znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická Brno tel./fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí jednotce č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop na pozemku parc.č. st. 6031/3 k.ú. Kroměříž včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 284/36352 na společných částech budovy č.pop zapsaný na LV č. 9629, 7139 a 7163 a pozemku parc.č. st. 6031/3 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Objednatel : Účel posudku : JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Veveří Brno stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti se stavem ke dni včetně ocenění práv a závad, ke spisu 137 EX 12606/07-43 Exekutorského úřadu Brno - venkov Oceněno ke dni : Posudek vypracoval : Ing. Šárka Švancarová znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická Brno tel./fax: Tento posudek obsahuje 37 stran včetně příloh a objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Brno,

2 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č /2010 OBSAH : Zadání strana 1. Nález 3 2. Posudek ocenění nemovitostí Srovnávací metoda nemovitostí 8 3. Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti a vyhodnocení rizik 10 Přílohy P ř íloha 1 Usnesení exekutorského úřadu Brno venkov, Příkop 6, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián č.j. 137Ex 12606/07-43, kterým byla Ing. Švancarová ustanovena znalcem, který má za úkol zpracovat znalecký posudek na ocenění nemovitostí bytové jednotky č. 3203/84 ve vlastnictví Zdeňka Danihela s podílem na společných částech domu a pozemku 284/36352 ze dne podepsán JUDr. Petr Kocián v.r., soudní exekutor P ř íloha 2 Výpis z katastru nemovitostí (LV č. 9629), identifikace parcely, Ireny. byt. jednotky P ř íloha 3 Mapová část P ř íloha 4 Fotodokumentace P ř íloha 5 Srovnatelné bytové jednotky Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

3 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č / NÁLEZ 1.1. PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Pro vypracování ocenění nemovitostí byly použity následující podklady : 1. Usnesení exekutorského úřadu Brno venkov, Příkop 6, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián č.j. 137Ex 12606/07-43 kterým byla Ing. Švancarová ustanovena znalcem, který má za úkol zpracovat znalecký posudek na ocenění nemovitosti bytové jednotky s příslušenstvím ve vlastnictví Zdeňka Danihela jednotky 3203/84 s podílem na společných částech domu a pozemku 284/36352 ze dne podepsán JUDr. Petr Kocián v.r., soudní exekutor; 2. Výpis z katastru nemovitostí - LV č pro k.ú. Kroměříž, vyhotovený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, KP Kroměříž dne , číslo řízení PÚ 3528/ vyhotovila Milena Studencová, (viz příloha); 3. Popis budovy a vymezení jednotky č. 3203/84, kopie části prohlášení vlastníka, KU Kroměříž, PU -1038/ , 4. Skutečnosti zjištěné na místě v rámci místního šetření spojeného s venkovní prohlídkou budovy č. p konané dme Vlastní databáze nemovitostí a databáze spolupracujících znalců, 6. Fotodokumentace pořízená při místním šetření, 7. Mapy cz a nahlížení do cuzk z internetu, další veřejné zdroje, 8. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném a účinném znění, 9. Zákon č. 121/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v platném a účinném znění 10. Zákon č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v platném a účinném znění. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

4 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č / POSUDEK OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Znalecký úkol, účel ocenění Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 3203/84 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop na pozemku parc.č. st. 6031/3 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 284/36352 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č. 9629, 7139 a Úkolem znalce je zpracovat znalecký posudek o obvyklé hodnotě nemovitosti zapsané na LV č v k.ú. Kroměříž pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. a to k datu místního šetření, tj. k Informace o nemovitosti Vlastník LV č Katastrální území Kroměříž (674834) Obec, okres Vlastnictví stavby Vlastnictví pozemku Danihel Zdeňek, Oskol 3203/22, Kroměříž Kroměříž (588296), Kroměříž (CZ0721) Č.p., způsob využití, č.jednotky, parc.č., výměra, druh Bytový dům č.p LV č. 7139, byt č. 3203/22 LV č parc. č. st. 6031/3, 713 m 2 ( LV č. 7163), (spoluvlastnický podíl na společných částech budovy ideálních 284/36352) Parc.číslo, výměra, druh St. 6031/3, 713 m 2, zastavěná plocha a nádvoří ( spoluvlastnický podíl na pozemcích ideálních 284/36352) Způsob ochrany - Prohlídka a zaměření nemovitosti Venkovní obhlídka nemovitosti byla provedena dne Bytová jednotka nebyla znalci zpřístupněna. Ocenění je provedeno na základě venkovní obhlídky domu, popisu budovy a bytu a na základě listinných podkladů poskytnutých objednatelem posudku. Nájemní smlouva Na základě získaných informací od objednatele posudku nebyla předložena žádná nájemní smlouva ani jiná smlouva např. o věcném břemeni apod. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

5 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Věcná břemena a jiná omezení vlastnictví V současné době je na výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kroměříž v oddíle C - omezení zástavním právem smluvním, nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitostí (viz. příloha č. 2 znaleckého posudku). Na omezení uvedená v oddíle C, tj. na omezení zástavním právem smluvním, nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitostí není při tomto ocenění brán zřetel. Majetkoprávní vztahy Zpracovateli nebyly známy žádné další okolnosti, které by mohly ovlivnit ocenění nemovitostí bytové jednotky č. 3203/84 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop na pozemku parc.č. St. 6031/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 284/36352 na společných částech budovy č.p a na pozemku parc.č. st. 6031/3 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č. 9629, 7139 a Obecné předpoklady a omezující podmínky provedeného ocenění Zpracovatel prohlašuje, že toto ocenění nemovitostí - bytové jednotky č. 3203/84 včetně spoluvlastnického podílu ideálních 284/36352 na společných částech budovy č.p a na pozemku st. 6031/3 v k.ú. Kroměříž bylo vypracováno v souladu s následujícími předpoklady a omezujícími podmínkami: Zpracovatel ocenění zohledňuje všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté výsledné hodnoty. Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací. Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z klientem předložených podkladů pro zpracovaní ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného obchodního případu a bylo provedeno za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb.. Celkový popis nemovitosti: Město Kroměříž leží v jižní části Hornomoravského úvalu na pravém břehu řeky Moravy. Kroměříž byla v nedávné minulosti vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky, historické centrum je spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou chráněné jako městská památková rezervace a národní kulturní památka a od roku 1998 je komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město se každoročně stává dějištěm řady hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů. Kroměříž rozprostírající se na březích řeky Moravy má co nabídnout i milovníkům přírody. A na své si přijdou také příznivci aktivního pohybu, sportu nebo vinařské turistiky - při návštěvě proslulých Arcibiskupských sklepů. Současná Kroměříž má rozlohu ha, z toho město samotné je vystavěno na ha, ostatní plochu tvoří jeho předměstské části dříve zemědělské vsi Vážany, Kotojedy, Bílany, Těšnovice, Trávník, Miňůvky, Postoupky, Hradisko, Drahlov a Zlámanka. Ve městě a jeho okrajových částech žije bezmála 30 tisíc obyvatel. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

6 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Železniční spojení je reprezentováno tratí navazující v nedalekých městech Hulíně a Kojetíně na hlavní tepny. Silnice navazují na dálniční síť a proto spojení s okolními městy regionu sehrává hlavní roli automobilová a autobusová doprava. Oceňovaná bytová jednotka se nachází v panelovém výškovém domě samostatně stojícím v sídlišti Oskol na východ od centra města. Sídliště je ohraničené hlavními tepnami města u křižovatky Husova náměstí na sever ulicí Tovačovského a na jih ulicí Kotojedskou. Ze severovýchodu je ohraničeno řekou Moravou a podél východní strany železniční drahou. Ulice Oskol odbočuje z Husova náměstí směrem na severovýchod pod hlavní silnicí Tovačovského. Na jižní straně ulice Oskol stojí ve veřejné zelené ploše dva panelové domy a další nižší objekty občanské vybavenosti. Na západní straně sídliště odděluje od původní starší zástavby ulice Kostnická a na rohu ulice Oskol a Kostnické stojí starší nižší obytný dům s restaurací. Vstup do domu je ze severní a západní strany. Směrem na západ od podélné strany panelového domu je veřejná zeleň, ohraničující další stejně vysoký panelový dům z jeho západní strany. Podél jeho východní strany odbočuje z Oskolu ulice Denkova, rovnoběžná z Kostnickou. Ta zatáčí k dalšímu bloku 3 panelových domů podél jejich severní uliční strany. Na severní štítové straně panelového domu s oceňovanou B.J. je mezi oběma panelovými domy parkoviště se samostatným vjezdem z ulice Denkova, oddělené pásem zeleně a chodníkem kolem hlavní komunikace. Bytový dům má 8 obytných podlaží a rovnou střechu. Původní účel ubytovna byl v roce 1997 změněn na bytový dům. V domě je 128 bytových jednotek. Jedná se o svobodárny přístupné výtahem nebo schodištěm z podélné chodby vedoucí středem objektu. Jednotka je situována v 6.NP vlevo od schodiště. Směrem do zeleně na východní straně má svobodárna pokoj s balkonem. Z chodby vedou dveře do předsíně s kuchyňským koutem, do sprchy a na WC. Panelový dům je klasická panelová stavba z betonových stěnových a stropních deskových panelů. Opláštění obvodovými panely zůstalo původní bez zateplení, s přiznanými spárami v břízolitovém povrchu panelů. Pouze štítové stěny jsou nově opláštěné, bez přiznaných spár. Okna jsou měněna jednotlivými majiteli nekoordinovaně. Větší část oken a dveří na balkon zůstala dřevěná zdvojená. Vybavení B.J. je standardní kuchyňská linka, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, míchací baterie, sprcha a 1x topné těleso. Dále k B.J. náleží podlahové krytiny, vnitřní dveře a okna, nenosné příčky, rozvody vody, ÚT, elektroinstalace a vlastnický podíl B.J. č. 3203/84 o velikosti 284/36352 na společných částech budovy. Popis bytového domu : Konstrukce a vybavení Základy Podezdívka Zdivo Stropy Krov, střecha Krytina Komíny Klempířské konstrukce Vnitřní omítky Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady Vnější obklady Schody Dveře Vrata Okna Podlahy obytných místností Vytápění Popis předpoklad betonové, pasy s izolací proti zemní vlhkosti není Betonové sendvičové a ŽB panely montované, železobetonové panelové, střecha plochá nezjištěno nejsou pozinkované, úplné, žlaby a svody, parapety; vápenné štukové, malba břízolitové nezjištěno nejsou Prefabrikovaná schodištová ramena, povrch teraco prosklené i plné, typizované Jihlava nejsou nová plastová nebo původní dřevěná zdvojená nezjištěno Centrální s radiátory žebrovými Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

7 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Elektroinstalace Bleskosvod Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace světelná (220 V), jističe jímací soustava ano, teplá a studená voda centrální rozvod centrální nezjištěno ano do veřejné kanalizace Oceňovaná nemovitost Bytová jednotka č. 3203/84 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v 6. NP budovy č.p na pozemku parc.č. st. 6031/3 a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 284/36352 na společných částech budovy č.p a na pozemku parc.č. st. 6031/3 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Odhad obvyklé ceny předmětu dražby - nemovitosti Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. S nemovitostmi tohoto typu se na trhu s nemovitostmi obchoduje, údaje o cenách srovnatelných nemovitostí lze zjistit a vyhodnotit. Pro ocenění bude proto použito metody : srovnávací Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací: V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

8 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č / SROVNÁVACÍ METODA NEMOVITOSTÍ Bytová jednotka č. 3203/84 Popis Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie umístěnou v 6. NP, která se skládá z předsíně s kk, pokoje, koupelny, WC a balkonu. Pokoj 16,20m 2 chodba s KK 8,70m 2 sprchový kout 2,10m 2 balkon 1,40m 2 WC 1,40m 2 Celková výměra podlahové plochy bytu s příslušenstvím je dle evidence v katastru nemovitostí 28,40 m 2. Stáří a stavebně technický stav objektu : Objekt byl postaven cca před 18 lety. Objekt je běžně udržovaný. Stav bytové jednotky nebyl zjištěn. Srovnávací hodnota Na trhu nemovitostí v městě Kroměříži jsou k datu ocenění nabízeny níže uvedené porovnatelné bytové jednotky. Jako srovnatelné transakce jsem uvažovala prodeje a předpokládané prodeje nemovitostí, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, technický stav, výměru a dané využití. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání : Č. Lokalita Velikost (m 2 ) Podlaží Jiné Oceň. objekt Oskol 28,40 6. NP panelový byt, stav nezjištěn (1) (2) (3) (4) (5) 1 Oskol 28,4 5:NP pabelový dům, původní stav 2 Oskol 28,4 4. NP pabelový dům, původní stav 3 Oskol 28,4 8. NP panelový dům po rekonstrukci 4 Albertova NP panelový dům, po částečné rekonstrukci Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny K CR Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO poloha velikost balkón, lodžie stav a vybavení patro úvaha znalce Cena oceňovaného objektu odvozená (1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) , ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , ,00 1,00 1,00 1,30 0,95 1,02 1, , ,95 0,99 1,00 1,05 1,00 0,98 0, K1 K6 Kč Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

9 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Celkem průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Směrodatná výběrová odchylka s Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Pravděpodobná horní hranice průměr + s K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší horší) K5 Koeficient úpravy na ev. Další vlastnosti (lepší horší) K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00. Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné bytové jednotky a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,90 ). Podrobný popis viz. příloha č. 5 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že daný typ nemovitosti v dané lokalitě a čase je obchodovatelný v rozmezí ,- Kč až ,- Kč. Uvedená bytová jednotka má tyto kladné stránky : Je situovaná ve stabilizované zóně sídliště s dostatkem veřejné městem udržované zeleně kolem bloku domů z obou stran Dobrá občanská vybavenost Uvedená bytová jednotka má tyto slabší stránky : Standardní stav panelového domu, bez zateplení Popis srovnávacích objektů je uveden v příloze č. 5 znaleckého posudku. Všechny srovnávané byty se nachází v obdobné lokalitě jako oceňovaná bytová jednotka. Obecná hodnota Prodejní cena porovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, lokalita, stavebně technický stav, umístění v domě, velikost a poptávku realitního trhu, právním vztahům pro zadanou bytovou jednotku navržená na ,- Kč. Obecná hodnota oceňovaných nemovitosti navržená srovnávací metodou ke dni ocenění po zaokrouhlení činí ,- Kč (slovy : pětsettisíc korun českých). Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

10 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č / STANOVENÍ OBVYKLÉ HODNOTY NEMOVITOSTÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK Věcná břemena Na oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kroměříž v oddíle C - omezení věcnými břemeny (viz. příloha č. 2 znaleckého posudku). Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou na č. LV č ze dne pro k.ú. Kroměříž v oddíle C - omezení zástavním právem smluvním, nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitostí (viz. příloha č. 2 znaleckého posudku). Na omezení uvedená v oddíle C, tj. na omezení nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitostí není při tomto ocenění brán zřetel. Ostatní rizika Na oceňované bytové jednotce se dle zjištění a dostupných informací nevztahují žádná další ostatní rizika. Pro navržení výsledné hodnoty nemovitostí byla použita srovnávací metoda. Vzhledem k charakteru oceňované nemovitosti a použitým vstupním údajům tato metoda nejlépe popisuje jejich obvyklou hodnotu. Stanovení obvyklé hodnoty Vzhledem ke stavu, velikosti, vybavení a funkčnímu využití bytové jednotky, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním bytům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu bytové jednotky č. 3203/84 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 3203, postavené na pozemku parc.č. st. 6031/3 a stejného podílu spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 284/36352 na společných částech budovy č.p a na pozemku parc.č. st. 6031/3 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č. 9629, 7139 a 7163 vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb., k datu ocenění , po zaokrouhlení na : ,- Kč (slovy : pětsettisíc korun českých českých). V Brně, dne Ing. Šárka Švancarová znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická Brno tel./fax: Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

11 Bytová jednotka č. 3203/84, ul. Oskol 3203/22 Kroměříž Znalecký posudek č /2010 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne č.j. Spr. 3941/92, jmenování rozšířeno dne č.j. Spr. 2628/99 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků a nepeněžitých vkladů obor stavebnictví odvětví stavby obytné, stavební odvětví různá se specializací stavby občanské. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě faktury. Otisk kulaté pečetě Podpis znalce Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

12

13

14

15

16

17 Informace o parcele Stránka č. 1 z Informace o parcele Parcelní číslo: st. 6031/3 Výměra [m 2 ]: 713 Katastrální území: Kroměříž Číslo LV: 7163 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí DKM Ze souřadnic v S-JTSK zastavěná plocha a nádvoří Budova na parcele: č.p Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Jméno Adresa Podíl Alena Akwei Kazimíra Rudého 3797/67, Kroměříž, /43352 ALFA 2000 s.r.o. Dolní náměstí 172/16, Olomouc, /43352 SJM Bardoděj Karel a Věra 852/43352 Karel Bardoděj Žabárna 167, Fryšták, Dolní Ves, Věra Bardodějová Žabárna 167, Fryšták, Dolní Ves, Petra Bartoňová Vrobelova 2745/14, Kroměříž, /43352 Peter Bazso Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Hana Bazsová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Mgr. Jiří Bílek K. H. Máchy 751, Chropyně, /43352 SJM Bílek Jiří Mgr. a Bílková Yvona 284/43352 Mgr. Jiří Bílek K. H. Máchy 751, Chropyně, Yvona Bílková K. H. Máchy 751, Chropyně, Ing. Jaromír Brázdil Petr Brázdil Erbenovo nábřeží 566/34, Kroměříž, Erbenovo nábřeží 566/34, Kroměříž, / /43352 SJM Brázdil Bedřich a Adéla 568/43352 Bedřich Brázdil Tyršova 863/3, Kroměříž, Adéla Brázdilová Tyršova 863/3, Kroměříž, Ing. Ilona Brázdilová Erbenovo nábřeží 566/34, Kroměříž, /43352 SJM Calábek Vladimír RNDr. a Calábková Věra 284/43352 RNDr. Vladimír Calábek Osmek 2275/35, Přerov, Přerov I-Město,

18 Informace o parcele Stránka č. 2 z Věra Calábková Osmek 2275/35, Přerov, Přerov I-Město, Dušan Chudánik Náměstí Svobody 29, Chropyně, /43352 Zoja Alexejevna Černyšová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Anna Čevelová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 SJM Daněk Jaroslav a Daňková Marta 284/86704 Jaroslav Daněk Oskol 3203/22, Kroměříž, Marta Daňková Oskol 3203/22, Kroměříž, Zdeněk Danihel Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Hana Dostálová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 SJM Dovrtěl Jan Ing. a Dovrtělová Anna 284/43352 Ing. Jan Dovrtěl Braunerova 1760/24, Kroměříž, Anna Dovrtělová Braunerova 1760/24, Kroměříž, Petr Dvořák Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Roman Endlicher Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 JUDr. Rudolf Frajt Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Jana Galatíková Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Jarmila Ganglová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Radim Gottwald Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Jitka Gulánová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 SJM Hána Jiří a Hánová Marie 284/43352 Jiří Hána Metlov 502, Tlumačov, Marie Hánová Metlov 502, Tlumačov, Blažena Hanáková Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 SJM Havlíček Antonín a Havlíčková Jana 284/43352 Antonín Havlíček Tyršova 589, Němčice nad Hanou, Jana Havlíčková Tyršova 589, Němčice nad Hanou, Ing. Václav Hradil Peřinkova 2359/1, Kroměříž, /10838 Marek Janoš Jílová 505/39, Olomouc, Neředín, /43352 Ing. Alice Javoříková Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 JEKA, spol. s r.o. Zámecká 521/72, Valašské Meziříčí, /43352 Anna Kanalošová Masarykova 252, Chropyně, /43352 Jan Klčo Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Danuše Korešová Spáčilova 3574/58, Kroměříž, /43352 Renata Kovácsová Spáčilova 3467/25, Kroměříž, /43352 Jan Kubíček Kotojedská 460/13, Kroměříž, /43352 Michal Kulendík Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352

19 Informace o parcele Stránka č. 3 z SJM Kulendík Ivo a Kulendíková Dana 142/43352 Ivo Kulendík Sadová 956, Hulín, Dana Kulendíková Sadová 956, Hulín, Mgr. Petr Kunc Vršovická 1429/68, Praha, Vršovice, /43352 David Lhota Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 SJM Loučka Radomír a Zdeňka 284/43352 Radomír Loučka Zdeňka Loučková Zámecká Zahrada 1478/2, Kroměříž, Zámecká Zahrada 1478/2, Kroměříž, Štěpánka Machová Kostelany 154, Kostelany, /43352 Alena Macková Dobrá 145, Dobrá, /43352 Ing. Věra Matějíčková Dolní 62, Kvasice, /43352 Richard Matysík Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Martin Medek Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Zdeněk Měřinský Dvořákova 1447, Napajedla, /43352 Milada Minaříková Malý Val 1539/49, Kroměříž, /43352 Mlýn Kojetín, spol. s r.o. Mlýnská 280, Kojetín, Kojetín I-Město, /43352 PhDr. Jiří Mrva Vrobelova 2743/18, Kroměříž, /43352 Zdeněk Novosad Ing. Klára Novotná Podhradní Lhota 146, Podhradní Lhota, Nová 1213, Kojetín, Kojetín I-Město, / /43352 Libor Pacík Obvodová 3668/16, Kroměříž, /43352 Jitka Pavelková Francouzská 4028/18, Kroměříž, /43352 Petr Petera Bartošova 1981/36, Kroměříž, /43352 SJM Petr Jaromír a Irena 284/43352 Jaromír Petr Braunerova 2962/60, Kroměříž, Irena Petrová Braunerova 2962/60, Kroměříž, Monika Podlasová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Dagmar Poláchová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Pronax trading s.r.o. Bílanská 1781/10, Kroměříž, /43352 SJM Rak Jiří PhDr. a Raková Anna 284/43352 PhDr. Jiří Rak Svornosti 1811, Vsetín, Anna Raková Nitranská 4065/2, Kroměříž, SJM Rozsypal Jiří JUDr. a Rozsypalová Božena 284/43352 JUDr. Jiří Rozsypal Záhlinická 811, Hulín, Božena Rozsypalová Záhlinická 811, Hulín,

20 Informace o parcele Stránka č. 4 z SJM Rzažewski Krzysztof a Rzažewská Emilie 284/43352 Krzysztof Rzažewski Eduarda Světlíka 435, Hulín, Emilie Rzažewská Eduarda Světlíka 435, Hulín, Věra Řezníčková Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Maurizio Salvadori Husovo náměstí 230/2, Kroměříž, /43352 Pavla Salvadori Husovo náměstí 230/2, Kroměříž, /43352 SJM Salvadori Maurizio a Salvadori Pavla 284/43352 Maurizio Salvadori Husovo náměstí 230/2, Kroměříž, Pavla Salvadori Husovo náměstí 230/2, Kroměříž, Pavel Sedlák Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Karel Sekanina Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 SJM Směšný Tomáš a Směšná Alena 284/43352 Tomáš Směšný Sadová 1433/5, Holešov, Alena Směšná Sadová 1433/5, Holešov, Vladimír Solecký Jílovská 1164/67, Praha, Braník, /43352 Miroslav Staš Věšínova 951/13, Praha, Strašnice, /43352 STRABIS GROUP s.r.o. Kovářská 119/7, Kroměříž, /43352 Josef Straka Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Miroslav Sýkora 77, Skaštice, /43352 Eduard Šafařík Brandlova 2033/33, Kroměříž, /43352 Zdeněk Šimek Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 RNDr. Pavel Škopík Velké náměstí 50/45, Kroměříž, /43352 Michaela Trvajová Resslova 1665/17, Lysá nad Labem, /86704 Oldřich Vajsner Březůvky 44, Březůvky, /43352 Jaroslava Vašinová Oskol 3203/22, Kroměříž, /43352 Lucie Wiszová Spáčilova 3373/48, Kroměříž, /43352 SJM Zápotocký František Ing. a Zápotocká Marcela Ing. 284/43352 Ing. František Zápotocký Ing. Marcela Zápotocká U Elektrárny 211, Vrané nad Vltavou, U Elektrárny 211, Vrané nad Vltavou, SJM Závrbský Ladislav a Závrbská Hana 284/43352 Ladislav Závrbský Přílepy 83, Přílepy, Hana Závrbská Přílepy 83, Přílepy, Vladislav Zbořil Pornice 104, Pačlavice, Pornice, /43352 Svatopluk Zháněl U Trati 4499/1, Kroměříž, /10838

21 Informace o parcele Stránka č. 5 z Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ Omezení vlastnického práva Název Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Věcné břemeno bytu Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Název Vlastnictví jednotek Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž Platnost k :21:01