Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách."

Transkript

1 Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_17 Název sady DUM: Svět práce Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor vzdělávání: M/01 Elektrotechnika, M/01 Strojírenství Tematická oblast ŠVP: Pracovněprávní vztahy Předmět a ročník: Ekonomika, 3. ročník Autor: Ing. Jitka Vaňková Použitá literatura: Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, EDUKO, 2010 Datum vytvoření: Ryska, R.: Právo pro střední školy, Fortuna, 2009 Ryska, R.: Příklady z právní praxe, Fortuna, 1997 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Anotace Využití ve výuce Sada prezentací, pracovních listů a námětů k opakování a vyhledávání informací Prezentace nového učiva, opakování, upevňování učiva, práce s formuláři, praktická činnost, příklady z praxe, práce s odborným textem, internetem Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 1 z 1

2 VY_32_INOVACE_SP_17_01 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY aktivně osobní návštěva podniků, institucí,... telefonická reakce na inzerát písemná odpověď na inzerát (žádost o místo) osobní pohovor pasivně - Úřad práce příprava dokumentů průkaz totožnosti doklady o vzdělání osvědčení, další doklady příprava na rozhovor vědomosti o firmě flexibilita (prac. doba,..) možná zkouška součástí rozhovoru je dotaz na odměňování vzhled, chování vzhled oděv, obuv, doplňky chování pravidla společenského chování: - vstup místnosti - pozdrav -řeč těla - způsob řeči, pohled do očí (obchodní způsob) - odchod z místnosti PAMATUJ! PRO PRVNÍ DOJEM JSOU ROZHODUJÍCÍ PRVNÍ 4 MINUTY koncept hovoru připravit na papír - představení se - sdělit, proč volám - připravit si údaje o firmě - připravit si údaje o vzdělání, praxi mluvíme srozumitelně, souvisle a věcně 1

3 kdy podat ruku společenská a profesní nadřízenost sedíme rovně, opřená záda, kolena (ženy, muži) noha přes nohu není vhodné jaký stisk - špičky prstů, palce, - ukázky ( leklá ryba, drtič ) při rozhovoru se díváme do očí tomu, s kým mluvíme pro lepší pocit je dobré znát, že můžeme použít tzv. obchodní pohled - místo, kam se díváme, je kořen nosu žádost o místo (motivační dopis) životopis (curriculum vitae, CV) vše psané podle pravidel obchodní korespondence nebo požadavků budoucího zaměstnavatele 2

4 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_02 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Žádost o místo, životopis Úkol: Žádost o místo vypracovává uchazeč o zaměstnání většinou jako odpověď na inzerát zaměstnavatele. Přikládá také životopis, který je profesní a má strukturovanou podobu. 1. Podle vzoru vypracujte žádost o místo jako odpověď na inzerované volné pracovní místo. 2. Podle vzoru vypracujte životopis jako přílohu k žádosti o místo.

5 Jméno Příjmení Adresa bydliště Název a sídlo firmy Místo datum Žádost o místo Vážená paní, vážený pane, v. jsem získal/a váš inzerát, týkající se O uváděnou pozici bych měl/a velký zájem, protože jako absolvent..., studijního oboru...se zaměřením na.,bych si rád/a ověřil svoje dosažené znalosti a dovednosti v praxi. V případě vašeho zájmu se mohu přijít kdykoliv představit a pro bližší představu přikládám životopis. Děkuji za kladné vyřízení a v případě vašeho zájmu se mohu kdykoliv dostavit k osobnímu pohovoru. S pozdravem podpis

6 Ž i v o t o p i s Osobní údaje Dosažené vzdělání jméno datum narození bydliště kontakt SŠ, VŠ, odborné kurzy, certifikace,. Znalosti a dovednosti PC (konkrétní programy) cizí jazyk (dosažený stupeň) řidičský průkaz jiné zkoušky (ECDL,..) Průběh praxe od do místo pozice Zdravotní stav dobrý Místo datum podpis

7 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_03 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Vznik pracovního poměru Didaktická poznámka Opakování a upevňování učiva úkol č. 1. Vyplnění osobního dotazníku podle výkladu úkol č. 2 Doba trvání: 15 minut 1. Na základě žádosti o místo a životopisu jste byli pozváni na osobní pohovor. Uveďte, jak se na nastávající situaci připravíte: a)... b)... c) Po osobním pohovoru jste byli vybráni mezi uchazeči a chystáte se uzavřít pracovní smlouvu. Uveďte, na jaké náležitosti si při jejím podpisu musíte dávat pozor: a)... b)... c) Vyplňte osobní dotazník, který jste obdrželi pro potřeby evidence zaměstnanců podniku.

8 Útvar Osobní číslo Příjmení, jméno, titul Datum narození Rodné číslo Rodné příjmení Místo narození Zdravotní pojišťovna ZPS TZP Adresa trvalého bydliště včetně PSČ Telefon Adresa přechodného bydliště včetně PSČ Telefon Adresa bydliště příbuzných (známých) pro podání zprávy v případě mimořádné události Základní Druh školy Obor Rok ukončení Druh zkoušky odborné střední úplné úplné odborné vyšší odborné Vysokoškolské Kurzy, školení Jazyk Stupeň znalosti Druh zkoušky Odborné znalosti a dovednosti Datum Podpis

9 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_04 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Pracovní smlouva Didaktická poznámka Ověření a upevnění učiva, praktická činnost. Doba trvání 15 minut. Úkol: 1. Prostudujte pracovní smlouvu a uveďte, zda obsahuje všechny podstatné náležitosti. 2. Jaká další ustanovení by mohla být v pracovní smlouvě uvedena? Pracovní smlouvu vyplňte.

10 Pracovní smlouva Společnost:. se sídlem..., IČ:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í..., rodné číslo..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. Základní podmínky 1. Druh práce Zaměstnanec bude vykonávat práci 2. Místo výkonu práce Místem výkonu práce je Den nástupu do práce Zaměstnanec nastoupí do práce dne Doba trvání pracovního poměru Pracovní poměr se uzavírá na dobu Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

11 II. Mzdové podmínky 1. Způsob odměňování Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí.kč. 2. Splatnost mzdy Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 3. Termín výplaty Pravidelným termínem výplaty je. den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší předchozí pracovní den. 4. Místo a způsob výplaty mzdy Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 5. Mzda v případě práce přesčas Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši. Kč (minimálně ve výši % průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 1. Údaje o nároku na délku Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními 211 a násl. zákoníku práce. 2. Údaje o výpovědních dobách Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení 51 a násl. zákoníku práce. 3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

12 IV. Povinnosti zaměstnavatele 1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. Povinnosti zaměstnance 1. Zaměstnanec je zejména povinen: 2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

13 VI. Závěrečná ujednání 1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V...dne zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne zaměstnanec (podpis)

14 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_05 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Zaměstnání versus podnikání Didaktická poznámka Samostatné vypracování tabulek a následně metodou brainstormig upřesňování, jaké názory jsou adekvátní a reálné. Doba trvání: 10 minut samostatná práce, 10 minut brainstorming. Motivační text Absolvent střední průmyslové školy uvažuje o tom, jestli bude hledat zaměstnání nebo podnikat (založit živnost). Je si velmi dobře vědom toho, že obě možnosti mají své výhody, ale také jistá rizika.

15 Otázky a úkoly 1. Uveďte, jaké výhody a nevýhody má podle Vás zaměstnání a podnikání. Výhody Zaměstnání Nevýhody Výhody Podnikání Nevýhody 2. Uveďte, jakým způsobem můžete hledat zaměstnání: a)... b)... c)... d)...

16 VY_32_INOVACE_SP_17_06 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ Úřad práce, rekvalifikace AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Motivační text Ukončení studia Adam je absolventem oboru středního vzdělání s výučním listem a ve svém oboru nesehnal práci, pouze krátkodobou brigádu. Lenka je absolventkou oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou a je přijata ke studiu na vysoké škole. Jaké jsou povinnosti absolventů škol? Po ukončení studia existuje několik možností: nástup do zaměstnání, kdy nemocenské a důchodové pojištění hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, odvádí zaměstnavatel podnikání při splnění podmínek, které vyplývají ze zákona, je účast na důchodovém pojištění povinná, nemocenské je dobrovolné přihlášení na úřad práce pokud absolvent není zaměstnán, nepodniká nebo nepokračuje ve studiu (VOŠ nebo VŠ) účast na pojištění vznikne na základě evidence, hradí stát bez zaměstnání a bez evidence na úřadu práce pojistné nemusí být hrazeno, avšak tato doba není započítána do nároku na důchod apod. Zdravotní pojištění Sociální pojištění zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky sociální pojištění hrazeno nebude Způsob úhrady: 1. občan si ho hradí sám jako osoba bez zdanitelných příjmů Kč měsíčně nebo jako osoba se zdanitelnými příjmy 4,5 % z hrubé mzdy (9 % z hrubé mzdy odvádí za zaměstnance zaměstnavatel) 2. je za něj placeno státem (děti, studenti, důchodci, apod.) úhrada od 1. dne rozhodného měsíce (pozor na den zaregistrování na ÚP doplatky, penále) každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči (nesměšovat s tzv. regulačními poplatky) pouze doba evidence uchazečů o zaměstnání, se započítává jako účast na důchodovém pojištění (po dobu, kdy uchazeči náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu tří let po dobu, kdy podpora nenáleží) 1

17 Povinnosti absolventů škol Povinnosti absolventů škol doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod nehodnotí se již ani jako tzv. náhradní doba pojištění pro určování výše starobního důchodu studentům ani absolventům povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení nevzniká. účast na důchodovém pojištění si studenti, kteří dosáhli věku 18 let, mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění nejnižší pojistné hrazené v roce 2012 činí Kč měsíčně a je stanoveno jako 28 % zčástky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2012, tj. zčástky Kč Povinnosti absolventů škol Povinnosti absolventů škol jestliže absolvent nenastoupí do práce, ani se nezaregistruje na úřadu práce, povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení mu nevzniká, není ale důchodově pojištěn pokud se absolvent rozhodne registrovat na úřadu práce, rovněž nemusí pojistné platit doba evidence na úřadu práce se hodnotí podle pravidel uvedených v zákoně o důchodovém pojištění a dokládá se zpětně až v souvislosti se žádostí o důchod absolventi středních a vyšších odborných škol (pokud nedosáhli 26 let) nezaopatřené děti, za které platí zdravotní pojištění stát při nástupu na VOŠ nebo VŠ (též prázdniny mezi maturitou a nástupem na VOŠ nebo VŠ) pokud nejde absolvent SŠ dále studovat, vztahuje se na něj tzv. doba hájení tj. do konce prázdnin ( ), za měsíc září už musí zdravotní pojištění platit sám začne-li pracovat během prázdnin, stává se plátcem zákonného pojištění (zaměstnání) Hledání zaměstnání Kdy jít na úřad práce? AKTIVNĚ osobně telefonicky písemně PASIVNĚ ÚŘAD PRÁCE - pracovní agentury právo, nikoli povinnost při ztrátě zaměstnání (nemáme-li v záloze novou práci) po ukončení studia (nemáme-li zaměstnání) po ukončení podnikání (nemáme-li zaměstnání nebo jiný zdroj příjmů) DŮVOD ZÁKONNÁ POVINNOST HRADIT ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2

18 Lhůty pro registraci na úřadu práce Lhůty zdravotní pojištění hradí úřad práce ode dne registrace (zbývající dny musí doplatit sám, penále) podá-li zaměstnanec žádost na úřadu práce do 3. dnů od ukončení pracovního poměru, je do evidence zařazen od počátku měsíce, tím je také zajištěna úhrada zdravotního pojištění absolventi SŠ a VOŠ do tří dnů od ukončení prázdnin evidence ode dne následujícího po ukončení studium absolventi VŠ zdravotní pojištění hradí stát pouze měsíc od ukončení studia (předepsanou zkouškou) Příklad: Pracovní poměr ukončen k Žádost o evidenci na ÚP podána , uchazeč bude v evidenci od a za celý tento měsíc bude uhrazeno zdravotní pojištění. Pokud na lhůtu 3 dnů vyjdou sobota, neděle a svátky, je o tyto dny posunuta. ÚŘAD PRÁCE ÚKOLY ÚŘADU PRÁCE státní organizace (úřad) práce a zaměstnanosti nadřízený orgán: MPSV registrace a informace na ÚP podle místa bydliště informační a poradenské služby pro uchazeče o zaměstnání zprostředkování zaměstnání, evidence výplata podpory (při splnění podmínek) kontrola zaměstnavatelů rekvalifikace EVIDENCE UCHAZEČŮ PORADENSKÁ ČINNOST ÚP podle podmínek, které uchazeč má průkaz uchazeče pravidelné kontroly na úřadě součinnost s úřadem práce (pravidelné docházení na úřad a hlášení, jaké zaměstnavatele navštívil) podle požadavků uchazeče vyhledá vhodné zaměstnání uchazeči poradí, jak se na volné místo informovat při kontrole na ÚP doložit návštěvu zaměstnavatele (viz součinnost) 3

19 REKVALIFIKACE PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI změna dosavadní kvalifikace pouze akreditované kurzy úhrada nákladů na rekvalifikaci hradí úřad práce tehdy, doporučí-li uchazeče sám Nárok na podporu za těchto podmínek: a) alespoň 2 roky 12 měsíců pracovní poměr (PS, DPČ) b) součinnost s úřadem práce (kontroly) podle požadavků trhu práce POZOR NA POCHYBNÉ INZERÁTY podpora při na rekvalifikaci (60 %) c) ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů (ne výpověď daná zaměstnancem, zaměstnavatelem z důvodu porušení prac. řádu nebo kázně nebo dohoda) d) nárok nemají ti, za něž platí zdravotní pojištění stát PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI VÝŠE PODPORY PODPŮRČÍ DOBA do 50 let 5 měsíců let 8 měsíců nad 55 let 11 měsíců 1. a 2. měsíc 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku výdělku 3. a 4. měsíc 50 % další měsíce 45 % pokud dá zaměstnanec výpověď nebo ukončí prac. poměr dohodou 45 % po celou dobu potvrzení o zaměstnání zápočtový list KONTROLA ZAMĚSTNAVATELŮ Shrnutí učiva PRAVIDELNÉ KONTROLY KONTROLY NA OZNÁMENÍ PRACOVNÍ SMLOUVY, ZÁKONÍK PRÁCE absolventi SŠ, VOŠ, VŠ a jejich povinnosti v rámci povinného pojištění lhůty k registraci na úřadu práce úřad práce funkce, úkoly podpora v nezaměstnanosti nárok, podpůrčí doba, výše podpory rekvalifikace 4

20 Použité zdroje portal.mpsv.cz interní materiály úřadu práce 5

21 VY_32_INOVACE_SP_17_07 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Motivační text Práce svářeče svářejícího potrubí přerušily organizační a technické závady na jeho pracovišti. Zaměstnavatel ho proto na dobu nezbytně nutnou převedl do dílny k výkonu pomocných dělnických prací. Svářeč to odmítl, protože podle jeho názoru převedením na jiný druh práce, navíc nekvalifikované, dochází k porušení pracovní smlouvy a domáhá se náhrady mzdy za prostoj. Zaměstnavatel ho upozornil na porušení pracovní kázně v případě, že do dílny nenastoupí. Motivační text Pražský obchodník přijal do pracovního poměru prodavačku do své prodejny blízko jejích bydliště. Při nástupu podepsala pracovní smlouvu, kde místem výkonu práce byla Praha. Za několik roků zaměstnavatel prodavačku přeložil na jinou provozovnu v Praze. Prodavačka odmítá přejít na toto místo s tím, že byli dohodnuti, že bude pracovat v provozovně blízko bydliště. Zaměstnavatel ale namítá, že místem výkonu práce ve smlouvě je Praha, ne konkrétní ulice v Praze. Neuposlechnutí příkazu bude považovat za porušení pracovní kázně. Obsah pracovní smlouvy nelze měnit dodatečně, výjimku tvoří: 1) převedení zaměstnance na jiný druh práce 2) převedení zaměstnance na jiné místo výkonu Převedení na jiný druh práce Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance z těchto důvodů: a) zdravotní důvody b) těhotenství c) infekční a přenosné nemoci d) pravomocné rozhodnutí soudu 1

22 Převedení na jiný druh práce Zaměstnavatel může převést zaměstnance z těchto důvodů: a) dostal-li zaměstnanec výpověď b) zahájení trestného řízení - úmyslný TČ při plnění pracovních úkolů c) dočasné pozbytí schopnosti pracovat d) odvrácení živelné pohromy Převedení na jiný druh práce O zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat O není nutný souhlas zaměstnance O na dobu nezbytně nutnou Převedení na jiné místo výkonu O důvody stejné jako u změny druhu práce O bez souhlasu zaměstnance nelze měnit místo výkonu O písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem O na dobu nezbytně nutnou O po ukončení důvodu je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště Převedení na jiné místo výkonu O není-li zařazení zaměstnance zpět možné, musí být zaměstnanec převeden na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě O podá-li zaměstnanec žádost o převedení na jinou práci nebo do jiného místa výkonu, je zaměstnavatel povinen mu vyhovět Shrnutí učiva O podstatné náležitosti pracovní smlouvy O změna druhu pracovního výkonu O změna druhu pracovního místa O doba převedení O podmínky převedení O pracovní list Použité zdroje O Ryska, R.: Právo pro střední školy, Fortuna, 2009 O Ryska, R.: Příklady z právní praxe, Fortuna,

23 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_08 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Změny pracovního poměru Určete, v jakém případě musí být při změně pracovního poměru souhlas zaměstnance (doplňte ANO, NE, NELZE provést změnu). Případ 1. Z důvodu sněhové kalamity byl zaměstnanec převeden dočasně na pomoc při odklízení sněhu. 2. Na základě velmi krátkého termínu na ukončení mimořádné zakázky byl zaměstnanec přeřazen z administrativy do výroby. 3. Zaměstnavatel hodlá převést jednu ze svých zaměstnankyň do provozovny v jiném městě (není uvedeno v pracovní smlouvě). 4. Z provozních důvodů má být zaměstnanec převeden do provozovny v jiném městě (je uvedeno v pracovní smlouvě). 5. Z důvodu osobních neshod byl zaměstnanec převeden na práci do jiné dílny. 6. Zaměstnankyně oznámila zaměstnavateli těhotenství a ten ji okamžitě převedl na méně namáhavou práci, kterou nemá v pracovní smlouvě. 7. V průběhu zaměstnání byly změněny kvalifikační požadavky na výkon dané práce. Zaměstnavatel převedl zaměstnance na jinou, méně placenou práci. 8. Po povodni byl zaměstnanec převeden na odstranění napáchaných škod na stejném pracovišti. 9. Po povodni byl zaměstnanec převeden na odstranění napáchaných škod na pracovišti v jiné provozovně (ve stejném městě). 10. Pravomocným rozhodnutím soudu byl zaměstnanci, vykonávajícímu profesi řidiče, uložen zákaz činnosti řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. Po tuto dobu byl převeden na práci ve skladu. Souhlas zaměstnance Didaktická poznámka Upevňování a opakování učiva, praktická činnost. Doba trvání: 15 minut

24 VY_32_INOVACE_SP_17_09 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Motivační text Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr písemnou výpovědí, stručně odůvodněnou pouze slovy opsanými ze zákoníku práce. Napsal v ní, že zaměstnanec soustavně porušoval pracovní kázeň méně závažným způsobem (třikrát pozdní příchod). Zaměstnanec si nebyl vědom žádného provinění. Pozdní příchody, které způsobila závažná překážka (zpoždění spoje), vždy řádně napracoval a také se omluvil. Trvá na neplatnosti výpovědi. Ukončení pracovního poměru O zánik pracovněprávního vztahu O účinky skončení pracovního poměru mají zásadně budoucí charakter, tzn. že nelze ukončit pracovní poměr zpětně O důvody dané zákonem (zákoník práce) O písemně, doručené zaměstnanci i zaměstnavateli Způsoby ukončení pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru 1) dohoda o rozvázání pracovního poměru O písemná O podává zaměstnanec nebo zaměstnavatel O kdykoliv, jakýkoliv důvod O neplatí ochranná lhůta O dohoda o termínu ukončení O nutný souhlas zaměstnance i zaměstnavatele O důvody nemusí být uvedeny 2) výpověď (zaměstnanec, zaměstnavatel) O písemná, doručena druhé straně, doručování písemností O zaměstnanec nemusí udávat důvod O zaměstnavatel musí uvést důvod (pouze zákonný) O výpovědní doba O zákaz výpovědi (ochranná lhůta) O odstupné O odborová organizace O hromadné propouštění 1

25 Způsoby ukončení pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru 3) ve zkušební době O zaměstnavatel i zaměstnanec O jakýkoliv důvod nebo bez uvedení důvodu O zákaz v době pracovní neschopnosti (prvních 14 dnů, 21 dnů ) O písemně O ukončení dnem doručení, není-li uveden datum 4) uplynutím doby O pracovní smlouva na dobu určitou O ukončení prací O pokračování v práci i po uplynutí doby nebo prací, mění se pracovní poměr na dobu neurčitou (konkludentní souhlas zaměstnavatele) Způsoby ukončení pracovního poměru 5) okamžité zrušení pracovního poměru O pro pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin O zvlášť hrubé porušení pracovní kázně (není stanoveno ZP, pracovní řád) O příklady zvlášť hrubého porušení pracovní kázně Dokumenty při ukončení pracovního poměru O potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) O potvrzení o zdanitelných příjmech O potvrzení o sražených zálohách na daň z příjmu O pracovní posudek (na žádost zaměstnance) Použité zdroje O Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, EDUKO, 2010 O Ryska, R.: Příklady z právní praxe, Fortuna, 1997 O Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2

26 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_10 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Ukončení pracovního poměru Didaktická poznámka Upevňování a ověřování učiva, praktická činnost. Doba trvání: 15 minut Úkol: 1. Na základě předlohy vypracujte výpověď danou zaměstnancem. Zaměstnavatel: Ing. Jaromír Dvořák, Koska, s. r. o., Ledová 15, Praha 4, vznik PP: , zařazení: technolog 2. Prostudujte dohodu o ukončení pracovního poměru a uveďte rozdíly oproti výpovědi.

27 Výpověď z pracovního poměru Jméno nadřízeného Název a sídlo zaměstnavatele Vážený pane, u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne.. zaměstnán/a jako.. Tímto v souladu s ustanovením 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem.. Výpověď byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec. V... dne.... podpis zaměstnance, datum narození, adresa trvalého bydliště Převzal/a: datum, jméno, funkce a podpis zástupce zaměstnavatele

28 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Jméno nadřízeného Název a sídlo zaměstnavatele (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í... rodné číslo... bydliště... (dále jen zaměstnanec ) uzavírají dle ustanovení 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru: Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne, na základě které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako. Pracovní poměr skončí dnem K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance. Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec. V......dne Zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne Zaměstnanec (podpis)

29 VY_32_INOVACE_SP_17_11 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zákoník práce stanoví řadu podmínek, které musí zaměstnavatel i zaměstnanec (uvedeno i v pracovním řádu zaměstnavatele). zaměstnavatel: - přiděluje práci - platí za vykonanou práci - vytváří vhodné podmínky (BOZP, pracovní doba, dovolená,...) zaměstnanec: - vykonává práci osobně, řádně, kvalitně a včas - pracuje v době stanovené zaměstnavatelem (pracovní doba) - řádně hospodaří se svěřenými prostředky - chrání majetek zaměstnavatele = doba práce pro zaměstnavatele určuje a rozvrhuje do jednotlivých pracovních směn zaměstnavatel stanovená pracovní doba: - nejvyšší přípustný rozsah je 40 hodin týdně - další rozvržení: - pracující v podzemí 37,5 hodin týdně - třísměnný a nepřetržitý provoz 37,5 hodin týdně - dvousměnný provoz 38,75 hodin týdně u zaměstnance mladšího 16 let nejvýše 6 hodin denně, 30 hodin týdně u zaměstnance let nejvýše 8 hodin denně, nejvýše 40 hodin týdně zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy kolektivní smlouvy kratší pracovní doba (zkrácený pracovní úvazek, např. ženy pečující o děti do 15 let) obvykle pětidenní pracovní týden začátek a konec pracovní doby rovnoměrná pracovní doba nerovnoměrná pracovní doba, nesmí přesáhnout 12 hodin denně konto pracovní doby (kolektivní smlouva) pevná pracovní doba pružná pracovní doba práce v noci evidence pracovní doby pracovní smlouva 1

30 zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách práce mladiství nejdéle po 4,5 hodinách práce délka přestávky nejméně 30 minut rozvržena do více částí, jedna alespoň 15 minut přestávka na jídlo a oddech nezapočítává se do pracovní doby bezpečnostní přestávka se do pracovní doby započítává doba na jídlo a oddech bez přestávky se započítává do pracovní doby práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele (např. organizační důvody) nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývá z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a je konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn není, jestliže zaměstnanec napracovává volno nesmí přesáhnout 8 hodin týdně a 150 hodin ročně zákaz práce přesčas u těhotných žen a žen pečujících o dítě mladší než 1 rok doba přesčasu je započítána do odpracovaných hodin a náleží mzda příplatek práce konaná mezi 22. a 6. hodinou lékařské vyšetření (pro schopnost práce v noci) sociální zajištění občerstvení, pitný režim prostředky k první pomoci možnost zavolat lékařskou pomoc příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku (stanoveno v pracovní smlouvě) Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popel z kamen a utříti prach. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředních pracovat bez vyzvání přesčas. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiných knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky. Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, EDUKO, 2010 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 17. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ S M Ě R N I C E

KARLOVARSKÝ KRAJ S M Ě R N I C E KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU S M Ě R N I C E ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. SE 03/2016 ŘEŠENÍ ŠKODNÍCH PŘÍPADŮ Zpracovatel: Ing. Martina Jánská, vedoucí finančního odboru Rozsah působnosti: krajský

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

3.Pracovní řád obce Stará Paka

3.Pracovní řád obce Stará Paka 3.Pracovní řád obce Stará Paka Platnost: od 1.1.2016 Datum vydání: 17.12.2015 Počet stran: 5 Příloha: 1 Zpracoval: Věra Hlostová 1) Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád je zpracován v souladu se Zákoníkem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 13. září 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více