PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí a praktické dílčí příklady, příklady a případové studie. Všechny otázky a příklady jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným vyřešením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka a daňové zákony (tvoří přílohu zadání). Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 I. Testové otázky (celkem 10 bodů) Správnou odpověď zakroužkujte. Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 1 bod. DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. Daňový subjekt, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění a vedoucí daňovou evidenci dle 7b ZDP obdržel dne rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů z veřejných rozpočtů. Tato dotace mu byla připsána na bankovní účet dne Tyto peněžní prostředky jsou: a) Zdanitelným příjmem zahrnovaným do základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku b) Zdanitelným příjmem zahrnovaným do základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku c) Příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob. 2. Při sjednání ceny za provedenou službu mezi dvěma obchodními společnostmi (právnickými osobami), z nichž jedna se přímo podílí na kapitálu druhé a tento podíl představuje 20 % základního kapitálu, zjistil správce daně, že sjednaná cena se liší od ceny, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích. Postup správce daně bude následující: a) Správce daně upraví základ daně poplatníka právnické osoby, protože zjištěný rozdíl mu nebyl uspokojivě doložen. b) Správce daně neprovede úpravu základu daně, protože se vzhledem k podílu na základním kapitálu nejedná o kapitálově spojené osoby dle ZDP. c) Správce daně upraví základ daně poplatníka právnické osoby, protože se jedná o kapitálově spojené osoby dle ZDP. 3. Akciová společnost užívá nákladní automobil na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého automobilu. Lze nájemné u tohoto finančního pronájmu uznat jako daňový výdaj dle ZDP, jestliže doba pronájmu byla sjednána na 4 roky? a) Nájemné lze uznat jako daňový výdaj v plné výši za předpokladu, že nákladní automobil bude po skončení doby pronájmu zařazen jako hmotný majetek. b) Nájemné lze uznat jako daňový výdaj pouze v poloviční výši, protože doba nájmu je kratší než je minimální doba odpisování pro tento majetek uvedená v ZDP. c) Nájemné nelze uznat jako daňový výdaj, protože doba nájmu je kratší než je minimální doba odpisování pro tento majetek uvedená v ZDP. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 4. Jakým způsobem je realizováno uplatňování zvláštní sazby daně vybírané srážkou u zdroje včetně jejího odvodu dle ZDP? a) Daň dle zvláštní sazby vybíranou srážkou odvádí daňový subjekt, který obdržel zdanitelný příjem svému správci daně a je povinen podat za příslušný kalendářní měsíc přiznání k dani vybírané srážkou. b) Daň dle zvláštní sazby vybíranou srážkou vybírá a odvádí správci daně daňový subjekt, plátce příjmu, z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR. c) Daň dle zvláštní sazby vybíranou srážkou odvádí správci daně daňový subjekt, plátce příjmu, který tuto daň zahrne do svého daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. 5. U poplatníka, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání (tzv. nezisková organizace) platí následující tvrzení vyplývající ze ZDP: a) Předmětem daně z příjmů u tohoto poplatníka jsou vždy příjmy z reklam, poplatník není povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období pokud má jen příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy osvobozené. b) Předmětem daně z příjmů u tohoto poplatníka jsou vždy dary, poplatník je vždy povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období, mezi tyto poplatníky patří i obce. c) Předmětem daně z příjmů u tohoto poplatníka jsou vždy příjmy z reklam, poplatník je vždy povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období avšak může uplatnit snížení základu daně o 10 %. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 6. Plátce daně z přidané hodnoty při posuzování obchodního případu zjistil nesoulad mezi zákonem o DPH a směrnicí EU upravující oblast nepřímých daní. V tomto případu může postupovat takto: a) Právo Evropských společenství může být aplikováno přednostně, lze tedy postupovat v souladu s příslušnou směrnicí EU. b) Právní řád ČR má přednost před aplikací práva ES, neboť se jedná o území ČR. c) Členské státy EU jsou povinny zajistit aplikaci práva ES na svém území, to se však nevztahuje na oblast daně z přidané hodnoty. Institut Svazu účetních, a.s.,

4 7. Plátce daně pořizuje použité zboží ze státu EU od osob registrovaných k dani v tomto členském státu a rovněž od jiných plátců DPH v ČR. Toto zboží pak v tuzemsku v nezměněném stavu prodává: a) Plátce daně může použít zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím dle ZDPH, pouze ale pro zboží nakoupené v ČR. b) Plátce daně musí povinně v tomto případu použít zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím dle ZDPH pro zboží nakupované v ČR i v jiném členském státu EU. c) Plátce daně může použít v tomto případu zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím dle ZDPH pro zboží nakoupené v ČR i v jiném členském státu EU. OSTATNÍ 8. Mezi majetkové daně v ČR můžeme zařadit tyto daně a) Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň silniční. b) Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty. c) Daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí. 9. Daňový rezident ČR má příjmy dosažené na Slovensku a v České republice. Kde bude tento poplatník obecně příjmy zdaňovat respektive podávat daňové přiznání k dani z příjmů? a) Poplatník bude zdaňovat příjmy dosažené na Slovensku ve Slovenské republice a příjmy dosažené v České republice v tuzemsku, při tomto postupu se řídí zákonem o daních z příjmů v ČR a obdobným zákonem na Slovensku. b) Poplatník bude zdaňovat veškeré příjmy v ČR, v případě, že zaplatil daň na Slovensku započte ji na celkovou daňovou povinnost, která mu vznikne v ČR, při tomto postupu se řídí Smlouvou o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem a zákonem o daních z příjmů v ČR. c) Poplatník bude zdaňovat příjmy dosažené v České republice v tuzemsku podle zákona o daních z příjmů v ČR, příjmy dosažené na Slovensku jsou u poplatníka od daně osvobozeny. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 10. Jaká je lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí správce daně? a) Odvolání lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí proti němuž odvolání směřuje, není-li v zákoně o správě daní a poplatků stanoveno jinak. b) Odvolání lze podat ve lhůtě 60 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí proti němuž odvolání směřuje, není-li v zákoně o správě daní a poplatků stanoveno jinak. c) Proti rozhodnutí správce daně se již nelze odvolat. Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů, ZDPH - zákon o dani z přidané hodnoty, ES - Evropské společenství, EU - Evropská unie. Institut Svazu účetních, a.s.,

6 II. Strukturované otázky a praktické dílčí příklady (celkem 20 bodů) Za každou správně zodpovězenou otázku resp. řešení dílčího příkladu můžete získat 2 body. DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. Definujte stručně pojem finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku. Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze odepisovat podle ZDP, se uznává jako výdaj za podmínek uvedených v ustanovení ZDP. Uveďte tyto podmínky. 2. ZDP uvádí v jednom ze svých ustanovení položky odčitatelné od základu daně. Vyjmenujte je a stručně charakterizujte jejich použití v daňové praxi. 3. V praxi bývá častým případem tato situace. Firma nabyla na základě kupní smlouvy nemovitosti za sjednanou kupní cenu 7 mil. Kč. Jednalo se o pozemek a dvě budovy. Smluvní cena však byla sjednána za všechny nemovitosti jako celek. Vedlejší náklady při pořízení, tj náklady na znalecký posudek, právníka apod. činily 300 tis. Kč. Ve znaleckém posudku se uvádí ocenění budovy č. 1 ve výši tis. Kč, budovy č. 2 ve výši tis. Kč a pozemku ve výši tis. Kč. Stanovte vstupní ceny jednotlivého majetku. Institut Svazu účetních, a.s.,

7 4. Obchodní společnost vykázala za rok 2008 na řádku 10 přiznání k dani z příjmů právnických osob výsledek hospodaření ve výši Kč. Při rozboru výsledku hospodaření bylo zjištěno, že společnost zaúčtovala náklady, které se neuznávají za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů v účtové skupině 51 Služby: Kč, 52 Osobní náklady: 9016 Kč, 54 Jiné provozní náklady: Kč. Rozdíl o který odpisy hmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené dle ZDP činí Kč. Stanovte daňovou povinnost za předpokladu, že společnost neuplatnila žádné odčitatelné položky od základu daně ani jiné položky snižující základ daně. 5. Vypočtěte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a určete částku k výplatě za duben 2008 u poplatníka, který má stanovenu z pracovního poměru hrubou mzdu zaměstnavatelem ve výši Kč. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 6. Měsíční plátce DPH dodal v únoru 2008 zboží č. 1 v ceně Kč bez DPH podléhající základní sazbě daně a zboží č. 2 v ceně Kč bez DPH podléhající snížené sazbě daně. Zboží bylo uhrazeno na bankovní účet dodavatele Vypočtěte DPH na výstupu, stanovte zdaňovací období za které bude daň odvedena a uveďte do jaké lhůty má být podáno přiznání k DPH. 7. Odpovězte stručně na níže uvedené dotazy týkající se uplatňování DPH: a) Plátce DPH pořídil zboží od osoby registrované k dani v Německu. Určete místo plnění při pořízení zboží a osobu, které vzniká povinnost přiznat a odvést DPH? Institut Svazu účetních, a.s.,

8 b) Plátce DPH pronajímá nebytové prostory nájemci-neplátci DPH, jakým způsobem bude uplatněna DPH u tohoto plnění? OSTATNÍ 8. Poplatník daně silniční používá celý rok 2008 při podnikání osobní automobil, který má zdvihový objem motoru 1950 cm3. Osobní automobil byl poprvé zaregistrován k provozu v ČR v květnu Určete sazbu daně silniční a vypočtěte daň silniční za rok 2008 u tohoto vozidla s tím, že poplatník uplatní snížení sazby daně vztahující se k první registraci vozidla dle zákona o dani silniční. 9. Zemědělské družstvo je poplatníkem daně z nemovitostí. Vlastní 150 ha orné půdy, která se nachází v katastrálním území s průměrnou cenou zemědělské půdy ve výši 5,04 Kč/m2. Dále družstvo vlastní budovu sloužící k přidružené kovovýrobě o výměře 650 m2. Určete daň z nemovitostí. 10. Charakterizujte stručně pojem spotřební daně, o jaký druh daně se jedná, vyjmenujte alespoň tři druhy spotřebních daní. Které úřady v ČR vykonávají správu spotřebních daní? Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů Institut Svazu účetních, a.s.,

9 III. Příklady a případové studie (celkem 70 bodů) Příklad č. 1 Daň z příjmů fyzických osob (celkem 15 bodů) Poplatník měl v roce 2008 příjmy z pracovního poměru (hrubou mzdu) ve výši Kč, které podléhaly srážkám pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Záloha na daň po slevách byla zaměstnavatelem sražena ve výši Kč. Poplatník provozoval podnikatelskou činnost z níž dosáhl příjmů ve výši Kč. K těmto příjmům uplatnil výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve výši Kč. Pro účely podnikání měl založený běžný bankovní účet z něhož mu byly v roce 2008 vyplaceny úroky ve výši Kč. Vlastnil i sporožirový účet, který nesloužil k podnikání, z něhož mu byly připsány úroky ve výši Kč. Poplatník měl dále ve svém vlastnictví garáž, kterou pronajímal a příjmy z tohoto pronájmu činily v roce 2008 celkem Kč. Výdaje k těmto příjmům uplatnil procentem z příjmů dle ZDP. Poplatník prodal dne rekreační chalupu za Kč, kterou nabyl za Kč. Při prodeji chalupy uhradil znalci za znalecký posudek Kč a realitní kanceláři Kč. V roce 2008 poplatník daroval 2x krev jako bezpříspěvkový dárce. Zaplatil též úroky z hypotečního úvěru, který obdržel na stavbu rodinného domu, ve výši Kč. Poplatník nepobíral žádný důchod, nestudoval, žil ve společné domácnosti s manželkou, která neměla v roce 2008 vlastní příjmy a se zletilým synem, který ukončil v červnu studium na střední škole a byl od zaměstnán v pracovním poměru. Vypočtěte dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Vypočtěte dílčí základy daně z příjmů z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku a z ostatních příjmů. Vypočtěte celkový základ daně a daň z příjmů za rok Pro zjednodušení není uvažováno o zálohách na daň sražených zaměstnavatelem. Určete, který z příjmů uvedených v zadání je zdaněný srážkovou daní u zdroje, jaká je sazba a výše této daně. Institut Svazu účetních, a.s.,

10 Výpočtový list č. 1 Popis dílčích výpočtů Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Pojistné hrazené zaměstnavatelem Dílčí základ daně dle 6 ZDP Dílčí základ daně z podnikání dle 7 ZDP Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku dle 8 ZDP Dílčí základ daně z pronájmu dle 9 ZDP Dílčí základ daně z ostatních příjmů dle 10 ZDP Základ daně celkem Nezdanitelné části základu daně Základ daně snížený o nezdanitelné části Daň z příjmu Slevy na dani Daň z příjmu po slevách za rok 2008 Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti Doplatek (+), přeplatek (-) na dani Příjem zdaněný srážkovou daní u zdroje: Částka v Kč (2 body) (8 bodů) (3 body) (2 body) Sazba srážkové daně: Výše daně: Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů. Institut Svazu účetních, a.s.,

11 Příklad č. 2 Daň z příjmů právnických osob (celkem 15 bodů) Společnost s ručením omezeným podniká v oblasti stavební výroby. Je plátcem daně z přidané hodnoty a vykázala za zdaňovací období roku 2007 daňovou ztrátu ve výši Kč. V účetních výkazech společnosti byly zaúčtovány tyto položky: Označení Účet Věcné vymezení nákladu Částka v Kč nákladu N1 501 Spotřeba materiálu N2 511 Opravy a udržování N3 512 Cestovné N4 513 Náklady na reprezentaci N5 518 Ostatní služby daňově účinné N6 521 Mzdové náklady N7 524 Zákonné pojištění N8 525 Ostatní soc. poj. nad rámec ZDP N9 527 Zákonné sociální náklady N Ostatní sociální nákl. daň. neúčinné N Daň silniční - předpis N Ostatní pokuty a penále (FÚ, OSSZ) N Účetní odpisy dlouhodob. majetku N Úroky N Kurzové ztráty N Ostatní finanční náklady N Škody daň. neuznatelné Označení Účet Věcné vymezení výnosu Částka v Kč výnosu V1 602 Tržby z prodeje služeb V2 611 Změna stavu nedokončené výroby V3 648 Ostatní provozní výnosy V4 662 Úroky 258 Společnost neuhradila do pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění v celkové výši Kč. Společnost může odečíst daňovou ztrátu podle ZDP z minulých let ve výši Kč a v průběhu roku 2008 poskytla sportovnímu oddílu peněžní dar ve výši Kč. Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku činí Kč. Společnost neuplatňuje žádné slevy na dani. Proveďte posouzení jednotlivých nákladů a případně výnosů z pohledu jejich daňové účinnosti a následně transformujte mimoúčetně výsledek hospodaření na základ daně či daňovou ztrátu. V případě, že stanovíte základ daně proveďte i výpočet daně z příjmů. Institut Svazu účetních, a.s.,

12 Položky zvyšující základ daně nebo snižující daňovou ztrátu Účetní výsledek hospodaření Výpočtový list č. 2 (8 bodů) Úprava o neuhrazené pojištění dle ZDP Upravený výsledek U1 Položky snižující základ daně nebo zvyšující daňovou ztrátu Upravený výsledek U1 (2 body) Základ daně po transformaci výsledku hospodaření Další úpravy základu daně a stanovení základu daně a daně Základ daně po transformaci výsledku hospodaření (5 bodů) Základ daně Zaokrouhlení základu daně Daň Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů, FÚ - finanční úřad, OSSZ - okresní správa sociálního zabezpečení. Institut Svazu účetních, a.s.,

13 Příklad č. 3 Daň z přidané hodnoty (celkem 15 bodů) Plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím období, stavební firma, která se zabývá též obchodní činností a pronájmem nemovitostí realizovala ve III. Q tyto obchodní případy: 1. Plátce nakoupil nákladní automobil od ORD v Rakousku za částku EUR. Rakouská ORD vystavila fakturu dne Nákladní automobil byl dodán do ČR dne Plátce používá denní kurz pro EUR, který činil 26,50 Kč/EUR ke dni a 25,90 Kč/EUR ke dni Nákladní automobil byl zařazen do majetku firmy. 2. Plátce nakoupil použitý stavební materiál v tuzemsku od obchodníka s použitým zbožím v režimu 90 ZDPH za cenu Kč, která obsahovala daň z přirážky. 3. Plátce přijal službu subdodávku stavebních prací od ORD ze Slovenska na stavbě obchodního střediska v Brně. Slovenská ORD fakturovala za stavební práce cenu ve výši EUR, faktura byla vystavena dne Leasingové splátky za III. čtvrtletí 2008 na finanční pronájem stavebního stroje činily Kč bez DPH, DPH Kč. Tato částka však byla uhrazena opožděně až V průběhu III. čtvrtletí 2008 bylo nakoupeno občerstvení a nápoje pro obchodní jednání na základě zjednodušených daňových dokladů v celkové částce Kč. 6. Plátce si nechal opravit vlastní budovu od podnikatele s živnostenským listem, který není plátce DPH. Celková fakturovaná částka za opravu činila Kč. 7. Plátce si zapůjčil drobné stavební nářadí na dobu od Na toto plnění mu byl vystaven daňový doklad, půjčovné za 1 den činilo 450 Kč bez DPH. 8. Plátce nakoupil drobné propagační předměty označené logem firmy a názvem propagovaných služeb. Cena za 1 kus propagačního předmětu činila 150 Kč bez DPH. Celkem plátce nakoupil 200 kusů. 9. Plátce nakoupil kancelářský a jiný režijní materiál za cenu Kč bez DPH, DPH činila Kč. Institut Svazu účetních, a.s.,

14 10. Plátce obdržel daňový doklad za přijaté služby, elektrická energie, plyn v ceně Kč bez DPH, DUZP bylo uvedeno na dokladu , dále obdržel daňový doklad za spotřebu vody se stejným DUZP na částku Kč bez DPH. 11. Plátce obdržel daňový doklad na základě poskytnutí zálohové platby na pořízení materiálu. Poskytnutá záloha činila Kč. 12. Plátce vyfakturoval stavební práce na stavbě v Německu ORD v tomto členském státu. Fakturovaná částka činila EUR a faktura byla vystavena dne , denní kurz ČNB činil 26,30 Kč/EUR 13. Plátce předal na své propagační a prezentační akci a na výstavě 200 ks propagačních předmětů, které zakoupil (viz. bod 8) 14. Plátce prodal stavební materiál občanovi Slovenské republiky, nepodnikateli a osobě, která není ORD na Slovensku. Zboží bylo dodáno v celkové ceně Kč. 15. Plátce pronajal nebytové prostory neplátci DPH, částka za pronájem ve III. čtvrtletí činila Kč. Zálohový koeficient (vypořádací koeficient za rok 2007) má hodnotu 0,86. K tomuto plnění se vztahují plnění na vstupu uvedené v bodě 9 a Plátce prodal stavební materiál s datem uskutečnění zdanitelného plnění v celkové částce Kč bez DPH. 17. Plátce provedl stavební práce na opravách dvou rodinných domků v celkové hodnotě Kč bez DPH. Vypočtěte daňovou povinnost společnosti za zdaňovací období III.Q V případě, že v zadání není uvedena sazba daně, daň, případně základ daně máte za úkol je stanovit a vypočítat. K jednotlivým bodům zadání uveďte krátký komentář obsahující stručný výpočet nebo jiné důležité informace k danému případu (např. plnění není zdanitelné, neuvádí se do daňového přiznání apod.) Výpočet daňové povinnost proveďte do Výpočtového listu č. 3 a do tiskopisu daňového přiznání. Institut Svazu účetních, a.s.,

15 Pořadové číslo obchodního případu Výpočtový list č. 3 (3 body) Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku Pořízení zboží z JČS EU nebo poskytnutí služby ORD z JČS EU základní sazba snížená sazba základní sazba snížená sazba základ DPH základ DPH základ DPH základ DPH ř. 210 ř. 215 ř. 220, 230 ř. 225, 235 Celkem Pořadové číslo obchodního případu (4 body) Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku Pořízení zboží z JČS EU nebo poskytnutí služby ORD z JČS EU základní sazba snížená sazba základní sazba snížená sazba základ DPH- DPHzáklad DPHzáklad DPH- DPH- DPHzáklad PN KN PN KN PN KN PN KN ř. 310 ř. 315 ř. 320, 330 ř. 325, 335 Celkem Pořadové číslo obchodního případu Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet Dodání NDP do jiného čl. státu EU Dodání zboží do jiného čl. státu EU ORD ne ORD Vývoz zboží Ostatní plnění UP celkem s nárokem na odpočet Uskutečněná plnění celkem UP dle 76/3 z ř. 510 UP osvobozená bez nároku na odpočet UP dle 76/3 z ř. 520 (1 bod) Doplňující údaje Hodnota zboží při třístranném obchodu pořízení pořízení částka částka částka částka částka částka částka částka částka částka částka ř. 410 ř. 420 ř. 425 ř. 430 ř. 440 ř. 510 ř. 520 ř. 530 ř. 540 ř. 810 ř. 815 Celkem Institut Svazu účetních, a.s.,

16 Výpočet daňové povinnosti za III.Q.2008 (3 body) ř. 550 Vypočtená poměrná část odpočtu daně koeficient změna odpočtu daně ř. 730 Daň na výstupu ř. 750 Odpočet daně ř. 753 Vlastní daňová povinnost Komentář K případu 1 (4 body) K případu 2 K případu 3 K případu 4 K případu 5 K případu 6 K případu 7 K případu 8 K případu 9 K případu 10 K případu 11 K případu 12 K případu 13 K případu 14 K případu 15 K případu 16 K případu 17 Použité zkratky: ZDP - zákon o daních z příjmů, ORD - osoba registrovaná k dani v jiném členském státu Evropské unie, ZDPH - zákon o dani z přidané hodnoty, DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění, DPH PN - daň z přidané hodnoty - plný nárok na odpočet, DPH KN - daň z přidané hodnoty - krácený nárok na odpočet, N DP - nový dopravní prostředek. Institut Svazu účetních, a.s.,

17 Příklad č. 4 Odpisy, majetek (celkem 15 bodů) Právnická osoba, s.r.o. eviduje v roce 2008 následující majetek, který lze daňově odpisovat: 1. Osobní automobil, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2008, odpisová skupina 2. Způsob odpisování je zrychlený. 2. Regálové vybavení, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2008, odpisová skupina 2. Způsob odpisování je rovnoměrný 3. Nákladní automobil, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2008, odpisová skupina 2. Způsob odpisování je rovnoměrný. 4. Sklad materiálu, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2007, odpisová skupina 5. Způsob odpisování je rovnoměrný. 5. Dokumentace ISO (ocenitelná práva), vstupní cena Kč, uvedení do užívání dne Pozemek, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r Zvedací zařízení, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2007, odpisová skupina 3. Způsob odpisování je zrychlený. 8. PC sestava, vstupní cena Kč, uvedení do užívání v r. 2006, odpisová skupina 1. Způsob odpisování je rovnoměrný. Proveďte tyto úkoly: A. Vypočtěte daňové odpisy za rok 2008 u jednotlivého majetku a daňové odpisy celkem za celou společnost a určete zůstatkovou cenu jednotlivého majetku. B. Bez ohledu na zadání bodu A vypočtěte daňový odpis za rok 2008 u majetku uvedeného v bodě 4 za předpokladu, že v roce 2008 bylo provedeno u tohoto majetku technické zhodnocení ve výši Kč. C. Vysvětlete ve kterém okamžiku lze do daňově účinných nákladů firmy zařadit náklady na pořízení pozemku a v jaké výši. D. Stanovte daňové odpisy za rok 2009 v případě, že v roce 2008 bylo daňové odpisování u veškerého majetku přerušeno. E. V roce 2008 činily účetní odpisy Kč. Uveďte jakým způsobem rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy ovlivní základ daně za rok Institut Svazu účetních, a.s.,

18 Poznámky k řešení: V průběhu odpisování nedošlo k jeho přerušení. Odpisy jsou uplatňovány v maximální možné výši dle ZDP. Výpočty a odpovědi uvádějte do Výpočtového listu č. 4. Úkol A. P.č. Majetek 1. Osobní automobil Rok pořízení Výpočet odpisů Odpisy daňové Výpočtový list č. 4 (6 bodů) Zůstatková cena 2. Regálové vybavení 3. Nákladní automobil 4. Sklad materiálu 5. Dokumentace ISO 6. Pozemek 7. Zvedací zařízení 8. PC sestava Celkem Úkol B. (3 body) Vstupní cena skladu materiálu v roce 2007 Výše odpisu za rok 2007 Zůstatková cena po 1. roce odpisování Výše technického zhodnocení v roce 2008 Zvýšená vstupní cena v roce 2008 Daňový odpis za rok 2008 Úkol C. Úkol D. Úkol E. (2 body) (2 body) (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

19 Příklad č. 5 Daň z příjmů právnických osob, DPH, Daň z převodu nemovitostí, Daň z nemovitostí (celkem 10 bodů) Právnická osoba, akciová společnost, pořídila dodavatelským způsobem v roce 2007 budovu pro podnikatelskou činnost sklad materiálu. Tato budova byla zkolaudována a zaevidována do hmotného majetku firmy dne se vstupní cenou Kč. Budova byla rovněž zaevidována v evidenci Katastru nemovitosti na listu vlastnictví akciové společnosti. Vzhledem ke změně podnikatelského záměru se rozhodla společnost v roce 2008 budovu prodat. Prodejní cena byla stanovena ve výši Kč. Pro daňové účely bylo provedeno ocenění budovy na základě znaleckého posudku a tato tzv. cena zjištěná činila Kč. Prodej budovy byl realizován a právní účinky vkladu do Katastru nemovitosti nastaly ke dni Pro zjednodušení se předpokládá, že společnost neuplatnila daňové odpisy. Proveďte tyto úkoly: A. Budou příjmy z prodeje této budovy zahrnuty do základu daně z příjmu za rok 2008, v případě že ano, určete v jaké výši a zároveň k těmto příjmům stanovte daňově uznatelné výdaje. B. Bude považován prodej budovy za zdanitelné plnění z pohledu DPH? Jaká sazba DPH se uplatní při prodeji této budovy v případě že by se jednalo o zdanitelné plnění? C. Vypočtěte daň z převodu nemovitosti. Bude tato daň z převodu nemovitosti daňovým nákladem firmy? D. Určete poplatníka daně z nemovitosti na rok 2008 u této budovy. Úkol A. Úkol B. Úkol C. Úkol D. (2 body) (2 body) (4 body) (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více