BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)"

Transkript

1 BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme si oddíl Písma, kdy Bh íká Mojžíšovi: Ty jsi m dosud neznal podle jména. 1 A pedal mu jméno Jehova. Pekládáme ho jako Jahve nebo podobn. Jah na zaátku samo o sob znamená Bh. Zbytek slova mluví o všemohoucnosti. Modlím se a peji si, abychom skuten porozumli, co znamená všemocný. Pedstavte si nkoho, kdo stvoil Msíc a hvzdy, Slunce, Zemi, a uchytil je na niem a zpsobil, že se otáejí jako obrovský orloj a ukazují as, aniž by se by jen o vteinu opozdily. Pedstavte si, že tyto hodiny bží už šest tisíc let, a my ani poádn nechápeme, co je tisíc let. Ale tento Bh založil celý vesmír se vším, co je v nm, a vy si kladete otázku: Pro to dlal? Co tím sledoval? Musel mít pece njaký dvod, nemyslíte? Když se pustím do výroby židle, musím k tomu mít njaký dvod. Chci si mít na sednout. Bh stvoil všechno kolem a nkteí z nás to berou jako samozejmost. Ale to je zaátek knihy, pojme se podívat na konec. Zjišujeme, že Bh chce mít chrám, který není udlaný lidskou rukou, v nmž by pebýval. 2 Bh chce mít chrám, v nmž by pebýval. A tak vzal hrst hlíny a uinil lovka. Když lovka stvoil, ekli byste, že kolem nj rozprostel ochrannou ruku, aby mu nic nemohlo ublížit. Ale On udlal pesný opak, dal mu volnost, a ábel ho mohl dostat. Je to proto, že když nejste sto nad áblem zvítzit, nepinášíte žádný dobrý užitek. K tomu, aby 1 Exodus 3:13-14 I ekl Mojžíš Bohu: Aj, já pjdu k synm Izraelským a dím jim: Bh otc vašich poslal mne k vám. eknou-li mi: Které jest jméno jeho? Co jim odpovím? I ekl Bh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. ekl dále: Takto díš synm Izraelským: JSEM poslal mne k vám Korintským 6:16 A jaké spolení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 1

2 uinil lovka dobrým, dopustil na nj zlo. Pemýšleli jste nkdy nad tím, pro jako kesané máme tolik potíží? Píšt až budeme zpívat Bohu chvály, zanme Ho za ty problémy a situace chválit. Protože jedin takto Bh získá syny. Díky, Ježíši. A tak nás vypustil do svta, který je tak blízký peklu. Každá okolnost se zdá být urena k tomu, aby nás dokonale prozkoušela. Proto Bh poslal Ježíše, svého jednorozeného Syna. Tak Ho nazval. Je to jako když se muž ožení se ženou a narodí se jim dít ze semene toho muže. Stejn Bh vyvedl Syna ze svého vlastního bytí. Tento Syn je pedobrazem toho, co z nás Bh chce uinit. Napadlo vás nkdy, že brzy budete chodit po tomto svt jako sám Ježíš Kristus? A kladli jste si otázku, jak by se to vbec mohlo stát, když se díváte na svou bídnou existenci? Když se skloním ped Bohem, pipadám si jako prach, kus hlíny, špinavý, vidím své híchy a slabosti. A íkám si, jak z neho takového mže Bh udlat Božího syna? Ale takový je Boží plán. A Boží plán se brzy naplní. To znamená, že to nejhorší máme ješt ped sebou. Pokud víte, že jste byli prozkoušeni a proveni a vyhlížíte dobré asy, jste na omylu. Bh se chystá rozpoutat peklo, které nemá obdoby od poátku svta. Asi to zrovna nezní jako píjemné kázání, že? Možná bychom si mli otevít Bibli. Najdte si Matouše 24. Podívejme se, jestli je to pravda. Nezní to moc dobe, že? Když tu 23. verš, pipadá mi, že je pravda, co íkám. Zaneme od 21. verše: Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od poátku svta až dosavad, aniž kdy potom bude. A by nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný lovk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti. Tehdy ekl-li by vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, anebo tamto, nevte. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a initi budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené. Aj, pedpovdl jsem vám. Protož eknou-li vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevte. Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, tak bude i píchod Syna lovka. (Mat 24:21-24) Zaprvé tu teme, že pijde soužení, jaké nebylo od doby, kdy Bh lovka stvoil. To znamená, že holocaust byl ve srovnání s tím dtskou hrou. Vše, co napáchali Hitler a Stalin, co udlali ti masoví vrahové a katolická církev, se nedá srovnat s tím, co má pijít. Když jsem byl ped pár týdny v Mahometu, Pán pišel a ekl mi, že je naléhavé, abych jel do Evropy. Tak jsem se zaal ptát na tu naléhavost. Mluvíme o Jahvem všemohoucím Bohu. On nedlá chyby ani nic, co by se podobalo omylu. 2

3 Vše, co dlá, dlá velmi dobe a s rozmyslem. Takže vám Bh mže íct výsledek, ješt než se daná vc stane. A tak ke mn mluvil, abych jel do Evropy a zvstoval, co se má brzy stát. Víte, o tom, co se má stát, už kážeme roky. A mžeme íct, že ty vci picházejí. Ale te vám chci íct, že to pišlo. Jinými slovy, ábel je pipraven vypustit celé peklo na svt a Bh ho zadržuje. Pro? Pro nyní Bh satana zadržuje? ekl, že kvli vyvoleným ukrátí ten as. Hích došel své plnosti, už je po splatnosti a exekutor eká za dvemi, aby si vzal, co mu patí, a Bh íká: Neudláš to, dokud nezapeetím své svaté. 3 Bratí, jsme zapeeováni pravdou. Mjte na pamti, že jsme zape- eováni pravdou Ducha svatého. Aby Duch svatý osvcoval naši mysl a porozumní v této dob, abychom chápali, co se má stát. V Žalmu 91 íká: Ten, kdož v skrýši Nejvyššího pebývá, v stínu Všemohoucího odpo- ívati bude. Abychom se modlili, a Bh nerozproste svá kídla jen nad tímto místem, ale nade vším svým lidem. Nebude to poprvé, co Bh nco takového uiní. Pedstavte si ty ti miliony lidí, jak putují pouští, a ty tisíce a tisíce stád dobytka a ovcí, a Bh nad nimi drží oblakový sluneník. Bh sám s nimi kráel, šel po boku tm nejmenším a nejpomalejším. Njaká oveka se zatoulá za pl hodiny na poušti by byla mrtvá. Ale malý mráek se odpojí od velkého oblaku a zakryje ji. Takže když se vám zabhne dobytek, rozhlédnte se po oblácích, a budete vdt, kde hledat. Bh, kterému sloužíme, je úžasný. On je tak velký, a pesto tak malý. Dnes mi bratr vyprávl, jak se dtem ztratila želva, a tak se modlily: Bože, kde je ta želva? A pak zaaly malovat, a když obrázek dokonily, zjistily, že namalovaly, kde ta želva je. Šly pak podle obrázku a želvu našly. Velký Bh iní malé vci. Takový je všemocný Bh, kterému sloužíme. íkám vám, co mi Bh ekl, že vám mám povdt. Že se o vás stará a že vás ochrání, kdekoli jste. Ochrání vaše dti. Nebojte se. Skrze víru Mu nyní zante dvovat, že vás ochrání. Mám v mysli obraz: Rusové picházejí pi první píležitosti, která se jim naskytne. Bh potebuje lid, který je silný, aby je pemohl. Všechna mocná vysvobození, o nichž tete ve svých Biblích, se stanou i vám. Bh Abrahamv, Bh Izákv, Bh Jákobv je naším Bohem. Halelujah. Nikdy 3 Zjevení 7:2-3 A vidl jsem jiného andla, vystupujícího od východu slunce, majícího peet Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty tyi andly, jimž dáno, aby škodili zemi a moi, ka: Neškote zemi, ani moi, ani stromm, dokudž neznamenáme služebník Boha našeho na elích jejich. 3

4 se nezmnil a nezmní. On vám slíbil ochranu, toho se držte. Chvála Pánu! Dvodem, pro Bible íká, když vám eknou: Ježíš je tam, Ježíš je tady, abyste tam nechodili, je to, že první zjevení Ježíše Krista na zemi je ve vás, ne tam venku. Vte mi, že nic nejsme. Bh chce, abychom uznali svou nicotnost, abychom Mu byli schopni ve všem dvovat. Rozumíte tomu, co íkám? Chce, abychom odložili tlesnost. Tlesné jednání, uvažování, síla, kterou máme, má jít stranou. Protože tyto vci v den bitvy neobstojí. Ale Bh ve vás obstojí! Proto Bh íká, abyste nevili, že Ježíš je tam nebo jinde, protože Ježíš pichází sem, do nás. Nahlédnme do jedenácté kapitoly Zjevení. Bude velké trápení, mnoho lidí pijde o život. Je stádo, které je vykrmováno ke dni porážky. Nic moc píjemné kázání, že? Ale, verš ti: Ale dám jej dvma svdkm svým, kteíž budou prorokovati tisíc dv st a šedesáte dn obleeni jsouce v pytle. (Zj 11:3) První a druhý verš mluví o tom, že jedna ást církve bude pošlapána. Studujeme stánek a ješt jsme se nedostali k nádvoí. Ale nádvoí stánku je místem, kde Boží lid nemá naplnní, nemá v sob plnost. Takže každá církev, která neví v naplnní Duchem svatým, se nachází na nádvoí. Petme si, co se o nádvoí píše ve druhém verši: Ale sí, kteráž vn jest, vyvrz ven, a nem jí. Nebo jest dána pohanm, a budou tlaiti msto svaté za tyidceti a dva msíce. (Zj 11:2) Když Bh mluví o tyiceti dvou msících, má na mysli lunární rok. Msíc znamená dobu, za kterou luna obhne Zemi. Msíc obhne Zemi dvaatyicetkrát. Ubhne tyicet dva nov. Bh íká, že budou utlaováni, pošlapáváni po tyicet dva msíc. A íká: Ale dám jej dvma svdkm svým, kteíž budou prorokovati tisíc dv st a šedesáte dn, obleeni jsouce v pytle. (Zj 11:3) Když se tu mluví o dnech, pedstavují solární dny. Slunce bude zapadat a vycházet tisíc dv st a šedesát dn. Což je v podstat ti a pl roku. Pokud k tomu má dojít, ptáte se, kdy se to stane? Slyšeli jsme o souasných nepokojích v Íránu. Írán je páka spoušt, kterou ábel používá k rozpoutání války. A boue v Íránu jsou nyní pekážkou, aby satan tu spouš zmákl. Víte, djí se rzné vci, které zadržují, které satanu zbra ují a dávají nám as se pipravit. Musíte být pipraveni ve svých myslích, to je hlavní místo pípravy. Možná k nkterým z vás Bh mluvil, abyste vytvoili njaké potravinové 4

5 zásoby, vybavili se na využívání slunení energie i podobné vci. Jako Boží synové byste mli být v tchto vcech naped. Možná si nkdo ekne: My jsme Boží synové, nemusíme dlat pirozené pípravy. Boží synové Boha poslouchají. Když Bh ekne sko, skoíš. Když ekne sedni si, sedneš si. V tom je rozdíl mezi spravedlností tohoto asu a cestou spravedlnosti v minulosti, tou spravedlností ped sesláním Ducha svatého, kdy lidé mli pedepsáno, co mají dlat. Tikrát denn dlej to a dvakrát tamto. Souasná spravedlnost spoívá v tom, že dláte to, co vám Bh ekne, tehdy, když vám to ekne. Znamená to, že když po uednících Bh chtl, aby vešli v sobotu do pole a trhali a mnuli klasy, udlali to, i když jim v tom zákon bránil. Rozumíte, co vás nyní iní spravedlivými? Je to poslušnost Duchu svatému, ta vás iní spravedlivé. A pak jako spravedlivý lid budeme chodit v souladu s Božím plánem, a ne podle vlastního pemýšlení. Chvála bu Pánu. Doufám, že jsme to pochopili. Toto je totiž hlavní vc, která vás dovede do stavu pipravenosti na as soužení, který jsme dosud nezažili a který je ped námi. Jsme dtmi všemocného Boha. Chápete to? Jsme dti všemohoucího Boha. A jako dti všemohoucího Boha ve skutenosti nemáme problém nemáme se eho obávat. Krom nás samých, samozejm. Kdybychom se jen byli schopni zbavit sami sebe a prost jen vit Bohu, byli by z nás vítzové. Ten, kdo vítzí, se nevyznauje tím, že si sedne, dá nohy na stl a myslí si, že má hotovo. Ale pekoná problémy, nad kterými ostatní lidé nebyli sto zvítzit. A tak klíem k vítzství je poslušnost Duchu živého Boha. Jak ale budete poslouchat nkoho, koho neslyšíte? A jak ho budete poslouchat, když ho nevidíte? Všemohoucí Bh do nás zasadil svého Ducha, aby to, co máme poslouchat, byl Duch v nás. Proto nemáte pastora i biskupa, protože byste museli poslouchat biskupa. Ale když budete poslouchat Ducha, který je ve vás, budete dlat, co po vás Bh chce, a budete v tom nacházet uspokojení. Když poslechnete Božího ducha, cítíte se uvnit svobodní. Nkdy to není lehké, nechce se vám to udlat, ale poslechnete Boha, který ve vás mluví. Když mluvíme o všemocném Bohu, vydržme u toho ješt chvíli. On má schopnost vládnout vaším duchem a skrze to vaší duší, aby ovládl vaše tlo. Prohlédnte si znovu tu posloupnost velení: Otec Ježíš Duch svatý duch lovka duše (rozum, vle city, touhy) tlo svt. 5

6 Otec Ježíš Duch svatý Duch lovka Duše Tlo Svt Mnohokrát se stane, že netoužím, po em touží Bh. asto nemám vli pro to, co chce Bh, mé city m nkam táhnou a moje mysl není vždy upená na Boha. Všiml jsem si, že picházíte na shromáždní a zaínáte chválami. U nás doma v Americe zpíváme píliš dlouho, ale vaše služba zpvem je zas píliš krátká. Jinými slovy, když nkdy vnímáte Ducha Božího, jak plyne, ješt v tch chválách trochu setrvejte. Na druhou stranu zase chápu, že nkdo mže chtít slyšet slovo, a tak už se mu možná ani nechce dál zpívat. Nádherné na tom je, že následujete Ducha. Písma mluví o otevírání dveí našich srdcí. Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu. (Zj 3:20) On tlue a nkdy ta služba zpvem otevírá dvee. Zaneme teba zpívat: Tob, Králi mj, pozvedám svou duši, a když to zpíváte, vaše duše se zaíná otevírat Ježíši. On na nic neeká a vylévá se do vás. Než zazpíváte píse nkolikrát dokola, cítíte se vyzdviženi v Duchu. Bh vám íká, že se máte zaít uit a cviit v tom, jak Mu otevírat své srdce. Víte, Bh nikdy neslíbil, že bude vaše srdce otevírat. Vždycky íká: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, otevetež se vrata vná. (Ž 24:7) Jako když pistoupíte tady k brán, a ona se vám sama oteve, nkdo musel vydat píkaz, aby se otevela. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme vezli njaké bratí z Afriky, kteí nikdy pedtím nevidli automatickou bránu. Blížili jsme se ke garáži, vrata se zaala otevírat a jedna sestra se tak vylekala, že vykikla Ale tak to Bh íká: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, otevetež se vrata vná, aby vjíti mohl král slávy. Ta vná vrata nejsou nic jiného než vaše duše, mluví o vaší mysli, kterou je teba otevít. Když mluví o nevst, íká: Nevsta se pipravila. Když si pipadáme malí 6

7 a nicotní ped Bohem, mli bychom si uvdomit, že máme klí k tm dveím, závorám. A Bh všemohoucí vejde. Chtl bych zmínit ješt nkolik myšlenek, než skoníme. Bh je všemocný pro m, ale není všemocný pro nepítele, který proti mn povstává. Nepítel se na vás ješt poád dívá svrchu jako na bídné lidi. A Bh vás musí využít k tomu, aby pouil knížata a mocnosti pekla o tom, kdo Bh je. Vzpomínáte na verše z Efezským 3:9-10: A vysvtlil všechnm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od vk v Bohu, kterýž všecko stvoil skrze Ježíše Krista, aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozliná moudrost Boží. Amen. My jsme ta církev. To slovo zde indikuje bojující církev, živý lid. Vyuujeme vlády a všechny oblasti jejich vlivu rozliné moudrosti Boží. Analyzujme to trochu. Tahle místnost je peplnná, ti duchové mají zpsob, jak nás vidt a slyšet, i když se sem asi nevejdou. Všichni lidé, kteí nás pedešli do nebes, naslouchají zjevením, která nám tady v církvi Bh nyní odkrývá. A ti, co jsou v pekle, nás studují, aby vdli, jak se nám dostat na kobylku. Takže lidé, kterým Bh dává zjevení a živou pravdu, se stávají terem pro ty, co patí peklu, a vyuením tm, kteí jsou v nebesích. Pedstavte si lovka, který umírá, nikdy Boha nepoznal a na smrtelné posteli vzývá jméno Pán a je spasen. Kde myslíte, že se dozví nco víc o Bohu? Písmo íká: od církve. Také andlé mají touhu ty vci vidt. A apoštol Pavel mluví k bratím a íká: Bute peliví v tom, jak chodíte, co íkáte a jak žijete, protože vás pozorují nebeské zástupy. 4 Víte, krátce pedtím než Mavis odešla, vyprávla mi jednu vc. Sedli jsme v místnosti a ona se m zeptala, jestli jsem nevidl ped chvilkou nkoho pijít. ekl jsem, že ne, ale ona mi ho popsala. ekla, že to byl mladík a chtl vdt, jestli máme v rodin nkoho, kdo porazil rodové duchy. Vy ani nevíte, co dláte, ale ve skutenosti niíte moc uritých duch, kteí jsou ve vaší rodin, aby nemohli na vaše dti. Myslím, že tomu se budeme vnovat nkdy jindy. Amen. 4 Židm 12:1 Protož i my, takový oblak svdk vkol majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého nám boje. 7

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

TI HOSPODINOVY SVÁTKY

TI HOSPODINOVY SVÁTKY TI HOSPODINOVY SVÁTKY MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) Dnes veer bych chtl nartnout obrázek stánku Mojžíšova a chtl bych ho vztáhnout ke svátkm Hospodinovým. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Vidíte,

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL. (Tursko, bezen 2007)

MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL. (Tursko, bezen 2007) MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL (Tursko, bezen 2007) Chvála Pánu. Ote, dkujeme Ti za tuto píležitost, protože víme, že v ase, který jsi nám vymezil, je tato doba rozhodující a dležitá. Ote, modlíme se za

Více

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994)

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) SLUŽEBNOST PASTÝE CECIL ducille (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) Díky Bohu za dnešní veer. Dkujeme Bohu i za ten sníh a mráz. Halelujah! Amen. Najeme si v Biblích slovo, které mi pišlo. Je zapsáno

Více