VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING LETECKÝ MOTOR ARICRAFT ENGINE PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI MASTER S THESIS APPENDICIES AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. IVAN KALUGIN prof. Ing. VÁCLAV PÍŠTĚK, DrSc. BRNO 211

2 OBSAH OBSAH 1 Základní parametry motoru Hlavní charakteristiky motoru Kinematika klikového mechanismu Dráha pístu Rychlost pístu Zrychlení pístu Grafická interpretace kinematických veličin p-alfa a p-v diagramy válcové jednotky motoru p-alfa diagram p-v diagram Průběh sil přenášených pístním čepem Síly působící na píst ve směru osy válce Grafická interpretace sil působících na píst ve směru osy válce Průběh sil působících na klikovém hřídeli Síly působící na ojničním čepu Grafická interpretace sil působících na ojničním čepu Krouticí moment na klikovém hřídeli Vyvážení klikového hřídele Odstředivé síly rotačního pohybu Momenty odstředivých sil rotačního pohybu Momentové vyvážení Setrvačné síly posuvných částí I. řádu Momenty setvračných sil posuvných částí I. řádu Vyvážení momentů posuvných částí prvního řádu Setrvačné síly posuvných částí II. řádu Momenty setrvačných sil posuvných částí II. řádu BRNO 211 2

3 ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOTORU 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOTORU 1.1 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU Výkon motoru: P 12 kw Počet válců: i 6 Jmenovité otáčky: Výkon motoru: n 525 min P 12 kw Taktnost motoru: τ.5 Vrtání válce: Zdvih pístu: Délka ojnice: Zdvihový objem válce: Střední pístová rychlost: D 76.5 mm Z 86.9 mm l 138 mm V D Z cm c 2 n Z m s Střední efektivní tlak: p P.973 MPa V Stupeň komprese: ε 1.5 Kompresní objem: V V 42.4 cm Hmotnost pístní skupiny: Hmotnost posuvných částí ojnice: Hmotnost rotačních částí ojnice: Redukovaná hmota ojnice: Rameno momentu: Rameno vývažku: Poloměr těžiště vývažku : m.285 kg m č.15 kg m č.37 kg m.67 kg h 82 mm b mm r 42 mm BRNO 211 3

4 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU 2 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU Úhel pootočení klikového hřídele volím α= DRÁHA PÍSTU Klikový poměr: λ.315 Základní vztah pro dráhu pístu, při zanedbání 3. A následujících vyšších řádů, lze definovat vztahem: s α r 1 cos α λ 1 cos 2α 4 a první dvě harmonické složky: s α r 1 cos α s α r λ 1 cos 2α RYCHLOST PÍSTU Úhlová rychlost ω 2 π n min Základní vztah pro rychlost pístu lze získat pomocí první derivace dráhy pístu podle času. Následnou úpravou dostávám vztah: v α r ω sin α λ sin 2α 2 a první dvě harmonické složky: v α r ω sin α v α r ω λ 2 sin 2α 2.3 ZRYCHLENÍ PÍSTU Vztah pro zrychlení pístu získám obdobným způsobem, a to první derivací rychlosti pístu podle času: a α r ω cos α λ cos 2α a první dvě harmonické složky: a α r ω cos α a α r ω λ cos 2α BRNO 211 4

5 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU 2.4 GRAFICKÁ INTERPRETACE KINEMATICKÝCH VELIČIN Dráha pístu [mm] s s 1 s Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 1 Dráha pístu a jeho harmonické složky Rychlost pístu [m.s -1 ] v v 1 v Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 2 Rychlost pístu a jeho harmonické složky BRNO 211 5

6 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU 2 15 Zrychlení pístu [m.s -2 ] a a 1 a Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 3 Zrychlení pístu a jeho harmonické složky 2 15 Dráha pístu [mm.1] Rychlost pístu [m.s -1.5] Zrychlení pístu [m.s -1 ] s v a Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 4 Dráha rychlost a zrychlení pístu BRNO 211 6

7 P-ALFA A P-V DIAGRAMY VÁLCOVÉ JEDNOTKY MOTORU 3 P-ALFA A P-V DIAGRAMY VÁLCOVÉ JEDNOTKY MOTORU Úhel pootočení klikové hřídele pro sestavení p-α diagramu je dán zadavatelem práce α=1 a toto krokování jsem zachoval i u p-v digramu. 3.1 P-ALFA DIAGRAM Přiřazení indexů a úhlů i 719 α 1 i Hodnota tlaku okolního prostředí p atm =.1 MPa a dílčí tlaky p i, odpovídající příslušnému natočení klikového hřídele, jsem získal od zadavatele této práce Tlak p i [MPa] p i p atm Úhel pootočení klikového hřídele α i [ ] Obr. 5 p-α diagram 3.2 P-V DIAGRAM Plocha pístu S π D 4 Dráha pístu mm s r 1 cos α λ 4 1 cos 2α Okamžitý objem V V S s BRNO 211 7

8 P-ALFA A P-V DIAGRAMY VÁLCOVÉ JEDNOTKY MOTORU Tlak p i [MPa] p i p atm Objem V i [cm 3 ] Obr. 6 p-v diagram BRNO 211 8

9 PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM 4 PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM 4.1 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA PÍST VE SMĚRU OSY VÁLCE Odklon ojnice od osy válce β asin r sin α l Zrychlení pístu a r ω cos α λ cos 2α Tlakové síly od tlaku plynů F p p S Maximální tlaková síla F max F kn Setrvačné síly F m a Maximální setrvačná síla F max max F, min F 4.92 kn Celková síly působící na píst F F F Maximální celková síla F max max F, min F kn Síly přenášené pístním čepem F F cos β Maximální síla přenášená pístním čepem F max max F, min F 27.2 kn BRNO 211 9

10 PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM Boční síla na píst F F sin β Maximální boční síla na píst F max max F, min F 2.63 kn 4.2 GRAFICKÁ INTERPRETACE SIL PŮSOBÍCÍCH NA PÍST VE SMĚRU OSY VÁLCE 35 3 Síly působící na píst [kn] F p F s F c -1 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 7 Síly působící na píst ve směru osy válce Síly přenášeny pístním čepem [kn] Úhel pootočení klikového hřídele [ ] F pci Obr. 8 Síly přenášeny pístním čepem BRNO 211 1

11 PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM 3 2,5 Boční síla na píst [kn] 2 1,5 1,5 -, F ni -1 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 9 Boční síla působící na píst BRNO

12 PRŮBĚH SÍL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 5 PRŮBĚH SIL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 5.1 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA OJNIČNÍM ČEPU Celková hmotnost posuvných částí m č m m.39 kg Odstředivá síla F m ω r 4.31 kn Setrvačná síla sekundární F II m č a Maximální setrvačná síla sekundární F II max max F II, min F II kn Celková síla působící na ojniční čep F č F F II Maximální síla působící na ojniční čep F č max max F č, min F č kn Síla přenášená přes ojnici F č F č cos β Maximální síla přenášená přes ojnici F č max max F č, min F č kn Radiální síla F F č cos α β Maximální radiální síla F max max F, min F kn BRNO

13 PRŮBĚH SÍL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Tangenciální síla F F č sin α β Maximální hodnota tangenciální síly F max max F, min F 9.99 kn Celková radiální síla F F F Maximální celková radiální síla F max max F, min F kn 5.2 GRAFICKÁ INTERPRETACE SIL PŮSOBÍCÍCH NA OJNIČNÍM ČEPU 3 Síly působící na ojniční čep [kn] F siii F coč -1 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 1 Setrvačná síla druhého řádu a celková síla působící na ojniční čep BRNO

14 PRŮBĚH SÍL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Síla působící na ojniční čep [kn] Úhel poootočení klikového hřídele [ ] F ooč Obr. 11 Celková síla přenášená přes ojnici 3 Síly působící na ojniční čep [kn] F r F t F rc -15 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 12 Průběh radiálních a tangenciálních sil BRNO

15 KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 6 KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Krouticí moment od jednoho válce M F r Maximální krouticí moment od jednoho válce M max max M, min M N m 5 Krouticí moment [N.m] M t -2 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 13 Průběh krouticího mementu jednoho válce motoru Pořadí zapalování a úhlové rozestupy mezi jednotlivými zážehy Tab. 1 Pořadí zážehů a jejich úhlové rozestupy Pořadí zápalů φ1,4 18 φ 4,2 6 φ 2,5 18 φ 5,3 6 φ 3,6 18 φ 6,1 6 BRNO

16 KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 5 4 Krouticí momenty [N.m] M k1 M k2 M k3 M k4 M k5 M k6-2 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 14 Průběhy krouticích momentů na jednotlivých válcích Krouticí moment na hlavních čepech M,HC N m M,HC M,HC M M N m M,HC M,HC M M N m M,HC M,HC M M N m 8 6 Krouticí moment [N.m] M k, HC 1 M k, HC 2 M k, HC 3 M k, HC 4-4 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 15 Průběhy krouticích momentů na hlavních čepech BRNO

17 KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Nejvíce zatěžovaný hlavní čep Za nejvíce zatěžovaný hlavní čep budu považovat ten, na kterém je největší rozkmit krouticího momentu. Tab. 2 Krajní hodnoty ztížení hlavních čepů min HC [N.m] max HC [N.m] rozkmit HC [N.m] 1. HC 2. HC HC HC Podle předem určeného kritéria je nejvíce zatěžován 4. hlavní čep. Nejvíce zatížený hlavní čep nemusí být vždy až čep poslední, která již přenáší krouticí moment všech válců. Krouticí moment na ojničních čepech Krouticí moment na ojničních čepech je vždy o polovinu větší, než je moment na předcházejícím čepu hlavním. 1 8 Krouticí moment [N.m] M k,oc 1 M k,oc 2 M k,oc Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 16 Průběhy krouticích momentů na jednotlivých ojničních čepech BRNO

18 KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Nejvíce zatěžovaný ojniční čep Podobně jako v případě určení nejvíce zatěžovaného hlavního čepu určím nejvíce zatěžovaný ojniční čep. Tab. 3 Krajní hodnoty ztížení ojničních čepů min OC [N.m] max OC [N.m] rozkmit OC [N.m] 1. OC OC OC Z tohoto pohledu je nejvíce zatížen třetí ojniční čep. BRNO

19 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.1 ODSTŘEDIVÉ SÍLY ROTAČNÍHO POHYBU F, m č r ω F, m č r ω cos 6 F, m č r ω cos 3 F F, F, F, F, N F, 63,448 N F, 63,448 N F N 7.2 MOMENTY ODSTŘEDIVÝCH SIL ROTAČNÍHO POHYBU Momenty jsou vztaženy k bodu T, což je průsečík osy oklikového hřídele a osy válců 2 a 5. M, F, h M, F, M, F, h M M, M, M, M, N m M, N m M, N m M N. m Tento moment působí v rovině YZ a lze jej rozložit do příslušných souřadnic: M _ M cos 3 M _ M sin 3 M _ N m M _ N m MOMENTOVÉ VYVÁŽENÍ Odhad velikosti vyvažovací hmoty: m 1 kg Velikost vyvažovací hmoty: m m r ω b M, m m.63 kg BRNO

20 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE Celková hmota vývažků: m 2 m m 1.26 kg 7.3 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU Síly působící na prvním a čtvrtém válci: F I m r ω cosα F I m r ω cos α 18 Jejich součtem dostávám silovou výslednici na této válcové dvojici: F, I 2 m r ω cosα Analogickým postupem odvodím i silové výslednice pro další válcové dvojice: F, I 2 m r ω cos α 12 F, I 2 m r ω cos α 24 Výslednice posuvných sil prvního řádu: F I F I, F I, F I, F I N Součet sil je nulový, ale silové působení v jednotlivých válcových dvojicích je nenulové a průběh těchto sil v závislosti na pootočení klikového hřídele je následující: 15 Síly posuvných částí prvního řádu [kn] F I 1,4 F I 2,5 F I 3,6-15 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 17 Průběh setrvačných sil prvního řádu BRNO 211 2

21 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.4 MOMENTY SETVRAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU Momenty jsou opět vztaženy k bodu T, což je průsečík osy oklikového hřídele a osy válců 2 a 5. Moment vyvolaný silovou výslednici mezi válci 1 a 4: M I, F I, h Moment vyvolaný silovou výslednici mezi válci 2 a 5: M I, F I, Moment vyvolaný silovou výslednici mezi válci 3 a 6: M I, F I, h Výsledný moment setrvačných sil posuvných částí prvního řádu: M I 2 m r ω 3 2 cosα 3 2 sinα h Tento moment proměnný v závislosti na pootočení klikové hřídele a má následující průběh: Mmoment od setrvačných sil [N.m] M I -1 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 18 Průběh momentu setrvačných sil prvního řádu Maximální hodnota momentu setrvačných sil prvního řádu: M I, N m BRNO

22 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE VYVÁŽENÍ MOMENTŮ POSUVNÝCH ČÁSTÍ PRVNÍHO ŘÁDU Odhad velikosti vyvažovací hmoty: m I 1 kg Poloměr těžiště vývažku : r I 42 mm Velikost vyvažovací hmoty: m I 2m I r I ω b M I,, m I m.172 kg 7.5 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU Pro silové poměry druhého řádu v první válcové dvojici platí: F II λ m r ω cos2α F II λ m r ω cos 2 α 18 F II, F II F II F II, N Stejný charakter mají i ostatní válcové dvojice, kde jsou jejich výslednice nulové. F II, N F II, N 2 Síly posuvných částí druhého řádu kn] 1,5 1,5 -,5-1 -1, F II 1 F II 4 F II 1,4-2 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 19 Průběh sil na první válcové dvojici BRNO

23 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.6 MOMENTY SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU I v tomto případě jsou momenty k bodu T, což je průsečík osy oklikového hřídele a osy válců 2 a 5. M II, F II, h M II, F II, M II, F II, h M II M II, M II, M II, M II N m BRNO

Kinematika pístní skupiny

Kinematika pístní skupiny Kinematika pístní skupiny Centrický mechanismus s = r( cos(α)) + l [ ( λ 2 sin 2 α) 2] Dva členy z binomické řady s = r [( cos (α)) + λ ( cos (2α))] 4 I. harmonická s I = r( cos (α)) II. harmonická s II

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... 3 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT... 5 2.1 MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE... 5 2.2 MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ... 5 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT... 5

Více

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU P. Vrátník Katedra konstruování strojů - Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Od sedmdesátých let minulého století

Více

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

DVOUDOBÝ MOTOR PRO MALÝ MOTOCYKL 2-STROKE ENGINE FOR SMALL MOTORCYCLE

DVOUDOBÝ MOTOR PRO MALÝ MOTOCYKL 2-STROKE ENGINE FOR SMALL MOTORCYCLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ČTYŘDOBÝ MOTOR PRO MALOU MECHANIZACI FOUR-STROKE ENGINE FOR SMALL MECHANIZATION

ČTYŘDOBÝ MOTOR PRO MALOU MECHANIZACI FOUR-STROKE ENGINE FOR SMALL MECHANIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 třední průyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, okolská 1 Šablona: Název: Téa: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictví ICT Převody a echanizy íly v klikové echanizu Ing. Magdalena

Více

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D. Příklad 1: 3;4 3;4 = =4 9 2;1,78 = = 4 9 4=16 9 =1,78 =2 =2 2 4 9 =16 9 1 = 1+ =0,49 = 1+ =0,872 =0 =10 6+ 2,22=0 =3,7 6+ 2,22=0 =3,7 + =0 3,7+3,7=0 0=0 =60,64 =0 =0 + =0 =3,7 á čá 5+ 2,22=0 =3,7 5+ 2,22+

Více

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYZIKA I Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Více

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt SIMULAČNÍ MODEL KLIKOVÉ HŘÍDELE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze Abstrakt Crankshaft is a part of commonly produced heat engines. It is used for converting

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ PĚTIVÁLCOVÉHO ZÁŽEHOVÉHO HVĚZDICOVÉHO MOTORU

HNACÍ ÚSTROJÍ PĚTIVÁLCOVÉHO ZÁŽEHOVÉHO HVĚZDICOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILOVÉHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE

Více

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ URČEN ENÍ PRÁCE KLIKOVÉHO LISU URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÁ HŘÍDEL OJNICE KLIKOVÁ HŘÍDEL BERAN LOŽISKOVÁ TĚLESA

Více

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru Zadání: Pro předložený čtyřdobý jednoválcový zážehový motor proveďte výpočet silového zatížení klikového mechanismu

Více

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS Michal HAJŽMAN Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů v systému ADAMS

Více

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika Ing. Oldřich Šámal Technická mechanika kinematika Praha 018 Obsah 5 OBSAH Přehled veličin A JEJICH JEDNOTEK... 6 1 ÚVOD DO KINEMATIKY... 8 Kontrolní otázky... 8 Kinematika bodu... 9.1 Hmotný bod, základní

Více

Dynamika vázaných soustav těles

Dynamika vázaných soustav těles Dynamika vázaných soustav těles Většina strojů a strojních zařízení, s nimiž se setkáváme v praxi, lze považovat za soustavy těles. Složitost dané soustavy závisí na druhu řešeného případu. Základem pro

Více

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR S PRYŽOVÝM TLUMIČEM

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR S PRYŽOVÝM TLUMIČEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc. Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc. Zadání bakalářské práce Mechanismus vztlakové klapky křídla 1. Proveďte rešerši možných konstrukčních řešení vztlakové klapky křídla 2. Seznamte

Více

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words Anotace Cílem této bakalářské práce je navrhnout ojnici pro čtyřdobý vznětový motor na základě daných parametrů motoru. Mojí úlohou bylo navrhnout rozměry ojnice a provést pevnostní výpočet pro jednotlivé

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Pohyb mechanismu Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi,5 hodiny Cíl přednášky : uvést studenty do problematiky mechanismů, seznámit

Více

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

PÍST ČTYŘDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU

PÍST ČTYŘDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky A zdvih ventilu B časování při 1mm zdvihu C časování při vymezení ventilové vůle D vůle ventilu Plnost profilu vačky má zásadní vliv na výkonové parametry motoru. V případě symetrického profilu se hodnota

Více

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220, "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost

Více

ÚPRAVA PÍSTU PRO VZNĚTOVÝ MOTOR BMW 2,5 TDS

ÚPRAVA PÍSTU PRO VZNĚTOVÝ MOTOR BMW 2,5 TDS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING ÚPRAVA PÍSTU PRO VZNĚTOVÝ MOTOR BMW 2,5 TDS ARRANGEMENT OF PISTON FOR BMW

Více

excentrický klikový mechanismus, vyvažování klikového mechanismu, torzní kmitání, vznětový čtyřválcový motor

excentrický klikový mechanismus, vyvažování klikového mechanismu, torzní kmitání, vznětový čtyřválcový motor ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vyhodnocení vlivu excentricity klikového mechanismu na síly působící mezi pístem a vložkou válce pro zadaný klikový mechanismu. Následně je vyšetřen

Více

Moment síly výpočet

Moment síly výpočet Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3.2 Moment síly výpočet Moment síly je definován jako součin síly a kolmé vzdálenosti osy síly od daného

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S VYVAŽOVACÍM HŘÍDELEM

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S VYVAŽOVACÍM HŘÍDELEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5.1. Zadání úlohy 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem.. Stanovte chybu měření tíhového zrychlení.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PÍSTNÍ A OJNIČNÍ SKUPINA VZNĚTOVÉHO MOTORU

PÍSTNÍ A OJNIČNÍ SKUPINA VZNĚTOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Síla Základní pojmy Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí vzájemné působení těles, které mění jejich pohybový stav nebo tvar zobrazuje se graficky jako úsečka se šipkou ve zvoleném měřítku m f je vektor,

Více

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17. Obr.17. F F 1x = F.cos α1,..., Fnx = F. cos 1y = F.sin α1,..., Fny = F. sin α α n n. Původní soustava je nyní nahrazena děma soustavami sil ve směru osy x a ve směru osy y. Tutu soustavu nahradíme dvěma

Více

DVOUVÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL

DVOUVÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Ondřej DRÁBEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁVRH KLIKOVÉHO MECHANISMU MOTORU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍPRAVKŮ PRO ZMĚNU VÝROBNÍHO POSTUPU TLAKOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ COMMON RAIL

KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍPRAVKŮ PRO ZMĚNU VÝROBNÍHO POSTUPU TLAKOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ COMMON RAIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MECHANISMU TETRASPHERE Vypracoval: Jaroslav Štorkán Vedoucí práce: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. CÍLE PRÁCE Sestavit programy pro kinematické, dynamické

Více

PÍST ČTYŘDOBÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU O VÝKONU 485KW

PÍST ČTYŘDOBÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU O VÝKONU 485KW VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY O TECHNOLOGY AKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ACULTY O MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE O AUTOMOTIVE ENGINEERING PÍST

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE Příklady: 1A. Jakou silou působí homogenní magnetické pole na přímý vodič o délce 15 cm, kterým prochází proud 4 A, a svírá s vektorem magnetické indukce úhel 60? Velikost vektoru magnetické indukce je

Více

Mechanismy - úvod. Aplikovaná mechanika, 8. přednáška

Mechanismy - úvod. Aplikovaná mechanika, 8. přednáška Mechanismy - úvod Mechanismus je soustava těles, spojených navzájem vazbami. Mechanismus slouží k přenosu sil a k transformaci pohybu. posuv rotace Mechanismy - úvod Základní pojmy. člen mechanismu rám

Více

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI Stojící povrch, Pohybující se povrch Příklad č. 1: Vodorovný volný proud vody čtvercového průřezu o straně 25 cm dopadá kolmo na rovinnou desku. Určete velikost

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S PRYŽOVÝM TLUMIČEM

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S PRYŽOVÝM TLUMIČEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU RECALCULATION

Více

Mechanika II.A Třetí domácí úkol

Mechanika II.A Třetí domácí úkol Mechanika II.A Třetí domácí úkol (Zadání je částečně ze sbírky: Lederer P., Stejskal S., Březina J., Prokýšek R.: Sbírka příkladů z kinematiky. Skripta, vydavatelství ČVUT, 2003.) Vážené studentky a vážení

Více

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice

Více

VYVÁŽENÍ TŘÍVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU

VYVÁŽENÍ TŘÍVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

VYUŽITÍ VAČKOVÉHO MECHANISMU JAKO NÁHRADY KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ SPALOVACÍHO MOTORU

VYUŽITÍ VAČKOVÉHO MECHANISMU JAKO NÁHRADY KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ SPALOVACÍHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ I. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 8.1 Kmitavý pohyb a) mechanické kmitání (kmitavý pohyb) pohyb, při kterém kmitající těleso zůstává stále v okolí určitého bodu tzv. rovnovážné polohy

Více

PÍST ZÁŽEHOVÉHO MOTORU ZÁVODNÍ VERZE ŠKODA 110

PÍST ZÁŽEHOVÉHO MOTORU ZÁVODNÍ VERZE ŠKODA 110 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING PÍST

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

VÁLCOVÁ JEDNOTKA DVOUDOBÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTORU

VÁLCOVÁ JEDNOTKA DVOUDOBÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Veličiny charakterizující geometrii ploch

Veličiny charakterizující geometrii ploch Veličiny charakterizující geometrii ploch Jedná se o veličiny charakterizující geometrii průřezu tělesa. Obrázek 1: Těleso v rovině. Těžiště plochy Souřadnice těžiště plochy, na které je hmota rovnoměrně

Více

12. Prostý krut Definice

12. Prostý krut Definice p12 1 12. Prostý krut 12.1. Definice Prostý krut je označení pro namáhání přímého prizmatického prutu, jestliže jsou splněny prutové předpoklady, příčné průřezy se nedeformují, pouze se vzájemně natáčejí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV ATOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Procesy ve spalovacích motorech

Procesy ve spalovacích motorech Procesy ve spalovacích motorech Spalovací motory přeměňují energii chemicky vázanou v palivu na mechanickou práci. Výkon, který motory vytvářejí, vzniká přeměnou chemické energie vázané v palivu na teplo

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA SE DVĚMA PLYNOVÝMI VIDLICOVÝMI ŠESTNÁCTIVÁLCI

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA SE DVĚMA PLYNOVÝMI VIDLICOVÝMI ŠESTNÁCTIVÁLCI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MODERNÍ POHONNÁ JEDNOTKA S VYSOKOU MECHANICKOU ÚČINNOSTÍ KLIKOVÝ MECHANISMUS

MODERNÍ POHONNÁ JEDNOTKA S VYSOKOU MECHANICKOU ÚČINNOSTÍ KLIKOVÝ MECHANISMUS MODERNÍ POHONNÁ JEDNOTKA S VYSOKOU MECHANICKOU ÚČINNOSTÍ KLIKOVÝ MECHANISMUS CRANKTRAIN WITH HIGH MECHANICAL EFFICIENCY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE Bc. JAKUB KRAJČI AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE

Více

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně Konzultace č. 9 dynamika dostředivá a odstředivá síla Dynamika zkoumá zákonitosti pohybu těles se zřetelem na příčiny (síly, silové účinky), které pohyb vyvolaly. Znalosti dynamiky umožňují řešit kinematické

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na Přijímací zkouška z fyziky 01 - Nav. Mgr. - varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R=10 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční rychlostí bod o hmotností

Více

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Rotační pohyb kinematika a dynamika Rotační pohyb kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P

Více

Anotace. Klíčová slova. Annotation. Key words

Anotace. Klíčová slova. Annotation. Key words Anotace Klíčová slova Annotation Key words Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh klikového hřídele vznětového leteckého motoru se zadanými základními parametry. Motor je plochý čtyřválcový s protiběžnými

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T001 Dopravní a manipulační technika

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T001 Dopravní a manipulační technika ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T001 Dopravní a manipulační technika DIPLOMOVÁ PRÁCE Vyvažování motorů s nízkým počtem válců

Více

Přímá a inverzní kinematika manipulátoru pro NDT (implementační poznámky) (varianta 2: RRPR manipulátor)

Přímá a inverzní kinematika manipulátoru pro NDT (implementační poznámky) (varianta 2: RRPR manipulátor) Technická zpráva Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přímá a inverzní kinematika manipulátoru pro NDT (implementační poznámky) (varianta 2: RRPR manipulátor) 22.

Více

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa Posuvný

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky - WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně - prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - klasifikace, strukturální analýza, vazby Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - úvod Mechanismus je soustava těles, spojených

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Autor: Vladimír Švehla

Autor: Vladimír Švehla Bulletin of Applied Mechanics 1, 55 64 (2005) 55 Využití Castiglianovy věty při výpočtu deformací staticky určité případy zatížení tahem a tlakem Autor: Vladimír Švehla České vysoké učení technické, akulta

Více

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9. 9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavební mechaniky 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky 3. ZÁKLADY DYNAMIKY Dynamika zkoumá příčinné souvislosti pohybu a je tedy zdůvodněním zákonů kinematiky. K pojmům používaným v kinematice zavádí pojem hmoty a síly. Statický výpočet Dynamický výpočet -

Více

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s. TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD Soustavu souřadnic spojenou se Zemí můžeme považovat prakticky za inerciální. Jen při několika jevech vznikají odchylky, které lze vysvětlit vlastním pohybem Země vzhledem

Více

l, l 2, l 3, l 4, ω 21 = konst. Proved te kinematické řešení zadaného čtyřkloubového mechanismu, tj. analyticky

l, l 2, l 3, l 4, ω 21 = konst. Proved te kinematické řešení zadaného čtyřkloubového mechanismu, tj. analyticky Kinematické řešení čtyřkloubového mechanismu Dáno: Cíl: l, l, l 3, l, ω 1 konst Proved te kinematické řešení zadaného čtyřkloubového mechanismu, tj analyticky určete úhlovou rychlost ω 1 a úhlové zrychlení

Více