Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách."

Transkript

1 Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_17 Název sady DUM: Svět práce Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor vzdělávání: M/01 Elektrotechnika, M/01 Strojírenství Tematická oblast ŠVP: Pracovněprávní vztahy Předmět a ročník: Ekonomika, 3. ročník Autor: Ing. Jitka Vaňková Použitá literatura: Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, EDUKO, 2010 Datum vytvoření: Ryska, R.: Právo pro střední školy, Fortuna, 2009 Ryska, R.: Příklady z právní praxe, Fortuna, 1997 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Anotace Využití ve výuce Sada prezentací, pracovních listů a námětů k opakování a vyhledávání informací Prezentace nového učiva, opakování, upevňování učiva, práce s formuláři, praktická činnost, příklady z praxe, práce s odborným textem, internetem Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 1 z 1

2 VY_32_INOVACE_SP_17_01 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY aktivně osobní návštěva podniků, institucí,... telefonická reakce na inzerát písemná odpověď na inzerát (žádost o místo) osobní pohovor pasivně - Úřad práce příprava dokumentů průkaz totožnosti doklady o vzdělání osvědčení, další doklady příprava na rozhovor vědomosti o firmě flexibilita (prac. doba,..) možná zkouška součástí rozhovoru je dotaz na odměňování vzhled, chování vzhled oděv, obuv, doplňky chování pravidla společenského chování: - vstup místnosti - pozdrav -řeč těla - způsob řeči, pohled do očí (obchodní způsob) - odchod z místnosti PAMATUJ! PRO PRVNÍ DOJEM JSOU ROZHODUJÍCÍ PRVNÍ 4 MINUTY koncept hovoru připravit na papír - představení se - sdělit, proč volám - připravit si údaje o firmě - připravit si údaje o vzdělání, praxi mluvíme srozumitelně, souvisle a věcně 1

3 kdy podat ruku společenská a profesní nadřízenost sedíme rovně, opřená záda, kolena (ženy, muži) noha přes nohu není vhodné jaký stisk - špičky prstů, palce, - ukázky ( leklá ryba, drtič ) při rozhovoru se díváme do očí tomu, s kým mluvíme pro lepší pocit je dobré znát, že můžeme použít tzv. obchodní pohled - místo, kam se díváme, je kořen nosu žádost o místo (motivační dopis) životopis (curriculum vitae, CV) vše psané podle pravidel obchodní korespondence nebo požadavků budoucího zaměstnavatele 2

4 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_02 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Žádost o místo, životopis Úkol: Žádost o místo vypracovává uchazeč o zaměstnání většinou jako odpověď na inzerát zaměstnavatele. Přikládá také životopis, který je profesní a má strukturovanou podobu. 1. Podle vzoru vypracujte žádost o místo jako odpověď na inzerované volné pracovní místo. 2. Podle vzoru vypracujte životopis jako přílohu k žádosti o místo.

5 Jméno Příjmení Adresa bydliště Název a sídlo firmy Místo datum Žádost o místo Vážená paní, vážený pane, v. jsem získal/a váš inzerát, týkající se O uváděnou pozici bych měl/a velký zájem, protože jako absolvent..., studijního oboru...se zaměřením na.,bych si rád/a ověřil svoje dosažené znalosti a dovednosti v praxi. V případě vašeho zájmu se mohu přijít kdykoliv představit a pro bližší představu přikládám životopis. Děkuji za kladné vyřízení a v případě vašeho zájmu se mohu kdykoliv dostavit k osobnímu pohovoru. S pozdravem podpis

6 Ž i v o t o p i s Osobní údaje Dosažené vzdělání jméno datum narození bydliště kontakt SŠ, VŠ, odborné kurzy, certifikace,. Znalosti a dovednosti PC (konkrétní programy) cizí jazyk (dosažený stupeň) řidičský průkaz jiné zkoušky (ECDL,..) Průběh praxe od do místo pozice Zdravotní stav dobrý Místo datum podpis

7 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_03 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Vznik pracovního poměru Didaktická poznámka Opakování a upevňování učiva úkol č. 1. Vyplnění osobního dotazníku podle výkladu úkol č. 2 Doba trvání: 15 minut 1. Na základě žádosti o místo a životopisu jste byli pozváni na osobní pohovor. Uveďte, jak se na nastávající situaci připravíte: a)... b)... c) Po osobním pohovoru jste byli vybráni mezi uchazeči a chystáte se uzavřít pracovní smlouvu. Uveďte, na jaké náležitosti si při jejím podpisu musíte dávat pozor: a)... b)... c) Vyplňte osobní dotazník, který jste obdrželi pro potřeby evidence zaměstnanců podniku.

8 Útvar Osobní číslo Příjmení, jméno, titul Datum narození Rodné číslo Rodné příjmení Místo narození Zdravotní pojišťovna ZPS TZP Adresa trvalého bydliště včetně PSČ Telefon Adresa přechodného bydliště včetně PSČ Telefon Adresa bydliště příbuzných (známých) pro podání zprávy v případě mimořádné události Základní Druh školy Obor Rok ukončení Druh zkoušky odborné střední úplné úplné odborné vyšší odborné Vysokoškolské Kurzy, školení Jazyk Stupeň znalosti Druh zkoušky Odborné znalosti a dovednosti Datum Podpis

9 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_04 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Pracovní smlouva Didaktická poznámka Ověření a upevnění učiva, praktická činnost. Doba trvání 15 minut. Úkol: 1. Prostudujte pracovní smlouvu a uveďte, zda obsahuje všechny podstatné náležitosti. 2. Jaká další ustanovení by mohla být v pracovní smlouvě uvedena? Pracovní smlouvu vyplňte.

10 Pracovní smlouva Společnost:. se sídlem..., IČ:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í..., rodné číslo..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. Základní podmínky 1. Druh práce Zaměstnanec bude vykonávat práci 2. Místo výkonu práce Místem výkonu práce je Den nástupu do práce Zaměstnanec nastoupí do práce dne Doba trvání pracovního poměru Pracovní poměr se uzavírá na dobu Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

11 II. Mzdové podmínky 1. Způsob odměňování Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí.kč. 2. Splatnost mzdy Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 3. Termín výplaty Pravidelným termínem výplaty je. den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší předchozí pracovní den. 4. Místo a způsob výplaty mzdy Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 5. Mzda v případě práce přesčas Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši. Kč (minimálně ve výši % průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 1. Údaje o nároku na délku Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními 211 a násl. zákoníku práce. 2. Údaje o výpovědních dobách Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení 51 a násl. zákoníku práce. 3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

12 IV. Povinnosti zaměstnavatele 1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. Povinnosti zaměstnance 1. Zaměstnanec je zejména povinen: 2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

13 VI. Závěrečná ujednání 1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V...dne zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne zaměstnanec (podpis)

14 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_05 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Zaměstnání versus podnikání Didaktická poznámka Samostatné vypracování tabulek a následně metodou brainstormig upřesňování, jaké názory jsou adekvátní a reálné. Doba trvání: 10 minut samostatná práce, 10 minut brainstorming. Motivační text Absolvent střední průmyslové školy uvažuje o tom, jestli bude hledat zaměstnání nebo podnikat (založit živnost). Je si velmi dobře vědom toho, že obě možnosti mají své výhody, ale také jistá rizika.

15 Otázky a úkoly 1. Uveďte, jaké výhody a nevýhody má podle Vás zaměstnání a podnikání. Výhody Zaměstnání Nevýhody Výhody Podnikání Nevýhody 2. Uveďte, jakým způsobem můžete hledat zaměstnání: a)... b)... c)... d)...

16 VY_32_INOVACE_SP_17_06 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ Úřad práce, rekvalifikace AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Motivační text Ukončení studia Adam je absolventem oboru středního vzdělání s výučním listem a ve svém oboru nesehnal práci, pouze krátkodobou brigádu. Lenka je absolventkou oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou a je přijata ke studiu na vysoké škole. Jaké jsou povinnosti absolventů škol? Po ukončení studia existuje několik možností: nástup do zaměstnání, kdy nemocenské a důchodové pojištění hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, odvádí zaměstnavatel podnikání při splnění podmínek, které vyplývají ze zákona, je účast na důchodovém pojištění povinná, nemocenské je dobrovolné přihlášení na úřad práce pokud absolvent není zaměstnán, nepodniká nebo nepokračuje ve studiu (VOŠ nebo VŠ) účast na pojištění vznikne na základě evidence, hradí stát bez zaměstnání a bez evidence na úřadu práce pojistné nemusí být hrazeno, avšak tato doba není započítána do nároku na důchod apod. Zdravotní pojištění Sociální pojištění zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky sociální pojištění hrazeno nebude Způsob úhrady: 1. občan si ho hradí sám jako osoba bez zdanitelných příjmů Kč měsíčně nebo jako osoba se zdanitelnými příjmy 4,5 % z hrubé mzdy (9 % z hrubé mzdy odvádí za zaměstnance zaměstnavatel) 2. je za něj placeno státem (děti, studenti, důchodci, apod.) úhrada od 1. dne rozhodného měsíce (pozor na den zaregistrování na ÚP doplatky, penále) každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči (nesměšovat s tzv. regulačními poplatky) pouze doba evidence uchazečů o zaměstnání, se započítává jako účast na důchodovém pojištění (po dobu, kdy uchazeči náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu tří let po dobu, kdy podpora nenáleží) 1

17 Povinnosti absolventů škol Povinnosti absolventů škol doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod nehodnotí se již ani jako tzv. náhradní doba pojištění pro určování výše starobního důchodu studentům ani absolventům povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení nevzniká. účast na důchodovém pojištění si studenti, kteří dosáhli věku 18 let, mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění nejnižší pojistné hrazené v roce 2012 činí Kč měsíčně a je stanoveno jako 28 % zčástky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2012, tj. zčástky Kč Povinnosti absolventů škol Povinnosti absolventů škol jestliže absolvent nenastoupí do práce, ani se nezaregistruje na úřadu práce, povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení mu nevzniká, není ale důchodově pojištěn pokud se absolvent rozhodne registrovat na úřadu práce, rovněž nemusí pojistné platit doba evidence na úřadu práce se hodnotí podle pravidel uvedených v zákoně o důchodovém pojištění a dokládá se zpětně až v souvislosti se žádostí o důchod absolventi středních a vyšších odborných škol (pokud nedosáhli 26 let) nezaopatřené děti, za které platí zdravotní pojištění stát při nástupu na VOŠ nebo VŠ (též prázdniny mezi maturitou a nástupem na VOŠ nebo VŠ) pokud nejde absolvent SŠ dále studovat, vztahuje se na něj tzv. doba hájení tj. do konce prázdnin ( ), za měsíc září už musí zdravotní pojištění platit sám začne-li pracovat během prázdnin, stává se plátcem zákonného pojištění (zaměstnání) Hledání zaměstnání Kdy jít na úřad práce? AKTIVNĚ osobně telefonicky písemně PASIVNĚ ÚŘAD PRÁCE - pracovní agentury právo, nikoli povinnost při ztrátě zaměstnání (nemáme-li v záloze novou práci) po ukončení studia (nemáme-li zaměstnání) po ukončení podnikání (nemáme-li zaměstnání nebo jiný zdroj příjmů) DŮVOD ZÁKONNÁ POVINNOST HRADIT ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2

18 Lhůty pro registraci na úřadu práce Lhůty zdravotní pojištění hradí úřad práce ode dne registrace (zbývající dny musí doplatit sám, penále) podá-li zaměstnanec žádost na úřadu práce do 3. dnů od ukončení pracovního poměru, je do evidence zařazen od počátku měsíce, tím je také zajištěna úhrada zdravotního pojištění absolventi SŠ a VOŠ do tří dnů od ukončení prázdnin evidence ode dne následujícího po ukončení studium absolventi VŠ zdravotní pojištění hradí stát pouze měsíc od ukončení studia (předepsanou zkouškou) Příklad: Pracovní poměr ukončen k Žádost o evidenci na ÚP podána , uchazeč bude v evidenci od a za celý tento měsíc bude uhrazeno zdravotní pojištění. Pokud na lhůtu 3 dnů vyjdou sobota, neděle a svátky, je o tyto dny posunuta. ÚŘAD PRÁCE ÚKOLY ÚŘADU PRÁCE státní organizace (úřad) práce a zaměstnanosti nadřízený orgán: MPSV registrace a informace na ÚP podle místa bydliště informační a poradenské služby pro uchazeče o zaměstnání zprostředkování zaměstnání, evidence výplata podpory (při splnění podmínek) kontrola zaměstnavatelů rekvalifikace EVIDENCE UCHAZEČŮ PORADENSKÁ ČINNOST ÚP podle podmínek, které uchazeč má průkaz uchazeče pravidelné kontroly na úřadě součinnost s úřadem práce (pravidelné docházení na úřad a hlášení, jaké zaměstnavatele navštívil) podle požadavků uchazeče vyhledá vhodné zaměstnání uchazeči poradí, jak se na volné místo informovat při kontrole na ÚP doložit návštěvu zaměstnavatele (viz součinnost) 3

19 REKVALIFIKACE PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI změna dosavadní kvalifikace pouze akreditované kurzy úhrada nákladů na rekvalifikaci hradí úřad práce tehdy, doporučí-li uchazeče sám Nárok na podporu za těchto podmínek: a) alespoň 2 roky 12 měsíců pracovní poměr (PS, DPČ) b) součinnost s úřadem práce (kontroly) podle požadavků trhu práce POZOR NA POCHYBNÉ INZERÁTY podpora při na rekvalifikaci (60 %) c) ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů (ne výpověď daná zaměstnancem, zaměstnavatelem z důvodu porušení prac. řádu nebo kázně nebo dohoda) d) nárok nemají ti, za něž platí zdravotní pojištění stát PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI VÝŠE PODPORY PODPŮRČÍ DOBA do 50 let 5 měsíců let 8 měsíců nad 55 let 11 měsíců 1. a 2. měsíc 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku výdělku 3. a 4. měsíc 50 % další měsíce 45 % pokud dá zaměstnanec výpověď nebo ukončí prac. poměr dohodou 45 % po celou dobu potvrzení o zaměstnání zápočtový list KONTROLA ZAMĚSTNAVATELŮ Shrnutí učiva PRAVIDELNÉ KONTROLY KONTROLY NA OZNÁMENÍ PRACOVNÍ SMLOUVY, ZÁKONÍK PRÁCE absolventi SŠ, VOŠ, VŠ a jejich povinnosti v rámci povinného pojištění lhůty k registraci na úřadu práce úřad práce funkce, úkoly podpora v nezaměstnanosti nárok, podpůrčí doba, výše podpory rekvalifikace 4

20 Použité zdroje portal.mpsv.cz interní materiály úřadu práce 5

21 VY_32_INOVACE_SP_17_07 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Motivační text Práce svářeče svářejícího potrubí přerušily organizační a technické závady na jeho pracovišti. Zaměstnavatel ho proto na dobu nezbytně nutnou převedl do dílny k výkonu pomocných dělnických prací. Svářeč to odmítl, protože podle jeho názoru převedením na jiný druh práce, navíc nekvalifikované, dochází k porušení pracovní smlouvy a domáhá se náhrady mzdy za prostoj. Zaměstnavatel ho upozornil na porušení pracovní kázně v případě, že do dílny nenastoupí. Motivační text Pražský obchodník přijal do pracovního poměru prodavačku do své prodejny blízko jejích bydliště. Při nástupu podepsala pracovní smlouvu, kde místem výkonu práce byla Praha. Za několik roků zaměstnavatel prodavačku přeložil na jinou provozovnu v Praze. Prodavačka odmítá přejít na toto místo s tím, že byli dohodnuti, že bude pracovat v provozovně blízko bydliště. Zaměstnavatel ale namítá, že místem výkonu práce ve smlouvě je Praha, ne konkrétní ulice v Praze. Neuposlechnutí příkazu bude považovat za porušení pracovní kázně. Obsah pracovní smlouvy nelze měnit dodatečně, výjimku tvoří: 1) převedení zaměstnance na jiný druh práce 2) převedení zaměstnance na jiné místo výkonu Převedení na jiný druh práce Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance z těchto důvodů: a) zdravotní důvody b) těhotenství c) infekční a přenosné nemoci d) pravomocné rozhodnutí soudu 1

22 Převedení na jiný druh práce Zaměstnavatel může převést zaměstnance z těchto důvodů: a) dostal-li zaměstnanec výpověď b) zahájení trestného řízení - úmyslný TČ při plnění pracovních úkolů c) dočasné pozbytí schopnosti pracovat d) odvrácení živelné pohromy Převedení na jiný druh práce O zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat O není nutný souhlas zaměstnance O na dobu nezbytně nutnou Převedení na jiné místo výkonu O důvody stejné jako u změny druhu práce O bez souhlasu zaměstnance nelze měnit místo výkonu O písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem O na dobu nezbytně nutnou O po ukončení důvodu je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště Převedení na jiné místo výkonu O není-li zařazení zaměstnance zpět možné, musí být zaměstnanec převeden na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě O podá-li zaměstnanec žádost o převedení na jinou práci nebo do jiného místa výkonu, je zaměstnavatel povinen mu vyhovět Shrnutí učiva O podstatné náležitosti pracovní smlouvy O změna druhu pracovního výkonu O změna druhu pracovního místa O doba převedení O podmínky převedení O pracovní list Použité zdroje O Ryska, R.: Právo pro střední školy, Fortuna, 2009 O Ryska, R.: Příklady z právní praxe, Fortuna,

23 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_08 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Změny pracovního poměru Určete, v jakém případě musí být při změně pracovního poměru souhlas zaměstnance (doplňte ANO, NE, NELZE provést změnu). Případ 1. Z důvodu sněhové kalamity byl zaměstnanec převeden dočasně na pomoc při odklízení sněhu. 2. Na základě velmi krátkého termínu na ukončení mimořádné zakázky byl zaměstnanec přeřazen z administrativy do výroby. 3. Zaměstnavatel hodlá převést jednu ze svých zaměstnankyň do provozovny v jiném městě (není uvedeno v pracovní smlouvě). 4. Z provozních důvodů má být zaměstnanec převeden do provozovny v jiném městě (je uvedeno v pracovní smlouvě). 5. Z důvodu osobních neshod byl zaměstnanec převeden na práci do jiné dílny. 6. Zaměstnankyně oznámila zaměstnavateli těhotenství a ten ji okamžitě převedl na méně namáhavou práci, kterou nemá v pracovní smlouvě. 7. V průběhu zaměstnání byly změněny kvalifikační požadavky na výkon dané práce. Zaměstnavatel převedl zaměstnance na jinou, méně placenou práci. 8. Po povodni byl zaměstnanec převeden na odstranění napáchaných škod na stejném pracovišti. 9. Po povodni byl zaměstnanec převeden na odstranění napáchaných škod na pracovišti v jiné provozovně (ve stejném městě). 10. Pravomocným rozhodnutím soudu byl zaměstnanci, vykonávajícímu profesi řidiče, uložen zákaz činnosti řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. Po tuto dobu byl převeden na práci ve skladu. Souhlas zaměstnance Didaktická poznámka Upevňování a opakování učiva, praktická činnost. Doba trvání: 15 minut

24 VY_32_INOVACE_SP_17_09 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Motivační text Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr písemnou výpovědí, stručně odůvodněnou pouze slovy opsanými ze zákoníku práce. Napsal v ní, že zaměstnanec soustavně porušoval pracovní kázeň méně závažným způsobem (třikrát pozdní příchod). Zaměstnanec si nebyl vědom žádného provinění. Pozdní příchody, které způsobila závažná překážka (zpoždění spoje), vždy řádně napracoval a také se omluvil. Trvá na neplatnosti výpovědi. Ukončení pracovního poměru O zánik pracovněprávního vztahu O účinky skončení pracovního poměru mají zásadně budoucí charakter, tzn. že nelze ukončit pracovní poměr zpětně O důvody dané zákonem (zákoník práce) O písemně, doručené zaměstnanci i zaměstnavateli Způsoby ukončení pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru 1) dohoda o rozvázání pracovního poměru O písemná O podává zaměstnanec nebo zaměstnavatel O kdykoliv, jakýkoliv důvod O neplatí ochranná lhůta O dohoda o termínu ukončení O nutný souhlas zaměstnance i zaměstnavatele O důvody nemusí být uvedeny 2) výpověď (zaměstnanec, zaměstnavatel) O písemná, doručena druhé straně, doručování písemností O zaměstnanec nemusí udávat důvod O zaměstnavatel musí uvést důvod (pouze zákonný) O výpovědní doba O zákaz výpovědi (ochranná lhůta) O odstupné O odborová organizace O hromadné propouštění 1

25 Způsoby ukončení pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru 3) ve zkušební době O zaměstnavatel i zaměstnanec O jakýkoliv důvod nebo bez uvedení důvodu O zákaz v době pracovní neschopnosti (prvních 14 dnů, 21 dnů ) O písemně O ukončení dnem doručení, není-li uveden datum 4) uplynutím doby O pracovní smlouva na dobu určitou O ukončení prací O pokračování v práci i po uplynutí doby nebo prací, mění se pracovní poměr na dobu neurčitou (konkludentní souhlas zaměstnavatele) Způsoby ukončení pracovního poměru 5) okamžité zrušení pracovního poměru O pro pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin O zvlášť hrubé porušení pracovní kázně (není stanoveno ZP, pracovní řád) O příklady zvlášť hrubého porušení pracovní kázně Dokumenty při ukončení pracovního poměru O potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) O potvrzení o zdanitelných příjmech O potvrzení o sražených zálohách na daň z příjmu O pracovní posudek (na žádost zaměstnance) Použité zdroje O Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, EDUKO, 2010 O Ryska, R.: Příklady z právní praxe, Fortuna, 1997 O Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2

26 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_17_10 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Svět práce Ukončení pracovního poměru Didaktická poznámka Upevňování a ověřování učiva, praktická činnost. Doba trvání: 15 minut Úkol: 1. Na základě předlohy vypracujte výpověď danou zaměstnancem. Zaměstnavatel: Ing. Jaromír Dvořák, Koska, s. r. o., Ledová 15, Praha 4, vznik PP: , zařazení: technolog 2. Prostudujte dohodu o ukončení pracovního poměru a uveďte rozdíly oproti výpovědi.

27 Výpověď z pracovního poměru Jméno nadřízeného Název a sídlo zaměstnavatele Vážený pane, u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne.. zaměstnán/a jako.. Tímto v souladu s ustanovením 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem.. Výpověď byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec. V... dne.... podpis zaměstnance, datum narození, adresa trvalého bydliště Převzal/a: datum, jméno, funkce a podpis zástupce zaměstnavatele

28 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Jméno nadřízeného Název a sídlo zaměstnavatele (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í... rodné číslo... bydliště... (dále jen zaměstnanec ) uzavírají dle ustanovení 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru: Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne, na základě které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako. Pracovní poměr skončí dnem K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance. Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec. V......dne Zaměstnavatel (razítko a podpis) V... dne Zaměstnanec (podpis)

29 VY_32_INOVACE_SP_17_11 Vytvořila: Ing. Jitka Vaňková V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zákoník práce stanoví řadu podmínek, které musí zaměstnavatel i zaměstnanec (uvedeno i v pracovním řádu zaměstnavatele). zaměstnavatel: - přiděluje práci - platí za vykonanou práci - vytváří vhodné podmínky (BOZP, pracovní doba, dovolená,...) zaměstnanec: - vykonává práci osobně, řádně, kvalitně a včas - pracuje v době stanovené zaměstnavatelem (pracovní doba) - řádně hospodaří se svěřenými prostředky - chrání majetek zaměstnavatele = doba práce pro zaměstnavatele určuje a rozvrhuje do jednotlivých pracovních směn zaměstnavatel stanovená pracovní doba: - nejvyšší přípustný rozsah je 40 hodin týdně - další rozvržení: - pracující v podzemí 37,5 hodin týdně - třísměnný a nepřetržitý provoz 37,5 hodin týdně - dvousměnný provoz 38,75 hodin týdně u zaměstnance mladšího 16 let nejvýše 6 hodin denně, 30 hodin týdně u zaměstnance let nejvýše 8 hodin denně, nejvýše 40 hodin týdně zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy kolektivní smlouvy kratší pracovní doba (zkrácený pracovní úvazek, např. ženy pečující o děti do 15 let) obvykle pětidenní pracovní týden začátek a konec pracovní doby rovnoměrná pracovní doba nerovnoměrná pracovní doba, nesmí přesáhnout 12 hodin denně konto pracovní doby (kolektivní smlouva) pevná pracovní doba pružná pracovní doba práce v noci evidence pracovní doby pracovní smlouva 1

30 zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách práce mladiství nejdéle po 4,5 hodinách práce délka přestávky nejméně 30 minut rozvržena do více částí, jedna alespoň 15 minut přestávka na jídlo a oddech nezapočítává se do pracovní doby bezpečnostní přestávka se do pracovní doby započítává doba na jídlo a oddech bez přestávky se započítává do pracovní doby práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele (např. organizační důvody) nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývá z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a je konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn není, jestliže zaměstnanec napracovává volno nesmí přesáhnout 8 hodin týdně a 150 hodin ročně zákaz práce přesčas u těhotných žen a žen pečujících o dítě mladší než 1 rok doba přesčasu je započítána do odpracovaných hodin a náleží mzda příplatek práce konaná mezi 22. a 6. hodinou lékařské vyšetření (pro schopnost práce v noci) sociální zajištění občerstvení, pitný režim prostředky k první pomoci možnost zavolat lékařskou pomoc příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku (stanoveno v pracovní smlouvě) Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popel z kamen a utříti prach. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředních pracovat bez vyzvání přesčas. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiných knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky. Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, EDUKO, 2010 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání PREZENTACE ŠKOLENÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ Vzniklá v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Obsah Obsah...

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více