OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?"

Transkript

1 OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil v poítai. Hodn m oslovil. Psalo se v nm, že jednomu lovku nefungovalo topení. Vypadalo to na kotel. Zavolal tedy opraváe. Ten topení opravil a vysvtlil, že byl problém s termostatem. Majitel se zeptal: Teplotu mi to tady ale ukazuje dobe, ne? Opravá odpovdl: To není termostat, to je teplomr. Jaký je mezi tím rozdíl? Teplomr reaguje na teplotu okolí, zatímco termostat teplotu nastavuje. eknete mu, jaká teplota má okolo být, a on ji nastaví. Tyto informace pro vás nejsou asi nic nového, ale dotyný autor psal: S námi je to stejné. Nkteí z nás fungují jako teplomr, ale Bh chce, abychom byli termostat. To znamená, že nkteí z nás reagují na dní okolo nás. Okolo nás je smutno, tak jsme smutní. Okolo nás je beznadj, tak nemáme nadji. Okolo nás se nco dje, nálada stoupá, tak to následujeme. Amen? To je teplomr. Když ho budete penášet z místnosti ven, do ledniky, do pece, bude na to reagovat. Bude takový, jaké je jeho okolí. K tomu nás Bh ale nepovolává. Když se podíváte na Ježíšv život, tak byl termostatem. Když všichni okolo nho znli hrdinn, íkal: Nenechte se mýlit. 1 Když naopak byli v depresi, tak se ptá: Pro se bojíte? Co dlá teplomr, když je okolo bouka? Panikaí. Co dlá termostat? Spí. On je ten, kdo nastavuje prostedí. Když Ho nkdo vzbudí, dívá se na situaci pohledem: A co se vlastn dje? Bouka? A co? Uedníci volají: Vždy zahyneme! Ale vždy nemžeme zahynout! Lukáš 22:33-34 A on ekl jemu: Pane, s tebou hotov jsem i do žaláe i na smrt jíti. On pak dí: Pravím tob, Pete, nezazpívá dnes kohout, až prve tikrát zapíš, že neznáš mne. 2 Matouš 8:25-26 A pistoupivše uedlníci jeho, zbudili jej, kouce: Pane, zachovej nás, hyneme. I dí jim: Pro se bojíte, ó malé víry? Tedy vstav, pimluvil vtrm a moi, i stalo se utišení veliké. 1

2 A kdyby se lo potopila, tak pjdeme pšky! 3 Rozumíte mi? Pemýšlí úpln jinak. Amen? Ježíš se nenechal viklat okolnostmi. Když uedníci na hoe promnní uvidli Ježíše s Mojžíšem a Eliášem, íkali: Postavíme ti stan. Ježíš reaguje: V klidu. (Mk 9:2-9) Nebo když chtli sedt po Jeho pravici a po Jeho levici, íká: V klidu, v klidu, mluvíme o tom, že pjdu na kíž, víte? (Mk 10:35-40) Na druhou stranu, když byla panika, tak Ježíš ekl: Ne, ješt není mj as. (J 7:8,30) Poj me se vzepít tomu, abychom byli teplomry, abychom podléhali okolnostem a všemu, co se okolo nás dje. Bu me tmi, kteí to budou mnit. Kde ale vezmeme tu správnou teplotu? Od Hospodina. On nám ji poví. Víte, ani termostat ji nemá sám v sob. Musíte ji nastavit vy. Dnes už máme komplikovaný termostat, kdy mžete urit, jaká teplota má být veer, v noci, ve dne. Termostat nedlá nic jiného, než že ji penáší na okolí. Bh, Pán svého domu, rozhodne: Chci, aby to bylo takto. Svt a okolí na vás tlaí. Každý z nás se skládá z ducha, duše a tla. Tlo je napojené na svt, který tlaí a íká nám, jací máme být, jak máme fungovat, jak se máme mít. Na druhé stran je duch, který je u kesan plný Boha a íká nám nco zcela jiného. íká nám, jaká teplota má být. Mezi tím je naše duše, která se rozhoduje. Bu bude teplomr, pikloní se ke svtu a bude se mít a jednat podle toho, jak tlo okolí vnímá, anebo bude termostat, který se pikloní k duchu, a podle toho, co vnímá duch, bude reagovat a ovlivovat svt. Rozumíte tomu? Duše je ta, která rozhoduje. Vaše tlo vnímá zimu, horko, když bude krásné poasí, tak vám ekne, že se máte mít dobe. Když bude škaredé poasí, bude pršet, ekne vám, že máte být smutní. Je to tak? Co ale íká Bh? Cítím potebu nás povzbudit, abychom se nenechali zviklat. Posilnme se v Hospodinu jako David, který navzdory dní okolo sebe uinil to, co po nm Bh chtl. Ale abychom to umli, musíme vdt, jaká je v tu chvíli Boží mysl. Musíme vdt, jaká je Boží mysl. Musíme plakat s Bohem, hnvat se s Bohem, být neklidní s Bohem i pevracet stoly s Bohem. Víte, když vešli do chrámu a uvidli tam prodavae a smnárníky, uedníci se hned dívali do kapsy, jestli mají na koupi holoubka nebo 3 Matouš 14:26-29 A vidouce jej uedlníci po moi jdoucího, zarmoutili se, kouce: Obluda jest. A strachem kieli. Ale ihned Ježíš promluvil k nim, ka: Doufejtež, já jsem, nebojte se. I odpovdv Petr, ekl: Pane, jsi-li ty, rozkažiž mi k sob pijíti po vod. A on ekl: Poj. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vod, aby pišel k Ježíšovi. 2

3 neho takového. Když to vidl Ježíš, nco v nm povstalo. (Jan 2:14-17) Nenechal se ovlivnit prostedím. Nco v nm povstalo a v nás to musí povstat také! Musíme obrátit stoly, vzít bi a íct: Takhle pece ne! íká se, že nás prostedí formuje. Znáte tu frázi? Co ale íká Bh? Formujte prostedí! Amen. Víte v tlak vrstevník? Jasn, tlak vrstevník existuje, ale vy musíte tlait na druhou stranu! Musíte tlait vrstevníky. Vím tomu, že bychom mli být tmi, kdo ovlivují a tlaí. Nedovolme, aby vci tlaily na nás, tlame my na n! Jednou jsem byl v evangelizaním stanu, kde se dly strašné vci. Kázalo se tam uení torontského požehnání a lidé tam dlali prapodivné vci. Nechce se mi o tom ani vyprávt. Lidé v tom mst zakazovali dtem, aby do toho stanu chodily, protože se tam djí orgie. Nevil jsem, že by se kesané mohli nechat tak oklamat. Nevil jsem, že je to možné. Bylo to zvláštní. Lidé, kteí byli relativn stízliví, pod tlakem okolí podléhali. Veer jsem do toho stanu zašel. Postavil jsem se tam a okolo m se udlal kruh, ve kterém to bsnní pestalo. íkal jsem si, že je to zvláštní, a šel jsem na jiné místo. Nic jsem neíkal, jenom jsem tam stál a znovu to kolem m pestalo. Šel jsem na další místo, postavil jsem se, a stalo se to samé. Jedna paní, která tam rozdmýchávala atmosféru, si toho všimla a ekla mi, že to ruším. Zeptal jsem se: A co dlám? No, vždycky se nkam postavíš a okolo tebe to pestane. Musíš jít ven, jdi odsud pry. Tak jsem odešel. Bh nás volá, abychom se vzepeli tomu, co se dje okolo nás. Vyzývá nás, abychom v duchu použili autoritu a vzepeli se. Navzdory okolnostem. Povzbuzuje nás, abychom povstali a dlali vci, které jsou divné, protože neodpovídají okolnímu tlaku. Všichni jdou jedním smrem, a vy opaným. Kéž by nám Bh otevel oi! Kéž bychom dokázali povstat! Dnes je doba apatie. Je to tak? Je doba únavy, kompromisu a neúcty. Bh ale nechce, abychom to pijali. Nechce, aby církev reflektovala náladu a atmosféru ve svt. Chce, aby se jí vzepela a jednala jinak. Chce, aby jednala tak, jak bude jednat Bh. Proto se nemžeme dívat na svt, ale musíme se dívat na Hospodina, abychom vidli, jací máme být a jaká má být naše duše. Velmi se to týká našich dtí, ale nejen jich. Týká se to nás všech. To byl zatím úvod. Ml jsem na mysli nco jiného, a te nevím, co z toho mám íct. Dám vám vybrat. Chcete, abych vám povdl o oble- ení? O tom už jsme dlouho nemluvili, že? Nebo nco o Boží sláv? 3

4 Nebo o stánku? Nebo o Boží nevst? O stánku? Dobe, zaneme stánkem. Bh nám dal stánek a v nm cíl. Jaký je zámr stánku? Abychom se potkali s Bohem. A nejenom to, ale abychom byli takoví, jaký je Bh. Amen? Jakým zpsobem to Bh ukazuje? Co je vrchol stánku? Je to nco, co je víc než archa, víc než truhla. Je to šekína sláva. Nejde tam ani o truhlu, ani o andly. Ale o to místo, kam sestoupila Boží sláva, která všechno zastínila. Co znamená Boží sláva? Na co knží ekali? Jestli Bh ob pijme, nebo nepijme. Stánek byl stavn podle instrukcí. My se instrukcím bráníme, bráníme se zákonm. Dnes je taková doba, a tak se církev brání zákonm. Jen aby náhodou nkdo neml njaké pravidlo. Ale Bh dal pesné instrukce: Bude to takto. Když Uza vztáhl ruku, aby zachytil padající truhlu smlouvy, když ji nesli jinak, než mli, co Bh udlal? Udlal s nimi jednání a ekl: Prosím vás, ne, ono je to teba trošiku jinak... Ne, Uza na míst zemel! (2Sam 6:3-7) Bh má svj zpsob, jakým chce, abychom k Nmu pistupovali. Tak Bh pikázal postavit stánek, a ekl: Stvrdím to dílo svou peetí, tím, že tam bude moje pítomnost, moje sláva. 4 Když se Boží sláva vzdaluje, znamená to, že Bh íká: To není správn! To není dobe! Víte, co se stalo s Élím a jeho syny. Bh ekl: Tohle není dobe. Když jeho synové zemeli, i Élí zemel, a jeho snacha prorokovala. Nazvala svého syna Ichabod a ekla: Boží sláva se vzdálila. (1Sam 4:21) V Bibli vidíme dv vci. Jednak pítomnost Boží, když Boží sláva pichází, a jednak vzdálení Boží, když Boží sláva odchází. Potebujeme uvidt a pochopit, že cílem je Boží sláva. Co totiž Boží sláva udlá? Pevýší a nahradí lidskou slávu. Všechny vci, které byly do té doby vidt, Boží sláva zastíní. A tak Bh chce, abychom nebyli obnaženi. Víte to? Nevím, jaký máte kesanský nebo teologický názor na obleení. Byl jsem na konferenci v Americe a mluvil jsem o tom, že lidé íkají: Na tom pece nezáleží. Co si o tom myslíte vy? Záleží na tom, nebo nezáleží? Záleží. 4 Exodus 40:33-34 Naposledy vyzdvihl sí vkol píbytku a oltáe, a zavsil zastení brány sín. A tak dokonal Mojžíš dílo to. Tedy pikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila píbytek. Leviticus 9:6 I ekl Mojžíš: Toto jest ta vc, kterouž pikázal Hospodin. Vykonejtež ji, a ukáže se vám sláva Hospodinova. 4

5 Záleží Bohu na tom, jak jsou lidé obleeni? Urit. Pijde vám, že Bohu záleželo na tom, aby byl stánek postavený pesn? Bylo to dležité? Poj me se podívat do 25. kapitoly knihy Exodus. Celá kapitola mluví o nábytcích, které mají být ve svatyni. To je dost. Kapitola 28 je ale podstatn delší. Popisuje, jak má být obleený Aron a jeho synové. Mohli bychom dlouho vyprávt o svatyni a o jednotlivých nábytcích ve stánku a stejn veliká kniha by mohla vzniknout na téma, co ml Aron na sob. Amen? Tady budeš mít zvoneek a jablíko, tady budeš mít 12 kamen a bude to na zlaté desce. Te mi eknte, že Bohu nezáleží na obleení! Pro Bh zvolil takovou vc? Pro se Bh zabývá módou? Mimochodem, Bh byl první módní návrhá. Adam s Evou byli první, koho oblékl. Tehdy letlo kožené obleení. Pro si myslíte, že Bh ekl, když byli obleeni do neho jiného, že to je špatn? Musíte být obleeni do kže. Musíte být obleeni do kže, za kterou bylo zaplaceno smrtí. Rozumíte mi? Ješt mi eknte jednu vc: Myslíte si, že Adam s Evou byli nazí, než zhešili? Opravdu si myslíte, že Adam s Evou chodili po zahrad Eden a nevšimli si, že jsou nazí? Myslíte si, že byli mén inteligentní? Nebyli nazí, protože to není Boží princip. Byli obleeni do Boží spravedlnosti. Když zhešili, byla najednou Boží spravedlnost pry. Podívali se na sebe a zjistili, že jsou nazí. Pocit nahoty je pocit, který nám dává Bh. Pokud jste nazí, mli byste se stydt. Svt íká nco jiného: Nesty te se. A lidé chodí ím dál víc nazí. Zaíná to tím, že se obleení zkracuje a zkracuje, až už není co zkracovat. Nkteí lidé dnes mezi sebou chodí úpln nazí. Jsou celé pláže, kde lidé chodí nazí, a dokonce na vtšin pláží na svt už lidé chodí tém nazí. Dámy chodí nahoe bez a nestydí se. Stydíte se, když jste nazí? Mli byste! Má to být pirozené, protože je to nco, co Bh do lovka vložil. Je to signál, že nco je v nepoádku. Máte tak rozpoznání, že nco je špatn. Bh chce, abychom pochopili, že když jsme nazí, potebujeme se obléct. Adam s Evou se oblékli, ale oblékli se jinak. Kdo vymyslel celý princip oblékání? Kdo ho zavedl, kdo o nm v Bibli mluví? Bh byl první módní návrhá, když ekl: Ne, ne, fíkové listy ne, to je špatn. Pro na tom záleží? Myslíte, že byli málo pikrytí? Bylo to nepraktické? Bh íkal ne, protože to odporovalo zámru a urité zpráv, kterou musí naše oble- ení zvstovat. Vaše obleení musí lidem kolem vás zvstovat, že to už není spravedlnost, kterou jste obleeni. Vaše obleení zvstuje to, co se 5

6 stalo, co se muselo stát a co se bude muset v budoucnu stát, abyste mohli být znova obleeni. Nkdo musí zemít. Rozumíte mi? Myslíte, že Bohu záleží na obleení? Bezpochyby ano. A pro? Protože to, co si oblékáme, nco svtu zvstuje. Nenechte se oklamat, že tím nechcete nic íct. Pokud budete obleeni zpsobem, který nechce nic íct, tak íkáte: Nechci nic íct. Pokud si na sebe bez pemýšlení obleu první triko, které popadnu, a první kalhoty, které jsou na ad, a je mi jedno, kam jdu, za kým jdu a co tam budu dlat, tak íkám: Mn je to jedno. Nemám žádnou úctu k vám ani vi svtu ani vi pravidlm. To íkáme. Dnes se tomu íká ležérní elegance. Pokud si vezmu kalhoty s dírou a píliš velkou košili, co tím íkám? Mn je to jedno. Neuznávám žádná pravidla. Neuznávám, že nkdo ekl, že nco je správn, a nco špatn. Vzpoura! Je to tak. Když mám cvoky na bund, co tím o sob íkám? Nenechte se oklamat. To, co máme obleené, zvstuje njakou zprávu. Bohu na tom velmi záleží. Uvažovali jsme o tom, že bychom nkdy mohli udlat módní pehlídku pro dti. Vzali bychom njaké katalogy, vystíhali obrázky a povídali si o tom, co si myslí, že je spravedlivé, a co nespravedlivé. Pak bychom vyadili nespravedlivé obrázky na jednu stranu, spravedlivé na druhou stranu a hledali bychom prvky, které nám mluví o spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Kristýnka nkde našla krásnou otázku: Zeptejte se svých dtí, hlavn dcer, ale i syn, s jakým zámrem se oblékají. Jaký mají v oblékání cíl? Vy jste nevdli, že máme mít cíl? Nevíte, že lidé mají v oblékání cíl? Mají, jen o nm nkdy nepemýšlí. Nenechme se mýlit. Hodn na tom záleží. eho chceme docílit? Nkdy se mi zdá, že u dtí ekáme na uritý vk, ve kterém to pijde pirozen! Nepijde, jenom se to schovává do jiné formy, která není tak nápadná. Co si myslíte o malých dtech, které bhají nahé na pískovišti? Nikdy jste to nevidli? Ale jist! Hlavn u vody, u rybníka. Je to dobe, nebo špatn? Nechali bychom to? Vždy to jsou malé dti, ješt nic nechápou. Na co ekáme? Víte, svt vyuuje dti už odmalika. Ony se na to dívají, zvykají si a stává se to normou. Dti se uí nestydt se. Dti by se mly stydt! Nkdy dokonce rodie chodí doma nazí nebo polonazí. I kesané. Pro? íkají: Jsme doma, tady se nemusíme stydt. Nestydíme se? Nerozumíme, že tím ukazujeme njakou zprávu, která je v rozporu s Božím zámrem? Bh nám íká, abychom se oblékli. Abychom se pikryli. Nevím, že je spravedlivé, abychom dti uili tyto principy, a pitom se doma promenádovali v trenkách, protože je pece léto, tak co. To je nco nespravedlivého. Nebu me teplomry, které 6

7 odráží názory a chování svta. Ale jako termostat se ptejme: Bože, jak bys chtl, abychom byli obleeni? Moje dti jsou obleeny uritým zpsobem. Pro si myslíte, že jsou tak obleené? Myslíte si, že to od narození samy chtly, anebo je to proto, že jako jejich otec chci, aby m svým obleením reprezentovaly? Dti to po ase pijmou. Dnes bych tžko donutil nejstarší dceru jít na shromáždní v kalhotách. Takže to pijaly do sebe a to je dobe. Ale zaíná to tím, že jako otec mám právo urovat, jak moje dti budou obleené. Slyšíte to? eknu vám tu vtu ješt jednou. Jako otec mám právo urovat, jak budou moje dti chodit obleené, aby m reprezentovaly. I Bh jako Otec má právo urovat, jak mají chodit Jeho dti obleené, aby Ho reprezentovaly. Anebo myslíte, že On jako Otec na to má menší právo než já? Myslíte si, že otec má právo vyjadovat se k tomu, jak mají chodit obleené jeho dti, aby ho reprezentovaly? Nkdy se u menších dtí stane, že vybhnou polonahé, upadne jim plína nebo nco takového. Co v tu chvíli udlá rodi? Skoí po dítti, protože to je i jeho ostuda. Není to ostuda jenom toho dítte, ale i rodie. Lidé jsou pochopiteln shovívaví a obas se taková situace stane, ale dti tím vystavují rodie urité ostud. Je to tak? Svým zpsobem vystavujeme ostud našeho Otce, když íkáme: Jsem Kristv. Když se lidé na nás podívají, udlají si obrázek o našem Otci. Když jdeme s rodinou do obchodu, všichni lidé se otoí. Zažil jste to nkdo? Ti lidé se otoí už jenom kvli tomu, jak jsme obleeni. Jako bychom byli odjinud. Myslím, že se to stalo seste Ev, když jsme byli na Jamajce. Prodava jí chtl nco prodat, ale protože nevdl, jak se jmenuje, z dálky na ni volal: Hej, ty kesanská ženo!! Kdybyste se rozhlédli okolo, okamžit byste vidli rozdíl mezi vícími a nevícími. Ten Jamaian asi nebyl vící. Byl to prodava, který chtl na parkovišti nco prodat. Ptali jsme se ho, pro na ni tak volal, a on ekl: Tak se na sebe podívejte, mn je pece jasné, že jste kesané. Víte, jak jsme vypadali? Úpln normáln. Co myslíte, že jsme mli obleeného? Košili, triko, kalhoty nebo šaty. To je, prosím vás, kesanské obleení. To znamená, že lidé okolo museli mít obleeného nco jiného, nebo nco neobleeného. Kdybych si myslel, že to je jenom njaká drobnost, tak bych tady netrávil ani váš, ani svj as. Ale vím, že nás Bh nabádá, abychom zaali pemýšlet o obleení. Naše obleení je jenom stín Božího zámru. 7

8 Je to jenom pedobraz, stín. Víte, jaký je rozdíl mezi stínem a realitou? Obrovský. Stín je dvourozmrný, nebarevný, šedivý. Pedstavte si, že bych vám ekl: Ukážu vám svou nádhernou ženu. Tšili byste se, ale já bych vám ukázal jen její stín. ekli byste: Aha, to je dobré. Ona je thotná? Já na to: No, ona je thotná, ale není nádherná? Ano, asi ano, ale musím dost zapojit fantazii a víru v to, co íkáš. Pochopte, že rozdíl mezi stínem a tím, co Bh chce opravdu íct, je obrovský. Bh k nám mluví v obrazech proto, aby pozdvihl naše pemýšlení. A tak zatímco bojujeme s obleením, jak má být dlouhé nebo široké, uniká nám zámr, který Bh chce mít v nás. Bh vás nabádá, abyste se oblékli. Víte to? Ve Zjevení, v Izaiáši, ve Starém zákon, v Novém zákon vám Bh íká: Oblete se! Pro? Co nám íká svt? Svléknte se. Je to tak, nebo si vymýšlím? Vnímáte ten trend? Bh vám naopak íká: Oblete se, chodit nazí je ostuda. Poj me se podívat teba do Izaiáše 52:1: Probu se, probu se, oblec se v sílu svou, Sione, oblec se v roucho okrasy své, ó Jeruzaléme, msto svaté; nebo nebude již více na t dotírati neobezaný a neistý. Kdo je Sion? To jsme my! Bratí, tak vám praví Hospodin: Probu te se! Probu te se, oblete se ve svoji sílu! Co je to obleení? Když se podíváte na lovka, co vidíte? Jeho obleení, že? Jeho obleení, skrze které vám nco íká, aniž by promluvil jediné slovo. Když jsme obleeni v sílu, musí to být na nás vidt. Oblete se v sílu! Navlékni si sílu, aby když t nkdo uvidí, uzel sílu. Bh chce, abychom se jako Sion, jako církev, oblékli, aby bylo vidt, že máme sílu. Potom se lidé budou ptát: Kdo ti dává sílu? Kde tu sílu bereš? Bh chce, abychom se oblékli. Sione, oble se v sílu! Oble se v roucho okrasy své! Myslíte si, že Bh chce, abychom se okrášlovali? Ano. Pochopiteln, on to koriguje, abychom se náhodou neokrášlovali jinak, než chce. Ale Bh chce, abychom se okrášlovali. Co myslíte, že dlá nevsta? Pipravuje se, obléká, umývá, upravuje si vlasy, zdobí se. Nevsta na tom pracuje. Na koho všichni na svatb ekají? Na píchod nevsty. A jaká bude? Krásná. Už jste nkdy slyšeli, že by se íkalo, že ženich byl krásný? Krásná je nevsta, že ano? Pro si myslíte, že to tak je? Bh to tak stvoil. eká se na nevstu, že se ozdobí, bude krásná a bude zvstovat njakou zprávu. Nevsto Beránkova, jak jsi na tom? Když vyjdeme ven a pjdeme vstíc ženichovi, všichni lidé na svatb by mli zstat koukat. 8

9 Nemli bychom se zaít oblékat a ozdobovat? Nemli bychom se zeptat na vkus našeho muže? Našeho Beránka? Jak chce, abychom chodili? Chce, abychom chodili v síle. Abychom se oblékli. Byli jsme se nedávno podívat v Osvtimi. Prvodce nám vyprávl, že nacisté nejprve chtli vzít lidem dstojnost. Židovky tehdy nosily dlouhé vlasy, a tak je nejdív ostíhali dohola nebo nakrátko, svlékli je do naha a pede všemi je ve velké koupeln stíkali hadicí, aby je umyli. Myslíte si, že je chtli umýt? Tžko. Dlali to proto, že je chtli zlomit. Bylo až neuvitelné, že bhem této první procedury zlomili vli a chu lidí s ímkoliv bojovat. Do jisté míry pestali být lidmi. Prvodce mluvil o tom, že pokud je žena krásná, má v sob sílu. To musíte posoudit vy, dámy, ale uritá síla je v tom, že se cítím dstojn. Je to tak? Vysmáli se jejich dstojnosti, když je tam nechali stát ostíhané dohola a nahé. Najednou nejsou lidmi, stal se z nich vze íslo xy. Navlékli je všechny do stejného vzeského pyžama, dali jim na nohy deváky a nechali je takhle fungovat. ábel moc dobe ví, jak ponížit, jak vzít slávu. Ty ostíhané paní v pyžamu na fotkách už ani úpln nebyly paní, rozumíte mi? Cítíte z toho potupu a neslávu. Toto dlá svt. Toto dlá áblova pítomnost. Naopak v Boží pítomnosti žena musí kvést. Je obleená, je krásná. Její dcery musí být krásné. Dstojné. Ukazují tím, že jsou v prostedí nkoho, kdo o n peuje. Píše se, že žena je sláva svého muže. Co to znamená? Bratr Burt nebo bratr ducille vždycky íkali: Když se podívám na vaši manželku, vidím, jak jste na tom duchovn. Zvláštní, že? Žena je sláva, protože ukazuje, že je o ni dobe peováno. Amen? Ženy v koncentraním táboe pochopiteln také ukazovaly, jakou péi mly. Nemlo by to tak být s námi, když pijímáme Beránka? Nemlo by na nás být vidt, kdo je naším ženichem? Nemlo by to být vidt na naší chzi, na našem obleení duchovn eeno? Poj me se ješt podívat na nkolik drobností do Zjevení. Mluvili jsme o stánku. Všimnte si, že Bh mluvil o sláv, která zastíní celý stánek, ale všimnte si také, jak si dává pozor, aby všechno devo bylo potaženo zlatem. To je obleení, ne? Je to stejný princip: Pikryté, aby se neokazovala hanba nahoty jeho. Bohu záleží na tom, abychom byli pokryti zlatem. Nadále budeme lidmi, naše duše bude nadále lidská, ale musí na nás být vidt Boží charakter. Nech spravedlnost je nco, co nás inspiruje, co hovoí o Bohu, co ukazuje na Otce a je jako vn. Nkterým 9

10 je to vn a nkterým zápach, ale vyjadujme, že vycházíme z Boží pítomnosti, a ukazujme na Hospodina. Podívejme se do 21. kapitoly Zjevení: Potom vidl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první zem byla pominula, a moe již nebylo. A já Jan vidl jsem msto svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, pipravený jako nevstu okrášlenou muži svému. Tady se jasn mluví o tom, že nevsta sestupuje okrášlená svému muži. Poznáte nevstku? Na první pohled, že? Vidíte njakou paní, která stojí na ulici, a není to nevstka. Prost tam jde paní s nákupem. Potkáte jinou paní a eknete: To je nevstka. Podle eho? Podle toho, jak je obleená? Ano, je to tak, protože tam dochází k njakému kompromisu, ke smilstvu. Jak dochází ke smilstvu v církvi? Poznáte nevstku v církvi? Ne? Podívejte se, jak je obleená. Vždy smilní s národy. Seste Shari, která u nás byla na návštv, jsme nevstku ukazovali. Tu duchovní nevstku. Byl svátek Jana Husa, tak jsme vzali dti do msta. Procházeli jsme si historické události a ukazovali jsme jim tu církevní nevstku, protože jsme je vzali do nkolika kostel. Ped kostelem jsme zpívali: Nepebývá Bh v chrámech kamenných Všude okolo vidíte zlato, drahou monstrózní výzdobu. To je pece nevstka, to poznáte podle obleení. Ona smilní. Smilní s králi tohoto svta. Nevíte, že na politických sezeních jsou církve, že je tam nevstka, která smilní a kompromituje se se svtem? Má s ním obecenství, pijímá peníze atd. Nevstku poznáte. Když vás vezmu do církevní budovy, musíte poznat, jestli to je nevstka. Vidíte obrovské oltáe, zlato a slávu svta. Je to stále stejný princip. Jak je obleena nevsta Beránkova? Jakou má její obleení barvu? Bílou. Dále o sláv teme: A národové lidí k spasení prišlých, v svtle jeho procházeti se budou, a králové zemští penesou slávu a est svou do nho. A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci zajisté tam nebude. A snesou do nho slávu a est národ. A nevejde do nho nic poškvrujícího, anebo psobícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteí napsaní jsou v knihách života Beránkova. (Zj 21:24-27) To je Boží sláva. Když nkdo pijde doprosted Božího lidu, tato sláva na nm okamžit zane pracovat. Zane ho usvdovat z híchu, z nepravosti, zane ho inspirovat a tlait na kolena. Poj me se ješt podívat na poslední oddíl do Zjevení 3:18, kde Boží slovo íká: Radím tob, abys sob koupil ode mne zlata ohnm 10

11 zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé, abys obleen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A oí pomaž kollyrium, abys vidl. Bh vybral tyto ti vci a mimo jiné íká: Nakup bílé roucho. Co je to bílé roucho? Mžeme si vzít prostradlo a bílé roucho si ušít. Je to ono? Ne? Víte, jsem praktický lovk. eknte mi, co mám dlat, abych ml bílé roucho. init Boží vli, chodit v Boží spravedlnosti. Pokud neiníme Boží spravedlnost, jsme nazí. Takže máme chodit ve spravedlnosti. Bible se vykládá sama sebou. Poj me se podívat ješt do té samé kapitoly a tme od 1. verše. Tady se píše jiné církvi, které Bh íká: Andlu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, jenž má sedm duch Božích a sedm hvzd: Vím skutky tvé: máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. Budiž bedlivý, a potvrdiž toho, což mlo umíti. Nebo jsem nenalezl skutk tvých plných ped Bohem. Znám tvé skutky. Nenalezl jsem skutk tvých plných ped Bohem. Pomniž tedy, co jsi pijal. Co jsi pijal? Víte, co to je? Nkdo se na shromáždní zeptá, lidé se hlásí a íkají: Ano, tomu víme, ano, to jsme pijali, do toho jsme se vrhli. Nkdo teba íká: Pijal jsem vizi, pijal jsem slovo, pijal jsem napomenutí, pijal jsem zjevení Pomniž tedy, co jsi pijal a slyšel, a ostíhej toho. Co znamená ostíhat? Hlídej to! Hlídej, co jsi pijal. Církve nkdy zanou s vizí, ale neostíhají ji. Pejde rok, dva, a uvadne to. Vždycky si íkám, že jsme si bu museli íct: Te už to není Bh, anebo: Bh ekl nco jiného, nebo: Tehdy jsme se mýlili. My ale íkáme: Byl to Bh, ale pak to njak vyšumí. Pakli bdíti nebudeš, pijdu na t jako zlodj, a nezvíš, v kterou hodinu na t pijdu. Ale máš nkteré osoby i v Sardis, kteréž neposkvrnily roucha svého, protož budou se procházeti se mnou v bílém rouše; nebo jsou hodni. Budou se procházet v bílém rouše, nebo jsou hodni. To je est, procházet se s Ním v bílém rouchu, v rouchu spravedlnosti, protože své roucho neposkvrnili. Dále se píše: Kdo zvítzí, ten bude odín rouchem bílým; a nevymaži jména jeho z knih života. Tady se píše, jak máme zvítzit. Nad ím máme zvítzit, se píše ve verších pedtím. Kdo zvítzí, ten bude odín rouchem bílým. Nad ím máme zvítzit? Nebo jsem nenalezl skutk tvých plných ped Bohem. Musíme zvítzit nad touto neplností. Musíme zvítzit nad tím, že jsme nestežili to, co nám Bh zjevil a svil, a že jsme z toho vypadli. V té samé kapitole se íká: Radím tob, kup si roucho. Kup si obleení. To je ta sláva. To je ta sláva, kterou máme být obleeni. Je to 11

12 sláva, když jsme obleeni Jeho skutky, obleeni Jeho silou, Jeho mocí, spravedlností, okrasou. Amen? To je to, co Bh chce, abychom uinili. Když nás Bh nabádá, abychom se oblékli, íká tím: Cho te v plnosti skutk. Cho te v plnosti spravedlnosti. ite vci, které jsem vám položil na srdce. Bojujte a pracujte, protože to je ta sláva, kterou se Bh bude chlubit. ím myslíte, že se bude chlubit, když se zaveme nkam do pokojíku? On se bude chlubit tím, že ekne: To je mj lid. To je mj lid! Stejn tak se vy chcete chlubit bratími, svými dtmi, páteli, a íkáte: Vidíte, to jsou moji brati, podívejte se, co udlali. Já se chlubím. Když sem pijede sestra Shari, tak se chlubím Janem Husem! Vy ne? Chlubím se a íkám: Vidíš, to je on, to je náš bratr. Jsem také husita a chlubím se jím lidem okolo a chtl bych se chlubit svtu. Chci se chlubit bratími, chci se chlubit vámi. Bh íká: Jste jako napsaný list. 5 Haleluja! Bh se chce námi chlubit. Pokejte, vidím otazníky ve vašich oích. Víte tomu, že se Bh chce chlubit svými lidmi? Dám vám píklad. Bh íkal: Satane, když ses procházel po zemi, všiml sis Joba? Vidl jsi, jak funguje? Vyzkoušej ho, a uvidíš! (Job 1:6-12) Vypadá to, jako by Bh ml potebu se chlubit. Máte nkdy chu chlubit se svými dtmi, když udlaly nco spravedlivého? Na tom není nic špatného. Bh se chce chlubit svými lidmi. Bh se chce chlubit vámi: To je mj lid, vykoupaný v krvi Beránkov. Je umytý, oištný, spravedlivý, chodící v bílém rouchu. Amen? Pece nechceme, aby se za nás Bh stydl! Bh dává tomu, kdo zvítzí. Dám mu roucho. Kdo zvítzí, ten bude odín rouchem bílým; a nevymaži jména jeho z knih života, ale vyznám jméno jeho ped obliejem Otce svého a ped andly jeho. Vyzná jeho jméno. Bude vás znát ze jména. Vyzná: To je on. Amen. Bh chce, abychom byli obmyti, obleeni a abychom nesli Jeho jméno. Abychom Mu dlali est, abychom byli obleeni ve sláv, a to jak jednotlivci, tak církev jako celek. Amen? A kdybyste náhodou mli dojem, že na obleení nezáleží, nenechte se mýlit Korintským 3:3 Nebo to zjevné jest, že jste vy list Kristv, zpravený skrze pisluhování naše, napsaný ne ernidlem, ale Duchem Boha živého, ne na dskách kamenných, ale na dskách srdce masitých. 12

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

š ó ó Š š ú ž Ó ž ů ď ů ó ů ú ť ť Ú ú ňó ž Ě ň ů ú Š ó ú ó š Ů ď ó ň Ň Ú ú ú ž ó ň ž ú Ú ú Ú ú š ň Ú Ú Ú Ú Ú ú Ú Ú Ó Ú Ú Š Š ú Ú Š Š š ú Ý ď É Š Š ň ň Ú Š É š Ů ň Ú Ď ž ú ž ň ň É É ď Ú Ů Ú Ú Éň ú ú É ň

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Í ě ň ó Ř Š ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ó Ř ě ě ě ě ě ě ť ě ť Š ě ě ť ě ť ě ě Š ó Ř ó Ř Ý Ž É Č ň ň ě ě ť Ž ě ě ť ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě Š ň ě ó Ř ó Ř ó ť ť ě ť ť ě ě ě ě ě ě ě Š ů ě ó ó Ř ó Ř ě ě ť ě ě ó Ř

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Miroslav Žamboch. agent JFK svazek 22. Vincent Vega

Miroslav Žamboch. agent JFK svazek 22. Vincent Vega Miroslav Žamboch agent JFK svazek 22 Vincent Vega agent John Francis Ková 22 VINCENT VEGA Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 2 Copyright Miroslav Žamboch, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Závrená práce Uitelství pro stední školy Šikana Petr Vysuek (eština v komunikaci neslyšících, FF UK) 2001/2002 1 ÚVOD... 2 2 ŠIKANA... 4 2.1 POJEM

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM !  #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # # 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více