ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Souhrn. Výdaje na protidrogovou politiku. Čerpání v r a aktuální stav výdajů v r. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Souhrn. Výdaje na protidrogovou politiku. Čerpání v r. 2012 a aktuální stav výdajů v r. 2013"

Transkript

1 ZAOSTŘENO NA DROGY 7 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výdaje na protidrogovou politiku Čerpání v r. 212 a aktuální stav výdajů v r. 213 LISTOPAD 213 Souhrn n V r. 212 tvořily účelově určené výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku celkem 587,3 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu tvořily 346,8 mil. Kč (59,1 %) a z místních rozpočtů 24,5 mil. Kč (kraje 3, % a obce 1,9 %). n V r. 212 byly výdaje na protidrogovou politiku o 4,2 % vyšší než v r. 211, kdy dosáhly objemu 563,8 mil. Kč. Zastavil se tedy pokles celkových výdajů na protidrogovou politiku, ke kterému došlo u státního rozpočtu mezi r. 29 a 21 a u rozpočtů samospráv mezi r. 21 a 211. n V r. 212 byl zaznamenán meziroční pokles veřejných výdajů zejména v oblasti koordinace, výzkum, hodnocení (o 27,4 %), dále v oblasti prevence (o 11,3 %) a v oblasti prosazování práva (o 1,7 %). Ostatní kategorie služeb zaznamenaly zvýšení výdajů oproti r n Dle dostupných údajů činí alokované výdaje na protidrogovou politiku v r. 213 celkem 589,5 mil. Kč (,4 % nárůst oproti r. 212). Státní rozpočet alokoval o 18,6 mil Kč více, naopak kraje o 16,3 mil Kč méně než v r obsah 1 ÚVOD 2 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROTIDROGOVOU POLITIKU 2/1 Výdaje čerpané na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu v r /2 Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu v r VÝDAJE Z ROZPOČTU SAMOSPRÁV 4 CELKOVÉ VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V R. 212 n Navýšení výdajů státního rozpočtu je vykazováno v rozpočtech: ministerstva práce a sociálních věcí (o 9,9 mil Kč), Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (o 5,4 mil Kč která v objemu 5 mil Kč vyhlásila dotační řízení zaměřené na problematiku hazardního hráčství), ministerstva vnitra, které vyhlásilo nový dotační titul Prevence drogové kriminality v pohraničí v objemu 5 mil. Kč a ministerstva zdravotnictví o 3,7 mil Kč. n V r. 213 dochází k předefinování výdajů vykazovaných na protidrogovou politiku u ministerstva obrany a dále dochází k redistribuci finančních prostředků na protidrogovou politiku v rámci ministerstva spravedlnosti, které na dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím služby ve vězeňství vyčlenilo 3,3 mil. Kč (3,5x víc než v r. 212). n Mimo výše uvedené výdaje je z prostředků Evropského sociálního fondu na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpáno ročně cca 1 mil. Kč. 1 ÚVOD Protidrogová politika je financována ze státního a místních (krajských a obecních) rozpočtů. Ke zjištění výše těchto veřejných výdajů se využívají různé způsoby a zdroje dat. Výdaje v rozpočtech, které jsou identifikovatelné jako výdaje na programy a aktivity protidrogové politiky, se označují jako účelově určené (tzv. labelled) výdaje. Jedním ze zdrojů je státní závěrečný účet, ve kterém jsou tyto výdaje označené jako program protidrogo- vá politika. V případě institucí, které ve svém rozpočtu tento samostatný program nemají, se výdaje zjišťují přes kontaktní osoby, které identifikují výdaje přímo vynaložené na protidrogovou politiku. V oblasti samospráv se tyto údaje zjišťují přes krajské protidrogové koordinátory 1. Výdaje na činnost orgánů 1 Materiál obsahuje data získaná do 1. dubna 213. ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 1

2 vymáhající právo v oblasti drog: Národní protidrogové centrály (NPC) a Generálního ředitelství cel (GŘC) nelze v současné době zmapovat v celé výši a zjištěné údaje jsou podhodnocené. Údaje navazují na časovou řadu publikovanou každoročně ve Výročních zprávách o stavu ve věci drog v České republice (Mravčík et al., 212). Za r. 212 jde o finanční prostředky skutečně čerpané na protidrogovou politiku v daném roce, tj. jsou zohledněny i vratky do veřejných rozpočtů, pokud se poskytnuté dotace v r. 212 nedočerpaly anebo se program vůbec nerealizoval. Za r. 213 jde o plánované finanční prostředky, v případě dotací jde o aktuálně přidělené dotace na r V průběhu roku však může dojít ke změnám, z tohoto důvodu není rok 213 v časové řadě kompatibilní s předchozími roky. 2 Výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku 2/1 Výdaje čerpané na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu v r. 212 Protidrogová politika jako samostatný rozpočtový program je vykazována v rozpočtech Úřadu vlády ČR na činnost sekretariátu RVKPP, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ministerstva obrany (MO), ministerstva zdravotnictví (MZ) a ministerstva spravedlnosti (MS). Z dotačních programů ministerstev lze dále jednoznačně identifikovat výši podpory programům protidrogové politiky, přičemž jejich financování nemusí být zajištěno jen z finančních prostředků specificky alokovaných na protidrogovou politiku. Týká se to zejména dotací MPSV, které nemá samostatnou položku v rozpočtu na protidrogovou politiku, nicméně podporuje v rámci dotačního řízení služby pro uživatele drog a také částečně MZ, které v rámci podpory výzkumu a vývoje a Národního programu zdraví podporuje i projekty protidrogové politiky. Výdaje čerpané v rámci samostatného rozpočtového programu protidrogová politika včetně výdajů čerpaných na dotace na projekty protidrogové politiky se oproti r. 211 zvýšily o 9,6 mil. Kč. Na tomto nárůstu se nejvíc podílelo MPSV, u kterého došlo k navýšení dotací službám pro uživatele návykových látek o 7,4 mil. Kč, a MS o 7 mil. Kč především na oblast léčby a sociálního začleňování vězňů a oblast snižování dostupnosti drog ve věznicích. Ve všech ostatních resortech a institucích pokračoval trend mírného snižování výdajů na protidrogovou politiku. Výdaje na protidrogovou politiku se u jednotlivých státních institucí obsahově liší. RVKPP ze svých prostředků podporuje služby v oblasti prevence, harmreduction, léčby a následné péče formou dotací. Tyto prostředky tvoří 94,6 % jejích výdajů, zbylá část tvoří výdaje na činnost sekretariátu RVKPP včetně výdajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS), které v r. 212 dosáhly 4,9 mil. Kč. Výdaje MŠMT v oblasti protidrogové politiky tvoří dotace na programy primární prevence (11,2 mil. Kč) a na koordinaci oblasti primární prevence, zabezpečení procesu standardizace a certifikace v oblasti primární prevence (33 tis. Kč). MPSV, jak již bylo uvedeno výše, nemá ve svém rozpočtu položku na program protidrogové politiky, ale poskytuje dotace projektům, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené užíváním návykových látek nebo na nich závislé. U výdajů MPSV jde výlučně o dotace na uvedené projekty a služby. MPSV v rámci cílové skupiny uživatelů návykových látek poskytuje dotace i domovům se zvláštním režimem, tyto prostředky však nejsou započítávány do specifických výdajů na protidrogovou politiku (v r. 212 šlo o částku 27,8 mil. Kč), MO čerpalo finanční prostředky rezortního programu protidrogové politiky na zabezpečení vzdělávacích aktivit a nákup odborné literatury, nákup detekčních přístrojů, na realizaci projektů vojenských útvarů a zařízení zaměřených na sportovní a kulturní oblast (zabezpečení zájmové činnosti, soutěží, nákupů sportovního náčiní a vstupenek pro sportovní a kulturní vyžití, pronájmu sportovních a relaxačních zařízení). Centrálním způsobem (nákupem služeb) byl u vybraných vojenských útvarů a zařízení realizován Projekt vzdělávání v oblasti protidrogové politiky. MZ v r. 212 spolufinancovalo částkou 14 mil. Kč projekty zaměřené na léčbu osob závislých na návykových látkách (AT ordinace, substituční léčba, detoxifikace, ústavní léčba) a v oblasti harm reduction na nákup zdravotnického materiálu TABULKA 1: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle rezortů v l (tis. Kč) Instituce RVKPP MŠMT MO MPSV MZ MS ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 2

3 pro kontaktní centra a terénní programy. Mimo rozpočtovou položku protidrogová politika podpořilo MZ v dalším dotačním programu Národní program zdraví projekty podpory zdraví částkou 31,5 tis. Kč tři projekty zaměřené na prevenci užívání tabáku a alkoholu. Na výzkum a vývoj v oblasti užívání návykových látek bylo uvolněno 4,5 mil. Kč. MS uvolnilo v roce 212 na protidrogovou politiku celkem 11,1 mil. Kč. Největší část prostředků ve výši 9,9 mil. Kč spotřebovala Vězeňská služba ČR především v oblasti léčby a sociálního začleňování vězňů (6,3 mil, Kč) a v oblasti snižování dostupnosti drog ve věznicích (3,1 mil. Kč). Zbývající částku využili v oblasti zvyšování kvalifikace personálu, koordinaci a na rozvoj drogového informačního systému. Dále Justiční akademie využila 182 tis. Kč převážně na semináře zaměřené na protidrogovou politiku Vězeňské služby a Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) 75 tis. Kč. Na dotace NNO poskytujícím služby ve vězeňství bylo poskytnuto 933 tis. Kč. Na realizaci protidrogové politiky se dále významnou měrou podílejí specializované složky orgánů vymáhaní práva. Patří sem Celní protidrogová jednotka, která je součástí GŘC, a Národní protidrogová centrála Služby Kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (NPC), která je součástí ministerstva vnitra. Na jejich činnost není vyčleněna samostatná rozpočtová položka program protidrogové politiky, tj. nedají se zjistit ze státního závěrečného účtu. Výdaje na činnost jsou zjišťovány přímo od těchto institucí, přičemž vykazované údaje o výdajích nemají jednotnou metodiku. Celní protidrogová jednotka vyčíslila v r. 212 výdaje na protidrogovou politiku ve výši 1,8 mil. Kč investičních výdajů spojených s odhalováním nelegální přepravy omamných a psychotropních látek a prekurzorů drog. Do těchto výdajů nejsou započteny výdaje na mzdy pracovníků Celní protidrogové jednotky nebo běžné provozní výdaje. Naproti tomu NPC, jejíž výdaje v r. 212 byly vyčísleny v celkové výši 126,4 mil. Kč, neuvádí investiční (kapitálové) výdaje, ale mzdy pracovníků, ostatní běžné výdaje a provozní výdaje NPC. Výdaje státního rozpočtu pro specializované složky orgánů vymáhání práva v oblasti drog nejsou plně srovnatelné a je zřejmé, že jsou ve skutečnosti vyšší než aktuálně vykazované; tyto však nelze v současnosti zmapovat. NPC dále uvádí, že výsledkem trestních řízení vedených v roce 212 NPC se do státního rozpočtu vrátilo 86,9 mil. Kč. Jde o skutečně zajištěné majetkové a finanční hodnoty, které se odčerpaly pachatelům drogové trestné činnosti jako výnosy z trestné činnosti, věci pocházející z trestné činnosti, nemovitosti a movité věci, které po pravomocném rozhodnutí soudu přecházejí do vlastnictví státu. 2/2 Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu v r. 213 Ukazuje se, že plánované výdaje státního rozpočtu na program protidrogová politika a na dotace pro programy protidrogové politiky tvoří v r. 213 v celkovém součtu 365,4 mil Kč tj. jsou o 18,6 mil. Kč vyšší než v r Výrazné navýšení vykazují výdaje na programy protidrogové politiky z rozpočtu MPSV, které jsou o 9,9 mil Kč vyšší než v r K dalšímu navýšení o 5,4 mil Kč došlo v rámci rozpočtu RVKPP to v r. 213 vyhlásilo dotační řízení zaměřené na problematiku hazardního hráčství ve výši 5 mil Kč. MZ alokovalo pro r. 213 na protidrogovou politiku o 3,7 mil Kč více než v roce předchozím a v neposlední řadě MV vyhlásilo nový dotační titul pro programy protidrogové politiky ve výši 5 mil Kč. Pokles výdajů je zaznamenán zejména u rezortů: MO, MS, NPC, a GŘC (souhrnně o 5,7 mil Kč). V r. 213 dochází k výraznému snížení výdajů vykazovaných MO v rámci rezortního programu protidrogové politiky. MO má v roce 213 ve svém rozpočtu vyčleněno 431 tis. Kč na Program protidrogové politiky, ze kterého bude realizováno 25 projektů ve vojenských útvarech a zařízeních. Výdaje MO na protidrogovou politiku nebudou využívány k realizaci projektů zaměřených na podporu volnočasových aktivit v oblasti sportu a kultury. Podporovány budou zejména vzdělávací aktivity vedoucí ke zvyšování právního vědomí zaměstnanců MO v protidrogové problematice. Na realizaci Projektu vzdělávání v oblasti protidrogové politiky, který bude u vybraných vojenských útvarů a zařízení zabezpečen centrálním způsobem, je z výše uvedené částky vyčleněno 26 tis. Kč. V r. 213 dochází k redistribuci finančních prostředků na protidrogovou politiku v rámci MS, které má vyčleněno v rozpočtu celkem 9,6 mil. Kč (o 1,5 mil. Kč méně než v předchozím roce). Pro Vězeňskou službu ČR je z toho alokováno 6, mil. Kč (z toho 6 tis. Kč jsou kapitálové výdaje) a na dotace NNO poskytujícím služby ve vězeňství bylo vyčleněno 3,3 mil. Kč, což je více jak třikrát víc než v r. 212; pro Justiční akademii je vyčleněno 245 tis. Kč, pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) 75 tis. Kč. TABULKA 2: Výdaje státního rozpočtu pro specializované složky orgánů vymáhání práva v oblasti drog v l (tis. Kč) Instituce GŘC NPC ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 3

4 MV nemá ve svém rozpočtu speciální položku na program protidrogové politiky, proto se v předchozích letech uváděly jenom výdaje na NPC. V r. 213 však MV s ohledem na razantní nárůst výroby a distribuce drog v pohraničí s Německem vyhlásilo mimořádný dotační program Prevence drogové kriminality v pohraničí s alokovanou částkou 5 mil. Kč. Složení výdajů ostatních rezortů a institucí se v r. 213 výrazně nemění. RVKPP 95,2 % svých prostředků vynaloží na projekty v oblasti prevence, harm reduction, léčby a následné péče. Na činnost sekretariátu RVKPP včetně výdajů NMS je vyčleněno 4,6 mil. Kč. MPSV na dotace projektům s cílovou skupinou uživatelů návykových látek poskytlo 94,3 mil. Kč 2. MŠMT na dotace na programy primární prevence vynaložilo (1,5 mil. Kč) a na koordinaci oblasti primární prevence, zabezpečení procesu standardizace a certifikace v oblasti primární prevence je vyčleněno (1,2 mil. Kč). MZ má vyčleněnou částku 15 mil. Kč na dotace pro projekty zaměřené na léčbu osob závislých na návykových látkách a v oblasti harm reduction na nákup zdravotnického materiálu. V dalším dotačním programu Národní program zdraví projekty podpory zdraví plánuje vyčlenit částku 227 tis. Kč na projekty zaměřené na prevenci užívání tabáku a alkoholu a 7,2 mil. Kč na výzkum a vývoj v oblasti užívání návykových látek. TABULKA 3: Přehled aktuální výše dotačních titulů v r. 213 ve srovnání s předchozími dvěma roky (tis. Kč) Instituce 211 RVKPP MZ MSMT MPSV MS MV Pozn.: V r. 211 a 212 jde o skutečné čerpání dotací. V r. 213 o alokovanou částku v rozpočtu resp. přidělené dotace k dubnu 213. GŘC resp. jeho součást Celní protidrogová jednotka, plánuje v roce 213 investiční výdaje ve výši 1,7 mil. Kč spojených s odhalováním nelegální přepravy omamných a psychotropních látek a prekurzorů drog. NPC plánuje na rok 213 výdaje ve výši 124,3 mil. Kč bez investičních (kapitálových) výdajů (viz komentář k údajům v předchozí kapitole 1.1). TABULKA 4: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů (tis. Kč) Kraje kraj obce kraj obce kraj obce kraj obce kraj obce Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královohradecký * Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský** Moravskoslezský Samospráva celkem Pozn.: * Do výdajů Královehradeckého kraje nejdou započteny výdaje kraje na domov se zvláštním režimem Domov Dolní Zámek v Teplicích nad Metují ve výši Kč. **U Zlínského kraje byly v letech částky sníženy o finanční prostředky na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a z fondů ESF, které se do statistiky od r. 211 nezapočítávají 2 Navíc v rámci cílové skupiny uživatelé návykových látek MPSV podporuje i domovy se zvláštním režimem. Tyto výdaje však nejsou do statistiky započítány. 3 Odhad. ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 4

5 Výše uvedená tabulka 3 uvádí přehled dotací poskytnutých na projekty protidrogové politiky z dotačních titulů jednotlivých rezortů. Jde o podmnožinu výdajů na protidrogovou politiku jednotlivých resortů, proto výdaje uvedené v této tabulce jsou nižší max. rovné údajům uvedenými v tabulce 1. Prostřednictvím MPSV jsou na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpány také finanční prostředky spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF). Jedná se o několik výzev MPSV a řadu individuálních projektů v krajích především na programy podpory zaměstnanosti osob s problémy s užíváním drog. Projekty se realizují např. na 2-3 roky. Příjemci je poskytnuta záloha a následně proplaceny způsobilé výdaje podle prokázaných nákladů (většinou za období 6 měsíců). Nelze tedy vyčíslit, kolik finančních prostředků bylo poskytnuto za jednotlivé roky. Pro r. 213 bylo v rámci tří grantových výzev MPSV na realizované projekty ke konci března 213 poskytnuto celkem 11 mil. Kč 4. Tyto finanční prostředky jsou monitorovány od r. 21. Vzhledem k zachování konzistentní časové řady nebyly tyto finanční prostředky zatím zahrnuty do celkových výdajů. 3 Výdaje z rozpočtu samospráv Protidrogová politika je financována jak ze státního rozpočtu, tak i z místních rozpočtů, tj. z rozpočtů krajů a obcí. Údaje o výdajích krajů a obcí pocházejí z vyžádaných a upřesňujících informací od krajských protidrogových koordinátorů. V r. 212 poskytly kraje na tuto oblast 176,1 mil. Kč a obce 64,3 mil. Kč, celkem tedy 24,5 mil. Kč. Dle dostupných informací je pro r. 213 vykazováno z místních rozpočtů 224,1 mil. Kč, což znamená opětovný pokles výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů. Vývoj výdajů místních rozpočtů od r ukazuje tabulka 4. Ve výdajích krajů nejsou zahrnuty výdaje na Individuální projekty. Rovněž výdaje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež uváděné u Jihomoravského a Zlínského kraje jsou vyloučeny. Středočeský kraj v roce 212 financoval ze svého rozpočtu pouze terapeutické komunity. Středočeský kraj v r. 212 podpořil projekt Protidrogový vlak ve výši 8 mil. Kč. Do celkových výdajů středočeského kraje nejsou zahrnuty výdaje na programy prevence, protože nebylo možné určit jaká část výdajů je čerpána na specifickou protidrogovou prevenci. 4 Celkové výdaje z veřejných rozpočtů v r. 212 V r. 212 byl zaznamenán meziroční pokles veřejných výdajů zejména v oblasti koordinace, výzkum, hodnocení (o 27,4 %), dále v oblasti prevence (o 11,3 %) a v oblasti prosazování práva (o 1,7 %). Ostatní kategorie služeb zaznamenaly zvýšení výdajů oproti r. 211, nejvýrazněji se zvýšili výdaje na kategorii ostatních/nezařazených služeb. TABULKA 5: Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v r , v tis. Kč Kategorie služby Prevence Harm reduction Léčba Záchytné stanice Následná péče Prosazování práva Koordinace, výzkum, hodnocení Ostatní, nezařazeno ,7 25,3 19, 8,4 3,7 28,8 3, 3,1 1, ,8 26,7 2,4 1,5 4,2 25,5 2,1,9 1, , 28,8 18,6 1,5 5,2 25,5 1,8,5 1, ,9 26,5 17,4 13,9 5, 23,8 3,,5 1, ,7 27,1 18,1 12,2 5,2 23,7 3,3,6 1, ,3 27,4 19,1 13,6 5,8 22,4 2,3 1,1 1, 4 Výzva ,51 Kč na realizované projekty k Výzva , Kč na realizované projekty k Výzva ,62 Kč souhrnně na všechny schválené projekty (zahájení realizace od listopadu 212 až poloviny letošního roku). Cílovou skupinou jsou především osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují, a jiné. Vývoj výdajů podle kategorií služeb od r. 27 do r. 212 uvádí tabulka 5 a graf 1. Celkové výdaje na protidrogovou politiku v r. 212 ze státního a místních rozpočtů podle kraje realizace projektů uvádí tabulka 6 a podrobný přehled výdajů podle kategorií služeb v r. 212 uvádí tabulka 7. 5 Srovnatelná časová řada místních výdajů na protidrogovou politiku existuje v ČR od r. 24. ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 5

6 TABULKA 6: Výdaje na protidrogovou politiku v r. 212 ze státního a místních rozpočtů podle kraje realizace projektů, v tis. Kč (Mravčík, 213) Kraje RVKPP MŠMT MO MPSV MZ MS GŘC NPC Státní rozpočet celkem Kraje Obce Územní rozpočty celkem (%) Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královohradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Výdaje s krajským určením Výdaje s centrálním určením z toho investiční (%) , ,, , , , ,3 21, , , , , , 17,6 5,1 3,8 3,5 1,8 3,8 2,8 2,6 1,9 2,9 7,6 4, 2,1 7,9 67,2 32,8 1,,4 ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 6

7 TABULKA 7: Výdaje na protidrogovou politiku v ČR v r. 212 podle kategorií služeb, v tis. Kč (Mravčík, 213) Kategorie služby RVKPP MŠMT MO MPSV MZ MS GŘC NPC Státní rozpočet celkem Kraj Obce Územní rozpočty celkem (%) Primární prevence Kontaktní centra Harm Terénní reduction programy Nezařazené* Zdravotnická péče** Nezdr. amb. Léčba péče*** Terapeutické komunity Záchytné stanice Následná péče Prosazování práva Koordinace, výzkum, hodnocení Ostatní, nezařazeno ,3 16,4 9,7 1,3 27,4 5,4 4,1 9,6 19,1 13,6 5,8 22,4 2,3 1,1 1, * Jedná se o projekty zahrnující jak činnost kontaktního centra, tak terénní práci. ** Tj. např. AT ambulantní a lůžková péče včetně substituční léčby, detoxifikace, sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. *** Tj. např. ambulantní a intenzivní ambulantní nezdravotnické programy, krizová pomoc, sociální poradenství, sociální rehabilitace, programy NNO ve vězeňství. ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 7

8 GRAF 1: Vývoj výdajů na síť služeb prevence, harm-reduction, léčby a následné péče Prevence Harm reduction Léčba Následná péče Hlavní zdroje informací n Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L., Nechanská, B., Sopko, B., Fidesová, H., Vopravil, J., Jurystová, L Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 212, Mravčík, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, 213. n Ministerstvo obrany (213). Závěrečný účet kapitoly 37 Ministerstvo obrany ČR za rok 212 n Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (213). Závěrečný účet kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR za rok 212. n Ministerstvo zdravotnictví (213). Závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 212. n Ministerstvo spravedlnosti (213). Závěrečný účet kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR za rok 212 n Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích za r. 212 n Interní informace z resortů Oznámení NMS a užitečné odkazy n Veškeré publikace vydané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti včetně, všech čísel Zaostřeno na drogy, jsou v elektronické podobě ke stažení na: Případné objednávky tištěných publikací zasílejte na n Mapa pomoci: změny kontaktních údajů zasílejte na n Kalendář akcí: informace o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři zveřejnit, zasílejte na n Informace o celoživotním vzdělávání v oboru adiktologie jsou dostupné na n Aplikace UniData a PrevData k evidenci klientů a intervencí v drogových službách včetně uživatelské podpory: n Monitoring médií na drogy-info.cz: n Internetová stránka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost: n Při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky fungují nové pracovní skupiny. Pracovní skupina k nálezu Ústavního soudu č. 13/12 větší množství drogy než malé, Pracovní skupina pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe, pokračuje činnost Pracovní skupiny pro financování protidrogové politiky. Sekretariát RVKPP dále organizačně zastřešuje činnost Adiktologického fóra. Aktuální informace o pracovních skupinách a jejich výstupech naleznete na stránkách protidrogova-politika/vybory/ Zaostřeno na drogy Vydává n Úřad vlády České republiky nábřeží E. Beneše 4, Praha 1 IČO 6599 Adresa redakce n Vladislavova 4, Praha 1, tel Odpovědný redaktor n Mgr. Lucie Grolmusová Autoři tohoto čísla n Ing. Lucia Kiššová, Ing. Jiří Peška Toto číslo vyšlo Vychází nejméně 6x ročně. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: MK ČR E ISSN Neprodejné. Distribuci zajišťuje vydavatel. Úřad vlády České republiky, 213 Toto číslo Zaostřeno na drogy připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Editor: Ing. Jiří Vopravil, PhD. ZAOSTŘENO NA DROGY 7/213 (ročník jedenáctý) Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti nábřeží E. Beneše Praha 1 tel str. 8

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku

Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku ZAOSTŘENO NA DROGY 3 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Trendy ve financování opatření protidrogové politiky Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování obsah KVĚTEN - ČERVEN

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Kraj: Hlavního město Praha Předpokládaná celková výše dotací na rok 2014: 40 mil. Kč (dle roku 2013) Vyhlášené

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP

Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP 9. 2. 2012 Ing. Lucia Kiššová a Mgr. Blanka Petrošová sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úvodem Standardní součástí

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku

12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Věstník NKÚ, kontrolní závěry 251 12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí 2 OBSAH STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací

Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací Termín jednání: 13. 3. 2013, 9:00 hodin Místo jednání: budova Úřadu vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 Přítomni: dle presenční listiny

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 schváleno vládou dne 27. března 2013 Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky http://rvkpp.vlada.cz

Více

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 Funkce akčního plánu Akční plán je nezbytným nástrojem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

STÁTNÍHO ROZPOČTU. n a r o k 2 015. K AP I T OL A 3 0 4 - Úřad vl á d y České republiky. vedoucí Úřadu vlády České republiky

STÁTNÍHO ROZPOČTU. n a r o k 2 015. K AP I T OL A 3 0 4 - Úřad vl á d y České republiky. vedoucí Úřadu vlády České republiky NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU n a r o k 2 015 K AP I T OL A 3 0 4 - Úřad vl á d y České republiky Předkládá: Ing. Pavel Dvořák vedoucí Úřadu vlády České republiky OBSAH: 1. Rozpočet na rok 2015... 3 2. Vlivy

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec & finance str. 46 Miloslav Macela MPSV - časopisy Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více