CZ.1.07/1.1.30/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.30/01.0021"

Transkript

1 MATEMATIKA HRAV tematický plán zájmového kroužku pro 1. st. ZŠ Auto i: Mgr. Zde ka Havlenová Mgr. Ivana Kozlíková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovn vzd lávací strategie ZŠ Kazn jov reg. íslo: CZ.1.07/1.1.30/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAZN JOV okres Plze sever, p ísp vková organizace 0

2 KROUŽEK MATEMATIKA HRAV KROUŽEK PRO ŽÁKY 1. ST. - TEMATICKÝ PLÁN Cílem realizace kroužku je zlepšení podmínek ve vzd lávání v oblasti matematiky pro všechny žáky 1. stupn, a to mimo výuku, zlepšení klí ových kompetencí žák v oblasti matematiky, podpora zájmového vzd lávání. Sou ástí ucelené koncepce je evaluace pilotního ov ování nového pojetí výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Žák m je poskytnut individuální p ístup pedagoga a rozvíjení jejich klí ových kompetencí podle individuálních možností, rozvoj logického, tvo ivého a technického myšlení, využívání logických deskových her SMART games, technických stavebnic LEGO, Cheva apod., rozvoj matematických p edstav v souvislosti s technickými obory, je rozvíjena výuka matematiky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. raz je kladen na mezip edm tové vazby vyu ovacích p edm matematika, prvouka, írodov da a praktické innosti. Relizace: 1 x týdn 4 vyu. hodiny /1. st. ZŠ, 1 pedagog/min. 2 hod týdn p ímá vyu ovací zájmová innost podpo ená cílová skupina: žáci 1. st. 1

3 1. ETAPA: únor 2012 erven 2013 síc ro ník Téma, pom cky únor 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Po ítání a tvo ení soubor do 9, do 10, rozklady ísel, s ítání, ode ítání do 9, do 10 (p nové kostky, íslice a te ky, obrázkové íklady, stavebnice, logické hry) ítání a ode ítání do 100, bez p echodu 10, porovnávání, orientace v ase, ur ování hodin (stovkové po ítadlo, papírové hodiny, p esýpací hodiny, stavebnice, logické hry) Písemné s ítání, ode ítání do 100 s p echodem p es 10, jednotky délky ( ís. osy, metr, stavebnice, logické hry) ezen 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íselná ada 0 až 10, s ítání, ode ítání do 10 i více s ítanc, slovní úlohy, rozklady ( ísla na podlahu, molitanové kostky, stavebnice, logické hry) ítání, ode ítání do 100 s p echodem p es 10, po ítání se závorkou (po ítadla, prac. listy, obráz. p íkl., staveb., log. hry) Po ítání do 1000, posloupnost, s ítání, ode ítání do 1000, zaokrouhlování (obrázkové p íklady, papírové peníze, stavebnice, logické hry) duben 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Vytvá ení soubor do 20, posloupnost ísel 0 až 20, porovnávání, desítky, jednotky, s ítání, ode ítání typu 10+1, 13-3(po ítadla, domin. karty, d ev. vlá ek, stavebnice, log. hry) íprava na násobení, násobení 2,3( tvercové sít, plastová ví ka, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Písemné s ítání, ode ítání do 1000 (tabule, pracovní listy, stavebnice, logické hry) kv ten 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íselná ada 0-20, s ítání, ode ítaní typ 12+4, 15-2, 12+8, 20-3, slovní úlohy o více, mén, geometrické tvary (magnet. polystyreny, geom. tvary, kostky a kosti ky, staveb., log. hry, papírové peníze, po ítadla) Násobení 4,5, p íprava na d lení, d lení 2, 3 (p nové kostky, tvercová sí, obrázkové p íklady, stavebnice, logické hry) Násobení a d lení, násobky 10, 20, 30 až 100 (p nové kostky, stavebnice, logické hry) erven 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Procvi ování s ítání, ode ítání do 20, ady ísel 0-20 (obrázkové p íklady, et zy, te ky, ísla-vlá ek, g. tvary a lesa, stavebnice, logické hry) Procvi ování, násobení, d lení, s ítání, od ítání, geometrie (velké p nové kostky, pracovní listy, stavebnice, logické hry) Procvi ování násobení a d lení (typ 2.60, 240:40) d lení se zb. íselné osy, obrázkové p íklady, stavebnice, logické hry) 2

4 2. ETAPA: zá í 2013 leden 2014 síc ro ník zá í 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íjen 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník listopad 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník prosinec 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník leden 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Téma, pom cky íd ní p edm do skupin v oboru 1-5, posloupnost, více, mén (po ítadla, osa,polyst. aplikace, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Opakování z prvního ro. 0-20, p íklady bez p echodu 10 (po ítadla, íslice, te ky, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Po ítání do 100, porovnávání (po ítadla, osy, pracovní.listy, stavebnice, logické hry) Posloupnost 1-5, porovnávání, p íklady do 4 ( íslice, te ky, stavebnice, logické hry, krokovací pás) Po ítání p íklad do 20 s p echodem p es 10, geom. tvary, lesa, body, áry (mat. kole ka, misti kové po ítadlo, stavebnice, logické hry, kolíkové po ítadlo, geom. tvary) Násobení a d lení 2,3,4,5,0,1 (krychli kové po ítadlo, logické hry, prac. listy, stavebnice) Rovnost, nerovnost, rozklady a p íklady do 5 i 0, geom. tvary ísla na podlahu, po ítadla, kostky, prac listy, stavebnice, logické hry) Po ítání do 20, SÚ, numerace do 100, porovnávání, s ítání, ode ítání desítek (prac. listy, stavebnice, logické hry, po ítadla, osy) Násobilka 6,7, procvi ování +,- do 100 ( tvercová sí, po ítadla, stavebnice, logické hry) Numerace 0-10, porovnávání, do ítání, vytvá ení skupin do 10, slovní úlohy (kostky, stavebnice, polystyrenové aplikace, te ky, íslice, logické hry) Obor ísel do100,desítky,jednotky,s ítání,ode ítání (stavebnice, obrázkové p íklady, po ítadla, logické hry) Násobilka 8,9,10 ( tvercová sí, prac. listy, stavebnice, logické hry) ítání, ode ítání do 7, do 8, porovnávání, více s ítanc (prac. listy, stavebnice, logické hry, p nové kostky, te ky, íslice) ítání, ode ítání do 100, bez p echodu 10, porovnávání, SÚ, zaokrouhlování na desítky (stavebnice, logické hry, magnetická ísla, prac. listy, osa ísel) Procvi ování násobilky, s ítání, ode ítání dvojciferných ísel es základ (obrázkové p íklady, osa, prac. listy, stavebnice, logické hry) 3

5 1. ETAPA: únor 2013 erven 2013 síc ro ník únor 4. ro ník 5. ro ník ezen 4. ro ník 5. ro ník Duben 4. ro ník 5. ro ník Kv ten 4. ro ník 5. ro ník Téma, pom cky Pam tné násobení a d lení, p íklady se závorkami i s r znými matematickými znaménky. (stavebnice, pero, Originální d tské peníze firma Chamber, linkovaný papír) Jednotky hmotnosti (stavebnice, logické hry) Osa soum rnosti (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (logická hra D da Leso,, pero, linkovaný papír) Desetinná ísla (stavebnice, logické hry) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Jednotky asu (stavebnice, logické hry, papírové školní hodiny) Písemné násobení dvojciferným initelem. (logické hry, pero, kalkula ka) Jednotky objemu (stavebnice, logické hry) Rýsování trojúhelníku (stavebnice, logické hry) Pravoúhlý trojúhelník (stavebnice, logické hry) Zaokrouhlování (logické hry, pero, linkovaný papír) Procvi ování po etních operací (stavebnice, logické hry) Vlastnosti trojúhelníka (stavebnice, logické hry) Trojúhelníková nerovnost (stavebnice, logické hry, Po etní výkony s p irozenými ísly. (logické hry, pero, linkovaný papír, kalkula ka, papírové karti ky s ísly 1 až 9) Po etní výkony s p irozenými ísly. (stavebnice, logické hry) Obvod trojúhelníku (stavebnice, logické hry) Obvod obdélníku (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (stavebnice, logické hry) Procvi ování známých po etních operací (stavebnice, logické hry) Osov soum rné útvary (logické hry, papír bez linek, kružítko, trojúhelník, pravítko, tužka, n žky) Obvod obdélníku. (logické hry, pero, papír bez linek, trojúhelník s ryskou, tužka) Nerovnice (stavebnice, logické hry) Obsah obdélníku, tverce (stavebnice, logické hry) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Aritmetický pr r (stavebnice, logické hry) Obsahy obrazc (stavebnice, logické hry) Obsahy obrazc (stavebnice, logické hry) Zajímavé geometrické konstrukce (stavebnice, logické hry, hlavolamy, tužka, papír bez linek, kružítko, trojúhelník, pravítko, žky) 4

6 erven 4. ro ník 5. ro ník Procvi ování - Obsah obdélníku, tverce (logické hry, pero, tvercová sí, n žky, lepidlo) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) lesa (stavebnice, logické hry) Stavíme z krychlí (hlavolamy, logické hry, barevné molitanové kostky, papír, tužka nebo pastelky) Záv re né opakování (stavebnice, logické hry) Záv re né opakování (stavebnice, logické hry) 5

7 2. ETAPA: zá í 2013 leden 2014 síc ro ník zá í 4. ro ník 5. ro ník íjen 4. ro ník 5. ro ník listopad 4. ro ník 5. ro ník prosinec 4. ro ník 5. ro ník Téma, pom cky Opakování z 3. ro níku, ísla do (logické hry, pravítko, pero, tvere kovaný papír) znob žky (stavebnice, logické hry) Rovnob žky (stavebnice, logické hry) Rýsování rovnob žek (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Úhel (logické hry, papír bez linek, har geodeska, provázek, gumi ky, papírové školní hodiny, tužka, pravítko, úhlom r) Písemné násobení jednociferným initelem (stavebnice, logické hry) Písemné d lení jednociferným d litelem (hlavolamy, pero, papír bez linek a s linkami, pastelky) ímky kolmé (stavebnice, logické hry) Rýsování kolmic (stavebnice, logické hry) Úhel (stavebnice, logické hry) Obvody obrazc (logické hry, pastelky, papír, pero, pravítko) Obvody obrazc (stavebnice, logické hry) Kružnice, kruh (stavebnice, logické hry) Písemné d lení jednociferným d litelem (stavebnice, logické hry) ísla do (stavebnice, logické hry) Posloupnost ísel (stavebnice, logické hry) Rýsování rovnob žek (sudoku, papír, tužka, pravítko, trojúhelník) Kružnice, kruh (logické hry, kružítko, papír bez linek, pravítko, tužka) Slovní úlohy s 1 i 2 po etními operacemi (stavebnice, logické hry) Slovní úlohy s 1 i 2 po etními operacemi (stavebnice, logické hry) Sou adnice bod (stavebnice, logické hry) ítání a od ítání zpam ti (logické hry, linkovaný papír, kalkula ka) Zaokrouhlování ísel, Písemné s ítání a od ítání (stavebnice, logické hry) Násobení a d lení zpam ti, Písemné násobení a d lení (stavebnice, logické hry) Jednotky hmotnosti (logické hry, pero, papír) Diagram (stavebnice, logické hry) Jízdní ády (stavebnice, logické hry) 6

8 leden 4. ro ník 5. ro ník ísla v tší než , Posloupnost, Zaokrouhlování (stavebnice, logické hry) ítání a od ítání zpam ti (hlavolamy, linkovaný papír) Písemné s ítání a od ítání (stavebnice, logické hry) Jednotky délky, tverce (stavebnice, logické hry) Jednotky asu (stavebnice, logické hry, papírové tverce (3x3 cm) 10kus i více, papír, pero) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Zlomky (stavebnice, logické hry) Opakování u iva (stavebnice, logické hry) 7

9 Obsah: 1. Tematický plán pro 1. ro ník Tematický plán pro 1. ro ník Tematický plán - Nám ty Seznam doporu ených inovativních pom cek Doporu ená odborná literatura erpáno z 8

10 1.1. Tematický plán pro 1. ro ník síc 1. ro ník Téma Zá í íd ní, vytvá ení, po ítání p edm v oboru ísel 1-5 Uspo ádání ísel, tení ísel, více, mén Orientace v prostoru íjen Posloupnost 1-5, porovnávání ísel ítání, ode ítání do 4, znaménka Listopad Prosinec Posloupnost ísel 0-5, rovnost, nerovnost Rozklady ísel ítání, ode ítání do 5 Geometrické tvary Posloupnost 0-10, porovnávání Do ítání do 5 Jednoduché slovní úlohy Leden ítání, ode ítání do 7, do 8 íklady s více s ítanci Porovnávání, rozklady Únor Posloupnost 0-10 ítání, ode ítání do 8, do 9 ezen íklady na s ítání, ode ítání do 10 íklady s více s ítanci Slovní úlohy a rozklady Duben Vytvá ení soubor do 20 Posloupnost 0-20, porovnávání ítání, ode ítání typ 10+1, 13-3 Kv ten íselná ada 0-20 íklady typ 12+4, 15-2, 20-3 Slovní úlohy o více, mén Geometrické tvary erven ítání, ode ítání do 20 bez p echodu 10 íprava na p íklady s p echodem p es 10 9

11 1.2. Tematický plán nám ty Zá í Ro ník: 1. Datum: zá í Téma: Po ítání po 1 do 5, vytvá ení soubor, pojmy p ed, za Pom cky: ísla na podlahu, velké molitanové kostky, polystyrenové aplikace Literatura: Pr h hodiny: 1. tení ísel 1-5 ústn u itel ukazuje ísla ( ísla na podlahu) a pokládá je r zn na zem tení ísel azení ísel podle velikosti jakou barvu má íslo 3 jaké íslo má ervenou barvu 2. Po ítání te ek žáci hází velkými molitanovými kostkami, spo ítají te ky a kostku adí k odpovídajícímu íslu na podlaze a zárove najdou ve t íd tentýž po et soubor (obrázk, magnet, nást nek, oken, ) 3. Tvo ení soubor 1-5 pomocí polystyrenových aplikací vytvá ejí r zné soubory nap.: 5 ks ovoce, 4 ks zeleniny, 3 ks jídla které máš rád, ur ují, co je p ed (za) okurkou, vedle kolá e, uprost ed ady 4. Stavebnice, logické hry 10

12 íjen Ro ník: 1. Datum: íjen Téma: Posloupnost 1-5, porovnávání ísel, geometrické tvary Pom cky: karty s ísly a te kami, tabule, polystyrenové aplikace, geom. tvary Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. Posloupnost ísel 1-5 u itel ukazuje ísla nebo te ky na kartách, žáci tou a po ítají po et te ek žáci si postupn losují karty, ísla tou a skládají adu žáci si losují karty s te kami a p azují je k ísl m 2. Procvi ování znamének <, >, = - na tabuli p ipravena okénka pro psaní znak 3. Porovnávání ísel spo ítej obrázky (tvary), zapiš a porovnej nap.: 4. Geometrické tvary - správné pojmenování geom. tvar najdi modrý tverec, pracovní list Barevná matematika str. 3/motýlek Pokra uj v ad 11

13 5. Stavebnice, logické hry 12

14 Listopad Ro ník: 1. Datum: listopad Téma: ísla 0-5, rozklady, p íklady do 5 Pom cky: íselné šablony, molitanové p nové kosti ky, ísla na kartách Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. íslice 0 tení, psaní ísla, ukázat tvar ze souboru šablon 2. ísla 0-5 hledání ísel a šablon schovaných po t íd, azení podle velikosti 3. Rozklady u itel ukáže íslo na kart, žák si p ipraví p ed sebe p íslušný po et kosti ek a r zným zp sobem kosti ky rozd luje, p itom nahlas íká rozklad (nap.: íslo 4 rozložíme na 2 a 2) druhý žák totéž ekne jako p íklad (nap.: 2+2=4) dome ky nap.: 4. P íklady do 5 pracovní list Barevná matematika str. 9/motýlek Psí Stavebnice, logické hry 13

15 Prosinec Ro ník: 1. Datum: prosinec Téma: ísla 0-10, porovnávání, do ítání Pom cky: magnetické karty s ísly 0-10, pracovní list, tabule Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. ísla 0-10 tení ísel p ipevn ných na tabuli, azení ísel vzestupn, sestupn 2. Po ítání p edm žáci po ítají p edm ty obrázky ve t íd po 1, nap. 9 vlo ek a ukáží íslo 9 na tabuli 3. Porovnávání, do ítání (p ipraveno na tabuli) = = = 1-2 = 1 4. Pracovní list procvi ování Barevná matematika str. 28/motýlek Spo ítej a zapiš nap.: Barevná matematika str. 13/autí ko Porovnej po ty uhlík na sn hulácích 14

16 5. Stavebnice, logické hry 15

17 Leden Ro ník: 1. Datum: leden Téma: Numerace 0-10, s ítání, ode ítání do 7 Pom cky: žákovská sada karet s ísly, tabule, obrázkové p íklady kap i, kád Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro. ZŠ 1. díl, Fraus, Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. Numerace 0-10 u itel uká tužkou do lavice, tleská, cinká na triangl, žáci po ítají po et uknutí a ukáží správné íslo na karti ce - procvi ování ady 0-10, 10-0, hra Mixér žáci si promíchají karti ky s obrácenými ísly, po odstartování co nejrychleji složí adu dle pokynu 0-10, S ítání, ode ítání do 7 Hra Kap i dle Barevné matematiky str. 25 zv tšené nakopírované ryby s p íklady kapry vyst ihneme a p ipravíme 4 barevné kád s výsledky, žáci si postupn odebírají kapry p íklady a vkládají je do správných kádí dle výsledku 3. Procvi ování psaní íslic, posloupnost, porovnávání, p íklady pracovní list Matematika se ty lístkem str. 54/1, 2, 3, 4 nap.: 1. Opiš adu ísel Dopl : 5, 6, _ / _, 5, _/ 3. Porovnej: 5 _ 7 4. Vypo ítej: = 6-4 = 4. Stavebnice, logické hry 16

18 Únor Ro ník: 1. Datum: únor Téma: Po ítání, tvo ení soubor do 9, s ítání, ode ítání do 9 Pom cky: magnet. polyst. aplikace, výkresy a obrázky po t íd, tabule, pracovní list Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1.ro ZŠ 1. díl, Fraus Pr h hodiny: 1) Po ítání soubor do 9 Spo ítej obrázky na magnetické tabuli magnet. polyst. aplikace Spo ítej sn huláky na nást nce Kolik mrá visí v oknech? 2) Sestavování p íklad ze 3 zadaných ísel (p ipraveno na tabuli) nap.: 2 9 Napište 2 p íklady na s ítání 2 p íklady na ode ítání 7 3) Pracovní list (Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro ník ZŠ str. 61 Oslava ) vypo ítej a vybarvi podle výsledku, dopl ady ísel 4) Stavebnice, logické hry 17

19 ezen Ro ník: 1. Datum: ezen Téma: Posloupnost 0-10, +,- do 10 Pom cky: ísla na podlahu, karty s p íklady Literatura: Pr h hodiny: 1) Hra Jaké mám íslo? na koberci jsou p ipravená oto ená ísla ze souboru ísel na podlahu, každý žák si vybere jedno libovolné íslo, ostatní toto íslo hádají. Nap.: Mám íslo v tší než 2 a menší než 4. Jaké mám íslo? 2) azení ísel podle velikosti- všechna uhodnutá oto ená ísla žáci adí podle velikosti od nejmenšího k nejv tšímu a opa 3) S ítání a ode ítání do 10- po t íd r zn rozmíst né p íklady na kartách, žáci je postupn nacházejí, po ítají a p ikládají ke správnému výsledku íslo na koberci 4) Stavebnice, logické hry 18

20 Duben Ro ník: 1. Datum: duben Téma: ísla 0-20, posloupnost, ísla v tší, menší, procvi ování probraných p íklad Pom cky: magnetický vlá ek, tabule, mí ek, osa do 20 Literatura: Pr h hodiny: 1) ada ísel žáci ústn pomocí íselné osy tou ísla 0-20, žáci sedí v kruhu a házejí si mí kem, ten kdo ho chytí, ekne další íslo v po adí - žáci hledají ísla na magnetickém vlá ku schované po t íd a tvo í adu 2) ísla v tší, menší nap.: ekni a ukaž íslo na vlá ku- menší než 15 3) Procvi ování p íklad - hra Sluní ko žáci rozd leni do 2 skupin, každá skupina má p ipravené sluní ko bez paprsk, kdo d íve správn vypo ítá íklad, namaluje sluní ku 1 paprsek -družstvo, které má více paprsk, vyhrává 4) Stavebnice, logické hry 19

21 Kv ten Ro ník: 1. Datum: kv ten Téma: Numerace do 20, porovnávání, SÚ o n více, mén Pom cky: pracovní list, íselná osa, d tské papírové peníze, po ítadla, ísla na kartách Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro. ZŠ, 2. díl, Fraus Pr h hodiny: 1) tení ísel do 20, vytvá ení soubor do 20- žáci p tou na kart íslo a na po ítadle ukáží tentýž po et kuli ek 2) Pracovní list (M se ty lístkem str. 28) Dokresli kuli ky podle vzoru ti ísla na íselné ose Dopl íslo hned p ed a hned za íslem Porovnej ísla Zapla pomocí papírových pen z 3) Vytvá ení slovních úkol a znázor ování pomocí papírových pen z nap.: Mám 12 K, Pé a má o 2 K více. Kolik má Pé a korun? 4) Stavebnice, logické hry 20

22 erven Ro ník: 1. Datum: erven Téma: Procvi ování s ítání, ode ítání do 20, ada ísel 0-20, geometrické tvary Pom cky: velké karty s ísly, pracovní list nast íhané hlavolamy, vyst íhané geometrické tvary na hru Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1) ada ísel - na koberci je p ipravená neúplná ada ísel, žáci mají za úkol vylosovat si ostatní ísla a správn doplnit do ady 2) Pracovní list (Barevná matematika str. 53 zv tšené, nast íhané hlavolamy) nap ) Procvi ování p íklad do 20 sout ž Stavíme d m žáci rozd leni do 2 skupin, ten, kdo d íve vypo ítá daný p íklad, odebere z p ipravených díl jednu ást, takto pokra ují další dvojice a družstvo, které má d íve postavený d m - vyhrává 4) Stavebnice, logické hry +3 21

23 1. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek Žákovské kolí kové dvacítkové po ítadlo Kostky: Písmena, ísla Molitanová kostka íselné ady (1 20, karty) Vlá ek 2: lokomotiva a 20 vagonk Matematický kuf ík íslice XL íselné šablony ísla na podlahu Hra s asem nová ísla nová ísla velká Krychle d ev né Lego 3840 Lego Dino 5885 Lego Friends 3061 Merkur 019 Mlýn Ubongo Domino 600 Euromag Aha! T-puzzle, hlavolam Shape by shape Pevnost Rosa,TEIFOC Stavebnice ZOOB Stavebnice MAXIM sruby Zámecké schody Tilt Balan í bludišt Grabolo oko IQ IQ Fit Rush Hour IQ Puzzle ev né domino Krokovací pás Papírové školní hodiny tské peníze Stavebnice LAQ Po ítadla žákovská do 20 22

24 1. 4. Doporu ená odborná literatura FIALOVÁ, Dana. Barevná matematika pro prv ky: [opakujeme si b hem školního roku i o prázdninách]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 55 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: u ebnice pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav me ek. Plze : Fraus, 2011, 64 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN KREJ OVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni ZŠ. Praha: SPN, ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN

25 1. 5. erpáno z FIALOVÁ, Dana. Barevná matematika pro prv ky: [opakujeme si b hem školního roku i o prázdninách]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 55 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: u ebnice pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav me ek. Plze : Fraus, 2011, 64 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Obsah: 4. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 1. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 2. Tematický plán - Nám ty

Obsah: 4. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 1. Tematický plán pro 4. ro ník. 4. 2. Tematický plán - Nám ty Obsah: 4. Tematický plán pro 4. ro ník 4. 1. Tematický plán pro 4. ro ník 4. 2. Tematický plán - Nám ty 4. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 4. 4. Doporu ená odborná literatura 4. 5. erpáno z

Více

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

149 150 151 152 153 154 155 156 4. 4. Doporu ená odborná literatura KREJ OVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni základní školy: u ebnice pro vzd lávací obor Matematika a její aplikace. 1. vyd. Praha:

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Ing. Lenka Havlíková III/2/M Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 5.1.2012 Datum ov ení: 20.1.2012 Vzd lávací oblast (p edm t): Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 4. ročník R. Blažková: Matematika pro 3. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (1. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

Ro ník: 5. Téma: Zajímavé geometrické konstrukce. Pom cky: Tužka, istý papír, kružítko, trojúhelník, pravítko, n žky

Ro ník: 5. Téma: Zajímavé geometrické konstrukce. Pom cky: Tužka, istý papír, kružítko, trojúhelník, pravítko, n žky Kv ten Ro ník: 5. síc: kv ten Téma: Zajímavé geometrické konstrukce Pom cky: Tužka, istý papír, kružítko, trojúhelník, pravítko, n žky Literatura: Sv t ísel a tvar pro 5. ro ník, Sv t ísel a tvar pro 4.

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 Porovnává čísla do 1 000 000 Zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce, statisíce Umí

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Název a číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Více

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního charakterizuje p sobení životního prost edí na lov ka a jeho zdraví; charakterizuje p írodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prost edí; popíše

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M I. název vzdělávacího oboru: MATEMATIKA (M) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 9/19 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 9/19 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Obsah a obvod íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku materiálu:

Více

VL 5 glóbus, mapa písemný test

VL 5 glóbus, mapa písemný test VL 5 glóbus, mapa písemný test Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: prosinec 2011 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Glóbus,

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky provádí pamětné a písemné početní Čísla přirozená Opakování září, říjen operace v oboru přirozených čísel porovnává a uspořádává čísla celá a Čísla celá, racionální racionální, provádí početní operace

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数 A absolutní člen 常 量 成 员 absolutní hodnota čísla 绝 对 值 algebraický výraz 代 数 表 达 式 ar 公 亩 aritmetický průměr 算 术 均 数 aritmetika 算 术, 算 法 B boční hrana 侧 棱 boční hrany jehlanu 角 锥 的 侧 棱 boční stěny jehlanu

Více

1 den = 24 hod. 1 hod. = 60 min. 1 min. = 60 s

1 den = 24 hod. 1 hod. = 60 min. 1 min. = 60 s ezen Ro ník: 4 síc: ezen Téma: Jednotky asu Pom cky: Papírové školní hodiny (Studio 1 + 1) Literatura: Sv t ísel a tvar pro 4. ro ník, Barevná matematika pro 4. ro ník, U ím se znát hodiny, Seznámení s

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky 1 Učební osnovy 1.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 13. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 13. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Ing. Lenka Havlíková III/2/M Po adové íslo: 13. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 25.2.2012 Datum ov ení: 8.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm t): Matematika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

Dělitelnost. pracovní list. Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace

Dělitelnost. pracovní list. Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Dělitelnost pracovní list Název školy: Číslo projektu: Autor: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.1131 Mgr. Lenka Němetzová Datum vytvoření:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Pohádková matematika

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Pohádková matematika Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 Pohádková matematika Mgr. Hana Dobrozemská, 2011, 58 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 10. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 10. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Ing. Lenka Havlíková III/2/M Po adové íslo: 10. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 15.2.2012 Datum ov ení: 9.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm t): Matematika

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ13 Soutěž přirozená čísla, zlomky, celá a racionální

Více

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Výuka matematického semináře bude probíhat jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 7. ročník J.Coufalová : Matematika pro 7.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Název: Osová souměrnost

Název: Osová souměrnost Název: Osová souměrnost Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1.

Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1. Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1. 1.Motivace: Žáci se v letošním školním roce účastní celoroční třídní soutěže Po stopách dinosaurů. Základem motivace tedy bude získávání

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA Vzdělávací oblast matematika je jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika

Více

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24.1 Cvičení z českého jazyka CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Komunikační a slohová výchova ČJL-9-1-04 ČJL-9-1-05 ČJL-9-1-09 ČJL-9-1-10 vyjadřuje se kultivovaně

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 2

DODATEK K ŠVP ZV Č. 2 DODATEK K ŠVP ZV Č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠVP: Škola: Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany ředitelka školy: Ing. Iva Fischerová koordinátorka

Více

Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky

Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky ást A Kompetence O ekávané v domosti a dovednosti pro maturitní zkoušku z matematiky v rámci spole né

Více

1. a) Přirozená čísla

1. a) Přirozená čísla jednotky desítky stovky tisíce desetitisíce statisíce miliony 1. a) Přirozená čísla Přirozená čísla jsou nejčastějšími čísly, se kterými se setkáváme v běžném životě. Jejich pomocí zapisujeme počet věcí

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKLA a MATE KÁ ŠKLA TRU ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu, téma,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 14. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 14. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Ing. Lenka Havlíková III/2/M Po adové íslo: 14. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 25.2.2012 Datum ov ení: 8.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm t): Matematika

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme eský jazyk íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Náš EU Projekt. - využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1 Náš EU Projekt Číslo/název GG: CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0040 Název projektu: Různé cesty - společný cíl - využívání ICT na

Více

KLOKANOVY KAPSY. Dřevěné pomůcky, papírové karty ani jiné části souboru neslouží ke hraní, zamezte jejich použití jiným než popsaným způsobem.

KLOKANOVY KAPSY. Dřevěné pomůcky, papírové karty ani jiné části souboru neslouží ke hraní, zamezte jejich použití jiným než popsaným způsobem. KLOKANOVY KAPSY NASMĚRUJ ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE Autorka: Jiřina Bednářová Ilustrace: Richard Šmarda Technické řešení hry, dokumentace, certifikace: Kateřina Krajná Grafická podoba: Michal Němec Jazyková

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1 Dělitelnost přirozených čísel... 3 2 Obvody a obsahy

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Číslo projektu Z.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium rno s.r.o. utor Tematická oblast Mgr. Marie hadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Ročník

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozezná, pojmenuje, vymodeluje úsečku a lomenou čáru porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky užívá a zapisuje vztah

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více