Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s."

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Představenstvo společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem v Třinci, Konská, Průmyslová 726, PSČ , Česká republika, identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B., vložka 445 (dále jen Společnost ), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a současně oznamuje s tím spojené údaje: Termín konání valné hromady: , 11:00 hod. Místo konání valné hromady: Hotel Paříž salon Violet Praha 1, U Obecního domu 1, PSČ Česká republika Pořad jednání valné hromady: Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. The Board of Directors of VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., with its registered office in Třinec, Konská, Průmyslová 726, Postcode , The Czech Republic, company registration number: , recorded in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert No. 445 (hereinafter referred to as the Company ), invites you to an annual general meeting of the Company which will include the announcement of all related information: Date of the General Meeting: , 11:00 am Venue of the General Meeting: Hotel Paříž salon Violet Prague 1, U Obecního domu 1, post code The Czech Republic Agenda of the General Meeting: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 3. Zpráva dozorčí rady 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok Seznámení se se zprávou o vztazích za rok Informace o finančním a investičním plánu Společnosti na rok Schválení výroční zprávy Společnosti za rok Určení auditora pro rok Odvolání členů představenstva 11. Odvolání členů dozorčí rady 12. Volba členů představenstva 13. Volba členů dozorčí rady 14. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva 15. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady 16. Závěr 1. Opening 2. Voting the Chairman of the General Meeting, minutes clerk, minutes verifiers and person authorized to count up votes 3. Supervisory Boards Report 4. Approving of the regular financial statement of the Company for Decision on distribution of the Company profit for Familiarization with the report on relations for Information on a financial and investment plan of the Company for Approval of the Annual Report for the year Appointing an auditor for Removal of members of the Board of Directors 11. Removal of members of the Supervisory Board 12. Election of members of the Board of Directors 13. Election of members of the Supervisory Board 14. Approving of contracts on discharge of the duties of members of the Board of Directors 15. Approving of contracts on discharge of the duties of members of the Supervisory Board 16. Closing

2 Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, zdůvodnění návrhů a případná vyjádření představenstva k navrženým bodům, pokud se ohledně příslušného bodu žádné usnesení nepřijímá, jsou uvedeny níže. Draft resolutions to individual items on the agenda of the General Meeting, grounds for proposals and relevant statements of the Board of Directors to the items proposed, unless any resolution is adopted concerning the relevant item, are stated below. Registrace: Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Členové statutárních orgánů akcionářů prokazují svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a současně originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. V případě, že osoba zastupující akcionáře bude zastupovat na základě plné moci, prokáže se platným průkazem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku zastupované společnosti a plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 pořadu (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů): "Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Miroslava Bruka, zapisovatelkou paní Moniku Gańczarczykovou, ověřovateli zápisu pana Henryka Huczalu a pana Petra Popeláře, osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Miroslava Pszczolku." Návrh na obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Registration: Registration into the attendance list shall take place on the day of the General Meeting holding, from 10:30 am in the venue of the General Meeting. Members of the statutory bodies of shareholders shall prove their identities by submitting a valid identity card or passport and, simultaneously, by an original copy of the extract from the commercial register or its certified copy. In the event that a person representing a shareholder acts by virtue of a power of attorney, he/she shall prove his/her identity by submitting of his/her identity card, extract from the commercial register and power of attorney authorizing him/her to act at the General Meeting. Draft resolutions concerning individual items of the agenda of the General Meeting and their reasons: Concerning the item 2 of the agenda (Voting the Chairman of the General Meeting, minutes clerk, minutes verifiers and person authorized to count up votes): "The General Meeting votes Mr Miroslav Bruk as the Chairman of the Board of Directors, Mrs Monika Gańczarczyková as a minutes clerk, Mr Henryk Huczala and Mr Petr Popelář as minutes verifiers and Mr Miroslav Pszczolka as the person authorized to count up votes." The proposal for appointment of the General Meeting s bodies of the Company is based on requirements of the law and the Articles of the Company and follows the existing practice of the Company. The persons proposed, with regard to their qualification and experience, are considered to be suitable candidates for the above-stated functions.

3 K bodu 3 pořadu (Zpráva dozorčí rady): Vyjádření představenstva: V souladu s ustanovením 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. V souladu s ustanovením 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. K bodu 4 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015): "Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem." Schválení řádné účetní závěrky Společnosti je podle ustanovení 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci Společnosti. Concerning the item 3 of the agenda (Supervisory Board's Report): The Board of Directors' Statement: Pursuant to the provisions of Section 447, subsection 3 of the Trade Corporations Act, the Supervisory Board is reviewing the regular financial statement and a proposal for profit distribution or payment of loss and is submitting its statement to the General Meeting. Pursuant to the provisions of Section 449, sub-section 1 of the Trade Corporations Act, the members of the Supervisory Board are obliged to notify the General Meeting of the results of its supervisory activity. Concerning the item 4 of the agenda (Approving of the regular financial statement of the Company for 2015): "The General Meeting approves the regular financial statement of the Company for 2015 in the wording submitted by the Board of Directors." Approving of the regular financial statement of the Company is in competence of the General Meeting pursuant to the provisions of Section 421, subsection 2 (g) of the Trade Corporations Act. In the Board of Directors' opinion, the regular financial statement submitted provides a true and fair view concerning the accounting and financial situation of the Company. K bodu 5 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2015): "Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 ve výši ,89 CZK tak, že tato částka bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku. Valná hromada současně rozhoduje, že podíl na zisku je splatný dnem " Concerning the item 5 of the agenda (Decision on distribution of Company profit for 2015): "The General Meeting makes a decision on distribution of Company profit for 2015 amounting to ,89 CZK; this amount shall be transferred to the shareholders as a dividend. The General Meeting simultaneously decides on the fact that the dividend is due as of "

4 Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti je podle ustanovení 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Výše navržené dividendy je v souladu s dividendovou politikou Společnosti. Den splatnosti dividendy se navrhuje s ohledem na provozně - technické možnosti Společnosti. Decision of distribution of Company profit is in competence of the General Meeting pursuant to the provisions of Section 421, sub-section 2 (h) of the Trade Corporations Act. The amount of the dividend is in accordance with the dividend policy of the Company. The due date of the dividend is proposed with respect to operationally-technical possibilities of the Company. K bodu 6 pořadu (Seznámení se se zprávou o vztazích za rok 2015): Vyjádření představenstva: Představenstvo vypracovalo písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou; tuto zprávu pak nechalo prozkoumat dozorčí radou Společnosti. Představenstvo má za to, že předkládaná zpráva o vztazích podává věrný obraz vztahů mezi osobami uvedenými v ustanovení 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Concerning the item 6 of the agenda (Familiarization with the report on relations for 2015): The Board of Directors' Statement: The Board of Directors elaborated a written report concerning relations between a controlling person and controlled person and between the controlled person and the persons controlled by the same controlling person; this report was review by the Supervisory Board of the Company, then. The Board of Directors gather that the submitted report on relations gives a true image of relations between the persons state in the provisions of Section 82, sub-section 1 of the Trade Corporations Act. K bodu 7 pořadu (Informace o finančním a investičním plánu Společnosti na rok 2016) Vyjádření představenstva: Součástí Výroční zprávy má být i informace o předpokládaném vývoji činnosti Společnosti a tedy představenstvo v rámci toho bude informovat valnou hromadu o finančním a investičním plánu Společnosti na rok 2016, který odpovídá vývoji hospodářské situace v České republice a hospodářským výsledkům a očekáváním Společnosti. Concerning the item 7 of the agenda (Information on a financial and investment plan of the Company for 2016) The Board of Directors' Statement: A part of the Annual Report is to be the information concerning expected development of the activity of the Company and thus, the Board of Directors shall notify the General Meeting on a financial and investment plan of the Company for 2016, which complies with development of the economic situation in the Czech Republic and economic results and expectations of the Company.

5 K bodu 8 pořadu (Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2015): "Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem." Podle názoru představenstva předložená výroční zpráva poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci Společnosti. Concerning the item 8 of the agenda (Approval of the Annual Report for the year 2015): "The General Meeting approves the Annual Report of the Company for 2015 in the wording submitted by the Board of Directors." In the Board of Directors' opinion, the Annual Report submitted provides a true and fair view concerning the accounting and financial situation of the Company. K bodu 9 pořadu (Určení auditora pro rok 2016): "Valná hromada určuje k ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2016 jako auditora společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: " V souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Kvalifikační předpoklady auditorské společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. a mezinárodní zkušenosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy za rok Concerning the item 9 of the agenda (Appointment of an auditor for 2016): "The General Meeting appoints as an auditor to verify the regular financial statement and annual report for 2016 the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Company ID No.: " Pursuant to the provisions of Section 17, subsection 1 of Act providing for auditors, in the case of the company that is obliged to have the financial statement verified by an auditor, the auditor is appointed by the highest body (General Meeting). Qualifications of the auditor company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. and international experience form a prerequisite of quality audit of the financial statement and annual report for K bodu 10 pořadu (Odvolání členů představenstva): Concerning the item 10 of the agenda (Removal of members of the Board of Directors): "Valná hromada odvolává členy představenstva Společnosti, (i) pana Jorge Irustu Bernaolu, dat. nar , bytem 1301 Bierges, Clos du Bouval 2b, Belgické království, (ii) paní Ivetu Strýčkovou, dat. nar , bytem Čeladná 722, PSČ , Česká republika, (iii) pana The General Meeting removes the members of the Board of Directors of the Company, (i) Mr Jorge Irusta Bernaola, born on , residing at 1301 Bierges, Clos du Bouval 2b, Kingdom of Belgium, (ii) Mrs Iveta Strýčková, born on , residing at Čeladná 722, post code 739

6 Miroslava Pszczolku, dat. nar , bytem Smilovice 225, PSČ , Česká republika. Navrhované rozhodnutí je v případě paní Ivety Strýčkové a pana Miroslava Pszczolky důsledkem blížícího se konce funkčního období těchto členů představenstva Společnosti. V případě Jorge Irusty Bernaoly je navrhované rozhodnutí důsledkem personálních změn ve struktuře skupiny "Vesuvius". Odvolání jmenovaných osob je v souladu se stanovami Společnosti navrhováno dotčenými akcionáři. K bodu 11 pořadu (Odvolání členů dozorčí rady): "Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Společnosti, (i) pana Christophera Davida Abbotta, dat. nar , bytem 3090 Overijse, Metsijsdreef 64, Belgické království, (ii) pana Henryka Huczalu, dat. nar , bytem Komorní Lhotka č.p. 223, PSČ , Česká republika, (iii) pana Petra Popeláře, dat. nar , bytem Václava Košaře 86/21, Dubina, Ostrava, Česká republika, (iv) pana Richarda Marka Sykese, dat. nar , bytem NG220QW East Markham, Newark, Loxley House, York Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska." Navrhované rozhodnutí je v případě pana Henryka Huczaly a pana Petra Popeláře důsledkem blížícího se konce funkčního období těchto členů dozorčí rady Společnosti. V případě pana Christophera Davida Abbotta a pana Richarda Sykese je navrhované rozhodnutí důsledkem personálních změn ve struktuře skupiny "Vesuvius". Odvolání jmenovaných osob je v souladu se stanovami Společnosti navrhováno dotčenými akcionáři. 12, the Czech Republic, (iii) Mr Miroslav Pszczolka, born on , residing at Smilovice 225, post code , the Czech Republic. In case of Mrs Iveta Strýčková and Mr Miroslav Pszczolka, the proposed decision results from forthcoming end of the term of office of these members of the Board of Directors. As to Mr Jorge Irusta Bernaola, the proposed decision results from personnel changes in the structure of "Vesuvius" Group. Removal of the above named persons is proposed by the shareholders concerned in accordance with the Articles of the Company. Concerning the item 11 of the agenda (Removal of members of the Supervisory Board): The General Meeting removes the members of the Supervisory Board of the Company, (i) Mr Christopher David Abbott, born on , residing at 3090 Overijse, Metsijsdreef 64, the Kingdom of Belgium, (ii) Mr Henryk Huczala, born on , residing at Komorní Lhotka 223, post code , the Czech Republic, (iii) Mr Petr Popelář, born on , residing at Václava Košaře 86/21, Dubina, Ostrava, the Czech Republic, (iv) Mr Richard Mark Sykes, born on 5 January 1961, residing at Loxley House, York Street, East Markham, Newark, NG22 0QW, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland." In case of Mr Henryk Huczala and Mr Petr Popelář, the proposed decision results from forthcoming end of the term of office of the members of the Supervisory Board of the Company. As to Mr Christopher David Abbott and Mr Richard Sykes, the proposed decision results from personnel changes in the structure of Vesuvius Group. Removal of the above named persons is proposed by the shareholders concerned in accordance with the Articles of the Company.

7 K bodu 12 pořadu (Volba členů představenstva): "Valná hromada volí do představenstva Společnosti (i) pana Richarda Marka Sykese, dat. nar , bytem NG220QW East Markham, Newark, Loxley House, York Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, (ii) paní Ivetu Strýčkovou, dat. nar , bytem Čeladná 722, PSČ , Česká republika, (iii) pana Miroslava Pszczolku, dat. nar , bytem Smilovice 225, PSČ , Česká republika. Navrhované rozhodnutí je v případě paní Ivety Strýčkové a pana Miroslava Pszczolky motivováno zájmem na pokračování členství jmenovaných osob v představenstvu Společnosti. V případě pana Richarda Sykese je navrhované rozhodnutí důsledkem personálních změn ve struktuře skupiny "Vesuvius". Volba jmenovaných osob je v souladu se stanovami Společnosti navrhována dotčenými akcionáři. K bodu 13 pořadu (Volba členů dozorčí rady): "Valná hromada volí do dozorčí rady Společnosti (i) Mr Patricka Andre, dat. nar , bytem Rue F. Merjay 157, 1050 Brusel, Belgické království, (ii) pana Henryka Huczala, dat. nar , bytem Komorní Lhotka 223, PSČ , Česká republika, (iii) pana Petra Popeláře, dat. nar , bytem Václava Košaře 86/21, Dubina, Ostrava, Česká republika, (iv) pana Nicolase Mathei, dat. nar , bytem Rue du Village 55A, 1380 Lasne, Belgické království. Concerning the item 12 of the agenda (Election of members of the Board of Directors): The General Meeting elects (i) Mr Richard Mark Sykes, born on 5 January 1961, residing at Loxley House, York Street, East Markham, Newark, NG22 0QW, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (ii) Mrs Iveta Strýčková, born on , residing at Čeladná 722, post code , the Czech Republic, (iii) Mr Miroslav Pszczolka, born on , residing at Smilovice 225, post code , the Czech Republic, as a members of the Board of Directors the Company. In case of Mrs Iveta Strýčková and Mr Miroslav Pszczolka, the proposed decision is motivated by an interest to continue membership of the abovenamed persons in the Board of Directors. As to Mr Richard Sykes, the proposed decision results from personnel changes in the structure of "Vesuvius" Group. Election of the above named persons is proposed by the shareholders concerned in accordance with the Articles of the Company. Concerning the item 13 of the agenda (Election of members of the Supervisory Board): The General Meeting elects (i) Mr Patrick Andre, born on , residing at Rue F. Merjay 157, 1050 Bruxelles, Kingdom of Belgium, (ii) Mr Henryk Huczala, born on , residing at Komorní Lhotka 223, post code , the Czech Republic, (iii) Mr Petr Popelář, born on , residing at Václava Košaře 86/21, Dubina, Ostrava, the Czech Republic, (iv) Mr Nicolas Mathei, born on , residing at Rue du Village 55A, 1380 Lasne, Kingdom of Belgium, as a members of the Supervisory Board of the Company. Navrhované rozhodnutí je v případě pana Henryka Huczaly a Petra Popeláře motivováno zájmem na pokračování členství jmenovaných osob v dozorčí radě Společnosti. V případě pana Patricka Andre a In case of Mr Henryk Huczala and Mr Petr Popelář, the proposed decision is motivated by an interest to continue membership of the above-named persons in the Supervisory Board of the Company. As to

8 pana Nicolase Mathei je navrhované rozhodnutí důsledkem personálních změn ve struktuře skupiny "Vesuvius". Volba jmenovaných osob je v souladu se stanovami Společnosti navrhována dotčenými akcionáři. K bodu 14 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva): funkce člena představenstva mezi Společností a panem Richardem Markem Sykesem, dat. nar , bytem NG220QW East Markham, Newark, Loxley House, York Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to ve znění předloženém valné hromadě." funkce člena představenstva mezi Společností a paní Ivetou Strýčkovou, dat. nar , bytem Čeladná 722, PSČ , Česká republika, a to ve znění předloženém valné hromadě." funkce člena představenstva mezi Společností a panem Miroslavem Pszczolkou, dat. nar , bytem Smilovice 225, PSČ , Česká republika, a to ve znění předloženém valné hromadě." Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti Společnosti a člena představenstva. Způsob odměňování členů představenstva Společnosti odpovídá její dosavadní praxi. K bodu 15 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady): Mr Patrick Andre and Mr Nicolas Mathei, the proposed decision results from personnel changes in the structure of Vesuvius Group. Election of the above named persons is proposed by the shareholders concerned in accordance with the Articles of the Company. Concerning the item 14 of the agenda (Approving of contracts on discharge of the duties of members of the Board of Directors): discharge of the duties of a member of the Board of Directors between the Company and Mr Richard Mark Sykes, born on 5 January 1961, residing at Loxley House, York Street, East Markham, Newark, NG22 0QW, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, in the wording submitted to the General Meeting." discharge of the duties of a member of the Board of Directors between the Company and Mrs Iveta Strýčková, born on , residing at Čeladná 722, post code , the Czech Republic, in the wording submitted to the General Meeting." discharge of the duties of a member of the Board of Directors between the Company and Mr Miroslav Pszczolka, born on , residing at Smilovice 225, post code , the Czech Republic, in the wording submitted to the General Meeting." The contract on discharge of the duties represents a standard tool stipulating mutual rights and duties of the Company and the member of the Board of Directors. The method of remuneration of members of the Board of Directors complies with its existing practice. Concerning the item 15 of the agenda (Approving of contracts on discharge of the duties of members of the Supervisory Board):

9 funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Patrickem Andre, dat. nar , bytem Rue F. Merjay 157, 1050 Brusel, Belgické království, a to ve znění předloženém valné hromadě." funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Henrykem Huczalou, dat. nar , bytem Komorní Lhotka 223, PSČ , Česká republika, a to ve znění předloženém valné hromadě." funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Petrem Popelářem, dat. nar , bytem Václava Košaře 86/21, Dubina, Ostrava, Česká republika, a to ve znění předloženém valné hromadě." funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Nicolasem Mathei, dat. nar , bytem Rue du Village 55A, 1380 Lasne, Belgické království, a to ve znění předloženém valné hromadě." Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti Společnosti a člena dozorčí rady. Způsob odměňování členů dozorčí rady Společnosti odpovídá její dosavadní praxi. Dokumenty uložené v sídle Společnosti a uveřejněné na internetových stránkách Společnosti: discharge of the duties of a member of the Supervisory Board between the Company and Mr Patrick Andre, born on , residing at Rue F. Merjay 157, 1050 Bruxelles, Kingdom of Belgium, in the wording submitted to the General Meeting." discharge of the duties of a member of the Supervisory Board between the Company and Mr Mr Henryk Huczala, born on , residing at Komorní Lhotka 223, post code , the Czech Republic, in the wording submitted to the General Meeting." discharge of the duties of a member of the Supervisory Board between the Company and Mr Petr Popelář, born on , residing at Václava Košaře 86/21, Dubina, Ostrava, the Czech Republic, in the wording submitted to the General Meeting." discharge of the duties of a member of the Supervisory Board between the Company and Mr Nicolas Mathei, born on , residing at Rue du Village 55A, 1380 Lasne, Kingdom of Belgium, in the wording submitted to the General Meeting." The contract on discharge of the duties represents a standard tool stipulating mutual rights and duties of the Company and the member of the Supervisory Board. The method of remuneration of members of the Supervisory Board complies with its existing practice. The documents kept in the registered office of the Company and published in the website of the Company: Pro akcionáře jsou k nahlédnutí následující dokumenty: (i) výroční zpráva za rok 2015 (součást tvoří řádná účetní závěrka za rok 2015 a zpráva o vztazích), (ii) návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva (3x), (iii) návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady (4x). Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti každou středu počínaje dnem v časovém The shareholders may inspect the following documents: (i) the Annual Report for the year 2015 (regular financial statement for 2015 and the Report on relations create the part of the Annual Report), (ii) draft contracts on discharge of the duties of a members of the Board of Directors (3x), (iii) draft contracts on discharge of the duties of a members of the Supervisory Board (4x). The above-stated

10 rozmezí od 9:00 do 14:00 hod. Dokumenty (s výjimkou návrhů smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady) jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti documents may be inspected in the registered office of the Company every Wednesday, commencing on , from 9:00 am to 2:00 pm. The documents (except draft contracts on discharge of the duties of a members of the Board of Directors and Supervisory Board) are also published in the website of the Company Místo/Place: Třinec Datum/Date: Jorge Irusta Bernaola předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Ing. Miroslav Pszczolka člen představenstva Member of the Board of Directors

Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Představenstvo společnosti VESUVIUS ČESKÁ

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady. POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s. se sídlem Mikuleckého 1313/12, Praha 4, IČ: 45274754, www.ubytovanihome.cz zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING Představenstvo společnosti Bisnode Česká republika, a.s., se sídlem Praha, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, IČO: 63078201, zapsané

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiráskova 223, PSČ 290 01, IČO: 28486722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

9, 14, PSČ IČ:

9, 14, PSČ IČ: P O Z V Á N K A na valnou hromadu akciové společnosti SERENITY, a.s. se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská čp. 1847/č. or. 14, PSČ 190 00 IČ: 257 66 538 -zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro VALNÁ HROMADA 26. 4. 2017 / 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro Představenstvo společnosti, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

P O Z V Á N K A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U. dne 22. dubna 2014 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

P O Z V Á N K A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U. dne 22. dubna 2014 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti CRISTAL PALACE a.s. se sídlem Hlavní 61, Mariánské Lázně, IČ: 45359172 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČ: 258 16 039, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČ 27258611, se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78 zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu společnosti DOTEC, a.s. se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 63483432, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2014 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

is hereby convening tímto svolává

is hereby convening tímto svolává Představenstvo společnosti KA Libeň a.s. se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 601 93 816, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2393

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti ZAS Úžice, a.s. sídlem Úžice, Karlovice 1, PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 25719068 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e -m ai l: info@csadl b.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem P o z v á n k a n a

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem P o z v á n k a n a ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e-m ai l: info@csadlb.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu.

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu. Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem Pekárenská 10 č.p. 1151, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s.,

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, IČ 64609995, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem č.p. 83, 386 01 Radošovice, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu,

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu, Představenstvo akciové společnosti CITELUM, a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367, IČ: 25088092,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U. dne 21. dubna 2015 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U. dne 21. dubna 2015 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2013 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s. Stručný obsah: Spol. Krajská nemocnice

Více

POZVÁNKA INVITATION CARD

POZVÁNKA INVITATION CARD POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100 Představenstvo VIKA Kameničná a.s. se sídlem v Kameničné čp. 100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1443 svolává V A L N O U H R O M A D

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Čedok a.s. se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČ 60192755 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2263

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více