OVÁ KOMUNIKACE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMAILOVÁ KOMUNIKACE..."

Transkript

1 VŠB-TU Ostrava UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SAP/R3 Modul SAP: HR Oblast: Časový management Proces: Dovolenkový systém VŠB-TUO Vytvořil: Radomíra Vajsová Datum: Naposledy změnil: Zdeněk Urbánek Datum: Název souboru: V dovolene_schvalovatelé_referenti.doc Obsah 1 ÚVOD OVÁ KOMUNIKACE SCHVÁLENÍ A ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTÍ POPIS OBRAZOVKY SCHVÁLENÍ DOVOLENÉ ZAMÍTNUTÍ DOVOLENÉ NAŘÍZENÍ DOVOLENÉ TISKOVÉ VÝSTUPY, EXPORTY DAT REPORTING PŘEHLED ŢÁDOSTÍ NA DOVOLENOU PŘEHLED ČERPÁNÍ DOVOLENÉ DENNÍ PŘEHLED PŘÍTOMNOSTI/NEPŘÍTOMNOSTI ZPRACOVÁNÍ CHYB ÚČTOVÁNÍ / 25

2 1 Úvod Tato uţivatelská příručka obsahuje postupy pro práci s novým dovolenkovým systémem SAP a je určena schvalovatelům a referentů dovolených na jednotlivých útvarech. Dovolenkový systém SAP je integrován s IS SAP a Docházkovým systémem SAP. K zápisu schválených dovolených do SAP-HR dochází 1 x denně. Po provedení zápisu do SAP se dovolená automaticky navede i do Docházkového systému SAP. Dovolenkový systém SAP plně nahrazuje stávající Evidenční systém dovolených, ze kterého rovněţ jednorázově hromadně přebírá oprávnění vybraných uţivatelů schvalovatelů a vybraných uţivatelů referentů dovolených. Časové hledisko procesu zpracování žádosti. Pokud dovolená trvá přes víkend nebo svátky, je moţné zadat celý interval (systém si pak z počtu dnů víkendové dny nebo svátky odečte). Kontrola na otevřené období pro dovolenky a docházku. Otevřené období pro dovolenou bude kopírovat otevřené období pro docházku. Období pro docházku a dovolené hromadně nastavuje hlavní mzdová účetní dle harmonogramu měsíčních uzávěrkových prací. Ţádost o dovolenou nelze podat do uzavřeného období. Zpracování ţádosti do budoucnosti není pro účely Dovolenek nijak specificky limitováno. Omezujícím parametrem bude stav dovolené v kontingentu dovolených a jeho časové vymezení, určující, v jakém časovém období lze dovolenou čerpat. Přístup do aplikace Nový dovolenkový systém je synchronizován s modulem SAP-HR-PA (Administrace personálu). To v praxi znamená, ţe přístup do této aplikace získává automaticky kaţdý zaměstnanec VŠB TUO, který na základě pracovní smlouvy můţe čerpat dovolenou. Po ukončení pracovně-právního vztahu přístup automaticky zaniká. Uživatelský koncept Koncoví uţivatelé mohou vystupovat v těchto rolích: 1) Ţadatel bázová role, kterou získává automaticky kaţdý zaměstnanec, který splňuje obecné podmínky přístupu do aplikace. 2) Schvalovatel tato role je přidělována automaticky kaţdému vedoucímu z organizační struktury. 3) Alternativní Schvalovatel tato role je přidělována pouze vybraným zaměstnancům na základě ţádosti vedoucího pracovníka, rozsah oprávnění k funkcím je stejný jako u Schvalovatele. 4) Referent tato role je přidělována pouze vybraným zaměstnancům na základě ţádosti vedoucího pracovníka. Koncept Oprávnění Koncept oprávnění je zaloţen na oprávnění k funkcím a oprávnění k datům. Rozsah oprávnění k funkcím je stanoven přidělenými rolemi. Oprávnění k datům vychází jednak z pozice přihlášeného uţivatele/zaměstnance v organizační struktuře a dále z přidělených rolí. Oprávnění k datům je moţno realizovat na dvou úrovních: 2 / 25

3 - úroveň organizační jednotka (přístup k datům všech zaměstnanců dané OJ) - úroveň jednotlivého pracovně-právního vztahu (PPV). Je blokováno rozhodnutí o vlastní ţádosti. A: Automaticky přidělovaná oprávnění. Ţadatel. Oprávnění k funkcím: Oprávnění k datům: podání, změna, výmaz, zrušení ţádosti o dovolenou. pouze svá vlastní data Schvalovatel. Nový dovolenkový systém je rovněţ synchronizován s modulem SAP-HR-OM (Organizační management). To v praxi znamená, ţe role Schvalovatel je přidělována automaticky kaţdému vedoucímu z organizační struktury. Oprávnění k funkcím: rozhodnutí o ţádosti, nařízení dovolené, rozhodnutí o ţádosti na zrušení jiţ schválené a do SAP zapsané ţádosti, ošetření chyby při zápisu do SAP. Oprávnění k datům: automaticky k datům všech svých přímo podřízených zaměstnanců a dále k datům podřízených vedoucích pracovníků. V případě, ţe podřízená vedoucí pozice není v organizační struktuře obsazena, získává automaticky oprávnění k datům všech zaměstnanců této podřízené organizační jednotky. B: Manuálně přidělovaná oprávnění. Tato oprávnění jsou přidělována na základě ţádosti vedoucího pracovníka. Správu uţivatelských oprávnění zajišťuje CIT. Alternativní Schvalovatel. Oprávnění k funkcím: stejné jako Schvalovatel. Oprávnění k datům: dle přidělené/přidělených organizačních jednotek, nebo také dle přidělených jednotlivých PPV. V rámci přidělené organizační jednotky však Alternativní schvalovatel nemá oprávnění k ţádostem vedoucího z organizační struktury. V rámci přidělené organizační jednotky má jeden Alternativní schvalovatel oprávnění k ţádosti jiného Alternativního schvalovatele. Poznámka: Tímto způsobem lze dále rozšiřovat oprávnění vedoucího pracovníka k datům. Referent. Oprávnění k funkcím: Oprávnění k datům: podání, změna, výmaz, zrušení ţádosti jiného zaměstnance v zastoupení, omezená moţnost ošetření chyby při zápisu do SAP. dle přidělené/přidělených organizačních jednotek, nebo také dle přidělených jednotlivých PPV Přehledová tabulka povolených činností pro jednotlivé uţivatelské role. Činnost Role Podání žádosti Žadatel Zprostředkované podání žádosti Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel 3 / 25

4 Zrušení nerozhodnuté žádosti Žadatel Zprostředkované zrušení nerozhodnuté žádosti Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Změna nerozhodnuté žádosti Žadatel Zprostředkovaná změna nerozhodnuté žádosti Dovolenkový referent, Vedoucí, Alternativní schvalovatel Rozhodnutí o žádosti (Schválení, Zamítnutí) Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Podání žádosti na výmaz schválené a zapsané Žadatel dovolené Zprostředkované podání žádosti na výmaz Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schválené a zapsané dovolené schvalovatel Rozhodnutí žádosti na výmaz schválené a Schvalovatel, Alternativní schvalovatel zapsané dovolené Nařízení dovolené Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Manuální zpracování chyb Administrátor dovolených, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel *POVOLENÍ + ZAMÍTNUTÍ+ Dovolenkový referent *pouze POVOLENÍ+ Přihlášení Dovolenkový systém SAP je uţivatelům přístupný z prostředí nového SAP Netweaver Portálu. Přihlášení se provádí zadáním jména a hesla přidělených LDAP. Přihlášení do Dovolenkového systému SAP je moţné na intranetových stránkách INNET na adrese Nový dovolenkový systém SAP prozatím není integrován na systém jednotného přihlašování sso. 4 / 25

5 Přihlášení mimo interní síť VŠB-TUO. Přístup do aplikace mimo interní síť (např. z domova) je moţné pouze pomocí VPN připojení. Instalační soubory pro VPN klienta a návody jak postupovat naleznete na stránkách idoc zde: Odhlášení Před odhlášením z aplikace nejprve provedeme uzavření případných automaticky otevřených dalších oken v prohlíţeči. Odhlášení provedeme pomocí tlačítka Odhlášení v pravém horním rohu: 5 / 25

6 Podpora prohlížečů. Na straně SAP Netweaver Portálu jsou aktuálně podporovány tyto verze prohlíţečů: Internet Explorer. Standardní podpora pro verze IE 8, 9, 10(+ kompatibility mód IE10), 11(+ kompatibility mód IE10) Mozilla Firefox Částečná podpora. Primárně je podporována verze ESR (Extended Support Release). Google Chrome Částečná podpora od verze 18. Apple Safari Částečná podpora, od verze 4.0 ( MacOS 10.5 a vyšší) 2 ová komunikace Mezi účastníky workflow procesu je zabezpečena ová komunikace. ové zprávy jsou na jednotlivé účastníky procesu odesílány dle nastavených pravidel. Přehled nastavení pravidel pro ovou komunikaci: Událost Příjemci u Další informace Podání žádosti Schvalovatelé Žadateli nechodí Dovolenkoví referenti Zprostředkované podání Žadatel (=ten, na koho pro Žadatele bude žádosti byla žádost vystavena) obsahovat informaci, kdo Schvalovatelé naposledy změnil žádost Dovolenkoví referenti (kdo žádost v zastoupení Nařízení dovolené bude probíhat ve 2 krocích: 1: zprostředkované podání žádosti 2: schválení Zrušení nerozhodnuté žádosti Zprostředkované zrušení nerozhodnuté žádosti Změna nerozhodnuté žádosti Zprostředkovaná změna nerozhodnuté žádosti Rozhodnutí o žádosti Výmaz schválené a zapsané dovolené (IT2001) bude Žadatel (=ten, komu je nařízena) Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel (= ten jehož žádost je rušena) Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel Žadatel (krok 2) Schvalovatelé (krok 1) vložil) Tomu, kdo nařizuje nechodí. Ten, komu je dovolená nařízena, je informován o založení žádosti. bude obsahovat informaci, kdo žádost změnil (vložil) Žadateli nechodí Žadatel je informován o tom, že se jedná o zrušení žádosti. bude obsahovat uživatele, který žádost naposledy změnil (zrušil) Žadatel neobdrží Žadatel obdrží s identifikací, kdo provedl změnu žádosti. Krok 1: Žadateli nechodí 6 / 25

7 probíhat ve dvou krocích: 1: vystavení žádosti o výmaz 2: schválení žádosti Zprostředkovaný výmaz schválené a zapsané dovolené (IT2001) bude probíhat ve dvou krocích: 1: vystavení žádosti na výmaz 2: schválení žádosti Chyba při zápisu do IT2001 Dovolenkoví referenti (krok 1) Žadatel (krok 1+2) Schvalovatelé (krok 1) Dovolenkoví referenti (krok 1+2) Schvalovatel Dovolenkový referent Administrátor dovolených Krok 1: Žadatel, na jehož žádosti byla operace vyvolána obdrží . ové notifikace jsou odesílány periodicky naplánovaným jobem. Maximální prodleva mezi vznikem události a přijetím u je 10 minut. Vyřazení z ové komunikace. Do ové komunikace jsou účastníci zařazováni automaticky dle nastavených pravidel. Manuálně je moţno konkrétního uţivatele typu Schvalovatel, Alternativní schvalovatel, Referent z ové komunikace vyřadit. Vyřazení provádí pověření pracovníci CIT na základě ţádosti vedoucího pracovníka. 3 Schválení a zamítnutí žádostí 3.1 Popis obrazovky 7 / 25

8 Po přihlášení do aplikace se schvalovateli dovolené zobrazí obrazovka s názvem Centrální zásoba práce. Zde je zobrazen přehled nezpracovaných ţádostí o dovolenou. V pravém rohu jsou pak ikony pro moţné filtrování. Aktualizce. Je doporučeno po přihlášení do aplikace provést aktualizaci Centrální zásoby práce. Jsou dvě moţnosti: ;+ - Pomocí tlačítka je moţno provést aktualizaci zásoby práce. - Pomocí nabídky je moţné provést aktualizaci celé obrazovky. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, provede se automaticky cca do 15 sekund. 3.2 Schválení dovolené Krok 1: Pro schválení dovolené klikneme na řádek s poţadavkem na dovolenou a na následující obrazovce vidíme seznam nerozhodnutých ţádostí a barevně zvýrazněný řádek s ţádostí, kterou právě zpracováváme Ve spodní části je k dispozici aktuální stav čerpání dovolené zpracovávaného zaměstnance. 8 / 25

9 Ke schválení dovolené klikneme na tlačítko. Krok 2: Dialog z kroku 1 se rozšíří o pole pro poznámku: 9 / 25

10 K dispozici jsou funkční tlačítka : Předchozí krok pro návrat zpět. Přezkoumat pro pokračování ve zpracování ţádosti. Dále klikneme na tlačítko. Krok 3: Pokud schvalovací proces projde interními kontrolami, objeví se obrazovka s následujícími informacemi 10 / 25

11 , jinak je uţivatel informován o chybě zpracování. Krok 4: Po kliknutí na tlačítko je dovolená schválena, zobrazí se tento dialog: Ţadateli je odeslán o schválení dovolené. Příklad notifikačního u o schválení dovolené 11 / 25

12 Zároveň se změní status ţádosti z Nezpracováno na Schváleno. Barva tohoto dne v grafickém kalendáři se změní z červené na modrou. Z této obrazovky se můţeme kliknutím na odkaz vrátit do Kroku 1 a pokračovat ve schvalování dalších dovolených. 3.3 Zamítnutí dovolené Pokud chceme dovolenou odmítnout, klikneme na tlačítko. Opět se objeví okno kde je moţné zapsat zdůvodnění odmítnutí. Dále klikneme na tlačítko. Objeví se obrazovka s následujícími informacemi. Po kliknutí na tlačítko zamítnutí dovolené. je dovolená zamítnuta a ţadateli je odeslán o Zamítnutí dovolené 12 / 25

13 Text, který napíšeme do pole Poznámka pro ţadatele je součástí u. Zpracované žádosti o dovolenou se už nezobrazují na obrazovce Centrální zásoba práce. 4 Nařízení dovolené Schvalovatel, nebo Alternativní Schvalovatel má právo dovolenou nařídit. Nařízení se v podstatě skládá ze dvou po sobě následujících operací, které provádí schvalovatel: - podání ţádosti v zastoupení - schválení ţádosti. Zaměstnanci, kterému je dovolená nařízena přijde , ve kterém je informován o vytvoření ţádosti. Zároveň je zde i informace, kdo ţádost vytvořil. Zobrazení zaměstnanců umoţňuje záloţka Dovolená/administrace Tým. Vedoucím z organizační struktury se seznam členů týmu zobrazí automaticky. Alternativní schvalovatelé postupují takto: V poloţce výběr pracovníků zvolíme variantu. Prac. přiřazení k dov. referentovi a alt. schvalovateli Zobrazí se pracovníci přiřazení k dovolenkovému referentovi 13 / 25

14 Kliknutím na příslušného pracovníka se zobrazí data, informující o pracovníkovi. V pravé části obrazovky je poloţka 14 / 25

15 Zde klikneme na Ţádost o dovolenou a postupujeme v zadávání ţádosti standardním postupem dle příručky V - Dovolené. Kdyţ je ţádost zadána, dostane pracovník informaci em o podání ţádosti o dovolenou v zastoupení. Dovolená v zastoupení Ţádost se zobrazí v Centrální zásobě práce a zde je vidět, kdo podal ţádost za pracovníka. Ve druhém kroku schvalovatel takto vystavenou ţádost schválí. 5 Tiskové výstupy, Exporty dat Aplikace umoţňuje vytváření tiskových výstupů. V záloţce Dovolená/administrace Přehled ţádostí na dovolenou a v záloţce Dovolená/administrace stav čerpání je tlačítko 15 / 25

16 Po kliknutí na toto tlačítko se objeví okno, ve kterém můţeme zvolit uloţení souboru nebo přímo otevření pomocí Adobe Akrobat. Pomocí tlačítka je moţné tabulku vyexportovat do Excelu. Stejná moţnosti se nabízí v záloţce Dovolená/administrace přehled ţádostí na dovolenou. 6 Reporting 6.1 Přehled žádostí na dovolenou V záloţce Dovolená/administrace přehled ţádostí na dovolenou je moţná další práce s daty ţádanek. Výchozí stav poloţkový seznam ţádostí seřazený dle data začátku dovolené : 16 / 25

17 Popis stavu žádosti Status Podaná žádost Schválená žádost Odmítnutá žádost Schválená žádost zapsaná do SAP Žádost zrušená ještě před rozhodnutím o žádosti Byl odeslán požadavek na výmaz dovolené, která již byla zapsána do SAP Požadavek na výmaz dovolené zapsané do SAP byl schválen Schválený požadavek na výmaz dovolené zapsané do SAP byl zapsán do SAP Při zápisu do SAP došlo k chybě Nerozhodnuto Schváleno Odmítnuto Zapsáno do SAP Zrušeno Výmaz:Nerozhodnuto (k tomuto dni vznikne v přehledu nový záznam) Výmaz: Schváleno status pro nový záznam, viz. Příklad 1) Výmaz: Zapsáno do SAP Chybné Příklad 1): Sestava umoţňuje tyto základní operace nad daty: Posun seznamu nahoru dolů. K tomu slouţí sada tlačítek pod seznamen: Období sledování. Je přednastaveno období od 1. dne předcházejícího měsíce do nekonečna. Období sledování je moţno uţivatelsky měnit zde: 17 / 25

18 Provedení sestavy pro změněné období získáme po aktivaci tlačítka Zobrazení. Třídění Vzestupně / sestupně Příslušná ikona je j dispozici v záhlaví kaţdého sloupce: Filtrace Funkce se aktivuje pomocí tlačítka Filtr vpravo nahoře. Jedná se o funkční přepínač, takţe vypnutí filtru je na stejném místě, tentokrát pod tlačítkem Výmaz Filtru: Do sestavy se přidá nový řádek s funkcí filtru. K libovolnému sloupci lze zadat filtrační podmínku. Provedení filtru se realizuje pomocí Tlačítka, nebo Enter z klávesnice. Příklad - nastavení Příklad filtrovaný výstup sestavy 18 / 25

19 Nastavení Tato funkce umoţňuje komplexní uţivatelské nastavení vzhledu a obsahu sestavy. Funkce se aktivuje pomocí tlačítka Nastavení: Otevře se dialogová oblast pro Nastavení: V tomto prostředí lze například: - potlačit zobrazení vybraných polí - nastavit poţadavky na třídění 19 / 25

20 - nastavit filtr - nastavit zobrazení design tabulky,například počet řádků viditelných v jednom aktivním okně (přednastaveno 10),..apod. Výstup sestavy s takto nastavenými parametry provedeme pomocí tlačítka OK. Nastavení si můţete uloţit jako svou vlastní uţivatelskou variantu pomocí tlačítka Uloţit jako. Další funkce. Pomocí tlačítka získáme za dané období součty dnů a hodin obsaţených v ţádostech pro jednotlivé pracovníky. Tlačítkem se vrátíme zpět k původnímu zobrazení přehledu ţádostí. 6.2 Přehled čerpání dovolené Navigace v portálu: Dovolená / Administrace Stav čerpání Nabízí přehledový reporting aktuálního stavu čerpání kontingentu dovolené. Jedná se vţdy o on-line reporting časových dat z IS SAP-HR. 20 / 25

21 Zobrazuje se vţdy celkový stav čerpání k rozhodnému dni. Přednastavená hodnota: poslední den aktuálního kalendářního roku. Sestava zobrazuje k danému zaměstnanci stav čerpání v aktuálním roce vţdy, a dále čerpání za předchozí rok/roky, pokud je zde nenulový zůstatek dovolené. Tato sestava zobrazuje stav čerpání na všech PPV zaměstnance, ke kterým má přihlášený uţivatel oprávnění. 6.3 Denní přehled přítomnosti/nepřítomnosti Aplikace umoţňuje získat rychlý přehled o přítomnosti/nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců. Navigace v portálu: Dovolená / Administrace Tým. V prohlíţeči se otevírá nové okno. Prvotní obsah je závislý na typu přihlášeného uţivatele. Vzhled pro schvalovatele vedoucího z organizační struktury: Vzhled pro Alternativního schvalovatele a Referenta: 21 / 25

22 Ze seznamu Výběr pracovníků je nutno vybrat odpovídající kategorii přihlášeného uţivatele: Následně se aktivuje seznam zaměstnanců, ke kterým má přihlášený Alternativní schvalovatel, nebo Referent oprávnění. K rychlému přehledu se dostaneme změnou zobrazení z přednastavené kategorie na kategorii Zobrazí se jmenný seznam pracovníků s informací o statusu přítomnosti a dále s moţností zaslání ové zprávy: 22 / 25

23 K dispozici je rovněţ funkce filtrace. 7 Zpracování chyb účtování Pokud dojde při zápisu dovolených do SAP k časové kolizi (na den, kdy schvalujeme dovolenou je uţ zadána např. nemocenská nebo sluţební cesta), nebude schválení ţádosti moţné. Stav ţádosti se změní na ERROR (chybné). Na základě tohoto stavu budou em informováni schvalovatelé, dovolenkoví referenti a dovolenkoví administrátoři. Takovou dovolenou jiţ není moţno znovu zapsat do SAP pomocí aplikace pro Dovolenky. Pokud má být dovolená skutečně čerpána, je nutno zajistit zapsání do SAP náhradním způsobem, tedy přes Docházku, nebo podáním ţádosti na personální útvar. V aplikaci pro Dovolenky se pouze potvrdí způsob řešení kolize, čímţ dojde k nastavení konečného statusu ţádosti. Existují dvě moţnosti: a) Schválená dovolená je zapsána do SAP náhradním způsobem: Na chybu aplikujeme funkci Schválení. Status ţádosti se změní na Chyba: Zapsáno do SAP b) Schválená dovolená nebyla zapsána do SAP: Na chybu aplikujeme funkci Odmítnout. Status ţádosti se změní na Chyba: Odmítnuto. O vyřešení chybového stavu je ţadatel informován em. Postup v aplikaci pro Dovolenky. Navigace v Portálu: Dovolená / Administrace Zpracování chyb účtování 23 / 25

24 Zde pracujeme na úrovni tzv. transakčního iview, to znamená, ţe je nám přímo prezentována funkcionalita SAP. V tomto reţimu jsme navíc omezeni podporou prohlíţeče na straně SAP. Aktuálně jsou podporovány prohlíţeče IE ver. 9, 10 a Mozilla Firefox. Upozornění: Pokud pracujete v prohlíţeči IE10, je třeba mít zapnutý reţim prohlíţeče kompatibilní zobrazení. Toto si nastavíte pomocí klávesy F12. Následně se objeví obrazovka: Zde si změníte reţim prohlíţeče Identifikace chybné ţádosti v přehledu ţádostí na dovolenou: Po aktivaci funkce Zpracování chyb účtování se přihlašujete automaticky do SAP a můţe se Vám zobrazit tento dialog: Hlášku potvrdíme tlačítkem, nebo Enter z klávesnice. Následně se zobrazí vstupní výběrová obrazovka SAP reportu, kde provedeme nastavení vstupních výběrových kritérií pro Období takto: 24 / 25

25 - zvolíme Jiné období - zadáme období měsíce, do kterého spadá termín dovolené s chybou Provedení reportu spustíme pomocí tlačítka Provedení. Po nějaké době bychom měli obdrţet seznam chyb. Vybereme poţadovaný záznam vybíracím políčkem vlevo (pokud je chybových záznamů více, orientujeme se podle data dovolené a Osobního čísla z personalistiky = č.ppv) a dle konkrétního případu aplikujeme tlačítko Schválení (bylo zapsáno do SAP), nebo tlačítko Odmítnutí (nebylo zapsáno do SAP). Změna statusu ţádosti po aplikaci tlačítka Schválení : Doporučení: V případě vzniku chyby prosím kontaktujte správce aplikace z CIT. 25 / 25