Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný"

Transkript

1 Vydání Leden Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II) Ekonomika aktuálně Auditorská zpráva aneb co z ní lze vyčíst? Rödl & Partner Intern Témata 2009 Milí přátelé, začátek kalendářního roku již tradičně vybízí k zastavení, ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci a současně k určení nových priorit. Jaký tedy byl minulý rok 2009? Světová finanční krize, která ještě před rokem opatrně klepala na dveře, vstoupila do našich životů plnou silou a zasáhla nás skutečně na všech úrovních. Věřím však, že většina z nás ji mohla chápat jako příležitost k novému rozvoji, nikoliv jako hrozbu. Celý rok jsme se snažili být s Vámi a pomáhat Vám ve všech oblastech našeho poradenství. Krize se bohužel ukázala i na poli politickém, i když je otázkou, zda byl pád vlády a ustavení vlády nové krokem správným směrem. To ukáže čas Mám-li vzpomenout nejdůležitější změny v právní oblasti, na prvním místě je třeba jmenovat vpravdě revoluční zavedení tzv. datových schránek. Základní právní rámec pro auditorskou činnost nyní upravuje zcela nový zákon o auditorech. Stále větší okruh podnikatelů se také potýkal s insolvenčním právem, ať již v pozici věřitele nebo bohužel nejednou i v pozici dlužníka. Rovněž exekuční řád byl poznamenán významnou novelizací. O stabilitě právního prostředí se bohužel ani dvacet let po roce 1989 bohužel hovořit nedá obchodní zákoník byl jen v letošním roce změněn pěti zákony. Překotný vývoj na poli daňového práva je vlastně již smutnou tradicí. Veškeré novinky se Vám snažíme zprostředkovávat ať již osobně při každodenním poradenství nebo na stránkách našich newsletterů Mandantenbriefu, Hot News či Dotace nebo na seminářích, které pro Vás na aktuální témata připravujeme. A co můžeme očekávat od roku 2010? Předně věřím ve stabilizaci našeho hospodářství. Přeji nám všem, aby finanční krize byla brzy a zdárně zažehnána. Očekávají nás trojí volby parlamentní, obměna části Senátu, komunální zde přeji také nám všem, abychom měli při výběru hlasovacího lístku šťastnou ruku Zároveň rád využívám této příležitosti k poděkování Vám, našim klientům. Děkuji Vám za důvěru a přízeň, jež nám projevujete a která nás současně velmi zavazuje. Vážení přátelé, přeji Vám, aby Vaše zdraví bylo dobré, Vaše vztahy byly pravdivé a pevné a Vaše zájmy a práce Vás těšily. Protože na tom přece záleží... Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Novelizován obchodní zákoník Zejména pro akciové společnosti přináší změny novela obchodního zákoníku, jež nabyla účinnosti dnem 1. prosince. Na ty nejvýznamnější upozorňují následující řádky. Kontakt pro další infomace: JUDr. Monika Novotná Advokátka/Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y I nadále platí, že akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo na základě plné moci. Novela však obsahuje zpřesňující úpravu plných mocí pro zastupování na valné hromadě. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je pak povinen oznámit v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Nově může akcionáře na valné hromadě zastoupit i člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Taková osoba však může přijmout zmocnění akcionářem za podmínky, že zveřejní informace o skutečnostech týkajících se příp. střetu zájmů spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Toto omezení považujeme za nepraktické. Ve většině případů totiž představenstvo nejprve valnou hromadu předepsaným způsobem svolá, tedy rozešle pozvánku nebo zveřejní oznámení o konání valné hromady, a teprve následně akcionář udělí plnou moc k zastupování na valné hromadě. V takovém případě nebude možné zajistit, aby předepsané informace byly zveřejněny společně s pozvánkou nebo oznámením o konání valné hromady. Akciové společnosti, jež vydaly akcie na majitele, i nadále zveřejňují oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku. Nemusí je však již zveřejňovat v celostátně distribuovaném deníku, postačuje zveřejnění vhodným způsobem určeným stanovami. Pokud vlastník akcie na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v jeho žádosti, je akciová společnost podle nového znění obchodního zákoníku povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat. Tyto změny jsou obsaženy v zákoně č. 420/2009 Sb., kterým se mění obchodní zákoník a další související zákony. Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Napsali Petra Budíková a Jan Vytiska Nový exekuční řád. to je především rozšíření pravomocí exekutorů. Stejně jako úprava práv a povinností dlužníků i věřitelů. To vše účinné od 1. listopadu. Zahájení, odklad, zastavení exekuce Novelou zákona č. 120/2001 Sb. došlo ke změně postupu při zahájení exekuce. Věřitel tedy nově zasílá návrh na nařízení exekuce přímo zvolenému exekutorovi. Exekutor je povinen vyzvat oprávněného k opravě či doplnění návrhu a do 15 dnů od doručení bezvadného návrhu na nařízení exekuce požádat příslušný exekuční soud o jeho pověření provedením exekuce. Obdobné platí i pro návrh věřitele na zastavení nebo odložení exekuce, které jsou též nově adresovány na adresu exekutorského úřadu a o kterých může exekutor za stanovených podmínek sám rozhodnout. Ohledně návrhu účastníka na zastavení exekuce rozhodne ovšem exekutor pouze v případě, že budou všichni účastníci exekuce souhlasit. Dále je exekutor oprávněn zastavit exekuci i bez návrhu, avšak pouze se souhlasem oprávněného. Nevyhoví-li exekutor návrhu účastníka na zastavení exekuce, popř. nesouhlasil-li oprávněný se zastavením exekuce bez návrhu, postoupí exekutor věc exekučnímu soudu. Postavení exekutora Kromě rozhodování ohledně zahájení, odkladu či zastavení exekuce je exekutor dále nově oprávněn zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitosti, což může být důležité pro získání pořadí věřitele v souvislosti s dražbou nemovitosti, zrušit zákaz povinnému nakládat se svým majetkem či vyškrtnout věc ze soupisu movitého majetku povinného.

3 Nově jsou exekutoři povinni zveřejňovat v centrální evidenci exekucí dražební vyhlášky. S ohledem na propojení centrální evidence s portálem dražeb (www.portaldrazeb.cz) lze očekávat vyšší zapojení veřejnosti a vyšší výnos ze zpeněžování majetku v exekucích. Postavení povinného V rámci vymáhání peněžitého plnění došlo novelou k určitému posílení postavení dlužníka. Exekutor může nově zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky. Zároveň je exekutor povinen, nebráníli to účelu exekuce, zvolit způsob vymožení peněžitého plnění nejprve přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Teprve pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení vymáhané pohledávky, lze provést exekuci prodejem movitých věcí, nemovitosti či podniku. Povinný není po zahájení exekuce i nadále oprávněn nakládat se svým majetkem vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto obecnou povinnost, se však nově považuje za platný, pokud se jeho neplatnosti nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Omezení povinného nakládat s majetkem může být exekutorem zrušeno v případě, složí-li povinný jistinu na účet exekutora či doloží-li, že jeho majetek dostačuje k uspokojení exekuce. Se souhlasem exekutora, oprávněného a přihlášených věřitelů je povinný oprávněn za účelem uspokojení věřitelů zpeněžit majetek, není-li tento postižen jinou exekucí, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku, aby nedošlo ke zmenšení majetku dlužníka. Kupní cena je v tomto případě splatná na účet exekutora. Nově se tudíž otevírá cesta, že dlužník může prodat svůj majetek (například nemovitost) již během exekuce, a tím si vydělat na splacení svých dluhů. Postavení oprávněného Oprávněnému náleží nově právo na vyplacení exekutorem vymoženého peněžitého plnění, které přesahuje tisíc korun, a to do 30 dnů od jeho obdržení. Toto platí vždy, nedohodne-li se oprávněný s exekutorem jinak. Postavení třetích osob Osoby, jejichž věci byly exekutorem pojaty do soupisu movitého majetku, mohou u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. O návrhu rozhoduje exekutor do 15 dnů ode dne jeho doručení. Byl-li návrh na vyškrtnutí věci exekutorem zamítnut, počíná dnem doručení zamítnutí návrhu osobě, která o vyloučení věci žádala, běžet 30denní lhůta na podání tzv. excindační žaloby na vyloučení věci k exekučnímu soudu. Shrnutí V návaznosti na přenesení velké části administrativní zátěže spojené s exekucemi ze soudu na exekutorské úřady, je možné očekávat zrychlení exekučního řízení. Toto se však bude odvíjet od možností jednotlivých exekutorských úřadů, neboť navýšení administrativní zátěže se nikterak nepromítlo do exekučního tarifu. Exekutoři mnohdy byli nuceni zvýšit početní stav svého personálu, což se zřejmě odrazí při tzv. smluvní sjednání odměny pro exekutora. Novelou dále došlo k posílení postavení dlužníka, především s ohledem na povinnost exekutora provést exekuci v přiměřeném rozsahu, určením přednostních způsobů provedení exekuce, zrušením absolutní neplatnosti u úkonů povinného, spjatých s nedovoleným nakládáním s majetkem a možností zpeněžování majetku dlužníka již během exekuce. Kontakt pro další informace. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II) Napsaly Hana Javorská a Veronika Tomanová S příchodem nového kalendářního roku přichází také doba účetních závěrek a sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro zdaňovací období 2009 daňová legislativa připravila celou řadu novinek. O některých z nich informoval článek v minulém čísle Mandantenbriefu. Další významné změny, které nelze při sestavování daňového přiznáni opomenout, přinášejí následující řádky.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 Daňová uznatelnost finančních nákladů u úvěrů a půjček (nízká kapitalizace) Náklady na financování často představují v podniku významnou složku celkových nákladů. Možnost jejich odpočtu při stanovení základu daně z příjmů je pro mnohé podniky klíčová. Úroky jsou obecně nákladem, proto financování prostřednictvím úvěrů nebo půjček vede k tomu, že část zisku dlužníka se přenáší ve prospěch věřitele, což u spojených osob umožňuje daňovou optimalizaci, popř. u zahraničních věřitelů přenesení části zisku do zahraničí. Z těchto důvodů je daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček regulována určitými pravidly (tzv. pravidla nízké kapitalizace), která jsou definována v 25 odst. 1 písm. w) a v 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů. Pravidla nízké kapitalizace prošla v poslední době mnoha změnami. Novelizované znění pravidel nízké kapitalizace platné pro rok 2009 (a zpětně i pro rok 2008) představuje významné uvolnění pravidel nízké kapitalizace a v mnohém znamená návrat ke znění platnému do konce roku Po novele je opět poměr úvěrů a půjček od spojených osob k výši vlastního kapitálu nastaven na 4:1 (nebo 6:1 v případě, kdy je dlužníkem banka nebo pojišťovna) a týká se pouze úvěrů a půjček mezi spojenými osobami. Nicméně oproti roku 2007 existuje několik rozdílů, které bychom rádi zdůraznili. Nově se za spojené osoby považují i věřitelé u úvěrů a půjček přeposlaných přes nespojenou osobu (tzv. back-to-back financování). Jedná se o situace, kdy podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi. To například znamená, že v případě, kdy banka podmíní poskytnutí úvěru dceřiné společnosti tím, že mateřská společnost sama poskytne bance úvěr, bude následně úvěr poskytnutý bankou dceřiné společnosti pokládán za úvěr poskytnutý spojenou osobou a bude zahrnut do výpočtu nízké kapitalizace. Dalším rozdílem oproti roku 2007 je, že výpočet nízké kapitalizace má vliv na daňovou uznatelnost finančních nákladů (tj. úroků z úvěrů a s nimi souvisejících výdajů) a nikoliv pouze samotných úroků z úvěrů a půjček, jak tomu bylo do konce roku Tato změna není úplně nová, byla již obsažena v rozsáhlé novele nízké kapitalizace původně platné pro rok 2008, většina ustanovení z této novely byla následně zrušena, nicméně toto ustanovení zůstalo v platnosti. Smyslem této rozšířené definice bylo zabránit účelovým přesunům mezi úroky a jinými souvisejícími náklady. Finančními náklady v tomto případě rozumíme úroky z úvěrů a půjček a související náklady, včetně nákladů na obstarání, zpracování úvěrů a poplatků ze záruky. Podle sdělení Ministerstva financí se do finančních nákladů zahrnují např.: náklady na obstarávání úvěru (znalecký posudek vyhotovený bankou) poplatky za zpracování úvěru (poplatky za posouzení žádosti o úvěr, administrativní náklady) poplatky za bankovní záruky poplatky za přechod k jiné bankovní instituci poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru provize zprostředkovateli půjčky poplatky za předčasné splacení úvěru poplatky za rezervaci prostředků k čerpání poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení Další změnou oproti podmínkám nízké kapitalizace roku 2007 je ustanovení 25 odst. 1 písm. zm), podle kterého jsou z daňových výdajů (nákladů) vyloučeny finanční náklady úvěrů a půjček závislých zcela nebo převážně na zisku dlužníka. Toto ustanovení se vztahuje na spojené i na nespojené osoby. Ministerstvo financí vydalo ve svém sdělení k 25 odst. 1 písm. zm) výklad, z kterého vyplývá, že za finanční výdaje, které jsou odvozovány od výsledku hospodaření (zisku) dlužníka, se považují výdaje z takových smluv o úvěrech a půjčkách, ze kterých věřitel nenese typické riziko věřitele, ale riziko investora. Změna u překvalifikace úroků S nízkou kapitalizací souvisí i tzv. překvalifikace úroků. Úrok placený do zahraničí, který je na straně dlužníka v České republice nedaňovým nákladem z důvodu nesplnění limitu nízké kapitalizace (a stejně tak i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou u spojených osob), se považuje pro účely zdanění za dividendu. Novela zákona o daních z příjmů odstranila tuto překvalifikaci na dividendu v případě, že příjemcem úhrady je rezident jiného členského státu EU nebo státu Evropského hospodářského prostoru. Poprvé se novelizované znění zákona v tomto bodě použije až za období započaté v roce Překvalifikace na dividendu však nadále platí u příjemců úhrady z ostatních států, a to zejména u států, se kterými Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a rovněž u států, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ale kde smlouva tuto překvalifikaci umožňuje. Zpřísnění u tvorby rezerv na opravu hmotného majetku Od zdaňovacího období 2009 došlo ke zpřísnění u tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Tento zpřísněný režim tvorby rezerv se poprvé použije na tvorbu rezervy, která započala v roce Daňově uznatelným nákladem jsou u nově vytvářených rezerv na opravu hmotného majetku pouze tako-

5 vé přírůstky rezerv, které jsou kryty peněžními prostředky složenými na speciální bankovní účet. Peněžní prostředky musí být složeny nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání (tj. do konce března nebo června po skončení zdaňovacího období). Účet musí být veden pouze v českých korunách nebo v eurech a musí být určen pouze pro ukládání peněžních prostředků rezerv tvořených na opravu hmotného majetku. Bankovní ústav musí mít sídlo na území členského státu EU. Peněžní prostředky je možné čerpat výhradně na účely, na které byla rezerva vytvořena. Pokud nebudou peněžní prostředky složeny do stanoveného termínu ve výši odpovídající zaúčtovanému přírůstku rezervy, má daňový subjekt povinnost zrušit celou rezervu v následujícím zdaňovacím období, tj. v období, ve kterém došlo k uplynutí lhůty ke složení peněžních prostředků. Upřesnění podmínek pro čerpání investičních pobídek Novela zákona o daních z příjmů rovněž upřesnila podmínky pro čerpání investičních pobídek. Společnosti čerpající investiční pobídky ve formě slevy na dani měly dle zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2008 povinnost využít v nejvyšší možné míře všech ustanovení zákona ke snížení základu daně. Od roku 2009 je povinnost poplatníka snížit základ daně upřesněna a zúžena na povinné uplatnění odpisů, opravných položek k pohledávkám a položek dle 34 zákona o daních z příjmů (zejména daňové ztráty). Toto ustanovení ulehčilo poplatníkům rozhodování v případě pochybností o daňové uznatelnosti některých dalších nákladů. Nyní může poplatník posoudit takový náklad jako daňově neuznatelný, aniž by se musel obávat porušení podmínek pro čerpání investičních pobídek. Splatnost daní Připomínáme, že dnem 1. listopadu 2009 nabyl účinnost zákon č. 285/2009 Sb., kterým se změnil i zákon o správě daní a poplatků. U bezhotovostních plateb je nyní nutné, aby byla daň připsána na účet příjemce v poslední možný den platby. Pro řádné zaplacení daní je tedy potřebné počítat i s časem, které budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky. Změna se týká všech druhů daní. Kontakt pro další informace: Ing. Hana Javorská Daňová poradkyně Tel.: Ekonomika aktuálně Auditorská zpráva aneb co z ní lze vyčíst? Napsaly Alena Lejsalová a Jana Přecechtělová Nedílnou součástí dnešní doby jsou informace. Vlastníci potřebují informace pro řízení svého podnikání, investoři pro investiční rozhodování, věřitelé pro posuzování bonity svých klientů, zaměstnanci pro posuzování zaměstnavatele, odborové organizace pro potřeby kolektivního vyjednávání, dodavatelé a odběratelé se zajímají o finanční stabilitu a likviditu svého obchodního partnera atd. Zdrojů takovýchto informací je celá řada. Jeden z nich představuje i účetní závěrka společnosti a s ní spojená zpráva nezávislého auditora. Podstata zprávy auditora Účetní závěrka představuje unikátní, ucelený soubor informací o ekonomickém a finančním stavu účetní jednotky, její výkonnosti, struktuře vlastního kapitálu, zdrojích financování a majetku účetní jednotky, na jehož základě činí svá rozhodnutí celá řada subjektů. Jako potvrzení, že údaje obsažené v účetní závěrce nejsou zkreslené, slouží zpráva nezávislého auditora. Přestože slouží účetní závěrka a zpráva auditora jako zdroj informací pro celou řadu subjektů, zpráva auditora je určena především akcionářům nebo společníkům společností (popř. členům družstva, zřizovateli apod.). Povinnost auditu Paragraf 20 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví stanoví, které účetní jednotky mají povinnost nechat svou účetní závěrku prověřit nezávislým auditorem. Auditor musí být dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenován nejvyšším orgánem společnosti, popř. orgánem dozorčím. Obecně jsou pro povinnost auditu stanovena tři kritéria: aktiva celkem více než 40 milionů korun roční úhrn čistého obratu více než 80 milionu korun průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50 Stejně jako kritéria, lze i účetní jednotky, které podléhají povinnosti auditu, rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří akciové společnosti, jejichž účetnictví podléhá auditu v případě, že společnost splní v běžném období a v období jemu bezprostředně předcházejícímu alespoň jedno ze tří uvedených kritérií. Druhou skupinu představují ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud splní v běžném období a v období jemu bezprostředně předcházejícímu alespoň dvě z výše uvedených kritérií.

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 Tyto dvě skupiny zahrnují nejčetnější případy účetních jednotek podléhajících auditu. Stejné podmínky povinného auditu jako pro druhou skupinu platí i pro třetí skupinu, kterou jsou vybrané fyzické osoby a vybrané zahraniční osoby (podnikatelé). Dále auditu podléhají účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Jedná se např. o nadační fondy, VZP apod. Povinnost auditu v jiných případech než stanoví zákon o účetnictví může vyplývat i z jiných zákonů (např. zákon o přeměnách, obchodní zákoník apod.). Následující část bude zaměřena na zprávu týkající se povinného auditu účetní závěrky. Právní úprava Náležitosti zprávy auditora jsou obsaženy v 20 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech v platném znění a dále v auditorských standardech (Mezinárodní standard ISA 700 a ISA 701). Zpráva auditora obsahuje následující základní prvky: Název zprávy Nedílnou součástí zprávy auditora je její název, který může obsahovat výraz nezávislý auditor, což umožní snazší odlišení zprávy nezávislého auditora od zpráv vydaných jinými osobami, např. zástupci účetní jednotky, jejím představenstvem nebo jinými auditory, kteří nepodléhají stejným profesním a etickým požadavkům jako nezávislý auditor. Ze samotného názvu též vyplyne i předmět auditu, tj. zda je zpráva zaměřena pouze na účetní závěrku, či též na výroční zprávu, respektive zprávu o propojených osobách, o jakou účetní závěrku se jedná (řádná či mimořádná) nebo zda je předmětem ověření jiná skutečnost, jako je např. výše vlastního kapitálu, závazků, zahajovací bilance apod. Příjemce Jak již bylo uvedeno výše, jedná se především o akcionáře, společníky nebo jiný statutární orgán účetní jednotky, jejíž účetní závěrka je předmětem auditu. Úvodní odstavec V této části zprávy je vymezena účetní jednotka. Dále jsou zde uvedeny názvy jednotlivých účetních výkazů, z nichž se účetní závěrka skládá, včetně rozvahového dne, k němuž byla účetní závěrka sestavena, a období, které zahrnuje. Zpráva dále obsahuje popis odpovědnosti statutárního orgánu za sestavení účetní závěrky, popis odpovědnosti auditora a v neposlední řadě též sdělení, že úlohou auditora je vydat na základě auditu výrok k účetní závěrce. Odstavec o rozsahu auditu V tomto odstavci je popsáno, v souladu s jakými auditorskými předpisy byl audit proveden (jedná se především o zákon o auditorech a auditorské standardy ISA), popis postupu a zvolené metody. Dále je zde i prohlášení auditora, že provedený audit je přiměřeným podkladem pro vydání výroku. Odstavec obsahující vlastní výrok V této části obsahuje zpráva výrok vyjadřující názor auditora, zda účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření účetní jednotky) v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Dle zákona lze udělit výrok bez výhrady, výrok bez výhrady se zdůrazněním skutečnosti, výrok s výhradou, záporný výrok a nebo lze výrok i odmítnout. O jednotlivých situacích, kdy lze jaký výrok udělit bude pojednáno později v některém z dalších čísel Mandantenbriefu. Datum zprávy Auditor datuje zprávu dnem dokončení auditu, tedy poté, co byla účetní závěrka odsouhlasena či podepsána statutárním orgánem, předány všechny podklady nezbytné pro dokončení auditu a auditorská zpráva byla projednána s vedením společnosti, příp. s dozorčí radou. Podpis auditora, jeho jméno a sídlo Zpráva je podepsána auditorem odpovědným za její zpracování. Kromě podpisu je auditor povinen uvést své jméno, sídlo a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a v případě, že auditorem je právnická osoba, i podpis statutárního zástupce auditorské společnosti. Přílohy Dle předmětu auditu se pak řídí i přílohy auditorské zprávy. V případě, že je vydávána zpráva auditora týkající se účetní závěrky, obsahuje příloha konkrétní účetní výkazy včetně jejich přílohy. Přílohu může tvořit i výroční zpráva včetně zprávy o propojených osobách nebo jiné dokumenty, které jsou předmětem ověření. Závěrem Na závěr bychom rádi upozornili na skutečnost, že zpráva auditora představuje posouzení nezávislé. Nutno zdůraznit, že se jedná především o zprávu pro vlastníky (majitele) dané společnosti, což samozřejmě ovlivňuje zaměření i rozsah kontroly. Audit a zpráva auditora by neměla být zaměňována s kontrolou prováděnou státními orgány. Kontakt pro další informace: Ing. Alena Lejsalová Auditorka/Associate Partner Tel.:

7 Rödl & Partner Intern Témata 2008 Milí čtenáři, pro Váš přehled uvádíme souhrn všech témat publikovaných v našem firemním newsletteru v průběhu roku Je-li Mandantebrief pro Vás užitečným zdrojem informací, velmi rádi uvítáme náměty témat, která Vás zajímají. Jana Švédová, PR Manager Leden 2009 Novoroční editorial JUDr. Novotného Možnosti zaměstnavatele v době ekonomické krize Dodaňování závazků Změny v daňové oblasti pokračování Neutíkejte před IFRS, stejně jednou přijde... Témata 2008 Únor 2009 Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Využijete skupinové registrace? Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Lidé u Rödl & Partner Noví associate partneři Březen 2009 Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Konec přepadových kontrol daňových subjektů Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami Lidé u Rödl & Partner Gratulujeme Statutární orgány odpovědnost a rizika Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Duben 2009 Volba práva u pracovních smluv Odpočet DPH u osobních automobilů skutečná krizová výhra?! Další přiblížení k IAS/IFRS Možnost komponentního odepisování i v českých účetních předpisech Rödl & Partner na Fotovoltaickém fóru Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Due Diligence v rámci procesů fúzí a akvizic Aktuálně V Birminghamu 80. pobočka Rödl & Partner Rödl & Partner na veletrzích pracovních příležitostí Květen 2009 Datové schránky z pohledu podnikatele Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Odložená daň strašákem i po 15 letech (díl I) Řešení dopadů finanční krize v podnikání Červen 2009 Aktuálně z veřejné podpory Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Novelizace katastrálního zákona Daňová uznatelnost tzv. finančních výdajů Odložená daň strašákem i po 15 letech (díl II) Snížení nákladů na pojištění společnosti nejen v období krize Červenec/srpen 2009 Aktuálně z veřejné podpory Měření rychlosti obecní policií Co nového přinese poslední novela obchodního zákoníku Nová evropská úprava výkonu akcionářských práv Opomíjené změny daňových zákonů Rezerva na restrukturalizaci Září 2009 Potřebujete nové spolupracovníky? Inzerujte výhodně na jobs.cz nebo práce.cz Smluvní pokuta jako zajišťovací instrument Antidiskriminační zákon v účinnosti již od 1. září Další letní novinky Labyrint pojmů elektronické úkony a ráj s elektronickým podpisem (část I) Transferové ceny mezi spojenými podniky a jejich kontroly finančními úřady Říjen 2009 Zákonné ( úrazové ) pojištění zaměstnavatelů se zatím nemění Potřebujete nové spolupracovníky? Inzerujte výhodně na jobs.cz nebo práce.cz Exekuční řád od listopadu nově

8 8 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 Pravidla v oblasti DPH doznají změn Nově požadované informace k účetní závěrce Labyrint pojmů elektronické úkony a ráj s elektronickým podpisem (část I) Listopad 2009 Připravme se na nový trestní zákoník Trvalý pobyt občana Evropské unie na území České republiky Jaké změny v daňových zákonech přinesl úsporný balíček BilMoG nejrozsáhlejší modernizace účetnictví v Německu od roku 1985 Lidé u Rödl & Partner Nová daňová poradkyně, Hana Javorská Tým advokátů posílen, Olga Vávrová Odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků podle nových zákonných úprav V prosinci o daních Prosinec 2009 V pracovněprávní oblasti dochází k významným změnám Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 Impairment test neboli test na snížení hodnoty Pomůžeme naplnit Vaše personální potřeby Aktuálně k daňové legislativě 2009 a výhled na rok 2010 Semináře I na letošní rok pro Vás chystáme cyklus přednášek na aktuální témata. Sledujte prosím tuto rubriku, pozvánku naleznete vždy na tomto místě. Aktuální semináře jsou rovněž zveřejňovány na našich webových stránkách index-newsl.htm -jsv- Mandantenbrief Prosinec 2010, č. 1 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Bc. Jana Švédová Více informací naleznete na

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vydání Červen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Aktuálně z veřejné podpory > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Daně aktuálně > Daňová uznatelnost

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Strana 1 z 16 Produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument obsahuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ). Podmínky

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument představuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ), které

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více