CZ.1.07/1.1.30/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.30/01.0021"

Transkript

1 MATEMATIKA HRAV tematický plán zájmového kroužku pro 1. st. ZŠ Auto i: Mgr. Zde ka Havlenová Mgr. Ivana Kozlíková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovn vzd lávací strategie ZŠ Kazn jov reg. íslo: CZ.1.07/1.1.30/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAZN JOV okres Plze sever, p ísp vková organizace 0

2 KROUŽEK MATEMATIKA HRAV KROUŽEK PRO ŽÁKY 1. ST. - TEMATICKÝ PLÁN Cílem realizace kroužku je zlepšení podmínek ve vzd lávání v oblasti matematiky pro všechny žáky 1. stupn, a to mimo výuku, zlepšení klí ových kompetencí žák v oblasti matematiky, podpora zájmového vzd lávání. Sou ástí ucelené koncepce je evaluace pilotního ov ování nového pojetí výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Žák m je poskytnut individuální p ístup pedagoga a rozvíjení jejich klí ových kompetencí podle individuálních možností, rozvoj logického, tvo ivého a technického myšlení, využívání logických deskových her SMART games, technických stavebnic LEGO, Cheva apod., rozvoj matematických p edstav v souvislosti s technickými obory, je rozvíjena výuka matematiky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. raz je kladen na mezip edm tové vazby vyu ovacích p edm matematika, prvouka, írodov da a praktické innosti. Relizace: 1 x týdn 4 vyu. hodiny /1. st. ZŠ, 1 pedagog/min. 2 hod týdn p ímá vyu ovací zájmová innost podpo ená cílová skupina: žáci 1. st. 1

3 1. ETAPA: únor 2012 erven 2013 síc ro ník Téma, pom cky únor 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Po ítání a tvo ení soubor do 9, do 10, rozklady ísel, s ítání, ode ítání do 9, do 10 (p nové kostky, íslice a te ky, obrázkové íklady, stavebnice, logické hry) ítání a ode ítání do 100, bez p echodu 10, porovnávání, orientace v ase, ur ování hodin (stovkové po ítadlo, papírové hodiny, p esýpací hodiny, stavebnice, logické hry) Písemné s ítání, ode ítání do 100 s p echodem p es 10, jednotky délky ( ís. osy, metr, stavebnice, logické hry) ezen 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íselná ada 0 až 10, s ítání, ode ítání do 10 i více s ítanc, slovní úlohy, rozklady ( ísla na podlahu, molitanové kostky, stavebnice, logické hry) ítání, ode ítání do 100 s p echodem p es 10, po ítání se závorkou (po ítadla, prac. listy, obráz. p íkl., staveb., log. hry) Po ítání do 1000, posloupnost, s ítání, ode ítání do 1000, zaokrouhlování (obrázkové p íklady, papírové peníze, stavebnice, logické hry) duben 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Vytvá ení soubor do 20, posloupnost ísel 0 až 20, porovnávání, desítky, jednotky, s ítání, ode ítání typu 10+1, 13-3(po ítadla, domin. karty, d ev. vlá ek, stavebnice, log. hry) íprava na násobení, násobení 2,3( tvercové sít, plastová ví ka, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Písemné s ítání, ode ítání do 1000 (tabule, pracovní listy, stavebnice, logické hry) kv ten 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íselná ada 0-20, s ítání, ode ítaní typ 12+4, 15-2, 12+8, 20-3, slovní úlohy o více, mén, geometrické tvary (magnet. polystyreny, geom. tvary, kostky a kosti ky, staveb., log. hry, papírové peníze, po ítadla) Násobení 4,5, p íprava na d lení, d lení 2, 3 (p nové kostky, tvercová sí, obrázkové p íklady, stavebnice, logické hry) Násobení a d lení, násobky 10, 20, 30 až 100 (p nové kostky, stavebnice, logické hry) erven 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Procvi ování s ítání, ode ítání do 20, ady ísel 0-20 (obrázkové p íklady, et zy, te ky, ísla-vlá ek, g. tvary a lesa, stavebnice, logické hry) Procvi ování, násobení, d lení, s ítání, od ítání, geometrie (velké p nové kostky, pracovní listy, stavebnice, logické hry) Procvi ování násobení a d lení (typ 2.60, 240:40) d lení se zb. íselné osy, obrázkové p íklady, stavebnice, logické hry) 2

4 2. ETAPA: zá í 2013 leden 2014 síc ro ník zá í 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íjen 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník listopad 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník prosinec 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník leden 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Téma, pom cky íd ní p edm do skupin v oboru 1-5, posloupnost, více, mén (po ítadla, osa,polyst. aplikace, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Opakování z prvního ro. 0-20, p íklady bez p echodu 10 (po ítadla, íslice, te ky, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Po ítání do 100, porovnávání (po ítadla, osy, pracovní.listy, stavebnice, logické hry) Posloupnost 1-5, porovnávání, p íklady do 4 ( íslice, te ky, stavebnice, logické hry, krokovací pás) Po ítání p íklad do 20 s p echodem p es 10, geom. tvary, lesa, body, áry (mat. kole ka, misti kové po ítadlo, stavebnice, logické hry, kolíkové po ítadlo, geom. tvary) Násobení a d lení 2,3,4,5,0,1 (krychli kové po ítadlo, logické hry, prac. listy, stavebnice) Rovnost, nerovnost, rozklady a p íklady do 5 i 0, geom. tvary ísla na podlahu, po ítadla, kostky, prac listy, stavebnice, logické hry) Po ítání do 20, SÚ, numerace do 100, porovnávání, s ítání, ode ítání desítek (prac. listy, stavebnice, logické hry, po ítadla, osy) Násobilka 6,7, procvi ování +,- do 100 ( tvercová sí, po ítadla, stavebnice, logické hry) Numerace 0-10, porovnávání, do ítání, vytvá ení skupin do 10, slovní úlohy (kostky, stavebnice, polystyrenové aplikace, te ky, íslice, logické hry) Obor ísel do100,desítky,jednotky,s ítání,ode ítání (stavebnice, obrázkové p íklady, po ítadla, logické hry) Násobilka 8,9,10 ( tvercová sí, prac. listy, stavebnice, logické hry) ítání, ode ítání do 7, do 8, porovnávání, více s ítanc (prac. listy, stavebnice, logické hry, p nové kostky, te ky, íslice) ítání, ode ítání do 100, bez p echodu 10, porovnávání, SÚ, zaokrouhlování na desítky (stavebnice, logické hry, magnetická ísla, prac. listy, osa ísel) Procvi ování násobilky, s ítání, ode ítání dvojciferných ísel es základ (obrázkové p íklady, osa, prac. listy, stavebnice, logické hry) 3

5 1. ETAPA: únor 2013 erven 2013 síc ro ník únor 4. ro ník 5. ro ník ezen 4. ro ník 5. ro ník Duben 4. ro ník 5. ro ník Kv ten 4. ro ník 5. ro ník Téma, pom cky Pam tné násobení a d lení, p íklady se závorkami i s r znými matematickými znaménky. (stavebnice, pero, Originální d tské peníze firma Chamber, linkovaný papír) Jednotky hmotnosti (stavebnice, logické hry) Osa soum rnosti (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (logická hra D da Leso,, pero, linkovaný papír) Desetinná ísla (stavebnice, logické hry) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Jednotky asu (stavebnice, logické hry, papírové školní hodiny) Písemné násobení dvojciferným initelem. (logické hry, pero, kalkula ka) Jednotky objemu (stavebnice, logické hry) Rýsování trojúhelníku (stavebnice, logické hry) Pravoúhlý trojúhelník (stavebnice, logické hry) Zaokrouhlování (logické hry, pero, linkovaný papír) Procvi ování po etních operací (stavebnice, logické hry) Vlastnosti trojúhelníka (stavebnice, logické hry) Trojúhelníková nerovnost (stavebnice, logické hry, Po etní výkony s p irozenými ísly. (logické hry, pero, linkovaný papír, kalkula ka, papírové karti ky s ísly 1 až 9) Po etní výkony s p irozenými ísly. (stavebnice, logické hry) Obvod trojúhelníku (stavebnice, logické hry) Obvod obdélníku (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (stavebnice, logické hry) Procvi ování známých po etních operací (stavebnice, logické hry) Osov soum rné útvary (logické hry, papír bez linek, kružítko, trojúhelník, pravítko, tužka, n žky) Obvod obdélníku. (logické hry, pero, papír bez linek, trojúhelník s ryskou, tužka) Nerovnice (stavebnice, logické hry) Obsah obdélníku, tverce (stavebnice, logické hry) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Aritmetický pr r (stavebnice, logické hry) Obsahy obrazc (stavebnice, logické hry) Obsahy obrazc (stavebnice, logické hry) Zajímavé geometrické konstrukce (stavebnice, logické hry, hlavolamy, tužka, papír bez linek, kružítko, trojúhelník, pravítko, žky) 4

6 erven 4. ro ník 5. ro ník Procvi ování - Obsah obdélníku, tverce (logické hry, pero, tvercová sí, n žky, lepidlo) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) lesa (stavebnice, logické hry) Stavíme z krychlí (hlavolamy, logické hry, barevné molitanové kostky, papír, tužka nebo pastelky) Záv re né opakování (stavebnice, logické hry) Záv re né opakování (stavebnice, logické hry) 5

7 2. ETAPA: zá í 2013 leden 2014 síc ro ník zá í 4. ro ník 5. ro ník íjen 4. ro ník 5. ro ník listopad 4. ro ník 5. ro ník prosinec 4. ro ník 5. ro ník Téma, pom cky Opakování z 3. ro níku, ísla do (logické hry, pravítko, pero, tvere kovaný papír) znob žky (stavebnice, logické hry) Rovnob žky (stavebnice, logické hry) Rýsování rovnob žek (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Úhel (logické hry, papír bez linek, har geodeska, provázek, gumi ky, papírové školní hodiny, tužka, pravítko, úhlom r) Písemné násobení jednociferným initelem (stavebnice, logické hry) Písemné d lení jednociferným d litelem (hlavolamy, pero, papír bez linek a s linkami, pastelky) ímky kolmé (stavebnice, logické hry) Rýsování kolmic (stavebnice, logické hry) Úhel (stavebnice, logické hry) Obvody obrazc (logické hry, pastelky, papír, pero, pravítko) Obvody obrazc (stavebnice, logické hry) Kružnice, kruh (stavebnice, logické hry) Písemné d lení jednociferným d litelem (stavebnice, logické hry) ísla do (stavebnice, logické hry) Posloupnost ísel (stavebnice, logické hry) Rýsování rovnob žek (sudoku, papír, tužka, pravítko, trojúhelník) Kružnice, kruh (logické hry, kružítko, papír bez linek, pravítko, tužka) Slovní úlohy s 1 i 2 po etními operacemi (stavebnice, logické hry) Slovní úlohy s 1 i 2 po etními operacemi (stavebnice, logické hry) Sou adnice bod (stavebnice, logické hry) ítání a od ítání zpam ti (logické hry, linkovaný papír, kalkula ka) Zaokrouhlování ísel, Písemné s ítání a od ítání (stavebnice, logické hry) Násobení a d lení zpam ti, Písemné násobení a d lení (stavebnice, logické hry) Jednotky hmotnosti (logické hry, pero, papír) Diagram (stavebnice, logické hry) Jízdní ády (stavebnice, logické hry) 6

8 leden 4. ro ník 5. ro ník ísla v tší než , Posloupnost, Zaokrouhlování (stavebnice, logické hry) ítání a od ítání zpam ti (hlavolamy, linkovaný papír) Písemné s ítání a od ítání (stavebnice, logické hry) Jednotky délky, tverce (stavebnice, logické hry) Jednotky asu (stavebnice, logické hry, papírové tverce (3x3 cm) 10kus i více, papír, pero) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Zlomky (stavebnice, logické hry) Opakování u iva (stavebnice, logické hry) 7

9 Obsah: 1. Tematický plán pro 1. ro ník Tematický plán pro 1. ro ník Tematický plán - Nám ty Seznam doporu ených inovativních pom cek Doporu ená odborná literatura erpáno z 8

10 1.1. Tematický plán pro 1. ro ník síc 1. ro ník Téma Zá í íd ní, vytvá ení, po ítání p edm v oboru ísel 1-5 Uspo ádání ísel, tení ísel, více, mén Orientace v prostoru íjen Posloupnost 1-5, porovnávání ísel ítání, ode ítání do 4, znaménka Listopad Prosinec Posloupnost ísel 0-5, rovnost, nerovnost Rozklady ísel ítání, ode ítání do 5 Geometrické tvary Posloupnost 0-10, porovnávání Do ítání do 5 Jednoduché slovní úlohy Leden ítání, ode ítání do 7, do 8 íklady s více s ítanci Porovnávání, rozklady Únor Posloupnost 0-10 ítání, ode ítání do 8, do 9 ezen íklady na s ítání, ode ítání do 10 íklady s více s ítanci Slovní úlohy a rozklady Duben Vytvá ení soubor do 20 Posloupnost 0-20, porovnávání ítání, ode ítání typ 10+1, 13-3 Kv ten íselná ada 0-20 íklady typ 12+4, 15-2, 20-3 Slovní úlohy o více, mén Geometrické tvary erven ítání, ode ítání do 20 bez p echodu 10 íprava na p íklady s p echodem p es 10 9

11 1.2. Tematický plán nám ty Zá í Ro ník: 1. Datum: zá í Téma: Po ítání po 1 do 5, vytvá ení soubor, pojmy p ed, za Pom cky: ísla na podlahu, velké molitanové kostky, polystyrenové aplikace Literatura: Pr h hodiny: 1. tení ísel 1-5 ústn u itel ukazuje ísla ( ísla na podlahu) a pokládá je r zn na zem tení ísel azení ísel podle velikosti jakou barvu má íslo 3 jaké íslo má ervenou barvu 2. Po ítání te ek žáci hází velkými molitanovými kostkami, spo ítají te ky a kostku adí k odpovídajícímu íslu na podlaze a zárove najdou ve t íd tentýž po et soubor (obrázk, magnet, nást nek, oken, ) 3. Tvo ení soubor 1-5 pomocí polystyrenových aplikací vytvá ejí r zné soubory nap.: 5 ks ovoce, 4 ks zeleniny, 3 ks jídla které máš rád, ur ují, co je p ed (za) okurkou, vedle kolá e, uprost ed ady 4. Stavebnice, logické hry 10

12 íjen Ro ník: 1. Datum: íjen Téma: Posloupnost 1-5, porovnávání ísel, geometrické tvary Pom cky: karty s ísly a te kami, tabule, polystyrenové aplikace, geom. tvary Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. Posloupnost ísel 1-5 u itel ukazuje ísla nebo te ky na kartách, žáci tou a po ítají po et te ek žáci si postupn losují karty, ísla tou a skládají adu žáci si losují karty s te kami a p azují je k ísl m 2. Procvi ování znamének <, >, = - na tabuli p ipravena okénka pro psaní znak 3. Porovnávání ísel spo ítej obrázky (tvary), zapiš a porovnej nap.: 4. Geometrické tvary - správné pojmenování geom. tvar najdi modrý tverec, pracovní list Barevná matematika str. 3/motýlek Pokra uj v ad 11

13 5. Stavebnice, logické hry 12

14 Listopad Ro ník: 1. Datum: listopad Téma: ísla 0-5, rozklady, p íklady do 5 Pom cky: íselné šablony, molitanové p nové kosti ky, ísla na kartách Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. íslice 0 tení, psaní ísla, ukázat tvar ze souboru šablon 2. ísla 0-5 hledání ísel a šablon schovaných po t íd, azení podle velikosti 3. Rozklady u itel ukáže íslo na kart, žák si p ipraví p ed sebe p íslušný po et kosti ek a r zným zp sobem kosti ky rozd luje, p itom nahlas íká rozklad (nap.: íslo 4 rozložíme na 2 a 2) druhý žák totéž ekne jako p íklad (nap.: 2+2=4) dome ky nap.: 4. P íklady do 5 pracovní list Barevná matematika str. 9/motýlek Psí Stavebnice, logické hry 13

15 Prosinec Ro ník: 1. Datum: prosinec Téma: ísla 0-10, porovnávání, do ítání Pom cky: magnetické karty s ísly 0-10, pracovní list, tabule Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. ísla 0-10 tení ísel p ipevn ných na tabuli, azení ísel vzestupn, sestupn 2. Po ítání p edm žáci po ítají p edm ty obrázky ve t íd po 1, nap. 9 vlo ek a ukáží íslo 9 na tabuli 3. Porovnávání, do ítání (p ipraveno na tabuli) = = = 1-2 = 1 4. Pracovní list procvi ování Barevná matematika str. 28/motýlek Spo ítej a zapiš nap.: Barevná matematika str. 13/autí ko Porovnej po ty uhlík na sn hulácích 14

16 5. Stavebnice, logické hry 15

17 Leden Ro ník: 1. Datum: leden Téma: Numerace 0-10, s ítání, ode ítání do 7 Pom cky: žákovská sada karet s ísly, tabule, obrázkové p íklady kap i, kád Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro. ZŠ 1. díl, Fraus, Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. Numerace 0-10 u itel uká tužkou do lavice, tleská, cinká na triangl, žáci po ítají po et uknutí a ukáží správné íslo na karti ce - procvi ování ady 0-10, 10-0, hra Mixér žáci si promíchají karti ky s obrácenými ísly, po odstartování co nejrychleji složí adu dle pokynu 0-10, S ítání, ode ítání do 7 Hra Kap i dle Barevné matematiky str. 25 zv tšené nakopírované ryby s p íklady kapry vyst ihneme a p ipravíme 4 barevné kád s výsledky, žáci si postupn odebírají kapry p íklady a vkládají je do správných kádí dle výsledku 3. Procvi ování psaní íslic, posloupnost, porovnávání, p íklady pracovní list Matematika se ty lístkem str. 54/1, 2, 3, 4 nap.: 1. Opiš adu ísel Dopl : 5, 6, _ / _, 5, _/ 3. Porovnej: 5 _ 7 4. Vypo ítej: = 6-4 = 4. Stavebnice, logické hry 16

18 Únor Ro ník: 1. Datum: únor Téma: Po ítání, tvo ení soubor do 9, s ítání, ode ítání do 9 Pom cky: magnet. polyst. aplikace, výkresy a obrázky po t íd, tabule, pracovní list Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1.ro ZŠ 1. díl, Fraus Pr h hodiny: 1) Po ítání soubor do 9 Spo ítej obrázky na magnetické tabuli magnet. polyst. aplikace Spo ítej sn huláky na nást nce Kolik mrá visí v oknech? 2) Sestavování p íklad ze 3 zadaných ísel (p ipraveno na tabuli) nap.: 2 9 Napište 2 p íklady na s ítání 2 p íklady na ode ítání 7 3) Pracovní list (Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro ník ZŠ str. 61 Oslava ) vypo ítej a vybarvi podle výsledku, dopl ady ísel 4) Stavebnice, logické hry 17

19 ezen Ro ník: 1. Datum: ezen Téma: Posloupnost 0-10, +,- do 10 Pom cky: ísla na podlahu, karty s p íklady Literatura: Pr h hodiny: 1) Hra Jaké mám íslo? na koberci jsou p ipravená oto ená ísla ze souboru ísel na podlahu, každý žák si vybere jedno libovolné íslo, ostatní toto íslo hádají. Nap.: Mám íslo v tší než 2 a menší než 4. Jaké mám íslo? 2) azení ísel podle velikosti- všechna uhodnutá oto ená ísla žáci adí podle velikosti od nejmenšího k nejv tšímu a opa 3) S ítání a ode ítání do 10- po t íd r zn rozmíst né p íklady na kartách, žáci je postupn nacházejí, po ítají a p ikládají ke správnému výsledku íslo na koberci 4) Stavebnice, logické hry 18

20 Duben Ro ník: 1. Datum: duben Téma: ísla 0-20, posloupnost, ísla v tší, menší, procvi ování probraných p íklad Pom cky: magnetický vlá ek, tabule, mí ek, osa do 20 Literatura: Pr h hodiny: 1) ada ísel žáci ústn pomocí íselné osy tou ísla 0-20, žáci sedí v kruhu a házejí si mí kem, ten kdo ho chytí, ekne další íslo v po adí - žáci hledají ísla na magnetickém vlá ku schované po t íd a tvo í adu 2) ísla v tší, menší nap.: ekni a ukaž íslo na vlá ku- menší než 15 3) Procvi ování p íklad - hra Sluní ko žáci rozd leni do 2 skupin, každá skupina má p ipravené sluní ko bez paprsk, kdo d íve správn vypo ítá íklad, namaluje sluní ku 1 paprsek -družstvo, které má více paprsk, vyhrává 4) Stavebnice, logické hry 19

21 Kv ten Ro ník: 1. Datum: kv ten Téma: Numerace do 20, porovnávání, SÚ o n více, mén Pom cky: pracovní list, íselná osa, d tské papírové peníze, po ítadla, ísla na kartách Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro. ZŠ, 2. díl, Fraus Pr h hodiny: 1) tení ísel do 20, vytvá ení soubor do 20- žáci p tou na kart íslo a na po ítadle ukáží tentýž po et kuli ek 2) Pracovní list (M se ty lístkem str. 28) Dokresli kuli ky podle vzoru ti ísla na íselné ose Dopl íslo hned p ed a hned za íslem Porovnej ísla Zapla pomocí papírových pen z 3) Vytvá ení slovních úkol a znázor ování pomocí papírových pen z nap.: Mám 12 K, Pé a má o 2 K více. Kolik má Pé a korun? 4) Stavebnice, logické hry 20

22 erven Ro ník: 1. Datum: erven Téma: Procvi ování s ítání, ode ítání do 20, ada ísel 0-20, geometrické tvary Pom cky: velké karty s ísly, pracovní list nast íhané hlavolamy, vyst íhané geometrické tvary na hru Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1) ada ísel - na koberci je p ipravená neúplná ada ísel, žáci mají za úkol vylosovat si ostatní ísla a správn doplnit do ady 2) Pracovní list (Barevná matematika str. 53 zv tšené, nast íhané hlavolamy) nap ) Procvi ování p íklad do 20 sout ž Stavíme d m žáci rozd leni do 2 skupin, ten, kdo d íve vypo ítá daný p íklad, odebere z p ipravených díl jednu ást, takto pokra ují další dvojice a družstvo, které má d íve postavený d m - vyhrává 4) Stavebnice, logické hry +3 21

23 1. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek Žákovské kolí kové dvacítkové po ítadlo Kostky: Písmena, ísla Molitanová kostka íselné ady (1 20, karty) Vlá ek 2: lokomotiva a 20 vagonk Matematický kuf ík íslice XL íselné šablony ísla na podlahu Hra s asem nová ísla nová ísla velká Krychle d ev né Lego 3840 Lego Dino 5885 Lego Friends 3061 Merkur 019 Mlýn Ubongo Domino 600 Euromag Aha! T-puzzle, hlavolam Shape by shape Pevnost Rosa,TEIFOC Stavebnice ZOOB Stavebnice MAXIM sruby Zámecké schody Tilt Balan í bludišt Grabolo oko IQ IQ Fit Rush Hour IQ Puzzle ev né domino Krokovací pás Papírové školní hodiny tské peníze Stavebnice LAQ Po ítadla žákovská do 20 22

24 1. 4. Doporu ená odborná literatura FIALOVÁ, Dana. Barevná matematika pro prv ky: [opakujeme si b hem školního roku i o prázdninách]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 55 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: u ebnice pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav me ek. Plze : Fraus, 2011, 64 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN KREJ OVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni ZŠ. Praha: SPN, ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN

25 1. 5. erpáno z FIALOVÁ, Dana. Barevná matematika pro prv ky: [opakujeme si b hem školního roku i o prázdninách]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 55 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: u ebnice pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav me ek. Plze : Fraus, 2011, 64 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

149 150 151 152 153 154 155 156 4. 4. Doporu ená odborná literatura KREJ OVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni základní školy: u ebnice pro vzd lávací obor Matematika a její aplikace. 1. vyd. Praha:

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech.

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 167 Barvy v (X)HTML Standardy: Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 168 Barvy v (X)HTML dokumentu BARVY

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava. Síla hrou LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Abstrakt v eštin : V p ísp vku se zabýváme problematikou síly a jejich

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, kondenzátor)

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, kondenzátor) Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, kondenzátor) ZDEN K ŠABATKA Katedra didaktiky fyziky, MFF UK v Praze Stejn jako u ebnice, tak pravd podobn i v tšina vyu ujících za íná kapitolu o elekt

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více