HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?"

Transkript

1 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 O CEM BIBLE VLASTNEJE?

2 I 1. R IJNA STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 134, No. 19 Semimonthly CZECH TENTO CASOPIS, Str a zn av ez, prin a s ı cest Jehovovi Bohu, panovn ıkovi cel eho vesm ıru. Ute suje lidi dobrou zpr avou o tom, ze Boz ı nebesk ekr alovstv ıbrzy odstran ıve skerou spatnost a pretvo r ı zemi v r aj. Sv e cten a re tak evede kv ıre v Jez ıse Krista v to, ze d ıky jeho smrti m ame nadeji na ve cn y zivot a ze nyn ıvl adne jako kr al Boz ıho kr alovstv ı. Tento casopis je vyd av an nepretr zit e od roku Je nepolitick yapevn esedr z ıbible jako autority. M ate z ajem o dals ı informace nebo obezplatn estudium Bible? Navstivte str anky nebo napiste na pr ıslusnou adresu. ( Vych az ı ve 209 jazyc ıch, vcelkov em n akladu v ytisk u. OCTOBER 1, 2013 HLAVN IT EMA O cem Bible vlastne je? STRANY 3 7 Procbyv as mela Bible zaj ımat? 3 Kdejsmesetuvzali? 4 Buh pripravuje osvobozen ılidstva 5 Nasli jsme Mesi a se! 6 Dobr azpr ava pro cel elidstvo 7 DALS I CL ANKY Jak se vyrovnat s rozvodem 8 Poznejte Boz ıosobnost Jehova velkoryse odpoust ı 11 Bible men ı zivot lid ı 12 Jak n as ovlivnuj ıbarvy? 14 Odpovedinabiblick eot azky 16 CESK A REPUBLIKA: N abo zensk aspole cnost Svedkov e Jehovovi PO BOX Praha 9 SLOVENSKO: N abo zensk aspolo cnos Jehovovi svedkovia P. O. Box Bratislava 34 Upln y seznam adres najdete na /contact. Tato publikace nen ıur cena k prodeji. Je poskytov ana v r amci celosvetov ebiblick e vzdel avac ı cinnosti, kter ajepodporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami). Tisk a vyd av an ı: Wachtturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vsechna pr ava vyhrazena. Printed in Germany. ( s V ICE ONLINE r CAST EOT AZKY T YKAJ IC ISE SVEDK UJEHOVOV YCH Proc chod ıte dum od domu? (Najdete pod O N AS CAST EOT AZKY) CASOPIS SI V RUZN YCH FORM ATECH MU ZETE ST AHNOUT Z INTERNETU 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV O CEM BIBLE VLASTNEJE?

3 HLAVN IT EMA Z AKLADN IFAKTAOBIBLI N am et: Jak Boz ı nebesk ekr alovstv ı obnov ınazemipokojn epodm ınky aspravedlnost Obsah: 39 knih v hebrejstin e (nekter epas aze v aramejstin e) a27knihvre ctin e Jak vznikla: Psalo ji asi 40 muz u behem v ıce nez let, od roku 1513 pr. n. l. asi do roku 98 n. l. Preklady: Nyn ı je dostupn a cel a nebo jej ı c asti ve v ıce nez jazyc ıch Procbyv as mela Bible zaj ımat? Bible je daleko nejrozs ı ren ej s ıknihounasv ete. Proc? Napr ıklad proto, ze je snadn ev z ıt se do postav, o kter ych se v n ıp ıse. Obsahuje zpr avy o lidech, kter ıskute cne zili, o tom, jak spolu jednali a jak ym eli vztah s Bohem. Z kazd ezt echto zpr av lze vyvodit neco praktick eho. Jsou napsan ejednodu se a jasne, takze se daj ıp relozit do stovek jazykuarozum ıjimlid e zij ıc ınajak emkoli m ıst eavjak ekoli dobe. A uplatnov an ıbiblick ych z asad vede vzdycky k dobr ym v ysledk um. Co je vsak nejdule zit ej s ı, Bible o sobeprohla- suje, ze nen ı jen knihou obohu,aletak eknihou od Boha.Odhaluje,jak em ab uh jm eno, jakou m a osobnost a jak y je jeho nemenn yz amer se zem ı alidmi.vypr av ıtak eoodv ek em boji mezi dobrem a zlem a ukazuje, ze toto strhuj ıc ıdramat y- kaj ıc ısev sech lid ıbudem ıt s astn y konec. Ten, kdo se pri cten ı Bible oprost ıodp redsudku, z ısk apevn yz aklad pro v ıru a pro nadeji do bu- doucna. V Bibli jsou informace, kter enenajdemenikde jinde. Jsou tam napr ıklad pravdiv eodpov edi na tyto ot azky: Kdejsmesetuvzaliapro cjezivot tak te zk y? Co Buh udelal pro to, aby lidstvo vykoupil? Co pro n as udelal Jez ı s? Jakou budoucnost m ana seplanetaalidstvo? Kdyzsip rectete n asleduj ıc ıstr anky, dozv ıte se, o cem Bible vlastneje. 1. R IJNA

4 Kde jsme se tu vzali? Puvod vesm ıru vysvetluje uvodn ıknihabible, Prvn ımoj z ı sova, nekolika jednoduch ymi slovy: Na poc atku Buh stvoril nebesa a zemi. (1. Mojz ı sova 1:1) Potom, co Buh stvoril rostliny a zv ı rata, stvoril prvn ı lidi, Adama a Evu. Lid eseod zv ı rat lisili, protoze v urcit em ıre meli vlastnosti charakteristick eproboha,v cetnesvobodn ev ule. Byli proto za sv ejedn an ıodpov edn ı. Kdyby poslouchali Boz ıpokyny,mohlisepod ılet na uskutec nov an ıbo z ıho z am eru mohli zalozit velkou lidskou rodinu, kter abynazemi zila v pokojn ych podm ınk ach, v dokonal em zdrav ıav ecn e. Jist yand el neboli duchovn ıtvorsev sak rozhodl vyuz ıt lidi k vlastn ımu sobeck emu prospe- chu. Stal se tak Satanem, cozznamen a Odp urce. Promluvil skrze hada k Eve a oklamal ji. Rekl j ı, ze se bude m ıt l epe, kdyzsenebude r ıdit Boz ım veden ım. Adam s Evou se pridali na Satanovu stranu a t ım zrusili pouto, kter ejespojovalo s jejich Tvurcem. V dusledku sv eho spatn eho rozhodnut ıztratiliv ecn y zivot a na n as vsechny prenesli hr ıch, nedokonalost a to, ze nemu zeme uniknout smrti. Buh ihned ozn amil, ze m av umyslu tuto smutnou situaci napravit a umoznit Adamov ym potomkum, aby z ıskali nekonecn y zivot. Predpov e- del, ze se objev ı semeno n ekdo, kdo nakonec Satana znic ıanaprav ıv sechno, co Satan a Adam sevouzp usobili. (1. Mojz ı sova 3:15) Kdo bude t ımto semenem? To se melo uk azat az casem. Mezit ım se Satan vytrvale snazil Boz ıdobr y z am er zmarit. Spatn ych lid ınazemirychlep rib yvalo, a Buh se proto rozhodl, ze je znic ıpotopou. Prik azal spravedliv emu Noemovi, aby po- stavil archu velk eplavidlovetvarukv adru, ve kter esezachr an ı on, jeho rodina a tak ezv ıra- ta, kter adoarchym el vz ıt s sebou. Po roce od zac atku potopy vystoupil Noe s rodinou z archy na oci st enou zemi. Ale cas, kdy melo prij ıt semeno, jest enenastal. (Podle 1. Mojz ı sovy, kapitoly; Judy 6, 14, 15; Zjeven ı 12:9.) 4 STR A ZN AV EZ

5 B uh p ripravuje osvobozen ılidstva Vern emu muzi Abrahamovi Buh sl ıbil, ze pred- poved en ym semenem bude jeden z jeho po- tomku. Prostrednictv ım tohoto potomka dostanou pozehn an ı v sechny n arody. (1. Mojz ı sova 22:18) Abrahamuv vnuk J akob se pozdeji prest e- hoval do Egypta, kde se jeho rodina rozrostla, takze vznikl starovek yn arod Izrael. Po nejak edob edespotick yvl adce Egypta Izraelity zotrocil. Buh nakonec pove ril Mojz ı se, aby tento n arod z Egypta vyvedl skrze z azra cn erozdelen evodyrud eho more. Potom dal Buh Iz- raelitum z akony, vcetn e Deseti prik az an ı, kter y- mi se meli r ıdit a kter ejem ely chr anit. Patrily knimiz akony, kter estanovovalyob eti potrebn e kodpu sten ıh r ıch u. Mojz ı s byl Bohem inspirov an, aby Izraelitum rekl, ze jim Buh casem posle jin eho proroka. Ten mel b yt on ım sl ıben ym semenem. Ov ıce nez400letpozd eji sl ıbil Buh kr ali Davidovi, ze ten, kdo prijde jako semeno pred- poved en evedenu,budevl adnout nad kr alov- stv ım, kter ebudetrvatv ecn e. Mel to b yt Mesi a s, osvoboditel urcen y Bohem k tomu, aby lidstvo zachr anilanazemiobnovilr aj. BOZ ISVAT EJM ENO Prvn ımoj z ı sova 2:4 je prvn ım m ıstem v Bibli, kde se objevuje jm eno Jehova. Toto jedinecn ejm eno se v rukopisech Bible vp uvodn ıch jazyc ıch vyskytuje asi 7 000kr at. Jeho v yznam pusob ı, ze se stane je z arukou, ze Buh dok a ze upln e uskutecnit vsechny sv ez amery a sliby. Prostrednictv ım Davida a jin ych prorokub uh postupneomesi asovi odhaloval dals ıpodrobnosti. Predpov ed el, ze bude pokorn yalaskav y a ze za jeho vl ady skonc ı hlad, nespravedlnost iv alky. Lid ebudoum ıt pokojn e vztahy jak mezi sebou, tak se zv ı raty. Nemoci, utrpen ıasmrt, kter enikdynepat rily k puvodn ımu Boz ımu z a- meru, prestanou existovat a lid e, kter ızem reli, se vr at ık zivotu na zemi. Skrze proroka Miche a se Buh predpov ed el, ze Mesi a ssenarod ıvbetl eme, a skrze proroka Daniela, ze bude zabit. Sl ıbil ale, ze Mesi a se vzkr ı- s ıaustanov ıhokr alem v nebes ıch. Daniel tak e prorokoval, ze Mesi a sovo kr alovstv ıjednoho dne natrvalo nahrad ıv sechny ostatn ıvl ady. Pri- sel Mesi a sskute cne tak, jak uv ad ela proroctv ı? (Podle 1. Mojz ı sovy, kapitoly, 2. Mojz ı sovy, 5. Mojz ı sovy, 2. Samuelovy, Zalmu, Izaj a se, Daniela, Miche a se, Zecharj a se 9:9.) 1. R IJNA

6 Na sli jsme Mesi a se! Zhruba cty ri stolet ıpot e, co byla naps ana posledn ı kniha hebrejsk e c asti Bible, se splnilo Miche a sovo proroctv ıomesi asovi. V Betl em ese narodil Jez ı s. Asi o 30 let pozdeji, v roce 29 n. l., se splnila prvn ı c ast toho, co o pr ıchodu Mesi a se predpov ed el Daniel. Jez ı ssedalpok rt ıt a Buh ho pomazal svat ym duchem. Dlouho ocek avan y Mesi a s, sl ıben e semeno, pri sel presn evestanoven em case! Jez ı sokam ziteza cal svou verejnou sluzbu a oznamoval dobrou zpr avu o Boz ım kr alovstv ı. (Luk a s 8:1) V souladu s proroctv ımi byl laskav y, jemn yaopravdov esezaj ımal o druh e. Vyucoval prakticky a s l askou a l e cil kdejak yneduh, c ım zukazoval, ze m abo z ıpodporu. (Matous 4:23) Vyhled avali ho lid eka zd eho veku adoch azeli k z av eru: Nasli jsme Mesi a se! (Jan 1:41) Jez ı sp redpoved el, ze tesn ep red t ım, nezjeho kr alovstv ıza cne nad zem ıvl adnout v pln em rozsahu, budou svet postihovat v alky, zemet resen ı adal s ıt ezkosti. Vyb ızel vsechny: Zusta nte bde- l ı. (Marek 13:37) Jez ı sbylsicedokonal y clov ek, kter yv zdy poslouchal Boha, ale mel nepr atele a ti ho nakonec dali zab ıt. Svou smrt ıposkytldokonalou obe, kterou vykoupil zpet to, co ztratili Adam sevou mo znost z ıt ve cn evr aji. Jez ı sovou smrt ıit ım, ze ho Buh po trech dnech vzkr ısil jako mocnou duchovn ıbytost,se splnila dals ı proroctv ı. Vzkr ı sen yje z ı sseobjevil v ıce nez500sv ych ucedn ık u. Nezvystoupildo nebe, pove ril sv en asledovn ıky, aby dobrou zpr a- vu o nem a jeho kr alovstv ı oznamovali lidem vsech n arod u. (Matous28:19)Jakd ukladnese tohoto ukolu zhostili? (Podle Matouse,Marka,Luk ase, Jana, 1. Korin anum.) 6 STR A ZN AV EZ

7 Dobr azpr ava pro cel elidstvo Jez ı sovo vzkr ı sen ınajehon asledovn ıky mocne zapusobilo pos ılilo jejich presv ed cen ıahorlivost. Apostol Pavel cestoval po Mal easiiast re- domor ı, organizoval sbory a povzbuzoval kres- any, aby zustali pevn ı navzdory nemor aln ımu prostred ıin asiln emu odporu. Pres tyto n aro cn e okolnosti kres anstv ıvzkv etalo a s ı rilo se. Pavelsedostaldov ezen ı, ale i odtud psal kres- ansk ym sborum dopisy, ve kter ych sv espoluv e- r ıc ı povzbuzoval a d aval jim rady. Varoval je, ze budou celit jest ev ets ıhrozb e odpadlictv ı. Pod pusoben ım svat eho ducha predpov ed el, ze se mezi nimi objev ı utla cuj ıc ıvlci,kte r ı budou mluvit prevr acen ev eci, aby za sebou odvedli ucedn ıky. (Skutky 20:29, 30) Toto odpadlictv ıseza calo projevovat koncem prvn ıho stolet ı. Vzkr ı sen yje z ı sp riblizn evt edobeapo stolu Janovi v symbolech uk azal, co se stane v budoucnosti, a Jan to zaznamenal do knihy Zjeven ı. Jak tehdy Jan napsal, ani odpurc um, ani falesn ym ucitel um se nepodar ızabr anit tomu, aby Buh plneuskute cnil z am er, kter ym ase zem ıalidstvem.dobr azpr ava o Boz ım kr alovstv ısedostaneke ka zd emu n arodu a kmenu ajazykualidu.(zjeven ı 14:6) Pak bude na zemi obnoven r aj a v nem budou moci z ıt vsichni, kdo chtej ı cinit Boz ıv uli. Pripad av am to jako dobr azpr ava? Pokud ano, zjistete si v ıc o tom, co Buh dal pro lidstvo do Bible zapsat a jak yztohom uzete m ıt dnes i v budoucnu uzitek. Biblisim uzete c ıst online na Na techto webov ych str ank ach najdete tak ebro zury Bible O cem tato kniha je? a Dobr azpr ava od Boha,knihuCo Bible doopravdy r ık a? ajin epublikace, ve kter ych se mluv ıotom,pro cm uzeme Bibli duv e rovat a jak mu zeme praktick eradyzt eto knihy uplatnovat v rodinn em a osobn ım zivot e. Tak esiodal s ıinformacem uzete r ıct nekomu ze svedk u Jehovov ych. (Podle Skutku, Efezanum, Filipanum, Kolosanum, Filemonovi, 1. Jana, Zjeven ı.) 1. R IJNA

8 Jak se vyrovnat srozvodem Byl jsem zdrcen y. Clovek si zije spokojeneapak najednou je vsechno pryc. MARK, rozveden yp red rokem Manzel se zapletl s zenou ve veku nas ıdcery. Po rozvodu se mi ulevilo, ze uznemus ım sn a set jeho v ybuchy hnevu, ale z arove njsemsec ıtila pokoren a abezcenn a. EMMELINE, rozveden ap red 17 lety Nekte r ılid eserozvedou,proto ze doufaj ı, ze se t ım jejich zivot zleps ı. Jin ıbysesv ym partnerem r adi zustali, ale nemohou ho k tomu nutit. Nicm en eskorov sichni, kdo se rozvedli, zjistili, ze zivot je potom daleko te z s ı, nezsip redstavovali. Pokudjsteseivyned avno rozvedli, asi to povazujete za jednu z nejv ıc stresuj ıc ıch ud alost ı, jakou clov ek mu ze zaz ıt. Uve me si tedy nekter e praktick e rady z Bible, kter ev am mohou pomoci,abystesesrozvodemdob re vyrovnali. 1. PROBL EM: NEGATIVN IEMOCE Stres spojen ysfinan cn ımi probl emy, v ychovou det ıaosam elost ım uze b yt zdrcuj ıc ı a tyto pocity N ekter ajm ena v tomto cl anku byla zm en ena. mohou pretrv avat dels ıdobu.psycholo zka Judith Wallersteinov azjistila, ze nekte r ılid esije stel e- ta po rozvodu pripadaj ızrazen ıaopu sten ı, domn ıvaj ıse, ze zivot je nespravedliv yap rin a s ıjen zklam an ıasamotu. CO MU ZETE UDELAT Dejte pruchod smutku nad t ım, co jste ztratili. Mozn asv eho partnera st ale milujete a chyb ıv am. Ivp r ıpad e, ze jste nemeli dobr yvztah,pot rebujete prekonat smutek z toho, ze manzelsk e st est ı, po kter em jste touzili, nepri slo. (Pr ıslov ı5:18)nesty te se dopr at si cas plakat. (Kazatel 3:1, 4) Neizolujte se od ostatn ıch. Kp rekon an ısmutku sice samotu potrebujete, ale dlouhodob aizo- 8 STR A ZN AV EZ

9 lace v am neprospeje. (Pr ıslov ı 18:1) Pri rozhovorech s pr ateli bu te pozitivn ı, protoze cast e st ı znosti na b yval eho partnera, by opodstatne- n e, mohou druh eodkontaktusv ami odrazovat. Pokud mus ıte kr atce po rozvodu udelat z ava zn e rozhodnut ı,obra teseopomocnan ekoho, komu duv e rujete a kdo je objektivn ı. Pecujte o sv ezdrav ı. Stres spojen ysrozvodem castovedekezdravotn ım probl em um, jako je vysok ykrevn ı tlak a migr eny. Dobre se stravujte, cvicte a mejte dostatek sp anku. (Efezanum 5:29) Dejte prycv eci, kter evev as vyvol avaj ıhn ev vu ci b yval emu partnerovi nebo kter enepot rebujete, ale dule zit edokumentysinechte.nap r ıklad pokud v am pusob ıbolestsvatebn ıfotografie,dejte je do krabice a schovejte pro deti. Brante se negativn ımu uvazov an ı. Olga, kter a se rozvedla s manzelem, kdyzj ıbylnev ern y, vzpom ın a: Por ad jsem si r ıkala: V cem je ona leps ıne z j a? Pozdejisiv sak uvedomila, ze neust alesezab yvat negativn ımi myslenkami mu ze m ıt za n asle- dek zkrusen eho ducha. (Pr ıslov ı18:14) Mnoz ılid e zjistili, ze kdyzsisv emy slenky zap ı sou, pomu ze jim to, aby sv euva zov an ıdok azali usmernit. Pokud to zkus ıte i vy, snaztesenahra- dit negativn ı postoje, s nimiz bojujete, pozitiv- n ımi. (Efezanum 4:23) Pod ıvejme se na dva pr ı- klady. Vt ezk ych dob ach cerpejte s ılu z Boz ıho Slova Puvodn ıpostoj:to, ze mi byla nevern a, je moje vina. Nov ypostoj:to, ze m am chyby, j ıned avalo pr a- vo mepodv adet. Puvodn ıpostoj:nejlep s ıl eta jsem ztratila s muzem, kter yzatonest al. Nov ypostoj:je leps ıd ıvat se dopredu nezseza- b yvat minulost ı. Nevs ımejte si zranuj ıc ıch pozn amek. Pr atel e ap r ıbuzn ı, kter ıtosv ami mysl ıdob re, mohou r ı- kat veci, kter ev as bol ınebonava si situaci neplat ı, napr ıklad: Stejne pro tebe nebyla dost dobr a. Nebo: Buh nen avid ırozvod. Bible vhodnera- d ı: Neprikl adej...srdcekev sem slovum, kter a snad mluv ılid e. (Kazatel 7:21) Martina, rozveden ap red dvema lety, r ık a: M ısto abych se zab yvala slovy, kter amiubl ızila, snaz ım se videt ve- ci z Boz ıho hlediska. Jeho myslenky jsou vys s ı nezna se. (Izaj a s 55:8, 9) Modlete se k Bohu. Jehova sv e ctitele vyb ız ı, aby na nej [uvrhli] vsechnu svou uzkost, obzvl a s kdyzza z ıvaj ıvelkout ısen. (1. Petra 5:7) VYZKOUSEJTE: Vypiste si biblick etexty,kter ev am pom ahaj ı, a dejte si je na m ısta, kde je budete m ıt casto na oc ıch. Mnoha rozveden ym lidem pomohly kromeji zcitovan ych textuje stetyto: Zalm 27:10; 34:18; Izaj a s41:10a R ıman um 8:38, PROBL EM: VZTAH KB YVAL EMU PARTNEROVI Juliana, kter abylavdan a11let, r ık a: Up enlivejsemman zela prosila, aby neodch azel. Kdyz pak odesel, nen avid ela jsem jeho i zenu, ke kter esenast ehoval. Mnoz ızt ech, kdo se rozvedli, c ıt ıv uci b yval emu partnerovi siln yhn ev jest ecel al eta. V nekter ych pr ıpadech vsak spolu mus ı casto komunikovat, obzvl a s kdyzmaj ıd eti. Buh nen avid ıto,kdy zn ekdo jedn asesv ym partnerem zr adnearozvedese.jestli ze se ale ne c ıman zel nebo manzelka do- pust ı smilstva, Buh d av apodveden emu partnerovi pr avo rozhodnout se, zda poz ad aorozvod.(malachi as2:16;matou s 19:9) Viz cl anek Co r ık abible Jak erozvodyb uh nen avid ı? v Probu te se! z8. unora Casopis vyd avaj ısv edkov e Jehovovi. 1. R IJNA

10 CO MU ZETE UDELAT Chovejte se ke sv emu partnerovi zdvorile. Zame rtesenanutn ez alezitosti a bu te strucn ı av ecn ı. Mnoz ı zjistili, ze takov yp r ıstup napom a- h akpokojn ym vztahum. ( R ıman um 12:18) D avejte si pozor, abyste nepouz ıvali zranuj ıc ı slova. Zvl a s kdyzm ate pocit, ze ten druh yna v as uto c ı, uplatnete moudrou biblickou radu: Kazd y, kdo zadrzuje sv e re ci, vlastn ıpozn an ı. (Pr ıslov ı17:27)pokudsev am nedar ıdos ahnout toho, aby rozhovor byl konstruktivn ı, mu zete r ıct: Mus ım si to promyslet. Promluv ıme si pozdeji. Co nejv ıc oddelte sv ez alezitosti od z ale zitost ısv eho b yval eho partnera, v cetnepr avn ıch a fi- nancn ıch dokumentu. VYZKOUSEJTE: Azp r ı st ebudetemluvitsesv ym b yval ym partnerem, vs ımejte si, zda jeden z v as nen ızahn an do uzk ych nebo nezac ın ab yt neustupn y. V pr ıpad epot reby rozhovor na chv ıli pre- ruste anebo se dohodnete, ze tu z ale zitost pro- berete po u. (Pr ıslov ı17:14) 3. PROBL EM: DETI POTREBUJ I POMOCT, ABY SE PRIZP USOBILY NOV ESITUACI Maria vzpom ın a, jak etobylobezprost rednepo rozvodu: Mlads ıdcerapo r ad brecelaaza cala se vnociznovupo cur avat. Stars ı dcera se snazila sv epocityskr yvat, ale i na n ı jsem pozorovala zmenu. Mozn av am je l ıto, ze nem ate dostatek casu a energie, abyste sv ym detem pomohli, kdyz to nejv ıc potrebuj ı. CO MU ZETE UDELAT Povzbuzujte deti, aby o sv ych pocitech mluvily,ivp r ıpad e, ze se zd a, ze v ysledkem je jen neuv a zen epov ıd an ı. (Job 6:2, 3) Nepripus te, aby kter ekoli z det ıhr alo roli dospel eho. Mozn atou z ıte po citov epodpo re a vypad ato, ze vase d ıt ebyv am ji r ado poskytlo. Ale cht ıt po d ıt eti, aby dospel emu pom ahalo s jeho probl emy, nen ıspr avn ea skod ı mu to. (1. Korin anum 13:11) Nedelejte si z d ıt ete duv ern ıka ani ho nepouz ıvejte jako prostredn ıka mezi v ami ava s ım b yval ym partnerem. Snazte se, aby zivot det ım el d ale r ad. Je uzite c- n enem enit bydlist eadenn ı rozvrh. A mnohem dule zit ej s ıjezachovatsidobr educhovn ın avyky vcetn e cten ı Bible a spolecn eho pov ıd an ıon ı. (5. Mojz ı sova 6:6 9) VYZKOUSEJTE: Jest etentot yden ujistete deti otom, ze je m ate r adi a ze za rozvod nemohou. Zodpovezte jejich ot azky, anizbysteb yval eho partnera nejak ocer novali. Ano, s rozvodem se mu zete usp e sn evyrovnat. Melissa, kter abylavdan a16let,vzpom ın a: Kdyz jsem se rozvedla, r ıkala jsem si: Takhle jsem dopadnout nechtela. Ale dnes je navzdory sv esituaci spokojen a. Dod av a: Kdyzjsemp restala usi- lovat o to, abych zmenila minulost, hodnesemi ulevilo. KZAMY SLEN I Opravdu jsem dal(a) vdostate cn em ıre pruchod sv emusmutkuzrozvodu? Jak se mohu zbavit horkosti, kterou vu ci sv emu b yval emu partnerovi c ıt ım? 10

11 POZNEJTE BO Z IOSOBNOST Jehova velkoryse odpou st ı Kdo neum ıodpou stet, bor ımost,kter ys am bude muset prej ıt. Z techto slov, jezv17.stolet ınapsal britsk y historik Edward Herbert, je patrn yjeden z duvod u, procbychomm eli druh ym odpous- tet. Dr ıve nebo pozdeji je pravdepodobn ebudeme muset poprosit, aby oni odpustili n am. (Matous 7:12) Existuje ale mnohem z ava zn ej s ıd uvod, proc odpoust et. Pod ıvejme se na slova apostola Pavla v Kolosanum 3:13. (Pre ct ete si.) Vsichni jsme nedokonal ı, a tak se st av a, ze ne- koho rozzlob ıme nebo uraz ıme, a tot e zmohou udelat druz ın am. ( R ımanum 3:23) Jak mu zeme sna simi nedokonal ymi blizn ımi udrzovat pokojn e vztahy? Pavel byl inspirov an Bohem, aby n am dal radu, ze m ame b yt tolerantn ıaodpou stet. Tato rada plat ıdnesstejn ejakop red t em e rdv ema tis ıci lety, kdy byla zaps ana. Prozkoumejme tento Pavluv v yrok bl ıze. Sn a sejte d ale jeden druh eho. Slova sn a sejte d ale jsou prekladem reck eho slova, kter eznamen a b yt tolerantn ı, shov ıvav y. Podle jedn eencyk- lopedie kres an e tuto vlastnost projevuj ıt ım, ze jsou ochotni sn a set ty, jejichz chyby nebo nepr ı- jemn erysyjedr azd ı. Ze slov jeden druh eho je videt, ze takov atolerancejevz ajemn a. Kdyztedy m ame na pameti, ze nase rysy mohou dr a zdit druh e, nepripust ıme, aby to, co se n am na druh ych nel ıb ı, narusovalopokojmezinimian ami. Co ale vp r ıpade, ze druz ıprotin am zhre s ı? D ale... velkoryse jeden druh emu odpoust ejte. O reck em slovu prekl adan em jako velkoryse odpoust et jeden znalec uv ad ı, ze to nen ıb ezn e slovo pro prominut ıneboodpu sten ı...jeobsahovebohat s ıazd uraznuje dobrotivost odpust en ı. Podle jin eho zdroje mu ze toto slovo znamenat udelat neco pote suj ıc ıho, laskav eho, prospe sn e- ho. Jako laskav ıseprojev ıme, kdyzochotn eodpoust ıme i v pr ıpade, ze m ame proti jin emu pr ı- cinu ke st ı znosti. Procalem ame b yt ochotni takovou laskavost projevit? Jedn ım z duvod uje, ze zanedlouho budeme sami potrebovat, aby ten, kdo se nyn ıv uci n am provinil, odpustil n am. Stejne jako Jehova velkoryse odpustil v am, tak jednejte i vy. Hlavn ıd uvod, procbychomm eli velkoryse odpoust et druh ym, je tedy ten, ze Jehova Buh velkoryse odpoust ın am. (Miche a s7:18)uva- zujte chv ıli o tom, jak velkou laskavost Jehova projevuje hr ısn ıkum, kter ı cin ıpok an ı. Na rozd ıl od n as Jehova nehre s ı, a prece kaj ıcn ym hr ısn ıkum Jehova je nejleps ım pr ıkladem toho, jak odpoust et kaj ıcn ym hr ı sn ıkum. ochotneavpln em ıre odpoust ı. Del ato,a ckoli v ı, ze on s am nikdy nebude potrebovat, aby mu projevili laskavost t ım, ze mu odpust ı. Jehova je opravdu nejleps ım pr ıkladem toho, jak odpoust et. Milosrdenstv ı, kter en am Jehova projevuje, n as kn emu pritahuje a podnecuje n as k tomu, abychom ho napodobovali. (Efezanum 4:32 5:1) Bude uzite cn e, kdyzsipolo z ıme ot azku: Jestlize Jehova ve sv edobrot eodpou st ımn e, jak bych j a mohl neodpustit sv emu nedokonal emu blizn ımu, kter yup r ımne lituje toho, ze proti mnezh resil? (Luk a s 17:3, 4) DOPORUCEN E CTEN IBIBLENAR IJEN: Gala anum 1 2. Timoteovi 4

12 BIBLE M EN I ZIVOT LID I VYPR AV IWALDOMOYA ROK NAROZEN I: 1978 ZEME: CHILE DR IVE: VELK YN ASILN IK Hodnelid ım e nen avid elo MOJE MINULOST: Detstv ıjsempro zil v Santiagu, hlavn ım mest echile,ve ctvrti, kde byly be zn e drogy, gangy a zloci- ny. Kdyzmibylop et let, zabili mi t atu. Moje maminka po- tom zila s muzem, kter ybylsurov y. Casto n as oba bil. Az dodnes mi z t edobyz ustaly citov e sr amy. Vlivem techto okolnost ısezem estalvelk yn asiln ık. Poslouchal jsem heavymetalovou hudbu, hodnepilap r ıle zitostne bral drogy. Casto jsem se u castnil poulicn ıch bitek sdrogov ymi dealery, kter ısem en ekolikr at pokusili pripra- vit o zivot. Jednou najal konkurencn ıgangzn am eho zabi- j aka, aby me zlikvidoval, ale podarilo se mi vyv aznout jen s jednou bodnou r anou. Jindy mezajalaskupinadrogov ych dealeru, drzeli mi u hlavy pistoli a pokusili se meob esit. V roce 1996 jsem se zamiloval do d ıvky, kter asejmenovala Carolina, a v roce 1998 jsme se vzali. Po narozen ına- seho prvn ıho syna jsem se zacal b at, ze sv en asilnick esklony neudrz ım na uzdeastejn ejakom uj nevlastn ıotecbudu rodinu t yrat. Vyhledal jsem proto pomoc v m ıstn ım terapeutick em centru. Absolvoval jsem l e cbu, ale bezv ysledn e. D al jsem se rozciloval kvuli kazd emali ckosti. Vubec jsem se nedok azal ovl adat. Nechtel jsem sv erodin ed al ublizo- vat, a tak jsem se pokusil o sebevrazdu. Nast est ısemito nepodarilo. Radu let jsem byl ateistou, ale chtel jsem ve rit v Boha. Proto jsem nejakou dobu chodil do jedn eevangelik aln ıc ırkve. Mezit ım moje manzelka zacala studovat Bibli se sved- ky Jehovov ymi. Svedky jsem nen avid el a hodnekr at jsem na nesprost e rval. Vzdycky ale reagovali klidne, tedy jinak, nezjsem cekal. Jednoho dne me Carolina poprosila, abych si ve sv evlastn ıbiblina sel Zalm 83:18. V tomto versi je jasneuvedeno, ze Boz ıjm eno je Jehova. S prekvapen ım jsem si uvedomil, ze se ve sv ec ırkvi sice uc ımobohu,aleneojehovovi.po- c atkem roku 2000 jsem zacal tak e studovat Bibli se svedky. 12 STR A ZN AV EZ

13 JAK BIBLE ZMENILA MUJ ZIVOT: Jak jsem ve studiu pokracoval, velmi mepovzbudilozji sten ı, ze Jehova je soucitn ym Bohem ochotn ym odpoust et. Napr ıklad ve 2. Mojz ı sov e 34:6, 7 popisuje Bible Jehovu takto: Buh milosrdn yamilostiv y, pomal y khn evu a hojn yvmiluj ıc ılaskavostiapravd e, zachov avaj ıc ımiluj ıc ılaskavostprotis ıce, prom ıjej ı- c ı provinen ıap restupek a hr ıch. Velmi mepovzbudilozji sten ı, ze Jehova je soucitn ym Bohem ochotn ym odpoust et. Uplatnovat to, co jsem se dozv ıdal, vsak pro me nebylo jednoduch e. Byl jsem presv ed cen y, ze svoje agresivn ı sklony nikdy nedok a zu ovl adnout. Pokazd e, kdyz jsem v tom selhal, Carolina mesl askou povzbuzovala, abych se nevzdal. Pripom ınala mi, ze Jehova moji snahu vid ı. D ıky jej ıpodpo re jsem mel s ılu d al se snazit delat Jehovovi radost, ackoliv jsem casto mel pocit, ze jsem ztracen y pr ıpad. Alejandro, svedek, kter ysemnouvedlstudium, mejednohodnepo z adal, abych pre cetl Gala anum 5:22, 23. V techto vers ıch se p ı se, ze ovocem Boz ı- ho ducha jsou l aska, radost, pokoj, trpelivost, laskavost,dobrota,v ıra, m ırnost, sebeovl ad an ı. Alejandro mi vysvetlil, ze to, jak se mi bude darit tyto vlastnosti rozv ıjet, nez avis ıanitaknamn e, jako sp ı snabo z ım duchu. Najednou jsem to zacal videt z upln ejin eho uhlu! O tom, co jsem se dozved el, r ad uc ım druh e Pozdeji jsem se sel pod ıvat na jeden velk ysjezd svedk u Jehovov ych. R ad, cistotaap r atelsk aatmosf era, kter ejsemtamvid el, mep resved cily, ze jsem nasel prav en abozenstv ı. (Jan 13:34, 35) V unoru 2001 jsem se dal pokrt ıt. JAK YU ZITEK MI TO PRINESLO: Jehova zpusobil, ze jsem se z n asiln ıka zmenil v m ırumilovn eho clov e- ka. C ıt ım, ze mevyt ahl z bahna, ve kter em jsem ve- zel. Hodnelid ım enen avidelo a j ajimtonem am za zl e. Te ale spolu s manzelkou a dvema syny pokojneslou z ım Jehovovi. M ym pr ıbuzn ym a b yval ym kamar ad um se zd a- lo neuve riteln e, ze jsem se tak zmenil. V ysledkem bylo to, ze nekolik z nich se zacalo zaj ımat o biblickou pravdu. M am tak ev ysadu osobnepom ahat druh ym, aby poznali Jehovu. Del amivelkouradost, kdyzvid ım, jak biblick apravdam en ı i jejich zivoty. Se svou rodinou te pokojneslou z ım Jehovovi

14 Jak n as ovliv nuj ıbarvy? Kdyzserozhl edneme kolem sebe, nase oci a mozek spolecn eshroma z uj ı informace. Vid ıme na stole nejak e ovoce a rozhodujeme se, zda ho sn ı- me. Pod ıv amesenaoblohuausoud ıme, ze dnes nebude prset. Pri cten ıvid ıme slova a rozlisuje- me jejich v yznam. Ve skutecnosti jsme ovlivne- ni barvami. Proctom uzeme r ıct? Barva ovoce n am pom ah arozpoznat,zdaje zral eazdabymohlob yt chutn e. Barva oblohy amrak unapov ıd a, jak ebudetendenpo cas ı. Pri cten ıslovvtomto cl anku nase oci vn ımaj ıbarevn y kontrast mezi textem a pozad ım. Anizby- chom si to uvedomovali, barvy n am neust ale pom ahaj ıp ri zpracov an ıinformac ıosv etekolem n as. Pusob ıv sak tak enana se emoce. BARVY A EMOCE Kdyzjdeteuli ckou v obchode, jste obklopeni mnozstv ım ruzn ych obalu, kter ejsouvytvo reny tak, aby v as upoutaly. A uzjstesitohov edomi, nebo ne, odborn ıci na marketing pecliv evyb ıraj ı barvy a barevn ekombinacetak,abyoslo- vily pr av ev as podle toho, po cem touz ıte, zda jste muznebo zenaadojak ev ekov e kategorie patr ıte. To, ze barvy mohou pusobit na emoce, ved ıtak ebytov ıarchitekti,m odn ın avrh a ri a v y- tvarn ıci. Vz avislosti na m ıstn ıkultu re a zvyc ıch mu ze b yt barv am pripisov an ruzn yv yznam. Lid e vasiinap r ıklad spojuj ı cervenou barvu se st est ım a oslavami, ale v nekter ych c astech Afriky je to barva smutku. Pokud vsak jde o emoce, urci- t e barvy vyvol avaj ıvev sech lidech, bez ohledu na to, odkud poch azej ı, stejnou odezvu. Pod ıvejme se na tri z nich a na to, jak v as mohou ovlivnit. CERVEN A je velmi v yrazn a. Casto je spojov a- na s energi ı, v alkou a nebezpec ım. Silnep usob ınaemoceam uze zrychlit metabolismus a d y- ch an ıazv ysit krevn ıtlak. Hebrejsk eslovo,kter ejevbiblipou zito pro cervenou, je odvozen eodslova,kter eznamen a krev.biblepou z ıv a sarlatovou neboli jasne cervenou barvu k pusobiv emu popisu krvelacn e prostitutky oblecen evpurpuru a sarlatu, jedouc ı na sarlatov em divok em zv ı reti, kter e[je]pln erouhav ych jmen. (Zjeven ı17:1 6) ZELEN A vyvol av aopa cnou reakci nez cerven a, protoze zpomaluje metabolismus auklid nuje. Podporuje odpocinek a casto je spojov ana spoklidem.kdy zvid ıme zelen ezahradyasvahy,c ıt ıme se uvolnen ı. Zpr ava o stvore- n ıv1.moj z ı sov e r ık a, ze ze- lenou tr avu a rostlinstvo dal lidem Buh. (1. Mojz ı sova 1:11, 12, 29, 30) B IL A je casto spojov ana se svetlem, bezpec ım a cistotou. Je tak ed av ana do souvislosti stakov ymi vlastnostmi jako dobrotaanevinnost.ot eto barvesebiblezmi nuje nejcast eji. Kdyzjsouve viden ıch lid eaand el eoble cen ıvb ıl em, zdu- raznuje to jejich spravedlnost a duchovn ı cistotu. (Jan 20:12; Zjeven ı 3:4; 7:9, 13, 14) B ıl ıkon e 14 STR A ZN AV EZ

15 sjezdcioble cen ymi v cist em b ıl em pl atn esymbolizu- j ıspravedlivouv alku. (Zjeven ı19:14) B uh pouz ıv ab ılou barvu tak ektomu,abyuk a- zal, ze je ochotn yodpou stet hr ıchy. R ık a: I kdyby se vase hr ıchy prok azaly b yt jako sarlat, budou vyb ıleny pr av e jako sn ıh. (Izaj a s1:18) BARVY JAKO POMUCKA K ZAPAMATOV AN I Z toho, jak jsou barvy pouzity v Bibli, je videt, ze nasi emocion aln ıreakcinan eb uh zn a. Napr ı- klad v knize Zjeven ıjep redpoved eno to, co nyn ı lidstvo zaz ıv a, totizv alky, hlad a pred casn a umrt ıvd usledku nedostatku potravin a epidemi ı. Abychomsitol epe zapamatovali, jedno pusobi- v evid en ı zobrazuje jezdce na kon ıch, pri cem z to nejsou jen obycejn ıkon e, ale jsou n apadn e zbarven ı. Jako prvn ıseobjevujeb ıl yk un, kter ysymbolizuje spravedliv ev alecn eta zen ıje z ı se Krista. Dals ıjeohniv e cerven yaznamen av alcen ımezi n arody. Po nem n asleduje zlovestn y cern yk un, kter yp redstavuje hladomor. Nakonec se objevuje bled yk un; a ten, kdo na nem sedel, mel jm e- no Smrt. (Zjeven ı6:1 8) Barvaka zd eho kone vn as mu ze vyvolat emoce, kter eodpov ıdaj ısymbolice dan eho kone. Mu zeme si tak snadno za- pamatovat jejich barvu i to, co pro nasi dobu znamenaj ı. V Bibli je mnoho m ıst, kde jsou pomoc ıbarev vykresleny pusobiv eslovn ıobrazy.ano,stvo ritel svetla, barev a lidsk eho oka mistrovsky pouz ıv a Pot econoeajehorodina vystoupili z archy, Buh jim uk azal barevnou duhu jako znamen ı, ze uznikdy neznic ı lidstvo potopou. Tento v yrazn ybarevn y symbol na nesvoukr a- sou jistevelmizap usobil. (1. Mojz ı sova 9:12 17) Evolucionist esimo zn akladouot azku, proclid emaj ıschopnostrozli sovat sirokou sk alu barev, kdyztoprop rezit ınen ı nezbytn e. Jestlize ale uzn av ame, ze schopnost videt tolik barev n am dal Stvoritel, pokl ad ame tento dar za projev l asky, jehozc ılem je zpr ıjemnit n am zivot. barvy k vytv a ren ıobraz u, kter ejsoupro cten a- re srozumiteln e a zapamatovateln e. Barvy n am usnadnuj ıshroma z ov an ıazpracov av an ıinformac ı. Pusob ınana se emoce. Pom ahaj ın am pa- matovat si dule zit emy slenky. Jsou l askypln ym darem od naseho Stvoritele a prisp ıvaj ıktomu, ze se mu zeme radovat ze zivota. 1. R IJNA

16 ODPOV EDI NA BIBLICK EOT AZKY Je nejak anad eje pro mrtv e? Smrt je jako sp anek mrtv ısinicneuv edomuj ı a nemohou nic delat. Avsak Stvoritel je mu ze pri- v est zp atky k zivotu prostrednictv ım vzkr ısen ı. Dal otomd ukaz, kdyzje z ıse zmocnil k tomu, aby vzkr ı- sil nekolik mrtv ych lid ı. (Pre ct ete si Kazatele 9:5; Jana 11:11, 43, 44.) Buh sl ıbil, ze mrtv ı, kter ıjsouvjehopam eti, budou v patri cn em case vzkr ıseni k zivotu ve spravedliv em nov em svet e. Vsemohouc ıb uh se na to, azpou zije svou moc, aby jim vr atil zivot, velmi te s ı. (Pre ct ete si Joba 14:14, 15.) Jak bude vzkr ı sen ıprob ıhat? Vzkr ı sen ılid esibudouuv edomovat, kdo jsou, apoznaj ısv ep r atele a pr ıbuzn e. I kdyzselidsk e teloposmrtirozpadne,b uh mu ze stejn eho clov e- ka vzkr ısit s nov ym telem. (Pre ct ete si 1. Korin anum 15:35, 38.) Pomern em alo lid ısepovzk r ısen ıdost av ado nebe. (Zjeven ı 20:6) Vet sina vzkr ısen ych se vr at ı k zivotu na obnoven erajsk ezemi.za cnou nov y zivot, kter ybudemocttrvatv ecn e. (Pre ct ete si Zalm 37:29; Skutky 24:15.) Vjak em smyslu se smrt podob asp anku? V ıce informac ınajdete v6.a7.kapitolet eto knihy, kterou vydali svedkov e Jehovovi. Je ke stazen ı na ODPOVEDI NA DALS I BIBLICK E OT AZKY NAJDETE NA INTERNETU CO BIBLE doopravdy R IK A? s n o Toto i predchoz ı c ısla casopisu zdarma ke stazen ı p Bibleonlineasi v50jazyc ıch Navstivte nebo nact ete QR k od wp13 10/01-B

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy CO BIBLE R IK A? doopravdy CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie

Více

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo Denne zkoumejme P ısmo 2014 Denne zkoumejme P ısmo 2014 Jm eno Denne zkoumejme P ısmo 2014 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Examining the Scriptures Daily 2014 2013 Wachtturm Bibel-

Více

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM?

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM? !"#2 PROSINEC 2013 D A SE VE RIT M EDI IM? !"#2 V TOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN D a se v e rit m edi ım? STRANY 4 7 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des ıtky ot

Více

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno?

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno? !"#2 KV ETEN 2012 AN VOL IPOSPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH VOL AN I PO SPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? 3 Bezpr av ı bol ı 4 Ko reny bezpr av

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA 2013 15. 21. dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, 16 22. 28. dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

spokojenosti vnevlastn

spokojenosti vnevlastn !"#2 DUBEN 2012 PROCDRUH ECHV ALIT? STRANA 28 JAK DOS AHNOUT spokojenosti vnevlastn ırodin e SPECIFICK EPROBL EMY NEVLASTN ICH RODIN Doktorka Patricia Papernowov a, kter asezab yv aproblematikou nevlastn

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015

Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ř č É Ž Á Š ČÍ Ž Č Ý č ř é é Č Ý é ř ř ě é č č Ý é č ř é ý ů č Ý ě é é ě é ř ř é č Č Ý é Č ě č ř č Ý ř ě é ř ě č Ý Í é é č ř ě č Ý é ý ě é ř ě é é ů Á Í Ý č Ý ěž ý é č č ě ý ě Ý ý č č ě ě ř ž ě Ý ý ě Č

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

š é ú š é č š š š ň š é ž š ů é š š š é ú š é č š Í š ž š č ť ů ů č č č č č é č č č č ď ž č ú č č č č č č č é č ď é Ť é š é ú š é č š Í š é š é é ť é Í ů é é é é é č ž š é č é č é š č é é é č Š é é é č

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

Obnova transakc po v ypadku

Obnova transakc po v ypadku Klasikace poruch Obnova transakc po v ypadku PA 150 Principy operacnch syst em u Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ poruchy transakc logick e chyby v resen T nelze

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více