Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný"

Transkript

1 Vydání Leden Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II) Ekonomika aktuálně Auditorská zpráva aneb co z ní lze vyčíst? Rödl & Partner Intern Témata 2009 Milí přátelé, začátek kalendářního roku již tradičně vybízí k zastavení, ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci a současně k určení nových priorit. Jaký tedy byl minulý rok 2009? Světová finanční krize, která ještě před rokem opatrně klepala na dveře, vstoupila do našich životů plnou silou a zasáhla nás skutečně na všech úrovních. Věřím však, že většina z nás ji mohla chápat jako příležitost k novému rozvoji, nikoliv jako hrozbu. Celý rok jsme se snažili být s Vámi a pomáhat Vám ve všech oblastech našeho poradenství. Krize se bohužel ukázala i na poli politickém, i když je otázkou, zda byl pád vlády a ustavení vlády nové krokem správným směrem. To ukáže čas Mám-li vzpomenout nejdůležitější změny v právní oblasti, na prvním místě je třeba jmenovat vpravdě revoluční zavedení tzv. datových schránek. Základní právní rámec pro auditorskou činnost nyní upravuje zcela nový zákon o auditorech. Stále větší okruh podnikatelů se také potýkal s insolvenčním právem, ať již v pozici věřitele nebo bohužel nejednou i v pozici dlužníka. Rovněž exekuční řád byl poznamenán významnou novelizací. O stabilitě právního prostředí se bohužel ani dvacet let po roce 1989 bohužel hovořit nedá obchodní zákoník byl jen v letošním roce změněn pěti zákony. Překotný vývoj na poli daňového práva je vlastně již smutnou tradicí. Veškeré novinky se Vám snažíme zprostředkovávat ať již osobně při každodenním poradenství nebo na stránkách našich newsletterů Mandantenbriefu, Hot News či Dotace nebo na seminářích, které pro Vás na aktuální témata připravujeme. A co můžeme očekávat od roku 2010? Předně věřím ve stabilizaci našeho hospodářství. Přeji nám všem, aby finanční krize byla brzy a zdárně zažehnána. Očekávají nás trojí volby parlamentní, obměna části Senátu, komunální zde přeji také nám všem, abychom měli při výběru hlasovacího lístku šťastnou ruku Zároveň rád využívám této příležitosti k poděkování Vám, našim klientům. Děkuji Vám za důvěru a přízeň, jež nám projevujete a která nás současně velmi zavazuje. Vážení přátelé, přeji Vám, aby Vaše zdraví bylo dobré, Vaše vztahy byly pravdivé a pevné a Vaše zájmy a práce Vás těšily. Protože na tom přece záleží... Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Novelizován obchodní zákoník Zejména pro akciové společnosti přináší změny novela obchodního zákoníku, jež nabyla účinnosti dnem 1. prosince. Na ty nejvýznamnější upozorňují následující řádky. Kontakt pro další infomace: JUDr. Monika Novotná Advokátka/Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y I nadále platí, že akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo na základě plné moci. Novela však obsahuje zpřesňující úpravu plných mocí pro zastupování na valné hromadě. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je pak povinen oznámit v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Nově může akcionáře na valné hromadě zastoupit i člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Taková osoba však může přijmout zmocnění akcionářem za podmínky, že zveřejní informace o skutečnostech týkajících se příp. střetu zájmů spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Toto omezení považujeme za nepraktické. Ve většině případů totiž představenstvo nejprve valnou hromadu předepsaným způsobem svolá, tedy rozešle pozvánku nebo zveřejní oznámení o konání valné hromady, a teprve následně akcionář udělí plnou moc k zastupování na valné hromadě. V takovém případě nebude možné zajistit, aby předepsané informace byly zveřejněny společně s pozvánkou nebo oznámením o konání valné hromady. Akciové společnosti, jež vydaly akcie na majitele, i nadále zveřejňují oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku. Nemusí je však již zveřejňovat v celostátně distribuovaném deníku, postačuje zveřejnění vhodným způsobem určeným stanovami. Pokud vlastník akcie na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v jeho žádosti, je akciová společnost podle nového znění obchodního zákoníku povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat. Tyto změny jsou obsaženy v zákoně č. 420/2009 Sb., kterým se mění obchodní zákoník a další související zákony. Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Napsali Petra Budíková a Jan Vytiska Nový exekuční řád. to je především rozšíření pravomocí exekutorů. Stejně jako úprava práv a povinností dlužníků i věřitelů. To vše účinné od 1. listopadu. Zahájení, odklad, zastavení exekuce Novelou zákona č. 120/2001 Sb. došlo ke změně postupu při zahájení exekuce. Věřitel tedy nově zasílá návrh na nařízení exekuce přímo zvolenému exekutorovi. Exekutor je povinen vyzvat oprávněného k opravě či doplnění návrhu a do 15 dnů od doručení bezvadného návrhu na nařízení exekuce požádat příslušný exekuční soud o jeho pověření provedením exekuce. Obdobné platí i pro návrh věřitele na zastavení nebo odložení exekuce, které jsou též nově adresovány na adresu exekutorského úřadu a o kterých může exekutor za stanovených podmínek sám rozhodnout. Ohledně návrhu účastníka na zastavení exekuce rozhodne ovšem exekutor pouze v případě, že budou všichni účastníci exekuce souhlasit. Dále je exekutor oprávněn zastavit exekuci i bez návrhu, avšak pouze se souhlasem oprávněného. Nevyhoví-li exekutor návrhu účastníka na zastavení exekuce, popř. nesouhlasil-li oprávněný se zastavením exekuce bez návrhu, postoupí exekutor věc exekučnímu soudu. Postavení exekutora Kromě rozhodování ohledně zahájení, odkladu či zastavení exekuce je exekutor dále nově oprávněn zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitosti, což může být důležité pro získání pořadí věřitele v souvislosti s dražbou nemovitosti, zrušit zákaz povinnému nakládat se svým majetkem či vyškrtnout věc ze soupisu movitého majetku povinného.

3 Nově jsou exekutoři povinni zveřejňovat v centrální evidenci exekucí dražební vyhlášky. S ohledem na propojení centrální evidence s portálem dražeb (www.portaldrazeb.cz) lze očekávat vyšší zapojení veřejnosti a vyšší výnos ze zpeněžování majetku v exekucích. Postavení povinného V rámci vymáhání peněžitého plnění došlo novelou k určitému posílení postavení dlužníka. Exekutor může nově zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky. Zároveň je exekutor povinen, nebráníli to účelu exekuce, zvolit způsob vymožení peněžitého plnění nejprve přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Teprve pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení vymáhané pohledávky, lze provést exekuci prodejem movitých věcí, nemovitosti či podniku. Povinný není po zahájení exekuce i nadále oprávněn nakládat se svým majetkem vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto obecnou povinnost, se však nově považuje za platný, pokud se jeho neplatnosti nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Omezení povinného nakládat s majetkem může být exekutorem zrušeno v případě, složí-li povinný jistinu na účet exekutora či doloží-li, že jeho majetek dostačuje k uspokojení exekuce. Se souhlasem exekutora, oprávněného a přihlášených věřitelů je povinný oprávněn za účelem uspokojení věřitelů zpeněžit majetek, není-li tento postižen jinou exekucí, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku, aby nedošlo ke zmenšení majetku dlužníka. Kupní cena je v tomto případě splatná na účet exekutora. Nově se tudíž otevírá cesta, že dlužník může prodat svůj majetek (například nemovitost) již během exekuce, a tím si vydělat na splacení svých dluhů. Postavení oprávněného Oprávněnému náleží nově právo na vyplacení exekutorem vymoženého peněžitého plnění, které přesahuje tisíc korun, a to do 30 dnů od jeho obdržení. Toto platí vždy, nedohodne-li se oprávněný s exekutorem jinak. Postavení třetích osob Osoby, jejichž věci byly exekutorem pojaty do soupisu movitého majetku, mohou u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. O návrhu rozhoduje exekutor do 15 dnů ode dne jeho doručení. Byl-li návrh na vyškrtnutí věci exekutorem zamítnut, počíná dnem doručení zamítnutí návrhu osobě, která o vyloučení věci žádala, běžet 30denní lhůta na podání tzv. excindační žaloby na vyloučení věci k exekučnímu soudu. Shrnutí V návaznosti na přenesení velké části administrativní zátěže spojené s exekucemi ze soudu na exekutorské úřady, je možné očekávat zrychlení exekučního řízení. Toto se však bude odvíjet od možností jednotlivých exekutorských úřadů, neboť navýšení administrativní zátěže se nikterak nepromítlo do exekučního tarifu. Exekutoři mnohdy byli nuceni zvýšit početní stav svého personálu, což se zřejmě odrazí při tzv. smluvní sjednání odměny pro exekutora. Novelou dále došlo k posílení postavení dlužníka, především s ohledem na povinnost exekutora provést exekuci v přiměřeném rozsahu, určením přednostních způsobů provedení exekuce, zrušením absolutní neplatnosti u úkonů povinného, spjatých s nedovoleným nakládáním s majetkem a možností zpeněžování majetku dlužníka již během exekuce. Kontakt pro další informace. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II) Napsaly Hana Javorská a Veronika Tomanová S příchodem nového kalendářního roku přichází také doba účetních závěrek a sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro zdaňovací období 2009 daňová legislativa připravila celou řadu novinek. O některých z nich informoval článek v minulém čísle Mandantenbriefu. Další významné změny, které nelze při sestavování daňového přiznáni opomenout, přinášejí následující řádky.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 Daňová uznatelnost finančních nákladů u úvěrů a půjček (nízká kapitalizace) Náklady na financování často představují v podniku významnou složku celkových nákladů. Možnost jejich odpočtu při stanovení základu daně z příjmů je pro mnohé podniky klíčová. Úroky jsou obecně nákladem, proto financování prostřednictvím úvěrů nebo půjček vede k tomu, že část zisku dlužníka se přenáší ve prospěch věřitele, což u spojených osob umožňuje daňovou optimalizaci, popř. u zahraničních věřitelů přenesení části zisku do zahraničí. Z těchto důvodů je daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček regulována určitými pravidly (tzv. pravidla nízké kapitalizace), která jsou definována v 25 odst. 1 písm. w) a v 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů. Pravidla nízké kapitalizace prošla v poslední době mnoha změnami. Novelizované znění pravidel nízké kapitalizace platné pro rok 2009 (a zpětně i pro rok 2008) představuje významné uvolnění pravidel nízké kapitalizace a v mnohém znamená návrat ke znění platnému do konce roku Po novele je opět poměr úvěrů a půjček od spojených osob k výši vlastního kapitálu nastaven na 4:1 (nebo 6:1 v případě, kdy je dlužníkem banka nebo pojišťovna) a týká se pouze úvěrů a půjček mezi spojenými osobami. Nicméně oproti roku 2007 existuje několik rozdílů, které bychom rádi zdůraznili. Nově se za spojené osoby považují i věřitelé u úvěrů a půjček přeposlaných přes nespojenou osobu (tzv. back-to-back financování). Jedná se o situace, kdy podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi. To například znamená, že v případě, kdy banka podmíní poskytnutí úvěru dceřiné společnosti tím, že mateřská společnost sama poskytne bance úvěr, bude následně úvěr poskytnutý bankou dceřiné společnosti pokládán za úvěr poskytnutý spojenou osobou a bude zahrnut do výpočtu nízké kapitalizace. Dalším rozdílem oproti roku 2007 je, že výpočet nízké kapitalizace má vliv na daňovou uznatelnost finančních nákladů (tj. úroků z úvěrů a s nimi souvisejících výdajů) a nikoliv pouze samotných úroků z úvěrů a půjček, jak tomu bylo do konce roku Tato změna není úplně nová, byla již obsažena v rozsáhlé novele nízké kapitalizace původně platné pro rok 2008, většina ustanovení z této novely byla následně zrušena, nicméně toto ustanovení zůstalo v platnosti. Smyslem této rozšířené definice bylo zabránit účelovým přesunům mezi úroky a jinými souvisejícími náklady. Finančními náklady v tomto případě rozumíme úroky z úvěrů a půjček a související náklady, včetně nákladů na obstarání, zpracování úvěrů a poplatků ze záruky. Podle sdělení Ministerstva financí se do finančních nákladů zahrnují např.: náklady na obstarávání úvěru (znalecký posudek vyhotovený bankou) poplatky za zpracování úvěru (poplatky za posouzení žádosti o úvěr, administrativní náklady) poplatky za bankovní záruky poplatky za přechod k jiné bankovní instituci poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru provize zprostředkovateli půjčky poplatky za předčasné splacení úvěru poplatky za rezervaci prostředků k čerpání poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení Další změnou oproti podmínkám nízké kapitalizace roku 2007 je ustanovení 25 odst. 1 písm. zm), podle kterého jsou z daňových výdajů (nákladů) vyloučeny finanční náklady úvěrů a půjček závislých zcela nebo převážně na zisku dlužníka. Toto ustanovení se vztahuje na spojené i na nespojené osoby. Ministerstvo financí vydalo ve svém sdělení k 25 odst. 1 písm. zm) výklad, z kterého vyplývá, že za finanční výdaje, které jsou odvozovány od výsledku hospodaření (zisku) dlužníka, se považují výdaje z takových smluv o úvěrech a půjčkách, ze kterých věřitel nenese typické riziko věřitele, ale riziko investora. Změna u překvalifikace úroků S nízkou kapitalizací souvisí i tzv. překvalifikace úroků. Úrok placený do zahraničí, který je na straně dlužníka v České republice nedaňovým nákladem z důvodu nesplnění limitu nízké kapitalizace (a stejně tak i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou u spojených osob), se považuje pro účely zdanění za dividendu. Novela zákona o daních z příjmů odstranila tuto překvalifikaci na dividendu v případě, že příjemcem úhrady je rezident jiného členského státu EU nebo státu Evropského hospodářského prostoru. Poprvé se novelizované znění zákona v tomto bodě použije až za období započaté v roce Překvalifikace na dividendu však nadále platí u příjemců úhrady z ostatních států, a to zejména u států, se kterými Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění a rovněž u států, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ale kde smlouva tuto překvalifikaci umožňuje. Zpřísnění u tvorby rezerv na opravu hmotného majetku Od zdaňovacího období 2009 došlo ke zpřísnění u tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Tento zpřísněný režim tvorby rezerv se poprvé použije na tvorbu rezervy, která započala v roce Daňově uznatelným nákladem jsou u nově vytvářených rezerv na opravu hmotného majetku pouze tako-

5 vé přírůstky rezerv, které jsou kryty peněžními prostředky složenými na speciální bankovní účet. Peněžní prostředky musí být složeny nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání (tj. do konce března nebo června po skončení zdaňovacího období). Účet musí být veden pouze v českých korunách nebo v eurech a musí být určen pouze pro ukládání peněžních prostředků rezerv tvořených na opravu hmotného majetku. Bankovní ústav musí mít sídlo na území členského státu EU. Peněžní prostředky je možné čerpat výhradně na účely, na které byla rezerva vytvořena. Pokud nebudou peněžní prostředky složeny do stanoveného termínu ve výši odpovídající zaúčtovanému přírůstku rezervy, má daňový subjekt povinnost zrušit celou rezervu v následujícím zdaňovacím období, tj. v období, ve kterém došlo k uplynutí lhůty ke složení peněžních prostředků. Upřesnění podmínek pro čerpání investičních pobídek Novela zákona o daních z příjmů rovněž upřesnila podmínky pro čerpání investičních pobídek. Společnosti čerpající investiční pobídky ve formě slevy na dani měly dle zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2008 povinnost využít v nejvyšší možné míře všech ustanovení zákona ke snížení základu daně. Od roku 2009 je povinnost poplatníka snížit základ daně upřesněna a zúžena na povinné uplatnění odpisů, opravných položek k pohledávkám a položek dle 34 zákona o daních z příjmů (zejména daňové ztráty). Toto ustanovení ulehčilo poplatníkům rozhodování v případě pochybností o daňové uznatelnosti některých dalších nákladů. Nyní může poplatník posoudit takový náklad jako daňově neuznatelný, aniž by se musel obávat porušení podmínek pro čerpání investičních pobídek. Splatnost daní Připomínáme, že dnem 1. listopadu 2009 nabyl účinnost zákon č. 285/2009 Sb., kterým se změnil i zákon o správě daní a poplatků. U bezhotovostních plateb je nyní nutné, aby byla daň připsána na účet příjemce v poslední možný den platby. Pro řádné zaplacení daní je tedy potřebné počítat i s časem, které budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky. Změna se týká všech druhů daní. Kontakt pro další informace: Ing. Hana Javorská Daňová poradkyně Tel.: Ekonomika aktuálně Auditorská zpráva aneb co z ní lze vyčíst? Napsaly Alena Lejsalová a Jana Přecechtělová Nedílnou součástí dnešní doby jsou informace. Vlastníci potřebují informace pro řízení svého podnikání, investoři pro investiční rozhodování, věřitelé pro posuzování bonity svých klientů, zaměstnanci pro posuzování zaměstnavatele, odborové organizace pro potřeby kolektivního vyjednávání, dodavatelé a odběratelé se zajímají o finanční stabilitu a likviditu svého obchodního partnera atd. Zdrojů takovýchto informací je celá řada. Jeden z nich představuje i účetní závěrka společnosti a s ní spojená zpráva nezávislého auditora. Podstata zprávy auditora Účetní závěrka představuje unikátní, ucelený soubor informací o ekonomickém a finančním stavu účetní jednotky, její výkonnosti, struktuře vlastního kapitálu, zdrojích financování a majetku účetní jednotky, na jehož základě činí svá rozhodnutí celá řada subjektů. Jako potvrzení, že údaje obsažené v účetní závěrce nejsou zkreslené, slouží zpráva nezávislého auditora. Přestože slouží účetní závěrka a zpráva auditora jako zdroj informací pro celou řadu subjektů, zpráva auditora je určena především akcionářům nebo společníkům společností (popř. členům družstva, zřizovateli apod.). Povinnost auditu Paragraf 20 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví stanoví, které účetní jednotky mají povinnost nechat svou účetní závěrku prověřit nezávislým auditorem. Auditor musí být dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenován nejvyšším orgánem společnosti, popř. orgánem dozorčím. Obecně jsou pro povinnost auditu stanovena tři kritéria: aktiva celkem více než 40 milionů korun roční úhrn čistého obratu více než 80 milionu korun průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50 Stejně jako kritéria, lze i účetní jednotky, které podléhají povinnosti auditu, rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří akciové společnosti, jejichž účetnictví podléhá auditu v případě, že společnost splní v běžném období a v období jemu bezprostředně předcházejícímu alespoň jedno ze tří uvedených kritérií. Druhou skupinu představují ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud splní v běžném období a v období jemu bezprostředně předcházejícímu alespoň dvě z výše uvedených kritérií.

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 Tyto dvě skupiny zahrnují nejčetnější případy účetních jednotek podléhajících auditu. Stejné podmínky povinného auditu jako pro druhou skupinu platí i pro třetí skupinu, kterou jsou vybrané fyzické osoby a vybrané zahraniční osoby (podnikatelé). Dále auditu podléhají účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Jedná se např. o nadační fondy, VZP apod. Povinnost auditu v jiných případech než stanoví zákon o účetnictví může vyplývat i z jiných zákonů (např. zákon o přeměnách, obchodní zákoník apod.). Následující část bude zaměřena na zprávu týkající se povinného auditu účetní závěrky. Právní úprava Náležitosti zprávy auditora jsou obsaženy v 20 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech v platném znění a dále v auditorských standardech (Mezinárodní standard ISA 700 a ISA 701). Zpráva auditora obsahuje následující základní prvky: Název zprávy Nedílnou součástí zprávy auditora je její název, který může obsahovat výraz nezávislý auditor, což umožní snazší odlišení zprávy nezávislého auditora od zpráv vydaných jinými osobami, např. zástupci účetní jednotky, jejím představenstvem nebo jinými auditory, kteří nepodléhají stejným profesním a etickým požadavkům jako nezávislý auditor. Ze samotného názvu též vyplyne i předmět auditu, tj. zda je zpráva zaměřena pouze na účetní závěrku, či též na výroční zprávu, respektive zprávu o propojených osobách, o jakou účetní závěrku se jedná (řádná či mimořádná) nebo zda je předmětem ověření jiná skutečnost, jako je např. výše vlastního kapitálu, závazků, zahajovací bilance apod. Příjemce Jak již bylo uvedeno výše, jedná se především o akcionáře, společníky nebo jiný statutární orgán účetní jednotky, jejíž účetní závěrka je předmětem auditu. Úvodní odstavec V této části zprávy je vymezena účetní jednotka. Dále jsou zde uvedeny názvy jednotlivých účetních výkazů, z nichž se účetní závěrka skládá, včetně rozvahového dne, k němuž byla účetní závěrka sestavena, a období, které zahrnuje. Zpráva dále obsahuje popis odpovědnosti statutárního orgánu za sestavení účetní závěrky, popis odpovědnosti auditora a v neposlední řadě též sdělení, že úlohou auditora je vydat na základě auditu výrok k účetní závěrce. Odstavec o rozsahu auditu V tomto odstavci je popsáno, v souladu s jakými auditorskými předpisy byl audit proveden (jedná se především o zákon o auditorech a auditorské standardy ISA), popis postupu a zvolené metody. Dále je zde i prohlášení auditora, že provedený audit je přiměřeným podkladem pro vydání výroku. Odstavec obsahující vlastní výrok V této části obsahuje zpráva výrok vyjadřující názor auditora, zda účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření účetní jednotky) v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Dle zákona lze udělit výrok bez výhrady, výrok bez výhrady se zdůrazněním skutečnosti, výrok s výhradou, záporný výrok a nebo lze výrok i odmítnout. O jednotlivých situacích, kdy lze jaký výrok udělit bude pojednáno později v některém z dalších čísel Mandantenbriefu. Datum zprávy Auditor datuje zprávu dnem dokončení auditu, tedy poté, co byla účetní závěrka odsouhlasena či podepsána statutárním orgánem, předány všechny podklady nezbytné pro dokončení auditu a auditorská zpráva byla projednána s vedením společnosti, příp. s dozorčí radou. Podpis auditora, jeho jméno a sídlo Zpráva je podepsána auditorem odpovědným za její zpracování. Kromě podpisu je auditor povinen uvést své jméno, sídlo a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a v případě, že auditorem je právnická osoba, i podpis statutárního zástupce auditorské společnosti. Přílohy Dle předmětu auditu se pak řídí i přílohy auditorské zprávy. V případě, že je vydávána zpráva auditora týkající se účetní závěrky, obsahuje příloha konkrétní účetní výkazy včetně jejich přílohy. Přílohu může tvořit i výroční zpráva včetně zprávy o propojených osobách nebo jiné dokumenty, které jsou předmětem ověření. Závěrem Na závěr bychom rádi upozornili na skutečnost, že zpráva auditora představuje posouzení nezávislé. Nutno zdůraznit, že se jedná především o zprávu pro vlastníky (majitele) dané společnosti, což samozřejmě ovlivňuje zaměření i rozsah kontroly. Audit a zpráva auditora by neměla být zaměňována s kontrolou prováděnou státními orgány. Kontakt pro další informace: Ing. Alena Lejsalová Auditorka/Associate Partner Tel.:

7 Rödl & Partner Intern Témata 2008 Milí čtenáři, pro Váš přehled uvádíme souhrn všech témat publikovaných v našem firemním newsletteru v průběhu roku Je-li Mandantebrief pro Vás užitečným zdrojem informací, velmi rádi uvítáme náměty témat, která Vás zajímají. Jana Švédová, PR Manager Leden 2009 Novoroční editorial JUDr. Novotného Možnosti zaměstnavatele v době ekonomické krize Dodaňování závazků Změny v daňové oblasti pokračování Neutíkejte před IFRS, stejně jednou přijde... Témata 2008 Únor 2009 Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Využijete skupinové registrace? Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Lidé u Rödl & Partner Noví associate partneři Březen 2009 Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Konec přepadových kontrol daňových subjektů Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami Lidé u Rödl & Partner Gratulujeme Statutární orgány odpovědnost a rizika Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Duben 2009 Volba práva u pracovních smluv Odpočet DPH u osobních automobilů skutečná krizová výhra?! Další přiblížení k IAS/IFRS Možnost komponentního odepisování i v českých účetních předpisech Rödl & Partner na Fotovoltaickém fóru Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Due Diligence v rámci procesů fúzí a akvizic Aktuálně V Birminghamu 80. pobočka Rödl & Partner Rödl & Partner na veletrzích pracovních příležitostí Květen 2009 Datové schránky z pohledu podnikatele Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Odložená daň strašákem i po 15 letech (díl I) Řešení dopadů finanční krize v podnikání Červen 2009 Aktuálně z veřejné podpory Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Novelizace katastrálního zákona Daňová uznatelnost tzv. finančních výdajů Odložená daň strašákem i po 15 letech (díl II) Snížení nákladů na pojištění společnosti nejen v období krize Červenec/srpen 2009 Aktuálně z veřejné podpory Měření rychlosti obecní policií Co nového přinese poslední novela obchodního zákoníku Nová evropská úprava výkonu akcionářských práv Opomíjené změny daňových zákonů Rezerva na restrukturalizaci Září 2009 Potřebujete nové spolupracovníky? Inzerujte výhodně na jobs.cz nebo práce.cz Smluvní pokuta jako zajišťovací instrument Antidiskriminační zákon v účinnosti již od 1. září Další letní novinky Labyrint pojmů elektronické úkony a ráj s elektronickým podpisem (část I) Transferové ceny mezi spojenými podniky a jejich kontroly finančními úřady Říjen 2009 Zákonné ( úrazové ) pojištění zaměstnavatelů se zatím nemění Potřebujete nové spolupracovníky? Inzerujte výhodně na jobs.cz nebo práce.cz Exekuční řád od listopadu nově

8 8 Mandantenbrief Vydání Leden 2010 Pravidla v oblasti DPH doznají změn Nově požadované informace k účetní závěrce Labyrint pojmů elektronické úkony a ráj s elektronickým podpisem (část I) Listopad 2009 Připravme se na nový trestní zákoník Trvalý pobyt občana Evropské unie na území České republiky Jaké změny v daňových zákonech přinesl úsporný balíček BilMoG nejrozsáhlejší modernizace účetnictví v Německu od roku 1985 Lidé u Rödl & Partner Nová daňová poradkyně, Hana Javorská Tým advokátů posílen, Olga Vávrová Odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků podle nových zákonných úprav V prosinci o daních Prosinec 2009 V pracovněprávní oblasti dochází k významným změnám Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 Impairment test neboli test na snížení hodnoty Pomůžeme naplnit Vaše personální potřeby Aktuálně k daňové legislativě 2009 a výhled na rok 2010 Semináře I na letošní rok pro Vás chystáme cyklus přednášek na aktuální témata. Sledujte prosím tuto rubriku, pozvánku naleznete vždy na tomto místě. Aktuální semináře jsou rovněž zveřejňovány na našich webových stránkách index-newsl.htm -jsv- Mandantenbrief Prosinec 2010, č. 1 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Bc. Jana Švédová Více informací naleznete na

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (v souladu s 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen zákon

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek Praha 23.11.2017 Mgr. Ing. Jiří Prošek Pohledávky z daní a poplatků 1. Daňová exekuce město si vymáhá pohledávku samo svépomocí či prostřednictvím celního úřadu 2. Soudní exekutor Dříve bylo možné vymáhání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více