Jak se změnily Vinohrady DUBEN Školní psycholog a rodiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče"

Transkript

1 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). 64 DUBEN 2010 Hejtman JihomoravskÈho kraje Michal Haöek s vinohradsk starostou Ji Ìm»ejkou p i hojnï navötìvenè besedï s obëany v s le ve VÏstonickÈ ulici. Setk nì se uskuteënilo ve st edu 3. b ezna V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jaro se jiû snad opravdu usadilo i na naöich Vinohradech. Po ned vnè öedi vinohradskèho plenèru nast v skuteën renesance vinohradsk ch ulic. ZelenÏ bude viditelnï p ib vat a tv e n s, VinohraÔan, se budou pod st le vïtöìm p Ìvalem sluneënìch paprsk rozjasúovat. Vöak jiû bylo naëase! KromÏ jara zavìtal na Vinohrady takè hejtman JihomoravskÈho kraje Michal Haöek. Zn me se spolu drahnou dobu, jsme p telè, leë vytìûen hejtman byl nucen k mè nelibosti n vötïvu naöì obce odkl dat. Ve Ëtvrtek 3. b ezna v odpolednìch hodin ch vöak na Vinohrady p ijel. N vötïva byla srdeën a mìsty neform lnì, jak to mezi p teli b v. SpoleËnÏ jsme probrali nïkterè ot zky t kajìcì se problèm Vinohrad a v chodnì Ë sti Brna v bec a potè jsme spolu s panem hejtmanem absolvovali besedu s obëany v s le domova senior na VÏstonickÈ ulici. Diskuze probìhala naprosto spont nnï, otev enï a p telsky. Z tohoto setk nì m m velmi dobr pocit. Hejtman Michal Haöek, kter byl na Vinohradech naposledy p ed dvïma lety, ocenil zelen habitus naöì mïstskè Ë sti, tedy rozs hlou v sadbu zelenï, regeneraci panelov ch obecnìch i druûstevnìch dom a p islìbil naöì obci pomoc a n klonnost JihomoravskÈho kraje. Na Vinohradech se hejtmanu Michalu Haökovi lìbilo. Pokud mu Ëas dovolì, p ijde na kvïtnov vinohradsk koöt a z ejmï takè v nïkter podzimnì den, kdy bychom uspo - dali dalöì diskusnì setk nì s obëany. Na p esnèm termìnu se jeötï dohodneme. Ono dalöì setk nì VinohraÔan s panem hejtmanem jiûnì Moravy Michalem Haökem by se odehr lo tentokr t v naöem spoleëenskèm s le. V ûenì VinohraÔanÈ. HodnÏ V s se na mne od zaë tku roku obracelo s dotazy i se û dostmi, zda je moûnè z Ìdit v naöì obci automat na mlèko. Tito lidè, kup Ìkladu panì Riskov, Ëi panì äenky Ìkov a dalöì mne inspirovali. A tak jsem podstoupil nelehkou cestu, chcete-li pouù, za ÑmlÈkomatemì. Poda ilo se mi kontaktovat firmu, kter mlèko tìmto zp sobem jiû distribuovala p ed n kupnìm centrem Olympie a poda ilo se mi dojednat instalaci obdobnèho za ÌzenÌ na Vinohradech. Proces to nebyl, vï te mi, nikterak jednoduch, leë poda ilo se. V pondïlì 15. b ezna byl automat instalov n na n mïstìëku mezi OC1 a OC2 a jeötï tèhoû dne byl spuötïn jeho provoz. Velkou motivacì p i zajiötïnì automatu na mlèko mi byly t i hlediska ñ z jem mnoha lidì z Vinohrad o ËerstvÈ mlèko, za druhè jist pomoc naöim zemïdïlc m, kte Ì tìmto zp sobem na produkci mlèka koneënï neprodïl vajì a za t etì se touto cestou do naöich vinohradsk ch dom cnostì dostane ËerstvÈ, nezpracovanè mlèko za pomïrnï rozumnou cenu sedmn cti korun. Z tohoto plnotuënèho mlèka si m ûeme doma za pouûitì p Ìsluön ch l tek p ipravit jogurt, podm slì, tvaroh Ëi s r. Pot ebnè propriety (suöinu, kvasinky a podobnï) budeme moci podle sdïlenì z stupc dod vajìcì firmy v brzkè dobï zakoupit takè v onom vinohradskèm ÑmlÈkomatuì. MlÈko, kterè si v automatu kupujeme, je p iv ûeno z jihomoravskè obce (PokraËov nì na stranï 3) Jak se změnily Vinohrady Je to p ibliûnï t i a p l roku, kterè uplynuly od doby, kdy se m m tu Ëest b t souë stì t mu, kter pracuje pro vinohradskè obëany. St lo by za to se asi chvilku pozastavit a poohlèdnout se, jak se za tuto dobu Vinohrady zmïnily. PodÌvejme dnes na tu nejz kladnïjöì oblast ûivota, to je na bydlenì. DomnÌv m se, ûe se asi nenajde nikdo, kdo by si nevöimnul, jak se v poslednìch letech jednotlivè domy p Ìmo rozz ily nov mi barvami na zateplen ch fas d ch. VelkÈ mnoûstvì dom, byù jsou jeötï i nezatepleny, m vymïnïn okna. Tato Ëinnost probìh nejenom na domech, kterè jsou ve vlastnictvì mïstskè Ë sti, ale zateplujì se i domy druûstevnì, kter ch jsou na Vinohradech p ibliûnï dvï t etiny. VÏnujme se dom m, kterè jsou ve vlastnictvì mïstskè Ë sti. Zde zateplenì probïhlo ve dvou etap ch (ta druh se v souëasnosti dokonëuje). MyslÌm si, ûe stavebnì spoleënosti odvedly velice dobrou pr - ci. O tom, jakou finanënì z tïûì toto zateplenì je, hovo Ì n sledujìcì ËÌsla. Za tèmï Ëty i roky bylo prostavïno vìce neû Ëtvrt miliardy korun. TakovÈto finanënì prost edky mïstsk Ë st nemohla uhradit najednou z vlastnìch zdroj. Z tohoto d vodu jsme si pro tuto akci vzali dva dlouhodobè vïry ve v öi p ibliûnï 130 mil korun. A od MÏsta Brna jsou zìskali dotaci tèmï 70 milion korun. Zb vajìcì finance jsme vzali z naöeho rozpoëtu. Nemohu vöak zapomenout, ûe za finance poskytnutè z vïru, musìme zaplatit roky. Ty dosahujì celkovè v öe 40 milion, kterè bychom museli hradit z naöich zdroj. Zde se n m poda ilo zìskat dotace z programu Panel. Tato dotace n m p inesla hradu p ibliûnï t i Ëtvrtin rok. Jak vypl v z v öe uveden ch dk, jsou naöe investice do zv öenì kvality bydlenì obrovskè. Pro uûivatele naöich byt vöak jsou investice do zateplenì obrovsk m p Ìnosem. Nedoölo totiû jen ke zv öenì kvality bydlenì. UûivatelÈ byt, jak m m ovï eno od ady z nich, mnohdy p es zimu mohou podstatnï mènï topit (mnohdy k tomu staëì jen stupaëky) a tìm p dem öet Ì na n kladech na vyt pïnì. To, ûe uûivatel m naöich byt z st vajìcì jejich penìze v jejich penïûenk ch, povaûuji za obrovsk p Ìnos. Abychom spory obëan jeötï vìce posìlili, provedli jsme ve vöech bytech osazenì pomïrov ch mï i- Ë, ËÌmû jsme zv öili podìl odpovïdnosti uûivatel byt za nepl tv nì teplem. DalöÌ oblastì, kam jsme v uplynul ch letech zamï ili naöi pozornost, bylo a je eöenì dluh na n - jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm byt. KaûdodennÌ mravenëì pracì adnìk vinohradskè radnice se poda ilo poëet dluûnìk snìûit z p ibliûnï 250 na polovinu. Adekv tnìm zp sobem klesla i celkov dluûn Ë stka. DrobnÌ dluûnìci jsou eöeni pr bïûnï a da Ì se postupnï eöit i velkè dluûnìky, u kter ch jejich dluhy dosahovaly statisìcov ch hodnot.»innost je to opravdu mravenëì a Ëasto velice nep Ìjemn, ale prov dït se musì. ProË by mïli ti odpovïdnì Ñb t bitiì za neplatiëe. PenÌze, jak vypl v z daj, kterè jsem uvedl ve spojitosti s postupn m dokonëov nìm zateplenì naöich dom, opravdu pot ebujeme. (PokraËov nì na stranï 3) Školní psycholog a rodiče Od z Ì loúskèho roku na Zä MutÏnick pracuje ökolnì psycholog. V r mci spolupr ce ökoly s rodiëi byla rodië m nabìdnuta sèrie p edn öek z oblasti dïtskè psychologie. Jako prvnì se uskuteënila p edn öka na tèma Cesta k lepöì komunikaci nejen v rodinï, kter u rodië vzbudila velk ohlas a z - jem o dalöì tèmata. V mïsìci dubnu a kvïtnu pl nujeme setk nì s rodiëi na tato tèmata: Vliv rodië a sourozenc na naöi osobnost, Ach ten strach a Jsou dïti naöim zrcadlem? VÏ Ìme, ûe tato setk nì budou stejnï spïön jako to vodnì. Mgr. Ivana HavlÌËkov, ökolnì psycholog Zä MutÏnick

2 Z XV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 8. března 2010: Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozbory hospoda enì a n vrhy na p idïlenì zlepöenèho v sledku hospoda enì do fond za rok 2009 pro Zä MutÏnick 23 do RF ve v öi KË, do FO ve v öi 7480,90 KË, Mä Bo etick 7 do RF ve v öi ,97 KË, do FO ve v öi KË, Mä SNÃHURKA, Bo etick 26 do RF ve v öi 90 KË, Mä Pruö neck 8, do RF ve v öi 8601,71 KË, Mä Velkopavlovick 15 do RF ve v öi ,81 KË, do FO ve v öi KË; ñ rozpoëty na rok 2010 podle p edloûenèho materi lu pro Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHURKA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ rozbor hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za rok 2009 a n vrh na p idïlenì hospod skèho v sledku KË do rezervnìho fondu; ñ rozpoëet p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC na rok 2010 dle p iloûenèho materi lu. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ se svï enìm tohoto majetku: 1 ks kopìrovacì stroj Toshiba v hodnotï KË, 1 ks PC v hodnotï KË, 1 ks elektrick hoblìk v hodnotï 4491 KË, 3 ks cirkulaënì Ëerpadlo v celkovè hodnotï KË, 1 ks molitanov stavebnice v hodnotï 6200 KË, 3 ks molitanov sedacì sestava v hodnotï KË a 3 ks sk ÌÚ v celkovè hodnotï KË k hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizaci Zä MutÏnick 23. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 1; ñ pod nì û dosti o dotaci na akci StavebnÌ pravy Z kladnì ökoly MutÏnick ñ etapa III. ñ StavebnÌ pravy uëebnovèho pavilonu (vnit nì Ë st) z IntegrovanÈho programu rozvoje mïsta Brna II ñ ROP JV. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna nabytì pozemku p. Ë. 7623/116 v k.. éidenice do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna svïit pozemek p. Ë. 7641/1 k.. éidenice vëetnï obsluûnè komunikace do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit do p Ìlohy vyhl öky Ë. 17/2005 mìsto P lavskè n mïstì 2a ñ 15; Ëas pohostinsk za ÌzenÌ, restauraënì zahr dky poñne od do hodin; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit n vrh obecnï z vaznè vyhl öky, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 8/2008 o mìstnìch poplatcìch; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit n vrh obecnï z vaznè vyhl öky, kterou se mïnì obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 9/2008 o regulaci provozu v hernìch hracìch p Ìstroj ; ñ RadÏ m. Brna a Zastupitelstvu m. Brna schv lit pod nì û dosti o dotaci z JihomoravskÈho kraje na polymerovè kluziötï v m. Ë. Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovì: ñ v öi mïsìënì odmïny neuvolnïnè mìstostarostce m. Ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ mïsìënì odmïnu za v kon funkce Ëlena Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady Janu Bart Úkovi a Svatoplukovi Bedn ovi s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit d m Bzeneck 15 do seznamu dom doporuëen ch k prodeji. Na Vinohradech bude zkušební sčítání lidí, domů a bytů SËÌt nì je zvl ötnì statistickè zjiöùov nì, p i nïmû jsou k jednomu okamûiku zjiötïny daje o obyvatelstvu, jeho demografick ch, soci lnìch a ekonomick ch charakteristik ch, dom cnostech, rovni bydlenì struktu e domovnìho a bytovèho fondu na zemì st tu. Jedn se o tzv. vyëerp vajìcì, tedy plnè öet enì. PoslednÌ sëìt nì v»r probïhlo v roce SËÌt nì lidu, dom a byt pl novanè na rok 2011 je souë stì celosvïtovèho programu populaënìch a bytov ch cens koordinovanèho OSN. Pro ËlenskÈ zemï EvropskÈ unie je stanovena povinnost poskytnout daje za rok 2011 na ÌzenÌm EvropskÈho parlamentu a Rady EU. Tato na ÌzenÌ stanovì povinnost Ëlensk m zemìm poskytnout vymezen okruh daj o obyvatelstvu, bytech a domech. V souëasnè dobï se blìûì termìn provedenì tzv. zkuöebnìho sëìt nì lidu, dom a byt, p i kterèm budou ovï eny a otestov ny jednotlivè f ze sbïru a zpracov nì dat v r mci tohoto v znamnèho öet- enì. OvÏ ovat se budou i nïkterè novè postupy v r mci sëìt nì, k nimû pat Ì nap. vyuûìv nì administrativnìch registr a evidencì pro p edvyplnïnì dostupn ch daj a poprvè takè moûnost vyplnit sëìtacì formul e v elektronickè podobï. Rozhodn m okamûikem pro provedenì tohoto zkuöebnìho sëìt nì je p lnoc z 16. na 17. dubna Pro zkuöebnì sëìt nì bylo v r mci celè repub- UpozorÚujeme obëany na pl novanè blokovè ËiötÏnÌ v m. Ë. Brno-Vinohrady. V p edstihu 7 dnì budou nìûe uvedenè lokality oznaëeny p enosn m dopravnìm znaëenìm s dodatkov mi tabulkami s uvedenìm dne, hodiny prov dïnì blokovèho ËiötÏnÌ. é d me obëany, aby ve svèm vlastnìm z jmu respektovali doëasnï umìstïna dopravnì znaëenì a sv vozidla v uveden ch dnech zaparkovali mimo ËiötÏnÈ lokality. V r mci blokovèho ËiötÏnÌ je vlastnìkem komunikacì tj. BrnÏnsk mi komunikacemi, a. s., smluvnï zajiötïn odtah silniënìch vozidel, kterè budou br nit dnèmu vyëiötïnì komunikacì komunikace Bzeneck vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Pruö neck vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace»ejkovick vëetnï parkoviöù liky vybr no 200 tzv. sëìtacìch obvod v 80 mïstech a obcìch. Mezi nimi je i mïstsk Ë st Brno-Vinohrady a v nì 2 sëìtacì obvody vymezenè ulicemi Bo etick a VÏstonick. ZkuöebnÌ sëìt nì probïhne v budov ch s popisn m ËÌslem: 4133 Bo etick Bo etick Bo etick Bo etick Bo etick VÏstonick 22 (gar ûe) SËÌtacÌ formul e dodajì osobnï do jednotliv ch dom cnostì v obdobì mezi 6. a 16. dubnem sëìtacì komisa i (ve vïtöinï p Ìpad to budou poötovnì doruëovatelè nebo jinì zamïstnanci»eskè poöty, s. p.). ÿada ot zek ve sëìtacìch formul Ìch jiû bude p edvyplnïna daji, kterè jsou dostupnè z administrativnìch zdroj ñ registr a evidencì. To se v û dnèm p ÌpadÏ net k osobnìch daj, neboù jde o d vïrnè informace. SamotnÈ sëìt nì se prov dì vyplnïnìm daj do formul, pop ÌpadÏ kontrolou spr vnosti p edvyplnïn ch daj a jejich opravou, pokud jsou chybnè nebo nep esnè. Na zp sobu odevzd nì vyplnïn ch formul se dom cnost domluvì se sëìtacìm komisa em. SËÌtacÌ formul e lze vyplnit i elektronicky a odeslat»s p es internet nebo prost ednictvìm datovè schr nky. P Ìstup k elektronick m formul m a podrobn n vod, jak si Termíny blokového čištění na Vinohradech v dubnu p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok komunikace P lavskè n mïstì za objekty OCñ01, OCñ02, parkoviötï a odstavnè plochy kolem vìce- ËelovÈho objektu P lavskè n m. 12, 13, 14, 15 (OCñ03), parkoviötï p ed domy P lavskè n mïstì 6ñ9, parkoviötï u vyhlìdky, parkoviötï p ed objektem Velkopavlovick 25, komunikace Valtick vëetnï parkoviöù p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok komunikace Blatnick vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace VlËnovsk vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Tvrdonick vë. odstavn ch p i jejich uûitì poëìnat, lze nalèzt na internetovè str nce kterou provozuje»esk statistick ad. Ochrana vöech daj bïhem jejich vyplúov nì i odesìl nì je zajiötïna pokroëil mi technologiemi. ElektronickÈ formul e öet Ì Ëas a n klady na zpracov nì dat. Vöechny daje zjiöùovanè p i zkuöebnìm sëìt nì podlèhajì p ÌsnÈ ochranï dat podle z kona o sëìt nì lidu, dom a byt, z kona o ochranï osobnìch daj a p Ìsluön ch p edpis EvropskÈ unie. daje mohou b t vyuûity v hradnï ke statistick m Ëel m. SËÌtacÌ komisa i a vöechny dalöì osoby, kterè se podìlejì na sbïru a zpracov nì daj, p edloûili v pis z rejst Ìku trest a sloûili z konem p edepsan pìsemn slib mlëenlivosti o vöech skuteënostech, o nichû se v souvislosti se sëìt nìm dozvïdïli. Povinnost mlëenlivosti je ËasovÏ neomezen. Tyto osoby jsou rovnïû povinny dodrûovat vöechna opat enì k tomu, aby nedoölo ke ztr tï, odcizenì, zniëenì, neopr vnïnè manipulaci nebo nahlìûenì neopr vnïn ch osob do vyplnïn ch sëìtacìch formul. Ëast na zkuöebnìm sëìt nì lidu, dom a byt je dobrovoln. VyplnÏnÌm formul vöak obëanè p ispïjì ke zd rnè p ÌpravÏ celost tnìho sëìt nì v roce 2011.»esk statistick ad p edem dïkuje vöem obëan m za ochotu a Ëas, kter budou vyplnïnì formul vïnovat. ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace MutÏnick, vë. parkoviöù p ed domy, komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok a odstavnèho parkoviötï MutÏnick, odstavnè parkoviötï nad supermarketem BILLA komunikace u gar û. blok p i komunikaci éaroöick, parkoviötï p ed domy P lavskè n m. 1, 2 a parkoviötï p ed Domem sluûeb, komunikace RÈvov komunikace Velkopavlovick, vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Mikulovsk, vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Bo etick, vë. parkoviöù p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar - ûov ch blok. 2

3 (DokonËenÌ ze strany 1) Dambo ice. Mezi devïtadvaceti brnïnsk mi mïstsk mi Ë stmi byl vinohradsk ÑmlÈkomatì zaveden jako prvnì, pokud bychom nepoëìtali prodej mlèka u n kupnìho centra Olympie. A jeötï jednu informaci. MlÈko na doporuëenì prodejc p eva ujte. Toû alespoú tolik k mlèk renskè novince na Vinohradech. U n s v obci ovöem nepijeme toliko mlèko. Jsme vina skou obcì s vinohradem, s vina skou tradicì i ambicì a s tradiënìm vinohradsk m koötem, kter se letos uskuteënì v sobotu 8. kvïtna. P Ìprava XVIII. roënìku vinohradskèho koötu vìn je v plnèm proudu. S editelem kulturnìho centra Liborem ätursou jsem v r mci zajiöùov nì vzork vìn navötìvil v mïsìci b eznu sluön poëet v znamn ch i mènï zn m ch vina sk ch obcì, kde jsme s mìstnìmi vina i a starosty dohodli dod nì vzork vìn pro n ö koöt. Zastoupena bude cel jiûnì Morava a Vy, kte Ì p ijdete, ochutn te vìna z BluËiny, HustopeËÌ, éidlochovicka, Rajhradu, z jezdu u Brna, z MutÏnic,»ejËe,»ejkovic, Klobouk u Brna, Bo etic, ze Str ûnice, SudomÏ ic, Petrova, Valtic, HornÌch a DolnÌch VÏstonic, z Mikulova, z Blatnice pod svat m AntonÌnkem, z Bzence, z Tvrdonic, RatÌökovic, z Pruö - nek, z Lanûhota a VlËnova, ze éaroöic, z Velk ch BÌlovic a z ejmï jeötï z dalöìch obcì. KulturnÌ z ötitu nad letoönìm osmn ct m roënìkem vinohradskèho koötu p ijala v znamn folklûrnì obec RatÌökovice. Nebude tedy chybït cimb lov muzika, zpïv a tanec ratìökovickè krojovanè chasy a tamïjöìch pïveck ch sbor. NezapomeÚte si tedy, v ûenì VinohraÔanÈ, do kalend e k sobotï 8. kvïtna poznamenat: XVIII. vinohradsk koöt, zah jenì v deset hodin dopoledne. V ûenì spoluobëanè. V tïchto dnech jiû nejmladöì naöi obyvatelè z pln ch sil vyuûìvajì zrenovovanè h iötï BarevÚ k p i MutÏnickÈ ulici. Pro naöe nejmenöì bylo h iötï otev eno v p edposlednìm t dnu mïsìce b ezna. Na slavnostnì otev enì onoho Jak se změnily Vinohrady (DokonËenÌ ze strany 1) D leûitou vïcì je i drûba bytovèho fondu. Ta je pr bïûnï hrazena z financì, kterè vybereme na n jemnèm. Za p Ìnos povaûuji to, ûe dodavatelsk firma si nem ûe b t jista tìm, ûe pr ci m zajiötïnu jednou pro vûdy. Proto bylo jiû v roce 2007 provedeno v bïrovè ÌzenÌ a byl zredukov n poëet servisnìch firem na polovinu. Po provedenèm v bïrovèm ÌzenÌ se smlouva uzavìr na rok s moûnostì roënì obce. Potom je novè v bïrovè ÌzenÌ. TakovÈ parametry smlouvy jednoznaënï vedou firmu k vyööì kvalitï pr ce. Obdobn m zp sobem p ipravujeme i reorganizaci klidov ch pracì. Neopomenuteln m faktorem ovlivúujìcìm bydlenì, jsou vlastnì uûivatelè byt. Zde m ûeme kvalitu bydlenì z sadnìm zp sobem eöit vöichni. A ûe kaûd z n s m jin pohled na tuto oblast, mohu potvrdit. VidÏl jsem adu byt na Vinohradech. NÏkterÈ jsou vyöúo enè a vyöperkovanè, jinè vybydlenè. V obou p Ìpadech vöak jsou naöì vizitkou. PotÏöujÌcÌ snad je skuteënost, ûe tïch vybydlen ch je podstatnï mènï. NesmÌm zapomenout jeötï na jednu skupinu naöich dom. Jsou to ty, kterè nebyly za azeny do regenerace ñ tedy neprov dìme na nich zateplenì. Tyto domy byly na z kladï pr zkum proveden ch v minulosti zahrnuty do privatizace. Do seznamu dom urëen ch k privatizaci byla v minulosti zahrnuta p ibliûnï t etina naöeho bytovèho fondu. Je potïöujìcì, ûe se privatizaci bytovèho fondu (prov dì ji MÏsto Brno) poda ilo rozebïhnout. Nebudu zabìhat do dalöìch podrobnostì a veökerè Ëinnosti nebudu dalöìm textem znep ehledúovat. MyslÌm si vöak, ûe v oblasti bydlenì postoupily Vinohrady na poslednì roky mìlov m krokem vp ed. Jako vinohradsk patriot jsem p esvïdëen o tom, ûe Vinohrady jsou dobrou adresou a je t eba, abychom vöichni dïlali vöe pro to, aby tou dobrou adresou byly i v budoucnosti. Jak se Vinohrady mïnì v dalöìch oblastech, tak o tom zase p ÌötÏ. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta M» Brno-Vinohrady V ûenì vinohradötì spoluobëanè... dïtskèho hernìho r je jsem pozval v znamnou jihomoravskou osobnost a souëasnï i svèho dlouholetèho kamar da a p Ìtele Vinohrad Bohuslava Sobotku, exministra financì, poslance a p edsedu rozpoëtovèho v boru Parlamentu»eskÈ republiky. 20. b ezna v pravè poledne jsme s panem poslancem Sobotkou h iötï prohlèdli a slavnostnï otev eli ñ pro nejmladöì obyvatele Vinohrad. Exministru Sobotkovi se nov hernì dïtsk ÑarÈnaì velmi zamlouvala, zejmèna ocenil rozmanitost hracìch prvk a coby Moravan z libnï spoëinul pohledem na vymalovanè jihomoravskè vesniëce. Sl vek Sobotka je takè Ëlenem obecnìho zastupitelstva ve SlavkovÏ u Brna, kde bydlì. Jak poznamenal, naöe h iötï se m ûe st t pro SlavkovskÈ inspiracì. Ocenil takè, ûe jeho v stavbu v hodnotï p ibliûnï Ëty miliûn korun jsme hradili p ev ûnï ze st tnìch dotacì. Informace o akcích Senior klubu ZaË tek b ezna byl v Senior klubu ve znamenì zajìmav ch akcì. V ter 2. b ezna E. éaludov sezn mila p ÌtomnÈ s vybran mi ûidovsk mi povìdkami a jejich poetikou a n sledujìcì ter MUDr. KoËÌ vystoupil a besedoval se seniory na tèma UmÏnÌ st rnout. Mezi tïmito vystoupenìmi probïhla 4. b ezna akce, na kterou se vöechny seniorky uû delöì dobu tïöily ñ p ipomenutì Mezin rodnìho dne ûen. P ÌjemnÈho spoleëenskèho posezenì se zpïvem a u sklenky vìna, k vy a z kusku se z Ëastnil rekordnì poëet 60 ûen vëetnï t Ì vozìëk ek a vozìëk - e, jejichû pohodu zajiöùovali hudebnìm doprovodem p novè VaÚura a T as k a obsluhov nìm Ñna placeì p novè HodboÔ a Sedl, kte Ì n slednï prok zali (za p trav ch zrak p Ìtomn ch kucha- ek) schopnost i sklidit, um t a uklidit pouûitè n - dobì (bez ztr ty skleniëky Ëi talì ku). KytiËka karafi tu, darovan p i odchodu kaûdè z p Ìtomn ch ûen E.»tvrteËkovou (za pracujìcì muûe), pak byla z vïreënou t eöniëkou na dortu za cel m p Ìjemn m a pohodov m odpolednem. P i tèto p Ìleûitosti je vhodnè p ipomenout i dlouhodob seri l cestopisn ch p edn öek spojen s promìt nìm a doplúov nìm osobnìch z ûitk, kterè uû nïkolik let pro Ëleny klubu pravidelnï p ipravuje E. Vackov, v minulosti i s p ispïnìm svèho manûela. P ijôte i Vy se mezi n s p i naöich akcìch pobavit a rozpt lit a nav zat nov p telstvì. Eliöka»tvrteËkov, LudÏk HodboÔ Pan p edseda rozpoëtovèho v boru vì, co Ìk. Jeho znaën m p iëinïnìm, v dobï, kdy zast val post ministra financì, jsme nap Ìklad dostavïli objekt OC 2 s dneönìmi byty, prodejnou Albert a uskuteënili adu dalöìch akcì. Jak jsem jiû uvedl. Poslanec a exministr financì Bohumil Sobotka je velk m p Ìtelem Vinohrad a hodl naöì obci pomoci i v budoucnu. MÈ pozv nì na vinohradsk koöt bez v h nì p ijal. OstatnÏ na Vinohrady i naöe koöty vìn jezdì Ëasto, coû mohu potvrdit a takè k n m jezdì r d, jak s m uvedl. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji v m ni- ËÌm neruöenè, proslunïnè a pohodou prolnutè jarnì dny a t dny a tïöìm se na setk nì s V mi na XVIII. vinohradskèm koötu jihomoravsk ch vìn. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Bohumil Sobotka se starostou Vinohrad»ejkou p i prohlìdce a otev enì rekonstruovanèho dïtskèho h iötï p i ulici MutÏnick dne 20. b ezna letoönìho roku 3

4 ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose poskytuje dlouhodobè, systematickè a komplexnì vzdïl v nì v jednotliv ch umïleck ch oborech. Jiû po adu let nabìzì dïtem kvalitnì a smysluplnè tr venì volnèho Ëasu, umoûúuje rozvìjet individu lnì schopnosti a talent, zìsk vat praktickè zkuöenosti a dovednosti. D v prostor pro z bavu a pouëenì. Podchycuje talentovanè û ky od p edökolnìho vïku aû po dospïlè studenty. PravidelnÏ a dlouhodobï spolupracujeme s mate sk mi a z kladnìmi ökolami v mïstskè Ë sti Brno-éidenice a Brno- Vinohrady. Formou talentov ch pr zkum, prov dïn ch v tïchto institucìch naöimi kvalifikovan mi uëiteli jednotliv ch umïleck ch obor, se zab v me z jmem, schopnostmi a umïleck m nad nìm dïtì. O v sledku pr zkumu informujeme p Ìsluönou ökolku, ökolu a rodiëe, jejichû dïtem doporuëujeme z kladnì umïleckè vzdïl nì. V obdobì mïsìc dubna a kvïtna obdrûì let ky Talentové průzkumy učitelů ZUŠ s konkrètnìmi praktick mi informacemi o moûnostech studia v jednotliv ch oborech, z pisu a dalöìmi vïcn mi pozn mkami. Moûn si pr vï nynì kladete ot zku, m -li v znam se v souëasnè dobï plnè neust l ch zmïn, rychlèho ûivotnìho tempa, d razu kladenèho na v kon, racionalitu a technickè znalosti, zab vat umïnìm. Pokud jste si na svou ot zku odpovïdïli z jakèhokoli d vodu kladnï, m u n s vaöe dìtï moûnost zab vat se umïnìm nejen v roli p Ìjemce, ale takè aktivnï rozvìjet svè individu lnì schopnosti, t Ìbit smysl pro estetickè kvality a utv et si kladn vztah k v znamnè oblasti lidskè kultury. VhodnÈ a nen silnè zapojenì umïnì do v chovy p in öì mnohou kvalitu a ovlivúuje osobnostnì v voj. TÏöÌme se na ty z v s, kte Ì m te z jem se spoleënï se sv mi dïtmi touto cestou vydat. Jana Blaûkov, uëitelka v tarnèho oboru ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose Příměstské tábory na kolečkových bruslích HEPA outdoor fitness Brno (d Ìve HEPA in-line school) po d jiû t etìm rokem in-linovou ökoliëku v BrnÏ na Vinohradech. P ÌmÏstsk t bor je urëen pro dïti ve vïku 6ñ12let, kterè by se r dy nauëily z bavnou formou plnou her a dobrodruûstvì, jezdit na in-linov ch bruslìch Ëi zdokonalily svè brusla skè umïnì. äkoliëka probìh vûdy od pondïlì do p tku, kaûd t den letnìch pr zdnin. Cena je 2500 KË za cel t den. V cenï je zahrnuta v uka bruslenì, svaëinky, obïd v restauraci, pitn reûim, drobnè odmïny, pojiötïnì a z vïreën p rty. Pro dïti, kterè se jiû ökoliëky Ëastnily, je v letoönì sezûnï rozöì en nabìdka o klasick in-line t bor v Bzenci nebo in-line t bor v Chorvatsku. VÌce informacì naleznete na naöem webu nebo na telefonnìm ËÌsle Romana Niziolov Zimní pobyty pro rodiče s dětmi aneb Profesionálové na horách PoboËka Luû nekñst ediska volnèho Ëasu Louka po dala dva pobyty pro rodiëe s dïtmi v DeötnÈm v Orlick ch hor ch. PrvnÌ se uskuteënil v dobï jarnìch pr zdnin. Na horskè chatï KaËenka doölo k neoëek vanè ud losti. NÏkdo odcizil velmi vz cn obraz. Profesion lovè z jednotky CI5 povolali nejlepöì detektivy v zemi, aby jim pomohli s vy eöenìm p Ìpadu. NaötÏstÌ se zachoval z znam z bezpeënostnì kamery, kter odhalil nïkterè skuteënosti. BÏhem celèho t dne dvï p tracì skupiny postupnï objevovaly dalöì stopy a d kazy. SnÌmaly se otisky prst, ohled - valo se mìsto Ëinu, probïhla rekonstrukce p Ìpadu a spojili jsme se s p ekupnìkem. V den, kdy mïlo dojìt k p ed nì obrazu mezi p ekupnìky se opravdu objevily na sjezdovce dvï podez elè osoby. P tracì skupiny pod vedenìm Bodieho a Doyla se vydali za nimi. Podez elì prchli, ale ve str ûnì budce jsme objevili ztracen obraz. RadostnÏ jsme vysìlaëkou informovali velitele akce Cawleyho o spïchu. Ten si pro svè detektivy p ijel rolbou a se slovy: dobr pr ce,vöechny postupnï odvozil zp tky na z kladnu. Obraz byl zachr nïn a vr til se do rukou öùastnèho majitele. Samoz ejmï nechybïla v uka lyûov nì pod dohledem lyûa sk ch instruktor, hr tky na snïhu, v tvarnè aktivity, karneval, a lyûa skè z vody, kter ch se z Ëastnili i vöichni rodiëe. V podobnèm duchu probïhl i druh turnus. Protoûe zde byly vïkovï mladöì dïti, hr li jsme si na Rampuö ka p na hor a pom hali mu zahnat zp tky ducha barona äerlicha. Na konci pobytu se vöichni z Ëastnili lyûa sk ch z vod. Lucie H jkov, vedoucì poboëky Louka V p tek 12. nora probïhlo v hudebnï ökolnì kolo pïveckè soutïûe Superstar äd. 14 odv ûn ch dïtì p ev ûnï z 1. a 2. t Ìdy se neb lo postavit p ed svoje kamar dy a zazpìvat svoji oblìbenou pìsniëku. P ipravily tak vöem p ekvapivï Superstar ve školní družině nevöednì z ûitek. ZpÌvaly sûlo, bez hudebnìho n - stroje, coû nenì v bec jednoduchè. A svoji roli soutïûìcìho vzaly opravdu v ûnï. Bylo to poznat na v bïru a n cviku skladeb, jindy na spoleëenskèm obleëenì nebo vlastnìm taneënìm doprovodu. Publikum tohle vöechno ocenilo a soutïûìcì odmïnilo vûdy velk m potleskem. PodÏkov nì pat Ì takè mamink m, kterè pom haly p Ì p ÌpravÏ mal ch zpïv k. K nevöednì atmosfè e p ispïla i spolupr ce s é kovsk m parlamentem. SoutÏûnÌ odpoledne moderovala Martina Biegunov z 8. t Ìdy, kter se spoluûaëkou Kristinou Markovou oûivila soutïû st ednì pìsnì z filmu Titanic, dalöì dïvëata tvo ila spoleënï s panì vychovatelkou RozsÌvalovou odbornou porotu. O v sledcìch mïly moûnost rozhodnout i vöechny dïti v div ckè soutïûi. A takhle to dopadlo: v sledky poroty 1. Martin Heger 1. t. Zamilovanej Ëert 2. ä rka Kopulet 2. t. T i o Ìöky pro Popelku 2. Lucka Z bojnìkov 2. t. Kdyû jsem j slouûil 3. Ivanka St elsk 1. t. MaliËk su 2. Maruöka äabatov 2. t. Strach div ck soutïû 1. Martin Heger 1. t. Zamilovanej Ëert 2. ä rka Kopulet 2. t. T i o Ìöky pro Popelku 2. Maruöka äabatov 2. t. Strach 3. Kl rka Mottlov 3. t. DÏtsk l ska Do obvodnìho kola, kterè probïhne v dubnu, postupujì nejlepöì ve svè kategorii: Martin Heger ä rka Kopulet Kl rka Mottlov Text + foto N. Niziolov 4

5 Family Point na Louce PoboËka Luû nek ñ SV» Louka se za adila do sìtï Family Point v BrnÏ. HlavnÌm cìlem projektu je zkvalitúov nì ûivotnìch podmìnek rodin v mïstï BrnÏ. MÌsta, kter jsou oznaëen logem Family Point, nabìdnou bezplatnï informace souvisejìcì s fungov nìm rodiny a z roveú je to mìsto, kde je moûnè p ebalit a nakojit dïti. SouË stì je mal dïtsk hracì koutek pro klidovou Ëinnost staröìch sourozenc bïhem pèëe o kojence. Family Point je na Louce pro ve ejnost otev en v tyto Ëasy: PondÏlÌ 8.30ñ12.30 a 15ñ18 ter 8.30ñ12.30 a 15ñ18 St eda 8.30ñ12.30 a 16.30ñ18»tvrtek 8.30ñ12.30 a 15ñ18 P tek 8.30ñ12.30 Informace: Ing. Lucie H jkov, telefon , Nízkoprahový klub Likusák Program NÌzkoprahov klub Likus k je soci lnì sluûba urëen rizikov m dïtem a ml deûi. Klienty klubu Likus k jsou dïti a ml deû ve vïku od 12 do 20 let, kterè poch zejì z mïstsk ch Ë stì Vinohrady a LÌöeÚ a kterè jsou ohroûeny spoleëensky neû doucìmi jevy. BliûöÌ informace: Martin Holiö, Indiánský příměstský tábor V termìnu jarnìch pr zdnin 1.ñ5. b ezna se konal v centru volnèho Ëasu Louka p ÌmÏstsk t - bor, kterèho se z Ëastnilo 19 dïtì. Celot borov hra byla inspirov na zp sobem ûivota indi nskèho severoamerickèho kmene Siux. DÏti byly rozdïleny na dvï v zkumnè expedice. Jejich kolem bylo zjistit jak indi ni ûijì, jakè majì zvyky, jak m jazykem hovo Ì a mnoho dalöìch zajìmavostì. V pr bïhu celèho t dne dïti zjiöùovaly informace pro svou vïdeckou pr ci. UËily se indi nskè dovednosti ñ st Ìlely s lukem, vyr bïly indi nsk oblek, ozdoby do vlas, stopovaly bizona a mï ily svè sìly v nejr znïjöìch indi nsk ch hr ch. Z vïr t bora byl vïnov n indi nskè slavnosti, kde se zpìvaly indi nskè pìsnï a tanëil ob adnì tanec Lov na bizona. Cel t den se vyda il ke spokojenosti dïtì, vedoucìch i rodië. DÏti z t boru odch zely obohaceny o znalosti a z ûitky ze ûivota indi n. Se vöemi se tïöìme nashledanou na dalöìch p ÌmÏstsk ch t - borech po dan ch CV» Louka o letnìch pr zdnin ch. Mgr. Dagmar Rosendorfov, pedagog Luû nek ñ SV» Péče v domácím prostředí, nebo v pobytovém zařízení? Kaûd se m ûe dostat do ûivotnì situace, kterou s m nezvl d a pot ebuje pomoc dalöì osoby. V takovèm p ÌpadÏ nast v ot zka jak tuto skuteënost co nejlèpe a rychle eöit. MoûnostÌ vlastnï na v bïr mnoho nenì. UmÌstÏnÌ osoby v nïjakèm pobytovèm za ÌzenÌ, pèëe v r mci rodiny nebo za pomoci dalöìch osob. Jak v m v tèto tïûkè ûivotnì situaci m ûeme pomoci? ObËanskÈ sdruûenì Sanus vzniklo v roce Je neziskovou organizacì, kter byla zaloûena za Ëelem poskytov nì zdravotnì pèëe a soci lnì pèëe pro klienty, kte Ì se ocitli v nep ÌznivÈ zdravotnì, Ëi soci lnì situaci. Poskytujeme komplexnì (integrovanou) pèëi v dom cìm prost edì klient. NaöÌm cìlem je poskytovat takovè sluûby, kterè lze realizovat v dom cìm prost edì klienta tak, aby bylo moûnè zachov vat si a rozvìjet co v moûn nejvyööì mì e d stojn ûivot v dom cìm prost edì. Co m ûeme oëek vat od zavedenì zdravotnì pèëe v dom cnosti? sledov nì zdravotnìho stavu, pèëe o leûìcì pacienty, p evazy a oöet enì ran (pooperaënì r ny, bèrcovè v edy, proleûeniny), oöet enì stomiì, katetr, injekce, odbïry krve, oöet ovatelsk rehabilitace ñ kondiënì a dechov cviëenì ñ stavy po cèvnìch mozkov ch p Ìhod ch, pod v nì p edepsan ch lèk,mï enì krevnìho tlaku, vyöet enì glykèmie glukometrem, Vinohrady kdysi a dnes p jëov nì kompenzaënìch pom cek ñ chodìtko, sed tko do vany, ûidle pro inkontinenci, nemocniënì l ûko, oöet ovatelskè kony prov dìme i ve dnech pracovnìho klidu. ZdravotnÌ pèëe ordinovan oöet ujìcìm lèka em je hrazena zdravotnìmi pojiöùovnami. Jakou pomoc nabìzì peëovatelsk sluûba? dohled nad dospïlou osobou (odlehëovacì sluûby), don öka lèk, doprovod k lèka i, odvoz ñ dovoz naöìm vozem, kony spojenè s vedenìm dom cnosti ñ n kup, klid a jinè, hygienick pèëe, koupel, mytì vlas, mas ûe, jednoduchè oöet ovatelskè v kony, n kupy, poch zky, dovoz obïd : m te moûnost v bïru z 5 druh jìdel, a to 2 z kladnìch a 3 dietnìch (protisklerotickè, ûaludeënì-ûluënìkovè a diabetickè). Jedn se o zpoplatnïnou sluûbu, kter je prov dïna na z kladï uzav enì smlouvy mezi poskytovatelem a uûivatelem. Dostupnost agentury je 24 hodin dennï, 365 dnì v roce prost ednictvìm st lèho mobilnìho telefonu: KONTAKT: Sanus Brno, o. s., Brno, ätef nikova 63a, , Z jara roku 1995 byly vys zeny stromy v lokalitï u b valè cihelny, jak ukazuje fotografie z VinohradskÈho Informu z b ezna roku Dnes po uplynutì 15 let zde vyrostl pïkn lesìk. Michal Krejsa 5

6 AUTOCENTRUM K.E.I. Váš partner pro ojeté vozy! POTŘEBUJETE HOTOVOST PAK JE TU AUTO-VÝKUP! AUTOCENTRUM K.E.I. vykoupíme váš vůz za nejlepší možnou cenu Ž a r o š i c k á 2 1, B r n o -Vi n o h r a d y Peníze ihned a hotově nebo na protiúčet. Převod všech formalit vyřídíme za Vás! ! 8 9 :; < = >: = " #$ & '()$ *,! " - ). #! # $! #! % & # B 9 ". CD ED > 2 + *"A 9!" )! "#" $! C :"9" ' ; " D * # % ) # "#("! D ' D 3 F7 >5 1 " ') 9 :! ;!" "#" ( / & '' ( ) " G4F7 9!" )!"# " $ % & " '#( " ) * "& +! * + -. *, -. // 0!! F7 2 # <= "' >! /? " ' " ; " 3 7 <= "' A! %!" #B C D )#* "! 9!" " ( ; ") E!! )! " " * ) )#* " ( ( ")! ) 6

7 D m dïtì DomeËek Brno-Vinohradypo d pro dïti od 6 do 14 let Ëtrn ctidennì letnì t bor SAFARI ñ DOBRODRUéSTVÕ V AFRICE 3.ñ v RS ZahradiötÏ KromÏ cestov nì po Africe, lovu zvì at, boje s pytl ky a dalöìch dobrodruûstvì n s Ëek koup nì, sportovnì hry, v lety a dalöì t borov program. UBYTOV NÕ: chatky na louce u rybnìka uprost ed les na éô rsku, Ëty l ûkovè pokoje, vlastnì spacì pytel. STRAVA: 5 dennï, celodennì pitn reûim. CENA: 4200 KË pro Ëleny krouûk DomeËku, 4500 KË pro ostatnì, z loha 1500 KË p i pod nì z vaznè p ihl öky. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program. PÿIHL äky A INFORMACE: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, telefon *** D m dïtì DomeËek Brno-Vinohrady po d pobyt pro rodiëe s dïtmi KR LOVSK PUTOV NÕ aneb DalöÌ dobrodruûstvì v poh dkovè zemi 10.ñ v penzionu Pohoda v äubì ovï PROGRAM: celot borov hra na motivy poh dek, v tvarnè tvo enì, spoleënè v lety a hry v p ÌrodÏ, koup nì, divadlo, karneval, kabaret, t bor k. UBYTOV NÕ: 2ñ6 l ûkovè pokoje se soci lnìm za ÌzenÌm na pat e, jìdelna, spoleëensk mìstnost, zahrada s parkovou pravou, h iötï, bazèn. STRAVA: dospïlì pln penze, dïti 5 dennï, pitn reûim. CENA: dospïl 3200 KË, dìtï KË (dìtï do 2 let bez n roku na l ûko a stravu zdarma). Cena zahrnuje ubytov nì, stravu, dopravu autobusem, v let na hrad Bouzov, program, materi l a odmïny pro dïti. Z loha 1000 KË na osobu p i pod nì z vaznè p ihl öky. PÿIHL äky A INFORMACE: DomeËek, Valtick 23, tel Občanské sdružení ŽVS Vesna, o.s., ODBORNÉ STĚHOVÁNÍ Zatloukal Petr, mob: LS Broker Master, s.r.o., hypotéční a pojišťovací makléř Ludmila Slaběňáková, kancelář Rokytova 1, Brno (OC LERK) po d od 17. dubna dalöì kvalifikaënì kurz PracovnÌk v soci lnìch sluûb ch ñ PeËovatel(ka), akreditovan MPSV podle ß 112 Z kona o soci lnìch sluûb ch. Kurz je zamï en na pèëi o seniory a handicapovanè. Trv t i mïsìce, vëetnï praxe. KonËÌ z vïreën m pìsemn m testem a stnì zkouökou. spïönì absolventi obdrûì certifik t s celost tnì platnostì. UplatnÏnÌ nach zejì v domech s peëovatelskou sluûbou, domovech pro seniory, za ÌzenÌch pro handicapovanè, samostatnï na ûivnostensk list nebo v organizacìch poskytujìcìch peëovatelskè sluûby v rodin ch.v uka probìh v uëebn ch Vesny v dolnì 10 vûdy v p tek od 15 do hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin. P ihl öky a bliûöì informace na adrese: évs Vesna, o. s. ñ PhDr. Jana Dvo kov, Brno, dolnì 10, telefon www. lsbroker.cz tel.: (O2), (T-Mobile), (Netbox) HYPOTÉKY POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ SPOŘENÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Poskytování kompletního servisu v potřebách klientů od roku Trápí Vás slabý imunitní systém, málo energie, zdravotní problémy, váha, špatná pleť nebo psychika? O d dubna tohoto roku budou opït otev ena sportoviötï v are lu St ednì odbornè ökoly a St ednìho odbornèho uëiliötï strojìrenskèho a elektrotechnickèho v ulici Trnkova 113 pro öirokou ve ejnost. VÌce ËelovÈ sportovnì h iötï pro vybìjenou, basketball, volejbal, nohejbal, minikopanou. TenisovÈ kurty se t emi hracìmi plochami. MinigolfovÈ h iötï s osmn cti hracìmi plochami. SpojenÌ: tramvaj Ë. 8, trolejbus Ë. 25, 26, autobus Ë. 45, 79. Zast vka NovolÌöeÚsk. Informace: Telefon nonstop, Image studio - centrum zdraví poradce pro ideální snídani HloubkovÈ ËiötÏnÌ koberc a ËalounÏn ch souprav systèmem WAP. Tel , www. romantrcka.wz.cz P jëovna ËistÌcÌch stroj na koberce. tel.: , NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ JITKA ŠTVÁNOVÁ AutodiagPro nově otevřený autoservis Pro konkrètnì z jemce hled m byty v OV 1+1 a 2+kk na Vinohradech. Brno, areál starého Zetoru. Tel.: , Tel , Pronajmu gar û, Vinohrady, ul. VÏstonick 6, tel Pronajmu gar û, ul. VlËnovsk. Tel ñ vöe na d lk. ovl d nì. Dovolená pro celou rodinu Itálie, Gargáno 6/2010 Cvičení power joga a pilates, program pro děti, bungalovy v krásné zahradě, luxusní bazén, soukromá pláž u moře s lehátky a slunečníky. KoupÌm byt OV, DB, kolem 60 m. Tel Prod m gar û, ulice éaroöick. Tel KoupÌme 3pokoj. byt na Vin. Za p ijatelnou cenu, nejlèp. OV. Tel Potřebujete ještě dnes ? Ihned volejte Info: 7

8 Tenisová škola TJ Vinohrady Brno RekreaËnÌ tenisov ökola zahajuje Ëinnost 20. dubna. PravidelnÈ trèninky jsou v pondïlì, ter a Ëtvrtek od 15 do 16 nebo od 16 do 17 hodin. P ihl öky eviduje Bc. Libor ätursa, tel Duben v Domečku Divadlo pro malè div ky LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ zahraje dïtem ve st edu 14. dubna poh dku O Kaöp rkovi. ZaË tek v 10 hodin v DomeËku, Valtick 23. SrdeËnÏ zveme, vstupenky za 40 KË p ed zaë tkem na mìstï. Galerie DomeËku V mïsìci dubnu uvidìte v naöì galerii dïtsk v tvarn dìla na tèma Japonsko ñ zemï vych zejìcìho slunce. Jedn se o 13. roënìk v tvarnè soutïûe ke Dni ZemÏ, kterou kaûdoroënï vyhlaöujeme. V stavu m ûete navötìvit od 8. dubna v pracovnì dny od 8 do 12 a od 14 do18 hodin. Akademie DomeËku KaûdoroËnÌ p ehlìdka se uskuteënì ve Ëtvrtek 29. dubna od hodin v aule EZä»ejkovick. I tentokr t jsme si pozvali hosty, takûe kromï dïtì z pohybov ch krouûk DomeËku uvidìte vystoupenì taneënìho souboru VinohraÔ nek, orient lnì tance ze Zä MutÏnick, maûoretky a dalöì. SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe, kamar dy a ostatnì div ky. VstupnÈ je 30 pro dospïlè, dïti majì vstup zdarma. Zápis nových žáků do ZUŠ Z pis do hudebnìho oboru pro ökolnì rok 2010/ 2011 probïhne od 6. dubna do 4. Ëervna vûdy od 15 do hodin v budovï ZUä»ejkovick 8, Brno- Vinohrady. NabÌzÌme kvalifikovanou v uku v tïchto oborech: p Ìpravn hudebnì v chova, klavìr, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcov flètna, p ÌËn flètna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesnì roh, bicì, cimb l, keyboard, akordeon, kytara, elektrick kytara, sborov zpïv, sûlov zpïv. PodrobnÈ informace naleznete na Miloslava Vincourov, z stupkynï editelky ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose Automat na ËerstvÈ mlèko poëal obyvatel m Vinohrad slouûit od pondïlì 15. b ezna. Na zdravì! V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jsme tu pro V s! Jste vìt ni dennï v malè klubovnï od 15 h v p ÌzemÌ Bzeneck 21 p i p ÌjemnÈm posezenì a t eba i kl bosenì ñ postarajì se o V s panì BaËov a panì Langerov. Mimo to V s zveme k Ëasti na nìûe uveden ch akcìch ve velkè klubovnï (je otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjì- m nì ve 14 hodin). Pozn mka pro z jemce o plav nì ñ L znï RaöÌnova a L znï Pon vka jsou v dobï, urëenè pro seniory (st eda 12ñ14 h), k dispozici za vstupnè 25 KË/h.»TVRTEK PÿEDVELIKONO»NÕ»AJOV D CH NEK TER ÿecko ñ KOL BKA KULTURY (2. Ë st, s promìt nìm), E. Vackov»TVRTEK 8. 4.»EäTÕ PANOVNÕCI, PhDr. J.»ejka TER V STAVA ZLATO INKŸ ñ äpilberk (spoleën n vötïva), D. JanÌËkov (sraz ËastnÌk ve Senior klub v dubnu na zast vce MHD Bzeneck ), B. BaËov (pro ostatnì posezenì v malè klubovnï ñ spoleëenskè hry ap.) STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V DUBNU, E.»tvrteËkov, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk TER STOLNÕ A SPOLE»ENSK HRY, Ing. L. HodboÔ, E.»tvrteËkov»TVRTEK ZAJÕMAVOSTI SVÃTA A PÿÕRODY (s promìt nìm), Ing. L. HodboÔ TER STOLNÕ A SPOLE»ENSK HRY, Ing. L. HodboÔ, B. BaËov»TVRTEK VSTUPNÕ BR NA DO ZEMà ñ ISLAND, prof. M. Suk Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech RozlÌcen muû se dob val do bytu, vöe mïlo neëekanè rozuzlenì VeËer zavolala str ûnìk m Ëty iaëty icetilet ûena, ûe se jì do bytu dob v nezn m muû. K p Ìpadu na vinohradskèm sìdliöti proto ihned vyjela nejbliûöì hlìdka str ûnìk, kter v n jemnìm domï skuteënï naöla sedmadvacetiletèho muûe stojìcìho u dve Ì bytu. S m str ûnìk m uvedl, ûe muûe, kter v bytï moment lnï je, hodl zabìt. Sv slova nïkolikr t opakoval a dodal, ûe je mu vöechno jedno. PotÈ, co hlìdka rozëilenèho muûe Ë steënï uklidnila, tak sdïlil, ûe v bytï je pr sedmat icetilet muû, se kter m m nevy ÌzenÈ Ëty, protoûe mu dajnï dluûì blìûe nespecifikovan obnos penïz. KromÏ toho jeötï sv vyj d enì doplnil o zajìmavou informaci a to, ûe muû v bytï m b t hledanou osobou. Vzhledem k tomu, ûe sedmadvacetilet muû poökodil vstupnì dve e bytu, za p Ìtomnosti str ûnìk se ale na hradï vzniklè ökody se Ëty iaëty icetiletou obyvatelkou n slednï domluvil. Z d vodu zjiötïn ch okolnostì celèho p Ìpadu byla p ivol na na mìsto republikov policie, kter p i ovï ov nì totoûnosti zjistila, sedmat icetilet muû v bytï je skuteënï osobou, na kterou byl vyd n p Ìkaz k zatëenì. Podnapil ûebr k nad val kolemjdoucìm S podnapil m ûebr kem mïli co doëinïnì lidè, kte Ì veëer proch zeli po P lavskèm n mïstì.»ty iaëty icetilet muû se po lidech doûadoval darov nì nïjakè tè koruny, kdyû se vöak n hodou u nïkoho nesetkal s pat iënou odezvou, zaëal se chovat hrubï a lidi verb lnï napadat. Kdyû str ûnìci zjistili, do jakè mìry je opil, museli p ivolat vozidlo proti- alkoholnì z chytnè stanice, jìmû byl ûebrajìcì BrÚan p evezen k vyst ÌzlivÏnÌ do stavu. PoökozenÌm dve Ì v restauraci si zadïlal na problèmy P Ìliö velk temperament projevil veëer öestadvacetilet n vötïvnìk restaurace na P lavskèm n mïstì. Str ûnìky na nïj upozornil person l provozovny s tìm, ûe dotyën jim poökodil dve e od WC a zp sobil tak ökodu asi 2000 korun. Kdyû hlìdka na mìsto p ijela, muû se jim ke svèmu jedn nì doznal a ekl, ûe dìru do dve Ì prorazil rukou. P i incidentu se sice nezranil, nicmènï na potìûe si zadïlal. Jednak jej Ëek n hrada ökody a ze svèho chov nì se bude jeötï zodpovìdat p ed p estupkovou komisì. V trolejbusu p iöla o kabelku s penïzi, kartou a mobilem Cesta z centra mïsta dom se veëer prodraûila BrÚance, kter se v trolejbusu stala obïtì nenechavce. Vinohradsk m str ûnìk m dotyën sdïlila, ûe p i jìzdï MHD sedïla vedle muûe, kter ji z ejmï okradl. Z hy totiû ûena zjistila, ûe kabelka, kterou mïla dajnï odloûenou vedle sebe, zmizela i s nezn m m cestujìcìm. BrÚanka tak p iöla nejen o taöku, ale i o v nì uloûenè doklady, penïûenku s platebnì kartou a mobilnì telefon. Mgr. ZdenÏk Nov k, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 16. dubna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více