VARIA X Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA X Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003"

Transkript

1 VARIA X Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003

2 VARIA X Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok ) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2003

3 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava

4 Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV Bratislava Vedecký redaktor Doc. PhDr. Slavomír Ondrejoviè, CSc. Recenzent Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. ISBN

5 Obsah Mira Nabìlková: Úvodné slovo... 7 Zdeòka Opavská: Nìkterá pojmenování užívaná odpùrci a pøívrženci (z pragmaticko-slovotvorného hlediska)... 9 Zdeòka Tichá: Profesionalizmy a slangizmy Kateøina Málková: Kongruence èeských a nìmeckých neslovesných frazeologismù z kvantitativního hlediska Dana Baláková: K výskumu somatických frazém s komponentom hlava Mária Ferenciová: Básnická licencia v diele Jána Bocatia Hungaridos libri poematum quinque Angela Škovierová: Práce slovenských autorov pôsobiacich v Èechách používané pri výuèbe jazyka v období humanizmu Miriam Medòanská: Kategória èasu v slovenských príslovkách Marcela Reslová: Aspekty pøítomného èasu v èeštinì a v angliètinì Jitka Mravinacová: Možnosti konkurence u pøejatých substantiv na -ing/-ink (na základì sémantické analýzy) Michal Fedák: Lexika synchrónnych internetových textov Alena Krausová: Rysy mluvenosti v chatových pøíspìvcích na Internetu Andrea Rafayová: ALL: GD0 TR0XU P0P15MENKUYE? (O komunikácii prostredníctvom krátkych textových správ SMS a teletextu) Peter Kostelník Karol Furdík: Pravdepodobnostný model tvarovej podobnosti pre flektívne jazyky Petra Hudková: Znaèkování (taggování) ve flexivních jazycích Giorgio Cadorini: Furlanština a klasifikace románských jazykù Marián Sloboda: Øecká a makedonská etnická skupina v Èesku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje Hana Marešová: K morfologické charakteristice jazyka èeské enklávy v polském Zelovì Zlatuše Braunšteinová: Staroèeská pøísloví a jejich lexikografická hodnota Martina Jamborová: Významové promìny slova páteø Miloslava Vajdlová: Analýza sémantické a slovotvorné struktury staroèeských lexikálních jednotek dívati sì, diviti sì s pøihlédnutím k jejich vzájemnému vztahu a následnému novoèeskému vývoji

6 Viera Kováèová: Po¾ský dialektológ Zdis³av Stieber a jeho výskum sotáckych náreèí Iveta Valentová: Priezvisko ako funkèný èlen živého osobného mena Jaromír Krško: Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy (na príklade Dobšinej) Martina Šmejkalová: Téma dívèí války a tvorba antroponym u Václava Hájka z Liboèan Lenka Haasová: Metafora jako projev jazykové kreativity Pavla Šmídová: Ke vztahu juxtapozice a prefixace u neologizmù Kamila Karhanová: Mezitextové navazování a politické ideologie v èeských novinách 90. letech Maria Magdalena Nowakowska: Perswazja jêzykowa w drobnych og³oszeniach prasowych Ladislav Janovec: Autorský slovník Jaroslava Seiferta souèasný stav, zmìny koncepce a budoucnost projektu Blanka Michalová: Metodické poznámky k problematice èetby starých èeských rukopisù (nejen barokních) Joanna Mielczarek: Uwagi na temat ortografii rêkopisu czeskiego ze zbiorów ksi¹ nicy miejskiej w Toruniu Kamil Kopecký: K možnostem zaèlenìní slovenštiny do vyuèovacích osnov na ZŠ Jaroslava Loudová: Komunikace žákù støedních odborných škol v odborném stylu Lidia Wiatrowska: Kilka uwag o interferencji w jêzykach s³owiañskich (na materiale jêzyka polskiego i jêzyka serbskiego) Mária Šimková: Navrávaèky Dominika Tatarku: èlovek, rozprávanie, text Peter Karpinský: Pokus o historicko-jazykovú analýzu listiny z roku 1865 pochádzajúcej z východného Slovenska Gabriela Zorièáková: Priestor mesta v próze W. S. Reymonta Zas¾úbená krajina a Viléma Mrštíka Santa Lucia (Dve podoby mesta v západoslovanských literatúrach) Irena Malec: Motív hrude a pàs v poézii slovenského romantizmu Bronislava Holièová: Kompozitá s prefixoidom bio Silvia Kotulièová: K ortoepickej problematike anglicizmov v slovenèine

7 Milí priatelia kolokvialisti, stojím tu dnes na týchto schodíkoch pred Vami v istom, veï aj legitímnom, myslím, dojatí je nám asi všetkým jasné preèo. Desa rokov akéhoko¾vek života je ve¾a. Stvori a udrža desa rokov pri živote podujatie typu nášho kolokvia, prièom toto udržanie pri živote možno súèasne charakterizova ako jeho stály rozvoj, je naším spoloèným úspechom, povedzme, že je to naše spoloèné dielo, na ktoré naozaj môžeme by hrdí. Prezerala som si pred cestou sem predchádzajúce roèníky zborníka Varia, naše výkladné skrine s uverejnenými príspevkami, ktoré tu odzneli, èítala si v nich otváracie prejavy predsedov našej gestorskej inštitúcie, Slovenskej jazykovednej spoloènosti pri SAV (za èas existencie kolokvia sa na tomto poste vystriedali traja Klára Buzássyová, Ivor Ripka a Slavo Ondrejoviè) od prvého, v ktorom je popri formulovaní motívov zrodu naznaèená aj viera v budúci úspech podujatia, cez ïalšie, kde sa už odráža rados z jeho vývinu. Bolo mi milé, keï som si tak pri rozmýš¾aní o nás a našej ceste uvedomila, ako pre nás za tie roky apelatívum kolokvium aj bez ïalších urèení nadobudlo charakter propria... To bolo vlani na Kolokviu... Stretneme sa na Kolokviu? Vieme, o èom je reè. Nechcem hovori dlho, máme pred sebou dos práce, ale predsa ešte aspoò nieko¾ko slov. O úèastníkoch: už tu dnes pri prirodzenej výmene a obnove mladých výskumníkov nie je ve¾a tých, èo boli na prvých roèníkoch Kolokvia, a hoci je nemálo aj takých, èo boli na òom len raz èi dva razy, väèšina z nás, a svedèí to iste o nieèom, ostáva Kolokviu verná po mnoho rokov. No a v takej peknej vyváženosti stálosti a zmeny každý rok prichádza a prináša nieèo nové niekto nový. Osobne považujem za prejav uznania princípom a priebehu Kolokvia skutoènos, že, hlásiac sa otvorene k jeho inšpiratívnosti, naši èeskí kolokvialisti v tomto roku v Prahe zorganizovali prvý roèník Setkání mladých jazykovìdcù, ktoré iste bude aj v ïalších rokoch podobne ako naše dôležitým miestom plodných odborných a priate¾ských stretnutí. Chcem sa tu teraz poïakova všetkým, èo za tých desa rokov prispeli k úspešnému priebehu našich rokovaní, na prvom mieste tým, ktorí prišli predstavi výsledky svojej práce, ktorí pod¾a svojho 7

8 naturelu s rozliènou mierou nasadenia vstupovali do diskusií (tu patrí vïaka aj starším kolegom, ktorí prichádzali podeli sa so svojimi skúsenos ami a poznaním), všetkým, èo vytvárali príjemnú priate¾skú atmosféru. Vlani som pri otváraní IX. roèníka Kolokvia hovorila, že by tu pri jubilejnom desiatom roèníku rád bol s nami aj profesor Horecký, ktorý sa celé roky aktívne viaczložkovo na priebehu Kolokvia podie¾al sme mu za to ve¾mi vïaèní. Žia¾, zdravotný stav mu nedovolil prís. Osobne sa ale teraz možno poïakova dr. Kláre Buzássyovej, ktorá ako predsedníèka Slovenskej jazykovednej spoloènosti v èase úvah o prvom Kolokviu jeho ideu ve¾mi podporovala, stála aj pri zrode názvu nášho zborníka Varia a v priebehu rokov medzi nás prichádzala chcela by som ju poprosi, aby v tejto slávnostnej chvíli povedala nieko¾ko slov. Bola by som rada, ak by nám aj Giorgio Cadorini, ako predstavite¾ furlansko-èeskej lingvistiky a významná stálica našich stretnutí, povedal nejaké slovo o priebehu prvého roèníka èeského (a nie len èeského) Setkání. Skôr než im však odovzdám slovo, ešte sa celkom struène neslávnostne ospravedlním za sklz s vydaním zborníka Varia IX dúfam ale, že sa ho èoskoro vyda podarí. Takže vypoèujme si ešte nieko¾ko milých jubilejných slov. A potom už kto s èím prišiel, o èom v uplynulom roku rozmýš¾al, na èom pracoval... Som zvedavá, verím, že my všetci... Mira Nábìlková 8

9 Nìkterá pojmenování užívaná odpùrci a pøívrženci 1 (z pragmaticko-slovotvorného hlediska) Zdeòka Opavská Ústav pro jazyk èeský AV ÈR, Praha V tomto pøíspìvku se zamìøíme na nìkterá pojmenování, která užívají pøívrženci a odpùrci v oblasti politiky. Soustøedíme se pøedevším na ty výrazy, které oznaèují pøíslušníky, pøívržence, pøípadnì odpùrce politické strany, hnutí nebo urèité politické skupiny. Podle typu motivujícího pojmenování je možné vybraný materiál 2 pracovnì rozdìlit do ètyø skupin. 1. Východiskem je název politické strany, hnutí apod. Motivovaným pojmenováním mùže být výraz dvouslovný, napø. sociální demokrat (èlen Èeské strany sociálnì demokratické), obèanský demokrat (èlen Obèanské demokratické strany). Dvojí motivaci má dvojí pojmenování èlena Køes anské a demokratické unie Èeskoslovenské strany lidové: dvouslovný výraz køes anský demokrat podle první èásti dvojièkového názvu a jednoslovné pojmenování lidovec podle èásti druhé. Také pro oznaèení èlena Unie svobody se užívá dvojí pojmenování jednoslovný (a výraznì frekventovanìjší) výraz unionista a slovní spojení svobodný unionista (pro odlišení od demokratických unionistù èlenù Demokratické unie). Pro oznaèení èlena strany Sdružení pro republiku Republikánské strany Èeskoslovenska se užívá jednoslovný výraz republikán. Vedle stran se v politické sféøe vyhraòují i jednotlivé politické skupiny, hnutí, obèanské iniciativy apod. Jako pøíklad lze uvést skupinu signatáøù a sympatizantù iniciativy Impuls 99 a skupinu soustøedìnou kolem výzvy Dìkujeme, odejdìte. 3 V politické publicistice se pro oznaèení pøedstavitelù a pøívržencù první skupiny užívá výraz impulsista, pro oznaèení pøívržencù druhé skupiny bylo vedle neutrálního opisu typu signatáøi výzvy Dìkujeme, odejdìte zatím zaznamenáno pouze okazionální pojmenování dìkujemák (s expresivním hanlivým zabarvením). 2. Dalším motivujícím pojmenováním mùže být zkratka názvu politické strany, hnutí apod.: napø. ódeesák èlen Obèanské demokratické strany (ODS), oïák i odista èlen Obèanské demokratické aliance (ODA), ohák èlen Obèanského hnutí (OH). Slova odvozená sufixem -ák mají expresivní zabarvení. 1 Tento pøíspìvek vznikl v rámci grantu Systémotvorné procesy neologizmù v souèasné èeštinì, GA AV ÈR, r. è. A Zdrojem materiálu je slovník Nová slova v èeštinì (slovník neologizmù), Academia, Praha 1998, rukopis pøipravovaného 2. dílu slovníku Nová slova v èeštinì a neologická databáze lexikologicko-terminologického oddìlení ÚJÈ AV ÈR. 3 Impuls 99 vznikl v èervenci r jako iniciativa intelektuálù vyjadøujících své obavy ze souèasné politické a spoleèenské situace a hledajících cestu k nápravì tohoto stavu. Výzva Dìkujeme, odejdìte byla zveøejnìna v listopadu 1999 bývalými studentskými vùdci z listopadu 1989; také jejím obsahem je kritika souèasného stavu politiky. 9

10 3. Tøetí, velmi poèetnou a kvùli výrazné personalizaci a promìnlivosti politické scény i otevøenou skupinu názvù tvoøí pojmenování, která jsou motivována jménem urèité osobnosti, pøedstavitele politické strany nebo urèitého (politického) uskupení, smìru apod. Vìtšina substantiv v této skupinì je odvozena sufixem -ovec, v nìkterých pøípadech existují slovotvorné izolexémní varianty -ovec::-ista 4 : napø. klausovec::klausista pøíznivec, pøívrženec V. Klause (pøedsedy Obèanské demokratické strany), zemanovec::zemanista pøíznivec, pøívrženec M. Zemana (pøedsedy Èeské strany sociálnì demokratické). Podobnì jsou tvoøena napø. pojmenování luxovec stoupenec, pøíznivec J. Luxe, kasalovec stoupenec, pøíznivec J. Kasala 5, rumlovec stoupenec, pøíznivec J. Rumla, kühnlovec stoupenec, pøíznivec K. Kühnla 6, kalvodovec stoupenec, pøíznivec J. Kalvody, kroupovec stoupenec, pøíznivec D. Kroupy 7, grebeníèkovec stoupenec, pøíznivec M. Grebeníèka 8 (pøedsedy Komunistické strany Èech a Moravy) nebo sládkovec stoupenec, pøívrženec M. Sládka 9. Vytváøejí-li se uvnitø politických stran urèité frakce, platformy atd., jejich èlenové a pøívrženci jsou pojmenováni podle pøedstavitelù tìchto skupin, napø. v Èeské stranì sociálnì demokratické existuje køídlo grossovcù (podle S. Grosse) a šloufovcù (podle M. Šloufa). Pokud je osoba, jejíž jméno je motivujícím výrazem, nejen význaènou osobností, ale také i pøedstavitelem, pøedsedou politické strany, mùže dojít u významu daného slova ke kombinaci jednotlivých významových odstínù, napø. klausovec, klausista je stoupenec, pøíznivec politika V. Klause, ale také to mùže být pøíznivec Obèanské demokratické strany, jejímž pøedsedou je V. Klaus, nebo èlen této strany. Pøi tvoøení názvù oznaèujících odpùrce jednotlivých osobností, jejich chování, pøípadnì politické strany, kterou reprezentují, se využívá pøedevším prefix anti-, napø. antiklausovec, antirumlovec, antisládkovec. Z uvedených dokladù je zøejmé, že se pøi tvoøení jmen stoupencù a pøívržencù v uvedených tøech skupinách uplatòují sufixy obvyklé pøi tvoøení jmen pøíslušenských (-ovec, -ista, -ák). Expresivita je pøedevším spojena se substantivy tvoøenými sufixem -ák (ódeesák, oïák, dìkujemák); u slov tvoøených sufixem -ovec, -ista se pragmatická složka významu projevuje v závislosti na kontextu. Z tohoto hlediska je nejvýraznìjší tøetí skupina názvù, v níž je pojmeno- 4 Pøevažující variantou jsou pojmenování tvoøená sufixem -ovec. 5 J. Lux byl pøedsedou Køes anské a demokratické unie Èeskoslovenské strany lidové, nynìjším pøedsedou je J. Kasal. 6 J. Ruml je bývalým pøedsedou Unie svobody, K. Kühnl je jejím souèasným pøedsedou. 7 J. Kalvoda je bývalým pøedsedou Obèanské demokratické aliance, D. Kroupa je jejím souèasným pøedsedou. 8 M. Grebeníèek je pøedsedou Komunistické strany Èech a Moravy. 9 M. Sládek je pøedsedou strany Sdružení pro republiku Republikánské strany Èeskoslovenska. 10

11 vání motivováno jménem urèité osoby. To také dovoluje mluvèímu nejsnáze zaujmout urèitý (nejèastìji záporný) postoj. Srov. následující pøíklady z tisku, kde jsou výrazy sládkovec, grebeníèkovec, zemanovec použity v komunikaènì pøíznakových textech, v nichž se mùže výraznì uplatnit autorovo kritické subjektivní mínìní. Úmyslnì nepíši o našich politicích, protože mi vìtšina tìch sládkovcù, grebeníèkovcù a zemanovcù pøipadá jako lidé z jiného regionu (nebo dokonce z jiné planety) dopis ètenáøe Metro Takovéto zbyteèné a trapné pùtky nahrávají akorát tak rudým grebeníèkovcùm. MF Dnes , dopis ètenáøe Tak si ty zemanovce užijte, když jste je tolik chtìli, jakoby zaznívalo v ševelící Klausovì dikci. komentáø MF Dnes Mùj pøítel [kandidát za ètyøkoalici pozn. Z.O.] to má dobré: utká-li se [v druhém kole senátních voleb pozn. Z.O.] se sociálním demokratem, masivnì ho podpoøí hloupí klausisté, proti ODS mu píchnou zemanoidi. názory MF Dnes (J. Fištejn Øekni, kdo tì volí. Pak poznáš, kým jsi.) Z uvedených dokladù je zøejmé, že výrazy sládkovci, grebeníèkovci, zemanovci zde kontextovì získávají zápornou expresivitu. V posledním dokladu je záporná konotativnost zdùraznìna užitím dalšího expresivního výrazu zemanoid expr. hanl. pøíznivec M. Zemana; èlen, pøíznivec Èeské strany sociálnì demokratické. Pokud jde o další deriváty, které jsou odvozeny od jmen politických osobností, zdá se, že se u nich ještì ve vìtší míøe mohou uplatòovat záporné konotace, než je tomu u substantiv oznaèujících pøíznivce a pøívržence. Napø. do slovotvorného hnízda, jehož centrum tvoøí jméno pravicového politika a pøedsedy Obèanské demokratické strany Václava Klause se vedle již uvádìných substantiv klausovec, klausista zaøazují slova jako klausovský (ve spojeních klausovský politický styl, klausovská éra negativnì hodnocené z hlediska autora kritika V. Klause), klausovsky (v kontextu nebezpeèí klausovsky pojaté transformace); klausiánství, klausismus (z hlediska odpùrcù, kritikù) typ politiky, politického jednání, pøíznaèný pro V. Klause nebo jsoucí v jeho duchu ; klausostrana (tj. Obèanská demokratická strana expr. hanl. hodnocená jako strana jednoho jediného muže); odklausování zbavení vlivu V. Klause (v kontextu výraz pana expremiéra o potøebì tuto spoleènost odbaštovat a odgrégrovat bych si dovolil pozmìnit.... Odklausování je správný výraz. ). 4. Na závìr se dotkneme ètvrté skupiny názvù oznaèujících politické stoupence a pøívržence. Zatímco pøedcházející pojmenování mohou užívat jak pøíz- 11

12 nivci, tak odpùrci pro oznaèení stoupencù politické strany, smìru, politika atd., v poslední skupinì, kterou zde uvedeme, jsou pojmenování jiného typu. Tato pojmenování jsou motivována pøíznaèným rysem urèité politické strany, totiž jejím logem, a jsou užívána pouze z hlediska odpùrcù èi kritikù. Tak jsou èlenové Obèanské demokratické strany, v jejímž logu je modrý pták, nazýváni expr. hanl. ptákostraníci nebo modroptáèníci, pøípadnì modøí ptáci (srov. expr. hanl. oznaèení pro Obèanskou demokratickou stranu ptákostrana, strana modrého ptáka). Literatura MARTINCOVÁ, O. a kol.: Nová slova v èeštinì. Slovník neologizmù. Academia, Praha MARTINCOVÁ, O. a kol.: Nová slova v èeštinì 2. Slovník neologizmù. (rukopis). Profesionalizmy a slangizmy Zdeòka Tichá Ústav pro jazyk èeský AV ÈR, Praha V rámci teoretického výzkumu slangu jsou v èeské lingvistice øešeny obecnì teoretické otázky, mezi které patøí vymezení pojmu slang (argot, hantýrka, profesionální mluva atd.). 1 Pøipomeòme, že pøi vymezování nejsou pøijímána jednotná kritéria (viz dále). Kromì pojmoslovné problematiky jsou øešeny otázky terminologické. Vedle termínu slang se uplatòovala (a v nìkterých pøípadech se stále uplatòují) oznaèení sociální dialekty 2, sociální náøeèí 3, sociální styly 4, sociální mluvy (termín Klimešùv) 5 èi sociolekty 6. Ve svém pøíspìvku se nyní pokusím shrnout pøístupy èeských lingvistù k vymezení termínu slang/profesní mluva, resp. slangizmus/profesionalizmus. Soustavnìjší výklad pojmu slang zaznamenáváme v èeské lingvistice u V. Ertla (1924) v èlánku, který je reakcí na ukázku hovoru studentù otištìnou v èasopisu Èeský lid: Slang je zpùsob øeèi, který se rodí v ulicích velkých mìst, nená- 1 Blíže viz Klimeš, 1997 a další. 2 Blíže viz Oberpfalcer, Blíže viz Dvonè, 1957; Utìšený, Blíže viz Koudela, Blíže viz Køístek, Blíže viz Hubáèek, 1995 aj. 12

13 leží urèité vrstvì spoleèenské ani urèitému stavu, nýbrž všem, kdo jsou proò psychologicky disponováni. Jako jazyk obecný (vulgární) a náøeèí, má i slang se spis. øeèí mnoho spoleèného, ale od øeèi obecné (i od dialektu) se liší tím, že se jazyk vulgární vyvíjí pøirozenì a bezdìènì, kdežto výrazy tvoøící podstatu slangu vznikají vìdomì a úèelnì (Ertl, 1954, s. 59). Za pozornost bezpochyby stojí, že V. Ertl používá oznaèení slang. Významný badatel v oblasti slangu F. Oberpfalcer ve zprávì o knize Zum tschechischen Rotwelsch (1927) mluví o dialektech sociálních, tzv. jazycích zvláštních: Svou mluvu mají právníci, theologové a vìdci vùbec, mají ji rozlièná povolání (tiskaøi, rybáøi, lid selský atd.), mají ji i myslivci, sportovci, studenti, vojáci a námoøníci (Oberpfalcer, 1927, s ). Oberpfalcer se odvolává na Jespersena a navrhuje rozlišovat argot jako mluvu zloèincù a slang jako mluvu stavovskou. Toto pojetí rozpracovává Oberpfalcer v publikaci Jazykozpyt 7 : Lidé spojení stejnou prací svého povolání mají k sobì bližší a hojnìjší vztahy než k ostatním èlenùm spoleènosti a jejich mluva má spoleèné rysy, odlišné od mluvy jiných stavù. Tak vznikají stavovské mluvy... (Oberpfalcer, 1932, s. 26). V uvedené práci Oberpfalcer pøechází od oznaèení sociální dialekty k termínu slang, srov.: Stavovské mluvy se nazývají souborným názvem slang... (Oberpfalcer, 1932, s. 28). Pod pojem slang F. Oberpfalcer zahrnuje jednak vyjadøování v jednotlivých vìdních oborech, jednak øeè lidí v zamìstnáních. Jako zvláštní skupinu vydìluje mluvu vojákù, námoøníkù, studentù, sportovcù a hercù tedy vlastnì zájmový slang. Vymezování pojmu slang v novodobé èeské lingvistice shrnul již v roce 1973 V. Køístek. Vyèlenil pojetí širší, v nìmž je pod pojem slang zahrnuta jak tzv. profesionální mluva tak také mluva skupin spojených spoleènými zájmy, a pojetí užší, v nìmž je pod oznaèení slang zahrnován pouze specifický dorozumívací útvar zájmových skupin. Rozlišení mezi slangismy a profesionalismy, na které je kladen velký dùraz, je jedním z dùležitých aspektù vymezení termínu slang. Køístek upozornil na to, že širší vymezení pojmu slang se jeví èastìji užívané; charakteristické je, že zastánci tohoto pojetí hledají spoleèné znaky obou útvarù, tj. slangu a profesionální mluvy. Naopak zastánci užšího pojetí zdùrazòují rozdíly mezi profesionální mluvou a vlastním slangem: zatímco výrazy profesionální mluvy jsou motivovány zejména vìcnou pojmenovávací potøebou, výrazy vyskytující se v mluvì zájmových skupin jsou zpravidla motivovány citovým vztahem k pojmenovávaným jevùm, snahou o jejich nové pojmenování, ale výrazná je rovnìž touha èlenù tìchto spoleèností o vtipné a neotøelé pojmenování. V takových pøípadech je pøíznaèná bohatá synonymie. Køístek v této souvislosti upozornil na to, že hranice mezi obìma útvary není ostrá. 7 Oberpfalcer, F.: Jazykozpyt. Praha

14 Podobnì jako Køístek spatøuje potøebu odlišovat profesionální mluvu a slang rovnìž J. Chloupek (1969). Pro toto rozlišení nachází oporu v øadì diferenèních pøíznakù, jež jsou v rovinì sociální i v oblasti jazykové. Jak profesionální mluvu, tak slang øadí mezi nekomplexní jazykové poloútvary. Profesionální mluva je podle Chloupka... mluva skupiny zamìstnancù, kteøí pøi pracovním procesu nebo pøi výkonu služby užívají termínù nebo terminologických spojení beze zøení k jejich spisovnosti, a to pouze pro jejich výrazovou úspornost a vìtšinou i pro jejich vyhovující jednoznaènost v daném pracovním kontextu (Chloupek, 1969, s. 149). Podstatou vytváøení slangu je jazyková hra tím se slang odlišuje od profesionální mluvy, aèkoliv existují pøechodové pøípad, kdy slang a profesionální mluva splývají. Chloupek rovnìž upozoròuje na to, že slang úzce souvisí s pracovním prostøedím uživatelù a je jistým ukazatelem soudržnosti pracovního kolektivu. J. V. Beèka (1987) chápe slang jako komplex jazykových prostøedkù, jímž se dorozumívá speciální skupina lidí na speciálním pracovišti o prostøedcích a výkonech pøi speciálním druhu práce (Beèka, 1987, s. 6). Rozlišuje pøitom slangy profesionální (pracovní) a slangy zájmové. Beèka si všímá také toho, že nìkdy je termín slang omezován pouze na sféru slangù zájmových. Toto omezení nepokládá za adekvátní. Novìjší pohled na problematiku slangu pøináší J. Hubáèek (1981). Autor monografie O èeských slanzích rozlišuje pracovní a zájmové slangové prostøedí a komplexnì analyzuje slang, a to jak jeho aspekty jazykové (nespisovnost, komunikativní funkènost, systémovost, pojmová diferenciace; stav, propracovanost, pøístupnost a stupeò praktického užívání odborného názvosloví, vyjádøení expresivity, motivovanost slangových pojmenování), tak mimojazykové (stupeò uzavøenosti prostøedí, rùzné složení pøíslušníkù slangového prostøedí, psychické faktory (snaha o jazykové vyjádøení výjimeènosti provozované èinnosti, snaha o rychlé zaèlenìní do prostøedí a demonstrování pøíslušnosti k nìmu). Jako pøevažující pøístup ke zkoumání slangové problematiky oznaèil Nekvapil (1987) pøístup lexikografický. Slang je v tomto pojetí chápán jako lexikální vrstva 8. Bosák (1995) hodnotí pojetí slangu ve smyslu lexikální vrstvy jako jisté zjednodušení, zároveò upozoròuje na to, že slang není ani osobitým komunikaèním útvarem. Podobnì chápe slang P. Hauser (1986), který jej definuje jako nespisovnou slovní zásobu, která je spjatá se sociálním prostøedím, a to pracovním nebo zájmovým. Slovní zásoba je podle Hausera rozdìlena na slovní zásobu profesionální (stavovskou), jejíž motivací je vztah k povolání a lze do ní zaøadit nespisovná odborná pojmenování užívaná v daném pracovním okruhu, a slovní zásoba slangová (slang v užším smyslu), která je vázaná na projevy zájmových 8 Blíže viz Nekvapil, J.: Nìkteré sociolingvistické aspekty výzkumù slangù. In: Sborník pøednášek z 3. konference o slangu a argotu v Plzni ledna Plzeò 1987, s

15 skupin. M. Churavý (1978) dokonce považuje slang za lexikální souèást pracovní mluvy. Pracovní mluva u Churavého má dvì vrstvy, a to neutrální profesionální a expresivní. Rozlišení slangu a profesionální mluvy pøijímá i normativní Èeská mluvnice autorù B. Havránka a A. Jedlièky. Autoøi uvádìjí: Kromì pøíslušné terminologie užívá se v bìžném styku mezi èleny pracovního spoleèenství také jistých speciálních názvù a obratù, jejichž soubor se nazývá slangem a taková slova slangová... Pokud jde o názvy blízké termínùm, pak autoøi mluví o pracovní (profesionální) mluvì. V porovnání se zahranièní lingvistikou má domácí pøístup k problematice slangu jisté osobité rysy. Slang je považován za jeden z útvarù, popø. poloútvarù národního jazyka, které se vyznaèují nespisovností. Na rozdíl od tohoto pojetí Dictionary of Lexicography (1998) definuje slang jako slova nebo fráze ztotožnìné s neformálním jazykem jednotlivé sociální skupiny a The American Thesaurus of Slang (1947) je definován jako slovník nekonvenèní mluvy což naznaèuje pojetí slangu v nìm uplatòované. 9 Z výše uvedeného vyplývá, že rozlišování mezi slangem a tzv. profesní mluvou je nosné. Oznaèení profesní mluva se jeví jako vhodnìjší než profesionální mluva, nebo jde o mluvu jednodlivých profesí. Slang i profesní mluva náleží k nespisovným útvarùm národního jazyka. Slangismy, tj. jazykové prostøedky užívané v mluvì lidí v jisté zájmové skupinì pøi urèité èinnosti, jsou charakterizovány obrazností, expresivností a kreativitou. Prefesionalismy oproti tomu jsou motivovány vìcnou pojmenovávací potøebou, charakterizuje je nocionálnost, stabilita a jazyková ekonomiènost. Profesionalismy èasto pøecházejí mezi spisovnou vrstvu slovní zásoby. 10 Literatura BEÈKA, J. V.: Slang a diferenciace v bìžnì mluvené øeèi. In: Sborník pøednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni. Plzeò 1987, s DVONÈ, L.: K otázke sociálnych náreèí. In: Slovo a slovesnost, 28, 1957, s Slovník má dvì hlavní èásti, tzv. General Slang nad Colloquialisms, která zahrnuje znaèné množství výrazù majících všeobecnou platnost (rozšíøenost), a Special Slang, jež je vìnována žargonu jednotlivých tøíd a povolání. Každá z èástí je dále rozdìlena první do všeobecných kategorií, které jsou dále ještì dìleny (napø. obecné vztahy, místo, neživá existence, živá existence, osobní charakteristiky a aktivity), druhá do kategorií podle jednotlivých povolání èi druhù èinnosti (napø. podsvìtí, sport a hry, transport, vojsko, western), v nichž jsou vymezovány další podskupiny. 10 K bádání o slangu velmi pøispìly plzeòské konference o slangu a argotu (první se konala v roce 1977). Zejména na materiálu tìchto konferencí je zajímavé sledovat, jak se bádání o slangu vyvíjí, a to od poèáteèního zájmu zejména o teoretické otázky k nynìjšímu pøevážnì materiálovému zpracování jednotlivých slangù. 15

16 ERTL, V.: Z našich èasopisù. In: Naše øeè, 8, 1924, s HARTMANN, R. R. K. JAMES, G.: Dictionary of Lexicography. First published 1998 by Routledge, London and New York. BERREY, Lester V. van den BARK, M.: The American Thesaurus of Slang. New York HAUSER, P.: Nauka o slovní zásobì. Praha HUBÁÈEK, J.: O èeských slanzích. Ostrava HUBÁÈEK, J.: K aktuálnosti zkoumání sociolektù, zejména slangu. In: Sborník pøednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni. Plzeò 1995, s CHLOUPEK, J: O sociální a územní rozrùznìnosti èeštiny. In: Naše øeè, 52, 1969, s CHURAVÝ, M.: O divadelní mluvì a o hereckém slangu zvláš. In: Sborník pøednášek z I. konference o slangu a argotu v Plzni. Plzeò 1978, s KLIMEŠ, L.: Komentovaný pøehled výzkumu slangu v Èeskoslovensku, v Èeské republice a na Slovensku v létech Plzeò KLINCKOVÁ, J.: Profesionalizmy ako špecifická vrstva lexikálnych prostriedkov. In: Slovenská reè, 55, 1990, s KLINCKOVÁ, J.: Jazyk vo svete poèítaèov. In: Sborník pøednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni záøí Plzeò 1988, s KØÍSTEK, V.: Poznámky k problematice argotu a slangù. In: Slovo a slovesnost, 34, 1973, s MLACEK, J.: Nieko¾ko poznámok o slangu a jeho výskume a využívaní. In: Spisovná slovenèina a jazyková kultúra. Materiály z konferencie konanej v Budmericiach októbra Bratislava 1995, s NEKVAPIL, J.: Nad knihou O èeských slanzích. In: Slovo a slovesnost, 41, 1980, s NEKVAPIL, J.: Nìkteré sociolingvistické aspekty výzkumù slangù. In: Sborník pøednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni ledna Plzeò 1987, s OBERPFALZER, F.: Posudky a zprávy Eugen Rippl, Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch. In: Naše øeè, 11, 1927, s OBERPFALCER, F.: Jazykozpyt. Praha UTÌŠENÝ, S.: K pojmosloví a terminologii sociálních náøeèí. In: Naše øeè, 62, 1979, s Kongruence èeských a nìmeckých neslovesných frazeologismù z kvantitativního hlediska Kateøina Málková Filozofická fakulta UP, Olomouc Již mnoho lingvistù upozornilo na fakt, že se nìkteré èeské a nìmecké frazeologické jednotky (dále FJ) shodují. Doposud však existují pouze dílèí studie zabývající se kongruencí èeské a nìmecké frazeologie (napø. Damborský 1969, 16

17 1977; Knop 1992; Jodas 1998). Cílem mého výzkumu, jenž tvoøí nedílnou souèást šíøeji koncipovaného konfrontaèního studia èeských, nìmeckých a nizozemských neslovesných frazeologických jednotek, bylo pøispìt k systematickému popisu dané problematiky tím, že se pokusím zjistit rozsah shod a rozdílù mezi èeskou a nìmeckou frazeologií na materiálu druhého dílu Slovníku èeské frazeologie a idiomatiky (dále jen SÈFI). Východiskem pøi srovnávací analýze mi byla konfrontace èeských FJ s nìmeckými FJ, které jsou uvedeny ve druhém dílu SÈFI (Výrazy neslovesné) v rámci cizojazyèných ekvivalentù. Jelikož se jednalo o materiálovou bázi pøedem pøesnì vymezenou, bylo možné pøistoupit k problému podobnì jako A. Knop (1992) èi J. Jodas (1998) a pokusit se vyjádøit míru shod èi neshod FJ procentuálnì. Bìhem excerpce frazeologismù jsem však zjistila, že ne každé èeské FJ je pøiøazen nìmecký ekvivalent frazeologické povahy. Nejprve bylo tedy nutné rozdìlit èeské FJ na dvì skupiny: Skupina A FJ, ke kterým nìm. ekvivalent frazeologické povahy v SÈFI pøiøazen je; Skupina B FJ, ke kterým nìm. ekvivalent frazeologické povahy v SÈFI pøiøazen není. Skupinou B, která tvoøila pøibližnì 20 % z celkového poètu analyzovaných FJ (dále jen CP), jsem se dále podrobnìji nezabývala. FJ ze skupiny A (asi 80 % z CP) jsem rozdìlila do tøí základních skupin, a to podle toho, do jaké míry se shodují s pøíslušným nìmeckým ekvivalentem frazeologické povahy po lexikální stránce: 1. FJ, které jsou po lexikální stránce s nìmeckými FJ shodné úplnì (51,5 % z CP); 2. FJ, které jsou po lexikální stránce s nìmeckými FJ shodné èásteènì (23,5 % z CP); 3. FJ, které nejsou po lexikální stránce s nìmeckými FJ shodné vùbec (5 % z CP). Mezi zmínìnými skupinami FJ je však nìkdy problematické vést ostré hranice. Míru shod a neshod mezi analyzovanými FJ zachycuje graf è. 1. Tyto tøi základní skupiny ekvivalentù jsem dále rozèlenila na další podskupiny. U prvních dvou skupin se bylo možné èásteènì opøít o typologii ekvivalentù H. Pietrakové-Meiserové (1985, s ) a H. Henschelové (1993, s ), u tøetí skupiny èásteènì o typologii, kterou vytvoøily V. Èervená a E. Pokorná (1973). 1. ÚPLNÁ LEXIKÁLNÍ SHODA Do této skupiny náleží jednak èeské FJ, které se s nìmeckými ekvivalenty shodují úplnì po lexikální i formální (tj. morfologicko-syntaktické) stránce, jednak èeské FJ, které se s nìmeckými ekvivalenty shodují úplnì po lexikální stránce, po formální stránce se však èásteènì liší. 17

18 a) Úplná shoda po lexikální i formální stránce Tuto poèetnì velmi rozsáhlou skupinu (pøibližnì 31,5 % z CP) tvoøí èeské frazémy, které se s nìmeckými FJ shodují po lexikální i formální stránce (studená sprcha kalte Dusche, boj na život a na smrt Kampf auf Leben und Tod, dìvèe pro všechno Mädchen für alles). b) Úplná lexikální shoda pøi èásteèné formální neshodì Frazémy zaøazené do této skupiny (asi 20 % z CP) se úplnì shodují s nìm. FJ po lexikální stránce, po formální stránce se však èásteènì liší. Mùže se jednat o následující odchylky: ba) Idiomatické kompozitum Do této skupiny (asi 15,5 % z CP) øadím FJ, jejichž nìm. ekvivalent má podobu idiomatického kompozita; toto kompozitum je teoreticky možné rozdìlit na jednotlivé lexikální komponenty shodné s komponenty èes. FJ (vosí hnízdo Wespennest, vzdušné zámky Luftschlösser, køiš álovì èistý kristallklar). bb) Zmìna pøedložky Jedná se o skupinu èes. FJ (asi 2,5% z CP), které se od nìm. FJ liší v pøedložkové vazbì, popø. jedna z FJ (buï èeská, nebo nìmecká) se vyznaèuje pøedložkovou vazbou, zatímco druhá nikoliv (za starých èasù in alten Zeiten, o hlavu vìtší einen Kopf größer, vlastním jménem mit eigenem Namen). bc) Zámìna gramatického èísla Èeské FJ náležící do této skupiny (pøibližnì 1 % z CP) se po lexikální stránce úplnì shodují s nìm. ekvivalenty, jeden jejich komponent se však liší od nìm. FJ v gramatickém èísle (brána pekla die Pforten der Hölle, pøes hory a doly über Berg und Tal, v cizích službách in fremdem Dienst). bd) Deminutivum Do této skupiny jsou zapoèítány FJ, které se po lexikální stránce úplnì shodují s nìm. FJ, po formální stránce se však èásteènì liší, a to tak, že buï v nìm. ekvivalentu je jeden komponent ve formì deminutiva, zatímco v èes. FJ je tento komponent v neutrální formì, nebo je jeden komponent èes. FJ ve formì deminutiva, zatímco v nìm. ekvivalentu je tento komponent v neutrální formì (májový deštíèek Mairegen, myší ocásek Mäuseschwanz). Tento typ tvoøí pouze asi 0,5% z CP. be) Inverze Èeské FJ (pouze 10 FJ, tj. asi 0,3 % z CP 1 ) se liší od nìm. ekvivalentù v poøadí komponentù FJ (kost a kùže Haut und Knochen, krev a mléko Milch und Blut, byt a strava Kost und Logis). bf) Jiný stupeò pøídavného jména V analyzovaném materiále se vyskytly pouze 3 pøípady (asi 0,1 % z CP) zmìny stupnì pøídavného jména u nìm. ekvivalentu (velká/vysoká vìda hö- 1 U malého poètu výskytù daného typu bylo pøi pøepoètu na procenta zaokrouhleno na jedno desetinné místo. 18

19 here Wissenschaft, z velké/vìtší èásti größtenteils + tvar idiomatického kompozita, vìtším dílem größtenteils + tvar idiomatického kompozita). bg) Zmìna typu pøívlastku Do této skupiny (pøibližnì 0,5 % z CP) spadají FJ, jejichž nìm. ekvivalenty se po lexikální stránce sice úplnì shodují, liší se však typem pøívlastku (krev nevinných unschuldiges Blut, historický/dìjinný mezník Meilenstein der Geschichte, vojenští páni Herren von Militär). 2. ÈÁSTEÈNÁ LEXIKÁLNÍ SHODA FJ, jejichž nìm. ekvivalent je po lexikální stránce èásteènì shodný, lze rozdìlit do následujících podskupin: a) Synonymum (asi 7,5 % z CP) Nìmecký ekvivalent se vyznaèuje èásteènou lexikální neshodou u jednoho komponentu. Tento komponent je však synonymem v rámci široce pojaté synonymie (poslední bitva letztes Gefecht, dobrý èich eine gute Nase, pivní humor Bierwitz). b) Zámìna èástí tìla (pouze 10 FJ, tj. asi 0,3 % z CP) Jedná se o FJ, jejichž alespoò jeden komponent oznaèuje èást lidského tìla, u nìm. ekvivalentu však dochází k její zámìnì za jinou (èelem k masám das Ohr an den Massen, bez hlavy a (bez) paty ohne Hand und Fuß, zuby nehty mit Hörnern und Zähnen, mit Händen und Füssen). c) Zámìna jména zvíøete (pouze 8 FJ, tj. asi 0,2 % z CP) FJ, které obsahují jméno zvíøete, se od sebe liší právì tímto komponentem (hroší kùže Elefantenhaut, koòská práce Sauarbeit, moøský vlk ein Seebär). d) Zámìna èásti za celek (7 FJ, tj. asi 0,2 %) Èeská FJ se s nìmeckým ekvivalentem shoduje po lexikální stránce pouze èásteènì z dùvodu, že je zamìnìna èást za celek (popø. celek za èást) u jednoho komponentu (otcovská støecha Vaterhaus, tvrdá ruka harte Faust, žernov oslièí Eselsmühle). e) Zámìna obecného jména za konkrétní (3 FJ, tj. asi 0,1 % z CP) Tento typ èásteèné lexikální shody je zastoupen pouze tøemi pøíklady (hrozny hnìvu die Früchte des Zorns, kocour v botách der gestiefelte Kater, noèní pták Nachteule). f) Antonymum (7 FJ, tj. asi 0,2 % z CP) Komponent, kterým se nìm. ekvivalent odlišuje od èes. FJ, lze oznaèit formálnì za antonymum (k smrti nerad fürs Leben ungern, den brannosti Zahltag, žlutá zimnice das gelbe Fieber). g) Rozšíøení frazému (celkem asi 3,5% z CP) Dvojice FJ, jejichž alespoò jeden komponent je po lexikální stránce shodný nebo synonymní, jsou charakteristické tím, že došlo k rozšíøení frazému buï na stranì èeštiny, nebo nìmèiny (dobrodinec chudejch psù (a koèek) Wohltäter, hlas volajícího na poušti eine Stimme in der Wüste, zlaté pravidlo goldene Lebensregel). 19

20 h) Opakující se slovní základ u èes. FJ (11 FJ, tj. asi 0,3 % z CP) Tato skupina FJ se vyznaèuje tím, že nìm. ekvivalentùm se èásteènì daøí vyjádøit expresivnost èes. FJ založenou na opakování stejného slovního základu pomocí jiných jazykových prostøedkù (hrùza hrùzoucí Schrecken aller Schrecken, osel oslovská/oslovský dummer Esel, pravda pravdoucí reine Wahrheit). i) Úplná lexikální neshoda u jednoho komponentu (asi 10,5 % z CP) Do této skupiny náleží FJ, jejichž nìm. ekvivalenty se v jednom komponentu (popø. dvou komponentech) po lexikální stránce neshodují, v ostatních komponentech (alespoò v jednom) však vykazují úplnou lexikální shodu (bludný Holanïan der Fliegende Holländer, ještìrèí/ještìøí jazyk spitze Zunge, zajeèí uši feine Ohren). j) Pøechodná skupina (pouze 0,5 % z CP) Tato skupina zahrnuje nìm. ekvivalenty vyznaèující se úplnou lexikální neshodou u jednoho komponentu a èásteènou lexikální shodou zbývajících komponentù (nejèastìji je tyto komponenty možné považovat za synonyma v rámci široce pojaté synonymie), napø. rùžové psaní/psaníèko Liebesbrief, trpký/hoøký krajíc hartes Brot, žalostná podívaná ein Jammerbild. Po formální stránce je možné nìm. ekvivalenty shodující se s èes. FJ po lexikální stránce pouze èásteènì rozdìlit podobným zpùsobem jako ekvivalenty shodující se úplnì. Tzn. na: a) ekvivalenty po formální stránce shodné (bujná krev wildes Blut, poctivé dìvèe reines Mädchen, dutá fráze leere Phrase); b) ekvivalenty po formální stránce neshodné; jedná se pøedevším o následující pøípady: ba) idiomatické kompozitum u nìm. FJ (liška pálená/podšitá Schlaufuchs, minuta ticha eine Schweigeminute, marcipánová panenka Marzipanfigur); bb) zámìnu gramatického èísla (v mezích zákona im Rahmen des Gesetzes, zmrzlý na kost durchgefroren bis auf die Knochen, neznámé konèiny unbekanntes Land); bc) zmìnu pøedložky (k smrti rád fürs Leben gern, støedního vìku in den mittleren Jahren, hlas volajícího na poušti eine Stimme in der Wüste). 3. ÚPLNÁ LEXIKÁLNÍ NESHODA FJ, jejichž nìm. ekvivalenty patøí do této skupiny, jsou typické tím, že ani jeden jejich komponent se neshoduje s komponenty nìm. FJ (èásteènì ani úplnì). Po formální stránce se mohou tyto frazémy: a) shodovat (divný brouk komicher Vogel/Kauz, plesnivý dìdek ein alter Grauschädel, morová panna der schwarze Tod); b) neshodovat, pøièemž nìm. ekvivalent má èasto podobu idiomatického kompozita (nebe a dudy ein himmelweiter Unterschied, plná mísa, plné mísy reichlich viel zu essen, do horoucích pekel wo der Pfeffer wächst). 20

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Jana Marková Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK Bratislava Kognitívno-lingvistické poruchy Jazykové deficity pri mozgových léziách

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre.

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Jitka Jakešová. Z á k l a d o v ý t e x t : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Jakešová nj9-kap-jak-psa-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Zeichne das ild: Ein kleines Haus steht in einem Garten. Links neben dem

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Bohemistyka 2010, nr 3, ISSN 1642 9893. Nové lexikální jednotky motivované jmény èeských politikù

Bohemistyka 2010, nr 3, ISSN 1642 9893. Nové lexikální jednotky motivované jmény èeských politikù Bohemistyka 2010, nr 3, ISSN 1642 9893 Zuzana DÌNGEOVÁ Praha Nové lexikální jednotky motivované jmény èeských politikù 1 Literatura k tématu není pøíliš bohatá, kromì obecných informací o prostøedcích,

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY S TN EN 1993-1-5 EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY Dňa 21. 4. 2008 sa uskutočnila na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU vbratislave schôdza TK 4 Kovové

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

Jazyk, slovo, slovní zásoba a slovníky. Tomáš Káňa Masarykova univerzita v Brně Katedra německého jazyka a literatury

Jazyk, slovo, slovní zásoba a slovníky. Tomáš Káňa Masarykova univerzita v Brně Katedra německého jazyka a literatury Tomáš Káňa Masarykova univerzita v Brně Katedra německého jazyka a literatury Jazyk: přirozený dorozumívací systém mezi lidmi systém kódů Jazyky: přirozené dorozumívací systémy různé kódy přirozená jednotka

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra českého jazyka a literatury

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra českého jazyka a literatury ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra českého jazyka a literatury Sociolekt v současném lékařském prostředí Diplomová práce Bc. Marcela Havlíčková Učitelství pro střední školy, obor

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893 Hana KRULIKOVSKÁ Praha Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe V posledních letech se v èeské lingvistice opìt obnovily

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

SOCIOLEKT MATEK NA BABYWEBECH

SOCIOLEKT MATEK NA BABYWEBECH Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka SOCIOLEKT MATEK NA BABYWEBECH Sociolect of mothers on babywebs Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Autorka diplomové

Více

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 13/14 6. RO#NÍKY modul KEA #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou

Více