PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí a praktické dílčí příklady, příklady a případové studie. Všechny otázky a příklady jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným vyřešením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka a daňové zákony (tvoří přílohu zadání). Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 I. Testové otázky (celkem 10 bodů) Správnou odpověď zakroužkujte. Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 1 bod. DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. Daňový subjekt, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění a vedoucí daňovou evidenci dle 7b ZDP obdržel dne rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů z veřejných rozpočtů. Tato dotace mu byla připsána na bankovní účet dne Tyto peněžní prostředky jsou: a) Zdanitelným příjmem zahrnovaným do základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku b) Zdanitelným příjmem zahrnovaným do základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku c) Příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob. 2. Při sjednání ceny za provedenou službu mezi dvěma obchodními společnostmi (právnickými osobami), z nichž jedna se přímo podílí na kapitálu druhé a tento podíl představuje 20 % základního kapitálu, zjistil správce daně, že sjednaná cena se liší od ceny, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích. Postup správce daně bude následující: a) Správce daně upraví základ daně poplatníka právnické osoby, protože zjištěný rozdíl mu nebyl uspokojivě doložen. b) Správce daně neprovede úpravu základu daně, protože se vzhledem k podílu na základním kapitálu nejedná o kapitálově spojené osoby dle ZDP. c) Správce daně upraví základ daně poplatníka právnické osoby, protože se jedná o kapitálově spojené osoby dle ZDP. 3. Akciová společnost užívá nákladní automobil na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého automobilu. Lze nájemné u tohoto finančního pronájmu uznat jako daňový výdaj dle ZDP, jestliže doba pronájmu byla sjednána na 4 roky? a) Nájemné lze uznat jako daňový výdaj v plné výši za předpokladu, že nákladní automobil bude po skončení doby pronájmu zařazen jako hmotný majetek. b) Nájemné lze uznat jako daňový výdaj pouze v poloviční výši, protože doba nájmu je kratší než je minimální doba odpisování pro tento majetek uvedená v ZDP. c) Nájemné nelze uznat jako daňový výdaj, protože doba nájmu je kratší než je minimální doba odpisování pro tento majetek uvedená v ZDP. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 4. Jakým způsobem je realizováno uplatňování zvláštní sazby daně vybírané srážkou u zdroje včetně jejího odvodu dle ZDP? a) Daň dle zvláštní sazby vybíranou srážkou odvádí daňový subjekt, který obdržel zdanitelný příjem svému správci daně a je povinen podat za příslušný kalendářní měsíc přiznání k dani vybírané srážkou. b) Daň dle zvláštní sazby vybíranou srážkou vybírá a odvádí správci daně daňový subjekt, plátce příjmu, z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR. c) Daň dle zvláštní sazby vybíranou srážkou odvádí správci daně daňový subjekt, plátce příjmu, který tuto daň zahrne do svého daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. 5. U poplatníka, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání (tzv. nezisková organizace) platí následující tvrzení vyplývající ze ZDP: a) Předmětem daně z příjmů u tohoto poplatníka jsou vždy příjmy z reklam, poplatník není povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období pokud má jen příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy osvobozené. b) Předmětem daně z příjmů u tohoto poplatníka jsou vždy dary, poplatník je vždy povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období, mezi tyto poplatníky patří i obce. c) Předmětem daně z příjmů u tohoto poplatníka jsou vždy příjmy z reklam, poplatník je vždy povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období avšak může uplatnit snížení základu daně o 10 %. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 6. Plátce daně z přidané hodnoty při posuzování obchodního případu zjistil nesoulad mezi zákonem o DPH a směrnicí EU upravující oblast nepřímých daní. V tomto případu může postupovat takto: a) Právo Evropských společenství může být aplikováno přednostně, lze tedy postupovat v souladu s příslušnou směrnicí EU. b) Právní řád ČR má přednost před aplikací práva ES, neboť se jedná o území ČR. c) Členské státy EU jsou povinny zajistit aplikaci práva ES na svém území, to se však nevztahuje na oblast daně z přidané hodnoty. Institut Svazu účetních, a.s.,

4 7. Plátce daně pořizuje použité zboží ze státu EU od osob registrovaných k dani v tomto členském státu a rovněž od jiných plátců DPH v ČR. Toto zboží pak v tuzemsku v nezměněném stavu prodává: a) Plátce daně může použít zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím dle ZDPH, pouze ale pro zboží nakoupené v ČR. b) Plátce daně musí povinně v tomto případu použít zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím dle ZDPH pro zboží nakupované v ČR i v jiném členském státu EU. c) Plátce daně může použít v tomto případu zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím dle ZDPH pro zboží nakoupené v ČR i v jiném členském státu EU. OSTATNÍ 8. Mezi majetkové daně v ČR můžeme zařadit tyto daně a) Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň silniční. b) Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty. c) Daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí. 9. Daňový rezident ČR má příjmy dosažené na Slovensku a v České republice. Kde bude tento poplatník obecně příjmy zdaňovat respektive podávat daňové přiznání k dani z příjmů? a) Poplatník bude zdaňovat příjmy dosažené na Slovensku ve Slovenské republice a příjmy dosažené v České republice v tuzemsku, při tomto postupu se řídí zákonem o daních z příjmů v ČR a obdobným zákonem na Slovensku. b) Poplatník bude zdaňovat veškeré příjmy v ČR, v případě, že zaplatil daň na Slovensku započte ji na celkovou daňovou povinnost, která mu vznikne v ČR, při tomto postupu se řídí Smlouvou o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem a zákonem o daních z příjmů v ČR. c) Poplatník bude zdaňovat příjmy dosažené v České republice v tuzemsku podle zákona o daních z příjmů v ČR, příjmy dosažené na Slovensku jsou u poplatníka od daně osvobozeny. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 10. Jaká je lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí správce daně? a) Odvolání lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí proti němuž odvolání směřuje, není-li v zákoně o správě daní a poplatků stanoveno jinak. b) Odvolání lze podat ve lhůtě 60 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí proti němuž odvolání směřuje, není-li v zákoně o správě daní a poplatků stanoveno jinak. c) Proti rozhodnutí správce daně se již nelze odvolat. Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů, ZDPH - zákon o dani z přidané hodnoty, ES - Evropské společenství, EU - Evropská unie. Institut Svazu účetních, a.s.,

6 II. Strukturované otázky a praktické dílčí příklady (celkem 20 bodů) Za každou správně zodpovězenou otázku resp. řešení dílčího příkladu můžete získat 2 body. DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. Definujte stručně pojem finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku. Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze odepisovat podle ZDP, se uznává jako výdaj za podmínek uvedených v ustanovení ZDP. Uveďte tyto podmínky. 2. ZDP uvádí v jednom ze svých ustanovení položky odčitatelné od základu daně. Vyjmenujte je a stručně charakterizujte jejich použití v daňové praxi. 3. V praxi bývá častým případem tato situace. Firma nabyla na základě kupní smlouvy nemovitosti za sjednanou kupní cenu 7 mil. Kč. Jednalo se o pozemek a dvě budovy. Smluvní cena však byla sjednána za všechny nemovitosti jako celek. Vedlejší náklady při pořízení, tj náklady na znalecký posudek, právníka apod. činily 300 tis. Kč. Ve znaleckém posudku se uvádí ocenění budovy č. 1 ve výši tis. Kč, budovy č. 2 ve výši tis. Kč a pozemku ve výši tis. Kč. Stanovte vstupní ceny jednotlivého majetku. Institut Svazu účetních, a.s.,

7 4. Obchodní společnost vykázala za rok 2008 na řádku 10 přiznání k dani z příjmů právnických osob výsledek hospodaření ve výši Kč. Při rozboru výsledku hospodaření bylo zjištěno, že společnost zaúčtovala náklady, které se neuznávají za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů v účtové skupině 51 Služby: Kč, 52 Osobní náklady: 9016 Kč, 54 Jiné provozní náklady: Kč. Rozdíl o který odpisy hmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené dle ZDP činí Kč. Stanovte daňovou povinnost za předpokladu, že společnost neuplatnila žádné odčitatelné položky od základu daně ani jiné položky snižující základ daně. 5. Vypočtěte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a určete částku k výplatě za duben 2008 u poplatníka, který má stanovenu z pracovního poměru hrubou mzdu zaměstnavatelem ve výši Kč. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 6. Měsíční plátce DPH dodal v únoru 2008 zboží č. 1 v ceně Kč bez DPH podléhající základní sazbě daně a zboží č. 2 v ceně Kč bez DPH podléhající snížené sazbě daně. Zboží bylo uhrazeno na bankovní účet dodavatele Vypočtěte DPH na výstupu, stanovte zdaňovací období za které bude daň odvedena a uveďte do jaké lhůty má být podáno přiznání k DPH. 7. Odpovězte stručně na níže uvedené dotazy týkající se uplatňování DPH: a) Plátce DPH pořídil zboží od osoby registrované k dani v Německu. Určete místo plnění při pořízení zboží a osobu, které vzniká povinnost přiznat a odvést DPH? Institut Svazu účetních, a.s.,

8 b) Plátce DPH pronajímá nebytové prostory nájemci-neplátci DPH, jakým způsobem bude uplatněna DPH u tohoto plnění? OSTATNÍ 8. Poplatník daně silniční používá celý rok 2008 při podnikání osobní automobil, který má zdvihový objem motoru 1950 cm3. Osobní automobil byl poprvé zaregistrován k provozu v ČR v květnu Určete sazbu daně silniční a vypočtěte daň silniční za rok 2008 u tohoto vozidla s tím, že poplatník uplatní snížení sazby daně vztahující se k první registraci vozidla dle zákona o dani silniční. 9. Zemědělské družstvo je poplatníkem daně z nemovitostí. Vlastní 150 ha orné půdy, která se nachází v katastrálním území s průměrnou cenou zemědělské půdy ve výši 5,04 Kč/m2. Dále družstvo vlastní budovu sloužící k přidružené kovovýrobě o výměře 650 m2. Určete daň z nemovitostí. 10. Charakterizujte stručně pojem spotřební daně, o jaký druh daně se jedná, vyjmenujte alespoň tři druhy spotřebních daní. Které úřady v ČR vykonávají správu spotřebních daní? Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů Institut Svazu účetních, a.s.,

9 III. Příklady a případové studie (celkem 70 bodů) Příklad č. 1 Daň z příjmů fyzických osob (celkem 15 bodů) Poplatník měl v roce 2008 příjmy z pracovního poměru (hrubou mzdu) ve výši Kč, které podléhaly srážkám pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Záloha na daň po slevách byla zaměstnavatelem sražena ve výši Kč. Poplatník provozoval podnikatelskou činnost z níž dosáhl příjmů ve výši Kč. K těmto příjmům uplatnil výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve výši Kč. Pro účely podnikání měl založený běžný bankovní účet z něhož mu byly v roce 2008 vyplaceny úroky ve výši Kč. Vlastnil i sporožirový účet, který nesloužil k podnikání, z něhož mu byly připsány úroky ve výši Kč. Poplatník měl dále ve svém vlastnictví garáž, kterou pronajímal a příjmy z tohoto pronájmu činily v roce 2008 celkem Kč. Výdaje k těmto příjmům uplatnil procentem z příjmů dle ZDP. Poplatník prodal dne rekreační chalupu za Kč, kterou nabyl za Kč. Při prodeji chalupy uhradil znalci za znalecký posudek Kč a realitní kanceláři Kč. V roce 2008 poplatník daroval 2x krev jako bezpříspěvkový dárce. Zaplatil též úroky z hypotečního úvěru, který obdržel na stavbu rodinného domu, ve výši Kč. Poplatník nepobíral žádný důchod, nestudoval, žil ve společné domácnosti s manželkou, která neměla v roce 2008 vlastní příjmy a se zletilým synem, který ukončil v červnu studium na střední škole a byl od zaměstnán v pracovním poměru. Vypočtěte dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Vypočtěte dílčí základy daně z příjmů z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku a z ostatních příjmů. Vypočtěte celkový základ daně a daň z příjmů za rok Pro zjednodušení není uvažováno o zálohách na daň sražených zaměstnavatelem. Určete, který z příjmů uvedených v zadání je zdaněný srážkovou daní u zdroje, jaká je sazba a výše této daně. Institut Svazu účetních, a.s.,

10 Výpočtový list č. 1 Popis dílčích výpočtů Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Pojistné hrazené zaměstnavatelem Dílčí základ daně dle 6 ZDP Dílčí základ daně z podnikání dle 7 ZDP Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku dle 8 ZDP Dílčí základ daně z pronájmu dle 9 ZDP Dílčí základ daně z ostatních příjmů dle 10 ZDP Základ daně celkem Nezdanitelné části základu daně Základ daně snížený o nezdanitelné části Daň z příjmu Slevy na dani Daň z příjmu po slevách za rok 2008 Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti Doplatek (+), přeplatek (-) na dani Příjem zdaněný srážkovou daní u zdroje: Částka v Kč (2 body) (8 bodů) (3 body) (2 body) Sazba srážkové daně: Výše daně: Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů. Institut Svazu účetních, a.s.,

11 Příklad č. 2 Daň z příjmů právnických osob (celkem 15 bodů) Společnost s ručením omezeným podniká v oblasti stavební výroby. Je plátcem daně z přidané hodnoty a vykázala za zdaňovací období roku 2007 daňovou ztrátu ve výši Kč. V účetních výkazech společnosti byly zaúčtovány tyto položky: Označení Účet Věcné vymezení nákladu Částka v Kč nákladu N1 501 Spotřeba materiálu N2 511 Opravy a udržování N3 512 Cestovné N4 513 Náklady na reprezentaci N5 518 Ostatní služby daňově účinné N6 521 Mzdové náklady N7 524 Zákonné pojištění N8 525 Ostatní soc. poj. nad rámec ZDP N9 527 Zákonné sociální náklady N Ostatní sociální nákl. daň. neúčinné N Daň silniční - předpis N Ostatní pokuty a penále (FÚ, OSSZ) N Účetní odpisy dlouhodob. majetku N Úroky N Kurzové ztráty N Ostatní finanční náklady N Škody daň. neuznatelné Označení Účet Věcné vymezení výnosu Částka v Kč výnosu V1 602 Tržby z prodeje služeb V2 611 Změna stavu nedokončené výroby V3 648 Ostatní provozní výnosy V4 662 Úroky 258 Společnost neuhradila do pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění v celkové výši Kč. Společnost může odečíst daňovou ztrátu podle ZDP z minulých let ve výši Kč a v průběhu roku 2008 poskytla sportovnímu oddílu peněžní dar ve výši Kč. Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku činí Kč. Společnost neuplatňuje žádné slevy na dani. Proveďte posouzení jednotlivých nákladů a případně výnosů z pohledu jejich daňové účinnosti a následně transformujte mimoúčetně výsledek hospodaření na základ daně či daňovou ztrátu. V případě, že stanovíte základ daně proveďte i výpočet daně z příjmů. Institut Svazu účetních, a.s.,

12 Položky zvyšující základ daně nebo snižující daňovou ztrátu Účetní výsledek hospodaření Výpočtový list č. 2 (8 bodů) Úprava o neuhrazené pojištění dle ZDP Upravený výsledek U1 Položky snižující základ daně nebo zvyšující daňovou ztrátu Upravený výsledek U1 (2 body) Základ daně po transformaci výsledku hospodaření Další úpravy základu daně a stanovení základu daně a daně Základ daně po transformaci výsledku hospodaření (5 bodů) Základ daně Zaokrouhlení základu daně Daň Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů, FÚ - finanční úřad, OSSZ - okresní správa sociálního zabezpečení. Institut Svazu účetních, a.s.,

13 Příklad č. 3 Daň z přidané hodnoty (celkem 15 bodů) Plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím období, stavební firma, která se zabývá též obchodní činností a pronájmem nemovitostí realizovala ve III. Q tyto obchodní případy: 1. Plátce nakoupil nákladní automobil od ORD v Rakousku za částku EUR. Rakouská ORD vystavila fakturu dne Nákladní automobil byl dodán do ČR dne Plátce používá denní kurz pro EUR, který činil 26,50 Kč/EUR ke dni a 25,90 Kč/EUR ke dni Nákladní automobil byl zařazen do majetku firmy. 2. Plátce nakoupil použitý stavební materiál v tuzemsku od obchodníka s použitým zbožím v režimu 90 ZDPH za cenu Kč, která obsahovala daň z přirážky. 3. Plátce přijal službu subdodávku stavebních prací od ORD ze Slovenska na stavbě obchodního střediska v Brně. Slovenská ORD fakturovala za stavební práce cenu ve výši EUR, faktura byla vystavena dne Leasingové splátky za III. čtvrtletí 2008 na finanční pronájem stavebního stroje činily Kč bez DPH, DPH Kč. Tato částka však byla uhrazena opožděně až V průběhu III. čtvrtletí 2008 bylo nakoupeno občerstvení a nápoje pro obchodní jednání na základě zjednodušených daňových dokladů v celkové částce Kč. 6. Plátce si nechal opravit vlastní budovu od podnikatele s živnostenským listem, který není plátce DPH. Celková fakturovaná částka za opravu činila Kč. 7. Plátce si zapůjčil drobné stavební nářadí na dobu od Na toto plnění mu byl vystaven daňový doklad, půjčovné za 1 den činilo 450 Kč bez DPH. 8. Plátce nakoupil drobné propagační předměty označené logem firmy a názvem propagovaných služeb. Cena za 1 kus propagačního předmětu činila 150 Kč bez DPH. Celkem plátce nakoupil 200 kusů. 9. Plátce nakoupil kancelářský a jiný režijní materiál za cenu Kč bez DPH, DPH činila Kč. Institut Svazu účetních, a.s.,

14 10. Plátce obdržel daňový doklad za přijaté služby, elektrická energie, plyn v ceně Kč bez DPH, DUZP bylo uvedeno na dokladu , dále obdržel daňový doklad za spotřebu vody se stejným DUZP na částku Kč bez DPH. 11. Plátce obdržel daňový doklad na základě poskytnutí zálohové platby na pořízení materiálu. Poskytnutá záloha činila Kč. 12. Plátce vyfakturoval stavební práce na stavbě v Německu ORD v tomto členském státu. Fakturovaná částka činila EUR a faktura byla vystavena dne , denní kurz ČNB činil 26,30 Kč/EUR 13. Plátce předal na své propagační a prezentační akci a na výstavě 200 ks propagačních předmětů, které zakoupil (viz. bod 8) 14. Plátce prodal stavební materiál občanovi Slovenské republiky, nepodnikateli a osobě, která není ORD na Slovensku. Zboží bylo dodáno v celkové ceně Kč. 15. Plátce pronajal nebytové prostory neplátci DPH, částka za pronájem ve III. čtvrtletí činila Kč. Zálohový koeficient (vypořádací koeficient za rok 2007) má hodnotu 0,86. K tomuto plnění se vztahují plnění na vstupu uvedené v bodě 9 a Plátce prodal stavební materiál s datem uskutečnění zdanitelného plnění v celkové částce Kč bez DPH. 17. Plátce provedl stavební práce na opravách dvou rodinných domků v celkové hodnotě Kč bez DPH. Vypočtěte daňovou povinnost společnosti za zdaňovací období III.Q V případě, že v zadání není uvedena sazba daně, daň, případně základ daně máte za úkol je stanovit a vypočítat. K jednotlivým bodům zadání uveďte krátký komentář obsahující stručný výpočet nebo jiné důležité informace k danému případu (např. plnění není zdanitelné, neuvádí se do daňového přiznání apod.) Výpočet daňové povinnost proveďte do Výpočtového listu č. 3 a do tiskopisu daňového přiznání. Institut Svazu účetních, a.s.,

15 Pořadové číslo obchodního případu Výpočtový list č. 3 (3 body) Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku Pořízení zboží z JČS EU nebo poskytnutí služby ORD z JČS EU základní sazba snížená sazba základní sazba snížená sazba základ DPH základ DPH základ DPH základ DPH ř. 210 ř. 215 ř. 220, 230 ř. 225, 235 Celkem Pořadové číslo obchodního případu (4 body) Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku Pořízení zboží z JČS EU nebo poskytnutí služby ORD z JČS EU základní sazba snížená sazba základní sazba snížená sazba základ DPH- DPHzáklad DPHzáklad DPH- DPH- DPHzáklad PN KN PN KN PN KN PN KN ř. 310 ř. 315 ř. 320, 330 ř. 325, 335 Celkem Pořadové číslo obchodního případu Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet Dodání NDP do jiného čl. státu EU Dodání zboží do jiného čl. státu EU ORD ne ORD Vývoz zboží Ostatní plnění UP celkem s nárokem na odpočet Uskutečněná plnění celkem UP dle 76/3 z ř. 510 UP osvobozená bez nároku na odpočet UP dle 76/3 z ř. 520 (1 bod) Doplňující údaje Hodnota zboží při třístranném obchodu pořízení pořízení částka částka částka částka částka částka částka částka částka částka částka ř. 410 ř. 420 ř. 425 ř. 430 ř. 440 ř. 510 ř. 520 ř. 530 ř. 540 ř. 810 ř. 815 Celkem Institut Svazu účetních, a.s.,

16 Výpočet daňové povinnosti za III.Q.2008 (3 body) ř. 550 Vypočtená poměrná část odpočtu daně koeficient změna odpočtu daně ř. 730 Daň na výstupu ř. 750 Odpočet daně ř. 753 Vlastní daňová povinnost Komentář K případu 1 (4 body) K případu 2 K případu 3 K případu 4 K případu 5 K případu 6 K případu 7 K případu 8 K případu 9 K případu 10 K případu 11 K případu 12 K případu 13 K případu 14 K případu 15 K případu 16 K případu 17 Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů, ORD - osoba registrovaná k dani v jiném členském státu Evropské unie, ZDPH - zákon o dani z přidané hodnoty, DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění, DPH PN - daň z přidané hodnoty - plný nárok na odpočet, DPH KN - daň z přidané hodnoty - krácený nárok na odpočet, N DP - nový dopravní prostředek. Institut Svazu účetních, a.s.,

17 Příklad č. 4 Odpisy, majetek (celkem 15 bodů) Právnická osoba, s.r.o. eviduje v roce 2008 následující majetek, který lze daňově odpisovat: 1. Osobní automobil, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2008, odpisová skupina 2. Způsob odpisování je zrychlený. 2. Regálové vybavení, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2008, odpisová skupina 2. Způsob odpisování je rovnoměrný 3. Nákladní automobil, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2008, odpisová skupina 2. Způsob odpisování je rovnoměrný. 4. Sklad materiálu, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2007, odpisová skupina 5. Způsob odpisování je rovnoměrný. 5. Dokumentace ISO (ocenitelná práva), vstupní cena Kč, uvedení do užívání dne Pozemek, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r Zvedací zařízení, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2007, odpisová skupina 3. Způsob odpisování je zrychlený. 8. PC sestava, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2006, odpisová skupina 1. Způsob odpisování je rovnoměrný. Proveďte tyto úkoly: A. Vypočtěte daňové odpisy za rok 2008 u jednotlivého majetku a daňové odpisy celkem za celou společnost a určete zůstatkovou cenu jednotlivého majetku. B. Bez ohledu na zadání bodu A vypočtěte daňový odpis za rok 2008 u majetku uvedeného v bodě 4 za předpokladu, že v roce 2008 bylo provedeno u tohoto majetku technické zhodnocení ve výši Kč. C. Vysvětlete ve kterém okamžiku lze do daňově účinných nákladů firmy zařadit náklady na pořízení pozemku a v jaké výši. D. Stanovte daňové odpisy za rok 2009 v případě, že v roce 2008 bylo daňové odpisování u veškerého majetku přerušeno. E. V roce 2008 činily účetní odpisy Kč. Uveďte jakým způsobem rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy ovlivní základ daně za rok Institut Svazu účetních, a.s.,

18 Poznámky k řešení: V průběhu odpisování nedošlo k jeho přerušení. Odpisy jsou uplatňovány v maximální možné výši dle ZDP. Výpočty a odpovědi uvádějte do Výpočtového listu č. 4. Úkol A. P.č. Majetek 1. Osobní automobil Rok pořízení Výpočet odpisů Odpisy daňové Výpočtový list č. 4 (6 bodů) Zůstatková cena 2. Regálové vybavení 3. Nákladní automobil 4. Sklad materiálu 5. Dokumentace ISO 6. Pozemek 7. Zvedací zařízení 8. PC sestava Celkem Úkol B. (3 body) Vstupní cena skladu materiálu v roce 2007 Výše odpisu za rok 2007 Zůstatková cena po 1. roce odpisování Výše technického zhodnocení v roce 2008 Zvýšená vstupní cena v roce 2008 Daňový odpis za rok 2008 Úkol C. Úkol D. Úkol E. (2 body) (2 body) (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

19 Příklad č. 5 Daň z příjmů právnických osob, DPH, Daň z převodu nemovitostí, Daň z nemovitostí (celkem 10 bodů) Právnická osoba, akciová společnost, pořídila dodavatelským způsobem v roce 2007 budovu pro podnikatelskou činnost sklad materiálu. Tato budova byla zkolaudována a zaevidována do hmotného majetku firmy dne se vstupní cenou Kč. Budova byla rovněž zaevidována v evidenci Katastru nemovitosti na listu vlastnictví akciové společnosti. Vzhledem ke změně podnikatelského záměru se rozhodla společnost v roce 2008 budovu prodat. Prodejní cena byla stanovena ve výši Kč. Pro daňové účely bylo provedeno ocenění budovy na základě znaleckého posudku a tato tzv. cena zjištěná činila Kč. Prodej budovy byl realizován a právní účinky vkladu do Katastru nemovitosti nastaly ke dni Pro zjednodušení se předpokládá, že společnost neuplatnila daňové odpisy. Proveďte tyto úkoly: A. Budou příjmy z prodeje této budovy zahrnuty do základu daně z příjmu za rok 2008, v případě že ano, určete v jaké výši a zároveň k těmto příjmům stanovte daňově uznatelné výdaje. B. Bude považován prodej budovy za zdanitelné plnění z pohledu DPH? Jaká sazba DPH se uplatní při prodeji této budovy v případě že by se jednalo o zdanitelné plnění? C. Vypočtěte daň z převodu nemovitosti. Bude tato daň z převodu nemovitosti daňovým nákladem firmy? D. Určete poplatníka daně z nemovitosti na rok 2008 u této budovy. Úkol A. Úkol B. Úkol C. Úkol D. (2 body) (2 body) (4 body) (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více