých drážkování jsou v tabulce 51. D d =65mm m d =2mm z d =31 průměr evolventního drážkování modul drážkování počet zubů drážkování Roztečný průměr drážkování Posunutí základního profilu drážkování D = m d z d = 2 31 = 62mm (401) x m d = 0,5 (D d m d (z d + 1)) = 0,5 (65 2 (31 + 1)) = 0,5mm (402) Jednotkové posunutí základního profilu drážkování Výška svršku zubu hřídele Výška svršku zubu náboje Hlavový průměr hřídele x d = x m d = 0,5 = 0,25 (403) m d 2 v 1 = 0,4 m d 0,05 = 0,4 2 0,05 = 0,795mm (404) v 2 = 0,5 m d = 0,5 2 = 1mm (405 D a 1 = m d (z d + 2 x d ) + 2 v 1 = 2 ( ,25) + 2 0,795 = 64,59mm (406) Hlavový průměr náboje D a 2 = m d (z d + 2 x d ) 2 v 2 = 2 ( ,25) 2 0,795 = 61mm (407) Výška spodku zubu hřídele Výška spodku zubu náboje o 1 = 0,7 m d = 0,7 2 = 1,4mm (408) 128

145 o 2 = 0,5 m d = 0,5 2 = 1mm (409) Patní průměr hřídele D f 1 = m d (z d + 2 x d ) 2 o 1 = 2 ( ,25) 2 1,4 = 60,2mm (410) Patní průměr náboje D f 2 = m d (z d + 2 x d ) + 2 o 2 = 2 ( ,25) = 65mm (411) Výška zubu hřídele Výška zubu náboje h 1 = 0,5 (D a 1 D f 1 ) = 0,5 (64,59 60,2) = 2,195mm (412) Výška hlavy zubu hřídele h 2 = 0,5 (D f 2 D a 2 ) = 0,5 (65 61) = 2mm (413) h a 1 = 0,5 (D a 1 D) = 0,5 (64,59 62) = 1,295mm (414) Výška hlavy zubu náboje h a 2 = 0,5 (D D a 2 ) = 0,5 (62 61) = 0,5mm (415) Radiální složka sražení hran drážkování Nosná výška drážkování a d = 0,1 m d + 0,05 = 0, ,05 = 0,25mm (416) h n = h a 1 + h a 2 a d = 1, ,5 0,25 = 1,545mm (417) Geometrie zbylých drážkování jsem spočítal stejně. Výsledné hodnoty jsou v následující tabulce. 129

146 Tabulka 51 - geometrické parametry evolventních drážkování Hřídel Hnací hřídel Klec erenciálu Hnací hřídel Most nápravy Hnací hřídel Náboj Planeta erenciálu Zubová spojka Zubová spojka Unašeč kor. kola Planeta kol. redukce D d [mm] m d [mm] z d [mm] D [mm] x m d ,5 0 [mm] x d ,167 0 [1] v 1 0,795 0,795 0,795 1,195 0,795 [mm] v ,5 1 [mm] D a 1 57,59 77,59 57,59 97,39 57,59 [mm] D a [mm] o 1 1,4 1,4 1,4 2,1 1,4 [mm] o ,5 1 [mm] D f 1 53,2 73,2 53,2 90,8 53,2 [mm] D f [mm] h 1 2,195 2,195 2,195 3,295 2,195 [mm] h [mm] 130

147 h a 1 0,795 0,795 0,795 0,695 0,795 [mm] h a [mm] a d 0,25 0,25 0,25 0,35 0,25 [mm] h n 1,545 1,545 1,545 2,345 1,545 [mm] Kontrola drážkování Nejnepříznivější namáhání evolventního drážkování je na dotyk. Postup výpočtu předvedu pouze pro spojení pastorku s připojovací přírubou, zbylé výpočty se provádějí stejně, mění se pouze zatěžující točivý moment, materiály a s nimi spojené meze elasticity a velikosti drážkování. Vypočtené hodnoty jsou v tabulce Spojení pastorku s připojovací přírubou Materiál pastorku a připojovací příruby je shodný Takže mají stejnou mez elasticity. R e pas =590 MPa mez elasticity pastorku Dovolený tlak na bok zubu pastorku p pas dov d = 0,6 R e pas = 0,6 590 = 354MPa (418) M pas =10 437,22Nm K A =1,25 točivý moment pastorku vodovky součinitel vnějších dynamických sil φ dot =0,8 součinitel styku boku zubů [12] m pas d =2mm modul drážkování pastorku L pas d =35mm délka drážkování pastorku h pas d n =1,545mm nosná výška drážkování pastorku z pas d =31 počet zubů drážkování pastorku 131

148 Tlak na boku zubu drážkování pastorku p pas d = 2 K A M pas = φ dot m pas d L 2 pas h pas d n z pas d 2 1, , , , = 313,8MPa (419) Součinitel bezpečnosti na otlačení boku zubu drážkování s pas d = p pas dov d = 354 = 1,13 > 1 (420) p pas d 313,8 Spojení pastorku a připojovací přírubou evolventním drážkováním vyhovuje. Výsledků zbylých drážkování jsou v následující tabulce. Tabulka 52 - vstupní a výstupní hodnoty do pevnostní kontroly evolventních drážkování Hřídel Hnací hřídel Klec erenciálu Hnací hřídel Most nápravy Hnací hřídel Náboj Planeta erenciálu Zubová spojka Zubová spojka Unašeč kor. kola Planeta kol. redukce R e [MPa] p dov d [MPa] M 8 428, , , , ,1 [Nm] m d [mm] L d ,1 [mm] h d n 1,545 1,545 1,545 2,345 1,545 [mm] z d [1] p d 187,4 295,1 271,8 203,1 132,4 [MPa] s d 1,89 1,2 1,3 1,28 2,67 [1] Navržená evolventní drážkování vyhovují. 132

149 14.2. Spojení unašeče korunového kola a korunového kola Toto drážkování není normalizované kvůli snížení výrobních nákladů, ale je využito evolventního ozubení korunového kola. Díky tomu nelze provést stejný výpočet, jako v předchozích případech. Materiál unašeče korunového kola a korunového kola samotného je shodný Takže mají stejnou mez elasticity. kol R red e kor =590 MPa mez elasticity korunového kola kol M red kor =19 665,5Nm kol d red kor =-252,98mm K A =1,25 točivý moment korunového kola tečný průměr korunového kola vé redukce součinitel vnějších dynamických sil φ dot =0,8 součinitel styku boku zubů [12] kol z red kor =-77 kol l red una =20mm počet zubů koruny vé redukce šířka unašeče korunového kola kol h red kor sní =3mm snížená výška zubu korunového kola (odečteno z modelu) Dovolený tlak na bok zubu korunového kola kol red p kor dov d kol = 0,6 R red e kor = 0,6 590 = 354MPa (421) Tlak na boku zubu drážkování korunového kola kol p red kor d = kol red 2 K A M kor kol d red kol kor φ dot z red kol kor l red kol red una h kor sní 2 1, ,5 (422) = 252,98 kol 0,8 z red kor 20 3 = 52,6MPa Součinitel bezpečnosti na otlačení boku zubu drážkování korunového kola Drážkování vyhovuje. kol red = p kol red kor dov d kol red = ,6 s kor d p kor d = 6,73 > 1 (423) Návrh a kontrola šroubových spojení 133

150 V této kapitole se věnuji návrh a kontrole šroubových spojení použitých v převodovém ústrojí nápravy. Šrouby kontroluji, zda mohou přenést tahovou sílu k vyvození dostatečného třecího momentu mezi spojovanými součástmi, aniž by v nich vznikalo příliš vysoké tahové napětí. Konkrétně budu kontrolovat šroubová spojení talířového kola a klece erenciálu, sešroubování obou částí klece erenciálu. Dále vypočtu utahovací moment pro vyvození dostatečného předpětí. Výpočty se řídí zdrojem [8] Spojení talířového kola a klece erenciálu Talířové je v rámci úspor přišroubováno ke kleci erenciálu. Šroubové spojení tedy musí zajistit dostatečný třecí moment mezi klecí erenciálu a talířovým kolem k přenesení točivého momentu talířového kola. Následující výpočty se týkají šroubového spojení talířového kola klace erenciálu. M tal =16 856,11Nm K A =1,25 točivý moment talířového kola vodovky součinitel vnějších dynamických sil Navrhuji 8 šroubů M14x1x35 pevnostní třídy n š tal =8 D i tal =0,225m D e tal =0,304m počet šroubů vnitřní průměr stykové plochy vnější průměr stykové plochy p tal =0,001m stoupání závitu šroubů β M =30 úhel boku zubu metrického závitu d 2 tal =0,01335m střední průměr závitu šroubů d 3 tal =0,012773m průměr dříku šroubů f š =0,13 součinitel tření v závitu šroubu [8] f=0,18 součinitel tření mezi talířovým kolem a klecí erenciálu[12] d w tal =0,01937m vnější průměr kontaktních ploch šroubů d š tal =0,014m vnitřní průměr kontaktních ploch šroubů R e tal =940MPa mez elasticity šroubů 134

151 Střední poloměr kontaktních ploch šroubů Třecí moment šroubů ρ tal = d w tal + d š tal 4 = 0, ,014 4 = 0,008342m (424) M tř tal = K A M tal = 1, ,11 = ,1Nm (425) Střední poloměr působiště síly šroubů R tal = D i tal + D e tal 4 = 0, ,304 4 = 0,13225m (426) Potřebná normálová třecí síla mezi talířovým kolem a klecí erenciálu Tahové napětí v jádru šroubu F n tal = M tř tal 21070,1 = = ,1N (427) f R tal 0,18 0,13225 σ tah tal = F n tal n š tal π d 3 tal ,1 = 8 π 0, = 863,4MPa (428) Součinitel bezpečnosti šroubů v tahu s tah tal = R e tal = 940 = 1,09 > 1 (429) σ tah tal 863,4 Navržené šrouby spojení talířového kola a klece erenciálu vyhovují. Nyní určím potřebný utahovací moment. Tahová síla předpětí šroubu Třecí moment pod hlavou šroubu Q tal = F n tal ,1 = = ,3N (430) n š tal 8 M tř hla tal = Q tal f ρ tal = ,3 0,18 0, = 166,1Nm (431) Úhel stoupání závitu šroubu p tal 0,001 γ tal = arctan ( ) = arctan ( ) = 1,366 (432) π d 2 tal π 0,

152 Poloviční úhel profilu závitu v normálovým řezu šroubu β n tal = arctan(tan β M cos γ tal ) = arctan(tan 30 cos 1,366) = 29,993 (433 Třecí úhel závitu šroubu, φ tal f š 0,13 = arctan ( ) = arctan ( ) = 8,537 (434) cos β n tal cos 29,993 Třecí moment v závitu šroubu M tř záv tal = Q tal d 2 tal 2 tan(γ, tal + φ tal ) = ,3 0,01335 tan(1, ,537) 2 = 128,9Nm (435) Utahovací moment šroubu M klíč tal = M tř hla tal + M tř záv tal = 166, ,9 = 295Nm (436) Spojení dílů klece erenciálu Kvůli smontovatelnosti erenciálu je klec dělena na 2 části. Ty unášejí přes křížový čep satelity erenciálu. Šroubové spojení musí zajistit dostatečný třecí moment mezi částmi klece erenciálu k přenesení točivého momentu talířového kola. Následující výpočty se týkají šroubového spojení částí klece erenciálu. M tal =16 856,11Nm K A =1,25 točivý moment talířového kola vodovky součinitel vnějších dynamických sil Navrhuji 12 šroubů M12x1,5x100 z materiálu n š kle =12 D i kle =0,181m D e kle =0,225m počet šroubů vnitřní průměr stykové plochy vnější průměr stykové plochy 136

153 p kle =0,0015m stoupání závitu šroubů β M =30 úhel boku zubu metrického závitu d 2 kle =0,011026m střední průměr závitu šroubů d 3 kle =0,01016m minimální průměr dříku šroubů f š =0,13 součinitel tření v závitu šroubu [8] f=0,18 součinitel tření mezi částmi klece erenciálu [8] d w kle =0,01663m vnější průměr kontaktních ploch šroubů d š kle =0,012m vnitřní průměr kontaktních ploch šroubů R e kle =1370MPa mez elasticity šroubů Střední poloměr kontaktních ploch šroubů Třecí moment šroubů ρ kle = d w kle + d š kle 4 = 0, ,012 4 = 0,07158m (437) M tř kle = K A M tal = 1, ,11 = ,1Nm (438) Střední poloměr působiště síly šroubů R kle = D i kle + D e kle 4 = 0, ,225 4 = 0,105m (439) Potřebná normálová třecí síla mezi částmi klece erenciálu Tahové napětí v jádru šroubu F n kle = M tř kle ,1 = = N (440) f R kle 0,18 0,105 σ tah kle = F n kle n š kle π d 3 kle = = 1 185,4MPa π 0, (441) Součinitel bezpečnosti šroubu s tah kle = R e kle = = 1,16 > 1 (442) σ tah kle 1 185,4 Navržené šrouby částí klece erenciálu vyhovují. Nyní určím potřebný utahovací moment. 137

154 Tahová síla předpětí šroubu Třecí moment pod hlavou Q kle = F n kle = = ,4N (443) n š kle 12 M tř hla kle = Q kle f ρ kle = ,4 0,18 0,0015 = 123,8Nm (444) Úhel stoupání závitu šroubu p kle 0,0015 γ kle = arctan ( ) = arctan ( ) = 2,48 (445) π d 2 kle π 0, Poloviční úhel profilu závitu v normálovým řezu šroubu β n kle = arctan(tan β M cos γ kle ) = arctan(tan 30 cos 2,48) = 29,977 (446) Třecí úhel závitu šroubu, φ kle f š 0,13 = arctan ( ) = arctan ( ) = 8,537 (447) cos β n kle cos 29,977 Třecí moment v závitu šroubu M tř záv kle = Q kle d 2 kle 2 tan(γ, kle + φ kle ) = ,4 0, tan(2,48 + 8,537) 2 = 103,1Nm (448) Utahovací moment šroubu M klíč kle = M tř hla kle + M tř záv kle = 123, ,1 = 227Nm (449) Spojení částí uzávěrky erenciálu Uzávěrka erenciálu je provedena pomocí čelního ozubce. Ten kontroluji na otlačení a střih. Čelní ozubec je možné vidět na obrázku 16. Materiál zubové spojky R e spo =590 MPa mez elasticity zubové spojky 138

155 K A =1,25 M hna hří =8 428,1Nm n z spo =10 D i spo =100mm D e spo =150mm b spo =8mm α spo 18 součinitel vnějších dynamických sil točivý moment hnacího hřídele počet zubů zubové spojky vnitřní průměr zubové spojky vnější průměr zubové spojky šířka zubové spojky úhel styčných ploch spojky Kontrola na ostřih Dovolené smykové napětí zubové spojky podle HMH Střižná plocha zubové spojky τ spo dov = R e spo 3 = 590 = 340,6MPa (450) 3 2 D e spo S spo s = n z spo α spo π ( ) = π 360 ( ) ( D i spo 2 ) 2 4 ( ) = 1 227,2mm 2 4 (451) Síla působící na zubovou spojku F spo = K A M hna hří D e spo 2 + D i spo 2 2 = 1, , = ,1N (452) Působící smykové napětí v zubové spojce τ spo = F spo ,1 = = 137,4MPa (453) S spo s 1 227,2 Součinitel bezpečnosti zubové spojky na střih s spo s = τ spo dov = 340,6 = 2,48 > 1 (454) τ spo 137,4 139

156 Kontrola na otlačení Dovolené tlakové namáhání spojky Styčná plocha zubů spojky p spo dov = 0,6 R spo e = 0,6 590 = 354MPa (455) S spo p = n z spo b spo D e spo D i spo = = 2000mm (456) Působící tlakové namáhání spojky p spo = F spo ,1 = = 84,3MPa (457) S spo p Součinitel bezpečnosti zubové spojky na otlačení Navržená spojka vyhovuje na střih i otlačení. s spo p = p spo dov = 354 = 4,2 > 1 (458) p spo 84, Kontrola křížového čepu satelitů erenciálu Křížový čep přenáší točivý moment talířového kola z klece erenciálu na jeho satelity. Je tedy namáhán na střih mezi satelitem a klecí erenciálu a na otlačení v kleci erenciálu a satelitu. Materiál křížového čepu erenciálu je R e čep =590 MPa mez elasticity křížového čepu 140

157 Obrázek 43 - měry v uložení satelitů vé redukce M tal =16 856,11Nm K A =1,25 D i kle =0,181m D e kle =0,225m n sat =4 n pla =2 d čep =25mm točivý moment talířového kola vodovky součinitel vnějších dynamických sil vnitřní průměr stykové plochy klece erenciálu vnější průměr stykové plochy klece erenciálu počet satelitů erenciálu počet planet erenciálu průměr čepu satelitu erenciálu Kontrola na střih Dovolené smykové napětí čepu satelitu erenciálu τ čep dov Zatěžující střihová síla čepu satelitu erenciálu = 2 K A M tal F čep D i kle n sat Smykové napětí v čepu erenciálu = R čep e 3 = = 340,6MPa (459) = 2 1, ,11 0, = ,8N (460)

158 τ čep = F čep π d 2 čep 4 = ,8 π = 118,6MPa (461) Součinitel bezpečnosti na střih čepu erenciálu = τ čep dov = 340,6 118,6 s čep τ čep = 2,87 > 1 (462) Kontrola na otlačení ve styku s klecí erenciálu Dovolené tlakové namáhání čepu satelitu erenciálu p čep dov = 0,6 R čep e = 0,6 590 = 354MPa (463) Délka styčné plochy čepu satelitu erenciálu a klece erenciálu l čep = D e kle D i kle 0,225 0,181 = = 0,022m (464) 2 2 Rameno působiště síly čepu satelitu ve styku s klecí erenciálu R čep = D i kle 2 + l čep 2 = 0, ,022 2 Působící tlaková síla na čep erenciálu ve styku s klecí erenciálu = K A M tal n sat R sat F čep = 1, ,11 4 0,1015 = 0,1015m (465) = ,9N (466) Působící tlakové namáhání čepu satelitu erenciálu ve styku s klecí erenciálu p čep = F čep d čep l čep = ,9 = 94,4MPa (467) 25 0, Součinitel bezpečnosti na otlačení čepu satelitu erenciálu ve styku s klecí erenciálu s čep o = p čep dov = 354 = 3,75 (468) p 94,4 čep 142

159 Kontrola na otlačení v místě uložení satelitu Satelit erenciálu může být uložen přímo na čepu satelitu, nebo na kluzném ložisku nebo na jehličkovém ložisku. Kvůli menší ceně volím uložení satelitu přímo na čep. Namáhání čepu v místě styku se satelitem má dvě složky. Jedna složka je tečná síla v ozubení a druhá je klopný moment, který vzniká, protože tečná síla není uprostřed uložení. Postup výpočtu je stejný s výpočtem v [2]. Obrázek 44 - pomocné měry satelitu erenciálu l čep =0,225m l sat =0,09318m L sat =0,0329m délka čepu satelitu erenciálu vzdálenost čel satelitů délka styčné plochy čepu a satelitu d sat m =0,075m střední průměr tečné kružnice satelitu erenciálu d pla m =0,125m R sat =0,095m střední průměr tečné kružnice planety erenciálu poloměr vnější kulové plochy satelitu Tečná síla na planetě v 1 zubu 143

160 F t 1 = M tal n sat n pla d pla m 2 Vertikální vzdálenost bodu P od vnitřní strany satelitu = , = N 2 (469) a 1 = d pla m 2 l sat = 125 0, Vertikální vzdálenost bodu P od středu uložení satelitu Klopný moment satelitu = 15,91mm (470) a 2 = L sat 2 a 0, = 15,91 = 0,54mm (471) 2 M sat kl = n pla a 2 F t 1 = 2 0, = 60,5Nm (472) Tlak od tečných sil satelitu p sat F t = n pla K A F t 1 L sat d čep = 2 1, , = 170,8MPa (473) 25 Tlak od klopného momentu p M kl = M sat kl K A 1 6 L 2 = 60,5 1,25 1 sat d čep 6 (0, ) 2 25 Výsledný tlak na čep satelitu erenciálu = 16,8MPa (474) p sat = p sat F t + p M kl = 170,8 + 16,8 = 187,6MPa (475) Součinitel bezpečnosti otlačení čepu satelitu v místě styku se satelitem s čep o sat = p čep dov = 354 p 187,6 = 1,89 > 1 (476) sat Navržený čep satelitu erenciálu vyhovuje Kontrola čepu satelitu vé redukce Na čepy satelitů působí spojité zatížení od jehlových ložisek, které odpovídá radiální síle na satelitu. Mezi ložiska satelitu je umístěn pěrný kroužek. Spojité zatížení působí pouze v místě styku ložisek a čepu satelitu. Čep kontroluji na ohyb, střih a otlačení. 144

161 Materiál čepu satelitu i jejich unašeče je Důležitá je povrchová úprava pod jehličkami ložisek. kol R red e čep =590 MPa mez elasticity čepu satelitu vé redukce Obrázek 45 - měry satelitu vé redukce kol F red sat r =77 735,5N kol d red čep lož =28mm kol d red čep vet =20mm kol l red čep lož =70mm kol l red čep vet =10mm l w kol red =26,8mm kol n red jeh =2 radiální síla jednoho satelitu průměr čepu pod ložisky průměr čepu ve vetknutí délka čepu pod ložisky délka čepu ve vetknutí délka jehliček počet jehličkových ložisek na satelit 145

162 (Poznámka součinitel vnějších dynamických sil byl již započítán při výpočtu radiální síly jednoho satelitu, proto se v těchto výpočtech neobjeví) Kontrola na ohyb Průběh ohybového momentu je znázorněn na obrázku 45. Spojité zatížení čepu satelitu vé redukce kol q red čep = kol red F sat r kol n red jeh lkol red w = ,5 2 26,8 Maximální ohybový moment čepu satelitu vé redukce = 1 450,3N/mm (477) kol M red čep o = q kol čep red kol red l 2 w 1 450,3 26,82 = = ,1Nmm (478) 2 2 Ohybové namáhání čepu satelitu vé redukce kol σ red čep o = M kol red čep o kol red π d 2 čep lož 32 = ,1 π = 241,7MPa (479) Dovolené namáhání čepu satelitu vé redukce v ohybu kol σ red čep o dov kol = 0,8 R red čep e = 0,8 590 = 472MPa (480) Součinitel bezpečnosti čepu satelitu vé redukce na namáhání ohybem kol red = σ kol red čep o dov kol red = ,7 s čep o σ čep o = 1,95 (481) Kontrola na střih Maximální namáhání na střih je v místě vetknutí satelitu do unašeče. Smykové napětí čepu satelitu vé redukce 146

163 kol τ red čep = q kol čep red kol red l w kol red π d 2 čep vet 4 = 1 450,3 26,8 π = 123,7MPa (482) Dovolené smykové napětí čepu vé redukce kol τ red čep = R kol red čep e = = 340,6MPa (483) Součinitel bezpečnosti čepu satelitu vé redukce kol red = τ kol red čep kol red = 340,6 123,7 s čep τ čep = 2,75 > 1 (484) Kontrola na otlačení K maximálnímu otlačení dochází v místě uložení čepu satelitu. Tlakové namáhání čepu satelitu vé redukce kol p red čep = kol red F sat r 2 kol d red čep vet l čep vet Dovolené tlakové namáhání čepu satelitu vé redukce ,5 kol red = = 194,3MPa (485) kol p red kol čep dov = 0,6 R red čep e = 0,6 590 = 354MPa (486) Součinitel bezpečnosti tlakového namáhání čepu satelitu vé redukce kol red = p kol red čep dov kol red = ,3 s čep p Navržený čep satelitu vyhovuje. p čep = 1,82 > 1 (487) 147

164 15. Závěr Náplní této práce byl návrh zadní hnací nápravy užitkového vozidla do smíšeného provozu. Podle oblasti použití vozidla jsem navrhl celkový převodový poměr, který jsem dělil mezi kuželové soukolí vodovky a planetovou vou redukci. Ozubená kola a ložiska jsem porobil maximálnímu a životnostnímu namáhání. Provedl jsem návrh a kontrolu důležitých součástí nápravy (hřídele, šroubová spojení, drážkování a čepy satelitů). Vytvořil jsem výkresovou dokumentaci pro všechna ozubená kola. Všechny vytyčené cíle se v rámci této práce podařilo splnit. Tématem další práce by mohla být optimalizace navržených dílů z hlediska životností a zároveň optimalizace z hlediska nízké výrobní ceny součástí. Dále by bylo vhodné podrobit některé součásti MKP analýze. 148

165 16. Seznam zdrojů [1] Doc. Ing. Miroslav Bureš, Csc Návrh a pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol; Technická univerzita v Liberci: Liberec, [2] Vávra T. Komplexní návrh zadní hnací nápravy užitkového automobilu pro smíšený provoz; FS ČVUT: Praha, [3] doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby; Technická univerzita v Liberci: Liberec, [4] Bc. Jan Jirát Převodové ústrojí zadní nápravy nákladního automobilu kategorie N2; FS ČVUT: Praha, [5] Jan Leinveber; Jaroslav Řasa; Pavel Vávra Strojnické tabulky, 3rd ed.; Scientia, spol. s. r. o.: Praha, [6] Řezníček, J Výběr z norem pro konstrukční cvičení; ČVUT: Praha, [7] Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co Spiromatic Berechnung; Oerlikon, [8] Zápisky z přednášek Částí a mechanizmů strojů; FS ČVUT [9] [10] [11] [12] [13] 149

166 17. Seznam příloh 1. Tištěné přílohy 1.1 Wöhlerovy křivky 1.2 Pokyny k výpočtu ložisek SKF 2. Nesvázané tištěné přílohy 2.1 Sestava nápravy 2.2 Pastorek vodovky 2.3 Talířové vodovky 2.4 Satelit erenciálu 2.5 Planeta erenciálu 2.6 Planeta vé redukce 2.7 Satelit vé redukce 2.8 Korunové vé redukce 3. Elektronické přílohy 3.1 Výpočty.xls (výpočtový program) 3.2 Wöhlerovy křivky.xls (výpočtový program) 3.2 CZ (zadání do programu CZ) 3.3 Creo (3d model nápravy) 150

167 σ [MPa] σ [MPa] σ [MPa] Příloha Wöhlerovy křivky Stálý převod vodovky E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Pastorek vodovky dotyk Pastorek vodovky ohyb 700 1E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Talířové vodovky dotyk E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N

168 σ [MPa] σ [MPa] σ [MPa] E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Talířové vodovky ohyb Kolová redukce Planeta vé redukce dotyk E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Planeta vé redukce ohyb

169 σ [MPa] σ [MPa] E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Satelit vé redukce dotyk E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08 1E+10 log N Planeta vé redukce ohyb

170 1.2 Pokyny k výpočtu ložisek SKF

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Petr Tukač Abstrakt Obsahem práce je návrh čelně-kuželové převodovky pro nízkopodlažnou tramvaj. K přenosu točivého momentu mezi elektromotorem a tramvajovými

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 2010 1 OBSAH Zadání 3 1 Návrh ozubeného

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení Divize výpočtů a převodů CZ 180 68 Praha 9, Lihovarská 12 Telefon: (02) 84811036 E - mail: tajzich@uvmv.cz Fax: (02)66310343 Hypoidní soukolí stálého převodu Str. 1 P R O T O K O L č. Vyhodnocení ukazatelů

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převoy Přenáška 7 Kuželová soukolí http://www.gearesteam.com/ The universe is full of magical things patiently waiting for

Více

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Téma 7 KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Kloubový hnací hřídel Transmise Přenáší točivý moment mezi dvěma převodovými ústrojími Převodové ústrojí na výstupu je obvykle pohyblivé po definované

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

14.14 Kuželová soukolí

14.14 Kuželová soukolí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Kapitola vstupních parametrů

Kapitola vstupních parametrů Předepjatý šroubový spoj i ii? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Výpočet bez chyb. Informace o projektu Zatížení spoje, základní parametry výpočtu. Jednotky výpočtu Režim zatížení, typ spoje Provedení šroubového

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí Strana Ozubené tyče.2 Ozubená kola s nábojem.4 Ozubená kola bez náboje. Kuželová soukolí. s přímým ozubením Kuželová soukolí. se spirálním ozubením Zakázkově vyráběná.34 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Rozvodovka zadní nápravy osobního vozu 4x4 s motorem vpředu napříč Rear final drive unit of

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla ozdělení podle vztahu k nápravě 1. řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu). řízení celou nápravou (především přívěsy) ozdělení

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Bakalářská práce Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 12 Lanové převody Výhody a nevýhody. Druhy převodů. Ocelová lana. Lanové kladky. Lanové bubny. Pevnostní

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky Design of Driving Mechanism for Weir Shutter Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2 PŘÍLOHA A Technická data nákladního vozidla Scania Rozměry vozidla v mm: Přední převis (I) 1511 Rozvor 1-2 (A) 3300 Rozvor 2-3 (B) 1350 Zadní převis (J) 830 Celková délka (G) 7520 Šířka (W) 2550 Výška

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Opakovací otázky z MKP

Opakovací otázky z MKP Opakovací test 1. Výpočet velikosti výslednice R ze složek R x a R y se provádí a) R = R x + R y b) R = R x. R y c) R = R x + R y d) R = R x R y. Jaký moment vytváří síla F k bodu A? a) M = F. a 1 b) M

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí s vnějšími přímými

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2. 12. 3. 12. 2009 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2. 12. 3. 12. 2009 - Obecné cíle 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. 3.2 Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek. 3.2 Životnostní zkoušky, metodiky rozboru

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka.

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka. MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY POWER GEAR HS Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka www.graessner.de Nic než superlativy Vyvinuta pro zcela speciální nároky - žádná adaptace, žádné kompromisy:

Více

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika Ing. Oldřich Šámal Technická mechanika kinematika Praha 018 Obsah 5 OBSAH Přehled veličin A JEJICH JEDNOTEK... 6 1 ÚVOD DO KINEMATIKY... 8 Kontrolní otázky... 8 Kinematika bodu... 9.1 Hmotný bod, základní

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS Výpočty a konstrukce strojních dílů cvičení Jiří Havlík, Petr Maršálek Ostrava 04 . Cvičení č. - Návrh a konstrukce předlohového hřídele. Zadání Dle

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 12 120 - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE Úprava vnitřního mechanismu řazení pro následnou automatizaci Autor

Více

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9. 9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Převod ozubenými koly princip,

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Pohyb mechanismu Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi,5 hodiny Cíl přednášky : uvést studenty do problematiky mechanismů, seznámit

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Kuželová ozubená kola

Kuželová ozubená kola Kuželová ozubená kola Standardní provení str. 143 Speciální provení CH str. 147 Kuželová kola DIN 3971 str. 154 Kuželová kola spirálová str. 160 Kuželová kola podle výkresů zákazníka str. 163 Kuželová

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ URČEN ENÍ PRÁCE KLIKOVÉHO LISU URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÁ HŘÍDEL OJNICE KLIKOVÁ HŘÍDEL BERAN LOŽISKOVÁ TĚLESA

Více

Návrh zadního náboje pro vůz Formule Student. Rear Wheel Hub Design for Formula Student Vehicle

Návrh zadního náboje pro vůz Formule Student. Rear Wheel Hub Design for Formula Student Vehicle ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Návrh zadního náboje pro vůz Formule Student Rear Wheel Hub Design for Formula Student Vehicle

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Návrh rekonstrukce sklepního výtahu The project of reconstruction of basement elevator Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: B34 TEORETICKÝ

Více