BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)"

Transkript

1 BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme si oddíl Písma, kdy Bh íká Mojžíšovi: Ty jsi m dosud neznal podle jména. 1 A pedal mu jméno Jehova. Pekládáme ho jako Jahve nebo podobn. Jah na zaátku samo o sob znamená Bh. Zbytek slova mluví o všemohoucnosti. Modlím se a peji si, abychom skuten porozumli, co znamená všemocný. Pedstavte si nkoho, kdo stvoil Msíc a hvzdy, Slunce, Zemi, a uchytil je na niem a zpsobil, že se otáejí jako obrovský orloj a ukazují as, aniž by se by jen o vteinu opozdily. Pedstavte si, že tyto hodiny bží už šest tisíc let, a my ani poádn nechápeme, co je tisíc let. Ale tento Bh založil celý vesmír se vším, co je v nm, a vy si kladete otázku: Pro to dlal? Co tím sledoval? Musel mít pece njaký dvod, nemyslíte? Když se pustím do výroby židle, musím k tomu mít njaký dvod. Chci si mít na sednout. Bh stvoil všechno kolem a nkteí z nás to berou jako samozejmost. Ale to je zaátek knihy, pojme se podívat na konec. Zjišujeme, že Bh chce mít chrám, který není udlaný lidskou rukou, v nmž by pebýval. 2 Bh chce mít chrám, v nmž by pebýval. A tak vzal hrst hlíny a uinil lovka. Když lovka stvoil, ekli byste, že kolem nj rozprostel ochrannou ruku, aby mu nic nemohlo ublížit. Ale On udlal pesný opak, dal mu volnost, a ábel ho mohl dostat. Je to proto, že když nejste sto nad áblem zvítzit, nepinášíte žádný dobrý užitek. K tomu, aby 1 Exodus 3:13-14 I ekl Mojžíš Bohu: Aj, já pjdu k synm Izraelským a dím jim: Bh otc vašich poslal mne k vám. eknou-li mi: Které jest jméno jeho? Co jim odpovím? I ekl Bh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. ekl dále: Takto díš synm Izraelským: JSEM poslal mne k vám Korintským 6:16 A jaké spolení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 1

2 uinil lovka dobrým, dopustil na nj zlo. Pemýšleli jste nkdy nad tím, pro jako kesané máme tolik potíží? Píšt až budeme zpívat Bohu chvály, zanme Ho za ty problémy a situace chválit. Protože jedin takto Bh získá syny. Díky, Ježíši. A tak nás vypustil do svta, který je tak blízký peklu. Každá okolnost se zdá být urena k tomu, aby nás dokonale prozkoušela. Proto Bh poslal Ježíše, svého jednorozeného Syna. Tak Ho nazval. Je to jako když se muž ožení se ženou a narodí se jim dít ze semene toho muže. Stejn Bh vyvedl Syna ze svého vlastního bytí. Tento Syn je pedobrazem toho, co z nás Bh chce uinit. Napadlo vás nkdy, že brzy budete chodit po tomto svt jako sám Ježíš Kristus? A kladli jste si otázku, jak by se to vbec mohlo stát, když se díváte na svou bídnou existenci? Když se skloním ped Bohem, pipadám si jako prach, kus hlíny, špinavý, vidím své híchy a slabosti. A íkám si, jak z neho takového mže Bh udlat Božího syna? Ale takový je Boží plán. A Boží plán se brzy naplní. To znamená, že to nejhorší máme ješt ped sebou. Pokud víte, že jste byli prozkoušeni a proveni a vyhlížíte dobré asy, jste na omylu. Bh se chystá rozpoutat peklo, které nemá obdoby od poátku svta. Asi to zrovna nezní jako píjemné kázání, že? Možná bychom si mli otevít Bibli. Najdte si Matouše 24. Podívejme se, jestli je to pravda. Nezní to moc dobe, že? Když tu 23. verš, pipadá mi, že je pravda, co íkám. Zaneme od 21. verše: Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od poátku svta až dosavad, aniž kdy potom bude. A by nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný lovk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti. Tehdy ekl-li by vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, anebo tamto, nevte. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a initi budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené. Aj, pedpovdl jsem vám. Protož eknou-li vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevte. Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, tak bude i píchod Syna lovka. (Mat 24:21-24) Zaprvé tu teme, že pijde soužení, jaké nebylo od doby, kdy Bh lovka stvoil. To znamená, že holocaust byl ve srovnání s tím dtskou hrou. Vše, co napáchali Hitler a Stalin, co udlali ti masoví vrahové a katolická církev, se nedá srovnat s tím, co má pijít. Když jsem byl ped pár týdny v Mahometu, Pán pišel a ekl mi, že je naléhavé, abych jel do Evropy. Tak jsem se zaal ptát na tu naléhavost. Mluvíme o Jahvem všemohoucím Bohu. On nedlá chyby ani nic, co by se podobalo omylu. 2

3 Vše, co dlá, dlá velmi dobe a s rozmyslem. Takže vám Bh mže íct výsledek, ješt než se daná vc stane. A tak ke mn mluvil, abych jel do Evropy a zvstoval, co se má brzy stát. Víte, o tom, co se má stát, už kážeme roky. A mžeme íct, že ty vci picházejí. Ale te vám chci íct, že to pišlo. Jinými slovy, ábel je pipraven vypustit celé peklo na svt a Bh ho zadržuje. Pro? Pro nyní Bh satana zadržuje? ekl, že kvli vyvoleným ukrátí ten as. Hích došel své plnosti, už je po splatnosti a exekutor eká za dvemi, aby si vzal, co mu patí, a Bh íká: Neudláš to, dokud nezapeetím své svaté. 3 Bratí, jsme zapeeováni pravdou. Mjte na pamti, že jsme zape- eováni pravdou Ducha svatého. Aby Duch svatý osvcoval naši mysl a porozumní v této dob, abychom chápali, co se má stát. V Žalmu 91 íká: Ten, kdož v skrýši Nejvyššího pebývá, v stínu Všemohoucího odpo- ívati bude. Abychom se modlili, a Bh nerozproste svá kídla jen nad tímto místem, ale nade vším svým lidem. Nebude to poprvé, co Bh nco takového uiní. Pedstavte si ty ti miliony lidí, jak putují pouští, a ty tisíce a tisíce stád dobytka a ovcí, a Bh nad nimi drží oblakový sluneník. Bh sám s nimi kráel, šel po boku tm nejmenším a nejpomalejším. Njaká oveka se zatoulá za pl hodiny na poušti by byla mrtvá. Ale malý mráek se odpojí od velkého oblaku a zakryje ji. Takže když se vám zabhne dobytek, rozhlédnte se po oblácích, a budete vdt, kde hledat. Bh, kterému sloužíme, je úžasný. On je tak velký, a pesto tak malý. Dnes mi bratr vyprávl, jak se dtem ztratila želva, a tak se modlily: Bože, kde je ta želva? A pak zaaly malovat, a když obrázek dokonily, zjistily, že namalovaly, kde ta želva je. Šly pak podle obrázku a želvu našly. Velký Bh iní malé vci. Takový je všemocný Bh, kterému sloužíme. íkám vám, co mi Bh ekl, že vám mám povdt. Že se o vás stará a že vás ochrání, kdekoli jste. Ochrání vaše dti. Nebojte se. Skrze víru Mu nyní zante dvovat, že vás ochrání. Mám v mysli obraz: Rusové picházejí pi první píležitosti, která se jim naskytne. Bh potebuje lid, který je silný, aby je pemohl. Všechna mocná vysvobození, o nichž tete ve svých Biblích, se stanou i vám. Bh Abrahamv, Bh Izákv, Bh Jákobv je naším Bohem. Halelujah. Nikdy 3 Zjevení 7:2-3 A vidl jsem jiného andla, vystupujícího od východu slunce, majícího peet Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty tyi andly, jimž dáno, aby škodili zemi a moi, ka: Neškote zemi, ani moi, ani stromm, dokudž neznamenáme služebník Boha našeho na elích jejich. 3

4 se nezmnil a nezmní. On vám slíbil ochranu, toho se držte. Chvála Pánu! Dvodem, pro Bible íká, když vám eknou: Ježíš je tam, Ježíš je tady, abyste tam nechodili, je to, že první zjevení Ježíše Krista na zemi je ve vás, ne tam venku. Vte mi, že nic nejsme. Bh chce, abychom uznali svou nicotnost, abychom Mu byli schopni ve všem dvovat. Rozumíte tomu, co íkám? Chce, abychom odložili tlesnost. Tlesné jednání, uvažování, síla, kterou máme, má jít stranou. Protože tyto vci v den bitvy neobstojí. Ale Bh ve vás obstojí! Proto Bh íká, abyste nevili, že Ježíš je tam nebo jinde, protože Ježíš pichází sem, do nás. Nahlédnme do jedenácté kapitoly Zjevení. Bude velké trápení, mnoho lidí pijde o život. Je stádo, které je vykrmováno ke dni porážky. Nic moc píjemné kázání, že? Ale, verš ti: Ale dám jej dvma svdkm svým, kteíž budou prorokovati tisíc dv st a šedesáte dn obleeni jsouce v pytle. (Zj 11:3) První a druhý verš mluví o tom, že jedna ást církve bude pošlapána. Studujeme stánek a ješt jsme se nedostali k nádvoí. Ale nádvoí stánku je místem, kde Boží lid nemá naplnní, nemá v sob plnost. Takže každá církev, která neví v naplnní Duchem svatým, se nachází na nádvoí. Petme si, co se o nádvoí píše ve druhém verši: Ale sí, kteráž vn jest, vyvrz ven, a nem jí. Nebo jest dána pohanm, a budou tlaiti msto svaté za tyidceti a dva msíce. (Zj 11:2) Když Bh mluví o tyiceti dvou msících, má na mysli lunární rok. Msíc znamená dobu, za kterou luna obhne Zemi. Msíc obhne Zemi dvaatyicetkrát. Ubhne tyicet dva nov. Bh íká, že budou utlaováni, pošlapáváni po tyicet dva msíc. A íká: Ale dám jej dvma svdkm svým, kteíž budou prorokovati tisíc dv st a šedesáte dn, obleeni jsouce v pytle. (Zj 11:3) Když se tu mluví o dnech, pedstavují solární dny. Slunce bude zapadat a vycházet tisíc dv st a šedesát dn. Což je v podstat ti a pl roku. Pokud k tomu má dojít, ptáte se, kdy se to stane? Slyšeli jsme o souasných nepokojích v Íránu. Írán je páka spoušt, kterou ábel používá k rozpoutání války. A boue v Íránu jsou nyní pekážkou, aby satan tu spouš zmákl. Víte, djí se rzné vci, které zadržují, které satanu zbra ují a dávají nám as se pipravit. Musíte být pipraveni ve svých myslích, to je hlavní místo pípravy. Možná k nkterým z vás Bh mluvil, abyste vytvoili njaké potravinové 4

5 zásoby, vybavili se na využívání slunení energie i podobné vci. Jako Boží synové byste mli být v tchto vcech naped. Možná si nkdo ekne: My jsme Boží synové, nemusíme dlat pirozené pípravy. Boží synové Boha poslouchají. Když Bh ekne sko, skoíš. Když ekne sedni si, sedneš si. V tom je rozdíl mezi spravedlností tohoto asu a cestou spravedlnosti v minulosti, tou spravedlností ped sesláním Ducha svatého, kdy lidé mli pedepsáno, co mají dlat. Tikrát denn dlej to a dvakrát tamto. Souasná spravedlnost spoívá v tom, že dláte to, co vám Bh ekne, tehdy, když vám to ekne. Znamená to, že když po uednících Bh chtl, aby vešli v sobotu do pole a trhali a mnuli klasy, udlali to, i když jim v tom zákon bránil. Rozumíte, co vás nyní iní spravedlivými? Je to poslušnost Duchu svatému, ta vás iní spravedlivé. A pak jako spravedlivý lid budeme chodit v souladu s Božím plánem, a ne podle vlastního pemýšlení. Chvála bu Pánu. Doufám, že jsme to pochopili. Toto je totiž hlavní vc, která vás dovede do stavu pipravenosti na as soužení, který jsme dosud nezažili a který je ped námi. Jsme dtmi všemocného Boha. Chápete to? Jsme dti všemohoucího Boha. A jako dti všemohoucího Boha ve skutenosti nemáme problém nemáme se eho obávat. Krom nás samých, samozejm. Kdybychom se jen byli schopni zbavit sami sebe a prost jen vit Bohu, byli by z nás vítzové. Ten, kdo vítzí, se nevyznauje tím, že si sedne, dá nohy na stl a myslí si, že má hotovo. Ale pekoná problémy, nad kterými ostatní lidé nebyli sto zvítzit. A tak klíem k vítzství je poslušnost Duchu živého Boha. Jak ale budete poslouchat nkoho, koho neslyšíte? A jak ho budete poslouchat, když ho nevidíte? Všemohoucí Bh do nás zasadil svého Ducha, aby to, co máme poslouchat, byl Duch v nás. Proto nemáte pastora i biskupa, protože byste museli poslouchat biskupa. Ale když budete poslouchat Ducha, který je ve vás, budete dlat, co po vás Bh chce, a budete v tom nacházet uspokojení. Když poslechnete Božího ducha, cítíte se uvnit svobodní. Nkdy to není lehké, nechce se vám to udlat, ale poslechnete Boha, který ve vás mluví. Když mluvíme o všemocném Bohu, vydržme u toho ješt chvíli. On má schopnost vládnout vaším duchem a skrze to vaší duší, aby ovládl vaše tlo. Prohlédnte si znovu tu posloupnost velení: Otec Ježíš Duch svatý duch lovka duše (rozum, vle city, touhy) tlo svt. 5

6 Otec Ježíš Duch svatý Duch lovka Duše Tlo Svt Mnohokrát se stane, že netoužím, po em touží Bh. asto nemám vli pro to, co chce Bh, mé city m nkam táhnou a moje mysl není vždy upená na Boha. Všiml jsem si, že picházíte na shromáždní a zaínáte chválami. U nás doma v Americe zpíváme píliš dlouho, ale vaše služba zpvem je zas píliš krátká. Jinými slovy, když nkdy vnímáte Ducha Božího, jak plyne, ješt v tch chválách trochu setrvejte. Na druhou stranu zase chápu, že nkdo mže chtít slyšet slovo, a tak už se mu možná ani nechce dál zpívat. Nádherné na tom je, že následujete Ducha. Písma mluví o otevírání dveí našich srdcí. Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu. (Zj 3:20) On tlue a nkdy ta služba zpvem otevírá dvee. Zaneme teba zpívat: Tob, Králi mj, pozvedám svou duši, a když to zpíváte, vaše duše se zaíná otevírat Ježíši. On na nic neeká a vylévá se do vás. Než zazpíváte píse nkolikrát dokola, cítíte se vyzdviženi v Duchu. Bh vám íká, že se máte zaít uit a cviit v tom, jak Mu otevírat své srdce. Víte, Bh nikdy neslíbil, že bude vaše srdce otevírat. Vždycky íká: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, otevetež se vrata vná. (Ž 24:7) Jako když pistoupíte tady k brán, a ona se vám sama oteve, nkdo musel vydat píkaz, aby se otevela. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme vezli njaké bratí z Afriky, kteí nikdy pedtím nevidli automatickou bránu. Blížili jsme se ke garáži, vrata se zaala otevírat a jedna sestra se tak vylekala, že vykikla Ale tak to Bh íká: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, otevetež se vrata vná, aby vjíti mohl král slávy. Ta vná vrata nejsou nic jiného než vaše duše, mluví o vaší mysli, kterou je teba otevít. Když mluví o nevst, íká: Nevsta se pipravila. Když si pipadáme malí 6

7 a nicotní ped Bohem, mli bychom si uvdomit, že máme klí k tm dveím, závorám. A Bh všemohoucí vejde. Chtl bych zmínit ješt nkolik myšlenek, než skoníme. Bh je všemocný pro m, ale není všemocný pro nepítele, který proti mn povstává. Nepítel se na vás ješt poád dívá svrchu jako na bídné lidi. A Bh vás musí využít k tomu, aby pouil knížata a mocnosti pekla o tom, kdo Bh je. Vzpomínáte na verše z Efezským 3:9-10: A vysvtlil všechnm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od vk v Bohu, kterýž všecko stvoil skrze Ježíše Krista, aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozliná moudrost Boží. Amen. My jsme ta církev. To slovo zde indikuje bojující církev, živý lid. Vyuujeme vlády a všechny oblasti jejich vlivu rozliné moudrosti Boží. Analyzujme to trochu. Tahle místnost je peplnná, ti duchové mají zpsob, jak nás vidt a slyšet, i když se sem asi nevejdou. Všichni lidé, kteí nás pedešli do nebes, naslouchají zjevením, která nám tady v církvi Bh nyní odkrývá. A ti, co jsou v pekle, nás studují, aby vdli, jak se nám dostat na kobylku. Takže lidé, kterým Bh dává zjevení a živou pravdu, se stávají terem pro ty, co patí peklu, a vyuením tm, kteí jsou v nebesích. Pedstavte si lovka, který umírá, nikdy Boha nepoznal a na smrtelné posteli vzývá jméno Pán a je spasen. Kde myslíte, že se dozví nco víc o Bohu? Písmo íká: od církve. Také andlé mají touhu ty vci vidt. A apoštol Pavel mluví k bratím a íká: Bute peliví v tom, jak chodíte, co íkáte a jak žijete, protože vás pozorují nebeské zástupy. 4 Víte, krátce pedtím než Mavis odešla, vyprávla mi jednu vc. Sedli jsme v místnosti a ona se m zeptala, jestli jsem nevidl ped chvilkou nkoho pijít. ekl jsem, že ne, ale ona mi ho popsala. ekla, že to byl mladík a chtl vdt, jestli máme v rodin nkoho, kdo porazil rodové duchy. Vy ani nevíte, co dláte, ale ve skutenosti niíte moc uritých duch, kteí jsou ve vaší rodin, aby nemohli na vaše dti. Myslím, že tomu se budeme vnovat nkdy jindy. Amen. 4 Židm 12:1 Protož i my, takový oblak svdk vkol majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého nám boje. 7

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

ČASOVÉ NEBEZPEČNÍ. CECIL ducille. (Hudson, New York, září 1977)

ČASOVÉ NEBEZPEČNÍ. CECIL ducille. (Hudson, New York, září 1977) ČASOVÉ NEBEZPEČNÍ CECIL ducille (Hudson, New York, září 1977) Halelujah. Ano, kážu již téměř 30 let a viděl jsem mnohé Je to jedna z nepodivnějších věcí v mé službě. Viděl jsem mnohé, kteří se vyučili

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více