O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo"

Transkript

1 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). 54 KVĚTEN 2009 O kulturnìm programu na VinohradskÈm koötu jednal starosta Vinohrad PhDr. Ji Ì»ejka se starostou obce RatÌökovice Ing. Josefem UhlÌkem a mìstostarostou RatÌökovic PhDr. Radimem äùastn m V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v ned vnè dobï jsem po zralè vaze a po konzultacìch z nïkter mi z V s zadal odbornè mï enì stavu vinohradskèho ovzduöì. VlastnÌ mï enì (zdarma) provedli pracovnìci odboru ûivotnìho prost edì brnïnskèho magistr tu, a to za pomoci mobilnì mï ÌcÌ stanice. DesetidennÌ mï enì se uskuteënilo v mïsìci noru na dopravnï nejruönïjöìm mìstï Vinohrad ñ na k iûovatce komunikacì éaroöick a Jedovnick. MÏ eny byly zneëiöùujìcì l tky jako nap Ìklad oxid si iëit (SO 2 ), oxidy dusìku NO a NO 2, oxid uhelnat CO a praön aerosol frakce PM10. PoslednÌ z mï en ch ökodliv ch l tek (PM10) p edstavujì prachovè Ë stice menöì neû 10 pikogram, tedy laicky povïzeno ñ jedn se o jemnè prachovè Ë stice Ëili prach. JistÏ se pt te, jak ûe byl v sledek onoho mï enì? V dobï prov dïnèho mï enì nebyl na Vinohradech p ekroëen imisnì limit u û dnè ze sledovan ch l tek. Oxidu si iëitèho SO 2 bylo v pr mïru namï eno 6,67 µg/m 3 (limitnì ñ tedy ökodliv ñ hodnota l tky je 125 µg/m 3 ), NO 2 bylo namï eno v pr mïru 26,20 µg/m 3 (limitnì hodnota ËinÌ 200ñ210 µg/m 3 ) a oxidu uhelnatèho CO bylo v pr mïru namï eno 324,17 µg/m 3 (limitnì hodnotu p edstavuje µg/m 3 ). V skyt praön ch Ë stic PM10, jejichû limitnì hodnota je d na ËÌslem 50 µg/m 3, byl zjiötïn v pr mïrnè hodnotï 37,39 µg/m 3. PodrobnÈ v sledky obohacenè jeötï o mï- enì KrajskÈho zdravotnìho stavu s p Ìsluön m koment em uve ejnìme v nïkterèm z nejbliûöìch ËÌsel VinohradskÈho informu. Jsou v sledky d vodem k radosti? Sv m zp sobem jsou optimistickè neboù p i mï enì nebylo zjiötïno p ekroëenì limit. Jsou zde vöak i moûn nebezpeëì pro budoucnost. P edevöìm u l tky, kterou jsme oznaëovali jako PM10, a kterou jsme si neodbornï Ëi pracovnï nazvali praönost. Prach doprov zì ûivot obyvatel vïtöiny vïtöìch mïst nebo obytn ch aglomeracì. Zv öen praönost s vïtöìm suchem, s rostoucì dopravou a podobnï, hrozì do budoucna i n m. S takovou p Ìpadnou vizì se nehodl me smì it. I norov v sledek namï enè praönosti (37,39 µg/m 3 ) by mohl b t po mèm soudu lepöì. Nejenom praönosti, ale adï dalöìch negativnìch vliv ËelÌme na Vinohradech dlouhodobï prov dïnou öirokou v sadbou strom a dalöìch d evin. Stromy a zeleú v bec zlepöujì kvalitu ovzduöì a v letnìm û ru mìrnì vysokè teploty, drûì vlhkost a tak zlepöujì mikroklimatickè podmìnky rozp lenèho panel kovèho sìdliötï. MÌrnÌ teplotnì efekty asfaltu a betonu a umoûúujì v letnìch vedrech p ijatelnïjöì ûivot na Vinohradech. ProdukujÌ kyslìk, zachycujì prach, zlepöujì tak ovzduöì a tlumì hluk A takè jsou d leûit m estetick m, obec zkr ölujìcìm prvkem. Zlepöov nì Ëistoty (PokraËov nì na stranï 3) O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo Na poë tku letoönìho roku jsem ve vinohradskèm zpravodaji vyhodnocoval stavebnì pravy, kterè se dìky dotaci ze st tnìho rozpoëtu na rok 2008 poda ilo zrelizovat a zp Ìjemnit tak uûìv nì stavby a ûivot nejenom osob m pohybujìcìm se na vozìëcìch pro imobilnì, ale i rodië m s dïtmi v koë rcìch, kte Ì mohou pohodlnï sjet aû k vlastnì budovï. SouËasnÏ jsem p in öel i p Ìznivou informaci o tom, ûe se n m dìky naöemu vinohradskèmu poslanci, panu Mgr. Plevovi poda ilo zìskat dalöì dotaci ze st tnìho rozpoëtu tentokr te na rok 2009 ve v öi 5 milion. P ÌsluönÈ vyrozumïnì o tèto dotaci jiû nïkolik t dn m me na stole. Jak jsem jiû psal minule, budou tyto finanënì prost edky pouûity na celkovou rekonstrukci technologie vybavenì kuchynï a s tìm spojenè nezbytnè stavebnì pravy. Na z kladï jiû m me dokonëenou pot ebnou projektovou dokumentaci a p ipravujeme v bïr dodavatelskè firmy. Je logickè, ûe po dobu ökolnìho roku je t eba naöim dïtem zabezpeëit ve ökole stravov nì formou svaëinek a obïd. Z tohoto d vodu jsou veökerè stavebnì pr ce smï ov ny do obdobì letnìch pr zdnin. Ty budou mìt naöe dïti letos jeötï o 14 dn delöì, protoûe se vedenì ökoly poda ilo zajistit z d vodu n bïhu stavebnìch pracì zkr cenì ökolnìho roku. StavebnÌ pr ce se tak rozebïhnou jiû v p lce Ëervna. NaöÌm cìlem je, aby prvnì obïdy v novè kuchyni byly uva eny a vyd ny 15. z Ì NaöÌ trvalou snahou v tèto oblasti je i nad le zateplenì celè ökoly, to je v mïna vöech oken, zaizolov nì obvodov ch pl öù i st ech. Cesta k zìsk nì tïchto finanënìch prost edk je znaënï trnit. FinanËnÌm zdrojem by mïl b t OperaËnÌ projekt ûivotnì prost edì. Ten sice na kvïten ñ Ëerven p ipravuje v zvu k pod v nì û dostì na zateplov nì ökol. UplatnÏnÌ û dostì je vöak opït podmìnïno soubïûn m odstavenìm st vajìcìch topn ch zdroj (kotelen) na fosilnì paliva a jejich n hradou za kotelny na spalov nì v poslednìch dnech tak trochu proslavenè biomasy. Protoûe vöak naöe ökola stejnï jako ostatnì brnïnskè ökoly jsou vyt pïny z centr lnìch kotelen, nem ûeme tuto naöi û dost uplatnit. P Ìslibem dobr ch zpr v by vöak mïla b t skuteënost, ûe mïsto Brno najalo svoji vlastnì energetickou agenturu, kter provï ila vöechny brnïnskè ökoly z hlediska jejich pot eb na zateplenì a souëasnï i z hlediska stupnï p ipravenosti k zateplenì. Vzhledem k tomu, (PokraËov nì na stranï 4) Vinohradský strom nominován do soutěže strom roku Koöat, zdrav, siln strom, tïmito slovy bych charakterizoval jednoho z vinohradsk ch strom, kter se nach zì v samèm st edu Vinohrad, nedaleko radnice a kaûd den kolem nïj m ûeme proch - zet nebo cestovat. Hovo Ìm o topolu bìlèm (Populus alba), kter je v souëasnè dobï vysok p ibliûnï 20 metr, ale muûe dor st aû do v öe 30 metr, jehoû rozvïtvenou korunu nese siln a mìrnï ohnut kmen, podobnï je tomu i u naöeho stromu a adìme jej do jednoho z p evl dajìcìch druh luûnìch les, jehoû v skyt je u n s rozöì en p edevöìm v oblastech moravsk ch val. VyznaËuje se listy, kterè jsou na rubu öedobìle plstnatè, znaënï promïnliv ch tvar. Jeho p ÌbÏh se zaëal ps t p ibliûnï p ed 90 lety, kdy byl vysazen v polìch tehdejöì samostatnè obce éidenice a podle svïdectvì pamïtnìk se lze domnìvat, ûe jiû tïsnï p ed 2. sv. v lkou bylo st Ì stromu odhadov no na 20 aû 25 let. Strom se tedy nach zel uprost ed polì, v jehoû blìzkosti vedlo rozcestì star ch polnìch cest mezi éidenicemi a LÌönÌ, u nïhoû st val k Ìû. Kdyû v polìch nad éidenicemi zaëal za v lky vznikat soubor obytn ch dom zn m ch jako Hamburk, st l tehdy strom v tïsnè blìzkosti (PokraËov nì na stranï 4)

2 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 32 z kona Ë. 62/ 2003 Sb., o volb ch do EvropskÈho parlamentu a o zmïnï nïkter ch z kon oznamuje: 1. Volby do EvropskÈho parlamentu se uskuteënì dne od do hodin a dne od 8.00 do hodin. 2. MÌstem kon nì voleb do EvropskÈho parlamentu 304 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 4ñ16 sud Bo etick 9ñ13 lich MutÏnick 2ñ8 sud 305 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 15ñ21 lich Bo etick 18ñ24 sud»ejkovick 1ñ13 lich»ejkovick 2ñ6 sud K tinsk äedova VÏstonick RÈvova 306 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Bo etick 1ñ5 lich MutÏnick 1ñ7 lich Valtick 1ñ5 lich Valtick 2ñ8 sud 307 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 MutÏnick 9ñ23 lich P lavskè n m. 6ñ9 P lavskè n m. 12ñ14 Valtick 7ñ19 lich 308 se sìdlem: Zä MutÏnick 23 Velkopavlovick 1ñ25 3. VoliËi bude umoûnïno hlasov nì potè, kdy prok ûe svoji totoûnost a st tnì ob- ËanstvÌ»eskÈ republiky (platn m obëansk m pr kazem, cestovnìm, diplomatick m nebo sluûebnìm pasem»eskè republiky, cestovnìm pr kazem»eskè republiky), nebo totoûnost a st tnì obëanstvì jinèho ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie a z pis v evidenci obyvatel. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozbory hospoda enì a n vrhy na p idïlenì hospod skèho v sledku do fond za rok 2008 pro Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHUR- KA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ p edloûenè n vrhy rozpoët na rok 2009 Zä MutÏnick 23, Mä Pruö neck 8 a rozpoëty neinvestiënìho p ÌspÏvku z Ìzen m p ÌspÏvkov m organizacìm na rok 2009 Mä Bo etick 7, Mä SNÃ- HURKA, Bo etick 26 a Mä Velkopavlovick 15; ñ rozbor hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za rok 2008 a n vrh na p idïlenì hospod skèho v sledku KË do rezervnìho fondu; ñ rozpoëet p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC na rok 2009; ñ z mïr v stavby fotovoltaickè elektr rny na st eöe uëebnovèho pavilonu Z kladnì ökoly MutÏnick 23; ñ pod nì û dosti o dotaci ze st tnìho rozpoëtu na rok 2010 (Program ISPROFIN) na akci StavebnÌ pravy Z kladnì ökoly MutÏnick, V mïna v plnì otvor v severnì, jiûnì, v chodnì a z padnì fas dï a zateplenì severnì, jiûnì a z padnì fas dy uëebnovèho pavilonu; ñ z mïr z ÌzenÌ informaënìho mìsta Czech Point na adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 2. Velkopavlovick 2ñ8 309 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Bzeneck 4ñ8 sud Bzeneck 5ñ11 lich Pruö neck 3ñ17 lich Pruö neck 16ñ22 sud 310 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Blatnick 10ñ22 sud VlËnovsk 2ñ16 sud VlËnovsk 3ñ9 lich éaroöick 311 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Blatnick 1ñ8 Pruö neck 2ñ14 sud 312 se sìdlem: Zä Bzeneck 23 Bzeneck 10ñ22 sud Bzeneck 13ñ23 lich P lavskè n m. 1ñ2 Tvrdonick sud 313 se sìdlem: Mikulovsk 9 Jedovnick 1ñ9 lich Mikulovsk 1ñ9 lich Mikulovsk 4ñ8 sud Velkopavlovick 10ñ14 sud 4. KaûdÈmu voliëi budou dod ny 3 dny p ede dnem kon nì voleb do EvropskÈho parlamentu hlasovacì lìstky. Ve dnech voleb volië m ûe obdrûet hlasovacì lìstky i ve volebnì mìstnosti. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v. r., starosta Z 36. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 17. března Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 3, 4 a 5; ñ pron jem tïlocviëny a h iötï v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2008/ ûadatel m; ñ firmy oslovenè k pod nì nabìdky na ve ejnou zak zku malèho rozsahu ZajiötÏnÌ v konu koordin tora bezpeënosti pr ce pro II. etapu regenerace obytnèho souboru: Baumat, s. r. o., Ji Ì Wagner, Projekty PO, s. r. o., J. K. marketing., s. r. o.; ñ v povïô n jmu bytu v domï VlËnovsk 5 podle ß 711, odst (2), pìsm. c) obëanskèho z konìku; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt u novï podan ch û dostì; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ odloûenì realizace usnesenì Ë. 302/07/5 do za podmìnky dnè hrady n jemnèho a sluûeb a spl tek ve v öi minim lnï 3000 KË; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v domï P lavskè n mïstì 14. Smlouva bude uzav ena na dobu urëitou ñ 10 let; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 16 o vnuka n jemkynï; ñ dohodu o v mïnï bytu ve 4 p Ìpadech; ñ pron jem bytu 4+1 Ë. 12 v domï Bo etick 12 dle stanovenèho po adì; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì 1 ûadateli; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch 1 ûadateli; ñ p i realizaci II. etapy regenerace bytov ch dom provedenì z bradlì balkûn na domech MutÏnick 15, 17, 19, 21, Bzeneck 19, 21 a Pruö neck 11, 13, 15, 17 z hlinìkovè konstrukce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o manûelku n jemce bytu; ñ umìstïnì sìdla spoleënosti Gynekologie Richterov, s. r. o., na adrese Velkopavlovick 25. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p echod n jmu bytu v 1 p ÌpadÏ. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu V mïna oken Bo etick 2009 nabìdku firmy ALñ Plast, spol. s r. o.; ñ na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ZajiötÏnÌ v konu koordin tora bezpeënosti pr ce pro II. etapu regenerace obytnèho souboru nabìdku firmy Baumat, s. r. o., s odbornï zp sobilou osobou Josefem Br zdou. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ MUDr. Pavla HorskÈho, p edsedou komisi zdravotnì a soci lnì. (PokraËov nì na stranï 3) Z XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 9. března Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s nabytìm pozemk p. Ë. 7988/34, 7988/35 k.. éidenice do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ sloûenì slibu Hany KaplanovÈ; ñ Zpr vu o Ëinnosti Rady m. Ë. Brno-Vinohrady od X. zased nì ZM» Brno-Vinohrady ze dne ; ñ uzav enì dohody o narovn nì s majitelkou bytu v domï Bzeneck 15; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 1; ñ odpis nevymahateln ch pohled vek za zem elou dluûnici. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovuje: ñ odmïnu neuvolnïnè Ëlence ZM» Brno-Vinohrady HanÏ KaplanovÈ s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit pod nì û dosti na v stavbu fotovoltaickè elektr rny na st eöe uëebnovèho pavilonu Zä MutÏnick 23 z OperaËnÌho programu ûivotnìho prost edì; ñ RadÏ mïsta Brna schv lenì pod nì û dosti o dotaci na realizaci akce StavebnÌ pravy Z kladnì ökoly MutÏnick, V mïna v plnì otvor v severnì, jiûnì, v chodnì a z padnì fas dï a zateplenì severnì, jiûnì a z padnì fas dy uëebnovèho pavilonu ze st tnìho rozpoëtu na rok 2010 ñ Program ISPROFIN; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna p evzetì funkce investora stavby mïstskou Ë sti Brno-Vinohrady a provèst v bïrovè ÌzenÌ na zhotovitele v öe uvedenè etapy mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit do p Ìlohy Vyhl öky Ë. 17/2005 mìsto P lavskè n mïstì 2añ15, Ëas: pohostinsk za ÌzenÌ, restauraënì zahr dky Po-Ne od 10 do 22 hodin; ñ RadÏ mïsta Brna a Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p ijetì dotace na z ÌzenÌ informaënìho mìsta CzechPoint na M» Brno-Vinohrady; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ponechat daú z nemovitosti v p vodnì v öi. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ spoleënosti ATJ Group, s. r. o., se sìdlem ÿìënì 433/6 Hradec Kr lovè, spl cenì dluûnèho n jemnèho a z loh na sluûby v celkovè v öi ,50 KË (+ n jemnè a z lohy ze 1/ poplatek z prodlenì) dle jejich navrhovanèho spl tkovèho kalend e. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit obecnï z vaznou vyhl öku o stanovenì mìstnìho koeficientu 3 pro v poëet danï z nemovitosti. 2

3 Z 36. schůze Rady (DokonËenÌ ze strany 2) Rada m. Ë. Brno-Vinohrady povï uje: ñ Ing. Karla Grosse, investiënìho referenta, v konem technickèho dozoru stavebnìka p i realizaci II. etapy regenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno -Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu m. Ë. Brno-Vinohrady pro akci MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady ñ VÌce Ëelov sportovnì hala Brno-Vinohrady, ul. Bzeneck ñ plynovod, plynov p Ìpojka, pro kterou jsou ze st tnìho rozpoëtu»r na rok 2009 vyëlenïny prost edky ve v öi 1,300 mil. KË doporuëit RadÏ mïsta Brna schv lit p evzetì funkce investora stavby m. Ë. Brno-Vinohrady a provèst v bïrovè ÌzenÌ na zhotovitele v öe uvedenè akce m. Ë. Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dohodu o v mïnï bytu pro podez enì z trestnèho Ëinu v 1 p ÌpadÏ; ñ v jimku p i za azenì û dosti o byt do evidence ûadatel o byt v M» Brno-Vinohrady a pron jem bytu 4+1 Ë. 12 v domï Bo etick 12 dle kritèriì II. pro hodnocenì nalèhavosti bytovè pot eby ûadatele o byt v M» Brno-Vinohrady, za p edpokladu, ûe ûadatelè uvolnì byt 4+1, jehoû jsou n jemci v domï VlËnovsk 9. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s umìstïnìm demontovatelnè p edstïny v kladce u provozovny P lavskè n m. 4c dle poûadavku KIMEX EU, a. s. Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 16 o manûelku n jemce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o manûelku n jemce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 10 o syna n jemc. Z 37. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 7. dubna 2009 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady organizacìm OS VinohraÔ nek Brno-Vinohrady na Ëinnost dïtskèho amatèr. taneënìho krouûku, OS PÏveck sbor Blahoslava Hajnce na Ëast a reprezentaci na mezin rodnìch sborov ch festivalech, n kup p ÌsluöenstvÌ k PC, kancel skè pot eby, z znamovè za ÌzenÌ, OS Honky Tonk Brno- Vinohrady na Ëinnost country taneënì skupiny, Svaz d chodc»r, MO Brno na p edn öky odbornìk z oblasti pr va, zdravotnictvì, v ûivy a kultury, SK Vinohrady na IX. roënìk streetbalu, na akce pro neregistrovanè dïti a ml deû, na turnaje ve volejbale, na petangue, Vinohrady Fotbal Futsal Team na turnaje ve futsalu, na materi lnì vybavenì, 34. PS Lesn ñvok Kometky na materi lnì vybavenì t borovè z kladny, lampiûnov pr vod, mikul ösk, v noënì besìdka, dïtsk b l, p lenì ËarodÏjnic, Mal baseballov liga na materi lnì vybavenì vöech hrajìcìch t m na Zä MutÏnick a v novè ar lu H dy, Luû nky, poboëka CV» Louka na nepravidelnè volnoëasovè aktivity (Karneval na Louce, Lokoakademie, JarnÌ dìlny), Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady na celoroënì Ëinnost, na materi lnì vybavenì a poû rnì prevenci dïtì na Vinohradech, CORACAO DE CAPOERA (brazilsk bojov tanec) na jarnì a zimnì soust edïnì, letnì t bor, z ûitkovè kurzy, TJ Vinohrady na celoroënì sportovnì aktivity, materi lnì vybavenì, na pron jem mìstnosti pro öachov krouûek; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o manûelku n jemce; ñ rozöì enì n jmu bytu v domï Bo etick 14 o syna n jemkynï; ñ smlouvu o dìlo s firmou AL ñplast, spol. s r. o., na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu V mïna oken Bo etick 2009; ñ mand tnì smlouvu s firmou BAUMAT, spol. s r. o., na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ZajiötÏnÌ v konu koordin tora bezpeënosti pr ce pro II. etapu regenerace obytnèho souboru; ñ DÏtskÈmu taneënìmu krouûku VinohraÔ nek a country taneënì skupinï Honky Tonk ñ Vinohrady jednor zov pron jem tïlocviëny na dobu 3 hodin v sobotu ; ñ obëanskèmu sdruûenì Liga za pr va vozìëk, o. s. se sìdlem Brno, Bzeneck 23 pron jem venkovnìho atria v p ÌzemÌ objektu Bzeneck 23; ñ jako vlastnìk objektu Bzeneck 23 provedenì estetick ch prav venkovnìho atria a vytvo enì klidovè relaxaënì zûny pro pot eby Ligy za pr va vozìëk, o. s.; ñ S edisku volnèho Ëasu ñ Luû nky, poboëce Louka Brno-Vinohrady pron jem velkèho h iötï od do za Ëelem po d nì p ÌmÏstskÈho t bora Cirkusu LeGrando; ñ PanÌ Bc. RomanÏ NiziolovÈ uûìv nì zpevnïnè plochy p ed objektem Bzeneck 23, v p ÌpadÏ öpatnèho poëasì pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 s vyuûitìm soci lnìho z zemì ve stejnèm objektu k realizaci in-linovè ökoliëky ñ p ÌmÏstskÈho t bora; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ParkoviötÏ Velkopavlovick ñ p edl ûdïnì a odvedenì deöùov ch vod a seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky; ñ na z kladï û dosti MUDr. Marcele RichterovÈ uzav enì podn jemnì smlouvy ve vìce ËelovÈm objektu Velkopavlovick 25, Brno se spoleënostì GYNEKOLOGIE Richterov, s. r. o. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady trv : ñ na usnesenì Ë.1122/09/5 34. sch ze RM» Brno- Vinohrady konanè dne V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) ovzduöì a tedy zlepöov nì ûivotnìho prost edì prosazujeme, jak jiû bylo eëeno, dlouhodobï prov dïnou v sadbou strom a d evin. KromÏ bïûnè v sadby v zeleni jsme letos p ikroëili v nïkter ch lokalit ch ñ podle projektu ozelenïnì Vinohrad renomovanè zahradnì architektky Evy V gnerovè ñ i k v sadbï ulicov ch alejì (kterè jsou dnes v mnoha obcìch zcela bïûnï) a k v sadbï soliternìch (samostatnï stojìcìch) strom v rozs hlè asfaltovè ploöe u prost ednìch vchod v ökov ch dom. Tyto stromy majì rovnïû zlepöovat mikroklima, drûet p ijatelnou vlhkost vzduchu, jìmat prach a takè zdobit, zkr ölovat. NÏkte Ì z naöich obyvatel bydlìcìch v p ÌzemnÌch bytech projevili obavy, zda novï vysazenè stromy, p edevöìm ty, stojìcì v asfaltovè ploöe u prost ednìch vchod, nebudou stìnit okna jejich dom cnostì aû vyrostou. NemÏl jsem sice pochyby, leë jsem radïji celou vïc znovu konzultoval s panì architektkou. Tuto Ë st projektu jsme znovu proöli a j mohu rozpt lit obavy obyvatel p ÌzemnÌch byt z moûnèho stìnïnì. Vöechny stromy ñ aù vysazenè v asfaltovè ploöe u v ökov ch dom (sloupov habr Ëi sloupov dub nebo v jednom p ÌpadÏ javor babyka) Ëi v uliënì aleji p i osmipodlaûnìch domech do chodnìku vysazenè japonskè t eönï (sakury) ñ jsou tzv. kultivary. Jedn se o ölechtïnè tvary p vodnìch druh, kterè z st vajì v takovè podobï a vlastnï v takov ch rozmïrech, v jak ch byly vysazeny. Tyto stromy tedy nejsou co do vzr stu bïûn m dubem Ëi habrem a ölechtïnìm z mïrnï z st vajì drobnè, tak, aby mimo jinè takè neclonily. Tyto ölechtïnè d eviny se takè Ëasto d le tvarujì o ezem ñ ölechtïnì to umoûúuje. Jedn se tak o zahradnickou kategorii. Tolik snad pro uklidnïnì nïkter ch z n s. Co dodat? Smyslem v sadby nov ch strom a ke aù jiû v zeleni Ëi mimo zelenè plochy je umenöenì nezdravèho p sobenì p edevöìm prachu a dalöìch neû doucìch l tek na naöe organismy a takè zlepöov nì kvality ovzduöì a vytv enì p ÌjemnÏjöÌho mikroklimatu. Jednoduöe jde o zlepöov nì naöeho ûivotnìho prost edì. Vysazov nì nov ch strom a d evin sleduje rovnïû nezanedbateln cìl estetick. Rozs hl dosadba zelenï bude po Ëty ech letech pracì ukonëena na podzim p ÌötÌho roku. Vinohrady budou jeötï hezëì, zelenïjöì a dìky v öe napsanèmu douf m, ûe takè zdravïjöì. V ûenì spoluobëanè. Dotaz jednoho z V s ohlednï rekonstrukce dïtskèho h iötï v Bo etickè ulici mi byl podnïtem k p esnèmu zjiötïnì situace. Zjistil jsem, ûe pl novan oprava h iötï se opravdu zpozdila. Jak mi bylo sdïleno pracovnìky p ÌsluönÈho odboru: rekonstrukce dïtskèho h iötï v Bo etickè ulici se zpozdila z d vodu mimo dnï mokrèho jarnìho poëasì. ZnaËnÈ mokro mohlo zp sobit p ÌpadnÈ zniëenì p ilehl ch Ë stì zelen ch ploch p i manipulaci a dovozu materi lu a hracìch prvk. H iötï by mïlo b t opraveno ñ zrekonstruov no, vëetnï hracìch prvk ñ v t dnu od pondïlì 19. dubna. Tento termìn jsem odboru ûivotnìho prost edì stanovil. Kdyû uû hovo Ìme o dïtsk ch h iötìch. Rozs hl rekonstrukce nejvïtöìho vinohradskèho dïtskèho h iötï v MutÏnickÈ ulici, kterè my z Vinohrad naz v me bïûnï ÑBarevÚ kì, se p ipravuje a probïhne letos na podzim. V p edchozìch dnech jsem p evzal od eöitele, kter m je projekënì firma Ekoingeneering, projekt novï pojednanèho ÑBarevÚ - kuì. UskuteËnÏnÌm projektu Ekoingeneeringu v prostoru dïtskèho h iötï v MutÏnickÈ nabìdne vinohradsk radnice od letoönìho podzimu nejmenöìm VinohraÔan m novè hernì prost edì a adu nov ch hracìch prvk ñ pìskoviötï, houpaëky, hrad, prolèzaëky, bludiötï, malovanou ulici, jìzdnì dr hu pro dïtsk vozìtka a dalöì dïtskè atrakce... Na poslednìch dcìch mi dovolte, v ûenì spoluobëanè, p ipomenout a pozvat V s na XVII. vinohradsk koöt vìn. Vöichni, kte Ì budete mìt Ëas, m te r di jihomoravsk folklûr a moravsk vìna, p ijôte v p tek 8. kvïtna na vinohradskè n mïstìëko (prostor mezi OC1 a OC2). Koöt bude zah jen v 10 hodin dopoledne. V ûenì VinohraÔanÈ, p eji V m vöem hezkè a p ÌjemnÈ jarnì dny a v duchu dneönìho povìd nì takè trvale zdravè ovzduöì. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta 3

4 EZŠ získala dotaci z EU Dne 1. dubna Evropsk z kladnì ökola a mate sk ökola Brno zah jila realizaci projektu Zv öenì rovnï znalostì vyuûìv nì IT na EZä z OperaËnÌho programu VzdÏl v nì pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancovan Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Jak jiû s m n zev projektu napovìd, projekt je zamï en na rozvoj IT znalostì pedagogick ch pracovnìk, jejich uplatnïnì ve vyuëov nì a p en öenì tïchto znalostì na û ky. Z tèto dotace bude realizov n n - kup mobilnì poëìtaëovè uëebny a dalöì techniky pro v uku. ZÌskanÈ znalosti a dovednosti si û ci budou moci ovï it v praxi v r mci celoökolnìho projektu P Ìroda oëima objektivu. DalöÌ informace o ökole a projektu naleznete na webov str nk ch: T. DoskoËilov Senior klub v květnu P ijôte si s n mi popovìdat, kaûd den se sch zìme v malè klubovnï od h v BzeneckÈ 21 ñ B. BaËov a Z. Langerov. ChodÌme takè na kr tkè vych zky. TER 5. 5.»ajov d ch nek, E. PlÌhalov a naöe kucha inky»tvrtek Gustav Brom ñ s poslechem, doc. Mgr. V. Richter, prodïkan PdF MU TER Perla na Dunaji ñ Budapeöù ñ s promìt nìm, E. Vackov»TVRTEK »eötÌ panovnìci ñ 3. pokraëov nì, PhDr. J.»ejka TER Historie Brna, J. Vrbick STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK Blahop nì jubilant m narozen m v kvïtnu, E.»trvrteËkov a t m spolupracovnìk TER Yveta Simonov ñ poslechem, manûelè PlÌhalovi»TVRTEK Pohledem do LÌönÏ, M. Krejsa ZaË tky vûdy od 15 hodin. Klub otev en od h, n boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo (DokonËenÌ ze strany 1) ûe na naöem z mïru pracujeme jiû tak ka 2 roky, m me zpracov ny veökerè audity, veökerè projekty a veöker stavebnì povolenì, byla naöe ökola za azena mezi 5 vybran ch ökol, na kterè bude mïsto Brno pod vat û dost o finanënì dotaci z uvedenèho OperaËnÌho programu ûivotnì prost edì. Tato v zva by mïla b t otev ena na podzim letoönìho roku a podle naöich informacì by nemïla b t spojena s û dn mi sekund rnìmi aktivitami. Kolik Ëasu jsme tomuto z mïru jiû vïnovali, kolik jedn nì na nejr znïjöìch rovnìch ministerstev, St tnìho fondu ûivotnìho prost edì, vedenì mïsta Brna Ëi s poslanci uskuteënili, Ëi kolik kilometr jsme v tèto vïci najezdili, lze jen tïûko spoëìtat. Pokud tento n ö z mïr na podzim letoönìho roku uspïje, budeme si moci Ìci, ûe vöechny tyto naöe kroky nebyly zbyteënè. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta M» Brno-Vinohrady Malíři a výtvarníci na EZŠ DÏti z EvropskÈ z kladnì ökoly si v r mci v tvarnè v chovy vymalovaly atrium, aby si zp Ìjemnily mìsto, kde tr vì Ëas bïhem p est vky. DÏti ze 3. A a 3. B vymalovaly 6 barevn ch obdèlnìk a dïti ze 4. A a 4. B si p ipravily n vrhy fantastick ch kvïtin, kterè potè nakreslily na barevnou stïnu. M. Kub Ëkov Vinohradský strom nominován do soutěže strom roku (DokonËenÌ ze strany 1) jednoho z dom a stal se i p ÌmÌm svïdkem spojeneckèho bombardov nì, jehoû n sledkem byla zasaûena i samotn kolonie. Po v lce a nastïhov nì nov ch obyvatel se kolonie zaëala rozöi ovat, aû se strom ocitl v zahradï jednoho z dom. Topol bìl se tak na nïkolik desìtek let stal jednìm z nïm ch obyvatel dïlnickè kolonie. SmÏrem na z pad shlìûel na Brno a smïrem na v chod zase na LÌöeÚ. PoË tkem 80. let 20. stoletì musela kolonie ustoupit novèmu sìdliöti, z roveú zanikly i starè polnì cesty a dokonce zmizel i k Ìû. Cel krajina se zaëala p emïúovat a n slednï upravovat na v stavbu vinohradskèho sìdliötï. Je aû s podivem, ûe tento strom nebyl poraûen, Ëi jinak poökozen a p eëkal tak celou v stavbu. Po ukonëenì stavebnìch pracì, pak nïkolik n sledujìcìch zim slouûil jako v noënì strom a b val ozdoben v noënìm osvïtlenìm. Dnes je tedy pravdïpodobnï nejstaröìm a rozhodnï pïkn m stromem na sìdliöti. Jelikoû byl strom nominov n do soutïûe o BrnÏnsk strom roku 2009 je moûnost jej podpo it a to na str nk ch kde najdete bliûöì informace o zp sobu hlasov nì. Michal Krejsa, foto M. K. 4

5 R di v m prezentujeme v sledky hudebnìho vzdïl v nì ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose v letoönìch kolech N rodnì soutïûe û k. UmoûÚujeme û k m ZUä, aby d kladnïji pronikli do svïta pozn nì a vzdïl v nì v hudbï v r zn ch oborech. V letoönìm roce se okresnìho kola z Ëastnilo 128 nadan ch zpïv k a zpïvaëek v devìti kategoriìch. PrvnÌm mìstem a postupem do krajskèho kola byly ocenïny v oboru zpïv Barbora Forejtov, Barbora Gr zov a Lucie ätercov. V krajskèm kole si ve spolupr ci s korepetitorem vyzpìvala 1. mìsto a postup do celost tnìho kola Barbora Forejtov, 2. mìsto Barbora Gr zov a 3. mìsto Lucie ätercov. Ve h e na dechovè n stroje, tj. zobcov flètna, p ÌËn flètna, klarinet, saxofon a fagot, se okresnìho kola z Ëastnilo 109 û k v osmn cti kategoriìch. Pod vedenìm naöich pedagog vybojovaly postup do krajskèho kola hr Ëky na p ÌËnou flètnu Silvie Pol ökov a Monika Segeùov. Silvie Pol ökov byla ocenïna 2. mìstem a Monika Segeùov Ëestn m uzn nìm. V krajskèm kole N rodnì soutïûe ZUä obdrûel 1. mìsto i KomornÌ houslov soubor, P Ìpravn smyëcov soubor zìskal 2. mìsto. Nejen spïchy v soutïûìch, ale i pravideln, cìlevïdom, odborn a tvo iv pr ce individuelnì i kolektivnì, p itahujì dalöì uchazeëe, aby v naöì ZUä rozvinuli svè potencion lnì hudebnì schopnosti. Mgr. VÏra K iv Chválíme hudební mládí MladÌ hudebnìci dechovèho oddïlenì postupujìcì do okresnìho kola MÌstnÌ organizace KDU-»SL V s srdeënï zve na jiû tradiënì oslavu SV TKU MATEK v nedïli 10. kvïtna 2009 od 15 hodin ve spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì (nad Albertem). K vidïnì bude uk zka öpanïlskèho flamenca, dïtsk taneënì soubor VinohraÔ nek a dalöì. P ÌtomnÈ maminky a babiëky Ëek mil d rek. Vstup zdarma. Klub maminek v květnu a červnu Ubrouskov technika Smaltov nì ñ öperky Keramika II P edn öka ñ povìd nì o dïtech Kor lkov nì BarvenÌ hedv bì Bonsai klub Brno v s zve na v stavu bon sajì, kter se bude konat ve dnech 8.ñ17. kvïtna v BrnÏ v ObchodnÌm domï Kl öter na ulici Josefsk 1, dennï od 9 do 19 hodin. Vystaveny budou bonsaje nejlepöìch brnïnsk ch bonsajist. SouËasnÏ bude probìhat prodej rostlin a bonsai n adì a misek. Den Země na ZŠ Mutěnická Jiû tradiënï se na naöì ökole uskuteënila 16. dubna v tvarn soutïû ke Dni ZemÏ, tentokr t na tèma Stromy kolem n s. SoutÏûe se z Ëastnili û ci prvnìho stupnï. Neû se pustili do pr ce, zamysleli se nad v znamem strom v naöem ûivotï, nad tìm, jak se k nim m me chovat a jak se o nï starat. PotÈ ve sv ch pracìch r zn mi v tvarn mi technikami zachycovali p Ìrodu plnou zelenï takovou, jakou bychom si ji vöichni p li, ve kterè by se n m dob e ûilo. Pracovali se z jmem, zaujetìm a za odmïnu si kaûd ËastnÌk soutïûe odnesl malou pozornost. Ti nej- spïönïjöì byli odmïnïni diplomy a drobn mi cenami. ZajÌmavÈ byly post ehy a znalosti i tïch nejmladöìch. Vyplynulo z nich, ûe i oni si vöìmajì p Ìrody a prost edì, ve kterèm ûijì a nenì jim lhostejnè. Mgr. D. Vr bov, Foto: Mgr. B. Zouharov 5

6 PARKOVIŠTĚ VINOHRADY P Nabízíme volná parkovací místa na parkovišti Věstonická, Brno. Každý řidič má své parkovací místo. Vaše auto je chráněno moderním kamerovým systémem. Cena pronájmu činí 990,-Kč/měsíc. Cena je stejná pro osobní automobily i dodávky. Kontakt: Martina Krejčí Mathonova 20, Brno tel.: ý1Ë237,.$06 âlpiþnryd %UQR/tãH 7HO 0RELO 3R3i 6R (PDLORFQLRSWLNDPV#VH]QDPF] 0(1Ë =5$.8 =+2729(1Ë %5é/Ë.217$.71Ë ý2ý.< 0XOWLIRNiOQtþRþN\ 7HOHYL]Qt ]yqd 3RþtWDþRYi ]yqd ýwhft ]yqd $NFH VNOR ]GDUPD /tãh %XV %XV %XV 2SWLND MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL , MOBIL Pedikúra pro vás Ludmila Trtílková na Bzenecké 19, Brno-Vinohrady.

7

8 renovujeme a modernizujeme... BYTOVÁ JÁDRA Z EXKLUZIVNÍCH SKLENĚNÝCH TABULÍ *BYTOVÁ JÁDRA, CHODBY, KUCHYNÌ V PANELOVÝCH DOMECH GARANTUJEME REALIZACE DO 10 DNÍ VE ŠPIÈKOVÉ KVALITÌ V DOHODNUTÝCH CENÁCH ORIGINÁLNÍ ØEŠENÍ SUCHÝ PROCES INFORMACE TEL: SIMPLY CLEVE VER S námi bude Vaše podnikání výhodnější. Při koupi nového vozu Škoda Octavia na splátky od ŠkoFINu se totiž výše RPSN pohybuje již od 0%. Jednotlivé splátky přitom zahrnují povinné ručení a havarijní pojištění od České pojišťovny s garantovanou výší po celou dobu financování. Délku splácení si můžete zvolit podle svých možností v rozmezí od 12 až do 72 měsíců. Navíc zdarma získáte ŠkoFIN Asistenta, který Vám kdykoli prostřednictvím telefonu pomůže při řešení případných obtížných situací jak v ČR, tak na cestách v zahraničí. Nenechte si ujít tuto mimořádně výhodnou nabídku a navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás. Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Octavia: 4,9-7,7 l/100 km, g/km ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ RPSN JIŽ OD 0% PŘI KOUPI NOVÉHO VOZU ŠKODA OCTAVIA Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: Fax: držitel certifikátu ISO 9001 Autocentrum

9

10 SPINNING Æ CENTRUM SAHARA Blatnick 9 (b val Mä) Brno-Vinohrady KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY, TR NINK A RELAX pod vedenìm akreditovan ch instruktor. TÏöÌme se na v s. Na lekce je nutnè se objednat (i SMS). Tel.: ï Louka v květnu a v červnu ñ26. 6., p tek 16ñ17 h KURZ IN-LINE BRUSLÕ PRO ZA» TE»NÕKY Pro dïti od 6 let otevìr me ökoliëku In-line bruslì pod vedenìm ökolenèho instruktora. Cena 700 KË/10 lekcì. P ihl öky v kancel i CV» Louka, telefon: , , 9ñ13 h ï SOBOTA PRO MAMINKU Program pro celou rodinu, ale p edevöìm pro maminky. 9ñ10.30 h v tvarn dìlna Mozaika, 11ñ12 h hodina Power JÛgy. Po celou dobu je pro dïti v doprovodu dospïlèho p ipraven poh dkov program. BÏhem cviëenì Power JÛgy je zajiötïno hlìd nì dïtì. Cena 80 KË/rodina. Vstupenky na akci je moûnè zakoupit v kancel i CV» Louka. NA BETON ï Akce urëena pro n ctiletè (12ñ18 let). BÏhem mïsìce kvïtna a Ëervna jsou p ipraveny zajìmavè aktivity: , 17.30ñ 19. h STREET DANCE ñ taneënì dìlna, a 28. 5, 16.30ñ18.30 h HLÕNA, TO JE MATERI L ñ keramick dìlna (je pot eba se p edem p ihl sit), , 16.30ñ18.30 h CAPOEIRA ñ brazilsk bojov tanec. Vöechny dìlny jsou zdarma! , 15ñ19 h JednodennÌ akce NA BETON na kterè se potkajì popul rnì aktivity pro mladè: Skeatboard ñ ËastnÌci si budou moci pod odborn m vedenìm zkusit jìzdu na skeatbordu. Aktivita probìh v pr bïhu celè akce. Street dance ñ TaneËnÌ dìlna, kr tk sestava tance street dance a hip hop. DÌlna probìh 15.30ñ16.30 a 17ñ18.00 hodin. V tvarn dìlna ñ dìlna zamï en na sprejov nì a malbu barvami na velkè sololitovè desky. TÈmatem k hovoru bude sezn menì mlad ch lidì s leg lnìmi plochami v BrnÏ. Aktivita probìh v pr bïhu celè akce. DJing ñ setk nì s vicemistrem republiky DJ Opia, uk zka djingu, moûnost zìsk nì odborn ch informacì. DÌlna probìh 16.30ñ17 a 17ñ17.30 hodin. Parkour ñ umïnì pohybu p i p ekon v nì p ek ûek. Dost v nì se p irozen mi pohyby jako je bïh, skok, lezenì co nerychleji z mìsta na mìsto. ProbÌh v pr bïhu celè akce. Akce je zcela zdarma! Minigolfové hřiště v Líšni Od p tku 1. kvïtna je zah jen provoz novèho minigolfovèho h iötï v LÌöni. H iötï nechala vybudovat St ednì odborn ökola a St ednì odbornè uëiliötï strojìrenskè a elektrotechnickè, v jejìmû are lu se h iötï nach zì. PodmÌnky provozu byly nastaveny tak, aby minigolf mohl slouûit ökole i öirokè ve ejnosti. Obdobn m zp sobem je eöen st vajìcì provoz p ilehlèho tenisovèho h iötï a pl novanèho vìce ËelovÈho sportovnìho h iötï s umïl m povrchem. Toto bude otev eno jiû od 1. Ëervna. MinigolfovÈ h iötï tvo Ì 18 kvalitnìch hracìch ploch. Kapacita je 40 hr Ë na h iöti, otev eno je dennï od 10 do 20 hodin. Objedn vky hry na telefonnìm ËÌsle nonstop. Moûnost obëerstvenì v mìstï. SpojenÌ tramvaj Ë. 8, trolejbus Ë. 25, 26, autobus Ë. 45, 79, zast vka NovolÌöeÚsk KADEŘNICE JANA, VALTICKÁ 15, TEL BIO PŘÍPRAVKY... TY ZA TO STOJÍŠ... POHODA U KÁVY J Práce na PC acezdomu.com. Tel HYPOTÉKY POJIŠTĚNÍ FONDY PENZIJNÍ FONDY STAVEBNÍ SPOŘENÍ Ludmila Slaběňáková, www. lsbmbrno.cz tel.: (O2), (T-Mobile), (Netbox) KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú öuplìky pod linku sk ÌÚky na mìru v mïna pracovnì desky Vrba , Dětské tábory sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarné, s flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 9 let. Tel: , PŮJČKY DO KČ. BEZ POTVRZENÍ PŘÍJMU! PENÍZE IHNED! D. Zhánělová tel Pron jem gar ûe, ulice éaroöick, vöe na d lkovè ovl d nì. Tel VymÏnÌm OB 5+1 na Vin. za OB 3+1. Tel Ml. p r koupì na Vin. byt, (s balkonem). Platba v hotovosti. Tel. SMS

11 Mezinárodní kuchyně na EZŠ DÏti od 1. aû do 5. t Ìdy vytvo ily spoleënou v stavu Mezin rodnì kuchynï. Na tèto v stavï m ûete najìt expon ty: K upavè tousty (1. A), JaponskÈ sushi (1. B), Zava eniny a muöle (2. A),»Ìnu (2. B), ItalskÈ tïstoviny (2. C), ävèdsk st l (3. A), V ni Asie (3. B), Pizzu (4. A), Italskou zmrzlinu (4. B), Kucha e (5. A). DÏti z druûiny vytvo ily: äpagety (D2), P rek v rohlìku a Hamburger (D3), Hranolky KFC (D4). M. DorÚ kov Chraňte oči svých dětí! Vzhledem k tomu, ûe se bïûnï neprov dïjì preventivnì prohlìdky, je d leûitè, aby rodiëe sami p ivedli dìtï vëas k oënìmu lèka i, zvl ötï pokud se oënì vady v rodinï vyskytujì. VöeobecnÏ platì, ûe ËÌm d Ìve se vada podchytì a zaëne lèëit, tìm vïtöì je nadïje na jejì zlepöenì, nïkdy i na plnè vylèëenì. Do öesti let probìh v voj zrakovèho org nu a v tomto obdobì je nutnè zrakovè vady podchytit a lèëit. NejËastÏjöÌ a nejz ludnïjöì dïtskou oënì vadou je tupozrakost, kter b v Ëasto spojena se öilh nìm nebo dioptrick mi vadami (ale m ûe se vyskytovat i bez nich). Rodina a okolì ani samotnè dìtï nemusì vadu zpozorovat, pokud nedojde k situaci, kdy je lepöì oko zakryto. äpatnè vidïnì odhalì vïtöinou aû odbornè vyöet enì. Zkouöka zrakovè ostrosti a jejì spr vnè provedenì je z kladnìm p edpokladem pro odhalenì zrakovè vady. Dovoluji si ze svè pïtadvacetiletè zkuöenosti oënì lèka ky a po patn ctiletè praxi na dïtskè oënì klinice upozornit, ûe tupozrakè dïti jsou mistry v öizenì vyöet ujìcìho person lu. Jsou si vïdomy toho, ûe jednìm okem vidì h e a nechtïjì, aby tento fakt vyöel najevo (znamenalo by to pro nï urëitè komplikace ñ noöenì br lì, ËastÏjöÌ kontroly u oënìho lèka e atd.). Proto se radïji dok ûì nauëit tabulku s pìsmeny zpamïti anebo p i vyöet enì si nepatrnï posunou ruëku p i ËtenÌ tak, ûe se dìvajì obïma oëima, a tak nïkdy nezkuöen vyöet ujìcì person l tento trik neprohlèdne. Nutno si uvïdomit, ûe nevylèëen tupozrakost znamen neschopnost prostorovèho vidïnì a praktickou jednookost, snìûenou moûnost profesnìho uplatnïnì, problèmy s pracì na poëìtaëìch, p i zìsk v nì idiëskèho pr kazu apod. MUDr. Marie Smrûov, oënì ordinace Velkopavlovick 25 Barevný den na EZŠ é ci i uëitelè oslavili p Ìchod jara a Velikonoce ve fialovèm. ProË? Jiû po öestè se totiû na naöì ökole uskuteënil Barevn den, kter se stal tradicì a p ipad vûdy na st edu p ed velikonoënìmi sv tky. Pro letoönì rok jsme zvolili fialovou barvu. Od r na ökola vypadala jako rozkvetl louka pln fialek. Kaûd mïl na sobï nïjak odïv Ëi doplnïk fialovè barvy. Uû se tïöìme na p ÌötÌ rok. A jak bude? Nechte se p ekvapit... Z. Matulov Před odjezdem na dovolenou Vzhledem k tomu, ûe se blìûì Ëas Ëast ch vìkendov ch pobyt na chat ch a chalup ch a pomalu p esto nezadrûitelnï se blìûì i Ëas dovolen ch, nastane obdobì, kdy byty a domy mnoh ch z v s na nïjak ten den osi Ì. Toho se tradiënï snaûì vyuûìt i zlodïji ñ byta i. K minimalizaci nebezpeëì, ûe po n vratu z vìkendu Ëi rekreace najdete sv j byt doslova vybìlen, je t eba dodrûovat nïkterè jednoduchè z sady: ï Nechlubte se sv mi majetkov mi pomïry. ï Nezve ejúujte odjezd p edëasnï. ï Uschovejte cennosti a doklady do bezpeënostnì schr nky nebo dom cìho trezoru. ï Zkontrolujte peëlivï okna a dve e, zda jsou po dnï zav enè. ï Uloûte ûeb Ìky a jinè n stroje, kterè by pachatel mohl pouûìt ke vloup nì do domu Ëi sklepa. ï Nezatahujte z vïsy, rolety Ëi ûaluzie. ï SvÏ te klìë od bytu nebo domu spolehlivèmu sousedovi nebo p ÌbuznÈmu, kter bude byt pravidelnï kontrolovat a vybìrat poötovnì schr nku. ï M ûete-li, vytvo te zd nì, ûe v bytï je st le nïkdo p Ìtomen, nap. s pouûitìm elektronickèho spìnacìho za ÌzenÌ, kterè automaticky rozsvìtì nebo zhasne svïtla. Mgr. ZdenÏk Nov k Tiskov odbor, MÏstsk policie Brno Kinderiáda 2009 Břeclav Kinderi da jsou atletickè z vody pro dïti druh ch a p t ch t Ìd z kladnìch ökol z»r. DÏtem nabìzejì moûnost sezn mit se s atletikou a ochutnat atmosfèru opravdov ch z vod. Druûstvo je tvo eno vûdy jednou dìvkou a jednìm chlapcem z 2. a 5. t Ìdy. Vöechny dïti bïûì sprint na 60 metr a d le je Ëek jedna technick disciplìna dle vïku. Druh ci sk ËÌ do d lky z mìsta, t eù ci h zì pln m mìëem, Ëtvrù ci h zì kriketov m mìëkem a p ù ci se na skok do d lky rozbìhajì.»ty i nejrychlejöì û ci na z vïr bïûì ötafetu. LetoönÌho jihomoravskèho kola se 14. dubna z Ëastnilo 31 z kladnìch ökol (z toho nïkolik sportovnï zamï en ch). Na rozdìl od loúskèho roënìku si naöe druûstvo v celkovèm po adì o stupìnek pohoröilo a skonëilo 19. Zato v kony nïkter ch jednotlivc stojì rozhodnï za zmìnku. ZejmÈna 3. mìsto Karla T my v hodu kriketov m mìëkem, ale takè 6. mìsta Tom öe Praxe ve skoku dalekèm z mìsta a Kl rky äeöulkovè v hodu kriketov m mìëkem. TakÈ naöe letoönì ötafeta byla o vìce neû vte inu rychlejöì neû ta loúsk. Vöem naöim mal m atlet m pat Ì dìk za vzornou reprezentaci ökoly. Tereza Zimov a Dagmar V gnerov Foto Mgr. Tereza Zimov 11

12 Letní tábor Záhada ztracené truhly D m dïtì DomeËek Brno-Vinohrady po d pro dïti od 6 do 12 let ve dnech ñ letnì t bor s n zvem Z hada ztracenè truhly. V RS ZahradiötÏ n s Ëek p tr nì tèmï detektivnì: kam zmizela tajemn truhla, co se v nì skr v a proë je d leûitè ji znovu najìt? KromÏ toho takè koup nì, v lety, hry, sportovnì a t bornickè dovednosti. Ubytov - nì je v chatk ch na louce u rybnìka uprost ed p Ìrody na éô rsku, Ëty l ûkovè pokoje, nutn vlastnì spacì pytel, strava 5 dennï, celodennì pitn reûim. Cena: 3800 KË pro Ëleny krouûk DomeËku, 4000 KË pro ostatnì, z loha 1500 KË p i pod nì z vaznè p ihl öky. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program a oddìlovè triëko. P ihl öky a informace: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, tel: Tábory na kolečkových bruslích HEPA in-line school Brno po d jiû druh m rokem oblìbenè p ÌmÏstskÈ t bory ñ In-line ökoliëka. T bory jsou urëeny dïtem od 6 do 12 let a probìhajì na asfaltovèm h iöti u b valè Zä Bzeneck 23, zast vka trolejbusu ËÌslo 26 ñ P lavskè n mïstì, kaûd t den hlavnìch pr zdnin. Cena je 2500 KË za pït dn. V cenï je zahrnuta v uka bruslenì, kaûd den obïd v restauraci, obëerstvenì a pitn reûim bïhem dne, pojiötïnì a z vïreën p rty. NabÌzÌme takè moûnost v hodnèho zakoupenì nebo zap jëenì dïtsk ch bruslì, chr nië a p ileb. VÌce informacì na naöem webu. Kontakt: Romana Niziolov Do dračího hnízda i na tábor P em ölìte, jak vaöim dïtem zpest it pr zdniny? Jak je vyt hnout z mïsta a nechat p iëichnout k tomu, co je skauting? Zkusit, jak p eûijì t den bez rodië? N ö t bor pro kluky a holky ve vïku 5ñ8 let, ve St lkovï u Slavonic (JiûnÌ»echy), t bo iötï Pod Hl skou, 6.ñ V m d odpovïô na tyto ot zky. VedoucÌ s pot ebnou kvalifikacì a mnohaletou zkuöenostì p ipravili pro dïti pestr a poutav program: t den ve spoleënosti drak a dalöìch tajemn ch postav i hry vöeho druhu ñ odpoëinkovè, z bavnè, rukodïlnè i napìnavè... T bor je po d n organizacì Skaut ñ Jun k, 2. st edisko DVOJKA Brno. VÌce informacì naleznete na cz/tabor. VedoucÌ t bora: Kamila Dufkov, , Native speaker na Mutěnické Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje dïtem poh dku O Kaöp rkovi ve st edu 6. kvïtna od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23, vstupnè 40 KË. Galerie DomeËku Do trv v stava dïtsk ch pracì ke Dni ZemÏ na tèma S Robinsonem na ostrovï. Od si m ûete p ijìt prohlèdnout souhrnnou v stavu pracì Ëlen v tvarn ch a keramick ch krouûk DomeËku. SrdeËnÏ v s zveme k n vötïvï kaûd pracovnì den od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin. Kurz pletenì koöìk DomeËek po d pro vöechny z jemce z ad staröìch dïtì a dospïl ch kurz pletenì z pedigu, kter povede profesion lnì koöìk ka, panì ÿezankov. Na zaë tku kurzu, kter trv Ëty i hodiny, si pro inspiraci prohlèdnete hotovè v robky a domluvìte se podle z jmu a schopnostì na vaöem fin lnìm v robku. Na konci si kaûd odnese hotov koöìëek, oöatku... S sebou budete pot ebovat: staröì ruënìk, n ûky nebo kleötiëky (musì p est ihnout öpejli), p ÌpadnÏ öìdlo. V cenï kurzu je veöker materi l ñ p ÌrodnÌ i barven pedig, p ekliûkovè dno, d evïnè kor lky. Kurz probïhne v sobotu 16. kvïtna od 9 do 13 hodin v DomeËku, Valtick 23. Cena je 380 KË a je pot eba se p ihl sit a zaplatit do Kurz se uskuteënì pouze p i naplnïnì minim lnï sedmi ËastnÌky. KVĚTEN V DOMEČKU Od 1. dubna majì û ci z kladnì ökoly MutÏnick moûnost rozöì it si svoje jazykovè schopnosti a zdokonalit si anglick jazyk. DÌky grantovèmu projektu Podpora zav dïnì systèm nov ch v ukov ch metod na Zä MutÏnick, kter je financov n z evropsk ch soci lnìch fond EU mohla ökola zamïstnat rodilèho mluvëìho. Ten vyuëuje nepovinn p edmït Anglick konverzace, kter je urëen vöem z jemc m z ad û k od 1. do 9. t Ìd. PhDr. Ivana Bielikov, koordin torka AJ Foto Ing. Stanislav L nsk P ihl sit se m ûete v kancel i DomeËku, Valtick 23, kde m me takè v robky k nahlèdnutì. Mistr svïta v DomeËku Od zaë tku tohoto ökolnìho roku nabìzì Dome- Ëek krouûky bojov ch umïnì pro dïti, kterè vede nïkolikan sobn mistr svïta v kickboxu Luk ö Wolf, kter je takè nositelem titul v jiu jitsu a ËÌnskÈm boxu.v uplynulèm mïsìci jste se mohli o tomto aktivnìm mladèm muûi, kter stìh neuvï itelnè mnoûstvì aktivit, doëìst nïkolikr t v dennìm tisku. Na konci b ezna se totiû vydal do britskèho Ipswichi na z pas o titul profesion lnìho mistra svïta. Ve dvan ctikolovè bitvï s obh jcem titulu Marlonem Huntem sice prohr l na body a titul nezìskal, ale p esto nem d vod b t nespokojen. Boj byl vyrovnan a podle slov L.Wolfa i jeho trenèra M. änèdara to rozhodëì nemïli lehkè. Uû nynì pom ölì n ö kickboxer na odvetu, kter by se mïla konat v»esku. Luk ö Wolf ûije sportem a p estoûe se pohybuje na öpici v oboru bojov ch umïnì a vïnuje spoustu Ëasu vlastnìmu trèninku, nezapomìn ani na v chovu dalöìch sportovnìch generacì a kromï kurz v DomeËku vyuëuje a trènuje na st ednì ökole v BrnÏ, vysokè ökole v Olomouci a ve sportovnìm klubu. Pop ejme tedy Luk öovi, aù se mu ve vöech aktivit ch da Ì, a n m vöem vìce takov ch zap len ch mlad ch lidì. I. Heindlov (Ëerp no z Ël nk MF Dnes) Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech N lezy odhozen ch injekënìch st ÌkaËek s jehlami Ke dvïma p Ìpad m n lezu odhozen ch pouûit ch injekënìch st ÌkaËek a jehel vyjìûdïli vinohradötì str ûnìci. T i kusy aplikaënìch pom cek byly 16. b ezna nalezeny na chodnìku v»ejkovickè ulici, dalöì Ëty i infekcì hrozìcì p edmïty hlìdka naöla 30. b ezna v ulici VÏstonickÈ. St ÌkaËky s jehlami poslèze hlìdka p evezla k odbornè likvidaci. NepouËiteln muû byl p istiûen p i kr deûi alkoholu za 830 KË Na svou nepouëitelnost doplatil 26. b ezna t iapades tilet BrÚan, kter byl p istiûen p i kr deûi zboûì v prodejnï v éaroöickè ulici. Z obchodu se pokusil odnèst bez placenì alkohol za vìce neû 830 korun. Jeho jedn nì si vöak vöimla ostraha, kter p ivolal str ûnìky. P ed nimi pak dotyën ukradenè zboûì vr til, z roveú vöak vyölo najevo, ûe podobnèho jedn nì se v minulosti jiû dopustil. Jelikoû o nïj z toho d vodu mïli z jem takè republikovì policistè, byl nenechav muû nakonec p ed n k dalöìmu eöenì Policii»R. Podez elè poniëenè vozidlo v»ejkovickè ulici Podez elèho vozidla si 22. b ezna veëer vöimla hlìdka mïstskè policie, kter projìûdïla»ejkovickou ulicì. Str ûnìci totiû zjistili, ûe zaparkovan fiat m rozbitè zadnì sklo, uvnit vozidla takè spat ili na podlaze leûìcì injekënì st ÌkaËku. Vzhledem k tomu, ûe majitele automobilu se nepoda ilo zkontaktovat, bylo dalöì öet enì p Ìpadu p ed no republikovè policii. RozlÌcen muû ude il svèho souseda pïstì do obliëeje Velmi nep ÌjemnÏ zaëal 3. dubna den pro jednadvacetiletèho obyvatele vinohradskèho sìdliötï. Ten zalarmoval str ûnìky s tìm, ûe byl r no u svèho bytu bezd vodnï napaden stejnï star m sousedem. Kdyû pr otev el bytovè dve e, st l za nimi muû ze sousedstvì, kter mu spìlal kv li dajnèmu ruöenì noënìho klidu a poslèze öokovanèho mladìka ude il pïstì do obliëeje. Hluk na chodbï vyburcoval dalöìho obyvatele domu, kter oba od sebe odtrhl a pop el, ûe by napaden BrÚan noënì klid ruöil. P ed p Ìjezdem hlìdky odeöel toënìk pryë. Cel incident tak bude mìt dohru p ed p estupkovou komisì. Str ûnìci se slaúovali do bytu, kde z stal uzav en mal chlapec SlaÚovat do bytu v n jemnìm domï ve ValtickÈ ulici museli v 7. b ezna dopoledne str ûnìci Jednotky operativnìho z sahu (JOZ) potè, se nedopat enìm t icetiletè matce zabouchly dve e bytu, ve kterèm z stal jejì jeden ctimïsìënì syn. HlÌdka vyslan na mìsto operaënìm st ediskem MP slyöela p es dve e bytu pl Ë dìtïte, jeho maminka mïla znaënou obavu o zdravì a ûivot chlapeëka. Vzhledem k tomu, ûe se do bytu nebylo moûnè dostat jinak, musela JOZ z bytu sousedky, kter bydlì o patro v öe, slanit za pomocì soupravy pro v ökovè pr ce otev en m oknem do loûnice a potè se str ûnìci dostali do kuchynï bytu, kde u sk ÌÚky s n dobìm nalezli plaëìcìho syna. Ten byl rozruöenè mamince v po dku a bez zranïnì p ed n. Mgr. ZdenÏk Nov k tiskov odbor, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

SMĚRNICE č. 11/2011 kterou se stanoví pravidla pro výkon služby Operačního střediska MP. Hlava I.

SMĚRNICE č. 11/2011 kterou se stanoví pravidla pro výkon služby Operačního střediska MP. Hlava I. SMĚRNICE č. 11/2011 kterou se stanoví pravidla pro výkon služby Operačního střediska MP Hlava I. Čl. I Pojmy (1) Operační středisko je režimové pracoviště, kde není možný přístup nepovolaných osob (2)

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás tímto vyzývá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání n a b í d k y na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 4. 4. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 (mat. č. 123/2016) Usnesení č. 115/2016 účetní závěrku

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Zápis č. 48/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 11.3.2014

Zápis č. 48/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 11.3.2014 Zápis č. 48/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 11.3.2014 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová Omluveni: E.Šonková, P.Janouš Zasedání

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2012

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2012 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 4. ledna 2012 ad 1) informaci o splnění všech úkolů z minulých zasedání ad 2) informaci o vyhlášení platnosti obnovení operátu. Pro občany tím

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2016

V Ř E S K O V Á K březen 2016 V Ř E S K O V Á K březen 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od 10.4. budou v platnosti tři nové obecní vyhlášky, č.1 o místním poplatku ze psů, č.2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE. ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Pro vnitřní potřeby ČSNS zpracovali:

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE. ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Pro vnitřní potřeby ČSNS zpracovali: HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ, z.s. (dále jen ČSNS) Kontakt: Platnost od 1. ledna 2016 Aktualizace: 21. ledna 2016 Adresa: Český svaz neslyšících sportovců, z.s. Střední novosadská

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Strážní řád (Směrnice pro výkon služby ostrahy objektu Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Rektorátu MU na Žerotínově nám.

Strážní řád (Směrnice pro výkon služby ostrahy objektu Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Rektorátu MU na Žerotínově nám. Příloha č. 1 Strážní řád (Směrnice pro výkon služby ostrahy objektu Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Rektorátu MU na Žerotínově nám. 9) I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice pro výkon služby

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 14996/13-167

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití,

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

Z á p i s. z 35. jednání Rady města konané 13. 5. 2009 v Plasích

Z á p i s. z 35. jednání Rady města konané 13. 5. 2009 v Plasích Z á p i s z 35. jednání Rady města konané 13. 5. 2009 v Plasích Přítomni: Mgr. Hurt - starosta Karel Mařík radní Ing. Václav Gross radní Mgr. Markéta Lorenzová radní Omluven: Václav Šiml místostarosta

Více