Opakování učiva ročníku Multikulturní výchova arabské a římské číslice (lidské vztahy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opakování učiva ročníku Multikulturní výchova arabské a římské číslice (lidské vztahy)"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 2. Ročník: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky čte a zapisuje přirozená čísla v desítkové soustavě pakování učiva ročníku Multikulturní výchova arabské a římské číslice (lidské vztahy) přirozená čísla porovnává, zaokrouhluje a zobrazuje na ose provádí matematické operace s přirozenými čísly zpaměti i písemně provádí odhady a kontroly výpočtů řeší slovní úlohy z praxe vedoucí výpočtu s přirozenými čísly aritmetika, přirozená čísla načrtne, narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku, čtverec, obdelník, kružnici, kruh, trojúhelník pozná a načrtne čtyřúhelník, mnohoúhelník sestrojí kolmice a rovnoběžky pozná a vymodeluje kvádr, krychli, jehlan, kouli, kužel, válec měří a odhaduje délku úsečky, převádí jednotky délky vypočítá obvody mnohoúhelníků, určí obsahy obrazců pomocí čtvercové sítě Geometrie rovinné útvary kolmice a rovnoběžky tělesa úsečka obrazce Celá čísla Z načrtne, narýsuje a označí body na číselné ose, pozná a načrtne obraz záporného čísla na základě představy teploměru pod bod mrazu sčítá a odčítá celá čísla, číselná osa, pojem celého čísla, sčítání a odčítání celých čísel, násobení a dělení D sobnostní a sociální výchova, environmentální výchova projekt TELTA provádí početní operace v oboru celých čísel Úhel Z narýsuje úhel zadané velikosti, změří úhloměrem a zapíše velikost úhlu, odhadne velikost úhlu úhel a jeho velikost, úhloměr, jednotky stupeň a minuta D užívá a převádí jednotky stupeň a minuta, provádí početní operace s úhly ve stupních a minutách, třídí úhly podle velikosti početní operace s úhly ve stupních a minutách, přenášení úhlu

2 přenáší, graficky sčítá a odčítá úhly, graficky násobí a dělí úhly dvěma, sestrojí osu úhlu, umí vrcholové a vedlejší úhly vyznačit, určí jejich velikosti, využívá jejich vlastností rozumí pojmům násobek, dělitel, je dělitelný, rozezná prvočíslo a číslo složené rozhodne, zda je číslo dělitelné 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, provede rozklad na součin prvočísel určí čísla soudělná a nesoudělná, určí n, D 2-3 čísel, modeluje a řeší situace z praxe využitím dělitelnosti rozumí pojmu, čte, zapisuje, zaokrouhluje, porovnává a znázorňuje des. čísla, vyjadřuje část celku pomocí zlomků a desetinných čísel umí užívat kalkulačku, provádí kontrolu a odhad výsledku, řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu s des. čísly vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, používá tabulky k zápisu dat umí sestrojit obraz v osové souměrnosti, pozná je, určí osu souměrnosti, narýsuje osu úsečky, najde kolem sebe obrazce osově souměrné umí popsat a třídit trojúhelníky, umí sestrojit trojúhelník ze tří stran sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku, sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku vypočítá velikosti vnitřního úhlu v trojúhelníku, pokud zná velikosti dalších dvou vnitřních úhlů odhadne a vypočítá obvod a obsah, převádí jednotky obsahu užívá obvod a obsah čtverce a obdelníku v úlohách z praxe využívá znalostí pro výpočet obsahů a obvodů složitějších obrazců načrtne a sestrojí jejich obraz ve volném rovnoběžném promítání odhadne a vypočítá povrch a objem, převádí jednotky objemu sestrojí síť obou těles a z ní vymodeluje těleso, řeší úlohy z praxe osa úhlu, vrcholové a vedlejší úhly Dělitelnost přirozených čísel násobek, dělitel, kritéria dělitelnosti prvočísla a čísla složená soudělná a nesoudělná čísla, n, D Desetinná čísla pojem zlomek (polovina, čtvrtina,, desetina, setina), desetinné číslo sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla zpaměti (jednoduché příklady) a písemně užití v praxi sová souměrnost obrazy v osové souměrnosti, osově souměrné obrazce - osa souměrnosti, osa úsečky Trojúhelník trojúhelník a jeho třídění, výšky a těžnice trojúhelníku kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku velikosti vnitřního úhlu v trojúhelníku Čtverec a obdelník obvod a obsah jednotky obsahu rychle a kvádr volné rovnoběžné promítání, povrch a objem jednotky objemu síť obou těles

3 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 2. Ročník: 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky umí počítat s desetinnými a celými čísly, umí používat pojmy dělitelnosti zvládne pracovat s úhly, trojúhelníkem, čtvercem a obdelníkem, krychlí a kvádrem pakování učiva 6. ročníku rozumí pojmu zlomek, chápe ho jako část celku umí převádět mezi sebou zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla Zlomky smíšené číslo rozšiřuje a krátí zlomky na základní tvar porovnává zlomky, zobrazí zlomky na číselné ose, sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky řeší praktické úkoly vedoucí k základním operacím se zlomky a smíšenými čísly určí shodné útvary pomocí průsvitky, užívá věty o shodnosti trojúhleníků k argumentaci a výpočtům v praktických příkladech sestrojí trojúhelníky podle věty sss, sus, usu krácení a rozšiřování zlomků početní výkony se zlomky, převrácené číslo, složený zlomek hodnost a konstrukce trojúhleníků shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků, konstrukce trojúhelníků oměr Z porovná veličiny poměrem, krátí a rozšiřuje poměr, určuje poměr převrácený dělí celek na části v daném poměru, zvětší nebo zmenší hodnotu v daném poměru používá měřítko při zhotovování jednoduchých plánů a čtení mapy, řeší praktické slovní úlohy s využitím poměru a měřítka pozná přímou a nepřímou úměrnost mezi veličinami, zapíše rovnici,tvoří tabulky přímé a nepřímé úměrnosti sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti a umí je používat, řeší praktické slovní úlohy se vztahy přímé a nepřímé úměrnosti pomocí trojčlenky poměr postupný, měřítko plánu a mapy římá a nepřímá úměrnost, trojčlenka veličiny přímo a nepřímo úměrné, pravoúhlá soustava souřadnic, grafy přímé a nepřímé úměrnosti, trojčlenka Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova projekt Měřítko a procenta, integrace do př. Environmentální výchova učivo trojčlenka - Integrace

4 jmenuje příklady užití záporných čísel v praxi, na základě geometrického modelu uvede absolutní hodnotu racionálního čísla zobrazí celé a racionální číslo na číselné ose, porovnává celá a racionální čísla, ovládá početní výkony s celými a racionální čísly Celá a racionální čísla čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná, absolutní hodnota čísla, uspořádání celých a racionálních čísel na číselné ose a jejich porovnávání, početní operace s celými a racionálními čísly Y D řeší slovní úlohy s užitím celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s celými a racionálními čísly v praxi tředová souměrnost VV sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti, určí střed souměrnosti středově souměrného obrazce užívá středové souměrnosti v praxi, umí sestrojit pravidelný šestiúhelník umí počítat základ, procentovou část, počet procent ze zadaných hodnot, chápe procenta jako další způsob vyjádření části z celku řeší praktické slovní úlohy s využitím procentového počtu, užívá pojem promile ve slovních úlohách středová souměrnost jako shodné zobrazení, útvar středově souměrný rocenta procentová část, základ, počet procent, promile, úrok řeší jednoduché příklady na výpočet úroků, sestavuje a čte různé diagramy a grafy s procenty Čtyřúhelníky VV rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, využívá jejich vlastnosti při řešení úloh odhadne a vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků rovnoběžníky, trojúhelníky, lichoběžníky Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova projekt MĚÍT a RCENTA učivo procenta - Integrace

5 VZDĚLÁVACÍ BLAT: - seminář tupeň: 2. Ročník: 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky opakování ze 6. ročníku VV, F, Z umí počítat zpaměti i písemně v oboru celých a i desetin. čísel, aplikuje v prakt. úlohách sestavování modelů těles rozpozná typy úhlů a trojúhelníků umí provést výpočty pro čtverec, obdélník, krychli a kvádr poměr Z ví, co je poměr veličin umí upravit poměr zvětší, zmenší číslo v daném poměru užije poměru v zeměpisných a praktických slovních úlohách zobrazí celé a racionální číslo na číselné ose naučí se početní operace v Q využívá operace v Q v praktických úlohách zlomky, porovnávání, F pochopí pojem zlomek krácení, rozšiřování, početní operace, užití v praktických úlohách zdokonalí početní operace se zlomky shodnost a konstrukce VV ví, co jsou shodné útvary a jak trojúhelníku, užití útvarů v shodnost ověří geometrických rébusech umí sestrojit jednoduchý trojúhelník měřítko plánu a mapy plánek v určitém poměru přímá a nepřímá úměrnost F pozná v praktických úlohách úměra, trojčlenka přímou a nepřímou úměrnost umí užít k výpočtům trojčlenku zobrazení přímé a nepřímé uměrnosti pomocí tabulky a grafu celá a racionální čísla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova projekt Měřítko a procenta, integrace do př. Environmentální výchova učivo trojčlenka - Integrace středová souměrnost VV sestrojí obraz ve středové souměrnosti středově souměrné útvary užití středové souměrnosti v užívá středovou souměrnost v praxi architekt., stavebnictví umí počítat základ, část, počet % aplikuje v praktických úlohách umí číst tabulky a grafy s % pozná druhy čtyřúhelníků zná jejich vlastnosti umí vypočítat obvod, obsah řeší úlohy z praxe procenta promile, finanční matematika čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžníky) trojúhelníky

6 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 2. Ročník: 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky načrtne kolmý hranol s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou, lichoběžníkovou základnou pakování, objem a povrch hranolu, hranol VV sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou, lichoběžníkovou základnou odhadne a vypočítá povrch a objem hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou, lichoběžníkovou základnou a užívá matematické dovednosti k řešení praktických úloh na prostorovou představivost určí v jednoduchých případech zpaměti druhou mocninu a odmocninu čísel, ve složitých případech používá kalkulačku a tabulky řeší slovní úlohy z praxe na užití určování druhé mocniny a odmocniny seznámi se s pojmem reálné číslo Druhá mocnina a odmocnina druhá mocnina, odmocnina, reálné číslo ythagorova věta D zná ythagorovu větu, její algebraický a geometrický význam řeší slovní úlohy vedoucí k užití ythagorovy věty, užívá ythagorovu větu v praxi určí hodnotu číselného výrazu s početními výkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhá mocnina a odmocnina) v oboru reálných čísel číselně dosadí do výrazu s proměnnou a vypočítá jeho hodnotu zapíše slovní text pomocí výrazu s proměnnou Výrazy číselný výraz, výraz s proměnnou Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech učivo ythagorova věta - integrace Environmentální výchova učivo ythagorova věta - integrace určuje mocniny s přirozeným mocnitelem v jednoduchých případech sčítá, odčítá, násobí a dělí mocniny s přirozeným mocnitelem, vypočítá nebo upraví mocninu součinu, zlomku, mocniny Mocniny s přirozeným mocnitelem, mnohočleny

7 zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla 10, sčítá a odčítá mnohočleny násobí mnohočlen jednočlenem, mnohočlenem, užívá vzorce (a + b) 2, (a - b) 2, a 2 - b 2 ke zjednodušení výrazů Lineární rovnice F řeší lineární rovnice pomocí rovnost, rovnice, CH ekvivalentních úprav kořen, zkouška provádí zkoušku správnosti svého řešení, vyjádří neznámou ze vzorce a používá tento postup v praktických příkladech řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineárních rovnice, užívá řešení lineárních rovnice v praxi užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při sestavování rovnic rozhodne o vzájemné poloze přímky a kružnice nebo dvou kružnic, sestrojí tečnu ke kružnici daným bodem kružnice nebo daným bodem, který leží vně kružnice užívá Thaletovu kružnici při řešení úloh,odhadne a vypočítá obsah kruhu a délku kružnice a řeší slovní úlohy z praxe řeší úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu zná základní pravidla rýsování a jejich užití v praxi, využívá množiny bodů dané vlastnosti v konstr.úlohách, sestrojí trojúhelníky pomocí znalostí o výškách a těžnicích sestrojí čtyřúhelníky pomocí konstrukce trojúhelníků, provádí rozbor a zápis postupu konstrukce ruh, kružnice kruh, kružnice, tečna, sečna, tětiva, vnější přímka, obsah kruhu, délka kružnice, číslo π, Thaletova kružnice onstrukční úlohy množiny bodů dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků sobnostní a sociální výchova učivo lovní úlohy - integrace řeší úlohy na rovinnou představivost

8 VZDĚLÁVACÍ BLAT: - seminář tupeň: 2. Ročník: 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky opakování, objem a povrch VV umí načrtnout nebo sestavit kolmý hranolu hranol vypočítá, V hranolu i v praktických úlohách určí druhou mocninu a odmocninu za použití tabulek nebo kalkulačky řeší úlohy v C programech zdokonalí se v užívání kalkulačky zná ythagorovu větu pozná situace, kde lze užít ythagorovu větu umí jednoduché situace vyřešit užívá kalkulačky určí hodnotu číselného výrazu dosadí do výrazu s proměnnou a určí jeho hodnotu zapíše slovní text pomocí výrazů určí mocniny zpaměti, pomocí kalkulačky umí jednoduché operace s mocninami užívá pravidel pro operace s mocninami zapíše číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin užívá algebraických vzorců platónská tělesa ythagorova věta výrazy - číselný výraz výraz s proměnnou mocniny s přirozeným exponentem, mnohočleny FY, CH lineární rovnice FY řeší lineární rovnice pomocí ekvival. úprav použije rovnice v jednoduchých slovních úlohách druhá mocnina a odmocnina, reálné číslo umí narýsovat kružnici, sečnu, tečnu, vnější přímku umí vypočítat o, kruhu i v praktických úlohách umí sestrojit trojúhelníky, čtyřúhelníky i pomocí výšek a těžnic umí zapsat postup konstrukce kruh, kružnice obvod, obsah kruhu Thaletova kružnice onstrukční úlohy

9 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 2. Ročník: 9. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky sestrojí síť válce, načrtne válec, odhadne a vypočítá povrcha objem válce užívá pojem válec v praktických situacích, řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům objemu a povrchu válce užívá matematické dovednosti k řešení praktických úloh na prostorovou představivost provádí rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním a užitím vzorců pakování, válec Výrazy rozklad výrazu na součin F určí podmínky, za kterých má výraz smysl, krátí a rozšiřuje lomené výrazy sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy, upravuje složený lomený výraz řeší jednoduché rovnice s neznámou ve jmenovateli lomený výraz rovnice s neznámou ve jmenovateli řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým rovnicím s neznámou ve jmenovateli řeší soustavy sčítací a dosazovací metodou, řeší slovní úlohy vedoucí k řešení soustavy řeší slovní úlohy nazývané "úlohy o pohybu, na spol. práci, na směsi" F Funkce F rozezná funkční vztah od jiných vztahů, určí definiční obor, sestrojí graf funkce podle daných tabulek funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce rozlišuje lineární funkce od ostatních, sestrojí graf, určuje vlastnosti, graficky řeší soustavu 2 lineárních rovnic sestrojí graf kvadratické funkce y = ax2, užívá lineární, kvadratické, přímé a nepřímé úměrnosti při řešení úloh z praxe oustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými lineární funkce kvadratická funkce

10 odobnost Z určí podobné útvary v rovině a používá poměr podobnosti, určí z něj zvětšení či zmenšení podobnost, koeficient podobnosti užívá věty o podobnosti trojúhelníků, sestrojí rovinný obraz podobný danému rozdělí úsečku dané délky v daném poměru, užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami sestrojí grafy funkcí pro hodnoty úhlu v intervalu 0 o až 90 o užívá goniometrické funkce ostrého úhlu při řešení úloh z praxe užívá hodnot goniometrických funkcí pomocí tabulek a kalkulačky věty o podobnosti, trojúhelník podobný Goniometrické funkce sinus, cosinus, tangens, cotangens načrtne jehlan, kužel, kouli, sestrojí síť jehlanu, vypočítá povrch a objem těles a užívá ho při řešení úloh z praxe provádí jednoduché a složené úrokování zaměřené na praktické úlohy, provádí statistické šetření, vyhledává a třídí informace a vyvozuje závěry, umí určit aritmetický průměr,medián a modus a rozumí jejich významu, vytváří a čte diagramy Jehlan, kužel, koule Finanční matematika, statistika Environmentální výchova projekt "bnovitelné zdroje energie" (na závěr 9. r. - nehodí se přímo ke konkrétnímu tématu)

11 VZDĚLÁVACÍ BLAT: - seminář tupeň: 2. Ročník: 9. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky vyřeší složitější číselné výrazy v oboru racionálních čísel a používá je při řešení slovních úloh ovládá úpravy algebraických výrazů, řeší početní a konstrukční úlohy týkající se trojúhelníku s využitím příslušných znalostí Racionální čísla a operace snimi, užití ve slovních úlohách, mocniny, odmocniny Číselné výrazy, výrazy s proměnou perace s algebraickými výrazy ravoúhlý trojúhelník (konstrukce, yth. věta, Thalet. kruž.) užívá řešení rovnic ve slovních úlohách, využívá procentový počet, poměr a trojčlenku k řešení praktických úloh užívá znalostí o rovinných útvarech k praktickým výpočtům Rovnice a jejich užití ve slovních úlohách rocenta, poměr, přímá a nepřímá úměrnost Geometrické úlohy řešené výpočtem užívá znalostí o rovinných útvarech k jejich konstrukcím používá výpočet objemu a povrchu těles v praktických situacích onstrukční úlohy Tělesa a jejich objem a povrch Funkce a jejich užití F užívá funkce k řešení Testy z přijímacích CH praktických příkladů, zkoušek ověřuje si a uplatňuje své znalosti při řešení testů z přijímacích zkoušek využívá shodnosti a podobnosti geometrických útvarů k řešení praktických příkladů využívá internet k přípravě na přijímací zkoušky hodnost a podobnost řijímací zkoušky nanečisto

12 Jehlan, kužel, koule VV načrtne jehlan, kužel, kouli, sestrojí síť jehlanu, vypočítá povrch a objem těles a užívá ho při řešení úloh z praxe osvojí si základy pravoúhlého promítání, umí řešit praktické příklady týkající se financí pracuje se základními pojmy pravděpodobnosti a statistiky využívá své znalosti při zpracování dat v Excelu ravoúhlé promítání Základy finanční matematiky ravděpodobnost a statistika Aplikace a zpracování dat v Excelu IN

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou list 1 / 7 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 8. ročník M 9 1 01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná druhá

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace : Matematika a její aplikace : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Rozšířená výuka matematiky Ročník: 7. Žák: modeluje a zapisuje zlomkem část celku převádí zlomky na des. čísla a naopak porovnává zlomky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika. 9. ročník. Číslo a proměnná. peníze, inflace. finanční produkty, úročení. algebraické výrazy, lomené výrazy (využití LEGO EV3)

Matematika. 9. ročník. Číslo a proměnná. peníze, inflace. finanční produkty, úročení. algebraické výrazy, lomené výrazy (využití LEGO EV3) list 1 / 5 M časová dotace: 4 hod / týden včetně 1 hod z disponibilní časové dotace Matematika 9. ročník M 9 1 06 M 9 1 07 M 9 1 08 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. 271 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti i písemně provádí

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný ČaPO: Lomený výraz Žák: rozloží výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců stanoví podmínky, za kterých má lomený výraz smysl Lomený výraz Výrazy a jejich užití - výraz s proměnnou -

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Matematika

Matematika 5.2.1 5.2.1 Matematika MATEMATIKA - 1. ročník 5.2.1/01 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 20 (knoflíky, korálky, pastelky apod.) spočítá prvky daného souboru do 20

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru matematika.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více