A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek je Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude Ve výjimečném případě lze celou přihlášku (díly A,B,C,D) zaslat v tištěné formě na naši adresu. Název soutěžního Ulice V Lipkách - rekonstrukce středového pásu se stezkou pro chodce a cyklisty řešení včetně revitalizace zeleně Soutěžní kategorie* Bodová řešení Liniová řešení x Plošná řešení Jméno a funkce Ing. Karel Šimonek - Telefon kontaktní osoby cyklokoordinátor Datum Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný formulář můžete zaslat em B) PODROBNÝ POPIS nebo C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10) Fotografie: v elektronické podobě ( em nebo na cd či jiném datovém médiu) Mapy,výkresy: v elektronické nebo tištěné podobě Jakékoliv dotazy k soutěžním podmínkám a k vyplnění přihlášky Vám rádi zodpovíme na telefonu A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa předkladatele Statutární město Hradec Králové, odbor hlavního architekta, tř. ČSA 408, Hradec Králové PSČ IČ *) Odpovídající kategorii prosím označte křížkem. Jako pomůcka mohou sloužit níže uvedené příklady. - Bodová řešení: např. úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy ) apod. - Liniová řešení: např. komunikace pro chodce/cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy ) apod. - Plošná řešení: např. dopravně zklidněné zóny ( tempo 30, obytné zóny ), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.

2 B) PODROBNÝ POPIS SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ Základní údaje Umístění soutěžního řešení (např. jména ulic, čísla komunikací apod.) Zhotovitel díla (včetně kontaktu) Středový pás zeleně se stezkou pro chodce a cyklisty se nachází při západní části centra města. Ulice V Lipkách tvoří důležitou radiální místní komunikaci v území s obytnou zástavbou a školskými objekty atvoří významnou pěší a cyklistickou vazbu města. Termíny realizace (včetně data kolaudace) I. etapa 11/2010-5/2011 II. etapa 3/2012-9/2012 Autor projektu (včetně kontaktu) Ing. arch. Jan Buchar tel TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362 Hradec Králové, M- SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, STRABAG a.s. Kladská 1082, Hradec Králové Financování soutěžního řešení Náklady na realizaci, rozpočet Způsob a zdroje financování Popis původního stavu Důvody pro změnu původního stavu Stav před realizací 8,2 mil Kč rozpočet města bez dotační podpory Před rekonstrukcí sloužil středový pás ulice V Lipkách převážně jako chodník, pouze ve východní části pak jako společná stezka pro chodce a cyklisty. V celém úseku byla nejasná organizace nemotorové dopravy a místa křížení s cedlejšími příčnými komunikacemi nebyla pro chodce a cyklisty bezpečná (nepřehlednost, velké rychlosti vozidel). Současně zde dožívaly některé stávající vzrostlé lípy a v zásadě i torza mobiliáře. * jasně definovat trasy nemotorové dopravy * zvýšit bezpečnost na kříženích s bočními komunikacemi * realizovat opatření regulující rychlost vozidel * zvýšit bezpečnost u areálu škol pro chodce * zpřehlednit křižovatková místa * bezbariérovost * zajistit kvalitní zeleňa mobiliář * Stav po realizaci

3 Realizované změny, přehled použitých opatření V rámci této akce byla kompletně rekonstruována středová asfaltová stezka, která byla v celé délce vymezna jako společná pro chodce a cykisty bez oddělení provozu (DZ C9a,b). Ve východní části ulice byla u areálu škol fyzicky zvýšena celá křižovatková plocha na křížení přístupových pěších tras s motorovými komunikacemi. Na dalších dvou vjezdových komunikacích k obytné zóně labské kotliny byly stavebně provedeny zvýšené přechody pro chodce, v prostoru parkovací plochy u gymnázia J.K.Tyla byl vymezen koridor pro kontinuální vedení stezky. Kompletně byly doplněny varovné a orientační prvky (bezbariérovost) a zkvalitněny byly světelné podmínky na přechodech. Celkovou revitalizací prošly prvky a plochy zeleně a mobiliář. Doplněny byly přirozené doplňkové pěší propojení k logickým cílům v okolí. Přínos řešení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (skutečný nebo předpokládaný) Další pozitivní dopady soutěžního řešení (zklidnění dopravy, zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou nebo veřejnou dopravu apod.) Přínos soutěžního řešení pro obyvatele * srozumitelnost organizace jednotlivých složek dopravy * snížení rychlosti motorových vozidel na přechodových místech pro chodce * zajištění návaznosti na příčné trasy * přehlednost v křižovatkových prostorech * větší vnímání nemotoristů ze strany řidičů * celkové zkliděnné celého úseku ul. V Lipkách * Hlavní charakteristikou realizovaného řešení je celkvoé zklidění provozu a snížení rychlosti motorových vozidel v úseku s intenzivní nemotorovou dopravou. Významné je použití zvýšené křižovatkové plochy na spojení šesti úseků místních komunikací (3 ulic a doprovodné komunikace) v přímé blízkosti centra města. Návazné, popř. předcházející etapy, vazba na širší koncepci, strategické dokumenty apod. Publicita, způsob informování a zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu Proběhlo, popř. proběhne vyhodnocení úspěšnosti soutěžního řešení? Jakým způsobem? Dostupné údaje o vývoji dopravní nehodovosti v lokalitě Intenzity automobilové (popř. pěší, cyklistické) dopravy na dotčených komunikacích Širší souvislosti řešení Rekonstrukce středového pásu v ulici V Lipkách je v souladu s platným územním plánem města a navazuje na vedení páteřních cyklistických komunikací v centru města. Tato podpora nemtorové dopravy je základním cílem a principem Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové. Akce dále navazuje na projekt bezbariérových tras města. Záměr rekonstrukce byl s ohledem na nutné kácení poškozených dřevin i na omezení v dopravě dopředu zveřejně v městském zpravodaji Radnice, na webu města a kordinace proběhla s místní samosprávou. S časovým předstihem byly přímo v území instalovány komplexní informační poutače. Vlatsní realizaci předcházelo zpracování studie úprav v ulicii V Lipkách, která byla standardně projednána s příslušnými subjekty. Tato studie byla dále dle aktuálních potřeb upravena s následným navázáním projektu dopravního značení. 16 zjištěných dopravních nehod od na řešeném úseku ulice V Lipkách (zdroj: jdvm). ulice V Likách západ: cca 4800 vozidel/den; ulice V Lipkách východ cca 1600 vozidel/den; (zdroj: dopravní model města 2012) Technické parametry řešení

4 Podrobnější údaje o rozměrech, plochách, objemech apod. * délka řešených úseků: V Lipkách západ cca 285 m; V Lipkách východ: cca 530 m * šířka středového asfaltového pásu cca 4 m * počet řešených přechodů * Další důležité okolnosti, souvislosti, komentáře apod. Jednou z hlavních diskutovaných otázek při zpracování návrhu řešení bylo, jak řešit vedení chodců a cyklistů na středové stezce. Po zvážení byla vybrána varianta se vedením obou druhů dopravy v jednom, neděleném prostoru. Po zprovoznění je možné zodpovědně konstatovat, že toto řešení nepředstavuje žádné problémy a chodci i cyklisté si zde dokážou vzájemně vyhovět na principu "chránit a respekotvat slabšího". Na rekonstrukci město plánuje navázat úpravou křížení ulice V Lipkách a silnice I/31 (městský okruh), což je podmíněno většími stavebními úpravami této křižovatky včetně SSZ. Problém akce: neexistence přechodu/přejezdu stezky C9 přes motorovou komunikaci. C) ANKETA Odkud jste se o soutěži dozvěděli? Co pro vás bylo při přípravě a realizaci soutěžního řešení nejobtížnější? Spolupracovali jste již s Nadací Partnerství? Pokud ano, uveďte prosím název projektu(ů). Měli byste v budoucnu zájem využít služeb Partnerství o.p.s. (např. mobility management, bezpečné cesty do školy, facilitační služby, zapojování veřejnosti apod.)? * dlouhodobá povědomost o soutěži * webové stránky Nadace Partnerství * mailové výzvy příslušným osobám a subjektům * * určit způsob souběžného vedení pěší a cyklistické dopravy * nutné kácení poškozených dřevina a požadavky na náhradní výsadbu - vnímání od veřejnosti * řešení bezbariérových úprav * Ano. Šlo o dřívější projekty v soutěži Cesty městy (terminál hromadné dopravy, Gočárova tř., humanizace sídliště Jugmannova, přechody u FNHK) a pravidelná spolupráce při rozvoji cyklodopravy. O tyto aktivity, opatření a konkrétní projekty má město Hradec Králové pravidelný zájem a uvítáme všechny novinky v této oblasti. Jedná se o základní a cílená opatření, která jsou součástí přijaté Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové. D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA 1) Fotodokumentace (v elektronické podobě) - původní stav (přípustné je i letecké foto) - současný stav realizované úpravy (nejlépe ve formátu.jpg, 3 MPx, 300 dpi) zachycující proměnu prostoru (řešeného území) 2) Mapová a výkresová dokumentace (v elektronické nebo tištěné podobě) - situace (mapa) širších vztahů, objasňující polohu řešeného území či prostoru ve městě nebo obci a jeho napojení na komunikační síť - situace původního stavu - situace realizované úpravy (skutečně provedeného stavu). V případě, že jde o první etapu realizace rozsáhlejšího záměru, požadujeme i schéma situace celého záměru; pokud se jedná o složitější dopravní řešení, je možné toto doložit samostatným dopravním schématem. Partneři soutěže

5 generální partner partneři hlavní mediální partner mediální partner

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy Národní rozvojový program mobility pro všechny Schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dne 29.8. 2008-1 - Úvod V rámci

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky: A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

S t r a t e g i e p a r k o v á n í v e m ě s t ě B r n ě (Část A)

S t r a t e g i e p a r k o v á n í v e m ě s t ě B r n ě (Část A) S t r a t e g i e p a r k o v á n í v e m ě s t ě B r n ě (Část A) Etapa II. Návrhová část (zkrácená verze týkající se MČ Brno sever) Cílem Návrhové části SPMB je stanovení pravidel resp. metodiky pro

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009-1 - Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru

Více

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze d 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategický plán rozvoje města Hořice ZPRACOVALA SPOLEČNOST: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Kontaktní osoba: PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. tel. 236 080 556 GSM:

Více