O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo"

Transkript

1 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). 54 KVĚTEN 2009 O kulturnìm programu na VinohradskÈm koötu jednal starosta Vinohrad PhDr. Ji Ì»ejka se starostou obce RatÌökovice Ing. Josefem UhlÌkem a mìstostarostou RatÌökovic PhDr. Radimem äùastn m V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v ned vnè dobï jsem po zralè vaze a po konzultacìch z nïkter mi z V s zadal odbornè mï enì stavu vinohradskèho ovzduöì. VlastnÌ mï enì (zdarma) provedli pracovnìci odboru ûivotnìho prost edì brnïnskèho magistr tu, a to za pomoci mobilnì mï ÌcÌ stanice. DesetidennÌ mï enì se uskuteënilo v mïsìci noru na dopravnï nejruönïjöìm mìstï Vinohrad ñ na k iûovatce komunikacì éaroöick a Jedovnick. MÏ eny byly zneëiöùujìcì l tky jako nap Ìklad oxid si iëit (SO 2 ), oxidy dusìku NO a NO 2, oxid uhelnat CO a praön aerosol frakce PM10. PoslednÌ z mï en ch ökodliv ch l tek (PM10) p edstavujì prachovè Ë stice menöì neû 10 pikogram, tedy laicky povïzeno ñ jedn se o jemnè prachovè Ë stice Ëili prach. JistÏ se pt te, jak ûe byl v sledek onoho mï enì? V dobï prov dïnèho mï enì nebyl na Vinohradech p ekroëen imisnì limit u û dnè ze sledovan ch l tek. Oxidu si iëitèho SO 2 bylo v pr mïru namï eno 6,67 µg/m 3 (limitnì ñ tedy ökodliv ñ hodnota l tky je 125 µg/m 3 ), NO 2 bylo namï eno v pr mïru 26,20 µg/m 3 (limitnì hodnota ËinÌ 200ñ210 µg/m 3 ) a oxidu uhelnatèho CO bylo v pr mïru namï eno 324,17 µg/m 3 (limitnì hodnotu p edstavuje µg/m 3 ). V skyt praön ch Ë stic PM10, jejichû limitnì hodnota je d na ËÌslem 50 µg/m 3, byl zjiötïn v pr mïrnè hodnotï 37,39 µg/m 3. PodrobnÈ v sledky obohacenè jeötï o mï- enì KrajskÈho zdravotnìho stavu s p Ìsluön m koment em uve ejnìme v nïkterèm z nejbliûöìch ËÌsel VinohradskÈho informu. Jsou v sledky d vodem k radosti? Sv m zp sobem jsou optimistickè neboù p i mï enì nebylo zjiötïno p ekroëenì limit. Jsou zde vöak i moûn nebezpeëì pro budoucnost. P edevöìm u l tky, kterou jsme oznaëovali jako PM10, a kterou jsme si neodbornï Ëi pracovnï nazvali praönost. Prach doprov zì ûivot obyvatel vïtöiny vïtöìch mïst nebo obytn ch aglomeracì. Zv öen praönost s vïtöìm suchem, s rostoucì dopravou a podobnï, hrozì do budoucna i n m. S takovou p Ìpadnou vizì se nehodl me smì it. I norov v sledek namï enè praönosti (37,39 µg/m 3 ) by mohl b t po mèm soudu lepöì. Nejenom praönosti, ale adï dalöìch negativnìch vliv ËelÌme na Vinohradech dlouhodobï prov dïnou öirokou v sadbou strom a dalöìch d evin. Stromy a zeleú v bec zlepöujì kvalitu ovzduöì a v letnìm û ru mìrnì vysokè teploty, drûì vlhkost a tak zlepöujì mikroklimatickè podmìnky rozp lenèho panel kovèho sìdliötï. MÌrnÌ teplotnì efekty asfaltu a betonu a umoûúujì v letnìch vedrech p ijatelnïjöì ûivot na Vinohradech. ProdukujÌ kyslìk, zachycujì prach, zlepöujì tak ovzduöì a tlumì hluk A takè jsou d leûit m estetick m, obec zkr ölujìcìm prvkem. Zlepöov nì Ëistoty (PokraËov nì na stranï 3) O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo Na poë tku letoönìho roku jsem ve vinohradskèm zpravodaji vyhodnocoval stavebnì pravy, kterè se dìky dotaci ze st tnìho rozpoëtu na rok 2008 poda ilo zrelizovat a zp Ìjemnit tak uûìv nì stavby a ûivot nejenom osob m pohybujìcìm se na vozìëcìch pro imobilnì, ale i rodië m s dïtmi v koë rcìch, kte Ì mohou pohodlnï sjet aû k vlastnì budovï. SouËasnÏ jsem p in öel i p Ìznivou informaci o tom, ûe se n m dìky naöemu vinohradskèmu poslanci, panu Mgr. Plevovi poda ilo zìskat dalöì dotaci ze st tnìho rozpoëtu tentokr te na rok 2009 ve v öi 5 milion. P ÌsluönÈ vyrozumïnì o tèto dotaci jiû nïkolik t dn m me na stole. Jak jsem jiû psal minule, budou tyto finanënì prost edky pouûity na celkovou rekonstrukci technologie vybavenì kuchynï a s tìm spojenè nezbytnè stavebnì pravy. Na z kladï jiû m me dokonëenou pot ebnou projektovou dokumentaci a p ipravujeme v bïr dodavatelskè firmy. Je logickè, ûe po dobu ökolnìho roku je t eba naöim dïtem zabezpeëit ve ökole stravov nì formou svaëinek a obïd. Z tohoto d vodu jsou veökerè stavebnì pr ce smï ov ny do obdobì letnìch pr zdnin. Ty budou mìt naöe dïti letos jeötï o 14 dn delöì, protoûe se vedenì ökoly poda ilo zajistit z d vodu n bïhu stavebnìch pracì zkr cenì ökolnìho roku. StavebnÌ pr ce se tak rozebïhnou jiû v p lce Ëervna. NaöÌm cìlem je, aby prvnì obïdy v novè kuchyni byly uva eny a vyd ny 15. z Ì NaöÌ trvalou snahou v tèto oblasti je i nad le zateplenì celè ökoly, to je v mïna vöech oken, zaizolov nì obvodov ch pl öù i st ech. Cesta k zìsk nì tïchto finanënìch prost edk je znaënï trnit. FinanËnÌm zdrojem by mïl b t OperaËnÌ projekt ûivotnì prost edì. Ten sice na kvïten ñ Ëerven p ipravuje v zvu k pod v nì û dostì na zateplov nì ökol. UplatnÏnÌ û dostì je vöak opït podmìnïno soubïûn m odstavenìm st vajìcìch topn ch zdroj (kotelen) na fosilnì paliva a jejich n hradou za kotelny na spalov nì v poslednìch dnech tak trochu proslavenè biomasy. Protoûe vöak naöe ökola stejnï jako ostatnì brnïnskè ökoly jsou vyt pïny z centr lnìch kotelen, nem ûeme tuto naöi û dost uplatnit. P Ìslibem dobr ch zpr v by vöak mïla b t skuteënost, ûe mïsto Brno najalo svoji vlastnì energetickou agenturu, kter provï ila vöechny brnïnskè ökoly z hlediska jejich pot eb na zateplenì a souëasnï i z hlediska stupnï p ipravenosti k zateplenì. Vzhledem k tomu, (PokraËov nì na stranï 4) Vinohradský strom nominován do soutěže strom roku Koöat, zdrav, siln strom, tïmito slovy bych charakterizoval jednoho z vinohradsk ch strom, kter se nach zì v samèm st edu Vinohrad, nedaleko radnice a kaûd den kolem nïj m ûeme proch - zet nebo cestovat. Hovo Ìm o topolu bìlèm (Populus alba), kter je v souëasnè dobï vysok p ibliûnï 20 metr, ale muûe dor st aû do v öe 30 metr, jehoû rozvïtvenou korunu nese siln a mìrnï ohnut kmen, podobnï je tomu i u naöeho stromu a adìme jej do jednoho z p evl dajìcìch druh luûnìch les, jehoû v skyt je u n s rozöì en p edevöìm v oblastech moravsk ch val. VyznaËuje se listy, kterè jsou na rubu öedobìle plstnatè, znaënï promïnliv ch tvar. Jeho p ÌbÏh se zaëal ps t p ibliûnï p ed 90 lety, kdy byl vysazen v polìch tehdejöì samostatnè obce éidenice a podle svïdectvì pamïtnìk se lze domnìvat, ûe jiû tïsnï p ed 2. sv. v lkou bylo st Ì stromu odhadov no na 20 aû 25 let. Strom se tedy nach zel uprost ed polì, v jehoû blìzkosti vedlo rozcestì star ch polnìch cest mezi éidenicemi a LÌönÌ, u nïhoû st val k Ìû. Kdyû v polìch nad éidenicemi zaëal za v lky vznikat soubor obytn ch dom zn m ch jako Hamburk, st l tehdy strom v tïsnè blìzkosti (PokraËov nì na stranï 4)

2 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 32 z kona Ë. 62/ 2003 Sb., o volb ch do EvropskÈho parlamentu a o zmïnï nïkter ch z kon oznamuje: 1. Volby do EvropskÈho parlamentu se uskuteënì dne od do hodin a dne od 8.00 do hodin. 2. MÌstem kon nì voleb do EvropskÈho parlamentu 304 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 4ñ16 sud Bo etick 9ñ13 lich MutÏnick 2ñ8 sud 305 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 15ñ21 lich Bo etick 18ñ24 sud»ejkovick 1ñ13 lich»ejkovick 2ñ6 sud K tinsk äedova VÏstonick RÈvova 306 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 1ñ5 lich MutÏnick 1ñ7 lich Valtick 1ñ5 lich Valtick 2ñ8 sud 307 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 MutÏnick 9ñ23 lich P lavskè n m. 6ñ9 P lavskè n m. 12ñ14 Valtick 7ñ19 lich 308 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Velkopavlovick 1ñ25 3. VoliËi bude umoûnïno hlasov nì potè, kdy prok ûe svoji totoûnost a st tnì ob- ËanstvÌ»eskÈ republiky (platn m obëansk m pr kazem, cestovnìm, diplomatick m nebo sluûebnìm pasem»eskè republiky, cestovnìm pr kazem»eskè republiky), nebo totoûnost a st tnì obëanstvì jinèho ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie a z pis v evidenci obyvatel. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozbory hospoda enì a n vrhy na p idïlenì hospod skèho v sledku do fond za rok 2008 pro Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHUR- KA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ p edloûenè n vrhy rozpoët na rok 2009 Zä MutÏnick 23, Mä Pruö neck 8 a rozpoëty neinvestiënìho p ÌspÏvku z Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm na rok 2009 Mä Bo etick 7, Mä SNÃ- HURKA, Bo etick 26 a Mä Velkopavlovick 15; ñ rozbor hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za rok 2008 a n vrh na p idïlenì hospod skèho v sledku KË do rezervnìho fondu; ñ rozpoëet p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC na rok 2009; ñ z mïr v stavby fotovoltaickè elektr rny na st eöe uëebnovèho pavilonu Z kladnì ökoly MutÏnick 23; ñ pod nì û dosti o dotaci ze st tnìho rozpoëtu na rok 2010 (Program ISPROFIN) na akci StavebnÌ pravy Z kladnì ökoly MutÏnick, V mïna v plnì otvor v severnì, jiûnì, v chodnì a z padnì fas dï a zateplenì severnì, jiûnì a z padnì fas dy uëebnovèho pavilonu; ñ z mïr z ÌzenÌ informaënìho mìsta Czech Point na adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 2. Velkopavlovick 2ñ8 309 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Bzeneck 4ñ8 sud Bzeneck 5ñ11 lich Pruö neck 3ñ17 lich Pruö neck 16ñ22 sud 310 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Blatnick 10ñ22 sud VlËnovsk 2ñ16 sud VlËnovsk 3ñ9 lich éaroöick 311 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Blatnick 1ñ8 Pruö neck 2ñ14 sud 312 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Bzeneck 10ñ22 sud Bzeneck 13ñ23 lich P lavskè n m. 1ñ2 Tvrdonick sud 313 se sìdlem: Mikulovsk 9 Jedovnick 1ñ9 lich Mikulovsk 1ñ9 lich Mikulovsk 4ñ8 sud Velkopavlovick 10ñ14 sud 4. KaûdÈmu voliëi budou dod ny 3 dny p ede dnem kon nì voleb do EvropskÈho parlamentu hlasovacì lìstky. Ve dnech voleb volië m ûe obdrûet hlasovacì lìstky i ve volebnì mìstnosti. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v. r., starosta Z 36. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 17. března Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 3, 4 a 5; ñ pron jem tïlocviëny a h iötï v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2008/ ûadatel m; ñ firmy oslovenè k pod nì nabìdky na ve ejnou zak zku malèho rozsahu ZajiötÏnÌ v konu koordin tora bezpeënosti pr ce pro II. etapu regenerace obytnèho souboru: Baumat, s. r. o., Ji Ì Wagner, Projekty PO, s. r. o., J. K. marketing., s. r. o.; ñ v povïô n jmu bytu v domï VlËnovsk 5 podle ß 711, odst (2), pìsm. c) obëanskèho z konìku; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt u novï podan ch û dostì; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ odloûenì realizace usnesenì Ë. 302/07/5 do za podmìnky dnè hrady n jemnèho a sluûeb a spl tek ve v öi minim lnï 3000 KË; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v domï P lavskè n mïstì 14. Smlouva bude uzav ena na dobu urëitou ñ 10 let; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 16 o vnuka n jemkynï; ñ dohodu o v mïnï bytu ve 4 p Ìpadech; ñ pron jem bytu 4+1 Ë. 12 v domï Bo etick 12 dle stanovenèho po adì; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì 1 ûadateli; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch 1 ûadateli; ñ p i realizaci II. etapy regenerace bytov ch dom provedenì z bradlì balkûn na domech MutÏnick 15, 17, 19, 21, Bzeneck 19, 21 a Pruö neck 11, 13, 15, 17 z hlinìkovè konstrukce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o manûelku n jemce bytu; ñ umìstïnì sìdla spoleënosti Gynekologie Richterov, s. r. o., na adrese Velkopavlovick 25. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p echod n jmu bytu v 1 p ÌpadÏ. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu V mïna oken Bo etick 2009 nabìdku firmy ALñ Plast, spol. s r. o.; ñ na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ZajiötÏnÌ v konu koordin tora bezpeënosti pr ce pro II. etapu regenerace obytnèho souboru nabìdku firmy Baumat, s. r. o., s odbornï zp sobilou osobou Josefem Br zdou. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ MUDr. Pavla HorskÈho, p edsedou komisi zdravotnì a soci lnì. (PokraËov nì na stranï 3) Z XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 9. března Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s nabytìm pozemk p. Ë. 7988/34, 7988/35 k.. éidenice do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ sloûenì slibu Hany KaplanovÈ; ñ Zpr vu o Ëinnosti Rady m. Ë. Brno-Vinohrady od X. zased nì ZM» Brno-Vinohrady ze dne ; ñ uzav enì dohody o narovn nì s majitelkou bytu v domï Bzeneck 15; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 1; ñ odpis nevymahateln ch pohled vek za zem elou dluûnici. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovuje: ñ odmïnu neuvolnïnè Ëlence ZM» Brno-Vinohrady HanÏ KaplanovÈ s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit pod nì û dosti na v stavbu fotovoltaickè elektr rny na st eöe uëebnovèho pavilonu Zä MutÏnick 23 z OperaËnÌho programu ûivotnìho prost edì; ñ RadÏ mïsta Brna schv lenì pod nì û dosti o dotaci na realizaci akce StavebnÌ pravy Z kladnì ökoly MutÏnick, V mïna v plnì otvor v severnì, jiûnì, v chodnì a z padnì fas dï a zateplenì severnì, jiûnì a z padnì fas dy uëebnovèho pavilonu ze st tnìho rozpoëtu na rok 2010 ñ Program ISPROFIN; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna p evzetì funkce investora stavby mïstskou Ë sti Brno-Vinohrady a provèst v bïrovè ÌzenÌ na zhotovitele v öe uvedenè etapy mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit do p Ìlohy Vyhl öky Ë. 17/2005 mìsto P lavskè n mïstì 2añ15, Ëas: pohostinsk za ÌzenÌ, restauraënì zahr dky Po-Ne od 10 do 22 hodin; ñ RadÏ mïsta Brna a Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p ijetì dotace na z ÌzenÌ informaënìho mìsta CzechPoint na M» Brno-Vinohrady; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ponechat daú z nemovitosti v p vodnì v öi. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ spoleënosti ATJ Group, s. r. o., se sìdlem ÿìënì 433/6 Hradec Kr lovè, spl cenì dluûnèho n jemnèho a z loh na sluûby v celkovè v öi ,50 KË (+ n jemnè a z lohy ze 1/ poplatek z prodlenì) dle jejich navrhovanèho spl tkovèho kalend e. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit obecnï z vaznou vyhl öku o stanovenì mìstnìho koeficientu 3 pro v poëet danï z nemovitosti. 2

3 Z 36. schůze Rady (DokonËenÌ ze strany 2) Rada m. Ë. Brno-Vinohrady povï uje: ñ Ing. Karla Grosse, investiënìho referenta, v konem technickèho dozoru stavebnìka p i realizaci II. etapy regenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno -Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu m. Ë. Brno-Vinohrady pro akci MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady ñ VÌce Ëelov sportovnì hala Brno-Vinohrady, ul. Bzeneck ñ plynovod, plynov p Ìpojka, pro kterou jsou ze st tnìho rozpoëtu»r na rok 2009 vyëlenïny prost edky ve v öi 1,300 mil. KË doporuëit RadÏ mïsta Brna schv lit p evzetì funkce investora stavby m. Ë. Brno-Vinohrady a provèst v bïrovè ÌzenÌ na zhotovitele v öe uvedenè akce m. Ë. Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dohodu o v mïnï bytu pro podez enì z trestnèho Ëinu v 1 p ÌpadÏ; ñ v jimku p i za azenì û dosti o byt do evidence ûadatel o byt v M» Brno-Vinohrady a pron jem bytu 4+1 Ë. 12 v domï Bo etick 12 dle kritèriì II. pro hodnocenì nalèhavosti bytovè pot eby ûadatele o byt v M» Brno-Vinohrady, za p edpokladu, ûe ûadatelè uvolnì byt 4+1, jehoû jsou n jemci v domï VlËnovsk 9. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s umìstïnìm demontovatelnè p edstïny v kladce u provozovny P lavskè n m. 4c dle poûadavku KIMEX EU, a. s. Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 16 o manûelku n jemce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o manûelku n jemce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 10 o syna n jemc. Z 37. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 7. dubna 2009 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady organizacìm OS VinohraÔ nek Brno-Vinohrady na Ëinnost dïtskèho amatèr. taneënìho krouûku, OS PÏveck sbor Blahoslava Hajnce na Ëast a reprezentaci na mezin rodnìch sborov ch festivalech, n kup p ÌsluöenstvÌ k PC, kancel skè pot eby, z znamovè za ÌzenÌ, OS Honky Tonk Brno- Vinohrady na Ëinnost country taneënì skupiny, Svaz d chodc»r, MO Brno na p edn öky odbornìk z oblasti pr va, zdravotnictvì, v ûivy a kultury, SK Vinohrady na IX. roënìk streetbalu, na akce pro neregistrovanè dïti a ml deû, na turnaje ve volejbale, na petangue, Vinohrady Fotbal Futsal Team na turnaje ve futsalu, na materi lnì vybavenì, 34. PS Lesn ñvok Kometky na materi lnì vybavenì t borovè z kladny, lampiûnov pr vod, mikul ösk, v noënì besìdka, dïtsk b l, p lenì ËarodÏjnic, Mal baseballov liga na materi lnì vybavenì vöech hrajìcìch t m na Zä MutÏnick a v novè ar lu H dy, Luû nky, poboëka CV» Louka na nepravidelnè volnoëasovè aktivity (Karneval na Louce, Lokoakademie, JarnÌ dìlny), Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady na celoroënì Ëinnost, na materi lnì vybavenì a poû rnì prevenci dïtì na Vinohradech, CORACAO DE CAPOERA (brazilsk bojov tanec) na jarnì a zimnì soust edïnì, letnì t bor, z ûitkovè kurzy, TJ Vinohrady na celoroënì sportovnì aktivity, materi lnì vybavenì, na pron jem mìstnosti pro öachov krouûek; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o manûelku n jemce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o syna n jemkynï; ñ smlouvu o dìlo s firmou AL ñplast, spol. s r. o., na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu V mïna oken Bo etick 2009; ñ mand tnì smlouvu s firmou BAUMAT, spol. s r. o., na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ZajiötÏnÌ v konu koordin tora bezpeënosti pr ce pro II. etapu regenerace obytnèho souboru; ñ DÏtskÈmu taneënìmu krouûku VinohraÔ nek a country taneënì skupinï Honky Tonk ñ Vinohrady jednor zov pron jem tïlocviëny na dobu 3 hodin v sobotu ; ñ obëanskèmu sdruûenì Liga za pr va vozìëk, o. s. se sìdlem Brno, Bzeneck 23 pron jem venkovnìho atria v p ÌzemÌ objektu Bzeneck 23; ñ jako vlastnìk objektu Bzeneck 23 provedenì estetick ch prav venkovnìho atria a vytvo enì klidovè relaxaënì zûny pro pot eby Ligy za pr va vozìëk, o. s.; ñ S edisku volnèho Ëasu ñ Luû nky, poboëce Louka Brno-Vinohrady pron jem velkèho h iötï od do za Ëelem po d nì p ÌmÏstskÈho t bora Cirkusu LeGrando; ñ PanÌ Bc. RomanÏ NiziolovÈ uûìv nì zpevnïnè plochy p ed objektem Bzeneck 23, v p ÌpadÏ öpatnèho poëasì pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 s vyuûitìm soci lnìho z zemì ve stejnèm objektu k realizaci in-linovè ökoliëky ñ p ÌmÏstskÈho t bora; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ParkoviötÏ Velkopavlovick ñ p edl ûdïnì a odvedenì deöùov ch vod a seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky; ñ na z kladï û dosti MUDr. Marcele RichterovÈ uzav enì podn jemnì smlouvy ve vìce ËelovÈm objektu Velkopavlovick 25, Brno se spoleënostì GYNEKOLOGIE Richterov, s. r. o. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady trv : ñ na usnesenì Ë.1122/09/5 34. sch ze RM» Brno- Vinohrady konanè dne V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) ovzduöì a tedy zlepöov nì ûivotnìho prost edì prosazujeme, jak jiû bylo eëeno, dlouhodobï prov dïnou v sadbou strom a d evin. KromÏ bïûnè v sadby v zeleni jsme letos p ikroëili v nïkter ch lokalit ch ñ podle projektu ozelenïnì Vinohrad renomovanè zahradnì architektky Evy V gnerovè ñ i k v sadbï ulicov ch alejì (kterè jsou dnes v mnoha obcìch zcela bïûnï) a k v sadbï soliternìch (samostatnï stojìcìch) strom v rozs hlè asfaltovè ploöe u prost ednìch vchod v ökov ch dom. Tyto stromy majì rovnïû zlepöovat mikroklima, drûet p ijatelnou vlhkost vzduchu, jìmat prach a takè zdobit, zkr ölovat. NÏkte Ì z naöich obyvatel bydlìcìch v p ÌzemnÌch bytech projevili obavy, zda novï vysazenè stromy, p edevöìm ty, stojìcì v asfaltovè ploöe u prost ednìch vchod, nebudou stìnit okna jejich dom cnostì aû vyrostou. NemÏl jsem sice pochyby, leë jsem radïji celou vïc znovu konzultoval s panì architektkou. Tuto Ë st projektu jsme znovu proöli a j mohu rozpt lit obavy obyvatel p ÌzemnÌch byt z moûnèho stìnïnì. Vöechny stromy ñ aù vysazenè v asfaltovè ploöe u v ökov ch dom (sloupov habr Ëi sloupov dub nebo v jednom p ÌpadÏ javor babyka) Ëi v uliënì aleji p i osmipodlaûnìch domech do chodnìku vysazenè japonskè t eönï (sakury) ñ jsou tzv. kultivary. Jedn se o ölechtïnè tvary p vodnìch druh, kterè z st vajì v takovè podobï a vlastnï v takov ch rozmïrech, v jak ch byly vysazeny. Tyto stromy tedy nejsou co do vzr stu bïûn m dubem Ëi habrem a ölechtïnìm z mïrnï z st vajì drobnè, tak, aby mimo jinè takè neclonily. Tyto ölechtïnè d eviny se takè Ëasto d le tvarujì o ezem ñ ölechtïnì to umoûúuje. Jedn se tak o zahradnickou kategorii. Tolik snad pro uklidnïnì nïkter ch z n s. Co dodat? Smyslem v sadby nov ch strom a ke aù jiû v zeleni Ëi mimo zelenè plochy je umenöenì nezdravèho p sobenì p edevöìm prachu a dalöìch neû doucìch l tek na naöe organismy a takè zlepöov nì kvality ovzduöì a vytv enì p ÌjemnÏjöÌho mikroklimatu. Jednoduöe jde o zlepöov nì naöeho ûivotnìho prost edì. Vysazov nì nov ch strom a d evin sleduje rovnïû nezanedbateln cìl estetick. Rozs hl dosadba zelenï bude po Ëty ech letech pracì ukonëena na podzim p ÌötÌho roku. Vinohrady budou jeötï hezëì, zelenïjöì a dìky v öe napsanèmu douf m, ûe takè zdravïjöì. V ûenì spoluobëanè. Dotaz jednoho z V s ohlednï rekonstrukce dïtskèho h iötï v Bo etickè ulici mi byl podnïtem k p esnèmu zjiötïnì situace. Zjistil jsem, ûe pl novan oprava h iötï se opravdu zpozdila. Jak mi bylo sdïleno pracovnìky p ÌsluönÈho odboru: rekonstrukce dïtskèho h iötï v Bo etickè ulici se zpozdila z d vodu mimo dnï mokrèho jarnìho poëasì. ZnaËnÈ mokro mohlo zp sobit p ÌpadnÈ zniëenì p ilehl ch Ë stì zelen ch ploch p i manipulaci a dovozu materi lu a hracìch prvk. H iötï by mïlo b t opraveno ñ zrekonstruov no, vëetnï hracìch prvk ñ v t dnu od pondïlì 19. dubna. Tento termìn jsem odboru ûivotnìho prost edì stanovil. Kdyû uû hovo Ìme o dïtsk ch h iötìch. Rozs hl rekonstrukce nejvïtöìho vinohradskèho dïtskèho h iötï v MutÏnickÈ ulici, kterè my z Vinohrad naz v me bïûnï ÑBarevÚ kì, se p ipravuje a probïhne letos na podzim. V p edchozìch dnech jsem p evzal od eöitele, kter m je projekënì firma Ekoingeneering, projekt novï pojednanèho ÑBarevÚ - kuì. UskuteËnÏnÌm projektu Ekoingeneeringu v prostoru dïtskèho h iötï v MutÏnickÈ nabìdne vinohradsk radnice od letoönìho podzimu nejmenöìm VinohraÔan m novè hernì prost edì a adu nov ch hracìch prvk ñ pìskoviötï, houpaëky, hrad, prolèzaëky, bludiötï, malovanou ulici, jìzdnì dr hu pro dïtsk vozìtka a dalöì dïtskè atrakce... Na poslednìch dcìch mi dovolte, v ûenì spoluobëanè, p ipomenout a pozvat V s na XVII. vinohradsk koöt vìn. Vöichni, kte Ì budete mìt Ëas, m te r di jihomoravsk folklûr a moravsk vìna, p ijôte v p tek 8. kvïtna na vinohradskè n mïstìëko (prostor mezi OC1 a OC2). Koöt bude zah jen v 10 hodin dopoledne. V ûenì VinohraÔanÈ, p eji V m vöem hezkè a p ÌjemnÈ jarnì dny a v duchu dneönìho povìd nì takè trvale zdravè ovzduöì. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta 3

4 EZŠ získala dotaci z EU Dne 1. dubna Evropsk z kladnì ökola a mate sk ökola Brno zah jila realizaci projektu Zv öenì rovnï znalostì vyuûìv nì IT na EZä z OperaËnÌho programu VzdÏl v nì pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancovan Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Jak jiû s m n zev projektu napovìd, projekt je zamï en na rozvoj IT znalostì pedagogick ch pracovnìk, jejich uplatnïnì ve vyuëov nì a p en öenì tïchto znalostì na û ky. Z tèto dotace bude realizov n n - kup mobilnì poëìtaëovè uëebny a dalöì techniky pro v uku. ZÌskanÈ znalosti a dovednosti si û ci budou moci ovï it v praxi v r mci celoökolnìho projektu P Ìroda oëima objektivu. DalöÌ informace o ökole a projektu naleznete na webov str nk ch: T. DoskoËilov Senior klub v květnu P ijôte si s n mi popovìdat, kaûd den se sch zìme v malè klubovnï od h v BzeneckÈ 21 ñ B. BaËov a Z. Langerov. ChodÌme takè na kr tkè vych zky. TER 5. 5.»ajov d ch nek, E. PlÌhalov a naöe kucha inky»tvrtek Gustav Brom ñ s poslechem, doc. Mgr. V. Richter, prodïkan PdF MU TER Perla na Dunaji ñ Budapeöù ñ s promìt nìm, E. Vackov»TVRTEK »eötÌ panovnìci ñ 3. pokraëov nì, PhDr. J.»ejka TER Historie Brna, J. Vrbick STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v kvïtnu, E.»trvrteËkov a t m spolupracovnìk TER Yveta Simonov ñ poslechem, manûelè PlÌhalovi»TVRTEK Pohledem do LÌönÏ, M. Krejsa ZaË tky vûdy od 15 hodin. Klub otev en od h, n boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo (DokonËenÌ ze strany 1) ûe na naöem z mïru pracujeme jiû tak ka 2 roky, m me zpracov ny veökerè audity, veökerè projekty a veöker stavebnì povolenì, byla naöe ökola za azena mezi 5 vybran ch ökol, na kterè bude mïsto Brno pod vat û dost o finanënì dotaci z uvedenèho OperaËnÌho programu ûivotnì prost edì. Tato v zva by mïla b t otev ena na podzim letoönìho roku a podle naöich informacì by nemïla b t spojena s û dn mi sekund rnìmi aktivitami. Kolik Ëasu jsme tomuto z mïru jiû vïnovali, kolik jedn nì na nejr znïjöìch rovnìch ministerstev, St tnìho fondu ûivotnìho prost edì, vedenì mïsta Brna Ëi s poslanci uskuteënili, Ëi kolik kilometr jsme v tèto vïci najezdili, lze jen tïûko spoëìtat. Pokud tento n ö z mïr na podzim letoönìho roku uspïje, budeme si moci Ìci, ûe vöechny tyto naöe kroky nebyly zbyteënè. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta M» Brno-Vinohrady Malíři a výtvarníci na EZŠ DÏti z EvropskÈ z kladnì ökoly si v r mci v tvarnè v chovy vymalovaly atrium, aby si zp Ìjemnily mìsto, kde tr vì Ëas bïhem p est vky. DÏti ze 3. A a 3. B vymalovaly 6 barevn ch obdèlnìk a dïti ze 4. A a 4. B si p ipravily n vrhy fantastick ch kvïtin, kterè potè nakreslily na barevnou stïnu. M. Kub Ëkov Vinohradský strom nominován do soutěže strom roku (DokonËenÌ ze strany 1) jednoho z dom a stal se i p ÌmÌm svïdkem spojeneckèho bombardov nì, jehoû n sledkem byla zasaûena i samotn kolonie. Po v lce a nastïhov nì nov ch obyvatel se kolonie zaëala rozöi ovat, aû se strom ocitl v zahradï jednoho z dom. Topol bìl se tak na nïkolik desìtek let stal jednìm z nïm ch obyvatel dïlnickè kolonie. SmÏrem na z pad shlìûel na Brno a smïrem na v chod zase na LÌöeÚ. PoË tkem 80. let 20. stoletì musela kolonie ustoupit novèmu sìdliöti, z roveú zanikly i starè polnì cesty a dokonce zmizel i k Ìû. Cel krajina se zaëala p emïúovat a n slednï upravovat na v stavbu vinohradskèho sìdliötï. Je aû s podivem, ûe tento strom nebyl poraûen, Ëi jinak poökozen a p eëkal tak celou v stavbu. Po ukonëenì stavebnìch pracì, pak nïkolik n sledujìcìch zim slouûil jako v noënì strom a b val ozdoben v noënìm osvïtlenìm. Dnes je tedy pravdïpodobnï nejstaröìm a rozhodnï pïkn m stromem na sìdliöti. Jelikoû byl strom nominov n do soutïûe o BrnÏnsk strom roku 2009 je moûnost jej podpo it a to na str nk ch kde najdete bliûöì informace o zp sobu hlasov nì. Michal Krejsa, foto M. K. 4

5 R di v m prezentujeme v sledky hudebnìho vzdïl v nì ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose v letoönìch kolech N rodnì soutïûe û k. UmoûÚujeme û k m ZUä, aby d kladnïji pronikli do svïta pozn nì a vzdïl v nì v hudbï v r zn ch oborech. V letoönìm roce se okresnìho kola z Ëastnilo 128 nadan ch zpïv k a zpïvaëek v devìti kategoriìch. PrvnÌm mìstem a postupem do krajskèho kola byly ocenïny v oboru zpïv Barbora Forejtov, Barbora Gr zov a Lucie ätercov. V krajskèm kole si ve spolupr ci s korepetitorem vyzpìvala 1. mìsto a postup do celost tnìho kola Barbora Forejtov, 2. mìsto Barbora Gr zov a 3. mìsto Lucie ätercov. Ve h e na dechovè n stroje, tj. zobcov flètna, p ÌËn flètna, klarinet, saxofon a fagot, se okresnìho kola z Ëastnilo 109 û k v osmn cti kategoriìch. Pod vedenìm naöich pedagog vybojovaly postup do krajskèho kola hr Ëky na p ÌËnou flètnu Silvie Pol ökov a Monika Segeùov. Silvie Pol ökov byla ocenïna 2. mìstem a Monika Segeùov Ëestn m uzn nìm. V krajskèm kole N rodnì soutïûe ZUä obdrûel 1. mìsto i KomornÌ houslov soubor, P Ìpravn smyëcov soubor zìskal 2. mìsto. Nejen spïchy v soutïûìch, ale i pravideln, cìlevïdom, odborn a tvo iv pr ce individuelnì i kolektivnì, p itahujì dalöì uchazeëe, aby v naöì ZUä rozvinuli svè potencion lnì hudebnì schopnosti. Mgr. VÏra K iv Chválíme hudební mládí MladÌ hudebnìci dechovèho oddïlenì postupujìcì do okresnìho kola MÌstnÌ organizace KDU-»SL V s srdeënï zve na jiû tradiënì oslavu SV TKU MATEK v nedïli 10. kvïtna 2009 od 15 hodin ve spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì (nad Albertem). K vidïnì bude uk zka öpanïlskèho flamenca, dïtsk taneënì soubor VinohraÔ nek a dalöì. P ÌtomnÈ maminky a babiëky Ëek mil d rek. Vstup zdarma. Klub maminek v květnu a červnu Ubrouskov technika Smaltov nì ñ öperky Keramika II P edn öka ñ povìd nì o dïtech Kor lkov nì BarvenÌ hedv bì Bonsai klub Brno v s zve na v stavu bon sajì, kter se bude konat ve dnech 8.ñ17. kvïtna v BrnÏ v ObchodnÌm domï Kl öter na ulici Josefsk 1, dennï od 9 do 19 hodin. Vystaveny budou bonsaje nejlepöìch brnïnsk ch bonsajist. SouËasnÏ bude probìhat prodej rostlin a bonsai n adì a misek. Den Země na ZŠ Mutěnická Jiû tradiënï se na naöì ökole uskuteënila 16. dubna v tvarn soutïû ke Dni ZemÏ, tentokr t na tèma Stromy kolem n s. SoutÏûe se z Ëastnili û ci prvnìho stupnï. Neû se pustili do pr ce, zamysleli se nad v znamem strom v naöem ûivotï, nad tìm, jak se k nim m me chovat a jak se o nï starat. PotÈ ve sv ch pracìch r zn mi v tvarn mi technikami zachycovali p Ìrodu plnou zelenï takovou, jakou bychom si ji vöichni p li, ve kterè by se n m dob e ûilo. Pracovali se z jmem, zaujetìm a za odmïnu si kaûd ËastnÌk soutïûe odnesl malou pozornost. Ti nej- spïönïjöì byli odmïnïni diplomy a drobn mi cenami. ZajÌmavÈ byly post ehy a znalosti i tïch nejmladöìch. Vyplynulo z nich, ûe i oni si vöìmajì p Ìrody a prost edì, ve kterèm ûijì a nenì jim lhostejnè. Mgr. D. Vr bov, Foto: Mgr. B. Zouharov 5

6 PARKOVIŠTĚ VINOHRADY P Nabízíme volná parkovací místa na parkovišti Věstonická, Brno. Každý řidič má své parkovací místo. Vaše auto je chráněno moderním kamerovým systémem. Cena pronájmu činí 990,-Kč/měsíc. Cena je stejná pro osobní automobily i dodávky. Kontakt: Martina Krejčí Mathonova 20, Brno tel.: ý1Ë237,.$06 âlpiþnryd %UQR/tãH 7HO 0RELO 3R3i 6R (PDLORFQLRSWLNDPV#VH]QDPF] 0(1Ë =5$.8 =+2729(1Ë %5é/Ë.217$.71Ë ý2ý.< 0XOWLIRNiOQtþRþN\ 7HOHYL]Qt ]yqd 3RþtWDþRYi ]yqd ýwhft ]yqd $NFH VNOR ]GDUPD /tãh %XV %XV %XV 2SWLND MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL , MOBIL Pedikúra pro vás Ludmila Trtílková na Bzenecké 19, Brno-Vinohrady.

7

8 renovujeme a modernizujeme... BYTOVÁ JÁDRA Z EXKLUZIVNÍCH SKLENĚNÝCH TABULÍ *BYTOVÁ JÁDRA, CHODBY, KUCHYNÌ V PANELOVÝCH DOMECH GARANTUJEME REALIZACE DO 10 DNÍ VE ŠPIÈKOVÉ KVALITÌ V DOHODNUTÝCH CENÁCH ORIGINÁLNÍ ØEŠENÍ SUCHÝ PROCES INFORMACE TEL: SIMPLY CLEVE VER S námi bude Vaše podnikání výhodnější. Při koupi nového vozu Škoda Octavia na splátky od ŠkoFINu se totiž výše RPSN pohybuje již od 0%. Jednotlivé splátky přitom zahrnují povinné ručení a havarijní pojištění od České pojišťovny s garantovanou výší po celou dobu financování. Délku splácení si můžete zvolit podle svých možností v rozmezí od 12 až do 72 měsíců. Navíc zdarma získáte ŠkoFIN Asistenta, který Vám kdykoli prostřednictvím telefonu pomůže při řešení případných obtížných situací jak v ČR, tak na cestách v zahraničí. Nenechte si ujít tuto mimořádně výhodnou nabídku a navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás. Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Octavia: 4,9-7,7 l/100 km, g/km ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ RPSN JIŽ OD 0% PŘI KOUPI NOVÉHO VOZU ŠKODA OCTAVIA Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum

9

10 SPINNING Æ CENTRUM SAHARA Blatnick 9 (b val Mä) Brno-Vinohrady KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY, TR NINK A RELAX pod vedenìm akreditovan ch instruktor. TÏöÌme se na v s. Na lekce je nutnè se objednat (i SMS). Tel.: ï Louka v květnu a v červnu ñ26. 6., p tek 16ñ17 h KURZ IN-LINE BRUSLÕ PRO ZA» TE»NÕKY Pro dïti od 6 let otevìr me ökoliëku In-line bruslì pod vedenìm ökolenèho instruktora. Cena 700 KË/10 lekcì. P ihl öky v kancel i CV» Louka, telefon: , , 9ñ13 h ï SOBOTA PRO MAMINKU Program pro celou rodinu, ale p edevöìm pro maminky. 9ñ10.30 h v tvarn dìlna Mozaika, 11ñ12 h hodina Power JÛgy. Po celou dobu je pro dïti v doprovodu dospïlèho p ipraven poh dkov program. BÏhem cviëenì Power JÛgy je zajiötïno hlìd nì dïtì. Cena 80 KË/rodina. Vstupenky na akci je moûnè zakoupit v kancel i CV» Louka. NA BETON ï Akce urëena pro n ctiletè (12ñ18 let). BÏhem mïsìce kvïtna a Ëervna jsou p ipraveny zajìmavè aktivity: , 17.30ñ 19. h STREET DANCE ñ taneënì dìlna, a 28. 5, 16.30ñ18.30 h HLÕNA, TO JE MATERI L ñ keramick dìlna (je pot eba se p edem p ihl sit), , 16.30ñ18.30 h CAPOEIRA ñ brazilsk bojov tanec. Vöechny dìlny jsou zdarma! , 15ñ19 h JednodennÌ akce NA BETON na kterè se potkajì popul rnì aktivity pro mladè: Skeatboard ñ ËastnÌci si budou moci pod odborn m vedenìm zkusit jìzdu na skeatbordu. Aktivita probìh v pr bïhu celè akce. Street dance ñ TaneËnÌ dìlna, kr tk sestava tance street dance a hip hop. DÌlna probìh 15.30ñ16.30 a 17ñ18.00 hodin. V tvarn dìlna ñ dìlna zamï en na sprejov nì a malbu barvami na velkè sololitovè desky. TÈmatem k hovoru bude sezn menì mlad ch lidì s leg lnìmi plochami v BrnÏ. Aktivita probìh v pr bïhu celè akce. DJing ñ setk nì s vicemistrem republiky DJ Opia, uk zka djingu, moûnost zìsk nì odborn ch informacì. DÌlna probìh 16.30ñ17 a 17ñ17.30 hodin. Parkour ñ umïnì pohybu p i p ekon v nì p ek ûek. Dost v nì se p irozen mi pohyby jako je bïh, skok, lezenì co nerychleji z mìsta na mìsto. ProbÌh v pr bïhu celè akce. Akce je zcela zdarma! Minigolfové hřiště v Líšni Od p tku 1. kvïtna je zah jen provoz novèho minigolfovèho h iötï v LÌöni. H iötï nechala vybudovat St ednì odborn ökola a St ednì odbornè uëiliötï strojìrenskè a elektrotechnickè, v jejìmû are lu se h iötï nach zì. PodmÌnky provozu byly nastaveny tak, aby minigolf mohl slouûit ökole i öirokè ve ejnosti. Obdobn m zp sobem je eöen st vajìcì provoz p ilehlèho tenisovèho h iötï a pl novanèho vìce ËelovÈho sportovnìho h iötï s umïl m povrchem. Toto bude otev eno jiû od 1. Ëervna. MinigolfovÈ h iötï tvo Ì 18 kvalitnìch hracìch ploch. Kapacita je 40 hr Ë na h iöti, otev eno je dennï od 10 do 20 hodin. Objedn vky hry na telefonnìm ËÌsle nonstop. Moûnost obëerstvenì v mìstï. SpojenÌ tramvaj Ë. 8, trolejbus Ë. 25, 26, autobus Ë. 45, 79, zast vka NovolÌöeÚsk KADEŘNICE JANA, VALTICKÁ 15, TEL BIO PŘÍPRAVKY... TY ZA TO STOJÍŠ... POHODA U KÁVY J Práce na PC acezdomu.com. Tel HYPOTÉKY POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ Ludmila Slaběňáková, www. lsbmbrno.cz tel.: (O2), (T-Mobile), (Netbox) KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú öuplìky pod linku sk ÌÚky na mìru v mïna pracovnì desky Vrba , Dětské tábory sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarné, s flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 9 let. Tel: , PŮJČKY DO KČ. BEZ POTVRZENÍ PŘÍJMU! PENÍZE IHNED! D. Zhánělová tel Pron jem gar ûe, ulice éaroöick, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel VymÏnÌm OB 5+1 na Vin. za OB 3+1. Tel Ml. p r koupì na Vin. byt, (s balkonem). Platba v hotovosti. Tel. SMS

11 Mezinárodní kuchyně na EZŠ DÏti od 1. aû do 5. t Ìdy vytvo ily spoleënou v stavu Mezin rodnì kuchynï. Na tèto v stavï m ûete najìt expon ty: K upavè tousty (1. A), JaponskÈ sushi (1. B), Zava eniny a muöle (2. A),»Ìnu (2. B), ItalskÈ tïstoviny (2. C), ävèdsk st l (3. A), V ni Asie (3. B), Pizzu (4. A), Italskou zmrzlinu (4. B), Kucha e (5. A). DÏti z druûiny vytvo ily: äpagety (D2), P rek v rohlìku a Hamburger (D3), Hranolky KFC (D4). M. DorÚ kov Chraňte oči svých dětí! Vzhledem k tomu, ûe se bïûnï neprov dïjì preventivnì prohlìdky, je d leûitè, aby rodiëe sami p ivedli dìtï vëas k oënìmu lèka i, zvl ötï pokud se oënì vady v rodinï vyskytujì. VöeobecnÏ platì, ûe ËÌm d Ìve se vada podchytì a zaëne lèëit, tìm vïtöì je nadïje na jejì zlepöenì, nïkdy i na plnè vylèëenì. Do öesti let probìh v voj zrakovèho org nu a v tomto obdobì je nutnè zrakovè vady podchytit a lèëit. NejËastÏjöÌ a nejz ludnïjöì dïtskou oënì vadou je tupozrakost, kter b v Ëasto spojena se öilh nìm nebo dioptrick mi vadami (ale m ûe se vyskytovat i bez nich). Rodina a okolì ani samotnè dìtï nemusì vadu zpozorovat, pokud nedojde k situaci, kdy je lepöì oko zakryto. äpatnè vidïnì odhalì vïtöinou aû odbornè vyöet enì. Zkouöka zrakovè ostrosti a jejì spr vnè provedenì je z kladnìm p edpokladem pro odhalenì zrakovè vady. Dovoluji si ze svè pïtadvacetiletè zkuöenosti oënì lèka ky a po patn ctiletè praxi na dïtskè oënì klinice upozornit, ûe tupozrakè dïti jsou mistry v öizenì vyöet ujìcìho person lu. Jsou si vïdomy toho, ûe jednìm okem vidì h e a nechtïjì, aby tento fakt vyöel najevo (znamenalo by to pro nï urëitè komplikace ñ noöenì br lì, ËastÏjöÌ kontroly u oënìho lèka e atd.). Proto se radïji dok ûì nauëit tabulku s pìsmeny zpamïti anebo p i vyöet enì si nepatrnï posunou ruëku p i ËtenÌ tak, ûe se dìvajì obïma oëima, a tak nïkdy nezkuöen vyöet ujìcì person l tento trik neprohlèdne. Nutno si uvïdomit, ûe nevylèëen tupozrakost znamen neschopnost prostorovèho vidïnì a praktickou jednookost, snìûenou moûnost profesnìho uplatnïnì, problèmy s pracì na poëìtaëìch, p i zìsk v nì idiëskèho pr kazu apod. MUDr. Marie Smrûov, oënì ordinace Velkopavlovick 25 Barevný den na EZŠ é ci i uëitelè oslavili p Ìchod jara a Velikonoce ve fialovèm. ProË? Jiû po öestè se totiû na naöì ökole uskuteënil Barevn den, kter se stal tradicì a p ipad vûdy na st edu p ed velikonoënìmi sv tky. Pro letoönì rok jsme zvolili fialovou barvu. Od r na ökola vypadala jako rozkvetl louka pln fialek. Kaûd mïl na sobï nïjak odïv Ëi doplnïk fialovè barvy. Uû se tïöìme na p ÌötÌ rok. A jak bude? Nechte se p ekvapit... Z. Matulov Před odjezdem na dovolenou Vzhledem k tomu, ûe se blìûì Ëas Ëast ch vìkendov ch pobyt na chat ch a chalup ch a pomalu p esto nezadrûitelnï se blìûì i Ëas dovolen ch, nastane obdobì, kdy byty a domy mnoh ch z v s na nïjak ten den osi Ì. Toho se tradiënï snaûì vyuûìt i zlodïji ñ byta i. K minimalizaci nebezpeëì, ûe po n vratu z vìkendu Ëi rekreace najdete sv j byt doslova vybìlen, je t eba dodrûovat nïkterè jednoduchè z sady: ï Nechlubte se sv mi majetkov mi pomïry. ï Nezve ejúujte odjezd p edëasnï. ï Uschovejte cennosti a doklady do bezpeënostnì schr nky nebo dom cìho trezoru. ï Zkontrolujte peëlivï okna a dve e, zda jsou po dnï zav enè. ï Uloûte ûeb Ìky a jinè n stroje, kterè by pachatel mohl pouûìt ke vloup nì do domu Ëi sklepa. ï Nezatahujte z vïsy, rolety Ëi ûaluzie. ï SvÏ te klìë od bytu nebo domu spolehlivèmu sousedovi nebo p ÌbuznÈmu, kter bude byt pravidelnï kontrolovat a vybìrat poötovnì schr nku. ï M ûete-li, vytvo te zd nì, ûe v bytï je st le nïkdo p Ìtomen, nap. s pouûitìm elektronickèho spìnacìho za ÌzenÌ, kterè automaticky rozsvìtì nebo zhasne svïtla. Mgr. ZdenÏk Nov k Tiskov odbor, MÏstsk policie Brno Kinderiáda 2009 Břeclav Kinderi da jsou atletickè z vody pro dïti druh ch a p t ch t Ìd z kladnìch ökol z»r. DÏtem nabìzejì moûnost sezn mit se s atletikou a ochutnat atmosfèru opravdov ch z vod. Druûstvo je tvo eno vûdy jednou dìvkou a jednìm chlapcem z 2. a 5. t Ìdy. Vöechny dïti bïûì sprint na 60 metr a d le je Ëek jedna technick disciplìna dle vïku. Druh ci sk ËÌ do d lky z mìsta, t eù ci h zì pln m mìëem, Ëtvrù ci h zì kriketov m mìëkem a p ù ci se na skok do d lky rozbìhajì.»ty i nejrychlejöì û ci na z vïr bïûì ötafetu. LetoönÌho jihomoravskèho kola se 14. dubna z Ëastnilo 31 z kladnìch ökol (z toho nïkolik sportovnï zamï en ch). Na rozdìl od loúskèho roënìku si naöe druûstvo v celkovèm po adì o stupìnek pohoröilo a skonëilo 19. Zato v kony nïkter ch jednotlivc stojì rozhodnï za zmìnku. ZejmÈna 3. mìsto Karla T my v hodu kriketov m mìëkem, ale takè 6. mìsta Tom öe Praxe ve skoku dalekèm z mìsta a Kl rky äeöulkovè v hodu kriketov m mìëkem. TakÈ naöe letoönì ötafeta byla o vìce neû vte inu rychlejöì neû ta loúsk. Vöem naöim mal m atlet m pat Ì dìk za vzornou reprezentaci ökoly. Tereza Zimov a Dagmar V gnerov Foto Mgr. Tereza Zimov 11

12 Letní tábor Záhada ztracené truhly D m dïtì DomeËek Brno-Vinohrady po d pro dïti od 6 do 12 let ve dnech ñ letnì t bor s n zvem Z hada ztracenè truhly. V RS ZahradiötÏ n s Ëek p tr nì tèmï detektivnì: kam zmizela tajemn truhla, co se v nì skr v a proë je d leûitè ji znovu najìt? KromÏ toho takè koup nì, v lety, hry, sportovnì a t bornickè dovednosti. Ubytov - nì je v chatk ch na louce u rybnìka uprost ed p Ìrody na éô rsku, Ëty l ûkovè pokoje, nutn vlastnì spacì pytel, strava 5 dennï, celodennì pitn reûim. Cena: 3800 KË pro Ëleny krouûk DomeËku, 4000 KË pro ostatnì, z loha 1500 KË p i pod nì z vaznè p ihl öky. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program a oddìlovè triëko. P ihl öky a informace: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, tel: Tábory na kolečkových bruslích HEPA in-line school Brno po d jiû druh m rokem oblìbenè p ÌmÏstskÈ t bory ñ In-line ökoliëka. T bory jsou urëeny dïtem od 6 do 12 let a probìhajì na asfaltovèm h iöti u b valè Zä Bzeneck 23, zast vka trolejbusu ËÌslo 26 ñ P lavskè n mïstì, kaûd t den hlavnìch pr zdnin. Cena je 2500 KË za pït dn. V cenï je zahrnuta v uka bruslenì, kaûd den obïd v restauraci, obëerstvenì a pitn reûim bïhem dne, pojiötïnì a z vïreën p rty. NabÌzÌme takè moûnost v hodnèho zakoupenì nebo zap jëenì dïtsk ch bruslì, chr nië a p ileb. VÌce informacì na naöem webu. Kontakt: Romana Niziolov Do dračího hnízda i na tábor P em ölìte, jak vaöim dïtem zpest it pr zdniny? Jak je vyt hnout z mïsta a nechat p iëichnout k tomu, co je skauting? Zkusit, jak p eûijì t den bez rodië? N ö t bor pro kluky a holky ve vïku 5ñ8 let, ve St lkovï u Slavonic (JiûnÌ»echy), t bo iötï Pod Hl skou, 6.ñ V m d odpovïô na tyto ot zky. VedoucÌ s pot ebnou kvalifikacì a mnohaletou zkuöenostì p ipravili pro dïti pestr a poutav program: t den ve spoleënosti drak a dalöìch tajemn ch postav i hry vöeho druhu ñ odpoëinkovè, z bavnè, rukodïlnè i napìnavè... T bor je po d n organizacì Skaut ñ Jun k, 2. st edisko DVOJKA Brno. VÌce informacì naleznete na cz/tabor. VedoucÌ t bora: Kamila Dufkov, , Native speaker na Mutěnické Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje dïtem poh dku O Kaöp rkovi ve st edu 6. kvïtna od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23, vstupnè 40 KË. Galerie DomeËku Do trv v stava dïtsk ch pracì ke Dni ZemÏ na tèma S Robinsonem na ostrovï. Od si m ûete p ijìt prohlèdnout souhrnnou v stavu pracì Ëlen v tvarn ch a keramick ch krouûk DomeËku. SrdeËnÏ v s zveme k n vötïvï kaûd pracovnì den od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin. Kurz pletenì koöìk DomeËek po d pro vöechny z jemce z ad staröìch dïtì a dospïl ch kurz pletenì z pedigu, kter povede profesion lnì koöìk ka, panì ÿezankov. Na zaë tku kurzu, kter trv Ëty i hodiny, si pro inspiraci prohlèdnete hotovè v robky a domluvìte se podle z jmu a schopnostì na vaöem fin lnìm v robku. Na konci si kaûd odnese hotov koöìëek, oöatku... S sebou budete pot ebovat: staröì ruënìk, n ûky nebo kleötiëky (musì p est ihnout öpejli), p ÌpadnÏ öìdlo. V cenï kurzu je veöker materi l ñ p ÌrodnÌ i barven pedig, p ekliûkovè dno, d evïnè kor lky. Kurz probïhne v sobotu 16. kvïtna od 9 do 13 hodin v DomeËku, Valtick 23. Cena je 380 KË a je pot eba se p ihl sit a zaplatit do Kurz se uskuteënì pouze p i naplnïnì minim lnï sedmi ËastnÌky. KVĚTEN V DOMEČKU Od 1. dubna majì û ci z kladnì ökoly MutÏnick moûnost rozöì it si svoje jazykovè schopnosti a zdokonalit si anglick jazyk. DÌky grantovèmu projektu Podpora zav dïnì systèm nov ch v ukov ch metod na Zä MutÏnick, kter je financov n z evropsk ch soci lnìch fond EU mohla ökola zamïstnat rodilèho mluvëìho. Ten vyuëuje nepovinn p edmït Anglick konverzace, kter je urëen vöem z jemc m z ad û k od 1. do 9. t Ìd. PhDr. Ivana Bielikov, koordin torka AJ Foto Ing. Stanislav L nsk P ihl sit se m ûete v kancel i DomeËku, Valtick 23, kde m me takè v robky k nahlèdnutì. Mistr svïta v DomeËku Od zaë tku tohoto ökolnìho roku nabìzì Dome- Ëek krouûky bojov ch umïnì pro dïti, kterè vede nïkolikan sobn mistr svïta v kickboxu Luk ö Wolf, kter je takè nositelem titul v jiu jitsu a ËÌnskÈm boxu.v uplynulèm mïsìci jste se mohli o tomto aktivnìm mladèm muûi, kter stìh neuvï itelnè mnoûstvì aktivit, doëìst nïkolikr t v dennìm tisku. Na konci b ezna se totiû vydal do britskèho Ipswichi na z pas o titul profesion lnìho mistra svïta. Ve dvan ctikolovè bitvï s obh jcem titulu Marlonem Huntem sice prohr l na body a titul nezìskal, ale p esto nem d vod b t nespokojen. Boj byl vyrovnan a podle slov L.Wolfa i jeho trenèra M. änèdara to rozhodëì nemïli lehkè. Uû nynì pom ölì n ö kickboxer na odvetu, kter by se mïla konat v»esku. Luk ö Wolf ûije sportem a p estoûe se pohybuje na öpici v oboru bojov ch umïnì a vïnuje spoustu Ëasu vlastnìmu trèninku, nezapomìn ani na v chovu dalöìch sportovnìch generacì a kromï kurz v DomeËku vyuëuje a trènuje na st ednì ökole v BrnÏ, vysokè ökole v Olomouci a ve sportovnìm klubu. Pop ejme tedy Luk öovi, aù se mu ve vöech aktivit ch da Ì, a n m vöem vìce takov ch zap len ch mlad ch lidì. I. Heindlov (Ëerp no z Ël nk MF Dnes) Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech N lezy odhozen ch injekënìch st ÌkaËek s jehlami Ke dvïma p Ìpad m n lezu odhozen ch pouûit ch injekënìch st ÌkaËek a jehel vyjìûdïli vinohradötì str ûnìci. T i kusy aplikaënìch pom cek byly 16. b ezna nalezeny na chodnìku v»ejkovickè ulici, dalöì Ëty i infekcì hrozìcì p edmïty hlìdka naöla 30. b ezna v ulici VÏstonickÈ. St ÌkaËky s jehlami poslèze hlìdka p evezla k odbornè likvidaci. NepouËiteln muû byl p istiûen p i kr deûi alkoholu za 830 KË Na svou nepouëitelnost doplatil 26. b ezna t iapades tilet BrÚan, kter byl p istiûen p i kr deûi zboûì v prodejnï v éaroöickè ulici. Z obchodu se pokusil odnèst bez placenì alkohol za vìce neû 830 korun. Jeho jedn nì si vöak vöimla ostraha, kter p ivolal str ûnìky. P ed nimi pak dotyën ukradenè zboûì vr til, z roveú vöak vyölo najevo, ûe podobnèho jedn nì se v minulosti jiû dopustil. Jelikoû o nïj z toho d vodu mïli z jem takè republikovì policistè, byl nenechav muû nakonec p ed n k dalöìmu eöenì Policii»R. Podez elè poniëenè vozidlo v»ejkovickè ulici Podez elèho vozidla si 22. b ezna veëer vöimla hlìdka mïstskè policie, kter projìûdïla»ejkovickou ulicì. Str ûnìci totiû zjistili, ûe zaparkovan fiat m rozbitè zadnì sklo, uvnit vozidla takè spat ili na podlaze leûìcì injekënì st ÌkaËku. Vzhledem k tomu, ûe majitele automobilu se nepoda ilo zkontaktovat, bylo dalöì öet enì p Ìpadu p ed no republikovè policii. RozlÌcen muû ude il svèho souseda pïstì do obliëeje Velmi nep ÌjemnÏ zaëal 3. dubna den pro jednadvacetiletèho obyvatele vinohradskèho sìdliötï. Ten zalarmoval str ûnìky s tìm, ûe byl r no u svèho bytu bezd vodnï napaden stejnï star m sousedem. Kdyû pr otev el bytovè dve e, st l za nimi muû ze sousedstvì, kter mu spìlal kv li dajnèmu ruöenì noënìho klidu a poslèze öokovanèho mladìka ude il pïstì do obliëeje. Hluk na chodbï vyburcoval dalöìho obyvatele domu, kter oba od sebe odtrhl a pop el, ûe by napaden BrÚan noënì klid ruöil. P ed p Ìjezdem hlìdky odeöel toënìk pryë. Cel incident tak bude mìt dohru p ed p estupkovou komisì. Str ûnìci se slaúovali do bytu, kde z stal uzav en mal chlapec SlaÚovat do bytu v n jemnìm domï ve ValtickÈ ulici museli v 7. b ezna dopoledne str ûnìci Jednotky operativnìho z sahu (JOZ) potè, se nedopat enìm t icetiletè matce zabouchly dve e bytu, ve kterèm z stal jejì jeden ctimïsìënì syn. HlÌdka vyslan na mìsto operaënìm st ediskem MP slyöela p es dve e bytu pl Ë dìtïte, jeho maminka mïla znaënou obavu o zdravì a ûivot chlapeëka. Vzhledem k tomu, ûe se do bytu nebylo moûnè dostat jinak, musela JOZ z bytu sousedky, kter bydlì o patro v öe, slanit za pomocì soupravy pro v ökovè pr ce otev en m oknem do loûnice a potè se str ûnìci dostali do kuchynï bytu, kde u sk ÌÚky s n dobìm nalezli plaëìcìho syna. Ten byl rozruöenè mamince v po dku a bez zranïnì p ed n. Mgr. ZdenÏk Nov k tiskov odbor, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více