100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí auditu, daní, transakčního poradenství, oceňování, restrukturalizací a zpracování účetní a mzdové agendy. Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & BD Manager T / E /

2 Sankce se dotknou každého třetího podnikatele Z údajů poradenských společností v sektoru malých a středních podniků (pozn. do 250 zaměstnanců) vyplývá, že nějakou sankci státním institucím zaplatí každý rok téměř 35 % subjektů. Výše sankcí u jednotlivých společností se může značně lišit, 61 % společností zaplatí průměrně sankce nižší než Kč, naopak sankce přesahující částku Kč byly uvaleny pouze na necelých 9 % společností. Průměrná sankce je sice nižší než 20 tis. Kč, avšak při celkovém počtu podniků a podnikatelů v tomto sektoru v České republice přes 1,1 milionu lze vyvodit, že objem často zbytečně placených sankcí se celkově pohybuje až v řádech stovek milionů korun ročně. Při srovnání sankcí od státních institucí s hospodářským výsledkem přicházejí podnikatelé v průměru o 3,5 % svého zisku. Navíc vzhledem ke skutečnosti, že sankce jsou daňově neúčinným nákladem, dochází ke snížení zisku společnosti, avšak základ daně se nemění, a společnost tak prakticky odvede daň navíc i ze sankce. Jaroslava Hanková ze společnosti APOGEO, s.r.o., komentuje tuto skutečnost následovně: Nejčastějšími sankcemi společností menšího a středního rozsahu jsou pokuty za opožděné podání daňového přiznání a úroky z prodlení za opožděné placení daňových povinností či záloh. Tyto termíny si totiž klienti musejí hlídat sami a ze zkušenosti víme, že nemalá část na to v průběhu roku alespoň jednou zapomene. Na internetu se v nedávné době objevila volně přístupná mobilní aplikace, která má pomoci sankcím z nedbalosti předcházet. Myšlenka na vytvoření aplikace, která uživatelům pomůže s hlídáním termínů a placením daní, nás napadla před zhruba rokem a půl, když jsme spočítali, jaké množství peněz každoročně podnikatelé či firmy zaplatí z nepozornosti s hlídáním termínů. V ten moment jsme se rozhodli vytvořit univerzální aplikaci, která by pomohla tento problém odstranit, vysvětluje David Mejsnar, daňový poradce stojící za myšlenkou vytvoření aplikace Daníček. Jak aplikace funguje, jsme se zeptali Petra Cholenského ze společnosti StandBy: Je stále těžší se v daňové džungli, jakou máme v ČR, orientovat a neustále kontaktovat poradce je zbytečně nákladné. Proto vítám jakýkoliv nástroj, který situaci zjednoduší. Hlídání daňových termínů v mobilu spolu s instrukcemi pro platbu a aktuálními informacemi kdykoliv k dispozici považuji za velmi užitečné.

3 počet SME v ČR ke konci roku 2014 Údaje Českého statistického úřadu z roku 2010 extrapolované do roku ,59 % společností platilo sankci Na základě dat klientů za poslední 3 roky (cca 450 společností) počet SME platící sankci Celorepublikový odhad na základě řádků 1 a průměrná sankce Na základě dat klientů za poslední 3 roky (cca 450 společností) 60,87 % z toho sankce do 5 tis. CZK Na základě dat klientů za poslední 3 roky (cca 450 společností) 8,70 % z toho sankce nad 50 tis. CZK Na základě dat klientů za poslední 3 roky (cca 450 společností) 3,50 % sankce/zisk Na základě dat klientů za poslední 3 roky (cca 450 společností) Aplikaci můžete stáhnout zde: Verze pro Android Verze pro ios Zdroj: David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction,

4 Nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky Starý rok zatáhl oponu a na jevišti se představuje rok Jak moc bude bohatý na změny, se teprve ukáže. Mnozí z nás se stále ještě prokousávají novým občanským zákoníkem či zákonem o obchodních korporacích a je na čase se připravit na změnu další. Jak se říká štěstí přeje připraveným. V květnu roku 2014 byl Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a americkou Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydán nový mezinárodní účetní standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Tento standard bude závazný od , případně od pro společnosti, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném finančním trhu, vykazující v souladu s US GAAP. Standard se dotkne všech společností, které sestavují závěrku podle IFRS, případně i těch, které jen připravují účetní informace dle IFRS pro účely konsolidace. Jeho použití u českých firem bude ale záviset na tom, kdy standard schválí EU. Podstatou standardu je, že výnosy jsou účtovány k okamžiku kontroly nad dodaným zbožím nebo službami na zákazníka v částce předpokládané odměny, kterou by účetní jednotka měla podle očekávání za toto zboží nebo služby obdržet. Principy standardu IFRS 15 budou aplikovány pomocí pětistupňového modelu. Tento model bude používán pro určení výše, času a způsobu vykázání výnosů ze smluv se zákazníky. 1. krok: Identifikace smlouvy se zákazníkem Principem tohoto kroku je určit jednotlivé uzavřené smlouvy. Jestliže společnost uzavřela více smluv ve zhruba stejném období a se stejným zákazníkem, může je spojit a účtovat o nich jako o jedné smlouvě, pokud jsou splněna určitá kritéria. Standard se použije na smlouvu v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že společnost dostane protihodnotu, na kterou má dle smlouvy nárok.

5 2.krok: Identifikace jednotlivých povinností plnění ze smlouvy Zde je klíčovým určení odlišnosti zboží či služeb. Standard stanoví, že zboží či služba jsou odlišné, jestliže zákazníkovi přinášejí užitek samostatně nebo společně s dalšími snadno dostupnými zdroji a jestliže je možné je oddělit od ostatních slibů ve smlouvě. Každé zboží či služba, které je odlišné, představuje samostatnou povinnost plnit. Příkladem může být i záruka na prodané zboží, které je pro standard samostatným plněním. Cena takovéto záruky bude vyčíslena a vykazována časově rozlišená dle doby záruky. Nebude tak účtována do výnosů v okamžiku prodeje výrobku. 3. krok: Stanovení transakční ceny Transakční cena představuje částku, kterou společnost obdržela nebo očekává, že ji obdrží za dodávku zboží či služeb. Může být fixní či variabilní (odhad). Při určení hodnoty výnosů je třeba zohlednit faktor času, jestliže platba neodpovídá době dodání (např. platba předem). Stejně tak musí společnost zohlednit kreditní riziko, hodnotu nepeněžní odměny i protihodnotu, kterou zákazník nebude hradit (např. poukázky na slevu). 4. krok: Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit V této části musí společnost transakční cenu rozdělit určitým poměrem mezi jednotlivé povinnosti plnění. Tzn. na cenu, za kterou by dané zboží či služba byly dodány samostatně a nezávisle na ostatních plněních vyplývajících ze smlouvy. 5. krok: Vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnit Tento okamžik nastává ve chvíli, kdy zákazník získá kontrolu nad dodaným zbožím či službou. Tzn. chvíle, kdy má zákazník možnost rozhodovat o užívání a získání užitku z daného zboží či služby. Součástí standardu je aplikační příručka, která by měla napomoci uživatelům při uplatňování tohoto standardu.

6 Nový standard povede k vykazování výnosů v jiném období, než je tomu doposud a pro společnosti to bude znamenat nutné změny v oblasti evidence smluv. Současně bude od společností vyžadován větší odborný úsudek, který se váže na větší míru používání odhadů, aby se správně vymezila jednotlivá samostatná plnění a alokovaly na ně příslušnou část protihodnoty. Jak je již v úvodu napsáno, štěstí přeje připraveným a tak by se společnosti již nyní měli zabývat tím, kterých smluv se nový standard bude dotýkat. Zdroj: Eva Kubů, Audit Senior Consultant,

7 Brno: Privatizace bytového fondu Znalecký ústav APOGEO Esteem vyhotovil odborný posudek na právní a ekonomické posouzení a vyhodnocení pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

8 Jak se může lišit zdanění přivýdělku? Každým rokem roste počet zaměstnanců, kteří si k příjmu ze zaměstnání přivydělávají, ať už z nutnosti, nebo díky dobré příležitosti. Ukažme si na praktických příkladech, jak se může zdanění takového přivýdělku lišit v závislosti na druhu příjmu. Zaměstnanci si mohou přivydělávat např. druhým zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností, pronájmem, na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Míra zdanění se u jednotlivých způsobů liší. Zaměstnanci z hrubé mzdy vždy odvádí povinné sociální a zdravotní pojištění: mají tak vyřešen svůj pojistný vztah a při výpočtu zdanění z přivýdělku platí v některých případech určité výhody. 1) Druhé zaměstnání nebo dohoda o pracovní činnosti nad Kč hrubého měsíčně V obou těchto případech se z hrubé mzdy odvádí sociální i zdravotní pojištění. Základní sleva na poplatníka ve výši Kč může být uplatněna pouze u jednoho zaměstnavatele a většinou tomu tak je u hlavního pracovního poměru, u kterého bývá vyšší hrubá mzda. U přivýdělku se tedy neuplatní. Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Při přivýdělku měsíčně po dobu 6 měsíců bude zdanění následující: hrubá mzda Kč daň z příjmu Kč ( x 1,34 x 15 %) sociální pojištění Kč ( x 6,5 %) zdravotní pojištění Kč ( x 4,5 %) čistý přivýdělek Kč

9 2) Příjem ze samostatné výdělečné činnosti Jak již bylo zmíněno výše, u zaměstnanců se povinné sociální a zdravotní pojištění odvádí z příjmu ze zaměstnání. Případná samostatná výdělečná činnost je u nich tedy považována za vedlejší. V tomto případě se sociální pojištění neplatí, pokud hrubý zisk za celý rok nepřesáhne Kč. Tento limit se poměrně snižuje při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku. Zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu. Základní sleva na poplatníka ve výši Kč je uplatněna u příjmu ze zaměstnání. Při hrubém zisku (= příjmy výdaje) Kč ze samostatné výdělečné činnosti, která trvala po celý rok, zdanění bude následující: hrubý zisk Kč daň z příjmu Kč ( x 15 %) sociální pojištění 0 Kč (hrubý zisk je do limitu) zdravotní pojištění Kč ( x 50 % x 13,5 %) čistý přivýdělek Kč 3) Dohoda o provedení práce Pokud měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne Kč, neodvádí se z ní povinné sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu se počítá pouze z hrubé mzdy. Pokud Kč přesáhne, odvádí se sociální a zdravotní pojištění z celé hrubé mzdy a daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy. Základní sleva na poplatníka ve výši Kč je opět uplatněna u příjmu ze zaměstnání. Při přivýdělku měsíčně po dobu 6 měsíců bude zdanění následující: hrubá mzda Kč daň z příjmu Kč ( x 15 %) sociální pojištění 0 Kč zdravotní pojištění 0 Kč čistý přivýdělek Kč

10 4) Příjem z pronájmu Z příjmu z pronájmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Výdaje je možné uplatnit buď ve skutečné výši, nebo 30% výdajovým paušálem. Základní sleva na poplatníka ve výši Kč je opět uplatněna u příjmu ze zaměstnání. Při ročním příjmu z pronájmu nemovitosti ve výši Kč, se kterým nemáme spojené žádné náklady, je možné výdaje uplatnit paušálem, a to ve výši Kč. Zdanění pak bude následující: hrubý zisk Kč daň z příjmu Kč ( x 15%) sociální pojištění 0 Kč zdravotní pojištění 0 Kč čistý přivýdělek Kč Jak je vidět, u vybraných způsobů přivýdělku se celkové zdanění výrazně liší. Druh přivýdělku tedy značně ovlivňuje i celkové zdanění. U pasivního příjmu (pronájem) je přitom zdanění nejnižší. Zdroj: Iva Koucká, Deputy Senior Accountant, Payroll Accountant,

11 Proč podnikat v zahraniční či off-shore jurisdikcích Řada podnikatelů, ať už již úspěšných, nebo teprve začínajících, podniká v zahraničí. Důvodů, které k tomu mají, je rozhodně dost. Čeští podnikatelé dnes zdaleka nepodnikají jen v rámci ČR, ale své zákazníky mají často po celém světě. Zejména mladí podnikatelé provozují činnost prostřednictvím internetu v zahraničí, kde distribuují různé zboží, zprostředkovávají internetové služby, prodávají webové aplikace, software, licence apod. Tam ale reálně nemohou podnikat např. prostřednictvím českého s.r.o., jelikož to je v zahraničí entita zcela neznámá a nepožívá důvěry tamní veřejnosti. Čeští podnikatelé jsou proto nuceni používat jejich klientům známé právní formy. Jednoduše řečeno amerického nebo britského spotřebitele nijak nedonutíte, aby Vám za Vaše byť kvalitní zboží či služby poslal peníze na účet společnosti z bývalého Sovětského svazu. Některé specializované internetové služby navíc spolupracují pouze se společnostmi, které se řídí stejným či jim známým právním řádem jako ony samé. U některých velkých zahraničních korporací také spolupráci se společnostmi, jako je české s.r.o., velmi přísně regulují jejich oddělení řízení rizik, což často velice ztěžuje, či rovnou znemožní obchod samotný. V důsledku nedávných novel právních předpisů došlo mj. ke zrušení anonymních akcií, a řada podnikatelů byla proto doslova nucena přikročit k anonymizaci svých akcií prostřednictvím zahraničních společností. Důvodem, proč nebýt vidět, však vůbec není to, že by daná osoba potřebovala ukrýt své nějak pochybně nabyté prostředky. Podnikatele k tomu vedou naopak naprosto legální, pochopitelné a oprávněné pohnutky. Pokud totiž podnikáte např. v oboru zdravotnictví, pohledávek nebo jen dobře vyděláváte, je anonymita možná jedinou zárukou Vašeho soukromí a bohužel často i Vaší osobní bezpečnosti. Z praxe známe řadu mediálně známých případů, kdy se úspěšný podnikatel stal terčem kriminálních živlů jen proto, že se o jeho úspěchu prostě ví. Došlo také k řadě případů, kdy se zcela po právu vymáhaný dlužník mstí, popř. vyhrožuje věřiteli, který dluh oprávněně vymáhá. Některá zdravotnická zařízení zase potřebují svým klientům umožnit anonymní úhradu svých služeb, aniž by každý bankovní úředník viděl, že klient hradil specializovanou lékařskou péči, např. plastiku. Druhotným důvodem je také vstřícnost ze strany zahraničních úřadů a v řadě zemí také poněkud stabilnější právní prostředí. Vždyť v ČR jsou zákony měněny, rušeny nebo schvalovány rovnou nové v podstatě nepřetržitě.

12 Daňové, poplatkové a administrativní zatížení podnikatelů v ČR je velmi vysoké, a to i přes různá tvrzení, že je srovnatelné s ostatními státy. Z tohoto důvodu je jedním z frekventovaných důvodů použití zahraniční (či off-shore) firmy pro daňovou optimalizaci, jelikož většinou umožní velmi výhodné (či rovnou paušální či téměř nulové) zdanění oproti českému prostředí. Na využití legální struktury, která má reálné opodstatnění, pak není nic nezákonného a rozhodně nelze nikoho nutit, aby platil více daní, než je povinen ze zákona. Je ovšem potřeba vzít v úvahu, že pro český finanční úřad tedy dnes není např. zjištění, že český občan např. podniká ve Velké Británii nebo na Kypru a jakým způsobem své příjmy zdaňuje, nijak problematické. Pozornosti úřadů pak neujde zvlášť tehdy, když je firma na uváděné adrese nekontaktní, má v české bance založen bankovní účet, kde je občan ČR disponentem, nebo dokonce identifikovaným koncovým vlastníkem firmy, nemá webové stránky, telefonní čísla a zkrátka naplňuje všechny znaky prázdné schránky. Použití zahraniční či off-shore firmy ale v současné době oceňují především začínající podnikatelé (tzv. start-upy) a menší a střední podniky s vysokým růstovým či rozvojovým potenciálem, které získávají prostředky na svůj start či rozvoj z řad soukromých investorů nebo z fondů rizikového kapitálu. Zahraniční společnosti totiž ještě stále umožňují mnohem kreativnější nastavení možností jejich řízení a správy, spočívající např. v odlišné právní úpravě než české. V této souvislosti jak příjemce investice, tak i investor oceňují např. ustálené smluvní doložky, jako jsou tzv. lock-upy, které omezují možnosti zakladatelů prodat své podíly bez souhlasu společníků, nebo tzv. anti-dilution v podobě full ratchet či weighted average, které upravují ředění akcií a podílů při zvýšení kapitálu vydáním nových akcií, nebo také reverse vesting, který upravuje situace, kdy může dojít porušením povinností společníka až ke ztrátě podílu. Ruku v ruce s touto kreativitou však rostou také nároky na úpravu vnitřních poměrů společností, a tedy i rizika. Je tedy nesporné, že podnikatelé mají řadu naprosto relevantních a zákonných důvodů pro použití zahraniční (či off-shore firmy). Těm, kdo o pořízení zahraniční firmy uvažují, je však třeba přinejmenším doporučit využití služeb odborných poradenských společností s daňovými poradci s mezinárodními zkušenostmi. Většina firem, které se v ČR zakládáním zahraničních společností zabývají, totiž tento poradenský mandát vůbec nemá a jedná se jen o prodavače. Jaká rizika z toho pro klienta vyplývají, je celkem jasné. Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies,

13 SVĚT APOGEO Na co nezapomenout v dubnu 2015? Středa DPPO/ DPFO Daň z příjmů Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2014 a uhrazení vypočtené daně, s výjimkou poplatníků, jejichž účetní závěrka podléhá zákonnému auditu, a poplatníků, kterým daňové přiznání zpracovává a podává na základě plné moci daňový poradce, doručení plné moci pro zpracování daňového přiznání daňovým poradcem místně i věcně příslušnému správci daně Středa DPPO Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období kalendářního roku Středa DPFO Zdravotní pojištění Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za březen Čtvrtek Ostatní Spotřební daň Splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daně z lihu) Středa Ostatní Silniční daň Záloha na daň za I. čtvrtletí 2015

14 Pondělí DPFO Nemocenské pojištění OSVČ Platba pojistného za březen Pondělí DPFO Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pondělí DPH Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) Záloha na pojistné osob samostatně výdělečné činných za březen 2015 Daňové přiznání a splatnost daně za I. čtvrtletí Pondělí DPPO Odvody z mezd Odvod pojistného a záloh na daně závislé činnosti z mezd za březen Pátek Ostatní Spotřební daň Splatnost spotřební daně z lihu za únor Pondělí DPH Daňové přiznání a splatnost daně za březen 2015 a za I. čtvrtletí 2015, souhrnné hlášení za březen 2015 a I. čtvrtletí 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za březen 2015 a I. čtvrtletí Pondělí Ostatní Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně za březen Pondělí Ostatní Spotřební daň Daňové přiznání za březen 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za březen Čtvrtek DPPO Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen Čtvrtek DPPO Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovnám úrazu nebo nemoci z povolání Splatnost pojistného za II. čtvrtletí 2015

15 Čtvrtek DPFO Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Čtvrtek DPFO Pojistné na zdravotní pojištění Doložení skutečnosti, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob osoby samostatně výdělečně činné za rok 2014 zpracovává na základě plné moci daňový poradce Doložení skutečnosti, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činné za rok 2014 zpracovává na základě plné moci daňový poradce

16 Předejděte zbytečným pokutám či úrokům z prodlení APLIKACE DANÍČEK EFEKTIVNÍ HLÍDAČ VAŠICH DANÍ Bernáku navíc ani tronícek! V čem Vám pomůže? Hlídá za Vás termíny. Srozumitelně poradí s platbou daně a záloh. Umožňuje předcházet zbytečným sankcím. Informuje o novinkách a zajímavostech. Kalendář Termíny záloh, daní, pojistného, platební pokyny dle individuálního nastavení. Nabídka školení ve spolupráci se zajímavými partnery. Sazby Aktuální daňové sazby doma. Historie sazeb z domova i ze světa. Kalkulačky Kalkulace sankcí u nejčastějších daňových prohřešků. Jednoduché ověření již uložených pokut a úroků. Zprávy Informace o novinkách a zajímavostech. Aktuální témata z oblastí daní, účetnictví a práva. Volně ke stažení na: Kontakt: APOGEO Group, SE, Ing. Jaroslava Hanková, T , E W Partner projektu:

17 PŘIŠEL ČAS NEJVYŠŠÍCH ZISKŮ Nepropásněte svou šanci do Výhodné termínované vklady Bezpečně uložíte Výhodně zhodnotíte výnos až 16,5 % za 5 let

18 SAP a Transferové ceny - řešení od S&T 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Máte již připravené podklady pro novou přílohu daňového přiznání Přehled transakcí se spojenými osobami? Používáte ve Vaší skupině SAP? Víte, že S&T ve spolupráci s APOGEO nabízí řešení pro výstup podkladů přímo z Vašeho SAPu? Základní principy n Integrované řešení v rámci SAP systému n Centrální místo a nástroj pro křížové odsouhlasení a reportování vzájemných vztahů n Proklik na detail kontrola a doložení reportovaných hodnot dle konkrétních dokladů n Lze zahrnout jak společnosti využívající SAP, tak i definované podklady od sesterských společností které využívají jiné účetní systémy n Zajištění souladu technického řešení s aktuální legislativou ve spolupráci s daňovými poradci Proč se tím mám zabývat? Uvedená příloha daňového přiznání bude vyžadována již za transakce roku Identifikační číslo Samostatná příloha k položce 12 I oddílu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Přehled transakcí se spojenými osobami 01 Název spojené osoby 02 Identifikační číslo spojené osoby 03 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo: Kód: A Transakce se spojenou osobou Řádek Název položky Je lépe sbírat 1 Dlouhodobý data nehmotný automaticky majetek průběžně, než následně pracně dohledávat až na základě požadavku daňové kontroly. 2 Dlouhodobý hmotný majetek Vzhledem k předpokládanému prostoru pro zlepšení daňového výnosu bude 3 Dlouhodobý finanční majetek tato příloha jistě brzy předmětem daňových kontrol. 4 Zásoby materiálu, výrobků a zboží B Transakce se spojenou osobou Jak mohu S&T řešení získat? Řádek Název položky Výnos Náklad V několika jednoduchých krocích Vám pomůžeme získávat podklady pro 1 Služby nové hlášení přímo z Vašeho SAPu: 2 n Analýza specifik a návrh metodické koncepce v souladu s existující dokumentací převodních 3 Úroky cen 4 Licenční poplatek (vč. software) Celkový objem ostatních transakcí n Instalace základního řešení C Transakce se spojenou osobou Vyplní se v tis. Kč n Nastavení Řádek Název vazeb položky z Vašich konkrétních účetních postupů a korporátních Přijaté Vyplacené struktur 1 n Sběr 2dat Podíly o transferových na zisku pohybech n Periodické vyhodnocení 3 Úvěrové finanční nástroje Ostatní složky vlastního kapitálu Výnos (prodej) Vyplní se v tis. Kč Vyplní se v tis. Kč Pořizovací cena (nákup) Zvýšení Snížení 4 Poskytnutí bezúplatného plnění*) ANO NE Máte zájem o další informace? Chtěli byste nabízené řešení osobně prodiskutovat? S&T CZ s.r.o. Na Strži 1702/ Praha Přijetí bezúplatného plnění*) ANO NE

19 Co v nejbližší době připravujeme? Workshop ve spolupráci s Bankovní akademií na téma Transferpricing Workshop ve spolupráci s Bankovní akademií na téma Mzdy Golfový turnaj pod značkou NATLAND Golf Tour

20

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Praha, prosinec 2008 Výzkumná studie Daňová politika Leoš Vítek, Jan Pavel Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze Analýza

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více