NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013"

Transkript

1 Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v kostele sv. Jindøicha PF 2013 krásné Vánoce a úspìšný nový rok pøeje vedení mìsta a redakèní rada UPOZORNÌNÍ Od do bude Mìstský úøad Petøvald z provozních dùvodù uzavøen. Dìkujeme za pochopení. POZVÁNÍ K JUBILEJNÍM SVATBÁM Mìsto Petøvald si dovoluje po- Tìšíme se, že toto naše pozvat do obøadní sínì Mìstského zvání pøijmete a oslavíte své juúøadu v Petøvaldì k slavnostním bileum v místní obøadní síni v do- svatebním obøadùm manžel- provodu svých nejbližších a pøáské páry, které v letošním roce tel. oslaví zlatou, diamantovou èi jinou jubilejní svatbu. Jubilejní svatby Srdeènì zveme zájemce, aby - zlatá svatba výroèí si pøišli dohodnout termín to- - smaragdová svatba výroèí hoto slavnostního obøadu na - diamantová svatba výroèí matriku MìÚ Petøvald. Kontakt: tel.: I. Tomková, matrikáøka MìÚ Petøvald SLOVO STAROSTKY zpìtného odbìru elektrozaøízení a možnosti a podmínky realizace obèané zde mohou odložit kom- chodníku, o jehož zøízení obèané pletní vyøazené, nepotøebné elek- žádají a který by zvýšil bezpeènost trozaøízení. Mìsto má uzavøeny provozu na této komunikaci. mìsta Petøvaldu. Na tomto jedsmlouvy se spoleènostmi ELEK- Také kromì jiného navrhujeme nání zastupitelé mìsta kromì ji- TROWIN a.s., ASEKOL s.r.o. a do rozpoètu zahrnout finanèní proného schválili zvýšení poplatku za EKOLAMP s.r.o., které tyto spotøe- støedky na projekt Rekonstrukce odvoz komunálního odpadu. Pobièe odebírají, nekonèí tedy na domu è.p na ul. Ráèkovì. platek se z 492,- Kè za osobu skládce komunálního odpadu. Tím Jde o nemovitost v sousedství soua rok mìní od na 612,- také snižujeme náklady na likvi- èasných Domù s peèovatelskou Kè, což je zvýšení o 10 Kè za mì- daci odpadu. V letošním roce službou, kterou nám za cenu 1,- síc. Pøesto toto zvýšení nepokryje jsme prodloužili odvoz bio-odpadu Kè nabídla spoleènost RPG a kteskuteèné náklady na svoz, které na celý mìsíc listopad. Myslíme rou mìsto Petøvald za tuto èástku jsou dle skuteènosti roku 2011 na si, že tato služba se setkala s klad- zakoupilo za úèelem její budoucí jednoho obèana ve výši 658,- Kè. ným ohlasem u vás spoluobèanù. rekonstrukce na ètvrtý dùm s pe- Chtìla bych vás na tomto místì Chtìla bych se také zmínit o rea- èovatelskou službou. A tak bych požádat, abyste i nadále a lizaci odkanalizování mìsta. Jde mohla pokraèovat dál, podrobný možná s vìtším úsilím odpad tøí- o nároènou dlouhodobou stavbu, návrh rozpoètu mìsta na rok dili. Jako obec, která provozuje tøí- která bývá èasto provázena vìt bude zveøejnìn na webodìný sbìr komunálních odpadù, šími èi menšími komplikacemi. vých stránkách mìsta. jsme zapojeni do systému EKO- Mnozí si byli na mìstském úøadì V závìru mi dovolte vyslovit pøá- KOM, a to na základì Smlouvy stìžovat na zhoršené podmínky ní. Milí spoluobèané, èas Vánoc Vážení obèané mìsta, o zajištìní zpìtného odbìru a vyu- v lokalitì, ve které právì stavba v èlovìku probouzí mnohé emoce za pár dnù bude rok 2012 minu- žití odpadù z obalù. Na základì probíhá èi probíhala. Tyto stížnosti a vzpomínky. Vzpomínáme nejen lostí. Obrátíme list v kalendáøi a této smlouvy pak získáváme nárok jsme øešili a øešíme s každým in- na ty nejbližší, ale také èasto vzpobudeme psát zcela novou kapitolu na odmìnu za zajiš ování zpìt- dividuálnì a v rámci možností se mínáme na ty, kteøí už tu zde tøeba rok Dnes se k vám do- ného odbìru a následného využití snažíme zjištìné nedostatky co nejsou a schází nám. Mnohdy stalo poslední èíslo letošního vy- odpadù z obalù. Odmìna se vypo- nejdøíve odstranit a chyby napra- nám uniknou vìci, pro nás nepoddání Petøvaldských novin. Využiji èítává na základì pravidelného vit. statné. Napøíklad, že v sousedství této pøíležitosti oslovit vás jmé- ètvrtletního hlášení o množství, Tento pøíspìvek píšu v dobì, žije osamocená stará žena èi muž, nem vedení mìsta a úøadu. druzích a zpùsobech nakládání kdy zastupitelé mìsta mají schva- že dobré slovo a možná i trochu 1. prosince letošního roku jsme s využitelnými složkami komunál- lovat rozpoèet na rok 2013 (19. toho voòavého cukroví je potìší. slavnostnì zahájili adventní dobu, ních odpadù. Výše odmìny je zá ). Jsou zde navrženy na- Buïme tìmi, jimž osudy tìchto lidí zaèal èas vánoèní, èas, kdy se lidé vislá zejména na množství vytøídì- pø. finanèní prostøedky na zpraco- nejsou lhostejné. Mysleme i na to, scházejí u stromeèku, èas lásky a ných odpadù. Odmìna pomáhá vání studie první etapy realizace a je mezi námi všemi co nejvíce klidu. Blížící se konec roku je však snižovat náklady spojené s provo- chodníku na ul. Šumbarské, a to slušnosti a tolerance, žijme tak, i dobou bilancování. zem systému sbìru využitelných od køižovatky ulic Šumbarské a aby se nám v našem Petøvaldì Chtìla bych vás informovat o øíj- složek komunálních odpadù. Závodní ke køižovatce ul. Šumbar- dobøe žilo a bydlelo. novém zasedání zastupitelstva Sbìrný dvùr funguje i jako místo ské a ul. Podlesní. Studie objasní J. Skálová

2 2 POZVÁNÍ RODIÈÙ K VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ Zveme rodièe èerstvì naroze- grafovat a poøizovat videozáznamy ných petøvaldských obèánkù (tj. do vlastními prostøedky anebo využít 5 mìsícù vìku dítìte) k slavnost- i fotoslužeb, které jsou na místì nímu vítání. k dispozici. vítání obèánkù se konají v so- V pøípadì zájmu o zveøejnìní boty v obøadní síni MìÚ Petøvald údaje o narození dítìte v Petø- konkrétní termín obøadu je valdských novinách je nutno ponutno dopøedu dohodnout na mat- depsat na matrice MìÚ Petøvald rice: tel.: , souhlas se zveøejnìním (nutno pøedložit rodný list dítìte a doklad vítání obèánkù je urèeno všem totožnosti jednoho z rodièù). novorozeòatùm s trvalým bydliš- I. Tomková, tìm v Petøvaldì matrikáøka MìÚ Petøvald pro každé dítì je uspoøádán samostatný obøad dìti jsou vítány zástupci mìsta délka obøadu je cca 20 minut v obøadní síni máme pro dítì pøipravenou kolébku spolu s rodièi se mohou slavnostního vítání zúèastnit i další pøíbuzní vítaných dìtí bìhem obøadu je povoleno foto- Byly jsme blahopøát V mìsíci listopadu jsme byly s paní starostkou Jarmilou Skálovou osobnì poblahopøát p. Jarmile Budinové, která oslavila 90. narozeniny. PETØVALDSKÉ NOVINY KALENDÁØ svozu odpadù na 1. ètvrtletí Svoz odpadù ze 110 l (1100 l) nádob Leden Únor Bøezen 2., 3. 5., 6. 5., 6. 8., , , , , , , , , , Svoz (PET láhve) - žluté pytle 17. ledna 14. února 14. bøezna 3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadù 29. ledna 26. února 26. bøezna ODPADOVÉ OKÉNKO è. 11 VÍTE, ŽE. - nápojový karton je tvoøen ze - použitím jedné tuny sbìrového 75 % kvalitním papírem papíru ušetøíme 17 stromù v le- - recyklace skla není nijak omese zena, sklo se dá použít témìø - novinový papír mùže být až do nekoneèna z 80 % vyroben ze starého pa- - ze 3 kg vytøídìného skla se dá píru vyrobit sada 6 sklenièek - z jednoho kilogramu starého - každá láhev je z 80 % vyrobena papíru lze vyrobit jednu kartono- z recyklovaného skla vou krabici Zdroj: /www.esko-t.cz - z 50 PET lahví mùže být vyro- D. Szotkowská, bena nová fleecová bunda ref. odb. výst. a ŽP - jeden kontejner odpadních plastù ušetøí až 30 litrù ropy - vyhozené plasty se po zpracování používají na výplnì spacákù, zimních bund, koberce, automobilové èalounìní, ks nápojových kartonù je tøeba k výrobì stavebních desek na jeden rodinný dùm Rádi pøijdeme blahopøát domù i vašim blízkým, kteøí oslaví 80., 85., 90., 95. a 100. narozeniny a nemohou se ze zdravotních dùvodù dostavit na slavnostní setkání jubilantù, které se koná jednou za ètvrt roku v obøadní síni. Staèí si jen dohodnout termín návštìvy na matrice. Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , I. Tomková, matrikáøka MìÚ Petøvald Informace k poplatku za odpady Mìsto Petøvald na základì novelizace Zákona o místních poplatcích è. 565/1990 Sb. a schválené Obecnì závazné vyhlášky upravuje výši místního poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2013 na èástku 612 Kè pro fyzickou osobu s trvalým pobytem, cizince s povoleným trvalým pobytem, dlouhodobým vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu za rok a na stejnou èástku 612 Kè poplatek pro fyzickou osobu vlastnící stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba. Splatnost poplatku zùstává beze zmìn. Znovu upozoròujeme na možnost úhrady poplatku formou SIPO (Soustøedìné inkaso plateb obyvatelstva), pro zavedení je tøeba pøedložit nejpozdìji do 20. ledna 2013 na finanèní odbor Mìstského úøadu složenku - SIPO nebo doklad o pøidìlení spojovacího èísla SIPO. A. Vlèková, referent finanèního odboru Výzva pro žadatele o pøidìlení bytu mìsta do nájmu Vyzýváme všechny obèany, kteøí ze seznamu vyøazena. Dojde-li mají podanou žádost o pøidìlení v prùbìhu trvání žádosti k vyøešebytu mìsta Petøvaldu do nájmu, ní bytové situace, neprodlenì nás aby svou žádost aktualizovali nej- o této skuteènosti informujte. pozdìji do 11. ledna Do- Seznam žadatelù je k nahlédstavte se do kanceláøe è. 1 na nutí na odboru výst. a ŽP, Mìst- Mìstském úøadì v Petøvaldì nebo ského úøadu v Petøvaldì, kanceláø se ozvìte telefonicky na tel. è. è. 1 v pøízemí, pondìlí a støeda p. Szotkowské. v dobì od a Povinností žadatele je do jedno hodin. ho roku od podání pravidelnì žádost aktualizovat. V pøípadì nespl- Dana Szotkowská, nìní této povinnosti bude žádost referent odb. výst. a ŽP Kolik nám ještì vyroste v Petøvaldì sbìren? Jediná plocha, která zùstala v okolí rodinných domkù u ulice V Olšinì a která ústí z Ostravské ulice, byla pøed èasem takøka tajnì schválena zmìnou územního plánu na tzv. smíšenou obytnou zónu. Následnì se obyvatelé této lokality dozvìdìli, že v této oblasti má vyrùst již tøetí sbìrna v Petøvaldì. Všichni dotèeni jsou tímto rozhodnutím rozhoøèeni. Døíve tato ulice byla oznaèena dopravní znaèkou obytná zóna, tzn., že byla využívána obèany k procházkám s dìtmi, s koèárky a se psy. Dìti si tam mìly možnost hrát a ulicí také chodili obèané do blízké olšiny na procházky, jediné zelené oázy dostupné v této lokalitì. Veškeré naše námitky a protesty proti výstavbì sbìrny byly odborem výstavby MìÚ Petøvald zamítnuty. A z tohoto dùvodu zvažujeme požádat o pomoc vyšší instanci. (Štrasburk zatím informovat nebudeme). Dotèení obèané

3 PETØVALDSKÉ NOVINY Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 28. schùze Rady mìsta Petøvaldu se konala 15. listopadu 2012 RM schválila 4. Vodovody a kanalizace Havlíè- - rozpoèet Základní školy a Základ- kùv Brod, a.s. ní umìlecké školy Petøvald Školní 5. Vodovody a kanalizace Vsetín, 246, pøísp. org., na rok 2013; a.s., - rozpoèet Mateøské školy Petøvald 6. Vodovody a kanalizace Mladá 2. kvìtna, pøísp. org., na rok Boleslav, a.s. 2013; RM jmenovala èleny a náhradníky - odpisový plán Mateøské školy komise pro otevírání obálek a hod- Petøvald 2. kvìtna 1654 pøísp. nocení nabídek. org., na rok 2012 a RM rozhodla RM rozhodla - ponechat výši roèního nájem- - o zøízení vìcných bøemen na po- 2 ného za m podlahové plochy nebyzemcích mìsta. tových prostor pro rok 2013 ve - podle zákona è. 139/2006 Sb., stávající výši, o koncesních smlouvách a kon- - o prominutí nájmu za sál v Kulcesním øízení (koncesní zákon) a turním domì v Petøvaldì v dobì kopodle zákona è. 137/2006 Sb., nání akcí, poøádaných Odborovým o veøejných zakázkách ve znìní klubem dùchodcù PS a ÚK závod pozdìjších pøedpisù (zákon o ve- J. Fuèík v Petøvaldì, øejných zakázkách), o zahájení výbìrového øízení a výzvì k podání - o uzavøení darovací smlouvy, na nabídky na uzavøení koncesní základì které dárce daruje mìssmlouvy pro Provozování nové katu Petøvald finanèní dar ve výši nalizace a èistírny odpadních vod 2000,- Kè úèelovì vázaný na vý- v Petøvaldì. daje spojené s èinností taneèního - v souladu se zákonem o veøej- klubu Petøvaldské srdce. ných zakázkách a koncesním zákobytových prostor v pøízemí domu RM vyhlásila zámìr pronájmu ne- nem o zaslání výzvy k podání nav Petøvaldì, na ulici Ostravská èp. bídky tìmto uchazeèùm: 1. Ostravské vodárny a kanalizav k.ú. Petøvald u Karviné, o výmìøe 930 na pozemku parc. è. 426/1 ce, a.s., 2 2. Severomoravské vodovody a ka- 62,36 m. nalizace Ostrava a.s., RM vzala na vìdomí pøedložený vý- 3. Vodovody a kanalizace Pøerov, kaz o plnìní rozpoètu k a.s VÍTE, ŽE. Od budou platit nové ceny vodného a stoèného? Voda pitná (vodné) 36,59 Kè (vè. 15% DPH) 37,39 Kè (vè. 17,5% DPH). Voda odvedená (stoèné) 33,68 Kè (vè. 15% DPH) 34,42 Kè (vè. 17,5% DPH). VEØEJNÁ VÝZVA Mìsto Petøvald vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pracovního místa: Druh práce: referent finanèního odboru zamìstnanec pøedevším zajiš uje souhrnné zpracovávání návrhù smluv pøi správì bytù a nebytových prostor v majetku mìsta, zpracování smluv o nájmu hrobových míst, výpoèty nájmù bytù, nebytových prostor a hrobových míst, vyúètování služeb souvisejících s nájmy bytù, technicko-administrativní práce dle náplnì práce odborù v organizaèním øádu aj. Místo výkonu práce: Mìsto Petøvald Požadovaná kvalifikace: Vyšší odborné vzdìlání nebo støední vzdìlání s maturitní zkouškou. Jiné požadavky: - základní orientace v zákonì è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù; zák. è. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znìní pozdìjších pøedpisù; zák. è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník ve znìní pozdìjších pøedpisù (ustanovení týkající se nájemních vztahù); zákon è. 256/2001 Sb., o pohøebnictví a o zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù (ustanovení týkající se užívání hrobového místa). - praxe pøi samostatném vedení stejné nebo obdobné agendy nejménì 3 roky - velmi dobrá znalost práce na PC - samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost a spolehlivost, - flexibilita, dobré organizaèní a komunikaèní schopnosti. Uchazeè je povinen podat písemnou pøihlášku, která musí obsahovat: - jméno, pøíjmení, titul - datum a místo narození - státní pøíslušnost - místo trvalého pobytu - èíslo OP nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana - druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte - datum a vlastnoruèní podpis K pøihlášce pøipojte: - životopis s údaji o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech - èestné prohlášení o bezúhonnosti - fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání Platová tøída: 8. Pøedpokládaný vznik prac. pomìru: Lhùta pro podání pøihlášky: Místo a zpùsob podání pøihlášky: poštou nebo osobnì na adresu Mìstského úøadu v Petøvaldì, Gen. Svobody 511, Petøvald Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbìrové øízení i bez uvedení dùvodù kdykoliv v jeho prùbìhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazeèù. Mgr. Eva Kaòová, v.r., tajemnice MìÚ 3 MÌSTO PETØVALD VÁS ZVE DO KULTURNÍHO DOMU 20. na reprezentaèní mìstský ples 9. února 2013 od hodin Téma plesu: Zimní království Program: Módní pøehlídka vstupné: 500,- Kè slosovatelné vstupenky zakoupíte od 3. ledna 2013 na MìÚ Hudba: Zdenìk Krásný (velký sál) Bøetislav Heèko (restaurace) Obèerstvení formou rautu Dopis pro podnikatele v našem mìstì Vážený pane, vážená paní! Mìsto Petøvald poøádá dne 9. února 2013 již v poøadí 20. reprezentaèní ples. Stalo se tradicí, že do tomboly, která je každoroènì bohatá, své dárky vìnují také podnikatelé našeho mìsta. Stávají se tak sponzory plesu a jejich jméno nebo logo firmy se objevuje i na seznamu firem, které vìnovaly svùj sponzorský dar. Seznam je k dispozici na každém stole pøi konání plesu a v neposlední øadì je zveøejnìn na stránkách Petøvaldských novin a na internetové stránce našeho mìsta. V pøípadì, že byste mìl(a) zájem být v tomto roce sponzorem našeho plesu, obra te se laskavì na starostku mìsta paní Jarmilu Skálovou osobnì nebo telefonicky: Bude nám ctí, jestliže se našeho plesu osobnì zúèastníte. Za vaše pochopení pøedem dìkuje J. Skálová, starostka mìsta Petøvaldu

4 4 PETØVALDSKÉ NOVINY PODÌKOVÁNÍ TÌM NEJLEPŠÍM 4. prosince letošního roku jsme v obøadní síni MìÚ pøivítali policisty, kteøí z rukou starostky mìsta Jarmily Skálové obdrželi drobný dárek a pamìtní list. V nìm vyslovilo mìsto Petøvald podìkování za aktivní a obìtavý pøístup pøi výkonu služby, za pøispìní ke zlepšení bezpeènostní situace na území mìsta a ke zvyšování prestiže Policie ÈR. A koho se vše týkalo? Nadpor. Bc Jaroslava Suchého - vedoucího OO PÈR Petøvald, asistenta nadstrážmistra Bc. Jany Verbovancové, inspektora praporèíka Pavla Slávika, inspektora praporèíka Bc. René Knapíka, inspektora praporèíka Martina Procházky. Paní starostka zároveò pøivítala vzácné hosty. Byli to námìstek øeditele pro vnìjší službu plukovník doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.Dr., MBA a vedoucí Územního odboru Karviná plukovník Ing. Bc. Miloš Pollák, MBA. Ti rovnìž ve svém projevu projevili pøítomným podìkování za jejich práci. Starostka mìsta v závìru celého setkání øekla: A zde je právì èas a správné místo, abych vám všem policistùm Obvodního oddìlení PÈR v Petøvaldì podìkovala z celého srdce za ochranu a bezpeènost našich obèanù. Blíží se Vánoce, tak mi vážení pøítomni dovolte, abych vám popøála klidné prožití tìchto svátkù v kruhu vašich rodin a vašich nejbližších. Pøeji vám mnoho zdraví a pevné nervy do roku JaS Informace pro obèany mìsta Petøvaldu o zmìnách ochrany ložisek èerného uhlí v chránìném ložiskovém území Mìstský úøad Petøvald obdržel elektronicky dne podání od Ministerstva životního prostøedí Praha, odboru státní správy Ostrava, oznámení o zahájení správního øízení ve vìci zmìny ochrany ložisek èerného uhlí v chránìném ložiskovém území èeské èásti Hornoslezské pánve ve vymezené èásti okresu Karviná (dále jen CHLÚ). Uvedená zmìna se týká jak zmírnìní podmínek v nìkterých lokalitách, tak zpøísnìní ochrany èásti lokalit i v katastrálním území Petøvald u Karviné. Navrhované zpøísnìní podmínek vychází z potøeby reagovat na aktuální výhledy využití uhelných zásob v dobývacích prostorech èinných dolù OKD,a.s., v tzv. karvinské èásti CHLÚ. Zpøísnìní podmínek je zásahem do výkonu vlastnických práv jak mìsta a jeho majetku (komunikace, osvìtlení a pod), tak obèanù a jejich nemovitostí v daných lokalitách. Oblasti, v nichž má dojít ke zpøísnìní podmínek, byly až dosud posuzovány z hlediska dùlních vlivù jako plochy C1 (území ovlivnìné dùlní èinností v minulosti, na okraji poklesové kotliny, dobýváním v hloubkách vìtších než 500 m pod povrchem) a C1o (území, které bylo dlouhodobì ovlivnìno dùlní èinností, kde není možno z dùvodu narušení horninového masivu vylouèit nepøímé dùlní vlivy). Souèástí oznámení o zahájení øízení zmìny ochrany ložisek èerného uhlí nejsou poklesové mapy nebo pøesné vymezení dalších úèinkù: napø. poklesy v cm, naklonìní, vodorovné pomìrné pøetvoøení ve smìru do kotliny, zmìna odtokových pomìrù a s tím spojené zmìny fauny, flóry. atd. Zpøísnìním ochrany ložisek dojde ke zmìnì ve využití území (novì oznaèené jako plochy Ck jde o projevy dùlních vlivù na okraji poklesové kotliny nebo v polohách ovlivnìných dobýváním ostravských slojí v hloubkách vìtších než 500 m pod povrchem, zaøazených podle ÈSN do IV. skupiny staveniš. Bk - je dlouhodobì ovlivnìno dùlní èinností, jedná se o III.skupinu staveniš a Cok je území dlouhodobì narušeno dùlní èinností a není možno vylouèit nepøímé dùlní vlivy. Jde o plochu zaøazenou do V. až IV. skupiny staveniš ). Jedná se o èásti ulic: V Zimném Dole, V Holotovci, Podlesní, U Letištì, V Gaïoku a Pod Lesem. Pro umís ování veškerých staveb a zaøízení, která nesouvisí s dobýváním, musí být v každém jednotlivém pøípadì vydáno závazné stanovisko Krajského úøadu Moravskoslezského kraje vè. vyjádøení OBÚ. Projektová dokumentace musí obsahovat samostatnou èást o zajištìní stavby proti vlivùm poddolování s ohledem na zadané deformaèní parametry. Mìsto Petøvald ani vlastníci jednotlivých pozemkù nejsou úèastníky øízení podle 17 zák.è. 44/1988 Sb., o ochranì a využití nerostného bohatství (horní zákon) v pl. znìní. Pøípadné další informace vám sdìlí Ministerstvo životního prostøedí, odbor výkonu státní správy IX., pracovištì Ès. legií 5, Ostrava, tel , kl. 34 Ing. David Matýsek. E. Kubisová, vedoucí odboru výstavby a ŽP Stojící zprava: M. Pollák, P. Slávik, M. Hrinko, J. Verbovancová, V. Holeèek, J. Skálová, J. Suchý, R. Koziel, R. Knapík, M. Procházka. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTÙ PODPORUJÍCÍCH ROZVOJ ŽÁKÙ Naše škola je již tøetím rokem z Moravskoslezského kraje 29. zapojena do projektu Centra realizovaly úvodní konfepodpory inkluzivního vzdìlávání re n ci, na které zástupcùm základ- (CPIV), se kterým spolupracuje na ních škol pøedstavili koncepci cevytváøení lepších podmínek pro lého projektu. Mezi klíèové aktiviznevýhodnìné žáky. CPIV také po- ty, které zapojené školy získají, paskytuje metodickou podporu uèite- tøí balíèek èinností motivující žáky lùm v oblasti vzdìlávání. ke studiu a uplatnìní v technic- Díky spolupráci s CPIV probí- kých oborech projektové dny/exhalo douèování pro sociálnì znevý- kurze v podnicích, den s podnikohodnìné, fungoval kroužek break vým managementem, firemní predance, získali jsme množství mate- zentace, besedy s odborníky na riálù a pomùcek pro integrované školách, experimenty na SŠ spožáky, uskuteènily se adaptaèní jené s exkurzemi. kurzy a školení pro uèitele. To vše Naše škola se do projektu zapobezplatnì. jila, aby si žáci 8. a 9. tøíd mohli V prosinci letošního roku pro- zblízka prohlédnout možnosti jedjekt CPIV konèí a notlivých technických oborù, zísprobìhla konference, na které zá- kat zkušenosti od již pracujících stupce naší školy prezentoval zku- lidí a zjistit podmínky trhu práce ve šenosti a postøehy z celého pro- vztahu ke své volbì povolání. jektu. Dìkujeme CPIV za všechny Projekt probíhá až do roku aktivity, které na škole realizovalo, PhDr. Jana Lehnerová, ZŠ a vìøíme, že podobné projekty bu- a ZUŠ Petøvald Školní 246, dou probíhat i nadále. pøísp. org. Novým projektem zamìøeným na podporu technického vzdìlávání a školství je Technické vzdìlání Brána k úspìchu. Krajská hospodáøská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci se støedními technickými školami

5 PETØVALDSKÉ NOVINY 5 Žáci ZŠ a ZUŠ Petøvald aktivnì soutìžili Dne se 15 žákù MS Excel, prezentace na zadané z osmých a devátých roèníkù naší téma a závody v oblíbené poèítaškoly zúèastnilo 1. kola soutìže èové høe Trackmania. Po vyhlášení s názvem MaGNetIT Matema- soutìže se pøihlásilo 18 natìšetická Gramotnost v Síti Informaè- ných soutìžících na Trackmanii a ních Technologií zamìøené na všichni tvrdili, že jsou nejlepší. oblast matematiky a informatiky. Vzhledem k velkému zájmu žákù Tuto novou soutìž uspoøádalo pro se dne uskuteènilo základní školy bývalého okresu školní kolo soutìžního klání v Karviná Gymnázium a SOŠ Orlovážáci Trackmanii. S pøípravou pomáhali Lutynì. Žáci soutìžili formou poèítaèového z IX. B tøídy Ondøej Filipczyk, on-line testu, který trval Jakub Èevela a Dominik Èelechov- 40 minut. I pøes technické potíže ský. Patøí jim za to naše podìkována externím testovacím serveru ní. Hráèe pøišla povzbudit paní øe- se podaøilo našim žákùm test ditelka Ing. Zdeòka Kozlovská, nejen dokonèit, ale také dosáhlosti která obdivovala ohromující rychnout velice pìkných výsledkù. a akrobatické skoky závodní- Soutìže se zúèastnilo celkem kù, a také vyhlásila vítìze. 18 základních škol (720 žákù) a 1. místo získal Tomáš Sklepek, 25 žákù s nejlepšími výsledky po- 2. místo obsadil Martin Várady a tvoøili dokumenty na èas dle pøe- dání opravdu všem líbilo. Medaile stoupilo do 2. kola soutìže. Mezi 3. místo pak Patrik Gomola. Dále depsaného zadání Veronika Motú- jsme sice nezískali, ale odvezli postupujícími jsou tito naši žáci: postoupili žáci Dalibor Chrásta a zová, Tereza Kijonková, Dominik jsme si spoustu pìkných zážitkù, Tereza Kijonková (9. místo) a Jakub Èevela. Èelechovský a Darinka Matu- dojmù, nových zkušeností a také Petr Gorgol (12. místo), oba jsou V pátek se již ko- šínská. V kategorii prezentací odžáky IX. A tøídy. Dìkujeme za vzor- nala soutìž na SOŠ NetOffice vážnì vystoupila Lenka Gross- odborné škole. Všichni žáci si za- informací o studiu na této støední nou reprezentaci a pøejeme mno- v Orlové. Naši závodníci v Track- mannová s milou prezentací na slouží poøádnou pochvalu za pøí- ho úspìchù v dalším soutìžení. manii stateènì bojovali, Tomáš téma Køeèek džungarský a ná- pravu, odvahu, úsilí a vzorné cho- V mìsíci listopadu jsme se také Sklepek trhal rekordy jeden za dru- slednì Michal Szkandera zaujal vání v prùbìhu soutìže. pøipravovali na soutìž, která se hým, bohužel ve finálovém kole ho obecenstvo prezentací na téma Dìkujeme. každoroènì koná na SOŠ NetOffi- zradila technika a musel závod Poèítaèová grafika. Poøádný poce Orlová, spol. s r.o. Soutìžení ukonèit. Dalibor Chrásta se pro- tlesk publika svìdèil o tom, že se ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, Mgr. Marie Hlavatá, (nejen) v informatice obsahuje tøi bojoval až na 6. místo z 38 soutì- jeho grafické zpracování a ústní posoutìžní kategorie MS Word a žících. V kategorii Word a pøísp. org. Excel Koèky a kocouøi v naší škole Dne 30. listopadu 2012 probìhl na naší škole koncert sboru Gymnázia Orlová. Zpìváci spojili netradièním zpùsobem známé i ménì známé lidové i umìlé písnì do muzikálu, ve kterém nás koèky a kocouøi provedli hodinami zemìpisu, matematiky a dalších pøedmìtù. Své vystoupení zakonèili koèièím bálem. Úèinkující vtáhli do dìje i naše žáky. Nìkteøí si nejen zazpívali, ale i zatanèili. Byl to pro nás hezký zážitek a všem se vystoupení moc líbilo. Mgr. Zuzana Wasilová, ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org. EKTOPARAZITÉ U ZVÍØAT kovního prostøedí na svém obleèení èi botách. Dalším významným parazitem je klíš- tì. Díky zmìnám podnebí a teplejším zi- mám se nám bohužel jeho výskyt pøes rok stále prodlužuje. Je dùležitým pøena- šeèem pro borreliózu, encefalitidu a nìkterá další onemocnìní, jejichž výskyt se už i v našich podmínkách zvyšuje. Po napití klíštì ze psa odpadne doma nebo na zahradì a následnì se mùže pøisát i na èlovìka a nakazit ho. Svého psa èi koèku mùžeme chránit velmi dobøe pravidelným ošetøením pøí- pravky proti blechám a klíš atùm. Na trhu je velké množství antiparazitik. Je nutné rozlišit pøípravky pro psy a koèky. Existují totiž antiparazitika, která jsou ur- èena pouze pro psy, protože pro koèky jsou smrtelnì nebezpeèné. Pravidelným ošetøením svého psa, èi koèky chráníte nejen je, ale i svou rodinu. Ektoparazité jsou blechy, klíš ata, roztoèi a další vnìjší parazité, kteøí cizopasí vìtšinou na kùži zvíøete. Blecha má radìji psa nebo koèku, ale když má hlad, napadne i èlovìka. Neplatí tedy známé rèení, že to jsou blechy psí a na èlovìka nejdou. Vyskytují se bìhem celého roku. V srsti u zvíøete nacházíme nejen dospìlé blechy ale i vajíèka, která celoroènì vypadávají do vnìjšího prostøedí, kde se tedy nachází vìtšina vývojových stádií blech. Larva blechy po zakuklení mùže pøežívat i nìkolik mìsícù, je tedy nìkdy problém se blech v domácnosti zbavit. Vyšší výskyt blech zvíøe zneklidòuje a dráždí, ale i jedna blecha mùže zpùsobit alergie na bleší kousnutí a následné svìdìní po celém tìle. Zablešení zvyšuje také riziko nakažením tasemnicí. Blechy mùže mít i zvíøe chované výluènì doma, protože vajíèka blech èi èervù mùže èlovìk pøinést z ven- Kameny umístìné kolem komunikací Na základì místního šetøení žádáme obèany, aby ze soukromých pozemkù sousedících bezprostøednì s místními komunikacemi odstranili kameny, které zpravidla umís ují do hrany komunikace. Tyto pøedmìty pùsobí znaèné problémy pøi provádìní zimní údržby a èasto ohrožují i bezpeènost silnièního provozu na tìchto komunikacích hlavnì v úzkých místech a zatáèkách. Dìkujeme za pochopení a spolupráci. Radana Gojová, referentka odboru výstavby a ŽP DARUJ PALETU CIHEL Vážení pøátelé, Klub èeských turistù (KÈT) se na vás obrací s žádostí o pomoc pøi výstavbì Bezruèovy chaty na Lysé hoøe. V souèasné dobì je dokonèen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník na vodu o objemu cca 3 60 m a dokonèují se další menší objekty. Letošní plán výstavby je témìø splnìn. Na jaøe budeme pokraèovat s výstavbou pøízemí a II. NP vèetnì zastøešení. Naše Bezruèova chata na Lysé hoøe bude mít lidský rozmìr a bude pøesnou replikou toho, co zde vybudovali naši pøedkové v roce I oni tenkrát stavìli z veøejných sbírek a z darù od sponzorù a byli odkázáni na pomoc brigádníkù, turistù, i oni tehdy žili v celosvìtové hospodáøské krizi. KÈT je obèanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme s prosbou na všechny pøíznivce, turisty a pøátele našich hor, aby se zapojili do právì vyhlášené celostátní akce: DARUJ PALETU CIHEL. V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, pøátelé na pracovišti, nebo spolupracovníci v kanceláøi, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu Bezruèovy chaty. Na jedné paletì je 80 ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme potøebovat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700,- Kè. Èástku mùžete poukázat na úèet Veøejné sbírky, na úèet zøízený u Raiffeisenbank, jehož èíslo je /5500. Do poznámky staèí uvést jméno dárce (název spolku èi firmy) a heslo PALETA CIHEL. Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádù, živnostník, sportovní klub, skupina spolupracovníkù apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitø nové chaty jako podìkování a vdìk dárci za jeho velkorysost. Mohou se tak pochlubit svým potomkùm, že pøispìli k obnovì Bezruèovy chaty, èímž umožnili pokraèování tradice tohoto významného turistického stánku na nejvyšším vrcholu Beskyd. Všem dárcùm pøedem dìkuje Ing. Jan Havelka, pøedseda komise pro výstavbu Bezruèovy chaty

6 6 PETØVALDSKÉ NOVINY Øeditelka ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org. vyhlašuje zápis do 1. tøíd na školní rok 2013/2014 dle zákona è. 561/2004 Sb. o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon) ve znìní novely è. 472/2011 Sb. Kdy: 7. února 2013 od 9.00 hod. do hod. 8. února 2013 od 9.00 hod. do hod. (pro obì školy na ulici Školní 246) Zákonní zástupci poèátkem ledna 2013 obdrží o odklad školní docházky zákonný zástupce obobálku, která bude obsahovat: drží u zápisu a odevzdá pedagogovi, který bude záa) žádost o zapsání dítìte do první tøídy pis provádìt. b) èasový harmonogram zápisu dítìte c) dotazník o nadání dítìte Vážení rodièe, d) dotazník pro rodièe žáka 1. roèníku potìšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své Zákonný zástupce vezme s sebou: obèanský prù- dítì do prvního roèníku na naši školu. Máme zájem kaz, rodný list dítìte. o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám Zákonní zástupci, kteøí budou žádat o odklad po- chceme poskytnout informace, které byste mìli vinné školní docházky pro své dítì, nejpozdìji do znát ještì pøed nástupem dítìte do základní školy pøedloží na øeditelství ZŠ doporuèení Dne se mùžete v rámci Dne otevøeo odkladu dítìte (z PPP a odborného lékaøe nebo kli- ných dveøí pøijít do naší školy podívat. nického psychologa), kde jim bude vystaveno roz- Na vzájemnou spolupráci se tìší hodnutí o odkladu povinné školní docházky. Žádost Ing. Zdeòka Kozlovská, øeditelka školy poslouchat bez pøílišných projevù neklidu, rozezná barvy a zná jejich názvy, zná své jméno a pøíjmení, orientuje se ve své rodinì, popø. zná adresu bydlištì, pamatuje si, o èem asi jsou jeho oblíbené pohádky, správnì vyslovuje, artikuluje a vytváøí vìty docela plynule, umí nazpamì nìkteré dìtské písnièky a øíkanky, projevuje touhu èíst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá èíst, kreslené pøíbìhy mu také docela vyhovují, zapojí se do her, které doma hraje s ostatními dìtmi, když zaène hrát novou hru, jedná podle instrukcí. Spolupráce rodiny a školy: jednotná výchova rodiny a školy, každodenní rozhovor o školní práci, 1. Nìkolik informací o škole: pokud jsou dány pokyny, je sro- Èeský jazyk 9 hodin dùsledná kontrola pomùcek, Škola vyuèuje dle vzdìlávacího zumìno se jimi øídit, je pozorné, Matematika 4 hodiny dohled pøi psaní domácích úkoposlouchá, programu Škola pro život, který Prvouka 2 h odiny lù, je zamìøen na envirometrální vý- umí se pøimìøenì rychle oblék- Hudební výchova 1 hodina pravidelné návštìvy tøídních chovu. nout, použít WC se všemi hygie- Výtvarná výchova 1 hodina schùzek a individuálních pohovonickými požadavky, svoje místo Jako základní škola poskytujeme Praktické èinnosti 1 hodina rù, základní vzdìlání, tj. nauèit žáky a vìci udržuje v poøádku. Tìlesná výchova 2 hodiny pøi obtížích žáka spolupracovat dobøe èeskému jazyku a matema- Fyzické pøedpoklady: s tøídním uèitelem a školním psytice, poskytujeme žákùm všeo- V první tøídì lze vyuèovat jednotli- umí si poradit s knoflíky, zipy a chologem. becný pøehled o ostatních obo- vým pøedmìtùm v blocích men- tkanièkami, Mnoho zdraví a osobní spokojerech a v souladu se souèasnými ších èasových celcích než jedna má šikovné prsty, umí støíhat nosti v novém roce 2013 za trendy jim dáváme dobré základy vyuèovací hodina a jednotlivé øí- nùžkami, zvládne velkou tupou všechny pracovníky ZŠ a ZUŠ dvou cizích jazykù a seznamujeme zené èinnosti kombinovat a pro- jehlu a nit, umí navlékat korálky, Petøvald Školní 246, pøísp. org. je uživatelským zpùsobem s prací pojovat, ale pøi zachování celkové umí i jiné vìci, které patøí k manu- pøeje Ing. Zdeòka Kozlovská, na poèítaèích. Ve škole existují týdenní dotace pro jednotlivé ální zruènosti, øeditelka školy kroužky, které umožòují žákùm vyuèovací pøedmìty. Vyuèování umí chytit a hodit velký míè, více se seznamovat s výpoèetní v první tøídì zaèíná v 8:00 hodin a umí udržet rovnováhu, když jde technikou. Dùraz škola klade na konèí zpravidla v 11:40 hodin. po zídce nebo kladinì, mimotøídní aktivity nad rámce vý- umí poskoèit, Ztráty a nálezy chovnì vzdìlávacího standardu: 3. Školní družina umí chvilku poskakovat na V listopadu byl na MìÚ Petøvald odevzdán svazek 7 ks klí- školy v pøírodì, lyžaøské kurzy, zá- Ve škole pracuje školní družina. jedné nebo na druhé noze, jmové kroužky. Jsme sponzory Školní družinu mùžou navštìvovat není pøehnanì nesoustøedìné èù FAB s otvírákem, karabinou ZOO Ostrava tygra usurijského. žáci 1. stupnì podle zájmu zákon- nebo apatické, a oznaèníkem na suchý zip. Školu navštìvuje 520 žákù, kteøí ných zástupcù. Pøednost mají žáci je schopno dosáhnout levou ru- Místo nálezu: Petøvald ul. chodí do 24 tøíd. Škola má 16 od- pr vní tøídy (nìkteøí žáci chodí kou na své pravé ucho a obráce- Ostravská, poblíž budovy PÈR borných uèeben, které jsou vyba- pouze na obìdy do školní jídelny). nì. Majitel se mùže informovat veny moderní technikou. Škola je Pracovní doba školní družiny je od Psychické pøedpoklady: v kanceláøi è. 2 v budovì mìstského úøadu nebo telefonicky zapojena do výzvy EU peníze ško- 6:30 do 16:00 hodin. umí hovoøit o nìjaké nedávné lám. Školní družina má 5 oddìle- Zápis do školní družiny probìhne události èi zážitku rozumnì, s urèi- na èísle ní, které navštìvují žáci 1.stupnì. pøi zahájení školního r oku tým stupnìm plynulosti, Bc. Ivana Rajdusová Škola vyuèuje anglický jazyk a nì- 2013/2014 u paní vychovatelky má rádo pøíbìhy a je schopné je mecký jazyk. školní družiny. Ve škole pracuje 28 kroužkù od 1. do 9. roèníku. Na výchovnì 4. Je vaše dítì pøipraveno na povzdìlávací èinnosti se podílí 34 vinnou školní docházku? poøádá Sdružení rodièù pøi Základní škole na ul. Školní 246, Petøvald pedagogù (vèetnì øeditelky školy, Spoleèenské pøedpoklady zástupkynì øeditelky, vedoucí uèi- je oblíbeno a pøijímáno ostattelky místa poskytovaného vzdìlá- ními dìtmi a nezaujímá agresivní vání, z toho na 1. stupni vyuèuje nebo muèednický postoj, když 18 uèitelù a na 2. stupni 16 uèite- musí èelit problémùm, má kamalù, 5 vychovatelek školní družiny, rádský postoj k ostatním, 2 THP pracovníci, vedoucí školní jí- umí se rozdìlit s ostatními, delny a 24 správních zamìstnan- není sobecké, cù. je ochotno pomáhat doma i ve Kdy: 12. ledna 2013 v h Základní umìlecká škola, posky- škole a je schopné plnit jednodutuje vzdìlávání 201 žákovi v nìko- ché úkoly, Kde: Kulturní dùm v Petøvaldì lika hudebních, taneèním a výtvar- je spokojené, když si hraje se ném oboru, které vyuèuje 10 pe- skupinou pøátel, dagogù. umí si zajistit své osobní potøeby, jako napøíklad umytí a osušení Hraje skupina Rafael music band 2. Výuka v 1. tøídì probíhá dle rukou, ŠVP Škola pro život, když se nabízí nìjaká nová èin- Uèební plán 1. tøídy: nost, je pøipraveno se zapojit, Vstupenky v cenì 150,- Kè/kus se prodávají v øeditelnì základní školy, tel.:

7 PETØVALDSKÉ NOVINY 7 SDRUŽENÍ OBRANY SPOTØEBITELÙ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SOS MS kraje vyzvalo prodejce ke zdržení se protiprávního jednání. Tisková zpráva ze dne S pøíchodem podzimu a zejmé- na s pøíchodem Vánoc se opìt rozbìhly pøedvádìcí prodejní akce, které jsou pøedevším zamìøené na seniory. Velký poèet poškoze- ných seniorù v poradnách Sdruže- ní obrany spotøebitelù Moravsko- slezského kraje opakovanì potvr- zuje, že pøedvádìcí prodejní akce patøí stále k nejproblematiètìj- ším formám prodeje nejen v na- šem kraji, ale v celé Èeské re- publice. Úèastníci tìchto akcí se stávají obì mi nekalých obchodních praktik a protiprávních jednání prodá- vajících, kdy se nemají možnost objektivnì a bez èasového nátlaku rozhodnout o koupi èi podpisu smlouvy. V souèasné dobì jsou nejproblémovìjší obchodní praktiky spoleènosti BECK CZECH s.r.o. Ty spoèívají v tom, že v pøípadì, že spotøebitel odstoupí od smlouvy uzavøené na pøedvádìcí akci v zákonné 14ti denní lhùtì, jsou mu naúètovány tzv. pøimìøe- né náklady na dopravu technika, které dosahují nìkolikatisícových èástek. SOS MS kraje soudí, že tyto náklady mají povahu sankce a jsou tedy v rozporu se zákonem. Další problematickou spoleè- ností je Reklamní spoleènost SENIOR s. r. o., která obchází zá- kon zneužitím výjimky v 57 OZ. Kromì klasické kupní smlouvy je na pøedvádìcích akcích této firmy sdružení a ve spolupráci s Evrop- Bohumín: Út: hodin, uzavírána také dlouhodobá smlou- ským institutem pro smír, mediaci Èt: hodin, va o opravì a údržbì vìcí. Zcela a rozhodèí øízení o.p.s., v zastou- tel.: úèelovì je v mnoha pøípadech pení JUDr. Lenkou Pavlovou Ph.D., Èeský Tìšín: St: hodin mezi opravované pøedmìty zaøa- øeditelkou, a JUDr. Blankou každou první støedu v mìsíci, zen, kromì novì zakoupených, Schöblovou, èlenkou dozorèí rady, tel.: také nìkterý ze starších spotøebi- žalobu o zdržení se protiprávního Frenštát p. R.: St: hodin èù, které mají spotøebitelé doma. jednání v pøípadech ohrožení práv každou druhou støedu v mìsíci, Cílem tohoto kroku je pøedejít to- spotøebitelù, pøíp. poskytnout tel: mu, aby smlouva o opravì a právní pomoc poškozeným spotøe- Nový Jièín: St: hodin údržbì v dùsledku odstoupení od bitelùm na základì plné moci. každou tøetí støedu v mìsíci, kupní smlouvy dodateènì zanikla Kontakt: tel.: v dùsledku nemožnosti plnìní. Sdružení obrany spotøebitelù Opava: St: hodin kaž- Na základì podnìtù spotøebitelù, Moravskoslezského kraje dou tøetí støedu v mìsíci, kteøí s tìmito spoleènostmi uza- Marcela Reichelová tel.: vøeli kupní smlouvu, a po vyhodno- pøedsedkynì sdružení Frýdek Místek: St: hodin cení všech dostupných písemných Tel./fax: každou ètvrtou støedu v mìsíci, podkladù a ústních svìdectví, do- mobil: tel.: spìlo SOS MS kraje k závìru, že Pøerov: St: v obou pøípadech dochází k poru- Sdružení obrany spotøebitelù Mo- každou ètvrtou støedu v mìsíci, šení 57 Obèanského zákoníku, ravskoslezského kraje je nezávislé tel.: podle nìjž má spotøebitel právo od- neziskové obèanské sdružení, há- pro spotøebitelské dotazy stoupit od smlouvy uzavøené jící zájmy spotøebitelù. Poskytuje mimo obchodní prostory do 14 základní informace o reklamaèním Novì nás naleznete i na faceboodnù od uzavøení smlouvy a k poru- øízení, o délce záruèní doby, lhùtì šení dalších zákonù. Právní po- k vyøízení reklamace nebo podmín- ku!!! radce SOS MS kraje Ing. Mgr. kách odstoupení od kupní smlouvy Renata Horáková k tomu uvádí: nejen na internetovém serveru Z tìchto dùvodù zaslalo Sdružení ww.sos-msk.cz, ové adrese: obrany spotøebitelù Moravsko- nebo na po- Tøíkrálová sbírka radenské lince , ale Vážení obèané, CZECH s.r.o. a spoleènosti také ve svých poradnách, které stejnì jako v minulém roce a Reklamní spoleènost SENIOR provozuje v sedmi mìstech Mo- v pøedchozích letech uskuteèní se s.r.o. prostøednictvím Èeské pošty ravskoslezského kraje. Kromì po- i v našem mìstì Tøíkrálová sbírka. Výzvy ke zdržení se protiprávního radenství realizuje øadu dalších Jde o veøejnou sbírku, z níž jsou financovány sociální projekty Cha- jednání. aktivit, zamìøených na zlepšení po- V pøípadì neèinnosti obou spo- stavení spotøebitelù a spoluprarity. V minulém roce se v našem leèností bude Sdružení obrany spo- cuje s øadou dalších neziskových mìstì díky štìdrosti dárcù podaøilo na charitativní projekty pøispìt tøebitelù Moravskoslezského kraje organizací, které prosazují a obha- nuceno obrátit se na orgán dozoru jují práva a zájmy obèanù. èástkou ,- Kè. Zodpovìdnost za realizaci projektù, na nad dodržováním Zákona o ochra- Sídlo: nì spotøebitele, kterým je Èeská Støelnièní 8, OSTRAVA nìž jsme pøispìli, mìla konkrétnì obchodní inspekce (klamavé ob- Tel./fax: oblastní Charita sv. Alexandra, chodní praktiky). Zároveò je SOS O s t r a v a ( h t t p : / / c h a r i t a - s v - MS kraje pøipraveno využít práva, Ostrava: Po: hodin, alexandra.cz/). Tøíkrálová sbírka které mu poskytuje Zákon o och- Út: hodin, Èt: 9-12 hodin, trvá od 1. do 14. ledna ranì spotøebitele a podat jménem tel.: V Petøvaldì budou koledníci chodit slezského kraje spoleènosti BECK k vašim domovùm pøedevším o víkendu od 4. do 6. ledna. Mìlo by být pìt kolednických skupinek. Pravé koledníky poznáte podle zapeèetìných pokladnièek; dospìlý, který doprovází koledníky, má prùkazku, jejíž údaje musí souhlasit s jeho obèanským prùkazem. Tøíkráloví koledníci však nejen sbírají od dárcù finanèní prostøedky na sociální projekty, nýbrž také pøinášejí radost a požehnání do vašich domovù. Budete-li chtít, mùžete si nechat od nich napsat na domovní dveøe písmena K+M+B 2013, která znamenají jednak první písmena jmen tøí mudrcù, kteøí pøiputovali do Betléma a jednak jsou písmeny latinského požehnání Christus mansionem benedicat (v pøekladu: Kristus a žehná tomuto domu). A zahøeje-li vás radostí u srdce jejich koleda, kterou vám možná trochu neumìle zazpívají, je to tak trošku odmìna za to, že nemáte srdce kamenná, nýbrž soucitná s tìmi, které v životì potkalo nìco zlého a tìžkého. Jejich jménem vám již teï dìkuji za projev lidské solidarity. P. Vít Zatloukal

8 8 PETØVALDSKÉ NOVINY KULINÁØSKÉ OKÉNKO tuku usmažíme dozlatova. Podáváme s bram- to. Je-li tøeba, mùžeme pøidat trochu poloborovým salátem nebo bramborovou kaší. hrubé mouky. Necháme vykynout. Vyválíme Polévka z kapra Kapr s hoøèicí v sýrovém tìstíèku prameny a upleteme vánoèku. Necháme ještì Hlava z kapra (bez skøelí), vnitønosti z kapra 6 porcí kapra, 1 lžíce plnotuèné hoøèice, minut kynout na plechu, potøeme roz- (mlíèí nebo jikry, nejlépe oboje), po tøech ku- stroužky èesneku, sùl, 4 vejce, 100 g tvrdého šlehaným vejcem a posypeme mandlovými lulièkách celého pepøe a nového koøení, kou- sýra, 2 lžíce hladké mouky do tìstíèka, tro- pínky. Upeèeme v pøedehøáté troubì (asi sek cibule, kostka masoxu, mrkev, petržel, chu hladké mouky na obalení, olej na sma C, 40 minut). celer, kousek másla, trochu zásmažky, starší žení Vánoèní tvarohová štola rohlík, olej na smažení, majoránka, mletý Osušené porce kapra z obou stran osolíme a 500 g hladké mouky, 250 g tvarohu, 150 g pepø potøeme smìsí hoøèice s rozetøeným èesne- hery, 150 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, Do studené vody dáme hlavu z kapra, kousek kem. Necháme chvíli odležet. Z vajec, nastrou- 1 prášek do peèiva, 2 vejce, 100 g rozinek namrkve a petržele rozkrájené podélnì na ètvrt- haného sýra a mouky umícháme tìstíèko. moèených v 5 lžících rumu, 50 g smìsi sekaky, pepø, nové koøení, masox, kousek cibule, Kousky kapra obalíme v hladké mouce, pak ných oøechù a kandovaného ovoce, špetka cipøivedeme k varu a necháme vaøit asi 20 minut v tìstíèku a z obou stran smažíme v rozpále- tronové kùry, máslo na potírání (do zmìknutí zeleniny). Mezitím nastrouháme ném oleji dozlatova. Podáváme s vaøenými Na vále smícháme mouku s práškem do peèiva kousek mrkve, petržele a celeru na pánvièku a bramborami nebo bramborovou kaší a zeleni- a cukrem. Pøidáme všechno ostatní, promípodusíme na másle. Potom pøidáme vnitønosti novým salátem. cháme a vypracujeme tìsto. Rukama ho roztlapokrájené na kousky a krátce podusíme spo- Bramborový salát bez majonézy èíme na podlouhlou placku (mùžeme si pomoct leènì se zeleninou. Polévku scedíme, do vývaru 1 kg brambor, 1 mrkev, 3 kyselé okurky, 1 civložíme váleèkem). Podélnì pøeložíme jednu pùlku na podušené vnitønosti se zeleninou a tro- bule (je možné koupit jako pøipravenou smìs druhou, pøeneseme na plech vyložený papírem chu zásmažky a znovu chvíli povaøíme. Z hlavy na bramborový salát ve sklenici), 1 vaøené va- na peèení a potøeme rozpuštìným máslem. obereme všechno maso a pøidáme do polévky. jíèko, 200g bílého jogurtu, 200g pomazán- Vložíme do vyhøáté trouby (180 C) a pomalu Nakonec pøidáme špetku majoránky a pepøe, kového másla, sùl upeèeme (cca 45 minut). Bìhem peèení kažpøípadnì dosolíme. Na talíøi posypeme po- Uvaøené brambory oloupeme, nakrájíme na dých 10 minut znovu potøeme rozpuštìným lévku drobnì nakrájenou zelenou petrželkou a kostièky, stejnì tak nakrájíme uvaøenou mrkev, máslem. Upeèenou štolu hned po vytažení pøidáme na kostièky nakrájený opeèený rohlík. kyselé okurky, cibuli a nezapomeneme na va- z trouby naposledy potøeme máslem a hustì Rybí polévka s kysaným zelím jíèko. V misce stranou dobøe promícháme jo- pocukrujeme. Po vychladnutí mùžeme nakrájet 500 g èerstvé ryby, 1 cibule, 2 lžíce oleje, 3 gurt a pomazánkové máslo. Osolíme a mù- a konzumovat nebo dobøe zabalit a uskladnit lžíce ovesných vloèek, kyselé zelí, rybí vývar, žeme pøidat i bylinkovou smìs. Vše smícháme, v chladnu. mletá èervená paprika, pepø, sùl necháme odstát, ideálnì 2-3 hodiny. Kokosový likér Oèištìnou a na kousky nakrájenou rybu vaøíme Bramborový salát se slaninou 2 Salka, 8-10 lžic strouhaného kokosu, 2 plev osolené vodì asi 20 min. Potom rybu sce- Ve slupce vaøené oloupané brambory, steri- chovky neslazeného kondenzovaného mlédíme a vykostíme. Nadrobno nakrájenou cibuli lovaný hrášek, cibule, vaøená vejce, sladko- ka, 2x vanilkový cukr, ml rumu osmahneme na oleji, pøidáme mletou èervenou kyselé okurky, gothajský nebo šunkový sa- Salko na dvì hodiny povaøíme (v zavøené plepapriku, ovesné vloèky, chvíli osmahneme, zali- lám, zakysaná smetana nebo majonéza, sla- chovce). Na suché pánvi opražíme kokos dorùjeme rybím vývarem, pøidáme nakrájené ky- nina, sùl, pepø. žova a ještì horký smícháme s neslazeným konsané zelí a vaøíme asi 20 min. Když je zelí mìk- Brambory, vejce, okurky, cibuli, salám nakrá- denzovaným mlékem. Necháme na 24 hod ké, vložíme do polévky uvaøené kousky ryby a jíme na kostièky, pøidáme hrášek, osolíme, ope- v lednici uležet. Druhý den slijeme kokos pøes ochutíme pepøem. pøíme a zalijeme rozškvaøenou slaninou. plátýnko a vyždímáme. Kokos vyhodíme. Kapøí kulièky Necháme asi 5 hodin nasáknout. Potom vmí- Vytvoøené kokosové mléko smícháme s vy- Pùlka kapra, 1 citron, trochu smetany (asi cháme zakysanou smetanu nebo majonézu a chladlým salkem a s vanilkovým cukrem, nej- 1 dl), sùl, hladká mouka, 1 vejce, strouhan- promícháme. lépe v mixéru (ale mùžete i ruènì) a smícháme ka, tuk na smažení Vánoèka s pudinkem s rumem. Rum pøiléváme opatrnì podle chuti. Kapra zbavíme kùže a vìtších kostí. Maso na- 400g polohrubé mouky, 100g hladké mou- Pak se likér ještì uleží. krájíme na kousky, osolíme, pokropíme citro- ky, 1/2 lžièky soli, 75g másla, 75 g cukru, Punè z èerveného vína novou š ávou (z necelé pùlky citronu) a ruèním 1 vejce, 250 ml mléka, 30g droždí, 1 vanil- 1 láhev èerveného vína, 5 cl grenadinového mixérem rozdrtíme. Pøilijeme trochu smetany a kový cukr, 1 sáèek vanilkového pudinkového sirupu, š áva z 2 èervených pomeranèù, 5 cl znovu mixujeme na hladkou kaši. Z této hmoty prášku, 100g rozinek, 50g mandlí, vejce na rumu, cukr tvoøíme rukama namoèenýma ve studené vodì potøení Èervené víno, grenadinový sirup a pomerankulièky, které obalujeme v klasickém trojobalu Z droždí, mléka a lžièky cukru pøipravíme kvá- èovou š ávu pøiveïte témìø do varu a pøidejte (mouka, vejce, strouhanka). V rozpáleném sek. S dalšími surovinami vypracujeme tuhé tìs- rum. Nalijte do 8 sklenic. U NÁS DOMA - Vzniká další Pøednádražní? Nìkolikrát za den venèím psa, procházím nutnìjších oprav. Na zlepšení podmínek není lákají zlodìje, aby klidnì vstoupil, zašel si do stejnou trasou Petøvaldem a nestaèím si divit. šance. Mezi prvním a druhým domem na sklepa, na pùdu, do neobydleného bytu, a po- Kdysi jsem krátce bydlel na Porubské ulici Porubské ulici vzniklo volejbalové høištì, kde sloužil si. Železných vìcí je tu dost. v Petøvaldu. Bylo zde ideální bydlení, klidné, ti- se konaly turnaje, pak si zde hrály dìti. Dnes U tøetího domu pod okny leží již nìkolik dnù ché, protože je v bezprostøední blízkosti se tam jen otáèí autem jeden z nájemníkù a èerné pytle s odpadem. Zøejmì ještì dost ne- Domova seniorù Bøeziny. Na Porubské ulici vùbec mu nevadí, že jezdí po trávì a nièí tráv- smrdí, aby je majitel vyhodil. A u ètvrtého pojsou 4 domy RPG, kde je v každém 6 bytù, ník - zelenou plochu. Kdyby si to dovolil nìkde sledního domu již nìkolik týdnù leží pod okny vždy 4 byty 1+2 a 2 byty 1+1. Tedy menší by- ve mìstì, schytal by pìknou pokutu. Tady mu u popelnice staré linoleum i koberec. Popeláøi ty, o které vždy byl a je zájem. Nevýhodou je to projde. Také si zde na travnaté ploše nìkdo to nevezmou, tak to tam leží, až to shnije. zde to, že aèkoliv je plyn pøiveden až k do- nachystal døíví na zimu. Ani se nenamáhá ukli- Proè by se majitel namáhal odvézt to do sbìrmùm, RPG plyn do bytù nezavedlo, kdo chtìl, dit døevo do sklepa, možná, že se chce poch- ného dvora? musel si to udìlat na své náklady. Topí se zde lubit, èím topí, èím vylepšuje zdejší ovzduší a Ètyøi domy RPG chátrají, na nìkterých je vitedy jak plynem - kdo si to sám zajistil, tak sm og - zbytky oken s nátìrem laku. Také mu dìt skrz cihly zvìtralých komínù, schody k doi tuhými palivy. Kdysi jsme se všichni v do- to projde. Snad kdyby jel kolem pracovník od- mùm jsou v ubohém stavu, hrozí pádem. Stamech znali, vysekávali jsme trávu pøed domy, boru životního prostøedí a všimnul si toho, ale rá netìsnící okna, ve sklepì vlhko. oplotili jsme si zahrady. Tehdejší vlastník pochybuji. A tak se tu kdysi dobøe bydlelo. Dnes se to domù nám ještì zaplatil pletivo, barvu a vše Když jdu kolem domu, jsou otevøeny vcho- pomalu mìní na další Pøednádražní. se dìlalo svépomocí. Dnes se doèkáte jen nej- dové dveøe. A to i veèer, již za tmy. Nevím, zda Škoda. Miroslav Encemler

9 PETØVALDSKÉ NOVINY 9 Myslivecké sdružení HALDY Petøvald Vážení ètenáøi, kolik myslivcù v dùchodovém vìrok 2012 uplynul. My myslivci ku. Když ke všemu pøipoèteme to, se ohlížíme zpìt a díváme se, jak že vìtšina èlenù chodí do práce, je jsme ve své honitbì hospodaøili, tento koníèek nìkdy pìkná døina. co se nám povedlo. A zároveò plá- Proto vítáme obrovskou pomoc nujeme, jak pokraèovat dále ku obèanù, Policie Èeské republiky, prospìchu zvìøe a pøírody. mìstské policie, mìstských úøadù V uplynulém roce èlenové na- a okresního mysliveckého spolku, šeho sdružení vybudovali nìkolik kteøí nám pomáhají informacemi pøikrmovacích zaøízení, které jsou o dìní v honitbì a na úseku mysliv souèasné dobì hojnì navštìvo- vosti. V minulém roce nám obèané vány zvìøí a ptactvem. Rovnìž zho- nahlásili nìkolik kusù uhynulé zvìtovili nová myslivecká zaøízení pro øe, která byla sražena auty, inforpozorování zvìøe. Tyto pozorova- movali nás o psech, kteøí štvali telny jsou pro nás velmi dùležité zvìø, a také o neoprávnìné støelzvláštì v období sèítání zvìøe. bì. Strážníci a hlídky policie nás in- Myslivci pravidelnými pochùzkami formují ve dne v noci o srážkách honitbou sledovali pohyb zvìøe, ze zvìøe s vozidly, abychom mohli stop dovedli pøeèíst pohyb zvìøe, vèas zasáhnout. Jsme rádi, že zde která není v naší honitbì stálá. máme obèany, úøady a policii, kte- Jedná se o skupinu 20-ti lidí, rým osud zvìøe a pøírody není lhos- kujeme za pomoc, jejich pøízeò a myslivecké stráže a všem ostatkteøí si vybrali myslivost za svého tejný. doufáme, že i v tomto roce 2013 ním èlenùm sdružení a jejich rodikoníèka a jsou organizováni v mys- Nemùžeme zapomenout ani na nám zùstanou naklonìni. nám. Všem pøeji v novém roce liveckém sdružení Haldy. Honitba nejmenší pomocníky. Jsou to dìti Na závìr chci podìkovat za obìta pevné zdraví a mnoho pøísdružení je rozdìlena na úseky, z mateøských škol v Petøvaldì, vou práci pøi výkonu práva mysli- jemných chvil strávených v myslio které se èlenové starají a pomá- které na podzim sbírají pro lesní vosti v honitbì Petøvald výboru ho- vosti. hají si navzájem plnit mnohdy ne- zvìø žaludy a kaštany. Všem obèa- nebního spoleèenstva, pøedsedovi S pozdravem Myslivosti zdar! lehké úkoly. Mezi èleny máme i nì- nùm, policii, úøadùm a dìtem dì- mysliveckého sdružení, èlenùm TØETÍ MÍSTO NA GYMNÁZIU V ORLOVÉ 20. listopadu 2012 se žáci de- sportovních. Soutìžilo se v jazyce vátých tøíd zúèastnili soutìže Co ruském, èeském, anglickém i nìvím, co dovedu na orlovském meckém, matematice a dalších gymnáziu, kde se utkali ve vìdo- pøírodních vìdách, ale také v obmostních a sportovních dovednos- lasti humanitní. Sportovní klání tech s žáky základních škol z Orlo- spoèívalo v chùzi na chùdách, vé, Doubravy, Dìtmarovic a Dolní hodu na basketbalový koš, hod rin- Lutynì. gem a gumovým oštìpem a hro- O pùl deváté pøijel k Mìstskému madným skákáním pøes švihadlo. úøadu v Petøvaldì autobus, který Naše družstvo se umístilo z dedružstvo osmi vybraných žákù s je- víti zúèastnìných škol na krásném jich doprovodem provezl Dou- tøetím místì a odvezlo si sladkou bravou, Dìtmarovicemi a spo- odmìnu. Nutno podotknout, že leènì s ostatními družstvy je za- v mnoha disciplínách devá áci vezl na místo utkání. pøedèili všechna družstva, ale chy- Výpravy pøivítali zástupci gymná- bìlo jim trochu štìstí pøi sportovzia, popøáli jim v soutìži mnoho ních disciplínách, které umístìní štìstí a také devá áky pozvali na na stupních vítìzù ovlivnily nejví- Den otevøených dveøí. Každé druž- ce. Dìkujeme za reprezentaci škostvo dostalo svého prùvodce z øad ly družstvu ve složení: Veronika místních studentù, kteøí se rádi po- Motúzová, Libor Vanìk, Petr Bitadìlili o své zážitky s místní školou. la, Petr Gorgol, Tomáš Sklepek, Žáci tedy nejen reprezentovali ško- Tereza Kijonková, Pavla Hruškolu, ale mìli také možnost sezná- vá z IX. A a Kristýna Ohainková mit se se zdejšími uèiteli a pro- z IX. B. story školy. PhDr. Jana Lehnerová, V deset hodin zaèal maraton dis- ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, ciplín, osmi vìdomostních a pìti pøísp. org.

10 volby

11 volby

12 12 KAMERA VE VÝUCE Žáci naší školy se uèí dva cizí jazyky. Anglický jazyk od tøetího roèníku a nìmecký jazyk od roèníku sedmého. Znalost cizích jazykù je v dnešní dobì velmi dùležitá, èlovìk znalý angliètiny nebo nìmèiny má lepší uplatnìní na trhu práce. Èeská republika je z velké èásti obklopena nìmecky mluvícími zemìmi, a už je to Rakousko nebo Nìmecko. Pøíležitostí k praktickému užití nìmèiny je tedy urèitì dost. Letošní devá áci se na zaèátku školního roku zabývali tématem jídlo a pití (Essen und Trinken). Zvládli ho tak dobøe, že pro nì nebude problém si v Nìmecku èi Rakousku objednat nìco dobrého k snìdku nebo pití. Ostatnì pøesvìdète se o tom sami. Níže uvedené odkazy vás pøesmìrují na video, které natoèili žáci IX. A tøídy. Využili k tomu nejen školní bufet. Viel Spaß Bc. Julie Janková, ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org. Am Schnellimbiss: Im Restaurant: stránka nìmèináøù: PETØVALDSKÉ NOVINY ÈAS A JEHO NAPLNÌNÍ Nemám-li ve svém životì èas pro tebe, èas, abych tì miloval, èas pro lidi, pak byl všechen mùj spìch nadarmo. Všechen èas je tvùj èas. Dny jsou krátké, èas je krátký. Já mám èas, mám svùj èas pro tebe, všechen èas, který mi dáváš, roky mého života, dny mých rokù, všechny mi patøí. Na mnì je, abych je naplnil, naplnil je až po okraj. Dej, a svùj èas žiji pro tebe. (A. Pereira) Do nového roku vstupujeme s vdìèností za to, co bylo, a s oèekáváním, co pøijde. V èase, který je nám dán, uskuteèòujeme svùj život. Ale vše by bylo zbyteèné, kdyby èas našeho života nebyl naplnìn po okraj tím jediným, co mu dává smysl. Totiž objevem, že ne to, co máme, ale to kým jsme, dává hodnotu životu. Kým jsme ne sami pro sebe, ale kým jsme ve vztahu k druhým lidem a k Bohu. Mnohá novoroèní pøání, která dostáváme, se nám pokouší vlít do žil optimismus a pøejí úspìch, pohodu a dobré zdraví. Ale málokdo nám pøeje, abychom se stali sami sebou a to nejen pro tento èas, ale pro vìènost. Co oko nevidìlo, co ucho neslyšelo a naè èlovìk ani nikdy nepomyslil, k tomu, co Bùh pøipravil tìm, kdo ho milují. (1 Kor 2,9) Mé JÁ, které se chvìje o své štìstí, to JÁ, které má své úzkosti a touhy, které touží po životì a po lásce, bude žít dál. Non totus moriar (lat., nezemøu zcela), øíkal už øímský Cicero. Na to se dnes mnoho nemyslí. I my se èasto necháváme strhnout mentalitou, která vidí ve smrti definitivní konec, která nedovede jít dál než do tmy hrobu nebo žáru kremaèní pece. A tak se dnešní èlovìk vlastnì nemá v koneèném dùsledku na co tìšit. Ta nejhlubší touha jeho srdce, touha po životì, po svìtle, po nekoneèné lásce, tato touha, kterou nelze nikdy úplnì udusit, ta tu stojí bez nadìje na utišení a naplnìní. Je se pak co divit, že se takový èlovìk, zvláš je-li mladý, vrhne na drogy, alkohol èi jiné zkratky vedoucí ke zdánlivému štìstí? Aby aspoò nìkde a v nìèem našel chvíli štìstí? Lidé døíve také vìdìli o tom, že existují rùzné opojné látky, už od dob Noemových. A pøece je neužívali tak laènì a nespoutanì jako souèasná generace: mìli nadìji. Kéž máme v celém roce 2013 pøedevším nadìji. Nadìje, tato eschatologická nadìje nám mùže úèinnì pomáhat, abychom neztratili radost v trampotách a nárocích, které nám rok 2013 pøinese. A jsou jakékoliv. A èas a umíme využít ne pro hledání osobního štìstí, ale spoleèného dobra. V rodinách, v práci èi ve škole, v našem mìstì, kraji, v naší vlasti. Rád se pøi mši svaté modlím po Otèenáši tu krásnou modlitbu: Pomoz nám, a žijeme v bezpeèí pøed každým zmatkem a s nadìjí oèekáváme požehnaný pøíchod našeho Pána Ježíše Krista. Není to pìkné pøání do nového roku? A až se naplní èas a my budeme pozváni, abychom stanuli pøed Boží tváøí, budeme souzeni podle lásky. Nezapomeòme na to. Proto vám i sobì pøeji pøedevším pevnou víru, nezlomnou nadìji, pradivou lásku a pokoj srdce, abychom obstáli. P. Vít Zatloukal, faráø petøvaldský Blíží se konec roku a s ním i bilancování toho, co nám ten starý pøinesl. Proto si dovolíme touto cestou vyjádøit podìkování paní MVDr. Hedvice Krkoškové. Dlouhou dobu v našem mìstì chybìla veterinární ordinace. Když jsme si poøídili naše domácí mazlíèky, navštívili jsme paní doktorku a byli mile pøekvapeni. Paní doktorka si své pacienty v klidu vyšetøí od hlavy až k ocásku a vše zaznamená do poèítaèe. Každý pejsek má svou kartu. Vy pak zpìtnì mùžete porovnávat nejen to, jak pejsek prospívá. Paní doktorka se nezajímá o své svìøence jen ve své ordinaci, ale zajímá se i o to, co se s pejskem dìje pak. Vždy má na srdci dobro našich miláèkù. A když je nìjaký zákrok, na který ona nemá prostor, domluví možnosti další léèby na veterinární klinice. V našem pøípadì šlo o operaci feneèky, kdy sama paní doktorka byla pøítomna zákro- Podìkování ku, takže my, páníèci, jsme mìli pocit, že i pøi operaci bude mít naše psí sleèna nìkoho, kdo ji zná. Proto bychom chtìli paní doktorce podìkovat za její starostlivost a péèi o naše ètyønohé miláèky. Lucie a Leoš Mikolášovi s Duxem a Girou

13 PETØVALDSKÉ NOVINY 13 DEN TRADIC A PØEDVÁNOÈNÍ AKCE U NÁS V PETØVALDÌ Zaèaly pøípravy na Vánoce. V Petøvaldì ních poprvé vstoupit dovnitø. Veselý jarmajsme pocítili vánoèní náladu už 26. listopadu, reèní prùvod školních dìtí, jejich módní pøekdy jsme potøetí organizovali projektový den hlídka, písnì, verše, zábavný test z historie Den tradic. V obou školách a družinách dìti Petøvaldu, dìtský program mateøských škoa jejich uèitelé tvoøili tradièní vánoèní výrobky. lek a umìlecké školy ukonèila pátá hodina Tìch byla nakonec plná velká tøída. s magickým okamžikem rozsvícení vánoèního A potom pøišel prosinec. Do mnohých mìst stromu. Paní starostka otevøela dveøe advennaší republiky vstoupil se zdobením stromeè- tu. kù na námìstích, s návštìvou kostelù a s prv- Byl to krásný den s novými možnostmi seními vánoèními trhy. tkání a zábavy pro všechny, kteøí máme rádi U nás v Petøvaldì jsme uvítali advent nìko- knihy, dìti, Vánoce a také rozdávání radosti lika akcemi, které dohromady vytvoøily krás- druhým. Myslím, že se nám všem sobotní nou atmosféru. Den pro dìtskou knihu, vá- akce moc povedla. Povedla se vedení mìsta, noèní jarmark dìtí i dospìlých, návštìva a které pøišlo s novým pojetím celého pro- vystoupení polských dìtí, vánoèní vigilie, gramu a nachystalo prodávajícím zajímavého rozsvícení vánoèního stromeèku, koncert. vánoèního zboží stánky, pøipravilo koncert To byla sobota 1. prosince, kdy jsme mohli Jiøího Kobìrského a dùstojnì pøedstavilo polstrávit èas vyrábìním drobných dárkù ské hosty. Povedla se knihovnì s vánoèními v knihovnì, kdy pøed kulturním domem znìly dílnami, výstavou v kulturním domì, poštou koledy a kdy dìti v kostýmech po babièkách pro Ježíška a dalšími aktivitami. A jistì se popøedvádìly výrobky svých spolužákù. Medoci, vedla i nám. Potkali jsme se - vedení školy, žávé perníèky, rustikální vloèky, jmenovky z èajožili uèitelé a rodièe u bohatého programu, pro- vých sáèkù, voòavé svíèky z vosku místních jsme hezké odpoledne a mohli jsme si pových vèelaøù, neslo se venku i v pøedsálí kulturklad myslet nebo i øíct, že vznešená hesla, napøíního domu. Rozsvícené kaplièky køížové Škola pro život, projekt EU, Den pro dìt- cesty lákaly k nahlédnutí, dìti a jejich pan uèidový skou knihu, mohou mít velice lidský a oprav- tel pøáli hezké Vánoce a pøipomnìli historii vystavených obsah také naší zásluhou. obrazù. Z kostela znìla hudba a Mgr. Lenka Kocurková, otevøené dveøe možná pøimìly nìkteré z míst- ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, p. o. Foto: P. Øímánek Foto: P. Øímánek Krásné a klidné prožití svátkù vánoèních, hodnì štìstí a zdraví v novém roce všem sportovcùm, pøíznivcùm a obèanùm mìsta pøeje výbor Tìlocvièné jednoty Sokol Petøvald. Uplynulý rok byl ve znamení spolupráce s novým provozním restaurace, stejnì jako ve snaze zkvalitnìní služeb pro sportovce i návštìvníky. V novém roce tyto snahy rozhodnì nepoleví a zájemci o sportovní, cvièební èi spoleèenské aktivity mají možnost využít tìlocviènu s potøebným zázemím a vybavením. Touto formou bychom navíc rádi podìkovali za spolupráci a pomoc pracovníkùm Mìstského úøadu v Petøvaldì. Bližší informace o dostupnosti tìlocvièny a nabízených službách získáte na novì zøízených stránkách: sokolpetrvald.mypage.cz nebo na telefonním èísle S pøáním všeho dobrého se pøipojuje celý tým Florbal Sokol Petøvald, který v tìchto dnech zapoèal svou další turnajovou sezónu v Podbeskydské florbalové lize. Bližší informace naleznete na: fspetrvald.webnode.cz. Na závìr mùžeme jen dodat, a je pro vás rok následující úspìšný ve sportu i v životì.

14 14 Støedisko kulturních služeb PETØVALD KONTAKTY SKS Facebook - Kultura Petøvald Tel.: Mobil: (nedovoláte-li se, pošlete SMS - ozvu se). Vážení a milí pøátelé, s pøicházejícím závìrem roku 2012 chci vám všem podìkovat za to, že jste byli laskavými, trpìlivými a pøíjemnými návštìvníky a uživateli akcí, které pro vás SKS poøádalo. Vše co vám bylo v prùbìhu roku nabídnuto mìlo posloužit k pobavení i pouèení, a jestli se nìkdy objevila chybièka èi nedokonalost, zvládli jsme to spoleènì bez tøenic a rozladìní. Chci tímto podìkovat velkému štábu spolupracovníkù a dobrovolníkù, bez kterých by mnohé akce ani nešlo uskuteènit. Nebudu tady jmenovat - oni sami budou pøi ètení tìchto øádek vìdìt, že tento velký dík za nezištnou pomoc patøí právì jim. Pøeji vám do pøíštích dnù, týdnù a let hodnì vnitøní pohody, lásky a štìstí. A tím nejkrásnìjším dárkem nejen pod stromeèkem a je vám úsmìv vašich blízkých i pøátel a jejich štìstí. Jak øíká moudré pøísloví: Jednoho š astného uèiníš a desetinásobek se ti vrátí. Krásné Vánoce pøeje Jolanda Inka Burová KLUB AKTIVNÍCH SENIORÙ PETØVALD Jsme veselí a hraví a umíme si v nedìli 30. prosince 2012 užívat života. NA PØEDSILVESTROVSKÝ Založili jsme si KLUB - zaèínáme ŠLAPÁÈEK se scházet a hledáme formy zá- (aneb za poslední štamprlí). bavy, které by nám byly blízké. Sraz v u Penny - trasa do Už jsme spolu byli párkrát na 6 km pohodovým terénem. špacírku - absolvovali nìkolik Na závìr malá svaèinka a poseposezení - seznámili se spolu a zení v hospùdce U JELENA. v pøíštím roce to øádnì rozhýbe- V pøípadì hodnì špatného pome. I když jsme rùzného vìku èasí a citlivìjší jedinci dojedou i zájmu - spoleèné aktivity nachá- autobusem, sejdeme se pøímo zíme stále. v cíli okolo hod. Chcete-li mezi nás, staèí zavolat nebo pøijít na nìkterou naši Schùzky v lednu schùzku. PONDÌLÍ Kontaktujte SKS telefonem nebo pr vní vycházka - sraz u SKS em a budete spojeni s paní v hodin. Malinovou, která už vám dá po- Následují vycházky každé další drobnìjší informace o klubu i pøipondìlí - v pøípadì zrušení akce pravovaných akcích. zasíláme SMS nebo mejlíka. Naopak, mále-li co nabídnou - zají- Schùzky v SKS: mavou aktivitu, èinnost, pøed od hod. nášku pro èleny - také vás rádi a od hod. uvítáme jak bylo øeèeno na po- Program upøesníme. èátku jsme nejen hraví - ale i zvídaví, rádi se nauèíme a poznáme nìco nového. S koncem roku nás èeká ještì jedna - poslední akce: KLUB AKTIVNÍCH SENIORÙ ZVE nejen své èleny, ale všechny pøíznivce pohybu na èerstvém vzduchu: PETØVALDSKÉ NOVINY Povídání o gospelu a zpìvácích KEEP SMILING GOSPEL ORLOVÁ je amatérský gospelový sbor pro všechny generace, který je souèástí YMCA Orlová. Vìnujeme se zejména gospelovým písním a spirituálùm - vìtšinou v angliètinì. Snažíme se dìlat dobrou a živou muziku. Poøádáme koncerty, gospelové workshopy s èeskými a se zahranièními lektory, spolupracujeme s rùznými pìveckými sbory a úèastníme se festivalù a benefièních akcí. Koncertovali jsme napø. se skupinou BG Styl, americkou gospelovou skupinou z Boise Rescued. Nìkolik koncertù jsme mìli také v zahranièí napø. v Polsku èi ve Skotsku (v Carnegie hall v Dumfermline) a okolí a na Ionì; vystupovali jsme v rámci veèerního programu Kvìtomluva s Kvìtou Fialovou a úèastnili jsme se mnoha dalších akcí. Letošní advent plánujeme nìkolik spoleèných koncertù s Martinem Chodúrem.Jsme sbor nadšených pìveckých amatérù, ale s chutí na sobì pracujeme. Chceme být dobrou partou, která drží pohromadì a chce dìlat lidem radost. Jsme otevøená skupina, bereme mezi sebe každého, kdo umí zpívat a má chu se zapojit. Pokud máte chu pøidat se k nám, umíte zpívat a jste ochotni zpívání vìnovat svùj èas, nebo umíte hrát na nìjaký hudební nástroj a chtìli byste se zapojit v kapele, pøijïte. My si poslechneme vás a vy nás. Zkoušky: každý ètvrtek od hod. Husùv dùm, Orlová 1, Fr. Palackého 78 Gospel je hudební styl vycházející z duchovní hudby amerických èernochù. Základem gospelu se staly tzv. spirituály, ve kterých èernošští otroci reflektovali svou životní situaci. Pozdìji, na poèátku 19. stol., se zrodil nový nejen bohoslužebný hudební žánr, jehož cílem je pøedevším oslava Boha. Proto je každá gospelová píseò pøíbìhem nebo zážitkem èlovìka s Bohem. Gospel se stal základnou pro další hudební styly jako je zejména SOUL nebo i dnešní RnB. Anglické slovo gospel znamená evangelium. Toto slùvko pochází z øeètiny a pøekládáme jej radostná zvìst. Tou zvìstí je dobrá zpráva o životì, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. KEEP SMILING GOSPEL zve k radostnému vykroèení do roku 2013 Èlenové pìveckého sboru KEEP SMILING GOSPEL Orlová mají za sebou bohatý pracovní rok Potìšili v nìm stovky posluchaèù v kulturních domech, kostelích i na jevištích v pøírodì. V r oslavili 5. výroèí svého trvání. Kromì desítek vystoupení mají zpìváci za sebou další gospelový workshop (po Praze, Dánsku, Plzni, Polsku, Orlové 4) tentokrát v Orlové 1. Letošní workshop vedl anglický pastor, excelentní zpìvák, srdeèný a vždy pozitivnì naladìný èlovìk, David Daniel z Londýna. Ten v lidech dokáže vyburcovat všechny síly a strhnout na koncertì i publikum ke spolupráci, zpìvu, pohybu a potlesku a k tomu pøidat i moudrá a srdeèná slova, že se lidem nechce z koncertu ani odejít. Pøiznal se, že rád jezdí do tohoto kraje, kde (podle nìj) žijí dobøí lidé. Také pøedvánoèní doba byla letos mimoøádnì bohatá na vystoupení na benefièních a adventních koncertech. Zvláštì dojemný byl koncert 1. prosince v ostravské katedrále Božského Spasitele, který byl vìnován dìtem postiženým spinální muskulární atrofií. Ve stejnou dobu probíhaly souèasnì gospelové koncerty na podporu tìchto dìtí také v Praze, Plzni a Olomouci. V Ostravì bylo vybráno pøes Kè. Na øadì adventních koncertù doprovázeli zpìváci KSG Orlová mladého talentovaného zpìváka Martina Chodúra, kterého vìtšina televizních divákù poznala z televizní soutìže mladých pìveckých talentù. Také v Petøvaldì se už KEEP SMILING GOSPEL pøedstavil. Tentokrát vystoupí tato skupina amatérských nadšencù v kostele sv. Jindøicha v Petøvaldì v nedìli 6. ledna 2013 v 15 hod. na NOVOROÈNÍM KONCERTU Gospelová hudba pochází od amerických èernochù. Je to živá, emotivní duchovní hudba, která si získává všechny vìkové kategorie. Srdeènì zveme obèany a mládež Petøvaldu a okolí, aby s námi radostnì zahájili nový rok Ilona Karkošková pokraèování na str. 15

15 PETØVALDSKÉ NOVINY 15 Støedisko kulturních služeb PETØVALD pokraèování ze str. 14 PØIPRAVUJEME NA ÚNOR VÝLET DO HOR PRO RODIÈE A DÌTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH V úterý o jarních prázdninách pojedeme jako vloni na autobusový výlet. Cílem cesty budou tentokrát PUSTEVNY a RADHOŠ. Lyžaøi se mohou vyøádit na sjezdovce a turisté se projít a prohlídnout zasnìžené krásy Jurkovièových staveb. Odjíždíme od Penny v 8.30 hod., pøedpokládaný návrat z výletu v hod. Cena: 150,- Kè / osobu. Okénko knihovny Milí ètenáøi a naši pøíznivci, doufáme, že prožijete vánoèní svátky v klidu a pohodì, v kruhu rodiny a blízkých, které máte rádi. Pod stromeèkem najdete krásnou knížku, kterou si pøejete, a mìli tolik volného èasu, že ji staèíte i pøeèíst. Pøejeme vám také, aby ve vás kouzelný prožitek z Vánoc zùstal co nejdéle. Je za námi také velká akce Vánoèní jarmark, Den pro dìtskou knihu a Evropské vigilie, která se uskuteènila 1. prosince V knihovnì probìhla v rámci této akce øada výtvarných dílen, kde si nejen dìti mohly vyrobit krásné drobnosti k vyzdobení pokojíèkù nebo jako dáreèky pro své milované k Vánocùm. Nechybìla také tradièní Ježíškova pošta a výstavky rukodìlných prací šikovných obèanù z Petøvaldu. Velmi rády jsme za návštìvu paní spisovatelky Zuzany Pospíšilové, která píše knihy pro dìti. Její tvorba je úžasná a rùznorodá. Vedle pohádkových pøíbìhù to jsou detektivky pro dìti, knihy hádanek, øíkanek a veselých básnièek. Bìhem besedy, která byla urèena pro dìti z tøíd ZŠ, nám své knížky autorka pøedstavila zábavnou formou. V Kulturním domì Petøvald mohli návštìvníci jarmarku zhlédnout výstavu Dìtské knihy. Pøedstavily jsme celkem 7 nejznámìjších dìtských knih a vystaveny byly nejrùznìjší pohádkové artefakty. Protože se výstava líbila, rozhodly jsme se, že ji pøíští rok zopakujeme a pøidáme jen další oblíbené tituly. Moc dìkujeme všem, kteøí se nabídli, že nám vypomùžou pøi výtvarných dílnách a pomohli nám tak vytvoøit krásnou akci plnou vánoèní atmosféry. Rády bychom se s vámi podìlily o výsledky soutìže Knihovnická žákajda, kterou jsme uspoøádaly pro dìti ze ZŠ v Petøvaldì. Cílem soutìže bylo stmelit kolektiv tøíd, pøitáhnout dìti ke knihám a dát jim pocit hrdosti z toho, že chodí do knihovny a ètou. Myslím, že se nám to podaøilo. Do soutìže se pøihlásilo celkem 10 tøíd. Nejnižším pøihlášeným roèníkem byli prvòáèci a nejstarším pak sedmáci. Bìhem soutìže to v knihovnì poøádnì žilo, nebylo výjimkou, že se u nás naráz sešly neorganizovanì dìti i ze tøí tøíd. A všechny chtìly soutìžit a pùjèovat si knihy, aby dostaly co nejvíce bodù. Za krásné èasopisy o ètení, knížkách a knihovnì dìkujeme zejména tøídám 3.B, 4.B, 5.A, 6.A, a 7.B. Po ukonèení soutìže jsme spoèítaly všechny body a vítìznou tøídou se stala 6.A. Druhé místo pak obsadila tøída 5.A, a místo tøetí 4.A. Kvùli lepší organizaci jsme slíbený dort pøedaly už v pátek 30. listopadu pøímo ve tøídì vítìzùm a vzbudily tak ve škole menší rozruch. Knihovnice s velkým dortem se ve škole jen tak nevidí. Dort byl podle dìtí výborný a jen se za ním zaprášilo. Na fotky z pøedávání dortu se mùžete podívat na pokraèování na str. 16

16 16 Okénko knihovny PETØVALDSKÉ NOVINY pokraèování ze str. 15 Ukonèily jsme také sbìr vysvìdèení pro soutìž Kamarádka knihovna, sešlo se nám jich od dìtí pøes dvì stovky. Nìkterá navíc krásnì vymalovaná nebo s obrázkem oblíbené knížky. Všem dìtem za nì moc dìkujeme a naše díky patøí také paním uèitelkám ze ZŠ Petøvald, které za knihovnu lobovaly. Všechna vysvìdèení jsme poslaly do Prahy, kde se soutìž bude vyhodnocovat. O výsledcích vás pak budeme informovat v novinách. KLUB DESKOVÝCH HER Máte rádi hlavolamy a moderní deskové hry? Ano, ale nemáte je doma, èi si je s kým zahrát? Nevadí, a už jsi malý nebo velký, pøijï v pátky do knihovny, protože dìtské oddìlení se od 13:00-17:00 promìní v hráèské doupì. KLUB MAMINEK Úterý 8. a 22. ledna 2013, 9:00-11:00 hod. JARNÍ PRÁZDNINY!!! Úterý 12. února 2013, 11:00!!! Pøijïte vèas. Hobbit aneb cesta tam a zase zpátky - tematická hra v knihovnì na motivy knihy J. R. R. Tolkiena a filmu, který se objevil v prosinci v kinech. Urèeno pro všechny dìti, které mají rády dobrodružství a zábavu. S sebou pohodlné obleèení a pøezùvky, pøípadnì svaèinu a pití. Program bude tak na dvì hodiny. Ètvrtek 14. února 2013, 11:00 Tradièní Valentýnské tvoøení Za knihovnu knihovnice Lucie Šidlová a Monika Molinková Tel.: Fotky z akcí na

17 PETØVALDSKÉ NOVINY 17 Kynologický klub Petøvald Chtìli bychom podìkovat všem úèastníkùm kurzu Základní výcvik psa, poøádaný kynologickou organizací v Petøvaldì. Po tøech mìsících snažení tento tøímìsíèní podzimní kurz skonèil. Velmi nás potìšil velký zájem obèanù-pejskaøù, kteøí pøišli a úspìšnì kurz absolvovali. Je opravdu potìšující vidìt zmìnu, kterou každý pejsek projde v prùbìhu konání kurzu. Bojácní psi získali sebevìdomí, neposlušní zaèali respektovat svého pána, agresivní zjistili, kdo je vùdce smeèky. A všichni mìli z výcviku velkou radost. Tentokrát jsme se zamìøili nejen na poslušnost, ale i na vybudování vztahu pes-psovod formou rùzných psích her, jako napø. agility a dogfrisbee. Tento postup se osvìdèil. Chceme na nìj navázat i v jarním kurzu, na který již nyní zveme všechny zájemce. Zvláštì bychom pøivítali, kdyby se naše øady rozrostly o dìti a mládež pøijïte si zasportovat se svým psem, na rase a velikosti nezáleží... Termín kurzu upøesníme na našich webových stránkách: Za kynologickou organizaci pøeji všem krásné Vánoce a š astný nový rok. Nezapomeòte potìšit své psí miláèky dáreèkem pod stromeèek, napø. v podobì procházky. Petr Semanco TJ Petøvald Hepo Výbor oddílu kopané TJ Petøvald dìkuje sponzorùm, kteøí v tomto roce významnì pomohli klubu, a to: Mìsto Petøvald, Tiskárna na Kamèatce, NADACE OKD a firma Canis. SPORTOVNÍ PLES Výbor oddílu kopané TJ Petøvald vás zve na tradièní Sportovní ples, který se koná v sobotu 26. ledna 2013 v Kulturním domì v Petøvaldì v 19 hod. Vstupenky si mùžete objednat u p. V. Sobka na tel. è BLAHOPØÁNÍ Dne 1. ledna 2013 oslaví své 75. narozeniny paní Marie Vlèková. Do dalších let Ti pøejeme hodnì zdraví, štìstí a radosti. Syn Ivo s manželkou, dcera Miroslava s manželem a vnouèata Petra, Jaromír a Dominik. BLAHOPØÁNÍ Dne 24. prosince 2012 oslaví své 70. narozeniny pan Jaroslav Trombík. Koho tìší svìt, ten tu bude do sta let. K Tvému jubileu Ti pøejí dcera Nadìžda s manželem, syn Jiøí s manželkou, vnuèky Denisa, Andrea, Irenka, Dominika, Klárka a pravnuèka Viktorka.

18 18 PETØVALDSKÉ NOVINY BLAHOPØÁNÍ Dne 15. prosince oslavila krásné 50. narozeniny paní Yweta Kráèalíková. K Tvým narozeninám Ti pøejeme to, co èlovìk nejvíc potøebuje zdraví. To, co èlovìk marnì hledá štìstí. A to, bez èeho se nedá žít lásku. Pøejí a mají Tì rádi Petr, Kuba s Kristýnkou a mazlík Viki. BLAHOPØÁNÍ Dne 30. prosince 2012 oslaví své polokulaté narozeniny 85 let pan Miroslav Marenèák. Kdyby byli všichni jako Ty, svìt by byl plný samé dobroty. Jsme moc rádi, že Tì máme a srdeèné pøání Ti posíláme. Všechno nejlepší, zdraví, štìstí, pohodu a osobní vitalitu pøeje dcera Jarmila s rodinou a syn Ladislav s rodinou. BLAHOPØÁNÍ Dne 11. prosince 2012 oslavila své 95. narozeniny paní Štìpánka Svìnèíková. Kdyby byli všichni jako Ty, svìt by byl plný samé dobroty. Jsme moc rádi, že Tì máme a srdeèné pøání Ti posíláme. Všechno nejlepší k narozeninám pøejí dcera Danuše s manželem Liborem a rodinou. BLAHOPØÁNÍ Dne 25. prosince 2012 oslaví své 75. narozeniny pan Leoš Canibal. Do dalších let pevné zdraví, štìstí, životní pohodu a elán pøejí manželka Marie, dcera Pavla, syn Radomír s manželkou, vnuèka Nikolka a vnuk David. VZPOMÍNKA Jen vzpomínky nám zùstaly na roky kdysi š astné. Jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné. Dne 5. prosince 2012 jsme vzpomnìli 6. smutné výroèí, kdy navždy náhle a tiše odešel pan Vladislav Ožana. Vzpomínají manželka Helena, synové Vladimír a Václav, dcera Soòa s Jirkou, vnouèata Vendulka s Pavlem, Veronika a Michael a celá rodina. SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Blahopøejeme jubilantùm Jarmila Budinová 90 let Miroslav Marenèák 85 let Našim jubilantùm pøejeme do dalších let hodnì zdraví a osobní pohody. Uzavøená manželství Radomír Grimm a Ivana Lojdová Novomanželùm pøejeme mnoho štìstí na spoleèné cestì životem. Narozené dìti Ondøej Hanzel Rodièùm blahopøejeme k narození dì átka. Zemøeli obèané Anna Pospíšilová Eva Valošková Pozùstalým vyslovujeme upøímnou soustrast. 95 let 46 let VZPOMÍNKA Dne 20. prosince 2012 uplynulo již 9 let od úmrtí mého manžela Ing. Otakara Bernatíka.... Odešel jsi bez rozlouèení a zùstal stesk i tiché vzpomínání,... však co jsi zanechal tu stále žije s námi, jen tys tu zùstal již jen ve vzpomínání. VZPOMÍNKA Nejvìtší láska na svìtì umírá, když maminka své oèi navždy zavírá. Dne 21. prosince 2012 vzpomeneme 2. smutné výroèí úmrtí paní Jindøišky Tihlaøíkové, roz. Gvozdkové. Na její lásku a zlaté srdce stále vzpomínají syn Miroslav s manželkou Miroslavou a vnuèkou Monikou. VZPOMÍNKA Dne 27. prosince 2012 vzpomeneme na 1. výroèí úmrtí paní Pavly Fuksové. S láskou a úctou vzpomíná manžel Jan, dcera Andrea a blízká rodina. VZPOMÍNKA Dne 21. prosince 2012 vzpomeneme nedožité 90. narozeniny paní Anežky Strachotové. S láskou vzpomínají dcera Rùžena s manželem, syn František, vnuci a vnuèka s rodinami. VZPOMÍNKA Stýská se nám po Tvém hlase, chybí nám Tvùj milý smích, chtìli bychom Tì slyšet zase a nemít slzy ve dlaních. Dne 23. prosince 2012 uplyne 14 let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dìdeèek, pradìdeèek, švagr pan Rajmund Majda. Vzpomínají synové Petr, Jiøí a Miroslav s rodinami. VZPOMÍNKA Kdo Tì znal, ten si vzpomene. Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene. Dne 23. prosince 2012 uplyne 1 rok od úmrtí paní Ludmily Trombikové. S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Nadìžda s rodinou, syn Jiøí s rodinou a pravnuèka Viktorka.

19 PETØVALDSKÉ NOVINY 19 MASÁŽE V Petøvaldì, Odborù 1180 provádíme regeneraèní a rekondièní masáže. Masáže lze provést i v klidu vašeho domova. Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Øešíme potíže s krèní, hrudní, bederní páteøí i s klouby ramen, loktù, kyèlí, kolen, srovnání délky nohou atd... Pracujeme rùznými metodami: Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing, lymfatická masáž, atd... KAMENICTVÍ PLOSZEK Lze se kontaktovat na tel. èísle //www.sweb.cz/dzpc.reiki Pomníky, žula, mramor, teraso, sekání písma, opravy a rekonstrukce hrobù, broušení terasa, pracovní desky. Tel.: KD Petøvald nabízí každodenní rozvoz obìdù (menu) v rámci mìsta Petøvald. Pro malé i velké firmy, dùchodce, nemocné... Rozvoz v dopoledních hodinách ( ) po - pá. Možnost výbìru ze 4 druhù jídel (již od 74,- Kè) Informujte se na tel. èísle: nebo u obsluhy KD Petøvald. Akce do konce roku 2012, cena 400,- Kè Dotaci na nový kotel už mám doma. A co Vy? Nezaspìte šanci!

20 20 PETØVALDSKÉ NOVINY VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Hedvika Krkošková Pondìlí až pátek: hod. Ošetøení mimo ordinaèní hodiny možné po telefonické domluvì. Zahradní 1552, Petøvald Tel.: Opravy chladnièek a mraznièek v BYTÌ ZÁKAZNÍKA mechanik: p. R. Holaò, mobil: Opravy provádíme v lokalitách: Petøvald, Rychvald, Orlová, Dìtmarovice, Bohumín a Ostrava. AŠ Petøvald provádí výcvik v øízení na skupinu B. Tel.: ZÁMEÈNICTVÍ Vala & Tøos Møíže - vrata - ploty - zábradlí - schodištì - brány a ostatní zámeènické práce na zakázku. Tel.: , Pøijedeme, zmìøíme, vyrobíme a provedeme montáž. Garantujeme kvalitní práci za pøimìøené ceny. http: Mìøení úniku tepla TERMOKAMEROU Mìøení úniku tepla z bytových domù, rodinných domù i bytù v panelových domech odhalí mìøení termokamerou. Kontrola pøed i po zateplení a výmìnì oken! Cena mìøení objektu Kè. Vèetnì el. dokumentace a poøízených foto. Tel: HUBNEME OD LEDNA HUBNEME, CVIÈÍME, RELAXUJEME Zaèínáme další roèník. Forma cvièení a hubnutí pro všechny vìkové a váhové kategorie žen. Pro zaèáteènice i stále zaèínající. Poradna, ochutnávka diety Cambridge diet. CVIÈENÍ UPRAVÍME DLE KONDICE A INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKÙ KAŽDÉ Z VÁS Lekce cvièení - 15 min. rozehøátí na spinningovém kole - 5 min. cvièení na rollerech (bøicho) - 20 min. cvièení tìlo - 5 min. roller - 10 min. spinningové kolo - relax Cena za jednu lekci je 80,- Kè. Zveme vás a tìšíme se na vás. PONDÌLÍ STØEDA - po domluvì ÈTVRTEK KDE? Víceúèelový sportovní areál Petøvald Nutno se objednat den pøedem na tel.: Petøvaldské noviny, mìsíèník, vydává mìsto Petøvald, Gen. Svobody 511, Petøvald. IÈ: Pøedseda redakèní rady: Jarmila Skálová, tel.: Pøíspìvky mùžete podávat nejpozdìji do uzávìrky osobnì, poštou nebo em. Pøíjem inzerce tel.: , fax: Náklad výtiskù. Povoleno Okresním úøadem Karviná pod MK ÈR E Fotosazba a tisk: Tiskárna na Kamèatce, Petøvald. Redakce si vyhrazuje právo na event. redakèní úpravy pøíspìvkù (krácení a gramatické korektury). Názory dopisovatelù nemusejí odpovídat mínìní redakce.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více