Konkurenceschopnost v gastronomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenceschopnost v gastronomii"

Transkript

1 Konkurenceschopnost v gastronomii Diplomová práce Bc. Petr Mitlehner Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Blanka Zimáková Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2015

2 Master s Dissertation Competitiveness in gastronomy Bc. Petr Mitlehner The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Blanka Zimáková Date of Submission: Prague 2015

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Konkurenceschopnost v gastronomii zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47 b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o... jméno a příjmení autora V Českých Budějovicích dne

4 Rád bych poděkoval paní Ing. Blance Zimákové za podporu a konzultace, které mi poskytla v průběhu vypracovávání mé diplomové práce.

5 Abstrakt Mitlehner, Petr. Konkurenceschopnost v gastronomii, [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: rok vydání Celkový počet stran 101. Moje diplomová práce se zaměřuje na konkurenceschopnost v gastronomii. Zabýval jsem se nabídkou kávových společností, jejich sortimentem i servisem a přístupem k zákazníkům HORECA segmentu. Teoretická část je zaměřena na gastronomii, historii kávy, její rozvoj až do dnešních dnů. Zabývám se rozdělením podle původu a podle druhu. Současně popisuji konkurenci, význam tohoto slova, její vznik, projevy a důsledky. Ve druhé části představuji a srovnávám čtyři velké známé značky. U všech firem vyhodnocuji a porovnávám podmínky v konkurenčním prostředí dnešního trhu se zaměřením na odběratele, které jim jsou společnosti schopny a ochotny poskytnout. Za jejich primární zákazníky považuji segment HORECA. Hodnotím jejich sortiment, nabídku, kvalitu, technologie a jejich servis. Součástí mé práce je i dotazník, který byl předložen náhodně vybraným HORECA zákazníkům. Zjišťuji v něm, jak moc ovlivňuje kvalita, značka a druh kávy jejich volbu pro objednání. V návrhové části se zaměřuji hlavně na vyhodnocení optimální nabídky kávy v gastronomii a na to, jaké složení těchto komodit je ideální v konkurenčním prostředí, jak ovlivňuje káva zákazníky a jejich návštěvu v určitých gastronomických provozech. V závěrečné části uvádím náměty na zlepšení a navýšení prodejů a spokojenosti zákazníků. Klíčová slova: gastronomie, káva, konkurenceschopnost, marketing, servis, nabídka, zákazník

6 Abstract Mitlehner, Petr. Competitiveness in gastronomy, [diploma thesis] Institute of Hospitality. Prague: publication year Total number of pages 101. My thesis focuses on competitiveness in gastronomy. I have dealt with companies offering coffee, their assortment and service, and access to customers HORECA segment. The theoretical part is focused on gastronomy, history of coffee, its development to the present day. Deal with the division according to the origin and type. At the same time describe the competition, the meaning of this word, its origins, manifestations and consequences. In the second part I present and compare four big name brand. For all companies evaluate and compare the conditions in the competitive environment of today's market, focusing on customers, which they are capable of and willing to provide. For their primary customers consider HORECA segment. Evaluate their assortment, offer quality, technology and service. Part of my job is a questionnaire, which was presented randomly selected HORECA customers. I find it, how much does quality, brand and type of coffee of their choice to order. The design part focuses mainly on assessing the optimal supply of coffee in restaurants and on what the composition of these commodities is ideal in a competitive environment, how it affects customers coffee and visit them in certain caterer. In the final part, the suggestions for improvement and increase sales and customer satisfaction. Keywords: gastronomy, coffee, competitiveness, marketing, service, offer, customer

7 Obsah 1 Teoretická část Gastronomie Konkurenceschopnost Model RCP Porterovy genetické strategie Benchmarking Analýza konkurence Marketing Marketingový mix Káva Kávovník a zpracování kávy Druhy nejčastěji připravovaných káv 24 2 Analytická část Julius Meinl Historie firmy Julius Meinl Nabídka produktů Technologie a servisní podmínky Marketingová podpora Lavazza Historie firmy Lavazza Nabídka produktů Technologie a servisní podmínky Marketingová podpora Illy Historie firmy Illy Nabídka produktů Technologie a servisní podmínky Marketingová podpora 48

8 2.4 Segafredo Historie firmy Segafredo Nabídka produktů Technologie a servisní podmínky Marketingová podpora Porovnání jednotlivých společností Porovnání káv Porovnání čajů Porovnání technologií Porovnání doplňkového sortimentu Porovnání servisních podmínek Porovnání marketingu Vyhodnocení dotazníku Vlastní pozorování 85 3 Návrhová část 87 Závěr 95 Literatura 90

9 Úvod Moje práce se zabývá segmentem B2B (business to business). Na jedné straně jsou dodavatelé kávových technologií a kávy a na straně druhé zákazníci z HORECA segmentu. Pro každého z provozovatelů gastronomických podniků je velice důležité obstát a udržet se v konkurenčním boji. Nabídka kvalitní kávy je určitě jednou ze složek, jak uspět na trhu. Může to být velmi důležitá součást konkurenční strategie podniku. Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zhodnotit celkovou nabídku a kvalitu několika hlavních kávových společností, které působí na našem trhu. Jsou to značky Julius Meinl, Lavazza, Illy a Segafredo. Sledoval jsem rozmanitost a strukturu jejich portfolia. Zajímalo mne také, jaké technologie k přípravě kávy používají a nabízejí. Zajímaly mne nejen kávovary, ale i mlýnky na kávu. Současně jsem srovnával jaké, doplňkové produkty a služby nabízejí. Hledal jsem odpověď, proč by se měl provozovatel gastronomického podniku rozhodnout s nimi spolupracovat. Nemyslím si totiž, že si dnes zákazníci vybírají jen podle loga a jména firmy. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo sledovat nabídku kávy čtyř velkých hráčů na našem trhu a jejich konkurenceschopnost na trhu HORECA a zároveň mezi sebou. Předmětem sledování mé práce je také doporučení pro odběratele pro zvolení optimálního dodavatele kávy a ostatních komodit. Hlavním přínosem mé práce je vyhodnocení, co vlastně provozovatelé gastronomických podniků vyhledávají při volbě kávy. Co ovlivňuje jejich volbu u této komodity? Jakou kávu zákazníci vyhledávají, je opravdu logo to, co láká hosty do kaváren? Abych splnil cíl své práce, použil jsem dotazníkové šetření mezi provozovateli různých podniků. S jeho pomocí jsem zjišťoval, jaká kritéria mají při volbě daného prodejce kávy, proč se vlastně rozhodli pro konkrétní společnost. V teoretické části své práce popisuji kávu z historického pohledu, popisuji země, které stály při objevení této komodity, všímám si hlavních producentů kávy a druhů kávy, které pěstují, zmiňuji rozdělení do jednotlivých kategorií podle původu, možnosti zpracování a servisu. Je mnoho druhů káv a s tím souvisí i různé druhy přípravy a servisu. Samotná příprava kávy od sběru po šálek trvá nějakou dobu a musí projít určitými cykly. Zabere to i několik týdnů, než - 1 -

10 si ji můžeme vychutnat tak, jak ji máme rádi, ať se už jedná o způsob sběru, pražení nebo míchání různých kávových směsí. Zabývám se i teorií konkurenceschopnosti a marketingu, tím co je to konkurence, jaké jsou možnosti konkurenčního prostředí, jak obstát v konkurenčním boji na dnešním ostrém a rychlém trhu. Zdravé konkurenční prostředí je dobré pro všechny strany. Jen je potřeba nezaspat dobu a sledovat ostatní, jak se chovají a co nabízejí. V dnešní době jde hlavně o kvalitu, rozšíření bioprodukce a malých pražíren a pěstíren. Je potřeba také neustále rozvíjet technologie, se kterými se pracuje při zpracování a prodeji těchto komodit. Na trhu se nabízí nepřeberné množství různých káv. Je velice složité si vybrat. V dnešní době nerozhoduje jen značka, ale i cena, servis a marketing. Správně zvolený marketing a k tomu perfektní servis je zárukou dobré konkurenceschopnosti každého podniku. Firmy se začínají orientovat na malé zákazníky domácnosti. Začínají nabízet kávu v kapslích, kterou si můžeme připravit doma na malých kávovarech. Rozšiřují nabídku i o malé limitované druhy káv, které si můžeme zakoupit v menším balení. V analytické části se zaměřuji na jednotlivé značky kávy. Sledoval jsem, jaké technologie vybrané firmy používají, jaký nabízejí servis pro klienta, čím vynikají na trhu a jaké nástroje na získání zákazníků používají. Velmi jsem se také zajímal o personální školení zaměstnanců. Součástí této části je také mé vlastní hodnocení, které probíhalo na základě pozorovací metody v mé vlastní kavárně. Dotazníkovým řešením u několika provozovatelů gastronomických podniků jsem zjišťoval názory a postoje ke kávě, kterou nabízejí, dále co je vedlo k výběru jejich dodavatele. Tento dotazník uvádím v přílohách své práce. V návrhové části své práce vyhodnocuji optimální variantu pro provozovatele gastronomických podniků i to, jak si vybrat produkt pro svůj podnik. Nejde jen ale o kávu jako takovou, ale záleží i na správném servisu. Obsluha je pro podnik velice důležitá, nesmíme tedy zanedbávat pravidelné školení a rozvoj personálu. Bez personálu bychom nemohli prodávat. Určitě jsem se nesnažil vybrat nejlepší firmu. Myslím si, že to ani není možné. Spíše se snažím o doporučení, pro koho se rozhodnout. Každý z provozovatelů ale preferuje něco jiného. Mnoho provozovatelů se rozhoduje na základě svých vlastních preferencí

11 Ve své práci jsem si stanovil následující hypotézy: 1. Pro segment HORECA je nabídka kávy a služeb s tím spojených dostačující. 2. Zákazníci vyhledávají podnik kvůli dobré kávě. Tyto hypotézy se mi v závěru práce potvrdily a ujistil jsem se, že zákazník už dnes hledá kvalitu. Zákazníci provozovatelé většinou vyhledávají firmy s kompletní nabídkou, od kávy až po technologie. Záleží jim na značce kávy a vyhledávají marketingově silnou firmu. Nechtějí opomíjet servis ani řádnou přípravu kávy. Většina z nich si volí cestu se známou firmou, než aby budovali vlastní značku. Mnohým z nich vyhovuje si technologie také raději pronajmout než si je kupovat. Hledají silného partnera. Jako hlavní metody zjišťování informací kávových firem jsem použil informace od obchodních zástupců a jejich internetové stránky. Jako další zdroje informací jsem použil vlastní zkušenosti a zkušenosti provozovatelů kaváren. Některé informace jsem čerpal z české i zahraniční literatury a internetových odkazů jednotlivých firem. Jednou z metod byla i komparace, kdy jsem porovnával jednotlivé firmy. Posledním použitým způsobem metody výzkumu bylo pozorování a analýza uskutečněných objednávek. Tuto metodu jsem uplatnil ve své provozovně, kdy jsem pozoroval objednávky kávy. (jaké kávy si lidé objednávají a vyžadují). Dodavatelé by měli umět zákazníka zaujmout svojí nabídkou a přístupem. V dnešní době k tomu mohou použít různých marketingových nástrojů. Pokud jich dobře využijí, mohou jim být velice prospěšné. Je velice důležité neustále sledovat, co konkurenční společnosti nabízejí. Samotný produkt káva už dnes zdaleka nestačí. Zákazníci vyhledávají nejen kvalitu, ale mnohdy i zázemí silného a strategického partnera. Součástí výběru je i nabídka kvalitních technologií a jejich servis. Na základě těchto možností se mnoho provozovatelů gastronomických podniků může rozhodnout pro konkrétního dodavatele. Podnikatelé a provozovatelé hledají někoho, kdo jim nabídne to, co chtějí. Už to není jen káva, ale i technologie, marketingová podpora, školení pro zaměstnance atd. Povědomí o kávě se neustále rozvíjí a zdokonaluje. Je to nejen díky médiím, ale i díky různým kurzům a školením. Je mnoho kurzů pro laickou veřejnost a lidé se chtějí vědět o této surovině více. Káva a čaj jsou v dnešní době velmi trendy. Mnoho lidí si velmi rádo vychutnává dobrou kávu a v klidu relaxuje. V dnešní době patří káva k modernímu stylu - 3 -

12 života. Neustále na někoho čekáme, scházíme se s obchodními partnery nebo přáteli. Káva je součástí našeho života. K této dokonalé harmonii potřebuje gastronomický podnik kvalitního a spolehlivého dodavatele kávy. Mnoho zákazníků si v dnešní době vybírá nejen podle interiéru, ale i podle produktů, které jsou nabízeny. Na našem trhu zdomácněla loga velkého množství firem, které působí v gastronomickém segmentu. Velká část zákazníků se nechá při výběru ovlivnit jejich značkou. Velký důraz by se měl klást i na kvalitu servisu, správné podávání a servírování uvedených surovin. Je důležité tuto část prodeje neopomenout a určitě ji nezanedbávat při tvorbě konceptu provozu. Velkým faktorem je nejen dobré místo, ale i originální nápad celého konceptu. Mnoho lidí si myslí, že volba dobré značky kávy bude stačit k úspěchu a prosazení se na trhu. Bohužel tomu tak není, i výborná káva se dá špatně připravit. Dala by se určitě zhodnotit a skladba struktura nabídky všech firem na našem trhu, ale já jsem si vybral firmy, jako jsou Julius Mein, Lavazza, Illy a Segafredo. Zabývat se celým trhem by byla práce na několik diplomových prací. Zvolené firmy jsou jedny z největších na našem trhu. Všechny zdroje v tištěné podobě, internetové odkazy, interní materiály firem jsou uvedeny na konci mé práce. Uvádím zde i několik zahraničních titulů. Součástí příloh jsou i loga jednotlivých firem

13 1 Teoretická část 1.1. Gastronomie Gastronomii lze chápat jako vzájemné, propojení kulturních prvků a stravovacích zvyklostí. Stejně jako se vyvíjí člověk, tak se vyvíjí gastronomie. Nejstarší dochované záznamy se starověku pocházejí z Palestiny a z Babylonu. Podle nich bylo z počátku poskytováno pohostinství zdarma jako povinnost. V té době se již vyráběla také pálenka z datlí a pivo. Nápoje se uchovávaly v hliněných nádobách a podávaly se v kovových pohárech. Pokrmy se podávaly na mísách a jedlo se rukama. Značný rozvoj v gastronomii přináší antika. Z antiky se nám zachovala i jména jako je Apicius nebo Lukullus. Začaly se používat lžíce, nože, ubrousky párátka. Byzantské říši vděčíme za vidličku, která až do dnešní doby tvoří součást jídelního příboru. V Čechách byla vidlička poprvé použita v roce 1574 Albrechtem z Valdštejna. Z historického hlediska byla italská kuchyně jednou ze základních kuchyní, která položila základy dalších kuchyní. Obchodníci z Benátek začali dovážet různé koření a bylinky. Používání drahých surovin pro přípravu pokrmů ve svých kuchyních bylo důležité i z hlediska společenského postavení. 1 Ve Francii se začala podávat káva, čokoláda. V Anglii se začínal rozvíjet obchod s čajem. V té době se začínají uplatňovat i některá jméno tehdejší gastronomie. Mario Antoine Carme, který se zasloužil o rozvoj francouzské gastronomie. Další důležitou osobou, byl, Auguste Escoffier, který dal základy tzv. vysoké gastronomii. Byl to on, kdo se zasloužil o zkrácené jídelní lístky, ale hlavně o rozmach a rozvoj hotelů Ritz v Paříži a poté i v Londýně a Římě. V té době patřil mezi nejlepší šéfkuchaře světa. Dalším důležitým člověkem pro rozvoj gastronomie byl, pan Antheme Brillant Savarin, který začal kombinovat jídlo a víno. Jeho nejznámější kniha je Fyziologie chuti. Současným projevem moderní gastronomie je prolínají jednotlivých stylů a kuchyní. Hledají se neobvyklé kombinace chutí a vůní. Nový rozměr získává kuchyně při tzv. párování jednotlivých nápojů s jídly. V nápojové gastronomii jde především o používání různých bylinek, infusí, macerování různých surovin v alkoholu. Do popředí se také dostává molekulární mixologie. V kávové branži se začínají objevovat nové směsi a druhy káv. Různé styly pražení kávových zrn. Snaha skloubení alkoholu s kávou a pochutinami. V současné 1 Burešová, P.; Zimáková, B: Gastronomické služby. Praha: VŠH s I ISBN

14 době máme širokou nabídku podniků, kde se můžeme stravovat. Jsou to podniky s různým zaměřením a rozdílnou kvalitou služeb. Rozvoj české gastronomie Tradice českého pohostinství začala formálně v roce 1918 rozpadem Rakouska Uherska. Naše pohostinství patřilo i nadále patří mezi nejvyspělejší na světě, i když v každém období bylo mnoho příležitostí pro zlepšování. Období po první světové válce znamenalo rychlý rozvoj soukromého podnikání. Praha se stala významným středoevropským městem, naše národní kuchyně a dobré pivo slavily mezinárodní úspěchy. Pracovní podmínky kuchařů, číšníků i ostatních zaměstnanců v pohostinství nebyly doma lehké, mnoho našich odborníků odcházelo do zahraničí, někteří nastálo, jiní sezónně. Česká gastronomie do začátku 2. světové války patřila mezi nejlepší na světě. Významné místo v české gastronomii mělo i lázeňství. V Čechách a na Moravě byly vedle starých lázní budovány nové, sloužící také ke společenským a zábavním účelům. Druhá světová válka a následné zásadní politické i hospodářské změny znamenaly pro naše pohostinství dlouhodobou krizi. S výjimkou let patřilo pohostinství mezi uměle plánované obory. Po skončení druhé světové války nastal, bohužel totální útlum rozvoje pohostinství a úpadek ve službách. Naši číšníci i kuchaři odešli pracovat do celého světa. Například barmanská ikona Rudolf Slavík patřil mezi nejlepší barmany světa, pracoval v hotelu Ritz v Paříži. U nás se začalo plánovat na několik let dopředu a došlo k rozdělení jednotlivých druhů provozoven. Nastalo rozdělení na cenové kategorie, omezil se dostupný sortiment jídel a nápojů, upadla celková kreativita v gastronomii. Likvidace soukromého podnikání a řízení státem vedly v prvních letech socialismu k omezení velkého počtu provozoven. Relativním kladem tohoto řízení byly nízké ceny. Ty však měly za následek neúměrné zvýšení poptávky po všech druzích těchto služeb, a to mělo spolu s nízkými platy zaměstnanců rozhodující vliv na následnou dlouhodobou krizi v celém oboru. Organizace socialistického pohostinství prošla řadou změn. V posledním období bylo pohostinství rozděleno na několika gigantických celků, z nichž nejvýznamnější byly interhotely se sítí velkých provozoven pro zahraniční hosty. Restaurace a jídelny (RaJ) měly své provozovny ve městech. Družstevní podnik Jednota, se staral o pohostinství na venkově

15 K udržení úrovně českého pohostinství přispívalo do jisté míry také odborné školství a různé odborné soutěže mladých i dospělých pracovníků. Velká změna přišla po roce 1989, kdy pádem železné opony došlo k novým možnostem. Bylo umožněno podnikání, mnoho hotelů a restaurací bylo vráceno původním majitelům. Bohužel, většinou značně zdevastovaných a zničených. Spousta podnikatelů začala provozovat svoje vlastní podniky, o které se velmi dobře stará a tím pádem prosperují. Část podnikatelů jsou ti, co dostali zpět své bývalé provozovny, a druhá část jsou ti, co si otevřeli nové podniky. Jsou tu ale i podnikatelé, kteří si otevřeli restauraci jen pro pocit ukázat ostatním, že mají nebo provozují restaurační zařízení. Mnoho takových zařízení se objevilo hlavně po roce Většinou ale tyto podniky již nefungují nebo slouží jako zástěrka na praní špinavých peněz. Bohužel tím ale kazí dobré jméno české gastronomie a těch co se snaží něco budovat. Další samostatnou kapitolou je personál. Myslím si, že mnoho lidí, pracujících v gastronomii jsou lidé, kteří s ní nemají nic společného. Nenašli uplatnění ve svém oboru, tak šli pracovat do restaurací, barů a kaváren. Podle toho také vypadají jejich znalosti a chování. Jsou ale také výjimečné případy, kdy jsou v praxi mnohem lepší lidé, kteří nemají gastronomické vzdělání, ale práce je baví. V současnosti je smutný i náhled společnosti na číšníky, kuchaře, barmany a dalším osobám pracující v gastronomii. Všeobecně je to považováno za druhořadé povolání, kde není zapotřebí nějakého velkého vzdělání. V bankách mají většinou tito lidé problém získat hypotéku, na úřadech se setkávají s pohrdavým přístupem úředníků. Ve společnosti jsou tito lidé většinou bráni jako ti, co roznášejí jídlo a nápoje. Je to smutné, protože je to velice krásné povolání, i když je to mnohokrát na úkor vlastního volna a času. Je to práce jako každá druhá. Nemyslím si, že by to byla podřadnější, nebo důležitější práce, než cokoliv jiného. 2 2 Mitlehner P.: Gastronomické služby v nákupních centrech[bakalářská práce] Praha: VŠH,

16 1.2 Konkurenceschopnost Konkurenční postavení podíl firmy na daném trhu, kvalita produktů, znalost trhu a zákazníků, image produktu, doprovodné služby, nákladovost, kvalita managementu, kvalita zaměstnanců, finanční zdroje, efektivita prodeje, distribuční cesty, geografické výhody aj. Konkurenční pozice může být silná, střední nebo slabá. 3 Konkurence je důležitým faktorem podmiňujícím marketingové možnosti firmy. Pro firmy je důležité identifikovat konkurenty, shromáždit o nich co nejvíce informací, tyto informace analyzovat a snažit se získat konkurenční výhodu, která vyústí v lepší uspokojení zákazníka, než to činí konkurence. Pod tlakem konkurence firmy zdokonalují své produkty, snižují náklady a volí takový marketingový mix, který lépe osloví jejich zákazníky. Konkurenci můžeme rozdělit: Komoditní konkurence mezi dodavateli stejného zboží nebo služeb Homogenní konkurence zboží a služby zastupitelné povahy, které se neliší kvalitou, vzhledem ani způsobem užití konkurence cenou, dodacími a platebními podmínkami Heterogenní konkurence produkty s vlastnostmi, které umožňují jejich diferenciaci, některé mohou být i zastupitelné konkurence kvalitou, funkčními vlastnostmi, designem a stylem Substituční konkurence mezi dodavateli zboží a služeb různého charakteru a oborů, které jsou určeny jednomu okruhu spotřebitelů (různé produkty slouží stejnému účelu) 4 S tím, jak postupně docházelo k převaze nabídky nad poptávkou, nabýval na významu i pojem konkurence, který byl zprvu chápán spíše jako boj, kdy několik velkých firem se snaží eliminovat menší nebo méně významné, zvýšit tak ceny nebo bez omezování zvýšit svůj podíl na trhu. Konkurence v tomto pojetí je chápána jako nepřátelský jev, ohrožení. Růst kupní síly obyvatelstva, globalizace trhů, diverzifikace výroby atd. vyvolávají nový pohled 3 Jakubíková D.: Marketing v cestovním ruchu Praha: Grada 2010, str. 91. ISBN Jakubíková D.: Marketing v cestovním ruchu Praha: Grada 2010, str ISBN

17 na konkurenci. Hlavní úloha v zabezpečování úspěšného rozvoje je přisuzována strategickému managementu, který je vnímám jako lodivod, který má v rozbouřeném moři světové ekonomiky nacházet bezpečnou cestu a jemuž jako kompas slouží koncepce konkurenční výhody. Řízení strategických úloh se vyznačuje vysokým stupněm jedinečnosti, vyžaduje tvůrčí přístupy a osvojení si principů strategického myšlení jako jsou: Myšlení ve variantách Syntéza exaktního a intuitivního myšlení Respektování celosvětových souvislostí Permanentnost, tzn. pojímání strategického řízení jako trvalé činnosti Interdisciplinární myšlení Tvůrčí přístupy a orientace na špičkové výsledky Koncentrace a agregace Vědomí práce s rizikem Z hlediska dlouhodobých cílů mají organizace v podstatě dvě možnosti, jak se chovat v konkurenčním prostředí tržního hospodářství: Nezávislé strategie využívající řady způsobů konkurenčního jednání bez snahy se s konkurencí spojit Strategie zaměřené na spolupráci - jako alternativní cesta konkurence, a to s cílem využít tohoto spojení pro získání nových nebo synergických konkurenčních výhod, např. společného přístupu na nové trhy až po vytváření strategických aliancí. Spolupráce alternativní cesta konkurence. Přesto, že se konkurence neustále prohlubuje a formy konkurence se stávají čím dále složitějšími a rozmanitějšími, se zhruba od devadesátých let začíná více projevovat i alternativní cesta spolupráce ve formě formálních i neformálních partnerství organizací. Chce-li si organizace udržet dobré konkurenční postavení v kterékoli zemi, musí stále více usilovat o globalizaci svého fungování a musí se - 9 -

18 stát nadnárodní. Tento požadavek však často není možné splnit tradičním způsobem individuální konkurence, ale tím, že se organizace spojí alespoň s jednou další organizací. Ve své podstatě jde také o formu konkurence, protože organizace ze svého spojení získávají synergickou komparativní výhodu. Devadesátá léta jsou proto často označována jako desetiletí fúzí, akvizic a uzavírání strategických partnerství. Pojem strategické partnerství není dosud zcela vymezen. Zpravidla se dělí na: Volné formy strategických partnerství zpravidla nemívají podobu formálních dohod. Jsou často domlouvány strategickými partnery v zájmu jednotného postupu v oblasti cen, společného postupu na třetích trzích, na řešení plánovaného výpadku produkce u některého z partnerů. Strategické aliance Je nezávislá na sdílení majetku. Spolupráce je řízena přímo prostřednictvím smluv bez holdingové formy nebo vytvořením nové firmy. Jde o rozšířenou formu strategického partnerství. Strategické aliance často vznikají i mezi silnými konkurenty s cílem řešit vědeckovýzkumné projekty, ovládnout nové trhy, vstupit na nová teritoria atd. Joint venture Strategická aliance je realizována pomocí vytvoření nové firmy, do které všichni partneři investují svá hmotná a nehmotná aktiva. Majetkové strategické aliance Smlouvy o strategickém partnerství jsou podpořeny a doprovázeny holdingovou formou sdíleného vlastnictví. Fúzi je možné definovat jako spojení dvou nebo více organizací s cílem vytvořit jednu identitu pro výslednou společnost. Fúze často vedou k získání většího podílu na trhu a získání konkurenční výhody vyplývající z ekonomiky množství. Fúze zatím nejčastěji probíhají na horizontální úrovni, uvnitř jednoho odvětví, a to jak mezi silnějším a slabším partnerem, tak v poslední době stále více i mezi stejně silnými partnery

19 Akvizice je nákupem organizace nebo její části způsobem, v jehož rámci je nabývaná organizace naprosto pohlcena a přestává existovat jako samostatná jednotka. 5 Přitažlivost trhu, na kterém chce organizace působit nebo působí, je pro danou firmu pochopitelně dána např. možností získání konkurenční výhody, její velikostí a dobou udržitelnosti, ziskovostí provozu, potenciálem a absorpční schopností trhu, překážkami vstupu na trh/snadností výstupu z trhu apod. Vyjdeme-li z těchto hledisek, můžeme trhy rozdělit na: Fragmentované ve kterých existuje mnoho příležitostí pro odlišení se od konkurence, ale všechny příležitosti jsou malé. Příkladem může být zřízení bazaru, pivnice atd. Specializované jež poskytují řadu zvláštních příležitostí, z nichž každá může být výnosná, příkladem může být výroba horských kol nebo mobilních telefonů. Objemové které umožňují dosáhnout výhody vyplývající z objemu produkce, vyžadují ovšem značnou vstupní investici nutnou k pořízení provozní základny, příkladem mohou být hutě, rafinérie Typu slepá ulička jde o trhy, které poskytují málo potencionálních výhod, jsou nasyceny, zájem zákazníků na nich stagnuje či dokonce klesá, příkladem mohou být trhy textilního průmyslu. O co intenzivnější je konkurence, o to menších je dosahováno výsledků. Strategickým záměrem firmy musí být směřování aktivit do oblastí s nízkou konkurencí. Toto je jeden ze závěrů modelu pěti konkurenčních sil M. E. Portera. Za cenný přínos tohoto autora lze bezpochyby označit vymezení základních hrozeb ovlivňující přitažlivost odvětví. Intenzita konkurence uvnitř odvětví je ovlivněna řadou faktorů. K rozhodujícím patří počet konkurujících si subjektů a jejich strategické záměry, charakter konkurence, míra růstu trhu existence globálních trhů a globálních zákazníků, 5 Veber J.: Management základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita Praha: Management press 2009, str ISBN

20 rozmanitost sortimentu, možnosti diferenciace, možnosti kapitálových akvizic či fúzí, technické možnosti zvyšování přírůstků výrobní kapacity. Noví potencionální konkurenti jsou dalším faktorem, který může výrazně ovlivnit přitažlivost odvětví a v každém případě chování v něm působících subjektů. Případné rozhodnutí případného konkurenta o vstupu do odvětví bude závislé na přitažlivosti odvětví a na existenci či neexistenci bariér vstupu. Za nejobvyklejší bariéry lze považovat ekonomické limity vyplývající z objemu produkce, investiční náročnosti vstupu na nový trh, možnosti přístupu k distribučním kanálům, vládní a jiné legislativní zásahy, možnost diferenciace produktu apod. Substituční a komplementární produkty intenzita konkurence ve sledovaném odvětví bude o to vyšší, čím větší bude hrozba substitučních produktů. Hrozba substituce však může mít různé podoby, od prosté substituce produktu produktem přes změnu potřeby či dokonce spotřebních návyků. Síla dodavatelů a odběratelů úroveň koncentrace dodavatelských a odběratelských trhů bude neméně důležitým faktorem, který bude ovlivňovat intenzitu konkurence v daném odvětví. Obecně lze říci, že se zvyšující se závislostí producenta na jednom dodavateli prudce roste vyjednávací síla dodavatele či odběratele. Jednou z moderních cest je hledat partnerství mezi dodavatelem/producentem a odběratelem, přičemž toto spojenectví může mít různou intenzitu. Ne vždy jsou dva výrobci teoreticky konkurenčních produktů také skutečnými konkurenty. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že oba výrobci mohou zvolit takovou strategii, která jim umožňuje koexistovat, aniž by si vzájemně konkurovali Model R C P Přístup označovaný jako model R C P (Resource Conduct Performance model) spatřuje konkurenční výhodu v existenci zdrojů, jimiž organizace disponuje. Pojem zdroje je interpretován široce. Mezi zdroje lze zařadit nejen lidi, finance, řízení, ale i know how,

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

LUMO PLUS a LAVAZZA vending systém

LUMO PLUS a LAVAZZA vending systém LUMO PLUS a LAVAZZA vending systém Lavazza vending systém Od roku 2011 se společnost LUMO PLUS stala partnerem společnosti Lavazza v oblasti vendingového systému Lavazza Blue Prvotřídní italskou kávu Lavazza

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva NÁPOJE Z KÁVY Turecká káva Turecká káva je termín, který označuje silnou kávu, jejíž způsob přípravy pochází z Blízkého východu. Na přípravu této kávy je potřeba džezva, což je speciální konvice kónického

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Produkce kávy. Přibližná produkce kávy největších světových producentů v tunách:

Produkce kávy. Přibližná produkce kávy největších světových producentů v tunách: Historie kávy Jako povzbuzující a osvěžující nápoj je káva známa přes tisíc let. Její historie je stejně tajemná a zajímavá jako rozmanitost chutí, které nápoj nabízí. Jedna z legend vypráví o arabském

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino

PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino Pražička kávy Cafemino umožňuje nákup a pražení nejlepších dostupných káv na trhu přímo ve vaší kavárně nebo prodejně s kávou. Pražení může probíhat kontinuelně až 10 hodin

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie první Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Per la grande gioia di un piccolo momento. Pro velkou radost z malých okamžiků.

Per la grande gioia di un piccolo momento. Pro velkou radost z malých okamžiků. Per la grande gioia di un piccolo momento Pro velkou radost z malých okamžiků. Pro velkou radost z malých okamžiků Tchibo: kvalita, na kterou se můžete spolehnout Piacetto Espresso spojuje staletí italské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Přednáška č. 6. Analýza odvětví

Přednáška č. 6. Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Přednáška č. 6 Analýza odvětví

Přednáška č. 6 Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více