Učebné osnovy zo Slovenského jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy zo Slovenského jazyka"

Transkript

1 Učebné osnovy zo Slovenského jazyka 1. ročník Časová dotácia: Ročník Prvý Štátny vzdelávací program 9 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť 9 hod /týždeň 297 hod/rok Primárne Jazyk a komunikácia CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra je základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností rozprávania, písania, čítania a počúvania. FUNKCIA PREDMETU : Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť takzvané tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok ako preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela.

2 Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti (chápeme tým obdobie posledných desaťročí) sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. CIELE PREDMETU : Cieľom jazykového vyučovania je naučiť 6iakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: - osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania), ŠVP, Slovenský jazyk a literatúra príloha ISCED poskytovať bohaté skúsenosti s významom komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči, - osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej, - osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma, - získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka, - osvojiť si návyky správnej výslovnosti, - poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme, - prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa, - jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme, - viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej). Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu

3 cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči. ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE: Poznávacie a rečové kompetencie Percepčno-motorické zručnosti: 1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike, 2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 1. zapamätať si základné informácie a vedieť ich pouţiť v praxi, 2. v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ. Analytické zručnosti: 1. fonologické schopnosti analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií, 2. v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam ŠVP, Slovenský jazyk a literatúra príloha ISCED 1 4 žiakov v šlabikárovom (nácvičnom) období, a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová. Tvorivé zručnosti: 1. porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh), 2. porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu), 3. dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner, 4. zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb. Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 1. pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ, 2. osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov, 3. reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval. Informačné zručnosti: 1. naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ a na primeranej úrovni). Komunikačné zručnosti: 1. adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 2. vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu, 3. naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor. Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v prvom ročníku je osvojenie si kódu grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné špecifiká: Jazyková a slohová zložka žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a postupne si osvojujú schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť prepísať a odpísať texty, ale aj na samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace s písaním zaraďujeme postupne s ohľadom na individuálne schopnosti

4 žiakov. Žiaci sa oboznamujú len s obmedzeným množstvom gramatických a pravopisných pravidiel, napr. žiak rozlišuje vety podľa začiatku a ukončenia, vety prečíta so správnou intonáciou. V slohovej zložke dbáme na to, aby žiaci ústne komunikovali, primerane si rozvíjali slovnú zásobu a maximálne využívali zaužívané konvencie. Čítanie a literárna výchova žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať s porozumením. Pri čítaní literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty. V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných zručností. Sústreďujeme sa predovšetkým na: Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú komunikačné konvencie. Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. Okrem obsahovej stránky ústnych prejavov vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť. Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej komunikácie. Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) a získané informácie využívajú v následnej komunikácii. Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie určitej úrovne kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych schopností žiakov vyžadujeme aj čítanie s porozumením. Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je zapamätať si všetky tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text. Obsah učiva v 1. ročníku členíme do troch období: prípravné, šlabikárové a čítankové. STRATÉGIE VYUČOVANIA METÓDY A FORMY PRÁCE: O metódach a formách práce rozhoduje učiteľ. Musí však: rešpektovať plynulý prechod z predškolského obdobia na školské činnosti, tolerovať potreby a individuálne odlišnosti žiakov, vytvárať podmienky na úspešnosť každého jednotlivca, samostatné myslenie a konanie, vytvárať podmienky na pozitívnu pracovnú atmosféru, využívať metódy voľného výberu riešenia úloh žiakmi, motivovať ich k aktívnemu učeniu, podporovať sebahodnotenie žiakov, aby poznali svoje prednosti i chyby, aktivizovať žiakov situáciami, úlohami a problémami, využívať a rozvíjať tvorivé myslenie, využívať metódy a formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť stereotypy. Metódy a formy didaktická hra, dramatizácia, rolové čítanie, kreatívne úlohy, interaktívne cvičenia, motivačné otázky, práca s obrázkami, kartičkami, riešenie problémov, brainstorming, relaxačné cvičenia, samostatná práca, frontálna aj individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, v komunite,...vyhľadávanie materiálov, údajov, návšteva divadelných predstavení, knižnice, rôznych súťaží,... HODNOTENIE PREDMETU: Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č /12824:4-921 platného od 1.mája V 1. ročníku bolo na zasadnutí MZ schválené hodnotenie známkou a sebahodnotenie. Pri sebahodnotení učiteľ spočiatku usmerňuje, aby nedošlo k preceňovaniu alebo podceňovaniu práce

5 žiaka. Pri hodnotení sa učiteľ sústredí na pozitívnu motiváciu, hodnotenie musí byť objektívne a kritické. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo zvládol, v čom nastal progres. Ak žiak zle vyrieši úlohu, s pomocou učiteľa ju opraví. So systémom hodnotenia boli rodičia oboznámení na prvom rodičovskom združení v septembri. V predmete slovenský jazyk a literatúra hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov, vedenie čitateľského denníka, prednes, projekty, techniku čítania, čítanie s porozumením a výrazné čítanie, reprodukcie textov, orientáciu v texte, krátke slohové práce Žiaci 1. ročníka píšu: polročné písomné práce, trištvrťročné písomné práce a výstupné písomné práce. - % hodnotiaca škála na hodnotenie písomných prác: 100% 90% 1 ( výborný ) 89% 75% 2 ( chválitebný 74% 50% 3 ( dobrý ) 49% 35% 4 ( dostatočný ) 34% 0% 5 ( nedostatočný ) Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ počet: 1, zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 0 1 chyba = chyby = chýb = chýb = 4 11 a viac chýb = 5 Rozsah kontrolných diktátov: 1. ročník plnovýznamových slov Poznámka: Rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu. UČEBNÉ ZDROJE: Šlabikár Lýdie Virgovičovej 1. a 2. časť, Čítanka, Moje prvé čiary, Písanky 1 6, Zábavná gramatika, Kráľ Abecedár, Čítanie hrou, Pohrajme sa s diktátmi, Kniha pre prvákov, Predtlače správneho tvaru písmen, detské časopisy, odborná literatúra, didaktické prostriedky, IKT, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky...

6 VZDELÁVACÍ ŠTANDARD Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Čítanie prípravné obdobie Žiak na konci prípravného obdobia v 1. ročníku základnej školy vie/dokáže: rozprávať podľa obrázka, jednoducho a súvisle hovoriť k téme zadanej učiteľom, sluchovo rozlišovať hlásky v slove, zrakovo rozlišovať písmená, spájať hlásky do slabík, hovoriť slovo po slabikách, určovať počet slabík v slove, tvoriť vetu podľa grafickej schémy, určovať počet slov vo vete, čítať veľké tlačené písmená podľa predlohy. komunikácia hláska písmeno slabika slovo veta veľké tlačené písmená Písanie prípravné obdobie písať tvary veľkých tlačených písmen, písať podľa predlohy tvary prípravných cvikov. tvary veľkých tlačených písmen prípravné cviky

7 Rozprávanie prípravné obdobie správne artikulovať a vyslovovať všetky hlásky, predstaviť sa rodným menom a priezviskom. výslovnosť slovenských hlások predstavenie sa Počúvanie prípravné obdobie počúvať a porozumieť informácii od učiteľa, spolužiaka..., pracovať podľa inštrukcie učiteľa. prijímanie informácií Čítanie šlabikárové obdobie Žiak na konci šlabikárového obdobia v 1. ročníku základnej školy vie/dokáže: čítať všetky písmená, rozlišovať hlásky, vyslovovať krátku a dlhú hlásku, rozlišovať písmená: tlačené, písané, malé a veľké, určovať hlásky v slabike, spájať hlásky do slabiky, písmená hlásky dĺžka hlásky tlačené, písané, veľké a malé písmená abecedy slabika (analýza a syntéza) čítať slabiky (otvorenú, zatvorenú, so spoluhláskovou skupinou a s viacnásobnou spoluhláskovou skupinou)

8 čítať slová po slabikách, slovo určovať počet slabík a hlások v slove, určovať pozíciu hlásky v slove (na začiatku, uprostred, na konci), čítať slová zložené z otvorených slabík, čítať slová zložené z otvorených a zatvorených slabík, čítať slová zo zatvorených slabík, čítať slová so slabikotvorným r ŕ, l ĺ, čítať slová a vysvetľovať ich význam, čítať vety, veta určovať prvé slovo vety podľa veľkého začiatočného písmena, druhy viet rozlišovať druhy viet podľa interpunkčného znamienka, interpunkčné znamienka správne vyslovovať hlásky s dĺžňom, mäkčeňom, vokáňom, rozlišovacie znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky dvoma bodkami, čítať text zľava doprava. orientácia v texte Písanie šlabikárové obdobie písať všetky tvary písaných písmen samostatne, v slabikách, slovách, vetách, pri prepise, odpise aj samostatnom písaní, písať písmená v správnom sklone a so správnou veľkosťou, odpísať písaným písmom písmená, slabiky, slová, vety, text podľa písanej predlohy, tvary veľkých a malých písaných písmen odpis písmen, slabík, slov, viet a textu

9 prepísať písaným písmom slabiky, slová, vety, text podľa tlačenej predlohy na základe počutého písať písmená, slabiky, slová, vety, text písaným písmom. prepis písmen, slabík, slov, viet a textu písanie písmen, slabík, slov, viet a textu podľa diktovania Rozprávanie šlabikárové obdobie vyžiadať si od učiteľa, spolužiaka informáciu potrebnú k riešeniu úlohy súvislo rozprávať o nejakej udalosti, dopĺňať rozprávanie na základe otázok učiteľa, spolužiaka, formulovať otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu. vyžiadanie informácie rozprávanie o udalosti Počúvanie šlabikárové obdobie uvedomelo počúvať rozprávanie učiteľa alebo spolužiaka, porozumieť, čo učiteľ alebo spolužiak hovorí. počúvanie a porozumenie rozprávaniu učiteľa, spolužiaka Čítanie čítankové obdobie

10 Žiak na konci čítankového obdobia v 1. ročníku základnej školy vie/dokáže: čítať báseň, hádanku zapísanú tlačeným alebo písaným písmom, odlíšiť poéziu od prozaického textu (nepoužívajú pojem poézia, próza), odpovedať na otázky viažuce sa k informáciám uvedeným v básni alebo hádanke báseň hádanka prečítať s porozumením prozaický text, odpovedať na otázky viažuce sa k informáciám uvedeným v texte, porozprávať dej prečítaného príbehu (rozprávky), správne nadpis čítať a autora oznamovacie, textu opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a želacie vety prerozprávať jednoduchý dej umeleckého textu, správne odpovedať na otázky viažuce sa k informáciám obsiahnutým priamo v texte predniesť báseň alebo kratší prozaický text text rozprávka, príbeh nadpis, autor druhy viet rozprávanie dej v umeleckom texte umelecký prednes

11 odlíšiť reč postáv v dramatizovanom texte, prečítať text danej postavy v dramatickom diele, Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina používať pri dramatizácii textu neverbálne prvky komunikácie, určiť postavy v dramatickom texte, primeraným spôsobom opísať ich vlastnosti, identifikovať ilustráciu v texte, poznať funkciu ilustrácie, prostredníctvom ilustrácie dopĺňať text, priradiť vhodnú ilustráciu k textu, priradiť k ilustrácii vhodnú časť textu, dramatizácia umeleckého textu dej zdramatizovaného textu postavy zdramatizovaného textu a ich vlastnosti ilustrácia a jej funkcia

12 Písanie čítankové obdobie odpísať krátky text podľa predlohy, prepísať tlačený text písaným písmom, písať vety a krátke texty podľa diktovania, odpis písaného textu prepis tlačeného textu písanie podľa diktovania samostatne zapísať vlastnú myšlienku v rozsahu jednej vety, používať pravopis písania veľkého písmena na začiatku vlastných podstatných mien osôb, napísať správne svoje rodné meno aj priezvisko, písať prvé slovo vety s veľkým písmenom, správne písať interpunkčné znamienka na konci oznamovacích, opytovacích, zvolacích, želacích a rozkazovacích viet (pri odpise a prepise textu), písať správne interpunkčné znamienka na konci viet v diktáte. samostatné písomné vyjadrovanie myšlienok písanie vlastných podstatných mien osôb písaným písmom veta veľké písmená na začiatku viet interpunkčné znamienka na konci viet Rozprávanie čítankové obdobie poznať základné pravidlá slušného správania a aplikovať ich v reálnom živote, pozdraviť, osloviť dospelých aj spolužiakov, zvítať, rozlúčiť sa, poprosiť, poďakovať, zaželať niekomu niečo, základy spoločenského správania komunikácia ospravedlniť, vyjadriť súhlas, nesúhlas, zablahoželať, privítať niekoho, rozlúčiť sa, poprosiť, požiadať niekoho o niečo. Počúvanie čítankové obdobie

13 uvedomelo počúvať rozprávanie učiteľa alebo spolužiaka, rozumieť tomu, čo učiteľ alebo spolužiak hovorí. počúvanie (porozumenie rozprávaniu učiteľa, spolužiaka)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Školský vzdelávací program Ţivá škola

Školský vzdelávací program Ţivá škola Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Názov predmetu: Slovenský jazyk Stupeň vzdelania: ISCED 1 1. Časová dotácia Štátny vzdelávací program 26hodín Školský vzdelávací program 33hodín V

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v predmete Slovenský jazyk v inovovanom Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v predmete Slovenský jazyk v inovovanom Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v predmete Slovenský jazyk v inovovanom Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracovala: Mgr. Jana Gažovová, Mgr.

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁNIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA

Více

Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra. 2. ročník. Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, Žilina CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra. 2. ročník. Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, Žilina CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 8 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti

Více

Školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

Školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Slovenský jazyk 4. ročník Voliteľné hodiny - 2 hodiny týţdenne; 66 hodín ročne s posilnením a rozšírením obsahu učiva Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Inovované učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Inovované učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Inovované učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry Charakteristika učebného predmetu Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej

Více

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. 1. Teoretické vymedzenie koncepcie komunikačného vyučovania materinského jazyka. 2. Vzťah jazykovej a slohovo-komunikačnej zložky v učebniciach slovenského jazyka. 3. Štruktúra

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk a literatúra ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk a literatúra ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk a literatúra ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

UČEBNÁ OSNOVA. Slovenský jazyk a literatúra

UČEBNÁ OSNOVA. Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Predmety: Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Učebná osnova ISCED 1 UČEBNÁ OSNOVA Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Základnou funkciou

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry Charakteristika učebného predmetu Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Predmet: Slovenský jazyk a

Více

1.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1.

1.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Ročník prvý, druhý, tretí štvrtý Škola ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 Bratislava 2018 Testy z vyučovacích

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 2. ročník ZŠ v predmete Slovenský jazyk a literatúra v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracovali: Mgr.

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom stupni vzdelávania je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Stolovanie hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín prvý 649 2 obchodná prevádzka 0 práca pri príprave jedál slovenský

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 3., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 3., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 3., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 7 + 1 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Názov ŠkVP Názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk iškvp inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike ISCED 1 Primárne

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 4., Počet hodín : 6+2 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 4., Počet hodín : 6+2 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 4., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 6+2 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Časová dotácia ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. ŠVP 9 8 7 7 Disponibilné 1 2 1 - Spolu

Více

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Slovenský jazyk a literatúra / oblasť Jazyk a komunikácia/

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Charakteristika predmetu Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM CHARAKTERISTIKA PREDMETU Slovenský jazyk, ako druhý jazyk popri materinskom jazyku žiakov, je špecifickým predmetom v školách

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina. Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia

Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina. Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina Inovovaný školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Ročník: 2. ročník

Více

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK 0. ročník: variant B: 0 ročne týždenne Tematický celok Básne a vyčítanky Hra v role 7 Dramatizácia rozprávok 4 Téma - cieľ Červené jabĺčko 1 Každá rúčka... 1 Hrášok

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu

Více

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie)

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) Príloha č. 1 Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) I. Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s platným

Více

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností

Více

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T9-2017 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry z ukrajinského

Více

Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese

Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese Cieľ: Prezentovať zameranie akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov Prezentovať konkrétny výstup zo vzdelávania učiteľov Rozvoj čitateľskej

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. DÁTUM POSLEDNEJ ZMENY ČASOVÁ DOTÁCIA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. DÁTUM POSLEDNEJ ZMENY ČASOVÁ DOTÁCIA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY- SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NÁZOV PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA VZDELÁVACIA OBLASŤ Jazyk a komunikácia STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK slovenský FORMA ŠTÚDIA

Více

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie)

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) Príloha č. 1 Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) I. Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s platným

Více

UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časová dotácia ŠVP ŠkVP Vyučovací jazyk Slovenský jazyk a literatúra ISCED 1 primárne vzdelávanie prvý 9 hodín týždenne

Více

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 33 Anglický jazyk 4 4 4 4 4

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Slovenský jazyk a literatúra UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Slovenský jazyk - SJL ŠVP 8 hodín týždenne, 264

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Základná škola s materskou školou Voderady SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 5. septembra 2011 Voderady, 5. september 2011 Mgr. Augustín Bachratý

Více

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 96001 Zvolen Fine

Více

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A MATURITA 2008 Špecifikácia testu z cudzích jazykov Január 2008 Obsah 1. Všeobecná charakteristika testu z cudzích jazykov...3 2. Špecifikácia časti Počúvanie s porozumením v teste...4 3. Špecifikácia časti

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 2.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 2.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 2.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu. 5 ročník

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu. 5 ročník Učebné osnovy vyučovacieho predmetu. 5 ročník Názov a adresa školy Základná škola s materskou školou Tovarné 173, 094 01 Názov vzdelávacej oblasti ŠVP Jazyk a komunikácia Názov ŠkVP Múdrosťou, vzdelanosťou

Více

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice PRÍLOHA 1: HODNOTENIE v ISCED 1 Hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením PERCENTUÁLNA STUPNICA HODNOTENIA PÍSOMNÝCH PRÁC výborný 1 100%- 90% chválitebný 2 89%-75% dobrý 3

Více

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk Ročník 2. Časový rozsah výučby ŠKVP 8 hodín týţdenne, 248 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 6 Počet voliteľných hodín

Více

Opakovanie učiva na polročné písomné práce

Opakovanie učiva na polročné písomné práce 1. ročník (1.A, 1.B) Opakovanie učiva na polročné písomné práce - Sčítanie a odčítanie do 10 - Riešenie slovných úloh podľa nákresu - Sčítanie viacerých sčítancov (napr. 2 + 5 +1) - Porovnávanie čísel

Více

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY Jana Ferencová, Jana Stovičková 21. 10. 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CIEĽ KONCEPČNÝ

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 3.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola ISCED 2 Ročník 7. Slovenský jazyk a literatúra, časť slovenský jazyk Počet hodín ročne 99 Počet hodín týždenne 3 Časová dotácia pre časť slovenský jazyk je navŕšená o 0,5 hodiny oproti IŠVP. Vypracovala:

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DRUHÝ ČASOVÁ

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety Spojená katolícka škola v Nitre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety V Nitre, 1. októbra 2012 Schválil: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., riaditeľ školy Úvod

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY BRATISLAVA 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Latinčina ako voliteľný maturitný predmet umoţňuje ţiakom získať základ

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

Angličtina tvorivo a hravo

Angličtina tvorivo a hravo Angličtina tvorivo a hravo 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník povinný povinný povinný povinný 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 0 Charakteristika predmetu Angličtina tvorivo a hravo Vyučovanie cudzieho jazyka

Více

VIII.OA LITERATÚRA. rozvoj

VIII.OA LITERATÚRA. rozvoj Svetová literatúra po Svetová 1. Mesiac 2. Číslo vyuč. hodiny IX. 1. Tem. celok VIII.OA LITERATÚRA Vzdelávací štandard 4. Obsahový štandard 5. Výkonový štandard Úvodná hodina Študentom predostrieme plán

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Tvorba IVP PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Pri vypracovávaní IVP sa odporúča využiť nasledovnú odbornú literatúru: Mertin, V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha 1995.

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Časový rozsah výučby podľa i-švp + i-škvp 7 + 1 hod týždenne, ročne spolu 264 hod. Ročník tretí Škola (názov,

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

BYSTRÍK pomáha rozvíjať aj predčitateľskú gramotnosť, priestorovú orientáciu, pozornosť a sústredenosť.

BYSTRÍK pomáha rozvíjať aj predčitateľskú gramotnosť, priestorovú orientáciu, pozornosť a sústredenosť. Hra BYSTRÍK je inšpirovaná známou francúzskou hrou, jej originalita a jedinečnosť však spočíva v tom, že ponúka konkrétne aktivity vychádzajúce z učiva slovenského jazyka a matematiky v jednotlivých ročníkoch

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK TRETÍ ČASOVÁ

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Vnútorný systém hodnotenia žiakov 2011/2012. Prerokovaný na MZ a PK. Schválený na pedagogickej rade 23. januára 2012 s platnosťou od

Vnútorný systém hodnotenia žiakov 2011/2012. Prerokovaný na MZ a PK. Schválený na pedagogickej rade 23. januára 2012 s platnosťou od Vnútorný systém hodnotenia žiakov 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 23. januára 2012 s platnosťou od 01.02.2012 Mgr. Lýdia Hrušovská 23. januára 2012 1 1 Všeobecné informácie

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

Prax pre študentov odboru Anglický jazyk a kultúra

Prax pre študentov odboru Anglický jazyk a kultúra Prax pre študentov odboru Anglický jazyk a kultúra Systém praxe sa sústreďuje na viaceré zložky súvisiace s odbornou kvalifikáciou absolventa. Je to prax v kultúrnej inštitúcii, neziskovej organizácii,

Více

Výkonový štandard. štandard

Výkonový štandard. štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z čítania a literárnej výchovy (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vypracovala: PaedDr: D. Elečková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 3

Více