Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní kmen Specializaní výcvik Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního výcviku v certifikovaném kurzu Radiologická fyzika v nukleární medicín Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního výcviku v certifikovaném kurzu Radiologická fyzika v radiodiagnostice Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního výcviku v certifikovaném kurzu Radiologická fyzika v radioterapii Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Programy povinných vzdlávacích aktivit Program kurzu Klinická radiobiologie Program kurzu Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku Program kurzu Zobrazování za použití výpoetní tomografie Program kurzu Metody odhady radianí zátže pacient Program kurzu Neodkladná první pomoc Program semináe Základy zdravotnické legislativy Program specializaní stáže Radiologická fyzika v nukleární medicín I Program specializaní stáže Radiologická fyzika v radiodiagnostice I Program specializaní stáže Radiologická fyzika v radioterapii I Seznam doporuené literatury

2 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem vzdlávacího programu pro specializaní vzdlávání v oboru Radiologická fyzika dle naízení vlády. 31/010 Sb., o oborech specializaního vzdlávání a oznaení odbornosti zdravotnických pracovník se specializovanou zpsobilostí je získání specializované zpsobilosti osvojením potebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti radiologické fyziky umožujících samostatný výkon specializovaných inností se zamením na nukleární medicínu nebo radiodiagnostiku nebo radioterapii. Za výkon povolání radiologického fyzika se považuje innost dle 6 a 131 vyhlášky. 55/011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník, v platném znní (dále jen vyhláška. 55/011 Sb.). Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Radiologická fyzika je získání odborné zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání radiologická fyzika podle 5 zákona. 96/004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/004 Sb.). Odbornou zpsobilost k výkonu zdravotnického povolání získá absolvováním: a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro pípravu radiologických fyzik, nebo b) akreditovaného magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zamení a akreditovaného kvalifikaního kurzu radiologická fyzika. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání formou: a) celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/004 Sb. a zákoníku práce, ve znní pozdjších právních pedpis. b) externí prpravy, která se liší od celodenní prpravy, že doba urená na praktické zdravotnické innosti mže být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené pro celodenní prpravu. Úrove této prpravy nesmí být nižší než u celodenní prpravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí prpravy, která nemže být kratší než u celodenní prpravy, odpovídá akreditované zaízení. Celková délka specializaního vzdlávání je minimáln 4 msíc. Úastníci specializaního vzdlávání absolvují základní kmen a dále specializaní výcvik v jednom z certifikovaných kurz pro vybrané konkrétní zamení nukleární medicína, radiodiagnostika nebo radioterapie. V pípad, že úastník absolvuje další certifikovaný kurz za úelem získání zvláštní odborné zpsobilosti v dalším zamení, zapoítává se mu díve absolvovaný základní kmen.

3 .1 Základní kmen Základní kmen obsahuje povinné kurzy zabývající se spolenými tématy všech zamení. Kurzy, semináe Neodkladná první pomoc. Základy zdravotnické legislativy. Klinická radiobiologie. Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku. Zobrazování za použití výpoetní tomografie. Metody odhadu radianí zátže pacient. Poet dní / kredit dny / 4 kredity 1 den / kredity 1 den / kredity 1 den / kredity 1 den / kredity 1 den / kredity Kurzy základního kmene lze absolvovat kdykoli v prbhu specializaního vzdlávání a jejich absolvování není vstupní podmínkou pro pihlášení do certifikovaného kurzu v rámci specializaního výcviku.. Specializaní výcvik Specializaní výcvik má teoretickou a praktickou ást a probíhá formou certifikovaného kurzu v jednom ze zvolených zamení: nukleární medicína, radiodiagnostika, radioterapie. Skládá se z povinné odborné praxe, povinné doplkové praxe, z osvojování praktických dovedností v prbhu povinné specializaní stáže a na mateském pracovišti, teoretické výuky v prbhu povinné specializaní stáže a absolvování doporuovaných vzdlávacích akcí.

4 ..1 Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v nukleární medicín Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v nukleární medicín pipravuje úastníky k výkonu inností podle 131 vyhlášky. 55/011 Sb. v platném znní. Certifikovaný kurz má praktickou a teoretickou ást. ást praxe je absolvována v akreditovaném zaízení v rámci povinné specializaní stáže. Úastníci rovnž musí absolvovat povinnou doplkovou praxi a teoretickou výuku v prbhu povinné specializaní stáže. Povinná odborná praxe Povinná odborná praxe Na pracovišti nukleární medicíny nebo na oddlení radiologické fyziky a radianí ochrany v oblasti nukleární medicíny. Z toho na akreditovaném pracovišti Povinná specializaní stáž Radiologická fyzika v nukleární medicín II. Zobrazovací a detekní technika v nukleární medicín I. Povinná specializaní stáž Radiologická fyzika v nukleární medicín III. Zobrazovací a detekní technika v nukleární medicín II. Délka trvání / kredit 4 msíc 1 týden / 10 kredit 1 týden / 10 kredit Praktická ást výuky, tedy provádní výkon uvedených v logbooku tohoto certifikovaného kurzu, probíhá podle možností na mateském pracovišti úastníka pod odborným dohledem školitele z mateského pracovišt. Tu ást praktických výkon, kterou nemže úastník absolvovat na mateském pracovišti, absolvuje na akreditovaném pracovišti pro dané zamení. Školitel urí individuální rozsah výkon v logbooku úastníka, které musí být splnny na akreditovaném pracovišti. Splnní každé z položek v logbooku musí být stvrzeno podpisem školitele nebo školitele z mateského pracovišt. Logbook je alespo jednou za 6 msíc specializaního výcviku pedložen školiteli za úelem prbžné kontroly. Povinná doplková praxe praxe. Povinná doplková praxe se zapoítává do celkové doby trvání povinné odborné Povinná doplková praxe na pracovišti radiodiagnostiky / radiologie a zobrazovacích metod nebo oddlení radiologické fyziky ve zdravotnickém zaízení vybaveném skiagrafickými a skiaskopickými rentgenovými pístroji, CT pístrojem pípadn MRI na pracovišti radioterapie / radianí onkologie nebo oddlení radiologické fyziky ve zdravotnickém zaízení vybaveném lineárním urychlovaem, plánovacím systémem pro radioterapii, verifikaním systémem a brachyterapeutickou jednotkou Délka trvání / kredit 1 týden / 10 kredit 1 týden / 10 kredit

5 Úast na vzdlávacích aktivitách Kurzy, semináe Povinná specializaní stáž na akreditovaném pracovišti Radiologická fyzika v nukleární medicín I. (Zapoítává se do celkové doby trvání specializaního vzdlávání.) Doporuené jsou další školící a odborné akce se zamením na radiologickou fyziku poádané eskou lékaskou spoleností Jana Evangelisty Purkyn (LS JEP), eskou spoleností fyzik v medicín (SFM), Institutem postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví (IPVZ), Spoleností radianí onkologie, biologie a fyziky (SROBF), European Association of Nuclear Medicine (EANM), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), European Federation of Organizations for Medici Physics (EFOMP), International Organization for Medical Physics (IOMP) a další. Poet dní / kredit 1 týden / 10 kredit Logbook praktické dovednosti Radiologická fyzika v nukleární medicín Výkon Praktické dovednosti Radiologická fyzika v nukleární medicín 1 Mie aktivity Poet úspšných provedení 1.1 Stanovení krátkodobé stability, výpoet varianího koeficientu Kalibrace pomocí etalon s deklarovanou aktivitou Mení linearity odezvy pístroje v závislosti na aktivit zdroje; stanovení rozmezí aktivit, pro které lze daný mi aktivity použít Stanovení závislosti odezvy pístroje na geometrii mení (pro 1.4 rzné druhy penicilínky, stíkaky o rzném objemu, apod.) Spektrometrické soupravy pro jednotlivé nádoby.1 Energetická kalibrace soupravy 10. Stanovení krátkodobé stability, výpoet varianího koeficientu 10.3 Stanovení energetické rozlišovací schopnosti 5.4 Urení citlivosti spektrometru pro rzné radionuklidy 5.5 Stanovení závislosti odezvy pístroje na aktivit zdroje; stanovení rozmezí aktivit, pro které lze danou spektrometrickou soupravu použít; stanovení asové rozlišovací schopnosti.6 Stanovení závislosti odezvy pístroje na geometrii mení 5 3 Scintilaní kamery v planárním režimu 3.1 Kalibrace fotonásobi ("tuning" kamery) 5 pro 1 detektor 3. Kalibrace mapy citlivosti 5 pro 1 detektor Integrální a diferenciální vnitní homogenita (pomocí bodového zdroje) Integrální a diferenciální systémová homogenita (pomocí plošného zdroje) 10 pro 1 detektor 10 pro 1 detektor 3.5 Vnitní polohová rozlišovací schopnost pomocí árového fantomu 4x kvantitativn

6 3.6 (kvantitativn, vizuáln) Systémová polohová rozlišovací schopnost pomocí árového fantomu (kvantitativn, vizuáln) 3.7 Linearita pomocí árového fantomu (kvantitativn, vizuáln) 4x vizuáln 4x kvantitativn 4x vizuáln 4x kvantitativn 4x vizuáln 3.8 Citlivost detektoru s kolimátorem x pro jednotlivý kolimátor 3.9 Energetická rozlišovací schopnost 3.10 Mítko zobrazení (mm/pixel) Mení odezvy kamery na aktivitu zdroje, stanovení asové rozlišovací schopnosti 4 SPECT kamery 4.1 Centrum rotace 4 4. Tomografická prostorová rozlišovací schopnost 4.3 Tomografická homogenita 4.4 Provedení vizuální komplexní kontroly kvality SPECT kamery pomocí fantomu (nap. Jaszczak) 5 PET kamery 5.1 Normalizace 4 5. Cross-kalibrace Homogenita Prostorové rozlišení 5.7 Provedení vizuální komplexní kontroly kvality PET kamery pomocí fantomu (nap. Jaszczak) 6 CT pístroje 6.1 Vzduchová kalibrace CT íslo vody 10 7 Rekonstrukce, artefakty 7.1 Filtrovaná zptná projekce, iterativní rekonstrukce 4 10 zpracovaných studií 7. Volba vhodného rekonstrukního filtru 0 zpracovaných studií 7.3 Rozpoznání artefakt v datech a urení píiny vzniku Provedení a posouzení kvality korekce na zeslabení Provedení korekce na rozptyl Stanovení RC kivky zobrazovacího systému 1 8 Poítaové zpracování studií (Poet zpracovaných studií ve spolupráci s lékaem) 8.1 Vyznaování zájmových oblastí 5 8. Vyšetení vyluovacího systému (statická a dynamická studie ledvin, kvantifikace) 10

7 8.3 Vyšetení srdce (perfuze myokardu) Vyšetení mozku (perfuze mozku, fúze snímk s NMR) Vyšetení gastrointestinálního traktu (polykacího aktu, esofageálního refluxu apod..) 8.6 Vyšetení kostního systému (tífázová scintigrafie kostí) Vyšetení dýchacího systému (perfuze plic) Akumulaní test štítné žlázy 5 9 Dozimetrie 9.1 Výpoet aplikované aktivity pro dosplou osobu a pro dti Stanovení typické efektivní dávky pro rzné typy vyšetení na základ výpoetních program nebo tabelovaných konverzních koeficient 9.3 Odhad efektivní dávky pro plod pro rzné typy vyšetení Odhad efektivní dávky pro plod pro CT vyšetení Odhad efektivní dávky pro dti a dosplé osoby žijící v jedné domácnosti s osobou vyšetenou radiofarmakem (pro rzné typy vyšetení) 10 Radianí ochrana Kalibrace midla píkonu dávkového ekvivalentu a monitorovacího systému pomocí radionuklid o známé aktivit Návrh vhodné ochranné techniky (stínní, as, vzdálenost) pro personál pi rzných typech vyšetení, pípravy a aplikace radiofarmaka, orientaní výpoet stínní 10.3 Postup pi dekontaminaci po radianí nehod 4.. Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radiodiagnostice Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radiodiagnostice pipravuje úastníky k výkonu inností podle 131 vyhlášky. 55/011 Sb. v platném znní. Certifikovaný kurz má praktickou a teoretickou ást. ást praxe je absolvována v akreditovaném zaízení v rámci povinné specializaní stáže. Úastníci rovnž musí absolvovat povinnou doplkovou praxi a teoretickou výuku v prbhu povinné specializaní stáže

8 Povinná odborná praxe Povinná odborná praxe Na pracovišti radiodiagnostiky nebo na oddlení radiologické fyziky a radianí ochrany v oblasti radiodiagnostiky. Z toho na akreditovaném pracovišti Povinná specializaní stáž R adiologická fyzika v radiodiagnostice II. Zobrazovací a detekní technika v radiodiagnostice I. Povinná specializaní stáž Radiologická fyzika v radiodiagnostice III. Zobrazovací a detekní technika v radiodiagnostice II. Délka trvání / kredit 4 msíc 1 týden / 10 kredit 1 týden / 10 kredit Praktická ást výuky, tedy provádní výkon uvedených v logbooku tohoto certifikovaného kurzu, probíhá podle možností na mateském pracovišti úastníka pod odborným dohledem školitele z mateského pracovišt. Tu ást praktických výkon, kterou nemže úastník absolvovat na mateském pracovišti, absolvuje na akreditovaném pracovišti pro dané zamení. Školitel urí individuální rozsah výkon v logbooku úastníka, které musí být splnny na akreditovaném pracovišti. Splnní každé z položek v logbooku musí být stvrzeno podpisem školitele nebo školitele z mateského pracovišt. Logbook je alespo jednou za 6 msíc specializaního výcviku pedložen školiteli za úelem prbžné kontroly. Úelem teoretické ásti je prohloubit úastníkovy znalosti v daném zamení. Povinná doplková praxe praxe. Povinná doplková praxe se zapoítává do celkové doby trvání povinné odborné Pracovišt Na pracovišti nukleární medicíny nebo oddlení radiologické fyziky ve zdravotnickém zaízení s lžkovou ástí pro provádní terapie pomocí radionuklid a vybaveném SPECT, PET/CT, pípadn SPECT/CT systémy (doplkovou stáž je též možné vykonat na pracovišti vybaveném pouze SPECT a PET/CT systémem v délce 4 dní a zvláš na pracovišti s lžkovou ástí v délce 1 den). Na pracovišti radioterapie/ radianí onkologie nebo oddlení radiologické fyziky ve zdravotnickém zaízení vybaveném lineárním urychlovaem, plánovacím systémem pro radioterapii, verifikaním systémem a brachyterapeutickou jednotkou. Délka trvání / kredit 1 týden / 10 kredit 1 týden / 10 kredit

9 Úast na vzdlávacích aktivitách Kurzy, semináe Povinná specializaní stáž na akreditovaném pracovišti Radiologická fyzika v radiodiagnostice I. (Zapoítává se do celkové doby trvání specializaního vzdlávání.) Doporuené jsou další školící a odborné akce se zamením na radiologickou fyziku poádané LS JEP, SFM, IPVZ, EANM, ESTRO, EFOMP, IOMP a další. Poet dní / kredit 1 týden / 10 kredit Logbook praktické dovednosti Radiologická fyzika v radiodiagnostice Výkon Praktické dovednosti Radiologická fyzika v radiodiagnostice 1 Zajištní jakosti dozimetrického systému Elektrometr stabilizaní as; temný proud; rozsahy, pesnost, meze použití Ionizaní komora konstrukce rzných IK, oblasti použití; kompenzace efektu tlaku a teploty, polaritní a saturaní jev; linearita odezvy; úhlová a energetická závislost; vliv zptného rozptylu Poet úspšných opakování dané praktické dovednosti Dozimetrie s ionizaní komorou, mení pímo mitelných veliin pro jednotlivé zobrazovací modality.1 Skiagrafie a skiaskopie mení kermy a kermového píkonu 5. Mamografie mení kermy; výpoet stední dávky v mléné žláze 5.3 CT mení kermových index 5.4 Zubní rentgeny mení kermy 5 3 Navazování provozních midel na ovené midlo 3.1 Stanovení kvality svazku mení HVL, výpoet celkové filtrace 3 3. Navázání provozních midel pro svazky rzné kvality, stanovení opravných faktor 4 Indikátor plošné kermy ("DAP-metr") 4.1 Stanovení kvality svazku 5 4. Kalibrace DAP-metru za použití oveného midla; opravný faktor pro rzné kvality svazku, rzné vzdálenosti a rzné velikosti pole 5 Kalibrace dozimetr pro in-vivo dozimetrii (polovodi, TLD, MOSFET) 5.1 Korekce na kvalitu svazku, vzdálenost, teplotu; smrová závislost 5. Kalibrace polovodiových detektor vstupní a výstupní dávka; opravné faktory; oblast použití 3 5 x polovodi x TLD x MOSFET 5.3 Kalibrace TL dozimetr opravné faktory; oblast použití 4

10 5.4 Kalibrace MOSFET detektor opravné faktory; oblast použití 6 Mení neužiteného záení Stanovení kermového píkonu ve vzduchu pro rzná místa vyšetovny, ovladovny a okolních místností Výpoet potebného stínní, stanovení ekvivalentní tloušky olova pro stínící materiály/pomcky Dávková studie na pacientech za použití indikátoru souinu kermy a plochy (DAP metr) a za použití TLD, píprava formulá, porovnání s DRÚ 7.1 Mení za použití DAP-metru (skiagrafie, skiaskopie) 7. Mení za použití TLD (skiagrafie, skiaskopie, CT) Porovnání hodnot namených rznými metodami a jejich srovnání s DRÚ 3 3 x skiagrafie x skiaskopie 1 x skiagrafie 1 x skiaskopie x CT Stanovení orgánových dávek a efektivní dávky z provedené dávkové studie za použití výpoetních program nebo tabelovaných konverzních koeficient Stanovení efektivní dávky a orgánových dávek skiagrafie, skiaskopie 8. Stanovení efektivní dávky a orgánových dávek CT vyšetení 9 Zajištní kvality digitálního zobrazovacího procesu 9.1 Systémy nepímé digitalizace 5 9. Systémy pímé digitalizace Optimalizace zobrazovacího procesu 3 10 Vlastnosti generátor vysokého naptí a rentgenek Typy generátor a jejich charakteristiky; emisní, zatžovací a tepelné charakteristiky rentgenky Urení bezpeného rozsahu expoziních parametr s pihlédnutím k vlastnostem generátoru a rentgenky 11 Periodické zkoušky provozní stálosti skiagrafický pístroj 11.1 Výbr midel a pomcek Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 5 1 Periodické zkoušky provozní stálosti skiaskopický pístroj 1.1 Výbr midel a pomcek 1 1. Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 5 13 Periodické zkoušky provozní stálosti mamografický pístroj 13.1 Výbr midel a pomcek Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad

11 14 Periodické zkoušky provozní stálosti konvenní tomografie 14.1 Výbr midel a pomcek Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 3 15 Periodické zkoušky provozní stálosti výpoetní tomografie 15.1 Výbr midel a pomcek Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 5 16 Periodické zkoušky provozní stálosti zubní rentgen (intra- i extraorální) 16.1 Výbr midel a pomcek Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 5 17 Periodické zkoušky provozní stálosti DSA 17.1 Výbr midel a pomcek Vlastní mení Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 5 18 Výpoet stínní 18.1 Orientaní výpoet stínní vyšetovny s rtg svazky o rzné kvalit 1..3 Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radioterapii Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radioterapii pipravuje úastníky k výkonu inností podle 131 vyhlášky. 55/011 Sb. v platném znní. Certifikovaný kurz má praktickou a teoretickou ást. ást praxe je absolvována v akreditovaném zaízení v rámci povinné specializaní stáže. Úastníci rovnž musí absolvovat povinnou doplkovou praxi a teoretickou výuku v prbhu povinné specializaní stáže. Povinná odborná praxe Povinná odborná praxe Na pracovišti radioterapie nebo na oddlení radiologické fyziky a radianí ochrany v oblasti radioterapie. Z toho na akreditovaném pracovišti Povinná specializaní stáž Radiologická fyzika v radioterapii II. plánování léby záením. Povinná specializaní stáž Radiologická fyzika v radioterapii III. Speciální techniky radioterapie. Délka trvání / kredit 4 msíc 1 týden / 10 kredit 1 týden / 10 kredit Praktická ást výuky, tedy provádní výkon uvedených v logbooku tohoto certifikovaného kurzu, probíhá podle možností na mateském pracovišti úastníka pod odborným dohledem školitele z mateského pracovišt. Tu ást praktických výkon, kterou nemže úastník absolvovat na mateském pracovišti, absolvuje na akreditovaném pracovišti

12 pro dané zamení. Školitel urí individuální rozsah výkon v logbooku úastníka, které musí být splnny na akreditovaném pracovišti. Splnní každé z položek v logbooku musí být stvrzeno podpisem školitele nebo školitele z mateského pracovišt. Logbook je alespo jednou za 6 msíc specializaního výcviku pedložen školiteli za úelem prbžné kontroly. Úelem teoretické ásti je prohloubit úastníkovy znalosti v daném zamení. Povinná doplková praxe praxe. Povinná doplková praxe se zapoítává do celkové doby trvání povinné odborné Pracovišt na pracovišti nukleární medicíny nebo oddlení radiologické fyziky ve zdravotnickém zaízení s lžkovou ástí pro provádní terapie pomocí radionuklid a vybaveném SPECT, PET/CT, pípadn SPECT/CT systémy (doplkovou stáž je též možné vykonat na pracovišti vybaveném pouze SPECT a PET/CT systémem v délce 4 dní a zvláš na pracovišti s lžkovou ástí v délce 1 den) na pracovišti radiodiagnostiky / radiologie a zobrazovacích metod nebo oddlení radiologické fyziky ve zdravotnickém zaízení vybaveném skiagrafickými a skiaskopickými rentgenovými pístroji, CT pístrojem pípadn MRI Úast na vzdlávacích aktivitách Kurzy, semináe Povinná specializaní stáž na akreditovaném pracovišti Radiologická fyzika v radioterapii I. (Zapoítává se do celkové doby trvání specializaního vzdlávání) Doporuené jsou další školící a odborné akce se zamením na radiologickou fyziku poádané LS JEP, SFM, IPVZ, EANM, ESTRO, EFOMP, IOMP a další. Délka trvání / kredit 1 týden/ 10 kredit 1 týden / 10 kredit Poet dní / kredit 1 týden/ 10 kredit

13 Logbook praktické dovednosti Radiologická fyzika v radioterapii Výkon Praktické dovednosti Radiologická fyzika v radioterapii 1 QA dozimetrického systému QA elektrometr-stabilizaní as; temný proud; rozsahy; vlivy elektrometru pi mení; mení v kontrolním zdroji QA detektory leakage, stem ef.;atmosf., polaritní, saturaní kor; constancy, linearita, úhlová+energetická závislost; prostorové rozlišení Poet úspšných provedení dané praktické dovednosti 1.3 QA kontrolního zdroje (uživatelské zkoušky) RTG svazky-kalibrace.1 Stanovení HVL. Stanovení absorbované dávky pro nízké a vysoké energie vetn stanovení nejistoty.3 Mení OF, efekt zapnutí.4 Stanovení PHD, mení profil, mení isodos, prozaování tubus 3 Megavoltové x-svazky kalibrace 3.1 Stanovení kvality svazku mení TPR 3. Navázání ionizaních komor dle TRS 398 pro rzné svazky vetn radionuklidových; Stanovení absorbované dávky v referenním bod dle TRS 398 vetn stanovení nejistoty 4 Elektronové svazky 4.1 Stanovení kvality svazku dle TRS 381, Navázání ionizaních komor dle TRS 398 pro rzn kalibrované primární standardy; Stanovení absorbované dávky v referenním bod pro elektronové svazky podle TRS 398 vetn stanovení nejistoty 5 Kalibrace in-vivo detektor 5.1 Korekce na SSD, OF, klíny, smrová závislost 5. Kalibrace polovodie; vstupní, výstupní dávka 6 Mení v oteveném svazku-mení pro TPS (vtší množství polí x a e-svazk) 6.1 PDD 6. TAR 6.3 SAR, SMR 6.4 Total scatter factor svazk X 5 svazk e 5 svazk X 5 svazk e 5 svazk X 5 svazk e 1 svazek X 1 svazek e

14 6.5 Collimator scatter factor 7 Mení dávkové distribuce-mení pro TPS 7.1 Mení profil a isodos vodní fantom, film 8 Mení vykrytých svazk-mení pro TPS 1 svazek X 1 svazek e 5 svazk X 5 svazk e 8.1 Mení úhlu klínu; klínový faktor; koef. zeslabení 8. Faktory zeslabení bloky, podložky 9 QA Lineární urychlova 9.1 Bezpenostní, výstražné a indikaní systémy; ozaovací pomcky Mechanické parametry osy, stupnice; souhlas mechanických, optických parametr Charakteristiky radianího pole X svazk velikost, souhlas os+okraj,hom+sym+stabilita,polostín; pronikající, unikající záení (fantom, film) Charakteristiky radianího pole e-svazk velikost, souhlas os+okraj, hom+sym+stabilita, polostín; pronikající, unikající záení (fantom, film) Dozimetrické charakteristiky X-svazk-QA (dávka, energie, OF, KF, poloha klínu, BF, TF) 9.6 Dozimetrické charakteristiky e-svazk-qa (dávka, energie, OF) 9.7 Systém monitorování dávky-stabilita, reprodukovatelnost, linearita, závislost na rotaci Gnt, ukonení pohybové terapie 9.8 Ozaovací stl 9.9 QA pro MLC statický režim 9.10 QA pro EPID 9.11 QA pro IGRT systémy (OBI) 9.1 Zpracování protokol, opatení k náprav zjištných závad 10 QA RTG-ozaovae 10.1 aplikovatelné položky z 9.x 10. Oprava na zapnutí svazku 11 QA simulátory 11.1 aplikovatelné položky z 9.x 11. naptí rentgenky, expoziní as, prchozí kerma; reprodukovatelnost, linearita kermy, 1 Plánování manuální 1.1 SSD a SAD techniky pro x-svazky; Výpoet pro e-svazky 1. Manuální výpoet pro RTG a radionuklidové svazky 1.3 Rotaní terapie, nepravidelná pole, korekce na nehomogenity 1 13 Plánování výpoetní technika 13.1 Oblast hlava+krk konformní 3D techniky a technika IMRT 3 1

15 13. Oblast hrudní stna napojení polí; tená pole, rotace stolu, rotace kolimátoru, MLC 13.3 Oblast plíce, jícen Oblast pánev-protilehlá pole, box, vícepólová technika Mantel technika, kraniospinální osa 14 Realizace ozáení pacienta 14.1 CT, konturování, plánování, pevod do verifikaní sít simulace, realizace ozáení lokalizací dle 14.x kontrola ozáení portálové zobrazení 0 polí 14.4 kontrola ozáení in vivo-polovodie 0 polí 15 QA plánovací systém 15.1 provedení ovení pímým mením ve svazku pi rzných geometriích dle doporuení SÚJB 16 Brachyterapie-QA Absolutní kalibrace brachyterapeutických afterloadingových zdroj-kalibrace ve vzduchu; studnová komora; kalibrace ve fantomu vetn stanovení nejistoty tsnost URZ; aktivní délka a homogenita; aplikátory; trezory; nosie URZ; makety URZ; adie; ídící systém; ovládací prvky; ozaovací as; bezpenostní systémy 16.3 verifikace vlastností lokalizátoru 16.4 verifikace plánovacího systému 1 17 Brachyterapie-plánování+aplikace 17.1 Intersticiální aplikace Intrakavitární aplikace; ovení dávky v kritických orgánech mením Povrchová brachyterapie plánování, dozimetrické ovení distribuce, aplikace 18 Speciální techniky v RT IMRT 18.1 QA ozaovae IMRT step and shoot QA ozaovae IMRT sliding window plánování IMRT oblast hlava+krk plánování IMRT oblast pánev imobilizace pacienta; aplikace ozáení QA ozaovaného plánu 5 19 Celotlové ozaování 19.1 Plánování celotlového ozáení Aplikace celotlového ozáení, in-vivo mení Výroba individuálního vykrytí (stínící bloky) 0 Výpoet stínní 3 1 1

16 0.1 Orientaní výpoet stínní ozaovny se svazky záení X nebo gamma 1 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a poet provedení je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci základního kmene Neodkladná první pomoc zásady první pomoci pi nehodách a úrazech. Základy zdravotnické legislativy a etiky poznání základních pojm zdravotnické etiky. Klinická radiobiologie psobení ionizujícího záení na živou hmotu, modelování úink a odhad dsledk lékaského ozáení. Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku principy, výhody a nevýhody v porovnání s jinými metodami využívajícími ionizující záení. Zobrazování za použití výpoetní tomografie principy, výhody a nevýhody, rentgenová výpoetní tomografie (CT), jednofotonová emisní výpoetní tomografie (SPECT), pozitronová emisní tomografie (PET). Metody odhadu radianí zátže pacient metody používané v radiodiagnostice (koeficienty vypotené pomocí Monte Carlo metod, výpoetní programy), metody používané v nukleární medicín (MIRD, S-faktory, výpoetní programy), spolehlivost odhad. 3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního výcviku v certifikovaném kurzu Radiologická fyzika v nukleární medicín Teoretické znalosti Fyzika a detekce záení Fyzikální vlastnosti radionuklid, radiofarmaka, interakce záení s prostedím, detekce ionizujícího záení, scintilaní spektrometrie záení gama, spektrometrické pístroje pro mení záení gama, statistický rozptyl a celková chyba mení, kontrola kvality a správné funkce pístroj, mení radioaktivity in vitro, mení radioaktivity in vivo. Scintigrafie Podstata scintigrafie, scintilaní kamery, tomografické kamery SPECT a PET, hybridní systémy SPECT/CT, PET/CT, kontrola kvality a fantomová scintigrafická mení, fyzikální zákonitosti planárního a tomografického zobrazování, aplikace kombinovaných zobrazovacích metod v nukleární medicín, fyzikální a technické základy CT zobrazování,

17 vztah scintigrafie k jiným zobrazovacím metodám v radiologii, kontrola kvality scintigrafického zobrazování. Poítaové zpracování dat v nukleární medicín Poítaové zpracování radionuklidových mení, poítaová analýza scintigrafických studií, základy rekonstrukce dat v nukleární medicín (zptná projekce a filtrovaná zptná projekce, iterativní rekonstrukce MLEM, OSEM, RAMLA, 3D reprojection, rekonstrukce s modely PSF a TOF, filtrace obraz). Radianí ochrana Základní veliiny a metody dozimetrie, radianí zátž pacient z radiofarmak, biologické úinky ionizujícího záení a radianí riziko, legislativní požadavky, limity a lékaské ozáení, uspoádání pracoviš a zpsoby ochrany pracovník ped záením, specifika pracoviš s terapeutickými aplikacemi otevených zái, programy monitorování a zabezpeení jakosti aj., uchovávání a likvidace odpad zneištných radionuklidy, dokumentace na pracovištích. Praktické dovednosti Logbook Základní kontrola, kalibrace a nastavení parametr zobrazovacích a mících systém na pracovištích nukleární medicíny, základní postupy v dozimetrii a radianí ochran v nukleární medicín. 3.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního výcviku v certifikovaném kurzu Radiologická fyzika v radiodiagnostice Teoretické znalosti Základy radiologické fyziky Fyzikální vlastnosti zdroj ionizujícího záení, interakce záení s prostedím, prchod svazku foton látkou, detekce ionizujícího záení, scintilaní a polovodiová spektrometrie, mení záení beta, statistický rozptyl a celková chyba mení, kontrola kvality a správné funkce pístroj, modelování transportu záení, výpoty stínní. Dozimetrie a radianí ochrana Veliiny a jednotky používané v dozimetrii a radianí ochran, stanovení dozimetrických veliin u pacient a u pracovník se zdroji ionizujícího záení, biologické úinky záení, fyzikální a chemické procesy v biologických materiálech, experimentální metody studia biologických poškození, mechanizmy radianího poškození DNA a reparace poškození, stochastické modely úinku ionizujícího záení, limity, kontrolované a sledované pásmo, smrné hodnoty, monitorování na pracovištích, program zabezpeování jakosti, vedení dokumentace. Rentgenová diagnostika Princip a parametry rentgenky; konstrukce rentgenového zaízení; interakní procesy rentgenového záení v tkáni; vznik rentgenového obrazu; receptory rentgenového obrazu;

18 kvalita obrazu, zobrazovací metody SG, SS, ANGIO, MAMO, zubní, výpoetní tomografie (CT) princip, tomografické rekonstrukní metody, technické ešení, aplikace; zobrazovací proces vyvolávání, senzitometrie, optimalizace; digitální zobrazovací metody; kritéria kvality pro radiodiagnostická zobrazení; radianí ochrana pacienta stanovení a hodnocení zátže pacient, metody snížení dávek; radianí ochrana personálu a veejnosti. Praktické dovednosti Logbook Základní kontrola, kalibrace a nastavení parametr zobrazovacích systém na pracovištích radiodiagnostiky, základní postupy v dozimetrii a radianí ochran v radiodiagnostice. 3.4 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon prokazatelných na konci specializaního výcviku v certifikovaném kurzu Radiologická fyzika v radioterapii Teoretické znalosti Základy radiologické fyziky Radioaktivní pemna, druhy ionizujícího záení, jeho vlastnosti, interakce a absorpce ionizujícího záení v hmot, parametry radionuklid v léb záením, parametry svazk záení, veliiny a jednotky v dozimetrii ionizujícího záení, L, RBÚ, OER, radiobiologie. Využití záení v léb a diagnostice Zdroje záení v radianí onkologii, rtg ozaovae, radionuklidové ozaovae, lineární urychlovae, mikrotrony, cyklotrony, synchrotrony, brachyradioterapie, neutrony v léb záením, hadronová radioterapie, neionizující záení (fotodynamická terapie, hypertermie, ultrazvuk), zobrazovací metody (CT, NMR, PET aj.). Dozimetrie ionizujícího záení Dozimetrické protokoly, klinická dozimetrie, pístrojové vybavení v dozimetrii, detektory ionizujícího záení, systém kontrol ozaova (zkoušky provozní stálosti, zkoušky dlouhodobé stability), standardizaní (absolutní) dozimetrie, relativní (fantomová) dozimetrie, dozimetrie in vivo (pímá na pacientovi), nepesnosti mení, statistické vyhodnocení, zpracování a hodnocení výsledk, dozimetrické protokoly, poítaové zpracování mení. Plánování léby záením TPS (plánovací systémy), pímé a inverzní plánování, stanovení cílového objemu, kritických orgán (zapojení zobrazovacích metody), modelování svazk (bloky, klínové filtry, multileaf kolimátor, IMRT aj.), techniky radioterapie (stacionární, pohybová, SSD, ISO), standardní techniky radioterapie rzných anatomických oblastí, frakcionace, speciální techniky (HBI, TBI, TSEI, stereotaxe, intraoperativní RT apod.). Proces radioterapie Verifikaní a informaní systémy, data management, parametry vstupních informací, lokalizace cílových objem, simulace ozaovacích plán, verifikaní protokoly, IGRT, hodnocení výsledk léby.

19 Radianí ochrana Systém jakosti, program zabezpeování jakosti, program monitorování, vnitní havarijní plán, zásahová instrukce, osobní a ochranná dozimetrie, dozimetrie prostedí, limity ozáení, kontrolované a sledované pásmo, kategorizace radianích pracovník, kategorizace pracoviš, biologické úinky záení, radianí váhové faktory, kontroly tsnosti a nepítomnosti povrchové kontaminace URZ, radiologické události, stanovení stínní pracoviš se zdroji ionizujícího záení, vyazování pracoviš z provozu, likvidace radioaktivního odpadu, nemoc z ozáení. Praktické dovednosti Logbook Základní kontrola, kalibrace a nastavení parametr ozaovacích a mících systém na pracovištích radioterapie, základní postupy v dozimetrii a radianí ochran v radioterapii, plánování léby záením, provádní a sledování zkoušek provozní stálosti. 4 Hodnocení specializaního vzdlávání a) Prbžné hodnocení školitelem záznam o absolvování povinné odborné praxe (o konkrétních innostech provádných na mateském pracovišti) v prkazu odbornosti provádí školitel z mateského pracovišt; záznam o absolvování povinné doplkové praxe provádí školitel z mateského pracovišt; písemné záznamy o prbhu osvojovaných dovedností v logbooku; záznamy o prbžném hodnocení školitelem pravideln v šestimsíních intervalech. b) Pedpoklad pístupu k atestaní zkoušce absolvování povinných kurz základní kmene záznam v prkazu odbornosti; absolvování zvoleného certifikovaného kurzu, tedy: - absolvování povinné odborné praxe a záznam v prkazu odbornosti/ logbooku potvrzený školitelem a event. školitelem z mateského pracovišt, - absolvování doplkové praxe záznam v prkazu odbornosti, - absolvování povinné specializaní stáže záznam v prkazu odbornosti, - získání požadovaných praktických dovedností doložených a potvrzených školitelem a event. školitelem z mateského pracovišt v logbooku; pedložení vlastní publikace z oboru specializace nebo písemného projektu na téma urené školitelem spolu s posudkem školitele. Práce s posudkem se pedkládá pi pihlášení k atestaní zkoušce; získání minimáln 64 kredit za celou dobu specializaního vzdlávání;

20 c) Vlastní atestaní zkouška ást praktická - obhajoba vlastní publikace z oboru specializace nebo písemného projektu na téma urené školitelem - popis zpsobu ešení zadaných problém vychází se z dovedností uvedených v logbooku ást teoretická 3 odborné otázky z píslušného zamení 5 Profil absolventa Absolvent specializaního vzdlávání v oboru radiologická fyzika bude schopen provádt, zajišovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou péi v oboru radiologická fyzika. Je oprávnn na základ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou. 55/011 Sb. v platném znní, zabezpeovat níže uvedené innosti v rozsahu své specializované a zvláštní odborné zpsobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Absolvent specializaního vzdlávání mže vykonávat innosti klinického radiologického fyzika podle 6 a 131 vyhlášky. 55/011 Sb. v platném znní, pitom zejména bez odborného dohledu a bez indikace: zajišuje fyzikální mení související s vyhodnocováním dávek lékaského ozáení, zajišuje klinickou dozimetrii, vetn evidence a hodnocení dávek ozáení nebo aktivit aplikovaných radiofarmak, zajišuje zavádní nových radiologických zaízení a fyzikálních metod do klinické praxe, v rozsahu své odborné zpsobilosti vykonává innosti pi zavádní a hodnocení systému zabezpeování jakosti, poskytuje ostatním zdravotnickým pracovníkm, vetn léka, konzultace o optimalizaci, zabezpeování jakosti, vetn operativního ízení jakosti a v pípad nutnosti poradenství v záležitostech týkajících se radianí ochrany pi lékaském ozáení, zabezpeuje aplikaci a optimalizaci radianí ochrany pi poskytování zdravotní pée zdravotnickým zaízením, zejména radianí ochranu pacient pi lékaském ozáení, radianí ochranu pracovník, pracoviš a jejich okolí, provádí další innosti zvlášt dležité z hlediska radianí ochrany, pedevším soustavný dohled nad dodržováním požadavk radianí ochrany a sledování radianí zátže pacient, navrhuje a kontroluje postupy vedoucí ke snižování radianí zátže pacient, školí aplikující odborníky, další zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky v záležitostech týkajících se radianí ochrany pi lékaském ozáení, navrhuje vnitní havarijní plány a havarijní ády radiologických pracoviš, provádí a organizuje výzkumnou innost v rámci oboru,

21 vyhodnocuje fyzikální a technické aspekty vnitních i vnjších klinických audit i dalších audit, v rozsahu své specializované zpsobilosti vykonává innosti pi specifikaci technických parametr pístroj v rámci investiního plánování, zajišuje a vede fyzikáln-technické innosti spojené s pejímáním, kontrolou, manipulací a uložením radiologických zaízení, zajišuje ovování stanovených midel v oblasti veliin atomové a jaderné fyziky, zajišuje kalibraci dalších midel používaných v oblasti radiologické fyziky, provádí dohled nad uvádním radioaktivních látek do životního prostedí, iniciuje fyzikální, technická a organizaní opatení s cílem snížení radianí zátže pacient, bez odborného dohledu na základ požadavku indikujícího lékae a indikace aplikujícího lékae provádí praktickou ást lékaského ozáení, a to jeho fyzikálntechnickou ást. Po absolvování píslušného certifikovaného kurzu navíc v oborech Radiodiagnostika po absolvování Certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radiodiagnostice: - vede specializaní vzdlávání v rozsahu své specializované zpsobilosti a své zvláštní odborné zpsobilosti, - hodnotí radiologické události, vyhodnocuje pípady selhání zdravotnické techniky a zaízení pro radianí ochranu a vykonává innosti spojené s tvorbou preventivních opatení, - identifikuje innosti vyžadující zmnu v postupech pi nakládání se zdroji ionizujícího záení, provádí innosti spojené s vývojem a zavádním nových klinických radiologických postup, - pipravuje standardy specializovaných postup v rozsahu své specializované zpsobilosti a zvláštní odborné zpsobilosti, - optimalizuje nastavení parametr zdroj ionizujícího záení v rámci klinického provozu, - provádí mení nezbytná pro ovení aplikované dávky pi použití složitých nebo nestandardních radiologických postup, - provádí analýzu rizik pi radianích innostech a iniciuje píslušná opatení, - v rozsahu své specializované zpsobilosti provádí innosti spojené s vývojem, zpracováním a ovováním metodik zkoušek provozní stálosti zdroj ionizujícího záení a dalšího radiologického zaízení, - v rozsahu své specializované zpsobilosti provádí innosti spojené s vývojem, zpracováním a ovováním metodik zkoušek dlouhodobé stability a pejímacích zkoušek zdroj ionizujícího záení. Radioterapie po absolvování Certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radioterapii viz radiodiagnostika a navíc: - na základ požadavku indikujícího lékae a indikace aplikujícího lékae mže provádt plánování léby.

22 Nukleární medicína po absolvování Certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v nukleární medicín viz radiodiagnostika a navíc: - pi terapii otevenými záii sleduje dávky absorbované pacienty, provádí píslušné výpoty a odhady vetn posouzení radianího rizika a poskytuje tyto údaje lékam, - na pracovištích s otevenými záii provádí dohled nad jímáním kapalných odpad a nad vymírací nádrží a zajišuje radianí ochranu v pokojích pacient. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditovány dle ustanovení 45 zákona. 96/004 Sb. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Personální požadavky Materiální a technické vybavení Školitelem v daném certifikovaném kurzu mže být pouze klinický radiologický fyzik pracující v daném oboru zamení s platným Osvdením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitelem z mateského pracovišt mže být pouze klinický radiologický fyzik s platným Osvdením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, který je na základ návrhu úastníka doloženého kopií osvdení schválen školitelem. Lektor povinného kurzu radiologický fyzik, fyzik, biomedicínský inženýr, vdecký pracovník nebo léka praxe v oboru týkajícím se povinného kurzu trvající nejmén 5 let. Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v nukleární medicín SPECT, SPECT/CT, PET/CT, mi aplikované aktivity, multikanálový analyzátor se studnovým scintilaním krystalem, mi dávkového píkonu, mi povrchové kontaminace. Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radiodiagnostice dozimetrický systém pro radiodiagnostiku, in-vivo dozimetrie, skiagrafický rentgenový pístroj, skiaskopický rentgenový pístroj, mamografický rentgenový pístroj, CT, angiografický DSA systém, zubní rentgen, digitální zobrazovací systémy pímá i nepímá digitalizace. Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radioterapii mgavoltážní terapeutické pístroje s brzdným záením a elektrony, brachyterapeutické afterloadingové systémy, rtg terapeutický pístroj, simulátor, plánovací CT, výpoetní systém pro 3D plánování radioterapie, verifikaní a další systémy, odpovídající vybavení pro klinickou dozimetrii a radianí ochranu, modelová laborato. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení). Uebna pro teoretickou výuku.

23 Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví Poskytování zdravotní pée (dle píslušného oboru). Souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany vetn ochrany ped ionizujícím záení. Výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik. Pedmt 7 Programy povinných vzdlávacích aktivit 7.1 Program kurzu Klinická radiobiologie Personální a technické zabezpeení shodné s bodem 6.1 výše. Minimální poet hodin Zpsoby interakce ionizujícího záení s živým organismem. Modelování odezvy organismu na ozáení teoretické modely. Vliv zmny frakcionaního režimu na úinek ionizujícího záení. Synergické efekty v léb záením souasn aplikovaná chemoterapie nebo hypertermie. Vnitní ozáení z radiofarmak v nukleární medicín, závislosti na parametrech radionuklid a farmak, ovlivnní ozáení zmnou kinetiky. Celkem 10 Pedmt 7. Program kurzu Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku Personální a technické zabezpeení shodné s bodem 6.1 výše. Minimální poet hodin Princip funkce magnetické rezonance (MRI). 3 Princip funkce ultrazvukových pístroj. 1 Kontraindikace pi použití MRI. Možnosti použití MRI. Možnosti použití ultrazvukových pístroj. Celkem 10

24 Pedmt 7.3 Program kurzu Zobrazování za použití výpoetní tomografie Personální a technické zabezpeení shodné s bodem 6.1 výše. Minimální poet hodin Princip funkce výpoetní tomografie. Parametry ovlivující kvalitu obrazu z hlediska: - šumu, - rozlišení pi vysokém kontrastu, - rozlišení pi nízkém kontrastu. Zpsoby ovlivnní radianí zátže pacient. Obrazové artefakty. Využití CT v nukleární medicín a radioterapii. Celkem 10 Pedmt 7.4 Program kurzu Metody odhady radianí zátže pacient Personální a technické zabezpeení shodné s bodem 6.1 výše. Minimální poet hodin Veliiny popisující radianí zátž pacienta. Odhad radianí zátže v nukleární medicín - parametry potebné pro odhad, - biokinetika radiofarmak, - metody odhadu (MIRD) S faktory, kumulovaná aktivita. Odhad radianí zátže v radiodiagnostice - parametry potebné pro odhad, - provedení výpotu výpoetní programy, normalizované hodnoty efektivní dávky. Odhad radianího rizika vyšetení s použitím odhadu radianí zátže. Celkem

25 Pedmt 7.5 Program kurzu Neodkladná první pomoc Zahájení, etz pežití a jeho lánky; Úloha ZZS v R, jejich organizace; Základní životní funkce; Bezprostední ohrožení života píiny, výskyt a píznaky. Náhlá zástava krevního obhu, výskyt, diagnóza, základní a rozšíená neodkladná resuscitace /NR/. Automatizovaná externí defibrilace: - historie vzniku NR, - definice, - zásady a ukonení NR, - terapeutické postupy. Minimální poet hodin Bezvdomí, mdloba, kee. 1 Dušnost kardiálního, nekardiálního pvodu. 1 Úrazy: - krvácení a jeho stavní, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy elektrickou energií. Zvláštnosti urgentních stav u dtí. 1 Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 Praktická výuka. 4 Ovení znalostí testem. Celkem 1 Personální a technické zabezpeení Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání lékae v oboru specializace. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Uebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiraních a obhových) k objektivizaci úinnosti provádné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závrené vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: - zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (vetn intubaní) a rznými technikami tracheální intubace, - umlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pes masku, runím dýchacím pístrojem/ 1 1

26 transportním ventilátorem, - nácvik intubace dtí/novorozenc a umlou plicní ventilaci, - zajištní prchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), - punkci pneumotoraxu, - zajištní vstupu do krevního eišt punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a rzné techniky intraoseálního pístupu, - diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie. Pedmt 7.6 Program semináe Základy zdravotnické legislativy Minimální poet hodin Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pée. Systém právních pedpis ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj. Systém všeobecného zdravotního pojištní. Orgány a zaízení ochrany veejného zdraví. Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zaízení. Postavení a kompetence komor. Zdravotnická dokumentace, ochrana dat. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. Celkem 8 Personální a technické zabezpeení Personální zabezpeení Lektoi se znalostí zdravotnického práva a veejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým vzdláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo 5 let. Souástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a již na vysoké škole nebo v MBA programu, popípad obdobných obor vysokých škol i celoživotního vzdlávání. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Základy zdravotnické legislativy, event. jiné. 4

27 Pedmt 7.7 Program specializaní stáže Radiologická fyzika v nukleární medicín I. Personální a technické zabezpeení shodné s bodem 6.1 výše. Iterativní rekonstrukce MLEM, OSEM, AW-OSEM, RAMLA, 3D Reprojection, PSF, TOF. Minimální poet hodin Filtrace obraz. 10 Poítaová analýza scintigrafických studií. 10 Kvantifikace scintigrafických obraz (mozek, srdce, metabolizmus glukózy, atd.). Celkem Pedmt 7.8 Program specializaní stáže Radiologická fyzika v radiodiagnostice I. Personální a technické zabezpeení shodné s bodem 6.1 výše. Minimální poet hodin Možnosti využití digitálních zobrazovacích systém v radiodiagnostice. 7 Hodnocení vlastností rentgenových zaízení. 7 Optimalizace zobrazovacího procesu. 5 Metody odhadu radianí zátže pacient. 7 Speciální zobrazovací metody. 7 Možnosti využití digitálních zobrazovacích systém v radiodiagnostice. 7 Celkem 40

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce Strana 1 z 18 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU RADIOLOGICKÁ FYZIKA V RADIOTERAPII určeno pro radiologického fyzika Strana z 18 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKREDITOVANÉHO PRACOVIŠTĚ: Název: Radiofyzikální

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 2 3.6.2003 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE FYZIKA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

RADIOLOGICKÁ TECHNIKA

RADIOLOGICKÁ TECHNIKA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU RADIOLOGICKÁ TECHNIKA 1. Název kurzu: Radiologická technika 2. Cílová skupina Kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného zdravotnického

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU. 1. Název kurzu: Radiologická fyzika. 2. Cílová skupina. 3.

RADIOLOGICKÁ FYZIKA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU. 1. Název kurzu: Radiologická fyzika. 2. Cílová skupina. 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU RADIOLOGICKÁ FYZIKA 1. Název kurzu: Radiologická fyzika 2. Cílová skupina Kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného zdravotnického magisterského

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více