Kapitálová struktura a její optimalizace

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitálová struktura a její optimalizace"

Transkript

1 Kapitálová struktura a její optimalizace

2 Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří autoři nezdůrazňují rozdíl mezi kapitálovou a finanční strukturou V zahraničí: - Souhrn různých cenných papírů firmy

3 Finanční a kapitálová struktura podniku Aktiva Pasiva Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Kapitálová struktura Finanční struktura Krátkodobé cizí zdroje

4 Vztah majetkové a finanční struktury Tři přístupy: 1) Neutrální Dlouhodobý majetek Oběžný majetek trvale přítomný Oběžný majetek pohyblivá část Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Krátkodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje Krátkodobé zdroje

5 Vztah majetkové a finanční struktury Tři přístupy: 2) Konzervativní Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžný majetek trvale přítomný Dlouhodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje Oběžný majetek pohyblivá část Krátkodobé cizí zdroje Krátkodobé zdroje

6 Vztah majetkové a finanční struktury Tři přístupy: 3) Agresivní Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje Oběžný majetek trvale přítomný Oběžný majetek pohyblivá část Krátkodobé cizí zdroje Krátkodobé zdroje

7 Faktory ovlivňující míru zadlužení 1) Cena kapitálu 2) Velikost a stabilita zisku 3) Provozní páka 4) Stabilita tržeb 5) Majetková struktura podniku 6) Finanční nezávislost -udržení kontroly nad činností podniku 7) Stabilita rozdělení výsledku hospodaření

8 Faktory ovlivňující míru zadlužení 1) Cena kapitálu závisí: - době splatnosti - stupni rizika - způsobu úhrady

9 Faktory ovlivňující míru zadlužení 2) Velikost a stabilita zisku - Podnik má nízký objem tržeb a nízký zisk = neměl by se příliš zadlužovat - Podnik má vysoké tržby, může zvýšit rentabilitu VK zvýšením podílu cizího kapitálu (synergický efekt), ale nesmí překročit určitou míru zadlužení, rozhodujícím zlomem je bod indiference Bod indiference = je dluhové financování stejně výhodné jako při financování vlastním kapitálem Bod indiference = je taková výše EBITu, při níž se rentabilita VK rovná úrokové míře placené z použitého dluhu.

10 Faktory ovlivňující míru zadlužení 2) Velikost a stabilita zisku EBIT > N d (vlastní kapitál + úročený cizí kapitál) Jedná se o pozitivním vlivu finanční páky a o přiměřeném zvýšení zadluženosti

11 Faktory ovlivňující míru zadlužení 3) Provozní páka Vyjadřuje vliv jednotkové změny realizovaného q (resp.q) na změnu EBIT, to závisí na struktuře nákladů: - fixní náklady (a) z pohledu krátkodobého nejsou změnou q (resp. Q) ovlivněny - variabilní náklady (b * q) se změnou q průběžně mění Struktura fixních a variabilních nákladů ovlivňuje výši EBIT

12 Faktory ovlivňující míru zadlužení 4) Stabilita tržeb - V případě kolísání tržeb budou výkyvy v hodnotě EBIT a v ukazateli ROE mnohem větší při použití vyššího podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích než při volbě nižší míry zadluženosti. - Zadlužené financování způsobuje velké výkyvy v ukazateli ROE.

13 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku - Kapitál použitý pro financování majetku, by měl odpovídat stupni likvidity jednotlivých druhů majetku. - Bilanční pravidla, která se dotýkají kapitálové struktury: a) zlaté bilanční pravidlo financování, b) zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika, c) zlaté bilanční pari pravidlo, d) zlaté bilanční poměrové pravidlo.

14 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku a) Zlaté bilanční pravidlo financování - Financování vychází z potřeby sladit časový horizont používaných aktiv v podniku s časovým horizontem zdrojů krytí - Dlouhodobý majetek financován VK a dlouhodobým cizím kapitálem - OM financovat z krátkodobých zdrojů - Trvale vázané zásoby financovat z dlouhodobých zdrojů

15 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku b) Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika - Pravidlo se zaměřuje na poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, tj. zdroji, kterými podnik hospodaří. - Doporučuje se, aby poměr vlastního a cizího kapitálu byl 1:1 (poměr je hlavně ovlivněn oborem podnikání)

16 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku c) Zlaté bilanční pari pravidlo - Pravidlo vyžaduje, aby dlouhodobý majetek podniku byl výhradně financován vlastním kapitálem. - Pravidlo v současném moderním pojetí financování podniku představuje konzervativní a opatrný přístup. - V praxi není příliš dodržováno.

17 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku d) Zlaté bilanční poměrové pravidlo. - Pravidlo se zaměřuje na problematiku vztahu vývoje investic a tržeb podniku. - Tempo růstu investic by nemělo předstihnout tempo růstu tržeb. - Příliš vysoké investice by podnik do budoucna zatěžovaly následovně: pokles rentability, problém likvidity, nevyužití kapacit, možná ztráta konkurenceschopnosti apod.

18 Faktory ovlivňující míru zadlužení 6) Finanční nezávislost -udržení kontroly nad činností podniku - Podnik by měl sledovat svoji tzv. finanční volnost, tzn. být schopen včas opatřit finanční prostředky, když se objeví investiční příležitost. S tím souvisí otázka likvidnosti majetku podniku. - Podnik by měl preferovat tzv. vnitřní zdroje financování, tzn. takové zdroje, které jsou výsledkem jeho předchozí činnosti. - Podnik se musí rozhodnout o kombinaci vlastního a cizího kapitálu.

19 Faktory ovlivňující míru zadlužení 7) Stabilita rozdělení výsledku hospodaření Důležitou roli při rozhodování o kapitálové struktuře hraje: - výše očekávaného zisku, - zisku na jednu akcii, - rozdělení dosaženého zisku. - u a.s. i dividendová politika

20 Teorie optimální kapitálové struktury 1) Klasická teorie (Křivka U ) 2) Teorie Millera a Modiglianiho (M-M I, M-M II, M-M III) 3) Kompromisní teorie 4) Teorie signalizování 5) Teorie hierarchického pořádku 6) Teorie ekonomických subjektů 7) Teorie volného cash-flow 8) Teorie čtyř dimenzí

21 Teorie optimální kapitálové struktury Míra zadlužení ovlivňuje náklady na jednotlivé složky kapitálu podnik se snaží najít optimální kap. strukturu, aby minimalizoval náklady na kapitál

22 Vývoj názorů na optimální míru zadlužení: 1) Původní teorie nebraly v úvahu vliv daní. Náklady celkového kapitálu se vlivem změn ve finanční struktuře nemění a hledání optimálního zadlužení nemá smysl. 2) Později, začal být respektován vliv daní, který vede ke snížení ceny cizího kapitálu. Závěr: náklady celkového kapitálu v důsledku vyššího zadlužení klesají pro podnik je výhodné mít co nejvyšší podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu.

23 Vývoj názorů na optimální míru zadlužení: 3) V současné době převládá teorie tzv. křivky U celkových nákladů kapitálu. Závěr: od určité míry zadlužení celkové náklady na kapitál začnou stoupat (vliv daní na cenu cizího kapitálu je pohlcen vyššími požadavky věřitelů na úrokovou sazbu).

24 I. Klasická teorie kapitálové struktury (D. Durand) - Zapojení dluhu do kapitálové struktury podniku vede ke snížení průměrných vážených nákladů kapitálu a tím i k růstu tržní ceny podniku, ale jen do určité výše dluhu. - Pokud podnik překročí určitou míru zadlužení, průměrné vážené náklady kapitálu začínají stoupat, a klesá tržní hodnota podniku.

25 I. Klasická teorie kapitálové struktury - Klasický (tradiční) přístup, považuje za optimální strukturu takové složení dlouhodobého kapitálu podniku, při kterém je dosaženo minimálních průměrných vážených nákladů - Optimální kapitálovou strukturu můžeme proto také definovat: jako takové složení kapitálu, které maximalizuje tržní hodnotou podniku.

26 I. Optimální kapitálová struktura křivka U Náklady kapitálu v % N V Ø N Nd D/K optimální D/K

27 I. Vývoj nákladů kapitálu v klasické teorii - Náklady dluhu jsou nižší, než náklady vlastního kapitálu. Cena dluhu je nižší jelikož věřitelé postupují nižší riziko než akcionáři. Dále cenu dluhu snižují úroky, které jsou odpočitatelné od daňového základu, ale dividendy se vyplácejí z čistého zisku. - Náklady dluhu stoupají podle výše zadluženosti. Věřitelé pociťují vyšší finanční riziko a požadují vyšší úrok. Od určitého stupně zadlužení mohou vzniknout náklady finanční tísně, které způsobují, že náklady dluhu a tím i průměrné vážené náklady stoupají.

28 I. Vývoj nákladů kapitálu v klasické teorii - Náklady kmenového kapitálu se také mění v závislosti na míře zadlužení. Pokud roste míra zadlužení podniku, stoupají i požadavky majitelů akcií na výši vyplacených dividend, jelikož dochází k růstu rizika a tím dochází i k růstu ceny vlastního kapitálu.

29 I. Vývoj nákladů kapitálu v klasické teorii Závěr: - V praxi velmi obtížně využitelné, těžko lze kvantifikovat náklady kapitálů pro různé míry zadluženosti. - Velmi těžko lze odhadnout jak se budou vyvíjet požadavky majitelů akcií v závislosti na zadluženosti

30 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Teorie M-M I vychází z následujících předpokladů: 1) existuje dokonalý kapitálový trh: - neexistují transakční náklady na koupi a prodej c.p., - žádný jednotlivý investor nemá podstatný vliv na cenu c.p., - potřebné informace jsou dostupné všem investorům, - všichni investoři si mohou půjčovat peníze za stejný úrok. 2) neexistuje zdanění zisku, 3) neexistují náklady úpadku, 4) všichni investoři očekávají stejnou výši zisku před zdaněním a úroky (EBIT).

31 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Na základě zjednodušených předpokladů učinili M. a M. tento závěr: S rostoucím zadlužením náklady dluhu zůstávají stejné, náklady vlastního kapitálu rostou a průměrné náklady kapitálu zůstávají stejné. Jelikož se nemění průměrné náklady kapitálu, nemůže se měnit ani tržní hodnota firmy. Závěr: Průměrné náklady kapitálu a tržní hodnota podniku jsou za určitých podmínek nezávislé na kapitálové struktuře. Toto je označováno jako tvrzení M-M I.

32 II- Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Tato teorie postrádá: - Daň ze zisku, - Náklady finanční tísně

33 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Náklady kapitálu v % N V ØN Nd Míra zadlužení v %

34 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M II Upravili teorii M-M I následovně: - Uznali vliv daní za podstatný a vzniklo tvrzení M-M II Teorie M-MII: průměrné náklady kapitálu v důsledku úrokového daňového štítu se stupněm zadlužení klesají a tržní hodnota firmy roste. Toto tvrzní vychází z předpokladu: - že úroky z dluhu nepůsobí na podnik ve své plné výši, ale snížené o vliv daně. - v této situaci by bylo pro podnik nejvhodnější využívat co největší podíl dluhu na celkovém kapitálu.

35 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M II Náklady kapitálu v % Nv Ø N Nd Míra zadlužení v % (D/K)

36 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M III V tvrzeních M-M I a M-M II nejsou uvažovány náklady finanční tísně. Náklady finanční tísně se objevují u podniků s vysokým dluhovým poměrem nebezpečí bankrotu přímo ovlivňuje náklady kapitálu. Tuto situaci znázorňuje M-M III (někdy označován jako empirický model nebo statický model).

37 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M III Model M-M III zahrnuje náklady finanční tísně. - Náklady finanční tísně od určité míry zadlužení zvyšují náklady dluhu - Růst nákladů finanční tísně způsobuje, že efekty z úrokového daňového štítu jsou v určité míře pohlceny náklady finanční tísně. - Růst nákladů dluhu zvyšuje finanční riziko a tak rostou i náklady na vlastní kapitál. - Průměrné náklady na kapitál rostou

38 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M III Ru = je velikost nákladů nezadlužené firmy Náklady kapitálu N v R U Optimální výše WACC Ø N N d Optimální zadluženost Zadluženost vlastního kapitálu ( D/K)

39 III. Kompromisní teorie kapitálové struktury (Brealey a Myers) - Kompromisní teorie chápe volbu optimální kapitálové struktury jako kompromis mezi úrokovým daňovým štítem a náklady finanční tísně, které zvyšují průměrné náklady kapitálu. - Kompromisní teorie je shodná s klasickou teorií optimalizace kapitálové struktury, opírající se o U křivku průměrných nákladů kapitálu. - Tato teorie považuje za optimální takové složení kapitálu, při němž daňový štít co nejvíce převyšuje náklady finanční tísně.

40 III. Kompromisní teorie kapitálové struktury (Brealey a Myers) - Kompromisní teorie zdůrazňuje, že podstatný vliv na úvahy o kapitálové struktuře mají: - výše a stabilita podnikového zisku, - charakter hmotných aktiv. Závěr: - Podniky s bezpečnými aktivy a vysokým zdanitelným důchodem si mohou dovolit vysoké dluhové zatížení. Naopak podniky s nízkým ziskem a s rizikovými (nehmotnými) aktivy by měly především využívat vlastní zdroje.

41 IV. Teorie hierarchického pořádku - Tato teorie nezkoumá složení kapitálu z hlediska vlivu nákladů na kapitál či z hlediska tržní hodnoty podniku. - Značný vliv na volbu kapitálové struktury se připisuje samotným manažerům, kteří mají podrobnější a rychlejší informace než vlastníci nebo věřitelé.

42 IV. Teorie hierarchického pořádku - Tato teorie vychází ze dvou předpokladů: - stabilní dividendové politiky, kdy kapitálová struktura se podřizuje požadavku zachování míry dividend, a proto se průběžně upravuje podle výkyvů v dosahovaném zisku; - preference manažerů využívat interních zdrojů k financování činnosti a averze (nechuť) k emisi akcií.

43 IV. Teorie hierarchického pořádku - Podniky financují své dlouhodobé potřeby ze zdrojů v tomto pořadí (jde vlastně o určení jakéhosi hierarchického pořádku, který udává prioritu při volbě vhodných zdrojů financování): - interní zdroje (zadržený zisk při stabilní dividendové politice). - dlouhodobé úvěry, emise dlouhodobých dluhopisů, - emise akcií.

44 V. Teorie čtyř dimenzí (Brealey a Myers) - Koncepce vychází z toho, že neexistuje žádný vzorec pro výpočet průměrných nákladů kapitálu, který by určoval optimální kapitálovou strukturu. - Autoři teorie doporučují, aby se o kapitálové struktuře uvažovalo ve čtyřech dimenzích: a) Daně: Dluhy snižují prostřednictví úrokového daňového štítu velikost daňové povinnosti a to pouze v případě, že podnik dosahuje zisk. V případě, že podnik nebude moci využít úrokový daňový štít, neměl by se příliš zadlužovat. b) Riziko: Velké riziko podnikání by mělo vést k menšímu zadlužení podniku (finanční tíseň je nákladná a představuje velké riziko).

45 V. Teorie čtyř dimenzí (Brealey a Myers) c) Typ aktiv: Podniky, které mají převážně nehmotná aktiva nebo nelikvidní aktiva by se neměla příliš zadlužovat. d) Finanční volnost: Tržní hodnota podniku z dlouhodobého časového hlediska závisí více na investičních rozhodnutích (výběr vhodného investičního projektu), než na struktuře kapitálu. Podnik by měl především usilovat o to, aby měl dostatek volných peněžních prostředků v případě, že se objeví efektivní investiční příležitosti.

46 Čeští autoři věnující se teorii kapitálové struktury Manželé Neumaierovi Prof. Eva Kislingerová Prof. Miroslav Synek Prof. Josef Valach Doc. Jaroslava Krauseová

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý.

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý. Náklady na kapitál Náklady kapitálu Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti Aktiva (majetek) Stálá aktiva Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Trvalý OM Dlouhodobý

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 5: Finanční zdroje, kapitálová struktura a její optimalizace Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

- obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability)

- obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability) 2. Vstupní data procesu FA, rentabilita a její rozklady - obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability) Rozvaha (a a pasiva podniku) - upravené (redukované) nové schema

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: budovy, stroje, zařízení, materiál, dopravní prostředky, atd., které souhrnně označujeme jako majetek

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability Poměrové ukazatele Členění ukazatelů ukazatele rentability ukazatele aktivity (efektivnosti) ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) ukazatele likvidity (platební schopnosti) ukazatele tržní hodnoty

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku The Optimization of Capital Structure of the Concrete Company Bc. Pavla Šedivá Plzeň

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Téma Finanční plánování

Téma Finanční plánování PE 301 Podniková ekonomika 2 Garant: Eva KISLINGEROVÁ Téma Finanční plánování Eva Kislingerová Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Finanční plán Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, CF,

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU SPRÁVCE dílčí část Finanční management Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Finanční management, jeho postavení a úkoly

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finance. akademický rok 2015/2016. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. Rozvaha

Finance. akademický rok 2015/2016. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. Rozvaha 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah Rozvaha 1 Rozvaha Majetková struktura Kapitálová struktura Hospodářské operace 2 3 Bilanční

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

OPTIMALIZACE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY VYBRANÉHO PODNIKU

OPTIMALIZACE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY VYBRANÉHO PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management OPTIMALIZACE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY VYBRANÉHO PODNIKU The optimalization of capital structure of choosen company

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny.

Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny. 7. Ukazatelé rentability a jejich použití Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny. 7.1 Poměrové ukazatele FA (poměrová analýza)

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU S OHLEDEM NA OPTIMALIZACI KAPITÁLOVÉ STRUKTURY

FINANCOVÁNÍ PODNIKU S OHLEDEM NA OPTIMALIZACI KAPITÁLOVÉ STRUKTURY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Ekonomiky DIPLOMOVÁ PRÁCE FINANCOVÁNÍ

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU ZDROJE KRYTÍ MAJETKU Obsah Podstata zdrojů krytí majetku Druhy zdrojů krytí majetku Vlastní zdroje krytí majetku Cizí zdroje krytí majetku Poměr mezi vlastními a cizími zdroji Dopady při nevhodném poměru

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU

MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU A. Majetková struktura podniku Hospodářský úspěch podniku (ekonomická stabilita podniku) závisí na udržení majetkově-finanční stability, tj. schopnosti podniku vytvářet

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

B - 2 vrtné soupravy, nižší cena vrtu (tržba) Investice

B - 2 vrtné soupravy, nižší cena vrtu (tržba) Investice Příloha č. 3 Varianta A: 2 vrtné soupravy, vyšší cena vrtu (tržba) Scénář: A - - (A 2minus) SCÉNÁŘE VÝVOJE let odepisování 5 položka A - 2 vrtné soupravy, vyšší cena vrtu (tržba) B - 2 vrtné soupravy,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Finance. akademický rok 2014/2015. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. Rozvaha

Finance. akademický rok 2014/2015. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. Rozvaha 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah Rozvaha 1 Rozvaha Majetková struktura Kapitálová struktura Hospodářské operace 2 3 Způsoby

Více

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6.1 Rozvaha 6.1.1 Úvodní poznámky A) Položky aktiv: Řadí se podle jejich likvidnosti. Seřazení probíhá sestupně, tedy: a) od nejlikvidnějších (hotovost), až

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Metodika INFA je dlouhodobě používána ve Finanční analýze MPO.

Metodika INFA je dlouhodobě používána ve Finanční analýze MPO. X. METODIKA Na rozdíl od minulých Panoram průmyslu, kde byly pouze produkční charakteristiky, cenový vývoj a zahraniční obchod, je tato Panoráma průmyslu doplněna o finanční výkazy a aplikaci finanční

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu (Aktualizovaná verze 04/05) Firemní finanční politiky (FFP) Cílem tohoto jednosemestrálního předmětu je objasnit koncepční roli firemních finančních politik

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009) str. 24 odkaz před kapitolou 3.4 => kapitole 15 Dividendová politika str. 58, příklad 5.1 správné zadání zní: Akciová společnost Belladona a. s. se základním kapitálem ve výši 35 mil. Kč, který je rozdělen

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více