HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?"

Transkript

1 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 O CEM BIBLE VLASTNEJE?

2 I 1. R IJNA STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 134, No. 19 Semimonthly CZECH TENTO CASOPIS, Str a zn av ez, prin a s ı cest Jehovovi Bohu, panovn ıkovi cel eho vesm ıru. Ute suje lidi dobrou zpr avou o tom, ze Boz ı nebesk ekr alovstv ıbrzy odstran ıve skerou spatnost a pretvo r ı zemi v r aj. Sv e cten a re tak evede kv ıre v Jez ıse Krista v to, ze d ıky jeho smrti m ame nadeji na ve cn y zivot a ze nyn ıvl adne jako kr al Boz ıho kr alovstv ı. Tento casopis je vyd av an nepretr zit e od roku Je nepolitick yapevn esedr z ıbible jako autority. M ate z ajem o dals ı informace nebo obezplatn estudium Bible? Navstivte str anky nebo napiste na pr ıslusnou adresu. ( Vych az ı ve 209 jazyc ıch, vcelkov em n akladu v ytisk u. OCTOBER 1, 2013 HLAVN IT EMA O cem Bible vlastne je? STRANY 3 7 Procbyv as mela Bible zaj ımat? 3 Kdejsmesetuvzali? 4 Buh pripravuje osvobozen ılidstva 5 Nasli jsme Mesi a se! 6 Dobr azpr ava pro cel elidstvo 7 DALS I CL ANKY Jak se vyrovnat s rozvodem 8 Poznejte Boz ıosobnost Jehova velkoryse odpoust ı 11 Bible men ı zivot lid ı 12 Jak n as ovlivnuj ıbarvy? 14 Odpovedinabiblick eot azky 16 CESK A REPUBLIKA: N abo zensk aspole cnost Svedkov e Jehovovi PO BOX Praha 9 SLOVENSKO: N abo zensk aspolo cnos Jehovovi svedkovia P. O. Box Bratislava 34 Upln y seznam adres najdete na /contact. Tato publikace nen ıur cena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov ebiblick e vzdel avac ı cinnosti, kter ajepodporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami). Tisk a vyd av an ı: Wachtturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vsechna pr ava vyhrazena. Printed in Germany. ( s V ICE ONLINE r CAST EOT AZKY T YKAJ IC ISE SVEDK UJEHOVOV YCH Proc chod ıte dum od domu? (Najdete pod O N AS CAST EOT AZKY) CASOPIS SI V RUZN YCH FORM ATECH MU ZETE ST AHNOUT Z INTERNETU 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV O CEM BIBLE VLASTNEJE?

3 HLAVN IT EMA Z AKLADN IFAKTAOBIBLI N am et: Jak Boz ı nebesk ekr alovstv ı obnov ınazemipokojn epodm ınky aspravedlnost Obsah: 39 knih v hebrejstin e (nekter epas aze v aramejstin e) a27knihvre ctin e Jak vznikla: Psalo ji asi 40 muz u behem v ıce nez let, od roku 1513 pr. n. l. asi do roku 98 n. l. Preklady: Nyn ı je dostupn a cel a nebo jej ı c asti ve v ıce nez jazyc ıch Procbyv as mela Bible zaj ımat? Bible je daleko nejrozs ı ren ej s ıknihounasv ete. Proc? Napr ıklad proto, ze je snadn ev z ıt se do postav, o kter ych se v n ıp ıse. Obsahuje zpr avy o lidech, kter ıskute cne zili, o tom, jak spolu jednali a jak ym eli vztah s Bohem. Z kazd ezt echto zpr av lze vyvodit neco praktick eho. Jsou napsan ejednodu se a jasne, takze se daj ıp relozit do stovek jazykuarozum ıjimlid e zij ıc ınajak emkoli m ıst eavjak ekoli dobe. A uplatnov an ıbiblick ych z asad vede vzdycky k dobr ym v ysledk um. Co je vsak nejdule zit ej s ı, Bible o sobeprohla- suje, ze nen ı jen knihou obohu,aletak eknihou od Boha.Odhaluje,jak em ab uh jm eno, jakou m a osobnost a jak y je jeho nemenn yz amer se zem ı alidmi.vypr av ıtak eoodv ek em boji mezi dobrem a zlem a ukazuje, ze toto strhuj ıc ıdramat y- kaj ıc ısev sech lid ıbudem ıt s astn y konec. Ten, kdo se pri cten ı Bible oprost ıodp redsudku, z ısk apevn yz aklad pro v ıru a pro nadeji do bu- doucna. V Bibli jsou informace, kter enenajdemenikde jinde. Jsou tam napr ıklad pravdiv eodpov edi na tyto ot azky: Kdejsmesetuvzaliapro cjezivot tak te zk y? Co Buh udelal pro to, aby lidstvo vykoupil? Co pro n as udelal Jez ı s? Jakou budoucnost m ana seplanetaalidstvo? Kdyzsip rectete n asleduj ıc ıstr anky, dozv ıte se, o cem Bible vlastneje. 1. R IJNA

4 Kde jsme se tu vzali? Puvod vesm ıru vysvetluje uvodn ıknihabible, Prvn ımoj z ı sova, nekolika jednoduch ymi slovy: Na poc atku Buh stvoril nebesa a zemi. (1. Mojz ı sova 1:1) Potom, co Buh stvoril rostliny a zv ı rata, stvoril prvn ı lidi, Adama a Evu. Lid eseod zv ı rat lisili, protoze v urcit em ıre meli vlastnosti charakteristick eproboha,v cetnesvobodn ev ule. Byli proto za sv ejedn an ıodpov edn ı. Kdyby poslouchali Boz ıpokyny,mohlisepod ılet na uskutec nov an ıbo z ıho z am eru mohli zalozit velkou lidskou rodinu, kter abynazemi zila v pokojn ych podm ınk ach, v dokonal em zdrav ıav ecn e. Jist yand el neboli duchovn ıtvorsev sak rozhodl vyuz ıt lidi k vlastn ımu sobeck emu prospe- chu. Stal se tak Satanem, cozznamen a Odp urce. Promluvil skrze hada k Eve a oklamal ji. Rekl j ı, ze se bude m ıt l epe, kdyzsenebude r ıdit Boz ım veden ım. Adam s Evou se pridali na Satanovu stranu a t ım zrusili pouto, kter ejespojovalo s jejich Tvurcem. V dusledku sv eho spatn eho rozhodnut ıztratiliv ecn y zivot a na n as vsechny prenesli hr ıch, nedokonalost a to, ze nemu zeme uniknout smrti. Buh ihned ozn amil, ze m av umyslu tuto smutnou situaci napravit a umoznit Adamov ym potomkum, aby z ıskali nekonecn y zivot. Predpov e- del, ze se objev ı semeno n ekdo, kdo nakonec Satana znic ıanaprav ıv sechno, co Satan a Adam sevouzp usobili. (1. Mojz ı sova 3:15) Kdo bude t ımto semenem? To se melo uk azat az casem. Mezit ım se Satan vytrvale snazil Boz ıdobr y z am er zmarit. Spatn ych lid ınazemirychlep rib yvalo, a Buh se proto rozhodl, ze je znic ıpotopou. Prik azal spravedliv emu Noemovi, aby po- stavil archu velk eplavidlovetvarukv adru, ve kter esezachr an ı on, jeho rodina a tak ezv ıra- ta, kter adoarchym el vz ıt s sebou. Po roce od zac atku potopy vystoupil Noe s rodinou z archy na oci st enou zemi. Ale cas, kdy melo prij ıt semeno, jest enenastal. (Podle 1. Mojz ı sovy, kapitoly; Judy 6, 14, 15; Zjeven ı 12:9.) 4 STR A ZN AV EZ

5 B uh p ripravuje osvobozen ılidstva Vern emu muzi Abrahamovi Buh sl ıbil, ze pred- poved en ym semenem bude jeden z jeho po- tomku. Prostrednictv ım tohoto potomka dostanou pozehn an ı v sechny n arody. (1. Mojz ı sova 22:18) Abrahamuv vnuk J akob se pozdeji prest e- hoval do Egypta, kde se jeho rodina rozrostla, takze vznikl starovek yn arod Izrael. Po nejak edob edespotick yvl adce Egypta Izraelity zotrocil. Buh nakonec pove ril Mojz ı se, aby tento n arod z Egypta vyvedl skrze z azra cn erozdelen evodyrud eho more. Potom dal Buh Iz- raelitum z akony, vcetn e Deseti prik az an ı, kter y- mi se meli r ıdit a kter ejem ely chr anit. Patrily knimiz akony, kter estanovovalyob eti potrebn e kodpu sten ıh r ıch u. Mojz ı s byl Bohem inspirov an, aby Izraelitum rekl, ze jim Buh casem posle jin eho proroka. Ten mel b yt on ım sl ıben ym semenem. Ov ıce nez400letpozd eji sl ıbil Buh kr ali Davidovi, ze ten, kdo prijde jako semeno pred- poved en evedenu,budevl adnout nad kr alov- stv ım, kter ebudetrvatv ecn e. Mel to b yt Mesi a s, osvoboditel urcen y Bohem k tomu, aby lidstvo zachr anilanazemiobnovilr aj. BOZ ISVAT EJM ENO Prvn ımoj z ı sova 2:4 je prvn ım m ıstem v Bibli, kde se objevuje jm eno Jehova. Toto jedinecn ejm eno se v rukopisech Bible vp uvodn ıch jazyc ıch vyskytuje asi 7 000kr at. Jeho v yznam pusob ı, ze se stane je z arukou, ze Buh dok a ze upln e uskutecnit vsechny sv ez amery a sliby. Prostrednictv ım Davida a jin ych prorokub uh postupneomesi asovi odhaloval dals ıpodrobnosti. Predpov ed el, ze bude pokorn yalaskav y a ze za jeho vl ady skonc ı hlad, nespravedlnost iv alky. Lid ebudoum ıt pokojn e vztahy jak mezi sebou, tak se zv ı raty. Nemoci, utrpen ıasmrt, kter enikdynepat rily k puvodn ımu Boz ımu z a- meru, prestanou existovat a lid e, kter ızem reli, se vr at ık zivotu na zemi. Skrze proroka Miche a se Buh predpov ed el, ze Mesi a ssenarod ıvbetl eme, a skrze proroka Daniela, ze bude zabit. Sl ıbil ale, ze Mesi a se vzkr ı- s ıaustanov ıhokr alem v nebes ıch. Daniel tak e prorokoval, ze Mesi a sovo kr alovstv ıjednoho dne natrvalo nahrad ıv sechny ostatn ıvl ady. Pri- sel Mesi a sskute cne tak, jak uv ad ela proroctv ı? (Podle 1. Mojz ı sovy, kapitoly, 2. Mojz ı sovy, 5. Mojz ı sovy, 2. Samuelovy, Zalmu, Izaj a se, Daniela, Miche a se, Zecharj a se 9:9.) 1. R IJNA

6 Na sli jsme Mesi a se! Zhruba cty ri stolet ıpot e, co byla naps ana posledn ı kniha hebrejsk e c asti Bible, se splnilo Miche a sovo proroctv ıomesi asovi. V Betl em ese narodil Jez ı s. Asi o 30 let pozdeji, v roce 29 n. l., se splnila prvn ı c ast toho, co o pr ıchodu Mesi a se predpov ed el Daniel. Jez ı ssedalpok rt ıt a Buh ho pomazal svat ym duchem. Dlouho ocek avan y Mesi a s, sl ıben e semeno, pri sel presn evestanoven em case! Jez ı sokam ziteza cal svou verejnou sluzbu a oznamoval dobrou zpr avu o Boz ım kr alovstv ı. (Luk a s 8:1) V souladu s proroctv ımi byl laskav y, jemn yaopravdov esezaj ımal o druh e. Vyucoval prakticky a s l askou a l e cil kdejak yneduh, c ım zukazoval, ze m abo z ıpodporu. (Matous 4:23) Vyhled avali ho lid eka zd eho veku adoch azeli k z av eru: Nasli jsme Mesi a se! (Jan 1:41) Jez ı sp redpoved el, ze tesn ep red t ım, nezjeho kr alovstv ıza cne nad zem ıvl adnout v pln em rozsahu, budou svet postihovat v alky, zemet resen ı adal s ıt ezkosti. Vyb ızel vsechny: Zusta nte bde- l ı. (Marek 13:37) Jez ı sbylsicedokonal y clov ek, kter yv zdy poslouchal Boha, ale mel nepr atele a ti ho nakonec dali zab ıt. Svou smrt ıposkytldokonalou obe, kterou vykoupil zpet to, co ztratili Adam sevou mo znost z ıt ve cn evr aji. Jez ı sovou smrt ıit ım, ze ho Buh po trech dnech vzkr ısil jako mocnou duchovn ıbytost,se splnila dals ı proroctv ı. Vzkr ı sen yje z ı sseobjevil v ıce nez500sv ych ucedn ık u. Nezvystoupildo nebe, pove ril sv en asledovn ıky, aby dobrou zpr a- vu o nem a jeho kr alovstv ı oznamovali lidem vsech n arod u. (Matous28:19)Jakd ukladnese tohoto ukolu zhostili? (Podle Matouse,Marka,Luk ase, Jana, 1. Korin anum.) 6 STR A ZN AV EZ

7 Dobr azpr ava pro cel elidstvo Jez ı sovo vzkr ı sen ınajehon asledovn ıky mocne zapusobilo pos ılilo jejich presv ed cen ıahorlivost. Apostol Pavel cestoval po Mal easiiast re- domor ı, organizoval sbory a povzbuzoval kres- any, aby zustali pevn ı navzdory nemor aln ımu prostred ıin asiln emu odporu. Pres tyto n aro cn e okolnosti kres anstv ıvzkv etalo a s ı rilo se. Pavelsedostaldov ezen ı, ale i odtud psal kres- ansk ym sborum dopisy, ve kter ych sv espoluv e- r ıc ı povzbuzoval a d aval jim rady. Varoval je, ze budou celit jest ev ets ıhrozb e odpadlictv ı. Pod pusoben ım svat eho ducha predpov ed el, ze se mezi nimi objev ı utla cuj ıc ıvlci,kte r ı budou mluvit prevr acen ev eci, aby za sebou odvedli ucedn ıky. (Skutky 20:29, 30) Toto odpadlictv ıseza calo projevovat koncem prvn ıho stolet ı. Vzkr ı sen yje z ı sp riblizn evt edobeapo stolu Janovi v symbolech uk azal, co se stane v budoucnosti, a Jan to zaznamenal do knihy Zjeven ı. Jak tehdy Jan napsal, ani odpurc um, ani falesn ym ucitel um se nepodar ızabr anit tomu, aby Buh plneuskute cnil z am er, kter ym ase zem ıalidstvem.dobr azpr ava o Boz ım kr alovstv ısedostaneke ka zd emu n arodu a kmenu ajazykualidu.(zjeven ı 14:6) Pak bude na zemi obnoven r aj a v nem budou moci z ıt vsichni, kdo chtej ı cinit Boz ıv uli. Pripad av am to jako dobr azpr ava? Pokud ano, zjistete si v ıc o tom, co Buh dal pro lidstvo do Bible zapsat a jak yztohom uzete m ıt dnes i v budoucnu uzitek. Biblisim uzete c ıst online na Na techto webov ych str ank ach najdete tak ebro zury Bible O cem tato kniha je? a Dobr azpr ava od Boha,knihuCo Bible doopravdy r ık a? ajin epublikace, ve kter ych se mluv ıotom,pro cm uzeme Bibli duv e rovat a jak mu zeme praktick eradyzt eto knihy uplatnovat v rodinn em a osobn ım zivot e. Tak esiodal s ıinformacem uzete r ıct nekomu ze svedk u Jehovov ych. (Podle Skutku, Efezanum, Filipanum, Kolosanum, Filemonovi, 1. Jana, Zjeven ı.) 1. R IJNA

8 Jak se vyrovnat srozvodem Byl jsem zdrcen y. Clovek si zije spokojeneapak najednou je vsechno pryc. MARK, rozveden yp red rokem Manzel se zapletl s zenou ve veku nas ıdcery. Po rozvodu se mi ulevilo, ze uznemus ım sn a set jeho v ybuchy hnevu, ale z arove njsemsec ıtila pokoren a abezcenn a. EMMELINE, rozveden ap red 17 lety Nekte r ılid eserozvedou,proto ze doufaj ı, ze se t ım jejich zivot zleps ı. Jin ıbysesv ym partnerem r adi zustali, ale nemohou ho k tomu nutit. Nicm en eskorov sichni, kdo se rozvedli, zjistili, ze zivot je potom daleko te z s ı, nezsip redstavovali. Pokudjsteseivyned avno rozvedli, asi to povazujete za jednu z nejv ıc stresuj ıc ıch ud alost ı, jakou clov ek mu ze zaz ıt. Uve me si tedy nekter e praktick e rady z Bible, kter ev am mohou pomoci,abystesesrozvodemdob re vyrovnali. 1. PROBL EM: NEGATIVN IEMOCE Stres spojen ysfinan cn ımi probl emy, v ychovou det ıaosam elost ım uze b yt zdrcuj ıc ı a tyto pocity N ekter ajm ena v tomto cl anku byla zm en ena. mohou pretrv avat dels ıdobu.psycholo zka Judith Wallersteinov azjistila, ze nekte r ılid esije stel e- ta po rozvodu pripadaj ızrazen ıaopu sten ı, domn ıvaj ıse, ze zivot je nespravedliv yap rin a s ıjen zklam an ıasamotu. CO MU ZETE UDELAT Dejte pruchod smutku nad t ım, co jste ztratili. Mozn asv eho partnera st ale milujete a chyb ıv am. Ivp r ıpad e, ze jste nemeli dobr yvztah,pot rebujete prekonat smutek z toho, ze manzelsk e st est ı, po kter em jste touzili, nepri slo. (Pr ıslov ı5:18)nesty te se dopr at si cas plakat. (Kazatel 3:1, 4) Neizolujte se od ostatn ıch. Kp rekon an ısmutku sice samotu potrebujete, ale dlouhodob aizo- 8 STR A ZN AV EZ

9 lace v am neprospeje. (Pr ıslov ı 18:1) Pri rozhovorech s pr ateli bu te pozitivn ı, protoze cast e st ı znosti na b yval eho partnera, by opodstatne- n e, mohou druh eodkontaktusv ami odrazovat. Pokud mus ıte kr atce po rozvodu udelat z ava zn e rozhodnut ı,obra teseopomocnan ekoho, komu duv e rujete a kdo je objektivn ı. Pecujte o sv ezdrav ı. Stres spojen ysrozvodem castovedekezdravotn ım probl em um, jako je vysok ykrevn ı tlak a migr eny. Dobre se stravujte, cvicte a mejte dostatek sp anku. (Efezanum 5:29) Dejte prycv eci, kter evev as vyvol avaj ıhn ev vu ci b yval emu partnerovi nebo kter enepot rebujete, ale dule zit edokumentysinechte.nap r ıklad pokud v am pusob ıbolestsvatebn ıfotografie,dejte je do krabice a schovejte pro deti. Brante se negativn ımu uvazov an ı. Olga, kter a se rozvedla s manzelem, kdyzj ıbylnev ern y, vzpom ın a: Por ad jsem si r ıkala: V cem je ona leps ıne z j a? Pozdejisiv sak uvedomila, ze neust alesezab yvat negativn ımi myslenkami mu ze m ıt za n asle- dek zkrusen eho ducha. (Pr ıslov ı18:14) Mnoz ılid e zjistili, ze kdyzsisv emy slenky zap ı sou, pomu ze jim to, aby sv euva zov an ıdok azali usmernit. Pokud to zkus ıte i vy, snaztesenahra- dit negativn ı postoje, s nimiz bojujete, pozitiv- n ımi. (Efezanum 4:23) Pod ıvejme se na dva pr ı- klady. Vt ezk ych dob ach cerpejte s ılu z Boz ıho Slova Puvodn ıpostoj:to, ze mi byla nevern a, je moje vina. Nov ypostoj:to, ze m am chyby, j ıned avalo pr a- vo mepodv adet. Puvodn ıpostoj:nejlep s ıl eta jsem ztratila s muzem, kter yzatonest al. Nov ypostoj:je leps ıd ıvat se dopredu nezseza- b yvat minulost ı. Nevs ımejte si zranuj ıc ıch pozn amek. Pr atel e ap r ıbuzn ı, kter ıtosv ami mysl ıdob re, mohou r ı- kat veci, kter ev as bol ınebonava si situaci neplat ı, napr ıklad: Stejne pro tebe nebyla dost dobr a. Nebo: Buh nen avid ırozvod. Bible vhodnera- d ı: Neprikl adej...srdcekev sem slovum, kter a snad mluv ılid e. (Kazatel 7:21) Martina, rozveden ap red dvema lety, r ık a: M ısto abych se zab yvala slovy, kter amiubl ızila, snaz ım se videt ve- ci z Boz ıho hlediska. Jeho myslenky jsou vys s ı nezna se. (Izaj a s 55:8, 9) Modlete se k Bohu. Jehova sv e ctitele vyb ız ı, aby na nej [uvrhli] vsechnu svou uzkost, obzvl a s kdyzza z ıvaj ıvelkout ısen. (1. Petra 5:7) VYZKOUSEJTE: Vypiste si biblick etexty,kter ev am pom ahaj ı, a dejte si je na m ısta, kde je budete m ıt casto na oc ıch. Mnoha rozveden ym lidem pomohly kromeji zcitovan ych textuje stetyto: Zalm 27:10; 34:18; Izaj a s41:10a R ıman um 8:38, PROBL EM: VZTAH KB YVAL EMU PARTNEROVI Juliana, kter abylavdan a11let, r ık a: Up enlivejsemman zela prosila, aby neodch azel. Kdyz pak odesel, nen avid ela jsem jeho i zenu, ke kter esenast ehoval. Mnoz ızt ech, kdo se rozvedli, c ıt ıv uci b yval emu partnerovi siln yhn ev jest ecel al eta. V nekter ych pr ıpadech vsak spolu mus ı casto komunikovat, obzvl a s kdyzmaj ıd eti. Buh nen avid ıto,kdy zn ekdo jedn asesv ym partnerem zr adnearozvedese.jestli ze se ale ne c ıman zel nebo manzelka do- pust ı smilstva, Buh d av apodveden emu partnerovi pr avo rozhodnout se, zda poz ad aorozvod.(malachi as2:16;matou s 19:9) Viz cl anek Co r ık abible Jak erozvodyb uh nen avid ı? v Probu te se! z8. unora Casopis vyd avaj ısv edkov e Jehovovi. 1. R IJNA

10 CO MU ZETE UDELAT Chovejte se ke sv emu partnerovi zdvorile. Zame rtesenanutn ez alezitosti a bu te strucn ı av ecn ı. Mnoz ı zjistili, ze takov yp r ıstup napom a- h akpokojn ym vztahum. ( R ıman um 12:18) D avejte si pozor, abyste nepouz ıvali zranuj ıc ı slova. Zvl a s kdyzm ate pocit, ze ten druh yna v as uto c ı, uplatnete moudrou biblickou radu: Kazd y, kdo zadrzuje sv e re ci, vlastn ıpozn an ı. (Pr ıslov ı17:27)pokudsev am nedar ıdos ahnout toho, aby rozhovor byl konstruktivn ı, mu zete r ıct: Mus ım si to promyslet. Promluv ıme si pozdeji. Co nejv ıc oddelte sv ez alezitosti od z ale zitost ısv eho b yval eho partnera, v cetnepr avn ıch a fi- nancn ıch dokumentu. VYZKOUSEJTE: Azp r ı st ebudetemluvitsesv ym b yval ym partnerem, vs ımejte si, zda jeden z v as nen ızahn an do uzk ych nebo nezac ın ab yt neustupn y. V pr ıpad epot reby rozhovor na chv ıli pre- ruste anebo se dohodnete, ze tu z ale zitost pro- berete po u. (Pr ıslov ı17:14) 3. PROBL EM: DETI POTREBUJ I POMOCT, ABY SE PRIZP USOBILY NOV ESITUACI Maria vzpom ın a, jak etobylobezprost rednepo rozvodu: Mlads ıdcerapo r ad brecelaaza cala se vnociznovupo cur avat. Stars ı dcera se snazila sv epocityskr yvat, ale i na n ı jsem pozorovala zmenu. Mozn av am je l ıto, ze nem ate dostatek casu a energie, abyste sv ym detem pomohli, kdyz to nejv ıc potrebuj ı. CO MU ZETE UDELAT Povzbuzujte deti, aby o sv ych pocitech mluvily,ivp r ıpad e, ze se zd a, ze v ysledkem je jen neuv a zen epov ıd an ı. (Job 6:2, 3) Nepripus te, aby kter ekoli z det ıhr alo roli dospel eho. Mozn atou z ıte po citov epodpo re a vypad ato, ze vase d ıt ebyv am ji r ado poskytlo. Ale cht ıt po d ıt eti, aby dospel emu pom ahalo s jeho probl emy, nen ıspr avn ea skod ı mu to. (1. Korin anum 13:11) Nedelejte si z d ıt ete duv ern ıka ani ho nepouz ıvejte jako prostredn ıka mezi v ami ava s ım b yval ym partnerem. Snazte se, aby zivot det ım el d ale r ad. Je uzite c- n enem enit bydlist eadenn ı rozvrh. A mnohem dule zit ej s ıjezachovatsidobr educhovn ın avyky vcetn e cten ı Bible a spolecn eho pov ıd an ıon ı. (5. Mojz ı sova 6:6 9) VYZKOUSEJTE: Jest etentot yden ujistete deti otom, ze je m ate r adi a ze za rozvod nemohou. Zodpovezte jejich ot azky, anizbysteb yval eho partnera nejak ocer novali. Ano, s rozvodem se mu zete usp e sn evyrovnat. Melissa, kter abylavdan a16let,vzpom ın a: Kdyz jsem se rozvedla, r ıkala jsem si: Takhle jsem dopadnout nechtela. Ale dnes je navzdory sv esituaci spokojen a. Dod av a: Kdyzjsemp restala usi- lovat o to, abych zmenila minulost, hodnesemi ulevilo. KZAMY SLEN I Opravdu jsem dal(a) vdostate cn em ıre pruchod sv emusmutkuzrozvodu? Jak se mohu zbavit horkosti, kterou vu ci sv emu b yval emu partnerovi c ıt ım? 10

11 POZNEJTE BO Z IOSOBNOST Jehova velkoryse odpou st ı Kdo neum ıodpou stet, bor ımost,kter ys am bude muset prej ıt. Z techto slov, jezv17.stolet ınapsal britsk y historik Edward Herbert, je patrn yjeden z duvod u, procbychomm eli druh ym odpous- tet. Dr ıve nebo pozdeji je pravdepodobn ebudeme muset poprosit, aby oni odpustili n am. (Matous 7:12) Existuje ale mnohem z ava zn ej s ıd uvod, proc odpoust et. Pod ıvejme se na slova apostola Pavla v Kolosanum 3:13. (Pre ct ete si.) Vsichni jsme nedokonal ı, a tak se st av a, ze ne- koho rozzlob ıme nebo uraz ıme, a tot e zmohou udelat druz ın am. ( R ımanum 3:23) Jak mu zeme sna simi nedokonal ymi blizn ımi udrzovat pokojn e vztahy? Pavel byl inspirov an Bohem, aby n am dal radu, ze m ame b yt tolerantn ıaodpou stet. Tato rada plat ıdnesstejn ejakop red t em e rdv ema tis ıci lety, kdy byla zaps ana. Prozkoumejme tento Pavluv v yrok bl ıze. Sn a sejte d ale jeden druh eho. Slova sn a sejte d ale jsou prekladem reck eho slova, kter eznamen a b yt tolerantn ı, shov ıvav y. Podle jedn eencyk- lopedie kres an e tuto vlastnost projevuj ıt ım, ze jsou ochotni sn a set ty, jejichz chyby nebo nepr ı- jemn erysyjedr azd ı. Ze slov jeden druh eho je videt, ze takov atolerancejevz ajemn a. Kdyztedy m ame na pameti, ze nase rysy mohou dr a zdit druh e, nepripust ıme, aby to, co se n am na druh ych nel ıb ı, narusovalopokojmezinimian ami. Co ale vp r ıpade, ze druz ıprotin am zhre s ı? D ale... velkoryse jeden druh emu odpoust ejte. O reck em slovu prekl adan em jako velkoryse odpoust et jeden znalec uv ad ı, ze to nen ıb ezn e slovo pro prominut ıneboodpu sten ı...jeobsahovebohat s ıazd uraznuje dobrotivost odpust en ı. Podle jin eho zdroje mu ze toto slovo znamenat udelat neco pote suj ıc ıho, laskav eho, prospe sn e- ho. Jako laskav ıseprojev ıme, kdyzochotn eodpoust ıme i v pr ıpade, ze m ame proti jin emu pr ı- cinu ke st ı znosti. Procalem ame b yt ochotni takovou laskavost projevit? Jedn ım z duvod uje, ze zanedlouho budeme sami potrebovat, aby ten, kdo se nyn ıv uci n am provinil, odpustil n am. Stejne jako Jehova velkoryse odpustil v am, tak jednejte i vy. Hlavn ıd uvod, procbychomm eli velkoryse odpoust et druh ym, je tedy ten, ze Jehova Buh velkoryse odpoust ın am. (Miche a s7:18)uva- zujte chv ıli o tom, jak velkou laskavost Jehova projevuje hr ısn ıkum, kter ı cin ıpok an ı. Na rozd ıl od n as Jehova nehre s ı, a prece kaj ıcn ym hr ısn ıkum Jehova je nejleps ım pr ıkladem toho, jak odpoust et kaj ıcn ym hr ı sn ıkum. ochotneavpln em ıre odpoust ı. Del ato,a ckoli v ı, ze on s am nikdy nebude potrebovat, aby mu projevili laskavost t ım, ze mu odpust ı. Jehova je opravdu nejleps ım pr ıkladem toho, jak odpoust et. Milosrdenstv ı, kter en am Jehova projevuje, n as kn emu pritahuje a podnecuje n as k tomu, abychom ho napodobovali. (Efezanum 4:32 5:1) Bude uzite cn e, kdyzsipolo z ıme ot azku: Jestlize Jehova ve sv edobrot eodpou st ımn e, jak bych j a mohl neodpustit sv emu nedokonal emu blizn ımu, kter yup r ımne lituje toho, ze proti mnezh resil? (Luk a s 17:3, 4) DOPORUCEN E CTEN IBIBLENAR IJEN: Gala anum 1 2. Timoteovi 4

12 BIBLE M EN I ZIVOT LID I VYPR AV IWALDOMOYA ROK NAROZEN I: 1978 ZEME: CHILE DR IVE: VELK YN ASILN IK Hodnelid ım e nen avid elo MOJE MINULOST: Detstv ıjsempro zil v Santiagu, hlavn ım mest echile,ve ctvrti, kde byly be zn e drogy, gangy a zloci- ny. Kdyzmibylop et let, zabili mi t atu. Moje maminka po- tom zila s muzem, kter ybylsurov y. Casto n as oba bil. Az dodnes mi z t edobyz ustaly citov e sr amy. Vlivem techto okolnost ısezem estalvelk yn asiln ık. Poslouchal jsem heavymetalovou hudbu, hodnepilap r ıle zitostne bral drogy. Casto jsem se u castnil poulicn ıch bitek sdrogov ymi dealery, kter ısem en ekolikr at pokusili pripra- vit o zivot. Jednou najal konkurencn ıgangzn am eho zabi- j aka, aby me zlikvidoval, ale podarilo se mi vyv aznout jen s jednou bodnou r anou. Jindy mezajalaskupinadrogov ych dealeru, drzeli mi u hlavy pistoli a pokusili se meob esit. V roce 1996 jsem se zamiloval do d ıvky, kter asejmenovala Carolina, a v roce 1998 jsme se vzali. Po narozen ına- seho prvn ıho syna jsem se zacal b at, ze sv en asilnick esklony neudrz ım na uzdeastejn ejakom uj nevlastn ıotecbudu rodinu t yrat. Vyhledal jsem proto pomoc v m ıstn ım terapeutick em centru. Absolvoval jsem l e cbu, ale bezv ysledn e. D al jsem se rozciloval kvuli kazd emali ckosti. Vubec jsem se nedok azal ovl adat. Nechtel jsem sv erodin ed al ublizo- vat, a tak jsem se pokusil o sebevrazdu. Nast est ısemito nepodarilo. Radu let jsem byl ateistou, ale chtel jsem ve rit v Boha. Proto jsem nejakou dobu chodil do jedn eevangelik aln ıc ırkve. Mezit ım moje manzelka zacala studovat Bibli se sved- ky Jehovov ymi. Svedky jsem nen avid el a hodnekr at jsem na nesprost e rval. Vzdycky ale reagovali klidne, tedy jinak, nezjsem cekal. Jednoho dne me Carolina poprosila, abych si ve sv evlastn ıbiblina sel Zalm 83:18. V tomto versi je jasneuvedeno, ze Boz ıjm eno je Jehova. S prekvapen ım jsem si uvedomil, ze se ve sv ec ırkvi sice uc ımobohu,aleneojehovovi.po- c atkem roku 2000 jsem zacal tak e studovat Bibli se svedky. 12 STR A ZN AV EZ

13 JAK BIBLE ZMENILA MUJ ZIVOT: Jak jsem ve studiu pokracoval, velmi mepovzbudilozji sten ı, ze Jehova je soucitn ym Bohem ochotn ym odpoust et. Napr ıklad ve 2. Mojz ı sov e 34:6, 7 popisuje Bible Jehovu takto: Buh milosrdn yamilostiv y, pomal y khn evu a hojn yvmiluj ıc ılaskavostiapravd e, zachov avaj ıc ımiluj ıc ılaskavostprotis ıce, prom ıjej ı- c ı provinen ıap restupek a hr ıch. Velmi mepovzbudilozji sten ı, ze Jehova je soucitn ym Bohem ochotn ym odpoust et. Uplatnovat to, co jsem se dozv ıdal, vsak pro me nebylo jednoduch e. Byl jsem presv ed cen y, ze svoje agresivn ı sklony nikdy nedok a zu ovl adnout. Pokazd e, kdyz jsem v tom selhal, Carolina mesl askou povzbuzovala, abych se nevzdal. Pripom ınala mi, ze Jehova moji snahu vid ı. D ıky jej ıpodpo re jsem mel s ılu d al se snazit delat Jehovovi radost, ackoliv jsem casto mel pocit, ze jsem ztracen y pr ıpad. Alejandro, svedek, kter ysemnouvedlstudium, mejednohodnepo z adal, abych pre cetl Gala anum 5:22, 23. V techto vers ıch se p ı se, ze ovocem Boz ı- ho ducha jsou l aska, radost, pokoj, trpelivost, laskavost,dobrota,v ıra, m ırnost, sebeovl ad an ı. Alejandro mi vysvetlil, ze to, jak se mi bude darit tyto vlastnosti rozv ıjet, nez avis ıanitaknamn e, jako sp ı snabo z ım duchu. Najednou jsem to zacal videt z upln ejin eho uhlu! O tom, co jsem se dozved el, r ad uc ım druh e Pozdeji jsem se sel pod ıvat na jeden velk ysjezd svedk u Jehovov ych. R ad, cistotaap r atelsk aatmosf era, kter ejsemtamvid el, mep resved cily, ze jsem nasel prav en abozenstv ı. (Jan 13:34, 35) V unoru 2001 jsem se dal pokrt ıt. JAK YU ZITEK MI TO PRINESLO: Jehova zpusobil, ze jsem se z n asiln ıka zmenil v m ırumilovn eho clov e- ka. C ıt ım, ze mevyt ahl z bahna, ve kter em jsem ve- zel. Hodnelid ım enen avidelo a j ajimtonem am za zl e. Te ale spolu s manzelkou a dvema syny pokojneslou z ım Jehovovi. M ym pr ıbuzn ym a b yval ym kamar ad um se zd a- lo neuve riteln e, ze jsem se tak zmenil. V ysledkem bylo to, ze nekolik z nich se zacalo zaj ımat o biblickou pravdu. M am tak ev ysadu osobnepom ahat druh ym, aby poznali Jehovu. Del amivelkouradost, kdyzvid ım, jak biblick apravdam en ı i jejich zivoty. Se svou rodinou te pokojneslou z ım Jehovovi

14 Jak n as ovliv nuj ıbarvy? Kdyzserozhl edneme kolem sebe, nase oci a mozek spolecn eshroma z uj ı informace. Vid ıme na stole nejak e ovoce a rozhodujeme se, zda ho sn ı- me. Pod ıv amesenaoblohuausoud ıme, ze dnes nebude prset. Pri cten ıvid ıme slova a rozlisuje- me jejich v yznam. Ve skutecnosti jsme ovlivne- ni barvami. Proctom uzeme r ıct? Barva ovoce n am pom ah arozpoznat,zdaje zral eazdabymohlob yt chutn e. Barva oblohy amrak unapov ıd a, jak ebudetendenpo cas ı. Pri cten ıslovvtomto cl anku nase oci vn ımaj ıbarevn y kontrast mezi textem a pozad ım. Anizby- chom si to uvedomovali, barvy n am neust ale pom ahaj ıp ri zpracov an ıinformac ıosv etekolem n as. Pusob ıv sak tak enana se emoce. BARVY A EMOCE Kdyzjdeteuli ckou v obchode, jste obklopeni mnozstv ım ruzn ych obalu, kter ejsouvytvo reny tak, aby v as upoutaly. A uzjstesitohov edomi, nebo ne, odborn ıci na marketing pecliv evyb ıraj ı barvy a barevn ekombinacetak,abyoslo- vily pr av ev as podle toho, po cem touz ıte, zda jste muznebo zenaadojak ev ekov e kategorie patr ıte. To, ze barvy mohou pusobit na emoce, ved ıtak ebytov ıarchitekti,m odn ın avrh a ri a v y- tvarn ıci. Vz avislosti na m ıstn ıkultu re a zvyc ıch mu ze b yt barv am pripisov an ruzn yv yznam. Lid e vasiinap r ıklad spojuj ı cervenou barvu se st est ım a oslavami, ale v nekter ych c astech Afriky je to barva smutku. Pokud vsak jde o emoce, urci- t e barvy vyvol avaj ıvev sech lidech, bez ohledu na to, odkud poch azej ı, stejnou odezvu. Pod ıvejme se na tri z nich a na to, jak v as mohou ovlivnit. CERVEN A je velmi v yrazn a. Casto je spojov a- na s energi ı, v alkou a nebezpec ım. Silnep usob ınaemoceam uze zrychlit metabolismus a d y- ch an ıazv ysit krevn ıtlak. Hebrejsk eslovo,kter ejevbiblipou zito pro cervenou, je odvozen eodslova,kter eznamen a krev.biblepou z ıv a sarlatovou neboli jasne cervenou barvu k pusobiv emu popisu krvelacn e prostitutky oblecen evpurpuru a sarlatu, jedouc ı na sarlatov em divok em zv ı reti, kter e[je]pln erouhav ych jmen. (Zjeven ı17:1 6) ZELEN A vyvol av aopa cnou reakci nez cerven a, protoze zpomaluje metabolismus auklid nuje. Podporuje odpocinek a casto je spojov ana spoklidem.kdy zvid ıme zelen ezahradyasvahy,c ıt ıme se uvolnen ı. Zpr ava o stvore- n ıv1.moj z ı sov e r ık a, ze ze- lenou tr avu a rostlinstvo dal lidem Buh. (1. Mojz ı sova 1:11, 12, 29, 30) B IL A je casto spojov ana se svetlem, bezpec ım a cistotou. Je tak ed av ana do souvislosti stakov ymi vlastnostmi jako dobrotaanevinnost.ot eto barvesebiblezmi nuje nejcast eji. Kdyzjsouve viden ıch lid eaand el eoble cen ıvb ıl em, zdu- raznuje to jejich spravedlnost a duchovn ı cistotu. (Jan 20:12; Zjeven ı 3:4; 7:9, 13, 14) B ıl ıkon e 14 STR A ZN AV EZ

15 sjezdcioble cen ymi v cist em b ıl em pl atn esymbolizu- j ıspravedlivouv alku. (Zjeven ı19:14) B uh pouz ıv ab ılou barvu tak ektomu,abyuk a- zal, ze je ochotn yodpou stet hr ıchy. R ık a: I kdyby se vase hr ıchy prok azaly b yt jako sarlat, budou vyb ıleny pr av e jako sn ıh. (Izaj a s1:18) BARVY JAKO POMUCKA K ZAPAMATOV AN I Z toho, jak jsou barvy pouzity v Bibli, je videt, ze nasi emocion aln ıreakcinan eb uh zn a. Napr ı- klad v knize Zjeven ıjep redpoved eno to, co nyn ı lidstvo zaz ıv a, totizv alky, hlad a pred casn a umrt ıvd usledku nedostatku potravin a epidemi ı. Abychomsitol epe zapamatovali, jedno pusobi- v evid en ı zobrazuje jezdce na kon ıch, pri cem z to nejsou jen obycejn ıkon e, ale jsou n apadn e zbarven ı. Jako prvn ıseobjevujeb ıl yk un, kter ysymbolizuje spravedliv ev alecn eta zen ıje z ı se Krista. Dals ıjeohniv e cerven yaznamen av alcen ımezi n arody. Po nem n asleduje zlovestn y cern yk un, kter yp redstavuje hladomor. Nakonec se objevuje bled yk un; a ten, kdo na nem sedel, mel jm e- no Smrt. (Zjeven ı6:1 8) Barvaka zd eho kone vn as mu ze vyvolat emoce, kter eodpov ıdaj ısymbolice dan eho kone. Mu zeme si tak snadno za- pamatovat jejich barvu i to, co pro nasi dobu znamenaj ı. V Bibli je mnoho m ıst, kde jsou pomoc ıbarev vykresleny pusobiv eslovn ıobrazy.ano,stvo ritel svetla, barev a lidsk eho oka mistrovsky pouz ıv a Pot econoeajehorodina vystoupili z archy, Buh jim uk azal barevnou duhu jako znamen ı, ze uznikdy neznic ı lidstvo potopou. Tento v yrazn ybarevn y symbol na nesvoukr a- sou jistevelmizap usobil. (1. Mojz ı sova 9:12 17) Evolucionist esimo zn akladouot azku, proclid emaj ıschopnostrozli sovat sirokou sk alu barev, kdyztoprop rezit ınen ı nezbytn e. Jestlize ale uzn av ame, ze schopnost videt tolik barev n am dal Stvoritel, pokl ad ame tento dar za projev l asky, jehozc ılem je zpr ıjemnit n am zivot. barvy k vytv a ren ıobraz u, kter ejsoupro cten a- re srozumiteln e a zapamatovateln e. Barvy n am usnadnuj ıshroma z ov an ıazpracov av an ıinformac ı. Pusob ınana se emoce. Pom ahaj ın am pa- matovat si dule zit emy slenky. Jsou l askypln ym darem od naseho Stvoritele a prisp ıvaj ıktomu, ze se mu zeme radovat ze zivota. 1. R IJNA

16 ODPOV EDI NA BIBLICK EOT AZKY Je nejak anad eje pro mrtv e? Smrt je jako sp anek mrtv ısinicneuv edomuj ı a nemohou nic delat. Avsak Stvoritel je mu ze pri- v est zp atky k zivotu prostrednictv ım vzkr ısen ı. Dal otomd ukaz, kdyzje z ıse zmocnil k tomu, aby vzkr ı- sil nekolik mrtv ych lid ı. (Pre ct ete si Kazatele 9:5; Jana 11:11, 43, 44.) Buh sl ıbil, ze mrtv ı, kter ıjsouvjehopam eti, budou v patri cn em case vzkr ıseni k zivotu ve spravedliv em nov em svet e. Vsemohouc ıb uh se na to, azpou zije svou moc, aby jim vr atil zivot, velmi te s ı. (Pre ct ete si Joba 14:14, 15.) Jak bude vzkr ı sen ıprob ıhat? Vzkr ı sen ılid esibudouuv edomovat, kdo jsou, apoznaj ısv ep r atele a pr ıbuzn e. I kdyzselidsk e teloposmrtirozpadne,b uh mu ze stejn eho clov e- ka vzkr ısit s nov ym telem. (Pre ct ete si 1. Korin anum 15:35, 38.) Pomern em alo lid ısepovzk r ısen ıdost av ado nebe. (Zjeven ı 20:6) Vet sina vzkr ısen ych se vr at ı k zivotu na obnoven erajsk ezemi.za cnou nov y zivot, kter ybudemocttrvatv ecn e. (Pre ct ete si Zalm 37:29; Skutky 24:15.) Vjak em smyslu se smrt podob asp anku? V ıce informac ınajdete v6.a7.kapitolet eto knihy, kterou vydali svedkov e Jehovovi. Je ke stazen ı na ODPOVEDI NA DALS I BIBLICK E OT AZKY NAJDETE NA INTERNETU CO BIBLE doopravdy R IK A? s n o Toto i predchoz ı c ısla casopisu zdarma ke stazen ı p Bibleonlineasi v50jazyc ıch Navstivte nebo nact ete QR k od wp13 10/01-B

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. LEDNA 2014 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. BREZNA Uct ıvejme Jehovu, Kr ale ve cnosti STRANA 7 P ISN E: 106, 46 10. 16. BREZNA 100 let vl ady Jez ıse Krista

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ˇ

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ˇ 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. ÚNORA 2014 V ALKA, KTER A ZMENILA SVET I 1. UNORA 2014 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 135, No. 3 Semimonthly CZECH TENTO

Více

Tajemstv ı RODINN ˇ EHO

Tajemstv ı RODINN ˇ EHO Tajemstv ı RODINN EHO STEST I Tajemstv ı RODINN EHO STEST I R ODINA je nejstars ızn amou lidskou instituc ı, kter av sak vdne sn ıdob eproch az ıkriz ı. Hroziv yn ar ust nemravnosti a zneuz ıv an ı drog

Více

JEDINECN ˇ E WEBOV E STR ANKY

JEDINECN ˇ E WEBOV E STR ANKY !"#2 LEDEN 2014 JEDINECN E WEBOV E STR ANKY HLAVN I T EMA JEDINE CN E WEBOV E STR ANKY!"#2 V TOMTO C ISLE 7 POZORUJEME SVET 8 INTERVIEW Mikrobiolozka vysvetluje, proc ve r ı v Boha 10 PRO RODINY Jak odol

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy CO BIBLE R IK A? doopravdy CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie

Více

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM?

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM? !"#2 PROSINEC 2013 D A SE VE RIT M EDI IM? !"#2 V TOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN D a se v e rit m edi ım? STRANY 4 7 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des ıtky ot

Více

DOBR AZPR AVA OD BOHA

DOBR AZPR AVA OD BOHA DOBR AZPR AVA OD BOHA V cem v am tato brozura mu ze b yt uzite cn a? Tato brozura v am zpr ıjemn ı pozn av an ı Boz ıho Slova, Bible. Z odkazunakoncika zd eho odstavce se dozv ıte, kde mu zete v Bibli

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

E ˇ Z. 2. 8. prosince Stvoren ˇ ısvˇ edc ˇ ı o ziv ˇ em Bohu STRANA 3 P ISN E: ˇ 110, 15

E ˇ Z. 2. 8. prosince Stvoren ˇ ısvˇ edc ˇ ı o ziv ˇ em Bohu STRANA 3 P ISN E: ˇ 110, 15 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. R IJNA 2013 2. 8. prosince Stvoren ısv edc ı o ziv em Bohu STRANA 3 P ISN E: 110, 15 9. 15. prosince Jsme Jehovov ymi otroky STRANA 18 P ISN E:

Více

Jste na v ychovu det ˇ ı sami?

Jste na v ychovu det ˇ ı sami? !"#2 LISTOPAD 2012 Jste na v ychovu det ı sami? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH JSTE NA V YCHOVU DET ISAMI? 3 Mu zete to zvl adnout! 4 Reknete si o pomoc 5 Dob re komunikujte

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo Denne zkoumejme P ısmo 2014 Denne zkoumejme P ısmo 2014 Jm eno Denne zkoumejme P ısmo 2014 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Examining the Scriptures Daily 2014 2013 Wachtturm Bibel-

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ˇR IJEN 2012 JAK DOB ˇ RE ZVL ADAT ˇ SKOLU

ˇR IJEN 2012 JAK DOB ˇ RE ZVL ADAT ˇ SKOLU !"#2 R IJEN 2012 JAK DOB RE ZVL ADAT SKOLU Jak dobre zvl adat skolu Co si mysl ı so skole? Je nudn a, nebo zaj ımav a? Je vycerp avaj ıc ı, nebo pohodov a? Je k nicemu, nebo je praktick a? Pokud se na

Více

SKONC ˇ INˇ EKDY N ASIL I?

SKONC ˇ INˇ EKDY N ASIL I? !"#2 SRPEN 2012 SKONC IN EKDY N ASIL I? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH SKONC IN EKDY N ASIL I? 2 N asil ısedot yk an as vsech 4 Posedlost n asil ım 6 P r ıciny n asil ı

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Josh Groban - Rozhovor pro Guitar Center

Josh Groban - Rozhovor pro Guitar Center Text: George Van Wagner Foto: Ryan Hunter 7.9.2014 Josh Groban - Rozhovor pro Guitar Center Hudba je jedním z největších úspěchů lidstva a zároveň také jednou z největších záhad. Jak ve své knize Musicophilia

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. SRPNA 2013 STUDIJN I CL ANKY 30. Z A R I 6. R IJNA Byli jste posveceni STRANA 3 P ISN E: 125, 66 7. 13. R IJNA Nikdy se nerozvztekli proti Jehovovi

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Týden od 2. do 8. prosince 10 Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Základní verš Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Č ástka 3 V Praze dne 30. z ář í 2002 Cena Kč 50,- OBSAH:

Č ástka 3 V Praze dne 30. z ář í 2002 Cena Kč 50,- OBSAH: ISSN 1211-5843 Z P R A V O D A J ČESK ÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICK ÉHO A KATASTR ÁLN ÍHO Č ástka 3 V Praze dne 30. z ář í 2002 Cena Kč 50,- OBSAH: A - NORMATIVN Í Č ÁST: 1. Dodatek č. 1 ze dne 20. května 2002

Více

ˇ R IJEN 2013. Tri ˇ veci, ˇ kter esi za pen ıze nekoup ıte

ˇ R IJEN 2013. Tri ˇ veci, ˇ kter esi za pen ıze nekoup ıte !"#2 R IJEN 2013 Tri veci, kter esi za penze nekoupte !"#2 VTOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Tri veci, kter esi za pen ze nekoup te STRANY 8 11 r Pre ct ete si biblick

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

ˇ ZARI ˇ STUDIJNI CLANKY NA OBDOBI: ˇ 23. RIJNA 26. LISTOPADU 2017

ˇ ZARI ˇ STUDIJNI CLANKY NA OBDOBI: ˇ 23. RIJNA 26. LISTOPADU 2017 Z A R I2017 34567 STUDIJN I CL ANKY NA OBDOB I: 23. R IJNA 26. LISTOPADU 2017 OBR AZEK NA TITULN ISTRAN E: SALVADOR Dva manzelsk ep ary jsou ve sluzb ena verejnosti s poj ızdn ymi stojany pred jedn ım

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

ˇ CERVENEC 2013. re ˇ ım?

ˇ CERVENEC 2013. re ˇ ım? !"#2 CERVENEC 2013 Jsou sen protesty re ım? !"#2 VTOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jsou protesty re sen ım? STRANY 6 9 Bettmann/CORBIS r MLAD ILID ESEPTAJ I CO KDYZM AM

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

LEDEN 2012. Stoj. ızato jednat poctive? INTERNETOV EPODVODY JAK SE PRED ˇ NIMI CHR ANIT? STRANA 10

LEDEN 2012. Stoj. ızato jednat poctive? INTERNETOV EPODVODY JAK SE PRED ˇ NIMI CHR ANIT? STRANA 10 !"#2 LEDEN 2012 Stoj ızato jednat poctive? INTERNETOV EPODVODY JAK SE PRED NIMI CHR ANIT? STRANA 10 !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH STOJ IZATOJEDNAT POCTIVE? 3 Nepoctivost

Více

Č ástka 4 V Praze dne 31. prosince 2001 Cena Kč 25,- OBSAH:

Č ástka 4 V Praze dne 31. prosince 2001 Cena Kč 25,- OBSAH: ISSN 1211-5843 Z P R A V O D A J ČESK ÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICK ÉHO A KATASTR ÁLN ÍHO Č ástka 4 V Praze dne 31. prosince 2001 Cena Kč 25,- OBSAH: A - NORMATIVN Í Č ÁST: 1. Dodatek č. 1 ze dne 19. z ář í 2001

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou. Marína Urbániková Kancelář veřejného ochránce práv

Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou. Marína Urbániková Kancelář veřejného ochránce práv Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou Marína Urbániková Kancelář veřejného ochránce práv VOP a diskriminácia Zákon o veřejném ochránci práv (č. 349/1999 Sb.) Ochránce přispívá

Více

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury Mendelovo gymnázium Opava Nikol Premusová Božena Němcová Babička Seminární práce do jazyka českého a literatury Opava 2015 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na základě uvedených

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

sv ˇ edk Rocenka u Jehovov ych

sv ˇ edk Rocenka u Jehovov ych 2013 sv edk Rocenka u Jehovov ych OBSAH Rocn ı text 2013 2 Dopis od vedouc ıho sboru 4 Co se ud alo v minul em roce 9 K a zeme a vyucujeme po cel em svet e 43 Barma 79 Stalo se pred sto lety 1913 175 Rocn

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

CO JE TO VLASTNĚ YO-KAI WATCH?

CO JE TO VLASTNĚ YO-KAI WATCH? CO JE TO VLASTNĚ YO-KAI WATCH? OBJEVTE SKRYTÝ SVĚT YO-KAI! NĚKDE POBLÍŽ TU MUSÍ STRAŠIT NĚJAKÝ YO-KAI! CO JSOU TO YO-KAI? Yo-kai se nikým neviděni toulají po celém světě. Obvykle nemají žádné zlé úmysly,

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu.

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Český jazyk 1 Otázka číslo: 1 Která z těchto vět je napsána bez chyb? Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb. Modrá obloha se vzhlížela

Více

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Tématem mé ročníkové práce je Periodická tabulka prvků. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám samotným pojmem

Více

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno?

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno? !"#2 KV ETEN 2012 AN VOL IPOSPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH VOL AN I PO SPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? 3 Bezpr av ı bol ı 4 Ko reny bezpr av

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková Nástrahy pravopisu - vznik nových slov Ing. Kateřina Tomšíková Spřahování Jeden ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova. Oba členy si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Místo doslovu: Veyne Foucault

Místo doslovu: Veyne Foucault Místo doslovu: Veyne Foucault 185 Místo doslovu: Veyne Foucault Kniha, kterou Paul Veyne, tento významný, uznávaný a současně provokativní historik antiky, profesor na Collège de France, věnoval památce

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA 2013 15. 21. dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, 16 22. 28. dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více