Klasické a flexibilní formy zaměstnávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasické a flexibilní formy zaměstnávání"

Transkript

1 Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Duben 2014 PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ OSTRAVA

2 Program semináře 1. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 2. Pružná pracovní doba a další flexibilní úpravy pracovní doby a práce přesčas 3. Práce z domova (homeoffice) 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 5. Dočasné přidělení 6. Agenturní zaměstnávání 7. Aktuality v legislativě a judikatuře 2

3 Flexibilní formy zaměstnávání Neexistuje jednoznačný výčet, co patří pod flexibilní úvazky, ani jejich třídění Zákoník práce upravuje (byť nedostatečně): pracovní poměr na dobu určitou pružnou pracovní dobu kratší pracovní dobu dohody o práci konané mimo pracovní poměr dočasné přidělení / agenturní zaměstnávání Specifická úprava neexistuje ohledně práce z domova (homeoffice) sdílených úvazků 3

4 1. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 4

5 Uzavření pracovního poměru na dobu určitou Pracovní poměr na dobu neurčitou vyplývá přímo ze zákona (není nutné jej sjednávat) Pracovní poměr na dobu určitou nutno výslovně uvést v pracovní smlouvě (jiné dohodě) výrazně snižuje riziko následných soudních sporů nutno respektovat limity právní úpravy, jinak se může zaměstnanec dovolat překlopení do doby neurčité (musí to písemně oznámit do konce sjednané doby; následně do 2 měsíců pak podat žalobu k soudu) dalším rizikem je pokuta (teoreticky až Kč) pozor na investiční pobídky 5

6 Pracovní poměr na dobu určitou Maximální rozsah 3 roky (do 2011 to byly 2 roky) Zásadní omezení opakování či prodlužování maximálně 2x PŘÍKLAD maximálního využití: celkem 9 roků (3 roky + 3 roky + 3 roky), poté povinná mezera 3 let nebo překlopení do doby neurčité (nebo porušení ZP) zrušení výjimky náhrady za dočasně nepřítomné (mateřské) nutné použít standardní pravidla od navrácení výjimky vážných provozních důvodů (sezónní práce) v ZP chybělo přechodné ustanovení novou úpravu mělo být možné aplikovat i na dosavadní pracovní poměry na dobu určitou zejm. na pracující důchodce, u kterých uplynulo dvouleté období POZOR NA MOMENT UZAVŘENÍ (podle nové právní úpravy bylo možné postupovat až při sjednání od ) ne zcela jasné zohlednění dřívějších pracovních poměrů; převažující názor je, že se k nim nepřihlíží ( jede se nanovo ) 6

7 Pracovní poměry na dobu určitou Novela ZP účinná od v případě vážných provozních důvodů nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce umožněno zaměstnavateli nepostupovat podle obecných pravidel pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou typické pro sezónní práce; dle judikatury lze použít i pro grantové financování činnosti zaměstnavatele pravidla je nutné stanovit v dohodě s odbory (jinak vnitřním předpisem) dohoda musí obsahovat okruh zaměstnanců, na které dopadá (vymezení např. druhem práce), vymezení důvodů, nová pravidla pro sjednávání a opakování doby určité a dobu, na kterou se uzavírá nejspíše se nebude vztahovat i na zástupy na mateřskou a rodičovskou pozměňovacím návrhem bylo vloženo také zkrácení minimální doby odpočinku mezi směnami na 11 hodin (z původních 12) s výjimkou mladistvých zaměstnanců 7

8 Skončení pracovního poměru na dobu určitou Samostatný způsob skončení pracovního poměru neplatí omezení pro výpověď (např. ochranná doba) a nemělo by mít dopad na podporu v nezaměstnanosti (na rozdíl od dohody o rozvázání pracovního poměru) doba určitá nemusí být stanovena pouze pevným datem, což je ale nejčastější a nejjistější způsob sjednání doby určité lze rozvázat i ostatními způsoby (lze být razantnější, nehrozí neomezená náhrada mzdy/platu) pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele v práci = poměr na dobu neurčitou pro zamezení sporů doporučujeme písemně ( em) informovat o skončení od 2012 je nutné dávat pozor na zástupy na mateřské/rodičovské (aby nedošlo k překlopení na dobu neurčitou) 8

9 2. Pružná pracovní doba a další flexibilní úpravy pracovní doby a práce přesčas 9

10 Základní pojmy pracovní doby pracovní doba doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce směna část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen dle předem stanoveného rozvrhu směn odpracovat doba odpočinku doba, která není pracovní dobou práce přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn; u zaměstnanců s kratší pracovní dobou práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům nelze nařídit pracovní pohotovost doba v níž, je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Může být pouze na odlišném místě než pracoviště zaměstnavatele. 10

11 Základní pojmy pracovní doby stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin, s výjimkou případů 37,5 hodiny třísměnný a nepřetržitý pracovní režim (+ těžba) 38,75 hodiny dvousměnný pracovní režim zaměstnanci mladší 18 let max. 8 hodin/den a 40 hodin/týden (ze všech pracovněprávních vztahů i u jiných zaměstnavatelů; lze doporučit požadovat prokázání existence jiných poměrů) kratší pracovní doba dle individuální dohody se zaměstnancem zkrácená pracovní doba zkrácená KS nebo vnitřním předpisem bez snížení mzdy (možné jen u soukromých zaměstnavatelů) není omezen počet pracovních poměrů (maximální rozsah týdenní pracovní doby); všechny pracovní poměry jsou hlavní 11

12 Organizace a rozvrhování pracovní doby pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel rozvržení zahrnuje i určení začátku a konce směn zpravidla do 5-denního pracovního týdne (lze i jinak) při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky BOZP zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny pozor na omezení v pracovní smlouvě - změna dohodnutých ujednání je možná jen se souhlasem zaměstnance pracovní smlouva by měla obsahovat jen minimum aspektů pracovní doby (případně je nutné specifikovat, že jde jen o informaci) každý zaměstnanec musí dostat písemnou informaci o rozvržení pracovní doby ( 37), pokud rozvrh není uveden ve smlouvě nebo interních dokumentech 12

13 Pro všechny režimy rozvržení platí: maximální délka směny 12 hodin (do 2011 max. 9 pro rovnoměrné) vypracování písemného rozsahu a seznámení 2 týdny předem (platí i pro změnu rozvrhu), lze dohodnout jinou (i kratší) dobu seznámení; neplatí pro pružnou pracovní dobu a domácké zaměstnance ( 317) rovnoměrné naplnění stanovené týdenní pracovní doby v každém týdnu nemusí být pravidelný režim odlišná délka nebo počátek směn, odlišný počet pracovních dnů v týdnu nerovnoměrné Rozvržení pracovní doby naplnění stanovené týdenní pracovní doby až v rámci vyrovnávacího období vyrovnávací období max. 26 týdnů, v KS možno až 52 týdnů 13

14 Pružná pracovní doba o zavedení pružné pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel zaměstnavatel určí časové úseky základní a volitelné pracovní doby v základní pracovní době musí být zaměstnanec na pracovišti v rámci volitelné doby si volí začátek a konec sám zaměstnanec průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle 26/52 týdnů maximální délka směny 12 hodin (volitelné úseky mohou být delší, ale neměly by zasahovat do nočních hodin) pružné rozvržení se neuplatní ( 85/6) při: pracovní cestě ( 210) zabezpečení naléhavého pracovního úkolu/provozních důvodech pracovní neschopnosti dalších případech určených zaměstnavatelem složité posuzování překážek a práce přesčas ( 97 a 98) 14

15 Kratší pracovní doba (práce na částečný úvazek) Nutné sjednat individuálně (jinak právo na plný úvazek ) rozsah a rozvržení závisí na dohodě, resp. provozních potřebách ZP přiznává právo na kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu) všem zaměstnancům pečujícím o dítě o 15 let zaměstnankyně/ zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let těhotná zaměstnankyně dlouhodobě pečující o osobu závislou na cizí pomoci zaměstnanci náleží nižší mzda (x zkrácená pracovní doba) zvláštní úprava práce přesčas při složitějším rozvržení problémy s čerpáním dovolené i kratší pracovní doba může být nerovnoměrně rozvržena pozor na změny úvazku (odstupné, dovolená apod.) 15

16 Práce přesčas výjimečný výkon práce - z vážných provozních důvodů, při splnění podmínek 91/3 i na dny nepřetržitého odpočinku 8 hodin v týdnu, resp. 150 hodin za kalendářní rok lze nařídit další přesčasy (max. 416) jen na základě dohody (v pracovní smlouvě, resp. i ústní dohody) celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hod/týden v období max. 26 týdnů po sobě jdoucích; 52 týdnů stanoví-li tak KS do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno zakázaná pro těhotné zaměstnankyně (absolutně) a mladistvé (výjimečně lze); zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 1 rok ji nelze nařídit ( 241 a 245) zaměstnavatel má povinnost evidovat odpracovanou dobu přesčas 16

17 Mzda při práci přesčas zaměstnanci při práci přesčas náleží dosažená mzda a příplatek za práci přesčas ve výši 25% průměrného výdělku, nebo neplacené náhradní volno - na základě (i ústní) dohody; lze doporučit i prodloužení lhůty pro nařízení volna náhradní volno je poskytováno dvěma způsoby dosažená mzda je vyplacena v daném měsíci a následně při poskytnutí neplaceného volna je měsíční mzda krácena nebo dosažená mzda není vyplacena v daném měsíci, ale při poskytnutí volna se měsíční mzda nekrátí i při dohodě je to sporné mzdu lze sjednat se zahrnutím kompenzace práce přesčas (tedy bez práva na dosaženou mzdu ani příplatek/volno) pro běžné zaměstnance maximálně 150 za kalendářní rok, pro vedoucí zaměstnance až 416 hodin za kalendářní rok mzda by měla být přiměřeným způsobem navýšena oproti srovnatelným zaměstnancům bez zahrnuté kompenzace nelze při určení mzdy jednostranně (mzdovým výměrem) 17

18 Mzda při práci přesčas judikatura (NS sp. zn. 21 Cdo 1573/2012) pozor na maskování práce přesčas pomocí DPP nebo DPČ zaměstnanec může požadovat proplacení této práce jako práce přesčas, není-li splněna podmínka odlišného druhu práce zaměstnanec může dostat zaplaceno dvakrát, jelikož plnění z DPP (DPČ) nelze započíst (není bezdůvodným obohacením) - zaměstnanec neplatnost této dohody nezpůsobil výlučně sám a tedy mu nemůže být na újmu ( 19/3) o práci jiného druhu se jedná tehdy, jestliže povaha činností v dalším pracovněprávním vztahu je odlišná od povahy činností v pracovním poměru, a nepředstavují jen doplnění pracovní náplně zaměstnance z pracovního poměru o činnosti, které bezprostředně souvisejí s výkonem práce zaměstnance v pracovním poměru, které jsou výkonem této práce podmíněny a které mají být konány v době stanovené pro pracovní poměr, i když samy o sobě nespadají do druhu práce zaměstnance v pracovním poměru 18

19 Podstatou je, že rozsah práce není dopředu garantován, zaměstnanec pracuje a pobírá mzdu jen když zaměstnavatel zavolá Zákoník práce výslovně neupravuje Nicméně, taková spolupráce není možná, a to s ohledem na právo na přidělování páce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (sice lze sjednat kratší pracovní dobu, ale i u ní problémy jak s méně tak i více práce) právo na písemný rozvrh Práce na zavolanou úpravu překážek v práci (zejm. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele) Nejbližší forma spolupráce na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr ale s omezeným rozsahem 19

20 Sdílené úvazky (job sharing) Jedno pracovní místo sdíleno dvěma či více zaměstnanci Zákoník práce neupravuje (jde o úvazky na kratší pracovní dobu) Výhody zvýšená produktivita práce (možnost doplnění a pomoci) flexibilita zaměstnanců (více času na rodinu, studium) snížení fluktuace zaměstnanců Problémy problém při výpadku jednoho zaměstnance dublování (benefity, zaškolení) zvýšená potřeba kontroly, hodnocení, hledání odpovědnosti

21 3. Práce z domova (homeoffice) 21

22 Právní úprava práce z domova Nedostatečná právní úprava v zákoníku práce úprava domáckých zaměstnanců Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují ( 317 ZP a 3 písm. n) zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) ZP se na ně vztahuje s řadou výjimek (zejm. rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy při překážkách v práci, nemají právo na mzdu/plat či náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhradu mzdy anebo příplatek za práci ve svátek) nemají právo na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění v praxi většinou o domácké zaměstnance nejde zaměstnavatelé požadují, aby pracovali během standardní (určené) pracovní doby závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele ( 2/2 ZP) 22

23 Práce z domova Práce z domova má v praxi několik podob benefit pro zaměstnance (možnost pracovat z domova příležitostně - po určitý počet dní v týdnu/měsíci) zaměstnanec vykonává práci prakticky pouze z domova (na pracoviště zaměstnavatele dochází výjimečně) dodělání úkolu z domova není oficiální s dovolením/na příkaz zaměstnavatele převážně pracovněprávní problematika (pracovní úrazy, pracovní doba, atd.) platí pro všechny výše uvedené varianty; v praxi se nevyskytují problémy z daňové pohledu by nemělo docházet k žádnému plnění/zdanění; otázkou je poskytování příspěvků na zvýšené výdaje či opotřebení vybavení a snaha sjednat pravidelné pracoviště v bydlišti zaměstnance 23

24 Pracovněprávní aspekty Nedostatečná právní úprava ( 317 se v praxi nevyužívá) nutné dohodnout (i ústně), nelze vynutit; proto je vhodné řešit v dohodě (pracovní smlouvě) + detaily v interní směrnici zrušení režimu (možnost ukončení zaměstnavatelem) nemusí jít o byt zaměstnance (platí na všechny případy práce mimo pracoviště zaměstnavatele) nejasné povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP cestovní náhrady při výkonu práce z domova mimo sjednané místo výkonu práce obecně nenáleží (nejde o cestu, žádné další náklady ani nevznikají) další příplatky (nejen v rámci 317), zejména v kombinaci s pružnou pracovní dobou zvýšená potřeba součinnosti zaměstnance (např. při evidenci pracovní doby) 24

25 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 25

26 Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) mají za cíl usnadnit zaměstnavatelům zajištění jejich provozu v případech, kdy by nebylo účelné přijímat na jeho zajištění zaměstnance v pracovním poměru upravují výkon prací menšího rozsahu (resp. specifického charakteru), lze je kombinovat s primárním pracovním poměrem uplatňuje se ve větší míře princip smluvní volnosti, smluvní strany tak mají možnost sjednat podmínky, které jim lépe vyhovují zákonná ochrana zaměstnance je výrazně oslabena, zejména ve věci skončení takového zaměstnání a při rozvrhování práce (nemusí být rozvrhována pracovní doba, výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích) ZP upravuje dohody v 74 až 77, ale dohod se dotýkají i další ustanovení, např. 110, 138, 144, 145, 155, 194, 307a, 313, 334 ZP 26

27 Dohoda o pracovní činnosti Náležitosti DPČ povinná písemná forma (sankce neplatnosti a pokuty až ) DPČ musí obsahovat sjednanou práci rozsah práce (dle potřeb zaměstnavatele v maximálním rozsahu 20 hodin týdně v průměru) dobu, na kterou se dohoda uzavírá (může být i neurčitá) ze zákona lze DPČ zrušit s 15denní výpovědní dobou (bez nutnosti mít důvod) odměna nemusí být sjednána přímo v dohodě (od 2012 lze odkázat např. na mzdový předpis) 27

28 Dohoda o provedení práce Náležitosti DPP ( 75 a 77) povinná písemná forma (sankce neplatnosti a pokuty až ) ZP požaduje pouze ujednání o době, na kterou se uzavírá (nejasné, zda lze neurčitou), ale obvykle obsahuje i druh práce a odměnu maximálně v rozsahu 300 hodin za kalendářní rok započítává se i výkon práce pro stejného zaměstnavatele na základě další(ch) DPP při překročení rozsahu by bylo nutné právní vztah kvalifikovat jako pracovní poměr nebo DPČ - tento problém není vyřešen Skončení DPP - ZP neupravuje, je vhodné sjednat 28

29 Odměna z dohod Odměna se sjednává v dohodě ( 138 ZP) od 2012 nejde o kogentní ustanovení (zrušen 363/2 ZP) lze proto sjednat samostatně, případně odkázat na vnitřní předpisy odměna by měla být hodinová, nikoliv měsíční (měsíční jen splatnost, pokud je daný úkol dlouhodobější) odměna nesmí být nižší než (hodinová) minimální mzda i na odměnu z dohody platí pravidla podle , nedohodnou-li se strany jinak ( 144) - proto lze sjednat jinak: výplatní termín vyplacení v cizí měně neposkytnutí výplatní pásky 29

30 DPČ při trvání DPČ 15 dní a výdělku nad Kč v daném kal. měsíci se odvádí zdravotní i sociální pojištění (i úrazové) shodně jako ze mzdy DPP Odvody na pojistné z dohod při výdělku nad Kč v daném kalendářním měsíci se odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění shodně jako ze mzdy pro účely odvodů na sociální pojištění se jednotlivé dohody u téhož zaměstnavatele sčítají, pro účely odvodů na zdravotní pojištění nikoliv pojistné je nutné odvést z celého výdělku (tedy nikoliv jen výdělku přesahujícího Kč) v daném kalendářním měsíci má zaměstnanec právo na náhradu odměny/nemocenské a je účasten důchodového pojištění U obou dohod musí zaměstnavatel předem určit rozvržení stanovené týdenní pracovní doby do směn - může být zcela fiktivní (např. každé pondělí od 8 do 16 hod; v takovém případě nebude náhrada poskytována) 30

31 Pracovnělékařské prohlídky dohodářů Platí obecná pravidla (např. u dohledu), s výjimkou prohlídek Vstupní prohlídky ( 59/1 písm. b) zák.č. 373/2011 Sb.) nepodléhají I. a II. kategorie nerizikových prácí, pokud není zvláštním předpisem upravena zdravotní způsobilost (sporné dopady na pracující v noci a mladistvé zaměstnance) Periodické prohlídky ( 11/5 prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb.) jen na vyžádání zaměstnavatele a je-li doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, delší než lhůta pro periodickou prohlídku Mimořádné prohlídky ( 13 prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb.) ve stanovených případech se provádějí - žádné výjimky Výstupní prohlídky ( 13/3 prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb.) jen při vyžádání vstupní prohlídky a podezření na změnu zdrav. stavu Následné prohlídky ( 14 prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb.) ve stanovených případech rizikové práce se provádějí - žádné výjimky 31

32 Další povinnosti spojené s dohodami Zápočtový list ( 313) měl by být vydán vždy - bez žádosti či součinnosti zaměstnance a bez ohledu na výši příjmu Výpočet průměrného výdělku podle obecných pravidel v praxi nejednotný přístup zaměstnavatelů Podpora v nezaměstnanosti ( 39 an. zák.č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti) žadatel o podporu musí mít v posledních 2 letech zaměstnání s odvody na důchodové pojištění v délce min. 12 měsíců (to bude problematické zejména u DPP) 32

33 5. Dočasné přidělení 33

34 Dočasné přidělení Znovuzavedení institutu přidělení (obdobné jako dle 38/4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. činného do 2006) smyslem právní úpravy je zamezit propouštění v případě nedostatku práce pro zaměstnance (namísto toho je zaměstnanec zapůjčen) v praxi využívají spíše společnosti ve skupině, které potřebují, aby zaměstnanec (manažer) pracoval i pro jinou společnost ve skupině fakticky podobné agenturnímu zaměstnávání jde o trojstranný vztah, zaměstnanec zůstává právně zaměstnán svým původním zaměstnavatelem (který mu i nadále poskytuje mzdu), ale pracuje pro jiného zaměstnavatele rozdíl je, že zaměstnavatel není agenturou práce (nemá licenci MPSV) a přidělení je bezúplatné právní úprava je obsažena v 43a ZP 34

35 Dočasné přidělení - 43a ZP (1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. (2) Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být prováděno za úplatu; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5. (3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, jeli fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení 34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně. 35

36 Dočasné přidělení - 43a ZP (4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí. (5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. (6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. 36

37 Dočasné přidělení - 43a ZP (7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemné. (8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání. (9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech celoživotního vzdělávání podle zvláštního zákona. 37

38 Dočasné přidělení - 43a ZP Problematické body / omezení právní úpravy lze pouze na základě individuální dohody se zaměstnancem, zaměstnanec může i ukončit výpovědí není omezena doba (nicméně asi nelze sjednat dobu neurčitou jde o dočasné přidělení) ZP upravuje dohodu se zaměstnancem (nikoliv mezi zaměstnavateli) jde o bezúplatné přidělení (sporná přefakturace dalších nákladů a obvyklé marže v rámci koncernů) nelze v době 6 měsíců po nástupu do práce kritizuje se i formulace přidělení k jinému zaměstnavateli chybí úprava rozvrhování pracovní doby, vedení její evidence a nařizování dovolené 38

39 6. Agenturní zaměstnávání 39

40 Agenturní zaměstnávání Podstata spočívá (obdobně jako u dočasného přidělení) v tom, že zaměstnanec nepracuje pro svého zaměstnavatele (agenturu), ale další subjekt (uživatele) zákoník práce stanoví pravidla této spolupráce, nikoliv však do detailu v praxi ne vždy lze odlišit od poskytování služeb (outsourcingu), při kterém se rovněž zaměstnanci jiné společnosti (poskytovatele služeb) vyskytují na pracovišti jiné společnosti (odběratele služeb) rozdíl spočívá ve větším stupni zapojení se agenturních zaměstnanců do provozu uživatele; uživatel s nimi prakticky zachází jako s kmenovými zaměstnanci (byť i zde určitý odstup musí být zachován) odlišné jdou i veřejnoprávní aspekty, zejm. pokud jde o nutnost pojištění a zákaz agentur přidělovat cizince a DPP 40

41 Agenturní zaměstnávání trojstranný vztah Kombinace pracovněprávních a občanskoprávních vztahů. Agentura práce dohoda o dočasném přidělení zaměstnance ( 308 ZP) pracovní smlouva / DPČ NE: DPP písemný pokyn Uživatel Zaměstnanec Vysvětlivky: vztahy smluvní vztah bezesmluvní (ze smluv odvozený) 41

42 Vztah uživatel x zaměstnanec podle ZP Povinnosti uživatele zajistit společně s agenturou srovnatelné mzdové a pracovní podmínky (nápravy se má zaměstnanec domáhat u agentury) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP (v praxi problémy s pracovnělékařskými prohlídkami) informovat o nabídce volných pracovních míst Práva uživatele ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat; k tomu účelu ukládat pokyny přijmout opatření k vyšší ochraně majetku (v limitech 252 až 256 ZP) ukončit přidělení jednostranným prohlášením (dle dohody s agenturou) Uživatel nemůže vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem agentury práce (např. propustit přiděleného zaměstnance 42

43 Náhrada škody Odpovědnostní vztahy nejsou dořešeny ZP upravuje pouze situace, je-li škoda způsobena zaměstnanci tu hradí uživatel; pokud ji uhradí agentura, má právo na náhradu od uživatele, není-li jiné dohody chybí úprava škody, kterou způsobí zaměstnanec: obecně zaměstnanec odpovídá pouze zaměstnavateli (agentura), do ZP však byla doplněna opatření k ochraně majetku uživatele agentura práce by neměla odpovídat uživateli za práci zaměstnance (ani jeho chyby); v praxi má často pojištění bylo by vhodné v zájmu právní jistoty úpravu doplnit 43

44 7. Aktuality v legislativě a judikatuře 44

45 Projednávané legislativní změny Novela zákona o zaměstnanosti ruší povinnost uchovávat kopie dokumentů prokazujících pracovněprávní vztah za předpokladu, že byl příslušné OSSZ ohlášen nástup do zaměstnání (nevztáhne se na DPP) zavádí se nový správní delikt, pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky a zaměstnavatel nemá na pracovišti požadované dokumenty se sankcí až Kč navrhuje se snížit minimální pokutu za umožnění výkonu nelegální práce na Kč (ze stávajících Kč) vrací se institut zdravotně znevýhodněných osob a podpora jejich zaměstnávání upravují se pracovní cesty cizinců (mezitím vyřešil rozsudek NSS) 45

46 Projednávané legislativní změny Novela zákona o inspekci práce zvyšuje sankci za správní delikt porušení povinností při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru (tzv. sběrný delikt) až na Kč podle důvodové zprávy může postihovat i např. chybné výpovědi nenapadené u soudu (bez uvedení důvodu) zavádí nový správní delikt při překročení max. 300 hod. u DPP a povoleného rozsahu DPČ sankce až Kč zavádí možnost vyvinění pokud zaměstnavatel prokáže, že učinil co bylo možné rozumně požadovat pro zabránění porušení povinnosti (to by mělo mít dopad i na nerovné zacházení) Návrh zákona o dětské skupině do PSP se opět vrátí návrh zákona o dětské skupině, který umožní zaměstnavatelům zakládat zjednodušeně firemní školky 46

47 Legislativní novinky Od nabyl účinnosti nový Kontrolní řád nahradil dosavadní zákon o státní kontrole sjednocuje roztříštěnou úpravu v jednotlivých zákonech (o inspekci práce, o zaměstnanosti atd.), ale některé výjimky zůstávají provádějící zákony ovšem nebyly přijaty (z důvodu rozpuštění PSP ČR) je tedy otázka, zda bude novou PSP účinnost zákona odložena nebo zda nabude účinnosti bez prováděcích předpisů není zatím jisté, v jaké podobě bude prováděcí zákon schválen, tj. která speciální ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce zůstanou v navrhovaném znění je také např. zvýšení sankce za neprokázání totožnosti u fyzické osoby zdržující se na pracovišti až na ,- Kč (nyní max ,- Kč) + změna lhůt pro vypořádání protokolu 47

48 Legislativní novinky Maximální výše náhrady mzdy a nemocenského od maximální výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti činí 150 Kč za hodinu (nyní 149 Kč), tj Kč za směnu (8h) zaměstnavatel tak uhradí maximálně Kč za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (při 8h směnách) maximální výše nemocenské činí 857 Kč (nyní 855 Kč) za den, za měsíc (30 dnů) Kč, nemocenské náleží od 15. dne nemoci maximální výše peněžité pomoci v mateřství činí Kč (nyní Kč) za měsíc (30 dnů) odpovídá měsíční mzdě ve výši cca Kč (nyní Kč) 48

49 Legislativní novinky Nové sazby stravného platné od stravné v tuzemsku Kč (v roce 2013: Kč) pro cesty 5 až 12 hodin Kč ( Kč) pro pracovní cesty 12 až 18 hodin Kč ( Kč) trvá-li cesta déle než 18 hodin použití auta amortizace 3,70 Kč (3,60 Kč) za kilometr cena paliva 36,00 Kč (36,10 Kč) za natural 95 a 36,20 Kč (34,50 Kč) u nafty vyhláška již vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 435/2013 Sb. 49

50 Legislativní novinky Pracovní poměry na dobu určitou (účinnost od ) v případě vážných provozních důvodů nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce umožněno zaměstnavateli nepostupovat podle obecných pravidel pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nová pravidla je nutné stanovit v dohodě s odborovou organizací (není-li, tak vnitřním předpisem) dohoda musí obsahovat okruh zaměstnanců, na které dopadá (vymezení např. druhem práce), vymezení důvodů, nová pravidla pro sjednávání a opakování doby určité a dobu, na kterou se uzavírá mezi důvody může být i např. roční grantové financování činnosti zaměstnavatele nejspíše se nebude vztahovat i na zástupy na mateřskou a rodičovskou pozměňovacím návrhem bylo vloženo také zkrácení minimální doby odpočinku mezi směnami na 11 hodin (z původních 12) s výjimkou mladistvých zaměstnanců 50

51 Legislativní novinky Minimální a zaručená mzda (účinnost od ) došlo ke zvýšení minimální mzdy z 8.000,- Kč na 8.500,- Kč za měsíc, resp. hodinové mzdy z 48,10 Kč na 50,60 Kč současně byly zvýšeny i minimální úrovně zaručené mzdy vrátila se nižší úroveň minimální mzdy a zaručené mzdy pro invalidní osoby (odpovídající původní výši minimální a zaručené mzdy) nižší úroveň minimální mzdy ovšem neodůvodňuje rozdílné zacházení s osobami pobírajícímu invalidní důchod nižší minimální mzdu lze zaměstnanci poskytovat pouze v případě, pokud jeho práce nedosahuje ani úrovně, která je u neinvalidního zaměstnance ohodnocena minimální mzdou pokud invalidita zaměstnance nemá vliv na kvalitu odváděné práce (s ohledem na konkrétní druh práce) ve srovnání s ostatními zaměstnanci, není možné poskytovat nižší mzdu 51

52 Falšování práce zaměstnancem Novinky v judikatuře zaměstnanec přišel do práce, označil svůj příchod do docházkového systému a následně opustil pracoviště k vyřizování soukromých záležitostí, vrátil se až na konci pracovní doby a do docházkového systému zaznačil odchod Nejvyšší soud došel k závěru, že falšování práce, tj. úmyslné obohacení o mzdu bez odvedení práce, je útokem na majetek zaměstnavatele útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.) nebo nepřímý (např. falšováním práce), zpravidla již sám o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem opravňuje zaměstnavatele zpravidla k okamžitému zrušení pracovního poměru 52

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Novela zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr na dobu určitou ( 39) 4. dočasné přidělení

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012 Významné změny v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti 24. února 2012 I. Novela zákoníku práce Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Studentské brigády a pracovní dohody

Studentské brigády a pracovní dohody Studentské brigády a pracovní dohody Je výhodnější Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti? Stalo jsem vám někdy, že jste za odvedenou práci nedostali peníze? Jaká odměna vám podle zákona

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 5. listopadu Mgr. Vlastimil Šíp

Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 5. listopadu Mgr. Vlastimil Šíp Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 5. listopadu 2016 Mgr. Vlastimil Šíp 1 Legislativní východiska k PD 1. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění později vydaných předpisů 2. zákon

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více