2. Charakteristika Dětského domova se školou Domov Základní škola Základní škola Spolupracující organizace 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3. 2.2 Základní škola 6. 3.1 Základní škola 7. 6. Spolupracující organizace 13"

Transkript

1 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika Dětského domova se školou Domov Základní škola 6 3. Výsledky vzdělávání žáků Základní škola Střední školy IV. rodinná skupina 9 4. Zařazování a propouštění dětí Zaměstnanci Spolupracující organizace Inspekční činnost Cíle a úkoly Základní údaje o hospodaření domova k Výsledky inventarizace majetku Výnosy a závazné ukazatele Tvorba a použití peněžních fondů Výsledek hospodaření ISPROFIN Způsob projednání výroční zprávy 17 Přílohy Jmenný seznam pracovníků ČŠI protokol o státní kontrole KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě protokol o kontrolním zjištění FÚ v Jihlavě zpráva o výsledku kontroly OSSZ v Jihlavě protokol o kontrole ÚP v Jihlavě protokol o kontrole Fotodokumentace 1

2 1. Identifikační údaje Název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1 Sídlo: Dělnická 1, Jihlava Zřizovatel: MŠMT ČR Právní forma: příspěvková organizace IČO: Redizo: Telefon/fax domov: , Telefon škola: Webové stránky: Ředitelka: Mgr. Miroslava Florianová (mobil ) Statutární zástupce ředitelky, zástupce pro mimoškolní činnost: Zástupce pro školu a IV. RS: Mgr. Dana Kozdasová Mgr. Tomáš Honzárek 2

3 2. Charakteristika Dětského domova se školou v Jihlavě Součásti domova zapsané ve školském rejstříku: Základní škola Dětský domov se školou Školní jídelna kapacita 31 žáků kapacita 31 lůžek kapacita 45 strávníků Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava (dále jen domov) je zařízení pro děti (chlapce i dívky) do ukončení povinné školní docházky (případně do ukončení přípravy na povolání, nejdéle pak do 26 let), kterým byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, eventuelně předběžné opatření. Základními funkcemi domova jsou: náhradní rodinná výchova, reedukace dětí s cílem jejich budoucí úspěšné integrace do standardní společnosti a zajištění povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Děti jsou do našeho domova umisťovány výhradně na základě rozhodnutí DDÚ Brno Hlinky. Školská rada byla zřízena ke dni , skládá se ze 3 členů. Dne došlo k volbě nového člena za rodiče a zákonné zástupce žáků. 2.1 Domov Dětský domov se školou má centrální pracoviště na ulici Dělnická 1, Jihlava. Jsou zde umístěny kanceláře, školní jídelna s kuchyní, výtvarná dílna, posilovna a 3 rodinné skupiny. Rodinné skupiny jsou situovány v bytech, které se skládají z kuchyně, jídelny, společenské místnosti, třech pokojů pro děti, místnosti vychovatelů a sociálního zázemí. Každá rodinná skupina je vybavena vlastní pračkou, mikrovlnnou troubou, televizí, DVD přehrávačem, počítačem s připojením na internet (který je přístupný dětem) a nábytkem. Pokoje jsou dvou a třílůžkové. Všechny rodinné skupiny jsou koedukované. Na každé slouží stabilně 3 vychovatelé a 2 asistenti pedagoga. Velmi dobře se osvědčilo vedení dětí k samostatnosti, zodpovědnosti a sebeobsluze nakupování, vaření, praní prádla, uklízení skupiny, hospodaření s rozpočtem rodinné skupiny. Pro mimoškolní činnost jsou dětem k dispozici kola, lyže, stůl na stolní tenis a 3

4 turistické a sportovní potřeby. Děti se také účastní zájmových kroužků vedených vychovateli v domově či jinými institucemi. Pedagogická dokumentace mimoškolní činnosti je vedena elektronickou formou, všechna pracoviště jsou propojena sítí LAN. Ve školním roce 2007/2008 byla rekonstruována I. a II. rodinná skupina (vymalování, vybavení nábytkem, zpevnění a položení podlahové krytiny). Opravou prošla kotelna a schodiště před budovou školy. Během školního roku jsme pro naše děti pořádali různé akce. V dubnu jsme organizovali již 14. ročník celostátního turnaje v halové kopané O Jihlavský stříbrný míč. V seznamu nejsou zahrnuty výlety a aktivity realizované v rámci jednotlivých rodinných skupin dle týdenních plánů činnosti. o SEZNAM MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ Jednorázové celodomovní Běh do nebe Soutěž ve sběru kaštanů Mikuláš Karneval Šipkovaná Kynologické odpoledne Všehochutě Honba za klenotem Cyklisticko-branný závod Odpoledne plné her Den otevřených dveří, letní besídka Pobytové Akce O přežití Sjíždění Vltavy (po rodinných skupinách) Ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku Letní diagnostický tábor v Českém Ráji Víkend se sourozenci 3. setkání Turisticko-rekreační pobyt na Máchově jezeře Prázdninový pobyt v Jižních Čechách Pobytový výlet na Znojemsko 4

5 Letní vodácký pobyt Reprezentující Zimní olympiáda (DDŠ Šindlovy Dvory) Nejmilejší koncert regionální kolo (DD Jemnice) Nejmilejší koncert národní kolo (DD Uherské Hradiště) Hroší hry (DDŠ Hrochův Týnec) Silák roku (Městská policie Jihlava) Načeradský duatlon (DDŠ Načeradec) Memoriál Tomáše Šedivého (DDŠ Hrochův Týnec) Semifinále soutěže X Faktor Festival ZUČ (VÚDDŠ Počátky) Jemnické slavnosti Dětská rally Panasonic Letní olympiáda (VÚDDŠ Chrastava) V domově také probíhala řada projektů, které přispívaly k reedukaci našich dětí: o PROJEKTY Projekt Partnerství Ve spolupráci se SVOŠ sociální realizujeme tento projekt již pátým rokem. Studenti zmíněné školy docházejí do našeho domova, každý má přiděleného jednoho dlouhodobáčka a tomuto dítěti se individuálně věnují, včetně možnosti pobytu mimo domov (kino, kulturní akce, kroužky, procházky, doučování apod.) Projekt Most Tento projekt je realizován ve spolupráci se zaměstnanci našeho domova, kteří mají možnost si děti s neexistujícím rodinným zázemím brát na víkendové pobyty do rodin, či na chaty. Projekt Víkend se sourozenci Hlavním cílem je navázat či upevnit vztah mezi sourozenci, kteří byli z různých důvodů umístěni do rozličných výchovných zařízení. Vztahy mezi sourozenci, kteří jsou umístěni v různých zařízeních, jsou výrazně narušeny. Kontakt s rodiči je v tomto případě umožněn prostřednictvím dovolenek, kontakt se sourozenci však někdy nebývá žádný. Cílem projektu je 5

6 pokusit se během víkendového setkání formou různých her a terapeutických technik posílit tyto vazby. Projekt postpenitenciární péče Cílem tohoto projektu je zabezpečení kontinuity vývoje dětí a posléze mladých dospělých do okamžiku, kdy budou schopni se postavit na vlastní nohy a budou plně integrovaní do standardní společnosti. V rámci tohoto projektu využíváme byt na ulici Benešova, který máme v pronájmu od města Jihlavy, a ve kterém v loňském školním roce žila dívka studující na Masarykově univerzitě v Brně. 2.2 Základní škola Ve školním roce 2007/2008 byli žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2 a vzdělávacího programu Zvláštní škola č. j /97-22 a školního vzdělávacího programu. Škola je umístěna v budově odloučeného pracoviště, na ulici Sokolovská 30. Kapacita školy je 31 žáků, rozdělených do 3 tříd malotřídního typu. Jedná se o školu úplnou. Na výuce se podíleli 4 učitelé, zástupce ředitelky pro školu a speciální pedagog - etoped. Mimo tříd disponuje škola také počítačovou učebnou, školní cvičnou kuchyní a školní dílnou. Hodiny výtvarné výchovy probíhaly na centrální budově ve výtvarné dílně a hodiny tělesné výchovy probíhaly v pronajaté sportovní hale popřípadě jinde (lyžařský výcvik, lehkoatletické disciplíny apod.). Nedílnou součástí výuky bylo projektové vyučování. Forma projektů byla celoškolní. S ohledem na dispozice našich žáků šlo spíše o projekty krátkodobé. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů motivovaly žáky i učitele a podporovaly jejich vzájemnou spolupráci. O výsledcích klasifikace a hodnocení chování byli rodiče dětí informováni 4x ročně prostřednictvím písemných zpráv. o SEZNAM ŠKOLNÍCH AKCÍ Výlet na přírodozeměpisnou stezku Zaječí skok Beseda v nízkoprahovém centru Vrak Bar Výlet do skanzenu na Veselém kopci Beseda na téma sexuality s MUDr. Uzlem 6

7 Lyžařský kurz Outdoor Březová Akce s environmentální tématikou: Tonda obal na cestách, exkurze v třídírně odpadů v Havlíčkově Brodě a v čističce odpadních vod v Jihlavě Vánoční besídka Cesta vlakem kolem světa o CELOŠKOLNÍ PROJEKTY Jarní dílny Ochrana člověka za mimořádných událostí podzimní a jarní část 3. Výsledky vzdělávání žáků 3.1 Základní škola Na konci školního roku bylo vedeno v evidenci 27 žáků. I. třída: vzdělávací program Zvláštní škola 8 žáků II. a III. třída: vzdělávací program Základní škola 19 žáků třída / ročník I. II. III. celkem ukončení povinné šk. docházky Klasifikace Z celkového počtu žáků bylo na konci školního roku: Klasifikováno: 26 žáků Nehodnoceno: 1 žák Prospělo: Neprospěli: Prospěli s vyznamenáním: 24 žáků 2 žáci 3 žáci 7

8 Hodnocení chování stupeň chování počet žáků pochvala 1 napomenutí 0 důtka třídního učitele 4 důtka ředitele školy 0 velmi dobré 8 uspokojivé 11 neuspokojivé 8 Chování bylo hodnoceno podle školního řádu a schváleno ředitelkou na pedagogické radě dne Důtka a snížený stupeň z chování byl žákům udělen především za vulgární vyjadřování, vyrušování při vyučování, zneužití psychotropních látek, trestnou činnost, dlouhodobou neomluvenou absenci způsobenou útěky nebo nenávraty z dovolenek. Zameškané hodiny ročník omluvené neomluvené celkem Celkový počet zameškaných hodin byl: 4270 z toho omluvených 1605 neomluvených 2665 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl: 158,14 z toho omluvených 59,44 neomluvených 98,70 8

9 Dislokace Povinnou školní docházku ukončilo 8 žáků. Ti byli přijati na učební obory a to následovně: 2 dívky do VÚ Velké Meziříčí učební obory kuchařka a pracovnice ve zdravotnických službách 1 dívka do VÚ Jindřichův Hradec praktická škola 1 chlapec do VÚ Višňové učební obor zedník 1 chlapec na SOU Jihlava učební obor kuchař (zůstal v našem domově) 1 dívka na SOU Třešť učební obor kuchařské práce (zůstala v našem domově) 1 chlapec na SOU Brno učební obor zedník (od byl přechodně ubytován mimo zařízení) 1 chlapec SŠ sociálně právní Brno (od byl přechodně ubytován mimo zařízení) 3.2 Střední školy IV. rodinná skupina Na IV. RS byly umístěny děti, které se připravovaly na budoucí povolání studiem na civilních školách v Jihlavě a jejím okolí: 1 dívka úspěšně ukončila 1. ročník v učebním oboru kuchařka (SOU Jihlava) 1 chlapec úspěšně ukončil 1. ročník v učebním oboru zedník (SOU Jihlava) 1 chlapec úspěšně ukončil 1. ročník v učebním oboru elektro (SOU Jihlava) 1 chlapec ukončil rekvalifikační kurz v oboru truhlář 1 chlapec byl vyloučen ze SOU Třešť a byl přemístěn do VÚ Račice 1 chlapec neúspěšně ukončil 1. ročník studia na SUPŠ Jihlava a byl přijat do učebního oboru umělecký truhlář na SOU Jihlava 1 dívka úspěšně ukončila 1. ročník bakalářského studia na MU Brno (má sepsanou smlouvu o dobrovolném pobytu) 9

10 4. Zařazování a propouštění dětí Ve školním roce 2007/2008 prošlo naším domovem celkem 46 dětí. Kapacita našeho domova byla téměř nepřetržitě naplněna. V průběhu školního roku bylo 3 chlapcům umožněno přechodné ubytování mimo zařízení a všichni byli propuštěni z ústavní výchovy z důvodu zletilosti. V průběhu školního roku a letních prázdnin k nám bylo nově zařazeno 15 dětí. 5. Zaměstnanci Ve školním roce 2006/2007 došlo k výměně ředitele. Mgr. Radek Vovsík byl uvolněn pro výkon funkce 1. náměstka primátora města Jihlavy a ředitelkou domova byla jmenována Mgr. Miroslava Florianová (od do výsledků konkurzního řízení). Na základě výsledků konkurzu byla na místo ředitelky opětovně jmenována Mgr. Miroslava Florianová s účinností od Počet pracovníků Limit pracovníků domova je 35,73. Skutečný stav přepočtených pracovníků byl k ,75. Rozdíl byl způsobený odchodem 1 učitele na konci školního roku, odchodem 1 učitelky na rodičovskou dovolenou v průběhu školního roku a odchodem 1 vychovatele v průběhu prázdnin. Od začátku nového školního roku je limit pracovníků opět naplněn, podařilo se nám obsadit všechna vychovatelská i učitelská místa. fyzicky přepočteno Celkový počet pracovníků k ,75 z toho pedagogických 27 26,25 nepedagogických 10 8,5 10

11 provozní pracovníci fyzicky přepočteno sociální pracovnice 1 1 hospodářka, vedoucí školní jídelny 1 1,2 rozpočtářka 1 1 personalistka 1 1 krejčová, uklízečka 1 1 kuchařka 2 2 domovník 3 1,3 pedagogičtí fyzicky přepočteno pracovníci ředitelka 1 1 zástupci ředitelky 2 2 etoped 1 1 psycholog 1 0,1 učitel 4 3,15 vychovatel asistent pedagoga 8 8 Ve školním roce 2007/2008 došlo k několika obměnám pedagogického týmu jak u učitelů, tak u vychovatelů. Celkem odešlo 12 pracovníků z toho ve zkušební době 6 do starobního důchodu 1 na mateřskou dovolenou 1 na vlastní žádost 4 Nově bylo přijato 7 pracovníků 11

12 Další vzdělávání pracovníků a kvalifikovanost Další vzdělávání pedagogických pracovníků se odvíjelo od plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků a potřeb domova. Ve školním roce 2007/2008 jsme se zaměřili na školskou legislativu, zákoník práce a semináře prohlubující znalosti a dovednosti využívané při práci s našimi dětmi (šikana, rizikové chování mládeže, zvládání krizových situací, instruktorství pro lyžování a vodní turistiku apod.). Ředitelka ukončila studium k výkonu specializovaných činností koordinátor ŠVP. Etoped domova pokračoval v psychoterapeutickém výcviku a ve studiu k výkonu specializovaných činností metodik prevence sociálně patologických jevů. 8 pedagogických pracovníků si zvyšovalo kvalifikaci studiem speciální pedagogiky. V rámci interního vzdělávání jsme zorganizovali návštěvu pedagogických pracovníků v zařízeních s podobnou nebo nám blízkou problematikou: VÚ Jindřichův Hradec, Věznice Světlá nad Sázavou. Této exkurze se zúčastnilo 22 pracovníků. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 19% 51% 30% plně kvalifikovaní studují nekvalifikovaní Z grafu vyplývá, že většina pedagogických pracovníků, kteří nebyli plně kvalifikovaní, absolvují studium k získání kvalifikace. Nekvalifikovanými a nestudujícími byli převážně nově přijatí pracovníci, z nichž 1 vychovatelka má 12

13 VŠ pedagogické vzdělání. Obecně je však obtížné najít při obsazování volného pracovního místa plně kvalifikovaného člověka, který zároveň disponuje vhodnými osobnostními předpoklady. Pracovníci, kteří nesplňovali požadované kvalifikační předpoklady, mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou, ve kterých je ukotven termín pro doplnění vzdělání dle platných právních předpisů. Nerespektování tohoto termínu je důvodem k ukončení pracovního poměru. K doplnění kvalifikace pracovníky dále motivujeme nabídkou sepsání kvalifikační dohody. Provozní pracovníci tvoří již dlouhodobě stabilní tým a jsou plně kvalifikovaní. Jejich další vzdělávání bylo zaměřeno na sociálně právní problematiku, personalistiku, archivaci a finanční kontrolu. 6. Spolupracující organizace Zdravotní péči pro děti zabezpečuje MUDr. Kadlecová (dětská lékařka), MUDr. Toman (praktický lékař), MUDr. Doleželová (zubní lékařka), MUDr. Krejčová (gynekoložka), MUDr. Herr (psychiatr). Intenzivně spolupracujeme s příslušnými OSPOD a sociálními kurátory. Snažíme se o prohloubení spolupráce s rodiči našich dětí (návštěvy pracovníků v rodinách, dny otevřených dveří, telefonický kontakt). Je však pravdou, že se u nich často setkáváme s nezájmem. Dále spolupracujeme se školami zaměřenými na přípravu pedagogů a sociálních pracovníků na vykonávání stáží a odborných praxí studentů. Se Soukromou vyšší školou sociální se jedná již o dlouhodobou spolupráci na projektu Partnerství. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v Jihlavě. Strážníci městské policie také vedou některé kroužky pro naše děti (sportovní, kynologický). Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou: Oblastní Charita Jihlava, Probační a mediační služba v Jihlavě, Dětské a dorostové detoxikační centrum v Praze, DPL Opařany, PL Jihlava. Dařila se nám i spolupráce se sponzory: Salon Harmonie, SVK Elektronik, AHOLD, Masonite CZ, SMILE SK8 SHOP. 13

14 7. Inspekční a kontrolní činnost Ve školním roce 2007/2008 proběhlo v našem domově několik kontrol: Okresní státní zástupce JUDr. Arif Salichov, 4 kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky ČŠI, Inspektorát v kraji Vysočina, dne 2. a nebyly zjištěny žádné nedostatky KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, dne nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky FÚ v Jihlavě, dne nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky OSSZ v Jihlavě, dne nebyly zjištěny žádné nedostatky ÚP Jihlava, dne nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky Výsledky kontrol jsou přílohami této výroční zprávy. 8. Cíle a úkoly o Domov - učení nových dětí sebeobslužným činnostem a prohlubování zodpovědnosti a samostatnosti u dětí stávajících: plněno průběžně, dále pokračovat - rozšíření nabídky zájmové činnosti pro děti: splněno - obnova vybavení jednotlivých rodinných skupin: plněno - proběhla rekonstrukce dvou rodinných skupin, dále pokračovat o Škola - zavádění inovativních metod a forem práce v souvislosti se ŠVP: plněno průběžně, dále pokračovat - dovybavení učebními pomůckami (př. dataprojektor, notebook): splněno - do školy byl zakoupen dataprojektor, notebook a projekční plátno o Zaměstnanci - doplňování potřebné kvalifikace a podpora DVPP: plněno průběžně, dále pokračovat - stabilizace týmu pedagogických pracovníků: stále poměrně velká fluktuace zaměstnanců, dále pokračovat 14

15 o Investice - schválení Investičního záměru na výstavbu detašovaného pracoviště v obci Rouchovany: nesplněno, přetrvává - oprava venkovního areálu sportovního hřiště: nesplněno Mimo úkolů, které přetrvávají z loňského školního roku, nás čeká ověřování a zavádění ŠVP do praxe a získání investičních prostředků na rekonstrukci topení v budově Dělnická 1 a vybudování víceúčelového hřiště. 9. Základní údaje o hospodaření domova k Výsledky inventarizace majetku Inventarizace prokázala skutečný stav majetku domova ve výši ,17 Kč a skutečný stav zásob ve výši ,36 Kč. Skutečný stav majetku byl o ,- Kč vyšší než v předchozím roce. Hmotný majetek, vedený pouze v operativní evidenci, byl překontrolován dle karet a dle stavu v přírůstkové knize u učebních pomůcek a drobného majetku do 500 Kč. Uvedený majetek byl rovněž veden na podrozvahových účtech. Naše zařízení mělo k stav učebních pomůcek ve výši ,78 Kč a drobný majetek do 500 Kč ve výši ,19 Kč. Na podrozvahových účtech byly dále evidovány odepsané pohledávky a vkladní knížky dětí. Inventarizace nezjistila žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku a zásob. 9.2 Výnosy a závazné ukazatele V roce 2007 činily celkové náklady ,75 tis. Kč a celkové výnosy částku ,82 tis. Kč: provozní dotace ve výši tis. Kč účelová dotace SIPVZ ve výši 20 tis. Kč ostatní výnosy ve výši 1.007,82 tis. Kč z toho vlastní příjmy ve výši 858,79 tis. Kč rezervní fond ve výši 149,03 tis. Kč 15

16 Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení provozní dotace o 572,5 tis. Kč, po odečtení účelových prostředků. Navýšení se týkalo mzdových prostředků o 422,99 tis. Kč a zákonných odvodů o 149,51 tis. Kč. Účelová dotace na SIPVZ ve výši 20 tis. Kč byla plně využita na nákup antivirových programů a hardwarových doplňků k počítačům. Závazné finanční ukazatele a závazný ukazatel limitu zaměstnanců v našem zařízení nebyly překročeny. 9.3 Tvorba a použití peněžních fondů Fond odměn jsme v roce 2007 nečerpali, byl zde převeden podíl hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši Kč. FKSP byl tvořen z příspěvků hrubých mezd za rok 2007 a doúčtování přídělu za rok 2006 v celkové výši ,- Kč. Čerpáno z FKSP bylo ,50 Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, rekreace a zájezdy, zavedení pitného režimu pro zaměstnance, sportovní vyžití zaměstnanců a odměny k výročí). Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy. Po schválení MŠMT byla čerpána částka 619,48 tis. Kč. Jednalo se o nákup zahradního traktoru v částce 84,22 tis. Kč a úhradu studie na akci: Reko areálu Rouchovany ve výši 535,26 tis.kč. Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši ,24 Kč a sponzorskými dary ve výši Kč. Čerpání rezervního fondu proběhlo ve výši ,43 Kč na nákup učebních pomůcek do školy, vícedenní akce a na nákup věcných darů pro děti, které úspěšně ukončily přípravu na povolání v civilních školách. Zůstatek bude použit v roce Výše jmenované fondy jsou plně kryty finančními prostředky. 9.4 Výsledek hospodaření V roce 2007 domov vykázal kladný hospodářský výsledek ve výši 147,07 tis. Kč. Výši hospodářského výsledku zčásti ovlivnily nižší běžné výdaje o 71,75 tis. Kč a zapojení rezervního fondu z příjmu finančních darů ve výši 149,03 tis. Kč. 9.5 ISPROFIN V roce 2007 jsme neobdrželi investiční dotace. 16

17 10. Způsob projednání výroční zprávy Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 byla projednána na pedagogické radě dne Všichni zaměstnanci s ní byli seznámeni. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 byla projednána a schválena školskou radou dne V Jihlavě dne Mgr. Miroslava Florianová ředitelka DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava 17

18 Lyžařský výcvik zima 2008 Karneval 18

19 Outdoor Březová jaro 2008 předmět: Sociální dovednosti 19

20 O Jihlavský stříbrný míč 20

1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006

1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006 1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006 1 Dělnická 1, Jihlava, PSČ 58601 Telefon: 567303242, mobil: 604106420, e-mail: dvu@ji.cz Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více