Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Seminární práce Tvorba grafů v programu ORIGIN 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat květen 2016 Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i

2 Obsah Obsah 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN... 3 Úloha 1. Využití předdefinovaných témat při úpravě grafu... 4 Úloha 2. Nelineární modely - nelineární prokládání v Origin... 5 Úloha 3. Lineární regrese v Origin... 9 Úloha 4. Vytvořte vícevrstvový graf s propojenými osami Úloha 5. Grafy exploratorní analýzy Krabicový graf Diagram rozptýlení Maticový graf Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1. Nalezení vhodného růstového modelu Zadání Řešeni Návrh modelu Odhady parametrů Graf regresní křivky Základní statistické charakteristiky regrese Numerická analýza reziduí Konstrukce zpřesněného modelu Závěr Úloha 2. Nalezení parametrů alometrické funkce Zadání Řešeni Návrh modelu Odhady parametrů Graf regresní křivky Základní statistické charakteristiky regrese Analýza reziduí Konstrukce zpřesněného modelu Závěr... 36

3 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN 3

4 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 1 Úloha 1. Pomocí Import Wizard naimportujte data Origin8/Samples/Import and Export/F2.dat. Z načtených dat vytvořte bodový graf tak, aby měl body velikosti 8 a prázdná kolečka, chybové úsečky tvořené sloupcem C, všechny 4 osy, pouze dolní X a levá Y budou popsány, všechny záseky Tick uvnitř, popisky grafu písmem Time New Roman, černé pozadí grafu. Využijte k tomu předdefinovaná témata a specifikujte, která jste použili. Řešení: Graf byl vytvořen dle zadání, následně byla použita tato předdefinovaná témata: Night Sky, Times New Roman font. Oposite lines, Ticks All in. Výsledný graf je zobrazen na obrázku 1. Obr. 1. Graf vytvoření pomocí předdefinovaných témat 4

5 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 2 Úloha 2. Načtěte data Origin8/Samples/Import and Export/S dat a vytvořte z nich bodový graf tak, aby na levé ose Y byla data Magnetic Field a na pravé ose Y data Position. Jednotlivé grafy od sebe barevně rozlište, body utvořte z prázdných koleček velikosti 5. Nelineárním prokládáním se pokuste nalézt alespoň dva nelineární modely pro každou křivku a uveďte, který z nich je lepší a vysvětlete také proč. Řešení: Graf obou křivek byl vytvořen pomocí příkazů Plot Multi Curve Double Y (obr. 2.1.). Obr Graf se dvěma osami Y Následně byly pomocí dialogového okna NonLinear Curve Fit vyhledány vhodné nelineární modely pro každou křivku z předdefinovaných funkcí. První křivka (Magnetic Field) byla proložena předefinovanými nelinárními funkcemi Boltzmann, Logistic a Slogistic1. Proložení je znázorněno na obrázku

6 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 2 Obr Nelineární modely pro data Magnetic Field Statistické charakteristiky a hodnota parametrů jsou pro všechny tři modely uvedeny v tabulce 2.1. U Logistického modelu a modelu Slogistic1 jsou všechny parametry statisticky významné. U Boltzmanova modelu byl parametr A1 označen jako statisticky nevýznamný (P=0,78). Jeho hodnota je ,84277 a směrodatná odchylka ,405. U zbývající dvou modelů (Logistic a Slogistic 1) překračuje regresní rabat 99%. Hodnota sumy reziduálního součtu čtverců i směrodatné odchylky je výrazně nižší u modelu Slogistic1. Tabulka 2.1. Statistické charakteristiky a parametry modelů pro data Magnetic Field Logistic y=a2+(a1-a2)/(1+(x/x0)^p) Boltzman y=a2+(a1-a2)/(1 + exp((x-x0)/dx)) Slogistic 1 y = a/(1 + exp(-k*(x-xc))) Statistické charakteristiky modelu: R 2 0, , ,9986 s(e) 0, , ,24501 RSC 169, , ,9993 Chi-sq 0, ,16942E-4 0,06003 Parametry modelu: A 99,92515 (0,00878) A1 63,99881 (0,125) ,84277 (414467,405) A2 100,45201 (0,021) 100,00286 (7,778E-4) x0 0,49593 (0,003) -4,95379 (2,229) p 1,84721 (0,012) dx xc 0,62153 (3,741E-4) -0,25216 (0,00168) k 1,97251 (0,00485) 6

7 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 2 Druhá křivka (Position) byla proložena předefinovanými nelinárními funkcem Gauss, Pearson VII a Bigaussian (obr. 2.3.) Obr Nelineární modely pro data Position Tabulka 2.2. Statistické charakteristiky a parametry modelů pro data Position Gauss y=y0+ (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(- 2*((x-xc)/w)^2) Statistické charakteristiky modelu: PearsonVII y = y0+ A * 2 * gamma(m)*sqrt(2^(1./m)-1) / ( sqrt(pi) * w * gamma(m - 0.5) ) * ( * (2^(1./m)-1) / w^2 * (x - xc)^2 )^(-m) R 2 99,964 99,964 99,965 s(e) 0,5775 0, ,57669 RSC 332, , ,9086 Chi-sq 0, ,3349 0,33257 Parametry modelu: Bigaussian if (x < xc) y = y0 + H*exp(-(x - xc)^2/(2*w1^2)); else y = y0 + H*exp(-(x - xc)^2/(2*w2^2)); y0 100,94887 (0,02305) 100,94252 (0,02511) 100,94882 (0,02304) xc 3,99931 (5,13431E-4) 3,99931 (5,15308E-4) 4,00168 (0,00131) w 1,40123 (0,00112) 1,64915 (0,00168) A 175,63329 (0,14072) 175,69684 (0,17194) m 170 (107,22224) w1 100,0088 (0,06542) w2 0,70271 (0,00119) H 0,69852 (0,00122) 7

8 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 2 Statistické charakteristiky a hodnota parametrů jsou pro všechny tři modely uvedeny v tabulce 2.2. U všech tří modelů jsou všechny parametry statisticky významné. Regresní rabat všech tří modelů překračuje 99%. Statistické charakteristiky modelu Bigaussian ukazují, že tento model má o něco lepší těsnost proložení, než dva zbývající. Závěr: Na základě porovnání statistických charakteristik modelů byl pro data Magnetic Field vybrán z testovaných modelů jako nejlepší model Slogistic 1, pro data Position model Bigaussian. 8

9 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 3 Úloha 3. Užitím příkladu E4.20 z Kompendia vytvořte 6 -ti vrstvý graf závislostí jednotlivých znaků cigaret. Pomocí lineární regrese pak rozhodněte, které znaky spolu korelují a proč. Nacházejí se v datech nějaké odlehlé hodnoty? Jak bude vypadat závislost po jejich odstranění (do stejného grafu)? Vysvětlete obdržené výsledky. Řešení: Šestivrstvý graf závislostí jednotlivých znaků cigaret byl vytvořen pomocí dialogového okna Multiple Panels by Lable. Následně byly jednotlivé vrstvy proloženy lineární funkcí (obr. 3.1.) V tabulce 3.1. jsou uvedeny parametry a statistiky lineárních modelů jednotlivých dvojic sledovaných znaků. Již z grafického znázornění na obrázku 3.1. je patrné, že spolu korelují následující dvojice znaků: TAR-NICOTINE, TAR-CO, NICOTINE-CO. To potvrzují také výsledky lineární regrese. Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu se u těchto tří modelů pohybují od 0,93 do 0,98, modely vysvětlují více než 85% variability v datech. Tabulka 3.1. Parametry a statistiky jednotlivých lineárních modelů Znaky Statistické charakteristiy modelu Všechna data Bez odlehlých hodnot Value St. Error Model Value St.Error Model a) TAR- NICOTINE Residual Sum of Squares 0,1391 Významný 0,1275 Významný Pearson's r 0,9766 0,9599 Adj. R-Square 0,9518 0,9178 Intercept 0,1309 0,0376 0,1653 0,0441 Slope 0,0610 0,0028 0,0577 0,0036 b) TAR-WEIGHT Residual Sum of Squares 0,1402 Významný 0,1335 Nevýznamný Pearson's r 0,4908 0,2835 Adj. R-Square 0,2078 0,0386 Intercept 0,8775 0,0377 0,9036 0,0451 Slope 0,0076 0,0028 0,0051 0,0037 c) TAR-CO Residual Sum of Squares 44,869 Významný 27,530 Významný d) NICOTINE- WEIGHT Pearson's r 0,9575 0,9662 Adj. R-Square 0, ,9304 Intercept 2,7433 0,6752 1,4129 0,6482 Slope 0,801 0,0503 0,9281 0,0528 Residual Sum of Squares 0, Významný 0,1333 Nevýznamný Pearson's r 0,5002 0,2861 Adj. R-Square 0,2176 0,0401 Intercept 0,8617 0,0422 0,8913 0,0531 Slope 0,1240 0,0447 0,0860 0,0611 e) NICOTINE-CO Residual Sum of Squares 76,895 Významný 55,508 Významný Pearson's r 0,9260 0,9305 Adj. R-Square 0,8512 0,8597 Intercept 1,6647 0,9936-0,238 1,0827 Slope 12,395 1, ,860 1,2471 f) WEIGHT-CO Residual Sum of Squares 423,09 Významný 373,94 Nevýznamný Pearson's r 0,4640 0,3102 Adj. R-Square 0,1811 0,0551 Intercept -11,795 9,7216-3,862 10,445 Slope 25,068 9, ,559 10,820 9

10 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 3 Obr Graf vzájemné závislosti jednotlivých znaků cigaret a) TAR-NICOTINE, b) TAR-WEIGHT, c) TAR- CO, d) NICOTINE-WEIGHT, e) NICOTINE-CO, f) WEIGHT-CO 10

11 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 3 Obr Graf vzájemné závislosti jednotlivých znaků cigaret po odstranění vlivného bodu z dat a) TAR- NICOTINE, b) TAR-WEIGHT, c) TAR-CO, d) NICOTINE-WEIGHT, e) NICOTINE-CO, f) WEIGHT-CO 11

12 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 3 U zbývající tři dvojice znaků - TAR-WEIGHT, NICOTINE-WEIGHT, WEIGHT-CO je již z grafů patrné, že korelace mezi nimi nebude významná, body v grafu tvoří neuspořádaný mrak. Regresní modely vysvětlují 18 22% variability v datech, hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu se pohybují od 0,46 do 0,50. Směrnice regresních přímek a regresní modely jsou však statisticky významné u všech šesti dvojic znaků. Každý graf však obsahuje jeden vlivný bod (extrém). Po jeho vyloučení se průběh regresní přímky u dvojic znaků TAR-WEIGHT, NICOTINE-WEIGHT, WEIGHT-CO významně změní (obr 3.2.), sníží se hodnota koeficientu determinace a směrnice nové přímky není statisticky významně odlišná od nuly (tabulka 3.1.) Je tedy možné konstatovat, že korelace těchto znaků je výrazně ovlivněna touto jednou extrémní hodnotu v datech. Závěr: znaky TAR-NICOTINE, TAR-CO, NICOTINE-CO jsou spolu významně korelovány. Korelace znaů TAR-WEIGHT, NICOTINE-WEIGHT, WEIGHT-CO je silně ovlivněna jednou extrémní hodnotou v datech, po vypuštění tohoto odlehlého bodu není korelaci v těchto případech statisticky významná. 12

13 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 4 Úloha 4. Vytvořte vícevrstvový graf s propojenými osami. Zadání: V lesních horských povodích Malá Ráztoka, U vodárny a Červík je dlouhodobě sledován chemismus vody odtékající z povodí. Vytvořte graf, znázorňující koncentrace látek, které se podílejí na acidifikaci lesních ekosystémů (N-NH4 +, N-NO3 -, a S-SO4 2- ) v uzávěrovém profilu povodí v letech Řešení: Do programu Origin byla importována data ze sešitu programu excel, obsahující hodnoty koncentrací sledovaných látek v uzávěrovém profilu všech tří povodí. Následně bylo vytvořeno 9 grafů, které byly pomocí dialogového okna Merge graphs windows spojeny do jednoho devítivrstvého grafu s propojenými osami. U jednotlivých vrstev grafu bylo měněno formátování, formáty byly do dalších vrstev přenášeny pomocí příkazů Copy Past format. Výsledný graf je zobrazen na obrázku 4. 13

14 Obr. 4. Devítivrstvý graf s propojenými osami Koncentrace látek, způsobujících acidifikaci lesních ekosystémů v povrchových vodách malých lesních povodí a) Málá Ráztoka, b) Jeseník, c) Červík

15 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha 5 Úloha 5. Grafy exploratorní analýzy Grafy exploratorní analýzy byly vytvořeny z hydrologických a hydrochemických dat experimentálního povodí Želivka Krabicový graf Krabicový graf představuje změny odtokového režimu na uzávěrovém profilu experimentálního povodí Želivka v jednotlivých měsících hydrologického roku na základě souhrnných měsíčních průtoků, měřených v letech V grafu jsou krabicemi znázorněny percentily (25 a 75), průměr a medián, vousy pak odlehlé body. U každé krabice jsou zobrazena experimentální data proložená křivkou normálního rozdělení (obr. 5.1.). Obr Odtok na uzávěrovém profilu experimentálního povodí Želivka v jednotlivých měsících hydrologického roku 15

16 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha Diagram rozptýlení Diagram rozptýlení představuje průměrnou koncentraci látek rozpuštěných ve vodě na uzávěrovém profilu experimentálního povodí Želivka v roce 2005 (obr. 5.2.). Obr Průměrná koncentraci látek rozpuštěných ve vodě na uzávěrovém profilu experimentálního povodí Želivka v roce

17 2.4. Tvorba grafů v programu ORIGIN Úloha Maticový graf V maticovém grafu jsou znázorněny vztahy mezi koncentracemi bazických kationtů ve vzorcích vody odebíraných v experimentálním povodí Želivka v letech ve formě povrchové vody (stream), podkorunových srážek (troughfall) a srážek na volné ploše (bulk). Na diagonále maticového grafu jsou umístěny histogramy jednotlivých bazických kationtů. Obr Vztahy mezi koncentracemi bazických kationtů ve vzorcích vody odebíraných v experimentálním povodí Želivka v letech

18 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 18

19 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1 Úloha 1. Nalezení vhodného růstového modelu 1.1. Zadání Růstová funkce je matematickým vyjádřením růstu stromu v čase (závislost růstové veličiny y na čase (věku) t). Jejím grafickým obrazem je růstová křivka, která má typický průběh. V rámci projektu zaměřeného na výzkum výživy smrkových porostů byla v lokalitě Čachnov provedena úplná kmenová analýza šesti vzorníků. Po skácení stromu a odstranění větví byly kmeny vzorníkových stromů po změření celkové výšky stromu rozřezány na sekce o předem stanovené délce. Z každé sekce byl vyříznut kotouč pro další analýzu. Na základě počtu letokruhů na začátku a na konci každé sekce byla interpolací stanovena výška stromu v pětiletých intervalech pro celé období jeho růstu. Pro nalezení vhodného růstového modelu byly použity průměrné výšky pro jednotlivé věkové intervaly. Jaký růstový model nejlépe vystihuje růst smrku na lokalitě Čachnov? Tabulka 1.1. Vstupní data vzorník průměr věk Výška (m)

20 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1 Obr Vstupní data 1.2. Řešení Použitý software: ORIGIN Návrh modelu Byly testovány následující růstové funkce, běžně užívané v lesnictví: Gompertzova: y = Ae be ct Michailovova: y = Ae k t Mitscherlichova: y = A(1 e c t) m Logistická: y = A(1 + ce bt ) Chapmann-Richardsova: y = A(1 e (1 n)bt ) Korfova: y = Ae k (1 n)t n n 20

21 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha Odhadování parametrů Tabulka 1.2: Odhad parametrů regeresních modelů funkce parametr bodový odhad směrodatn á odchylka t - kritérium P dolní mez horní mez Gompertzova: A 28,2941 1, , , ,55251 c 0, , , , ,06627 Michailovova: A 54, , , , ,51441 k 67, , , , ,40954 Mitscherlichova: A 49,6128 2, , ,66134E-16 44, ,31082 c 0,0124 9,85772E-4 12, ,05449E-11 0, ,01445 m 1, , , , ,82069 Logistická: A 33, , , , ,16178 b 0, , , ,99361E-14 0, ,05082 c 15, , , ,67737E-8 11, ,36417 Chapmann- Richardsova: A 49, , , ,44089E-16 44, ,28135 n 0, , , ,05915E-13 0, ,4547 b 0, , , ,64867E-8 0, ,02598 Korfova: A 267, , , , , ,39661 k -5, , , ,1212E-7-7, ,79864 n 0, , , ,93845E-13 0, ,6839 Všechny parametry testovaných modelů splňují Sillenovo pravidlo - odhad parametru je větší než trojnásobek jeho směrodatné odchylky. Žádný z parametrů neobsahuje nulu v intervalu spolehlivosti. Všechny parametry jsou významné (tabulka 1.2) Je však třeba se zamyslet nad fyzikálním smyslem odhadnutých parametrů. Parametr A představuje v růstových funkcích asymptotu a ve fyzikálním smyslu je tedy možné jej hodnotit jako maximální dosaženou možnou výšku dřeviny. Jako maximální dosažitelná výška pro smrk se ve středoevropských podmínkách uvádí m. Z tohoto pohledu se nejreálnější jeví výsledky Mitscherlichova a Chapmann Richardsova modelu Graf regresní křivky Pro grafické posouzení vhodnosti modelů byl použit graf proložení experimentálních dat regresním modelem (obr. 1.2.) a grafy studentizovaných reziduí vynesených v závislosti na predikovaných hodnotách (obr. 1.3.). 21

22 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1 Obr Proložení experimentálních dat testovanými modely 22

23 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1 Obr Studentizovaná rezidua vs. predikce 23

24 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1 Gompertzůva funkce dává v mladším věku příliš nízké hodnoty oproti experimentálním datům. I v literatuře se uvádí, že je vhodné ji používat pro popis růstu stromu a porostu až od věku let, což odpovídá průniku regresní křivky s experimentálními daty na obrázku 1.2. Nízké hodnoty se však objevují i ve starším věku. Mnohem těsnější proložení experimentálními daty přináší funkce Michailovova, která však pro mladší věk rovněž dává nízké hodnoty. Logistický model naopak v mladším věku růst nadhodnocuje. U Mitscherlichova, Chapmann Richardsova a Korfova modelu vypadá průběh regresní křivky obdobně. Na základě grafického zhodnocení se zdá, že průběh horního konce křivky těchto tří modelů je ovlivněn jedním vlivným bodem a tak nedochází k určitému zpolštění křivky, které by odpovídalo pomalejšímu růstu stromů ve vyšším věku. Tento vlivný bod je patrný i v grafech reziduí Základní statistické charakteristiky regrese Tabulka 1.3: Statistické charakteristiky regresních modelů funkce RSC R 2 s(e) e Gompertzova: 180, , , Michailovova: 25, , , Mitscherlichova: 2, , , Logistická: 20, , , Chapmann-Richardsova: 2, , , Korfova: 2, , , Dle hodnot statistických charakteristik popisují experimentální data nejlépe Mitscherlichova a Chapmann- Richardsova funkce (jejichž statistiky jsou shodné) a dále funkce Korfova. Mají nejvyšší regresní rabat (99,99%, nejnižší směrodatnou odchylku i reziduální součet čtverců. Střední hodnota reziduí se blíží nule (tabulka 1.3.) Numerická analýza reziduí Numerická analýza reziduí byla provedena v programu Excel z hodnot studentizovaných reziduí (tab 1.4.) Aby mohla být potvrzena normalita reziduí, měla by se hodnota šikmosti blížit nule a hodnota špičatosti hodnotě tři. Normální rozdělení nevykazují rezidua žádné z testovaných funkcí. Tabulka 1.4: Výsledky numerické analýzy reziduí Směr. funkce odchylka Špičatost Šikmost Gompertzova: Michailovova: Mitscherlichova: Logistická: Chapmann-Richardsova: Korf:

25 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha Konstrukce zpřesněného modelu Z dat byl vyloučen vlivný bod č. č. 24 a byly odhadnuty parametry zpřesněných modelů. Odhady parametrů zpřesněného modelu Tabulka 1.5: Odhad parametrů zpřesněných regeresních modelů funkce parametr bodový odhad směrodatn á odchylka t - kritérium P dolní mez horní mez Gompertzova: A 27, , , , ,65571 c 0, , , , ,06772 Michailovova: A 53,3147 1, , , ,15124 k 66, , , , ,78157 Mitscherlichova: A 47, , , ,33227E-15 43, ,02834 c 0, , , ,16285E-11 0, ,01534 m 1, , , ,22045E-16 1, ,86749 Logistická: A 32, , , , ,96498 b 0, , , ,32117E-13 0, ,05294 c 16, , , ,99932E-8 12, ,89614 Chapmann- Richardsova: A 47, , , ,11022E-15 43, ,00446 n 0, , , ,00808E-13 0, ,46846 b 0, , , ,57383E-8 0, ,0283 Korfova: A 251, , , , , ,70178 k -5,6144 0, ,3908 3,10147E-6-7, ,78185 n 0,5986 0, , ,82707E-12 0, ,68258 Základní statistické charakteristiky zpřesněného modelu Tabulka 1.6: Statistické charakteristiky regresních modelů funkce RSC R 2 s(e) Gompertzova: 154, , ,71539 Michailovova: 21, , ,02039 Mitscherlichova: 1, , ,29425 Logistická: 16, , ,90238 Chapmann-Richardsova: 1, , ,29425 Korf: 2, , ,343 Po odstranění bodu č. 24 došlo k mírnému zlepšení sledovaných statistických charakteristik u všech modelů, výjimku tvoří R 2 u Korfova modelu. Nové proložení experimentálních dat regresními funkcemi je znázorněno na obrázku

26 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 1 Obr Proložení experimentálních dat testovanými modely po odstranění vlivného bodu 26

27 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha Závěr Závěr: nejlepší proložení dat bylo dosaženo Mitscherlichovou a Chapmann-Richardsovou funkcí Zpřesněný model má tvar Mitscherlichova funkce: y = 47,58469 (±2,13026) (1 e 0,01319 (±0,00103) t ) 1,72205 (±0,06972) Chapmann-Richardsova funkce: y = 47,58697 (±2,11772) (1 e (1 0,41927 (±0,02358))0,02272 (±0,00268) t ) 1 1 n1 0,41927 (±0,02358) 27

28 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Úloha 2. Nalezení parametrů alometrické funkce 2.1. Zadání Pro výpočet nadzemní biomasy dřevin se používají tzv. alometrické rovnice, vytvořené na základě destruktivní analýzy dřevin. Jejich nejběžnější matematické formulace mají regresní formu nelineární exponenciální funkce nebo lineární funkce. Nejčastěji se v biometrických studiích používá exponenciální rovnice o dvou parametrech ( 0, 1) vyjadřující závislost pouze na výčetní tloušťce D. Nalezněte parametry alometrické funkce na základě nezávislého souboru empirických dat z 81 vzorníků buku pocházejících z 10 oblastí České republiky. Porovnejte řešení pomocí různého softwaru. Tabulka 2.1: Vstupní data vzorník výčetní tloušťka nadzemní biomasa celkem vzorník výčetní tloušťka nadzemní biomasa celkem 1 22, , ,7 1634, ,7 709,0 61 8,7 28,9 2 20, , ,1 3116, ,5 1024,6 62 8,1 23,5 3 19, , ,4 922, ,7 1004,7 63 8,9 25,0 4 19, , ,9 801, ,4 1368,3 64 8,3 19,9 5 21, , ,8 969, ,0 688, ,2 158,6 6 12,100 79, ,7 475, ,5 693, ,5 199,6 7 12,600 98, ,8 492, ,0 627, ,5 8 12,300 62, ,5 494, ,5 555, ,9 56,5 9 12,600 88, ,2 55, ,4 393, , ,300 51, ,2 55, ,1 491, ,9 57,9 11 9,300 40, ,5 57,7 51 7,5 20, ,4 45,6 12 9,800 41, ,3 526,1 52 7,5 21, ,7 48, ,400 51, ,3 787,8 53 7,4 21, ,5 3098,3 14 8,000 18, ,3 1121, ,6 1025, ,7 2275,9 15 7,300 25, ,7 6, ,2 1166, ,3 2595, ,9 627,3 36 8,1 26, ,1 947, ,3 390, ,5 953, ,0 92, ,2 341, ,2 361, ,7 1404, ,2 525, ,5 367, ,3 355, ,4 1261, ,5 609, ,5 344, ,1 57, ,2 1743, ,3 642,0 60 8,7 21, ,7 64, ,9 60,5 vzorník výčetní tloušťka nadzemní biomasa celkem vzorník výčetní tloušťka nadzemní biomasa celkem 28

29 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Obr Vstupní data 2.2. Řešení Použitý software: ORIGIN, ADSTAT, QC.EXPERT Návrh modelu Základní alometrická rovnice: y = AD b Odhadování parametrů Tabulka 2.2: Odhad parametrů regeresního modelu software parametr bodový odhad směrodatn á odchylka dolní mez horní mez ORIGIN a 0, ,0541 0, ,32785 b 2, , , ,46391 ADSTAT a 0, ,05509 b 2,3397 0, QC.EXPERT a 0, , , ,33097 b 2,3386 0, , ,

30 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Nalezené parametry modelů splňují Sillenovo pravidlo, tedy že odhad parametru je větší než trojnásobek jeho směrodatné odchylky. Žádný z parametrů neobsahuje nulu v intervalu spolehlivosti. Nalezené parametry jsou významné (tabulka 2.2) Graf regresní křivky Pro grafické posouzení vhodnosti modelů byl použit graf proložení experimentálních dat regresním modelem (obr. 2.2.) a grafy klasických reziduí vynesených v závislosti na predikovaných hodnotách (obr. 2.3.). Obr Proložení experimentálních dat alometrickou funkcí v programu Origin, ADStat a QC.Expert 30

31 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Obr 2.3. Rezidua vs. Predikce v programu Origin, ADStat a QC.Expert 31

32 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha Základní statistické charakteristiky regrese tabulka 2.3: Statistické charakteristiky regresních modelů software RSC R 2 s(e) AIC MEP ORIGIN 1,37E+06 0, ,7083 ADSTAT 1,37E+06 0, ,61 792, QC.EXPERT 1,37E+06 0, , , Dle hodnot statistických charakteristik regrese se výsledky získaných z jednotlivých programů nepatrně liší Analýza reziduí Numerická analýza reziduí Aby mohla být potvrzena normalita reziduí, měla by se hodnota šikmosti blížit nule a hodnota špičatosti hodnotě tři. Předpoklad normality však rezidua nesplňují. tabulka 2.4: Výsledky numerické analýzy reziduí Směr. software odchylka Špičatost Šikmost ORIGIN 1, , , ADSTAT 8,2685 0,97434 QC.EXPERT 8,1609 0, Cook-Weisbergův test heteroskedasticity Hodnota kritéria CW : 86, Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3, Pravděpodobnost : 0 Závěr : Rezidua vykazují heteroskedasticitu! Jarque-Berrův test normality Hodnota kritéria JB : 101, Kvantil Chi^2(1-alfa,2) : 5, Pravděpodobnost : 0 Závěr : Rezidua nemají normální rozdělení! Waldův test autokorelace Hodnota kritéria WA : 14, Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3, Pravděpodobnost : 0 Závěr : Autokorelace je významná Znaménkový test reziduí Hodnota kritéria Sg : 3, Kvantil N(1-alfa/2) : 1, Pravděpodobnost : 0, Závěr : V reziduích je trend! Závěry testů z programu QC.Expert potvrzují, že rezidua nemají normální rozdělení, vykazují heteroskedasticitu a autokorelace v datech je významná. 32

33 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Grafická analýza reziduí Obr Grafická analýza reziduí Na základě analýzy reziduí byly v datech identifikovány vlivné body 21,22,73,74,75 a 76, které byly pro konstrukci zpřesněného modelu odstraněny. 33

34 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha Konstrukce zpřesněného modelu Odhady parametrů zpřesněného modelu Tabulka 2.5: Odhad parametrů zpřesněného modelu software parametr bodový odhad směrodatn á odchylka dolní mez horní mez ORIGIN a 0, , , ,52964 b 2, , , ,38285 ADSTAT a 0,331 0,10127 b 2,2194 0,08528 QC.EXPERT a 0,3307 0, , , b 2,2196 0, , , Základní statistické charakteristiky zpřesněného modelu Tabulka 2.6: Statistické charakteristiky zpřesněného modelu RSC RSC R software nové 2 R 2 s(e)nové s(e) nové ORIGIN 1,37E , , ,71 87,33 AIC AIC nové MEP MEP nové ADSTAT 1,37E , , ,61 87,33 792,5 672, ,2 QC.EXPERT 1,37E , , ,71 87,33 792,6 672, ,1 Odhady parametrů i jejich směrodatné odchylky se opět u všech tří softwarů liší. I statistické charakteristiky regrese vykazují drobné odchylky. Po odstranění vlivných bodů z dat došlo k výraznému zlepšení hodnoty kritérií MEP i AIC, která považujeme za jedny z rozhodujících kritérií při posuzování kvality modelu. U všech tří programů došlo ke zhoršení hodnoty regresního rabatu. Nové proložení experimentálních dat regresní funkcí je znázorněno na obrázku

35 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Obr Proložení experimentálních dat alometrickou funkcí - zpřesněný model Vzhledem k tomu, že experimentální data svým charakterem nesplňují předpoklady pro regresi ani po odstranění vlivných bodů (rezidua vykazují heteroskedasticitu a nemají normální rozdělení) byly hodnoty nadzemní biomasy v dalším kroku převedeny na přirozený logaritmus (byl odstraněn ještě vlivný bod č. 35) a znovu testovány v programu QC.Expert. Nové odhady parametrů a statistické charakteristiky regrese pro zlogaritmovaná data jsou uvedeny v tabulce 2.7. a 2.8 Tabulka 2.7: Odhad parametrů zpřesněného modelu pro zlogaritmovaná data software parametr bodový odhad směrodatn á odchylka dolní mez horní mez QC.EXPERT a 0,3307 0, , , b 2,2196 0, , , QC.EXPERT (ln y) a 1, , , , b 0, , , , Tabulka 2.8: Statistické charakteristiky zpřesněného modelu pro zlogaritmovaná data RSC R 2 s(e) AIC MEP software QC.EXPERT , ,33 672,4 8227,1 QC.EXPERT(ln y 4,4041 0,9696 0, ,0631 Došlo k výraznému zlepšení všech statistických charakteristik regrese, rezidua mají nyní normální rozdělení a vykazují homoskedasticitu. 35

36 3.3. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Úloha 2 Výsledné grafické vyjádření regresního modelu je na obrázku 2.6. Obr Proložení zlogaritmovaných experimentálních dat alometrickou funkcí 2.3. Závěr Nejlepší proložení dat bylo dosaženo po zlogaritmování hmotnosti nadzemní biomasy Zpřesněný model má tvar ln y = 1, (±0,043832) D 0,47632 (±0,010768) 36

Tvorba grafů v programu ORIGIN

Tvorba grafů v programu ORIGIN LICENČNÍ STUDIUM GALILEO STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba grafů v programu ORIGIN doc.dr.ing.vladimír Pata Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobních technologií

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Semestrální práce Licenční studium Galileo Předmět Nelineární regrese Jiří Danihlík Olomouc, 2016 Obsah... 1 Hledání vhodného

Více

Tvorba grafů v programu ORIGIN

Tvorba grafů v programu ORIGIN Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba grafů v programu ORIGIN Seminární práce Monika Vejpustková červen 2016 OBSAH Úloha 1. Tvorba

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Statistické zpracování dat Semestrální práce ze 6. soustředění Předmět: 3.3 Tvorba nelineárních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr.

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více

Tvorba nelineárních regresních

Tvorba nelineárních regresních Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Zdravotní ústav

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková červen 2016

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce 1 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Husinec Řež 130 250 68 Řež V Řeži, únor

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2016

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Úloha 1: Lineární kalibrace

Úloha 1: Lineární kalibrace Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé

Více

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Závěrečná práce 12. licenčního studia Pythagoras Fakulta chemicko-technologická, katedra

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Pythagoras Statistické zpracování experimentálních dat Semestrální práce ANOVA vypracoval: Ing. David Dušek

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 3.3 v analýze dat Autor práce: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc Pro

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Příklad 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu. Počet

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS 1. VÝPOČET OBSAHU

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha Nalezení vhodného modelu pro popis reakce TaqMan real-time PCR

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti Precheza a.s. Přerov 2005 Ing. Miroslav Štrajt 1. Zadání Úloha 1. Lineární kalibrace: u přímkové

Více

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět ANOVA analýza rozptylu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor práce: Přednášející:

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti 005/006 Ing. Petr Eliáš 1. LINEÁRNÍ KALIBRACE 1.1 Zadání Povrchově upravená suspenze TiO je protiproudně promývána v kaskádě Dorrových usazováků. Nejvíce

Více

http: //meloun.upce.cz,

http: //meloun.upce.cz, Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Chemickotechnologická fakulta, Univerzita Pardubice, nám. s. Legií 565,

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

Tvorba lineárních regresních modelů

Tvorba lineárních regresních modelů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Zdravotní ústav

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.2 KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Příklad 1 Lineární kalibrace Příklad 2 Nelineární kalibrace Příklad 3 Rozlišení mezi lineární a nelineární

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium statistické zpracování dat Tvorba lineárních a kalibračních modelů při analýze dat Pavel Valášek Školní rok 2001 02 OBSAH 1 POROVNÁNÍ

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Licenční studium Statistické zpracování dat

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Licenční studium Statistické zpracování dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Licenční studium Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat RNDr. Lada Kovaříková České technologické centrum

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba grafů v grafickém editoru ORIGIN. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba grafů v grafickém editoru ORIGIN. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba grafů v grafickém editoru ORIGIN 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Multigraf s více křivkami Data: Úloha E4.03 z publikace: Meloun M., Militký

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Kalibrace a limity její přesnosti Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Statistická analýza jednorozměrných

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce ANALÝZA

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015 Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Lineární regrese Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních laboratoří Precheza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE

UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT V OSTRAVĚ 20.3.2006 MAREK MOČKOŘ PŘÍKLAD Č.1 : ANALÝZA VELKÝCH VÝBĚRŮ Zadání: Pro kontrolu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271 1 Příklad 1. Porovnání dvou regresních přímek Při výrobě automatových ocelí dané jakosti byla porovnávána závislost obsahu uhlíku v posledním zkušebním vzorku (odebraném z mezipánve na ZPO a analyzovaném

Více

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA)

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA) PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA) Reprezentativní náhodný výběr: 1. Prvky výběru x i jsou vzájemně nezávislé. 2. Výběr je homogenní, tj. všechna x i jsou ze stejného

Více

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu Popisná

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Statistická analýza. jednorozměrných dat

Statistická analýza. jednorozměrných dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie icenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Statistická analýza jednorozměrných dat Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat )

Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat ) Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat ) Zadání : Čistota vody v řece byla denně sledována v průběhu 10 dní dle biologické spotřeby kyslíku BSK 5. Jsou v

Více

POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica

POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica Program Statistica I Statistica je velmi podobná Excelu. Na základní úrovni je to klikací program určený ke statistickému zpracování dat.

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 7 Jak hodnotit vztah spojitých proměnných

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Předmět: 1.1 Využití tabulkového procesu jako laboratorního deníku Přednášející: Doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D., Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.

Předmět: 1.1 Využití tabulkového procesu jako laboratorního deníku Přednášející: Doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D., Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc. Předmět: 1.1 Využití tabulkového procesu jako laboratorního deníku Přednášející: Doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D., Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc. Zadání: Do příštího soustředění předložte ke klasifikaci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí

Více

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek UNIVERZITA PARDUBICE Licenční Studium Archimedes Statistické zpracování dat a informatika 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek Mgr. Jana Kubátová Endokrinologický ústav V Praze, leden 2012 Obsah

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Příklad 4 Vícerozměrný lineární regresní model 2/24 V Ústí nad Orlicí dne: 20.8.2000

Více

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE)

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) zhanel@fsps.muni.cz MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) 2.5 MÍRY ZÁVISLOSTI 2.5.1 ZÁVISLOST PEVNÁ, VOLNÁ, STATISTICKÁ A KORELAČNÍ Jednorozměrné soubory - charakterizovány jednotlivými statistickými znaky

Více

ÚLOHA 1. EXPONENCIÁLNÍ MODEL...2 ÚLOHA 2. MOCNINNÝ MODEL...7

ÚLOHA 1. EXPONENCIÁLNÍ MODEL...2 ÚLOHA 2. MOCNINNÝ MODEL...7 OBSAH ÚLOHA 1. EXPONENCIÁLNÍ MODEL...2 ÚLOHA 2. MOCNINNÝ MODEL...7 Úloha 1. Exponenciální model Zadání: Použijte exponenciální model pro stanovení počáteční hodnoty aktivity radionuklidu Ag 110m. Aktivita

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková 12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Lenka Hromádková Desinfekční přípravky slouží k zneškodňování mikroorganismů (MO) vyvolávající onemocnění člověka nebo zvířat Druhy

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Posouzení linearity kalibrační závislosti

Posouzení linearity kalibrační závislosti Posouzení linearity kalibrační závislosti Luděk Dohnal Referenční laboratoř pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

Úlohy. Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3)

Úlohy. Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3) Úlohy Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3) Úloha B8.01 Závislost hmotnosti očních čoček na stáří králíků Dudzinksi a Mykytowycz (1961) ukázali, že hmotnost vysušených

Více

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry Červenou barvou jsou poznámky, věci na které máte při vypracovávání úkolu myslet. Úkol 1 a) Pomocí nástrojů explorační analýzy analyzujte kapacity akumulátorů výrobce A po 5 a po 100 nabíjecích cyklech.

Více