LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)"

Transkript

1 Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní úvěr obchodní krátkodobé a dlouhodobé závazky podniku dlouhodobé emitované CP (obligace) leasing dluhopisy dotace faktoring forfaiting tiché společenství Obchodní úvěr mezi odběratelem a dodavatelem levný, spolehlivý, bezrizikový vnější zdroj LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Operativní smlouva uzavřena na kratší dobu než je životnost pronajatého majetku majetek zůstává po skončení leasingu leasingové společnosti smlouvu lze vypovědět Finanční smlouva nelze vypovědět majetek přechází po skončení leasingu do vlastnictví nájemce Prodej a zpětný leasing podnik prodá svůj majetek LS a pronajme si ho od ní Leasing Výhody: snadnější sjednání než v případě úvěru, leasingové splátky si můžeme zahrnout do provozních nákladů Nevýhody: Dražší než přímý nákup nebo nákup na úvěr. Po dobu trvání leasingu je předmět vlastnictvím LS Dluhopisy CP, který vyjadřuje závazek dlužníka (vydavatele) vůči věřiteli (majiteli CP) dlužník se zavazuje splatit věřiteli nominální hodnotu SP a vyplácet úrok 1

2 Tichý společník podnikatel získá od konkrétní osoby (tichého společníka) vklad společník není nikde registrován, jedná se tedy o utajené spolupodílení se na podnikání Rozvaha přehled o finančních zdrojích podniku a jejich užití (k určitého roku) strana aktiv (druhy majetku podniku) strana pasiv (zdroje krytí majetku) AKTIVA: Investiční majetek nehmotný majetek (software) hmotný majetek (budovy, stroje, pozemky) finanční majetek (CP dlouhodobé) Oběžný majetek zásoby pohledávky peníze a CP krátkodobé PASIVA: Vlastní kapitál základní kapitál rezervní fond nerozdělený zisk Cizí kapitál krátkodobý krátkodobé úvěry závazky rezervy Cizí kapitál dlouhodobý bankovní úvěry vydané obligace Hotovostní platební styk mezi obyvatelstvem navzájem, mezi podniky dokladem je příjmový a výdajový pokladní doklad, poštovní poukázky šek (forma CP, obsahuje příkaz výstavce šeku (tj. majitele účtu u peněžního ústavu) aby vyplatil stanovenou částku osobě uvedené na šeku) Bezhotovostní platební styk příkaz k úhradě, příkaz k inkasu (věřitel dává příkaz bance aby z účtu dlužníka vybrala peníze a převedla je na jeho účet) 2

3 Věřitel = dodavatel (poskytuje úvěr) Dlužník = odběratel (žádá o úvěr) Směnka platební prostředek úvěrový CP který musí mít předepsané náležitosti obsahuje závazek výstavce (dlužníka), že zaplatí dlužnou částku je splatná buď ve lhůtě uvedené přímo na směnce nebo při předložení (tj. VISTA směnka) převoditelná také tzv. rubopisem (na rubu je napsán člověk, na kterého se má převést) Druhy směnek vlastní (dlužník se zavazuje, že zaplatí věřiteli ) cizí (dlužník přikazuje bance, aby zaplatila věřiteli..) cizí na vlastní řad (věřitel přikazuje dlužníkovi, aby zaplatil) PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Živnosti ohlašovací (volné, řemeslné, vázané) koncesované (pro zahájení živnosti musíme mít zvláštní povolení, tj. koncese prodej zbraní ) Družstva minimálně 5FO, vklad nejméně Kč Obchodní společnosti osobní veřejná obchodní společnost komanditní společnost Obchodní společnosti kapitálové společnost s ručním omezeným (vklady společníků tvoří základní jmění, musí činit Kc) akciová společnost (ZJ bez upisování akcií , s upisováním akcií ) Akcie CP který obsahuje: Obchodní jméno a sídlo vydávající společnosti Nominální hodnotu akcie Číselné označení Označení, zda je o akcii na jméno nebo na majitele Datum vydání 3

4 Akcie mohou znít: Na majitele jsou převoditelné pouhým předáním Na jméno jsou převoditelné rubopisem Druhy akcií: Kmenové základní akcie Zaměstnanecké Prioritní vyplývají z nich přednostní práva na dividendu Cena akcií: Nominální je uvedena přímo no akcii Tržní závisí na vztahu nabídky a poptávky, zajímá nás při prodeji akcie Při emisi akcií může být: Emisní ážio když je tržní cena vyšší než nominální cena Emisní disážio když je tržní cena nižší než nominální cena Dividenda zisk připadající na jednu akcii Odpisy postupné přenášení ceny IM do nákladů daňové (řídí se zákonem o DP) účetní (řídí se konkrétními podmínkami používání majetku v daném podniku) ZO - ZAHRANIČNÍ OBCHOD spojení hospodářství dané země s hospodářstvím jiných zemí Formy ZO: Export, import, reexport (nákup zboží v cizině a prodej do třetí země) Placení v ZO: před uskutečněním dodávky při dodání zboží (dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso) po dodání zboží (akreditiv s odloženým placením) částka je zaplacena až po určité době po předložení dokladů, často po 3 měsících Dokumentární akreditiv účastníci: vývozce, banka vývozce, banka dovozce, dovozce dovozce dá příkaz své bance k otevření akreditivu a sdělí podmínky pro placení (faktura, přepravní doklady, ) Banka dovozce to sdělí bance vývozce a ta to oznámí vývozci ten odešle zboží a předá dokumenty své bance, ta je zkontroluje a jsou-li v pořádku, dochází k zaplacení oboustranně výhodný způsob placení Dokumentární inkaso účastníci stejní u DA vývozce odešle zásilku, předá doklady své bance s inkasním příkazem, banka vývozce předá doklady bance dovozce, ta to sdělí dovozci a ten zaplatí bance a obdrží doklady vzniká nebezpečí, že vyvezené zboží odmítne kupující převzít a zaplatit. 4

5 Faktoring způsob placení odkoupení pohledávek se splatností dnů faktoringovou společností jedná se o odkup pohledávek, které nejsou zajištěny záručními instrumenty Forfaiting odkoupení pohledávek se splatností 90 dní až 7 let fofaitingovou společností odkup zajištěných pohledávek nad USD (zajištění bankovní záruka, směnka) týká se pohledávek především za zahraničními subjekty Při hodnocení finančního zdraví podniku sledujeme likviditu (k zajištění likvidity slouží oběžný majetek převedeme ho rychle na hotovostní peníze) a výnosnost (rentabilita). Finanční analýza posuzuje úroveň hospodaření firmy, podklad pro finanční rozhodování podniku rozbor absolutních vstupních veličin (horizontální a vertikální analýza) práce s poměrovými ukazateli (ukazatele likvidity, aktivity, rentability) (podklady: rozvaha, výkaz zisků a ztrát) Rentabilita - poměrný ukazatel v jehož čitateli je vždy ZISK a ve jmenovali vstupy jako náklady, vlastní kapitál, Např. ROE - Zisk / vlastní kapitál (rentabilita vlastního kapitálu) Cash flow výsledkem zjišťování C.F. je platební schopnost podniku sledujeme, jak peníze do podniku přitékají a odtékají užití při finančním plánování, při hodnocení hospodaření podniku C.F. v oblasti: provozní, investiční, finanční C.F. = provozní + investiční + finanční oblast C.F. zjišťujeme metodami: Přímá metoda = výnosy náklady = zisk a ten pak upravíme o změnu stavu pohledávek, zásob, závazků. Sleduje skutečné příjmy a výdaje Nepřímá metoda = zisk + odpisy +/- změna stavu pohledávek, zásob, Vychází z výsledku hospodaření podniku (zisk nebo ztráta se upravují o nepeněžní toky a o změny položek rozvahy) 5

6 CP CENNÝ PAPÍR - listina, která představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo CP vydal CP podle převoditelnosti CP na doručitele (ten, kdo CP přinese, dostane peníze) CP na jméno mohou být předány pouze s předchozím uvědoměním dlužníka CP na řad jsou převoditelné rubopisem (na zadní stranu CP se napíše jméno na koho se má převést) CP dlužnické (obligace, směnka ) CP majetkové (akcie) Trh CP může být primární (obchodujeme s CP poprvé) Sekundární (obchodujeme s CP poněkolikáté) Obligace CP, který vyjadřuje závazek dlužníka (výstavce) vůči vlastníkovi jsou obchodovatelné, lze je dědit, darovat, prodávat mají pevně stanovenou splatnost (např. za 5 let) vydávají se na jméno nebo na majitele přinášejí výnos formou předem stanoveného pevného procenta může je vydávat podnik, město, stát, banka Akcie X obligace Obligace má pevně stanovenou úrokovou míru, akcie ne Majitel obligace nemá hlasovací právo, nepodílí se na řízení (majitel akcie ano) Majitel obligace má právo na vrácení nominální hodnoty, majitel akcie ji může prodat Depozitní certifikáty CP vystavené bankou banka potvrzuje, že byla uložena určitá částka na stanovenou dobu a na určený úrok Burza zvláštním způsobem organizované shromáždění určitých osob, které se setkávají v určitou dobu na určitém místě a tam obchodují podle pravidel s vymezenými druhy CP obchod na burze zprostředkovávají makléři kurz CP jeho cena, při které dosáhne největšího obratu Banky Nabízejí podnikatelské účty, nepodn účty, sporožira, zváštní druhy spoření (stavební spoření, penzijní připojištění, ) Úvěrová činnost banky úvěry 6

7 Kontokorentní úvěr tzv. smíšený účet ukládání prostředků, poskytování úvěrů může mít i pasivní zůstatek a to až do výše sjednaného limitu Eskontní úvěr banka odkoupí od zákazníka směnku(tím on získá peníze) v den splatnosti ji předloží dlužníkovi ke splacení, v případě jeho platební neschopnosti dává banka směnku jejímu poslednímu majiteli Avalový úvěr banka je hlavním ručitelem, pokud dlužník v den splatnosti směnku nezaplatí, nepředává ji banka poslednímu majiteli ale jedná sama Lombardní úvěr je krytý movitou zástavou (např. CP, drahými kovy) Hypoteční úvěr dlouhodobý úvěr poskytuje se na pořízení nemovitostí je jištěn zástavním právem k nemovitosti SOUČASNÁ A BUDOUCÍ HODNOTA PENĚZ - BH - Budoucí hodnota = současná hodnota x úročitel - Úročitel = (1+r) n - Jestliže uložím u banky dnes určitou částku peněz, kolik tam budu mít např po 6 letech BH - SH - budoucí hodnota x odúročitel - Odúročitel = (1+r) -n - Abychom měli za 5 let v bance určitou částku peněz, kolik tam musíme uložit dnes..sh Anuita - pravidelné platby ve stejné výši za určité období Střadatel - (pro pravidelné ukládání buď na začátku nebo na konci roku). Pokud UKLÁDÁME pravidelně po dobu 4 let např 4000 při 9%... Umořovatel - Pokud budeme PŮJČKU splácet pravidelnými platbami na konci roku Zásobitel přestavuje vklad, který musím mít abych z něj mohla po n období vyplácet určitý důchod Fondovatel - po 5 letech na účtě 5000 tak těch 5000 vynásobím vzorcem Fondovatel - tím získám anuitu, tedy platbu, kterou budu muset 5 let ukládat i (1+i) n *1 (1+i) n *1 i 7

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Zdroje financování podniku s ohledem na jejich dostupnost a efektivnost. Jitka Ambrozová

Zdroje financování podniku s ohledem na jejich dostupnost a efektivnost. Jitka Ambrozová Zdroje financování podniku s ohledem na jejich dostupnost a efektivnost Jitka Ambrozová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním účelem této práce je získat kompletní přehled vhodných externích a interních

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1.1. Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při:

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky KAPITOLA 1 MARKETING 1. Vysvětlete pojem marketing včetně jeho různého pojetí. 2. Jaké znáte vrstvy totálního výrobku? 3. Stanovte postup ceny nového výrobku a vyjmenujte jednotlivé její metody. 4. Co

Více