Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva"

Transkript

1 Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie 9./3. Abeceda Rozprávanie príbehu Slovníky Abeceda Vymenovať a napísať abecedu. Radiť heslá podľa abecedy. Vyhľadávať heslá podľa abecedy. Vyhľadávať heslá 9./4. Delenie slov na 10./1. slabiky Správa Delenie slov na slabiky v slovníkoch. Deliť slová na slabiky. Využívať delenie slov na slabiky v písomnom prejave. 10./2. Obojaké spoluhlásky Obojaké spoluhlásky Rozoznávať a vymenovať obojaké spoluhlásky. Opísať pravidlo o pravopise slov v i/í, y/ý po obojakých spoluhláskach. Vybrané slová Reprodukcia ústna Vybrané slová Poznať význam pojmov vybrané a príbuzné slovo. Tvoriť slová patriace do slovnej rodinky. Obsah slohového (komunikačného) Jednoduché rozprávanie Správa Reprodukcia ústna Ciele slohového (komunikačného) Rozdeliť text rozprávania na úvod, jadro a záver (logické časti). Vymenovať rôzne spôsoby písomného odovzdávania informácií. Napísať krátku správu. Zreprodukovať pravidlo o pravopise slov v i/í, y/ý po obojakých spoluhláskach. 10./3. Vybrané slová Vybrané slová po B Inzerát Opísať využitie

2 10./4. Inzerát s i/í, y/ý po b. 11./1. Vybrané slová Vybrané slová po M 11./2. Pozvánka 11./3. Vybrané slová 11./4. Reklama 12./1. Vybrané slová 12./2. Opis predmetu Vybrané slová po P Vybrané slová po B, M, P Vybrané slová po R s i/í, y/ý po m. s i/í, y/ý po P. Opakovanie osvojených poznatkov o pravopise slov s i/í, y/ý po obojakých spoluhláskach B, M, P. s i/í, y/ý po R. 12./3. Časová rezerva 1./2. 1./3. Vybrané slová Vybrané slová po S s i/í, y/ý po S. 1./4. Vybrané slová 2./1. Rozprávanie príbehu Vybrané slová po V Pozvánka Reklama Opis predmetu Rozprávanie príbehu podľa osnovy inzerátov. Porozumieť textu inzerátu. Napísať krátky inzerát. Vymenovať informácie, ktoré musí pozvánka obsahovať. Napísať pozvánku. Opísať funkcie a vlastnosti reklamy. Posúdiť hodnovernosť reklamy. Ústne opísať základné vlastnosti predmetu. Porozprávať príbeh podľa utvorenej

3 podľa osnovy s i/í, y/ý po V. 2./2. Vybrané slová Vybrané slová po Z s i/í, y/ý po Z. Opakovanie pravopisu slov s i/í, y/ý po 2./3. Slovné druhy obojakých spoluhláskach Slovné druhy 2./4. Slovné druhy Podstatné mená Všeobecné a vlastné podstatné mená 3./1. Vlastné mená osôb Vlastné mená zvierat 3./2. Vlastné mená 3./3. všetkých miest na 3./4. mape Opakovanie Rozlišovať rôzne funkcie slov. Vymenovať slovné druhy. podstatných mien. Rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. Rozoznávať vlastné mená osôb a zvierat. Správne ich napísať. Správne napísať geografické názvy obcí, riek, vodných plôch, pohorí, vrchov, zámkov a hradov. Správne napísať názvy ulíc nachádzajúcich sa v okolí školy a bydliska dieťaťa. osnovy. Napísať osnovu príbehu. vizitky. Pomenovať údaje uvedené na vizitke. Navrhnúť svoju vizitku.

4 poznatkov o podstatných menách 4./1. 4./2. Slovné druhy Prídavné mená Slová s opačným významom prídavných mien. Povedať dvojice slov s opačným významom. Tvoriť dvojice slov s opačným významom. 4./3. Opis predmetu Opis predmetu Koncept 4./4. 5./1. Slovné druhy Zámená zámen. Rozoznať v texte zámená (osobné, ukazovacie, privlastňovacie bez používania terminológie). Opis ilustrácie 5./2. Opis ilustrácie 5./3. Slovné druhy Číslovky čísloviek. Rozlíšiť základné a radové číslovky bez používania terminológie. Správne napísať základné aj radové číslovky do 30. Opísať predmety hrnčeky. domy. Využiť pri tvorbe textu koncept. Opísať ilustráciu z knihy Ohňostroj pre deduška. Opísať ilustráciu z knihy Kľúče od mesta.

5 5./4. Slovné druhy Slovesá Synonymá slovies. Tvoriť synonymá. Používať v hovorenej a písanej reči synonymá. 6./1. Rozprávanie 6./2. Opakovanie 6./3. 6./4. Napísať krátke rozprávanie podľa osnovy.

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. Názov tematického celku vrátane tém Hodi na Medzipred metové vzťahy Vzdelávacie výstupy/ obsahový štandard Metódy a prostriedky hodnotenia Kritériá hodnotenia /Výkonový

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok, schválený MZ dňa 30.8.2012

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola ISCED 2 Ročník 5. Predmet Slovenský jazyk a literatúra, časť slovenský jazyk Počet hodín ročne 99 Počet hodín týždenne 3 Časová dotácia je totožná s IŠVP. Vypracoval/a: PaedDr. Jana Kutišová Učebné osnovy

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 3. Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Opakovanie učiva na polročné písomné práce

Opakovanie učiva na polročné písomné práce 1. ročník (1.A, 1.B) Opakovanie učiva na polročné písomné práce - Sčítanie a odčítanie do 10 - Riešenie slovných úloh podľa nákresu - Sčítanie viacerých sčítancov (napr. 2 + 5 +1) - Porovnávanie čísel

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 3. Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných

Více

UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE 6. ROČNÍK ZŠ jazyková zložka

UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE 6. ROČNÍK ZŠ jazyková zložka UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE 6. ROČNÍK ZŠ jazyková zložka Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta týždenne: 4 1. Svet v rozdieloch Kultúra Rodina spoločnosť Krajiny a miesta Obsahový Jednoduchý prítomný čas, minulý čas, predprítomný čas

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA tretí 8 hodín/ týţdeň, 264/hodín/ rok Charakteristika predmetu Predmet

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a 1. Charakteristika predmetu Jazyk slovenský má od 1. ročníka základnej školy prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK TRETÍ ČASOVÁ

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA JAZYKOVĚ VYUČOVANIE štvrtý 4 hodiny/týţdeň 132hodín ročne 1. Charakteristika

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Písomné práce zo SJL pre 5. ročník Vstupný test - Opakovanie hlások podľa pravopisu - Opakovanie pravopisu i/y - Opakovanie vybraných slov vo

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 3. ročník ZŠ v predmete Slovenský jazyk a literatúra v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracovali: Mgr.

Více

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Slovenský jazyk a literatúra /oblasť - Jazyk a komunikácia/

Více

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima Ročník: siedmy - Septima týždenne:4 Spolu za rok:132 Doma a mimo domova Domov Rodina Voľný čas Tradície Bývanie v zahraničí Obsahový Gramatika: Opakovanie prít. a min. časov Pasívne formy Vynechávanie

Více

Učebné osnovy ŠkVP ZŠ s MŠ Hôrky. Predmet: Slovenský jazyk a literatúra. Časová dotácia. Ročník 3. Štátny vzdelávací program 6

Učebné osnovy ŠkVP ZŠ s MŠ Hôrky. Predmet: Slovenský jazyk a literatúra. Časová dotácia. Ročník 3. Štátny vzdelávací program 6 Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 6 Školský vzdelávací program 2 1.Charakteristika učebného predmetu Vyučovací predmet Slovenský jazyk a literatúra

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. 1. Teoretické vymedzenie koncepcie komunikačného vyučovania materinského jazyka. 2. Vzťah jazykovej a slohovo-komunikačnej zložky v učebniciach slovenského jazyka. 3. Štruktúra

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 3., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 3., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 3., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 7 + 1 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM CHARAKTERISTIKA PREDMETU Slovenský jazyk, ako druhý jazyk popri materinskom jazyku žiakov, je špecifickým predmetom v školách

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne,264 hodín ročne Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročík tretí

Více

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

OBSAH VZDELÁVANIA PRE 3. A 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

OBSAH VZDELÁVANIA PRE 3. A 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA OBSAH VZDELÁVANIA PRE 3. A 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Základná škola s materskou školou Voderady SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 5. septembra 2011 Voderady, 5. september 2011 Mgr. Augustín Bachratý

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 2. ročník 8 hodín týždenne = 264 vyučovacích hodín ročne

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 2. ročník 8 hodín týždenne = 264 vyučovacích hodín ročne SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 2. ročník 8 hodín týždenne = 264 vyučovacích hodín ročne 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1.

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Časový rozsah výučby Týţdenne 9 Ročne 297 Ročník III. Škola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica Vyučovací

Více

Školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

Školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Slovenský jazyk 4. ročník Voliteľné hodiny - 2 hodiny týţdenne; 66 hodín ročne s posilnením a rozšírením obsahu učiva Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia

Více

3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 3. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vypracovala: PaedDr: D. Elečková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 3

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán

Tematický výchovno-vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno-vzdelávací plán Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Školský rok: 2015/2016

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A2 (A 2.1) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 2.1 Beste

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV školský rok 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV školský rok 2011/2012 Základná škola, Mojzesovo Černík SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV školský rok 2011/2012 Prerokovaný na pedagogickej rade, gremiálnej porade riad. školy a zasadnutiach MZ a PK Mojzesovo Černík 01.09.2011 Mgr. Elena

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník B vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A1 (A 1.1) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 1.1 September

Více

Vo všetkých zloţkách sa ţiaci učia pracovať s novými moţnosťami získavania a odovzdávania informácií cez elektronické médiá.

Vo všetkých zloţkách sa ţiaci učia pracovať s novými moţnosťami získavania a odovzdávania informácií cez elektronické médiá. Inovácia školského vzdelávacieho programu pre tretí ročník primárneho vzdelávania ZŠ rozšírená o kľúčové spôsobilostí, podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra

Více

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom. Názov predmetu : Slovenský jazyk a literatúra. Časový rozsah výučby : 9 hodín týždenne, spolu 297 hod.

Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom. Názov predmetu : Slovenský jazyk a literatúra. Časový rozsah výučby : 9 hodín týždenne, spolu 297 hod. Učebné osnovy so vzdelávacím štandardom Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Názov predmetu : Slovenský jazyk a literatúra Časový rozsah výučby : 9 hodín týždenne, spolu 297 hod. Ročník : tretí Škola

Více

Základná škola Školská 2 Michalovce

Základná škola Školská 2 Michalovce Základná škola Školská 2 Michalovce PRIESTORY ŠKOLY Hlavná chodba Školská jedáleň TRIEDY 1. ročník I. A I. B 2. ROČNÍK II. A II. B 3. ROČNÍK III. A III. B ŢIACI III. B TRIEDY HOKEJOVÁ PRÍPRAVA 4. ROČNÍK

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A1 (A 1.2) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 1.2 September

Více

Matematika. Prehľad učiva 3. roč. PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŢADOVANÝ VÝSTUP

Matematika. Prehľad učiva 3. roč. PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŢADOVANÝ VÝSTUP Matematika Prehľad učiva 3. roč. PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŢADOVANÝ VÝSTUP 1. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 -pohotovo počíta po

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

Anglický jazyk - 3.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

Anglický jazyk - 3.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) SEPTEMBER MODUL 1 DOBRODRUŽSTVO VZDELÁVACÍ Úvodná hodina. Organizačné pokyny. Opakovanie Cestovanie a oddych, extrémne športy, slovesá, prídavné mená Gramatika Prítomný jednoduchý a priebehový čas 4. Predprítomný

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Slovenský jazyk a literatúra UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Slovenský jazyk - SJL ŠVP 8 hodín týždenne, 264

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta týždenne:4 Spolu za rok:132 Záleţí to od toho ako to vidíš Človek a Škola Človek a Platenie Rodina a Druhý a tretí kondicionál Wish a if only

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom stupni vzdelávania je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale

Více

MATURITA. Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov

MATURITA. Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov MATURITA Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra Január 2011 Kritériá

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry Charakteristika učebného predmetu Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Stupeň vzdelania ISCED 1 primárne vzdelanie Ročník: Časový rozsah výučby 1089 hodín ročne

Stupeň vzdelania ISCED 1 primárne vzdelanie Ročník: Časový rozsah výučby 1089 hodín ročne Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Stupeň vzdelania ISCED 1 primárne vzdelanie Ročník: 1. 4. Časový rozsah výučby 1089 hodín

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenie zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom. pre 4.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenie zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom. pre 4.ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán Cvičenie zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom pre 4.ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a:

Více

ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN

ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN Predmet: Ročník: Počet hodín týždenne: Počet hodín ročne: Anglický jazyk piaty 5 hod. 165 hod. 1 september

Více

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne

Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. 0. ročník: variant B: 330 hodín ročne 10 hodín týždenne Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK 0. ročník: variant B: 0 ročne týždenne Tematický celok Básne a vyčítanky Hra v role 7 Dramatizácia rozprávok 4 Téma - cieľ Červené jabĺčko 1 Každá rúčka... 1 Hrášok

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre.

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu. 3. Obsahový a výkonný štandard UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Charakteristika predmetu sa zhoduje so ŠVP.

1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu. 3. Obsahový a výkonný štandard UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Charakteristika predmetu sa zhoduje so ŠVP. UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a komunikácia Anglický jazyk siedmy 3 hod týždenne / 99hod ročne 1. Charakteristika predmetu Charakteristika predmetu

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. Počet hodín pre jednotlivé zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra na základnej škole:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. Počet hodín pre jednotlivé zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra na základnej škole: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Časová dotácia Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník 6. ročník 2. stupeň ZŠ Štátny vzdelávací program 5 4 Školský vzdelávací program - 1 Spolu 5 5 Počet hodín pre jednotlivé

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH STUPEŇ VZDELANIA: NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE ISCED 2 NÁZOV PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ČASOVÝ ROZSAH VÝUČBY: 5 HODÍN

Více

1. Statický opis 2. Rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba)

1. Statický opis 2. Rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba) TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH STUPEŇ VZDELANIA: NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE ISCED 2 NÁZOV PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ČASOVÝ

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Predmet: Slovenský jazyk a

Více

Školský vzdelávací program primárneho vzdelávania ISCED 1

Školský vzdelávací program primárneho vzdelávania ISCED 1 Základná škola, Ul. V. Paulínyho Tótha 32, Senica Školský vzdelávací program primárneho vzdelávania ISCED 1 Mgr.Vladimír Šváček riaditeľ školy 1.JAZYK A KOMUNIKÁCIA 1.1SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1.2ANGLICKÝ

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezová téma IX. 1 2 Introducition - Úvod Úvodná hodina Deti 12 Lekcia 1 Nový domov - slovná zásoba My life - Môj život

Více

Obsah. Nemecký jazyk. 1/ Fonetika. 2/ Morfológia. Hláskoslovie /7 Transkripcia /7. Tvaroslovie /31 Slovné druhy /31

Obsah. Nemecký jazyk. 1/ Fonetika. 2/ Morfológia. Hláskoslovie /7 Transkripcia /7. Tvaroslovie /31 Slovné druhy /31 Nemecký jazyk 1/ Fonetika Hláskoslovie /7 Transkripcia /7 SYSTÉM NEMECKÝCH HLÁSOK /8 Samohlásky / 8 Spoluhlásky /II Ráz /13 Spodobovanie spoluhlások /14 PROZODICKÉ VLASTNOSTI HLÁSOK /14 Prízvuk /15 Dôraz

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola ISCED 2 Ročník 7. Slovenský jazyk a literatúra, časť slovenský jazyk Počet hodín ročne 99 Počet hodín týždenne 3 Časová dotácia pre časť slovenský jazyk je navŕšená o 0,5 hodiny oproti IŠVP. Vypracovala:

Více

ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL)

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY BRATISLAVA 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Latinčina ako voliteľný maturitný predmet umoţňuje ţiakom získať základ

Více

ku ka nakladateľstvo KATALÓG učebných pomôcok 2008/9 v katalógu nájdete 6 noviniek

ku ka nakladateľstvo KATALÓG učebných pomôcok 2008/9 v katalógu nájdete 6 noviniek ku ka nakladateľstvo 2008/9 KATALÓG učebných pomôcok v katalógu nájdete 6 noviniek Vážení obchodní priatelia! Na nasledujúcich stránkach nájdete aktuálnu ponuku učebných pomôcok nášho nakladateľstva. Okrem

Více

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Slovenský jazyk a literatúra:

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Slovenský jazyk a literatúra: 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Slovenský jazyk a literatúra: Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA šiesty 0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na ZŠ Lehnice UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Časový rozsah výučby podľa i-švp + i-škvp 7 + 1 hod týždenne, ročne spolu 264 hod. Ročník tretí Škola (názov,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Viera Damboráková-Huliačková Písanie a slohová výchova v 3. ročníku komunikácia písanou rečou 1. a 2. zošit

Viera Damboráková-Huliačková Písanie a slohová výchova v 3. ročníku komunikácia písanou rečou 1. a 2. zošit Viera Damboráková-Huliačková Písanie a slohová výchova v 3. ročníku komunikácia písanou rečou 1. a zošit Obsah I. Zaujímavosti II. K obsahu každej dvojstrany III. Didaktická stránka práce s písankami IV.

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ročník:

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Informatika

Více