CZ.1.07/1.1.30/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.30/01.0021"

Transkript

1 MATEMATIKA HRAV tematický plán zájmového kroužku pro 1. st. ZŠ Auto i: Mgr. Zde ka Havlenová Mgr. Ivana Kozlíková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovn vzd lávací strategie ZŠ Kazn jov reg. íslo: CZ.1.07/1.1.30/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAZN JOV okres Plze sever, p ísp vková organizace 0

2 KROUŽEK MATEMATIKA HRAV KROUŽEK PRO ŽÁKY 1. ST. - TEMATICKÝ PLÁN Cílem realizace kroužku je zlepšení podmínek ve vzd lávání v oblasti matematiky pro všechny žáky 1. stupn, a to mimo výuku, zlepšení klí ových kompetencí žák v oblasti matematiky, podpora zájmového vzd lávání. Sou ástí ucelené koncepce je evaluace pilotního ov ování nového pojetí výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Žák m je poskytnut individuální p ístup pedagoga a rozvíjení jejich klí ových kompetencí podle individuálních možností, rozvoj logického, tvo ivého a technického myšlení, využívání logických deskových her SMART games, technických stavebnic LEGO, Cheva apod., rozvoj matematických p edstav v souvislosti s technickými obory, je rozvíjena výuka matematiky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. raz je kladen na mezip edm tové vazby vyu ovacích p edm matematika, prvouka, írodov da a praktické innosti. Relizace: 1 x týdn 4 vyu. hodiny /1. st. ZŠ, 1 pedagog/min. 2 hod týdn p ímá vyu ovací zájmová innost podpo ená cílová skupina: žáci 1. st. 1

3 1. ETAPA: únor 2012 erven 2013 síc ro ník Téma, pom cky únor 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Po ítání a tvo ení soubor do 9, do 10, rozklady ísel, s ítání, ode ítání do 9, do 10 (p nové kostky, íslice a te ky, obrázkové íklady, stavebnice, logické hry) ítání a ode ítání do 100, bez p echodu 10, porovnávání, orientace v ase, ur ování hodin (stovkové po ítadlo, papírové hodiny, p esýpací hodiny, stavebnice, logické hry) Písemné s ítání, ode ítání do 100 s p echodem p es 10, jednotky délky ( ís. osy, metr, stavebnice, logické hry) ezen 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íselná ada 0 až 10, s ítání, ode ítání do 10 i více s ítanc, slovní úlohy, rozklady ( ísla na podlahu, molitanové kostky, stavebnice, logické hry) ítání, ode ítání do 100 s p echodem p es 10, po ítání se závorkou (po ítadla, prac. listy, obráz. p íkl., staveb., log. hry) Po ítání do 1000, posloupnost, s ítání, ode ítání do 1000, zaokrouhlování (obrázkové p íklady, papírové peníze, stavebnice, logické hry) duben 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Vytvá ení soubor do 20, posloupnost ísel 0 až 20, porovnávání, desítky, jednotky, s ítání, ode ítání typu 10+1, 13-3(po ítadla, domin. karty, d ev. vlá ek, stavebnice, log. hry) íprava na násobení, násobení 2,3( tvercové sít, plastová ví ka, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Písemné s ítání, ode ítání do 1000 (tabule, pracovní listy, stavebnice, logické hry) kv ten 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íselná ada 0-20, s ítání, ode ítaní typ 12+4, 15-2, 12+8, 20-3, slovní úlohy o více, mén, geometrické tvary (magnet. polystyreny, geom. tvary, kostky a kosti ky, staveb., log. hry, papírové peníze, po ítadla) Násobení 4,5, p íprava na d lení, d lení 2, 3 (p nové kostky, tvercová sí, obrázkové p íklady, stavebnice, logické hry) Násobení a d lení, násobky 10, 20, 30 až 100 (p nové kostky, stavebnice, logické hry) erven 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Procvi ování s ítání, ode ítání do 20, ady ísel 0-20 (obrázkové p íklady, et zy, te ky, ísla-vlá ek, g. tvary a lesa, stavebnice, logické hry) Procvi ování, násobení, d lení, s ítání, od ítání, geometrie (velké p nové kostky, pracovní listy, stavebnice, logické hry) Procvi ování násobení a d lení (typ 2.60, 240:40) d lení se zb. íselné osy, obrázkové p íklady, stavebnice, logické hry) 2

4 2. ETAPA: zá í 2013 leden 2014 síc ro ník zá í 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník íjen 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník listopad 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník prosinec 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník leden 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Téma, pom cky íd ní p edm do skupin v oboru 1-5, posloupnost, více, mén (po ítadla, osa,polyst. aplikace, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Opakování z prvního ro. 0-20, p íklady bez p echodu 10 (po ítadla, íslice, te ky, p nové kostky, stavebnice, logické hry) Po ítání do 100, porovnávání (po ítadla, osy, pracovní.listy, stavebnice, logické hry) Posloupnost 1-5, porovnávání, p íklady do 4 ( íslice, te ky, stavebnice, logické hry, krokovací pás) Po ítání p íklad do 20 s p echodem p es 10, geom. tvary, lesa, body, áry (mat. kole ka, misti kové po ítadlo, stavebnice, logické hry, kolíkové po ítadlo, geom. tvary) Násobení a d lení 2,3,4,5,0,1 (krychli kové po ítadlo, logické hry, prac. listy, stavebnice) Rovnost, nerovnost, rozklady a p íklady do 5 i 0, geom. tvary ísla na podlahu, po ítadla, kostky, prac listy, stavebnice, logické hry) Po ítání do 20, SÚ, numerace do 100, porovnávání, s ítání, ode ítání desítek (prac. listy, stavebnice, logické hry, po ítadla, osy) Násobilka 6,7, procvi ování +,- do 100 ( tvercová sí, po ítadla, stavebnice, logické hry) Numerace 0-10, porovnávání, do ítání, vytvá ení skupin do 10, slovní úlohy (kostky, stavebnice, polystyrenové aplikace, te ky, íslice, logické hry) Obor ísel do100,desítky,jednotky,s ítání,ode ítání (stavebnice, obrázkové p íklady, po ítadla, logické hry) Násobilka 8,9,10 ( tvercová sí, prac. listy, stavebnice, logické hry) ítání, ode ítání do 7, do 8, porovnávání, více s ítanc (prac. listy, stavebnice, logické hry, p nové kostky, te ky, íslice) ítání, ode ítání do 100, bez p echodu 10, porovnávání, SÚ, zaokrouhlování na desítky (stavebnice, logické hry, magnetická ísla, prac. listy, osa ísel) Procvi ování násobilky, s ítání, ode ítání dvojciferných ísel es základ (obrázkové p íklady, osa, prac. listy, stavebnice, logické hry) 3

5 1. ETAPA: únor 2013 erven 2013 síc ro ník únor 4. ro ník 5. ro ník ezen 4. ro ník 5. ro ník Duben 4. ro ník 5. ro ník Kv ten 4. ro ník 5. ro ník Téma, pom cky Pam tné násobení a d lení, p íklady se závorkami i s r znými matematickými znaménky. (stavebnice, pero, Originální d tské peníze firma Chamber, linkovaný papír) Jednotky hmotnosti (stavebnice, logické hry) Osa soum rnosti (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (logická hra D da Leso,, pero, linkovaný papír) Desetinná ísla (stavebnice, logické hry) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Jednotky asu (stavebnice, logické hry, papírové školní hodiny) Písemné násobení dvojciferným initelem. (logické hry, pero, kalkula ka) Jednotky objemu (stavebnice, logické hry) Rýsování trojúhelníku (stavebnice, logické hry) Pravoúhlý trojúhelník (stavebnice, logické hry) Zaokrouhlování (logické hry, pero, linkovaný papír) Procvi ování po etních operací (stavebnice, logické hry) Vlastnosti trojúhelníka (stavebnice, logické hry) Trojúhelníková nerovnost (stavebnice, logické hry, Po etní výkony s p irozenými ísly. (logické hry, pero, linkovaný papír, kalkula ka, papírové karti ky s ísly 1 až 9) Po etní výkony s p irozenými ísly. (stavebnice, logické hry) Obvod trojúhelníku (stavebnice, logické hry) Obvod obdélníku (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (stavebnice, logické hry) Písemné d lení dvojciferným d litelem (stavebnice, logické hry) Procvi ování známých po etních operací (stavebnice, logické hry) Osov soum rné útvary (logické hry, papír bez linek, kružítko, trojúhelník, pravítko, tužka, n žky) Obvod obdélníku. (logické hry, pero, papír bez linek, trojúhelník s ryskou, tužka) Nerovnice (stavebnice, logické hry) Obsah obdélníku, tverce (stavebnice, logické hry) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Aritmetický pr r (stavebnice, logické hry) Obsahy obrazc (stavebnice, logické hry) Obsahy obrazc (stavebnice, logické hry) Zajímavé geometrické konstrukce (stavebnice, logické hry, hlavolamy, tužka, papír bez linek, kružítko, trojúhelník, pravítko, žky) 4

6 erven 4. ro ník 5. ro ník Procvi ování - Obsah obdélníku, tverce (logické hry, pero, tvercová sí, n žky, lepidlo) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) Procvi ování a opakování (stavebnice, logické hry) lesa (stavebnice, logické hry) Stavíme z krychlí (hlavolamy, logické hry, barevné molitanové kostky, papír, tužka nebo pastelky) Záv re né opakování (stavebnice, logické hry) Záv re né opakování (stavebnice, logické hry) 5

7 2. ETAPA: zá í 2013 leden 2014 síc ro ník zá í 4. ro ník 5. ro ník íjen 4. ro ník 5. ro ník listopad 4. ro ník 5. ro ník prosinec 4. ro ník 5. ro ník Téma, pom cky Opakování z 3. ro níku, ísla do (logické hry, pravítko, pero, tvere kovaný papír) znob žky (stavebnice, logické hry) Rovnob žky (stavebnice, logické hry) Rýsování rovnob žek (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Opakování ze 4. ro níku ísla do (stavebnice, logické hry) Úhel (logické hry, papír bez linek, har geodeska, provázek, gumi ky, papírové školní hodiny, tužka, pravítko, úhlom r) Písemné násobení jednociferným initelem (stavebnice, logické hry) Písemné d lení jednociferným d litelem (hlavolamy, pero, papír bez linek a s linkami, pastelky) ímky kolmé (stavebnice, logické hry) Rýsování kolmic (stavebnice, logické hry) Úhel (stavebnice, logické hry) Obvody obrazc (logické hry, pastelky, papír, pero, pravítko) Obvody obrazc (stavebnice, logické hry) Kružnice, kruh (stavebnice, logické hry) Písemné d lení jednociferným d litelem (stavebnice, logické hry) ísla do (stavebnice, logické hry) Posloupnost ísel (stavebnice, logické hry) Rýsování rovnob žek (sudoku, papír, tužka, pravítko, trojúhelník) Kružnice, kruh (logické hry, kružítko, papír bez linek, pravítko, tužka) Slovní úlohy s 1 i 2 po etními operacemi (stavebnice, logické hry) Slovní úlohy s 1 i 2 po etními operacemi (stavebnice, logické hry) Sou adnice bod (stavebnice, logické hry) ítání a od ítání zpam ti (logické hry, linkovaný papír, kalkula ka) Zaokrouhlování ísel, Písemné s ítání a od ítání (stavebnice, logické hry) Násobení a d lení zpam ti, Písemné násobení a d lení (stavebnice, logické hry) Jednotky hmotnosti (logické hry, pero, papír) Diagram (stavebnice, logické hry) Jízdní ády (stavebnice, logické hry) 6

8 leden 4. ro ník 5. ro ník ísla v tší než , Posloupnost, Zaokrouhlování (stavebnice, logické hry) ítání a od ítání zpam ti (hlavolamy, linkovaný papír) Písemné s ítání a od ítání (stavebnice, logické hry) Jednotky délky, tverce (stavebnice, logické hry) Jednotky asu (stavebnice, logické hry, papírové tverce (3x3 cm) 10kus i více, papír, pero) Jednotky obsahu (stavebnice, logické hry) Zlomky (stavebnice, logické hry) Opakování u iva (stavebnice, logické hry) 7

9 Obsah: 1. Tematický plán pro 1. ro ník Tematický plán pro 1. ro ník Tematický plán - Nám ty Seznam doporu ených inovativních pom cek Doporu ená odborná literatura erpáno z 8

10 1.1. Tematický plán pro 1. ro ník síc 1. ro ník Téma Zá í íd ní, vytvá ení, po ítání p edm v oboru ísel 1-5 Uspo ádání ísel, tení ísel, více, mén Orientace v prostoru íjen Posloupnost 1-5, porovnávání ísel ítání, ode ítání do 4, znaménka Listopad Prosinec Posloupnost ísel 0-5, rovnost, nerovnost Rozklady ísel ítání, ode ítání do 5 Geometrické tvary Posloupnost 0-10, porovnávání Do ítání do 5 Jednoduché slovní úlohy Leden ítání, ode ítání do 7, do 8 íklady s více s ítanci Porovnávání, rozklady Únor Posloupnost 0-10 ítání, ode ítání do 8, do 9 ezen íklady na s ítání, ode ítání do 10 íklady s více s ítanci Slovní úlohy a rozklady Duben Vytvá ení soubor do 20 Posloupnost 0-20, porovnávání ítání, ode ítání typ 10+1, 13-3 Kv ten íselná ada 0-20 íklady typ 12+4, 15-2, 20-3 Slovní úlohy o více, mén Geometrické tvary erven ítání, ode ítání do 20 bez p echodu 10 íprava na p íklady s p echodem p es 10 9

11 1.2. Tematický plán nám ty Zá í Ro ník: 1. Datum: zá í Téma: Po ítání po 1 do 5, vytvá ení soubor, pojmy p ed, za Pom cky: ísla na podlahu, velké molitanové kostky, polystyrenové aplikace Literatura: Pr h hodiny: 1. tení ísel 1-5 ústn u itel ukazuje ísla ( ísla na podlahu) a pokládá je r zn na zem tení ísel azení ísel podle velikosti jakou barvu má íslo 3 jaké íslo má ervenou barvu 2. Po ítání te ek žáci hází velkými molitanovými kostkami, spo ítají te ky a kostku adí k odpovídajícímu íslu na podlaze a zárove najdou ve t íd tentýž po et soubor (obrázk, magnet, nást nek, oken, ) 3. Tvo ení soubor 1-5 pomocí polystyrenových aplikací vytvá ejí r zné soubory nap.: 5 ks ovoce, 4 ks zeleniny, 3 ks jídla které máš rád, ur ují, co je p ed (za) okurkou, vedle kolá e, uprost ed ady 4. Stavebnice, logické hry 10

12 íjen Ro ník: 1. Datum: íjen Téma: Posloupnost 1-5, porovnávání ísel, geometrické tvary Pom cky: karty s ísly a te kami, tabule, polystyrenové aplikace, geom. tvary Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. Posloupnost ísel 1-5 u itel ukazuje ísla nebo te ky na kartách, žáci tou a po ítají po et te ek žáci si postupn losují karty, ísla tou a skládají adu žáci si losují karty s te kami a p azují je k ísl m 2. Procvi ování znamének <, >, = - na tabuli p ipravena okénka pro psaní znak 3. Porovnávání ísel spo ítej obrázky (tvary), zapiš a porovnej nap.: 4. Geometrické tvary - správné pojmenování geom. tvar najdi modrý tverec, pracovní list Barevná matematika str. 3/motýlek Pokra uj v ad 11

13 5. Stavebnice, logické hry 12

14 Listopad Ro ník: 1. Datum: listopad Téma: ísla 0-5, rozklady, p íklady do 5 Pom cky: íselné šablony, molitanové p nové kosti ky, ísla na kartách Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. íslice 0 tení, psaní ísla, ukázat tvar ze souboru šablon 2. ísla 0-5 hledání ísel a šablon schovaných po t íd, azení podle velikosti 3. Rozklady u itel ukáže íslo na kart, žák si p ipraví p ed sebe p íslušný po et kosti ek a r zným zp sobem kosti ky rozd luje, p itom nahlas íká rozklad (nap.: íslo 4 rozložíme na 2 a 2) druhý žák totéž ekne jako p íklad (nap.: 2+2=4) dome ky nap.: 4. P íklady do 5 pracovní list Barevná matematika str. 9/motýlek Psí Stavebnice, logické hry 13

15 Prosinec Ro ník: 1. Datum: prosinec Téma: ísla 0-10, porovnávání, do ítání Pom cky: magnetické karty s ísly 0-10, pracovní list, tabule Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. ísla 0-10 tení ísel p ipevn ných na tabuli, azení ísel vzestupn, sestupn 2. Po ítání p edm žáci po ítají p edm ty obrázky ve t íd po 1, nap. 9 vlo ek a ukáží íslo 9 na tabuli 3. Porovnávání, do ítání (p ipraveno na tabuli) = = = 1-2 = 1 4. Pracovní list procvi ování Barevná matematika str. 28/motýlek Spo ítej a zapiš nap.: Barevná matematika str. 13/autí ko Porovnej po ty uhlík na sn hulácích 14

16 5. Stavebnice, logické hry 15

17 Leden Ro ník: 1. Datum: leden Téma: Numerace 0-10, s ítání, ode ítání do 7 Pom cky: žákovská sada karet s ísly, tabule, obrázkové p íklady kap i, kád Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro. ZŠ 1. díl, Fraus, Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1. Numerace 0-10 u itel uká tužkou do lavice, tleská, cinká na triangl, žáci po ítají po et uknutí a ukáží správné íslo na karti ce - procvi ování ady 0-10, 10-0, hra Mixér žáci si promíchají karti ky s obrácenými ísly, po odstartování co nejrychleji složí adu dle pokynu 0-10, S ítání, ode ítání do 7 Hra Kap i dle Barevné matematiky str. 25 zv tšené nakopírované ryby s p íklady kapry vyst ihneme a p ipravíme 4 barevné kád s výsledky, žáci si postupn odebírají kapry p íklady a vkládají je do správných kádí dle výsledku 3. Procvi ování psaní íslic, posloupnost, porovnávání, p íklady pracovní list Matematika se ty lístkem str. 54/1, 2, 3, 4 nap.: 1. Opiš adu ísel Dopl : 5, 6, _ / _, 5, _/ 3. Porovnej: 5 _ 7 4. Vypo ítej: = 6-4 = 4. Stavebnice, logické hry 16

18 Únor Ro ník: 1. Datum: únor Téma: Po ítání, tvo ení soubor do 9, s ítání, ode ítání do 9 Pom cky: magnet. polyst. aplikace, výkresy a obrázky po t íd, tabule, pracovní list Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1.ro ZŠ 1. díl, Fraus Pr h hodiny: 1) Po ítání soubor do 9 Spo ítej obrázky na magnetické tabuli magnet. polyst. aplikace Spo ítej sn huláky na nást nce Kolik mrá visí v oknech? 2) Sestavování p íklad ze 3 zadaných ísel (p ipraveno na tabuli) nap.: 2 9 Napište 2 p íklady na s ítání 2 p íklady na ode ítání 7 3) Pracovní list (Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro ník ZŠ str. 61 Oslava ) vypo ítej a vybarvi podle výsledku, dopl ady ísel 4) Stavebnice, logické hry 17

19 ezen Ro ník: 1. Datum: ezen Téma: Posloupnost 0-10, +,- do 10 Pom cky: ísla na podlahu, karty s p íklady Literatura: Pr h hodiny: 1) Hra Jaké mám íslo? na koberci jsou p ipravená oto ená ísla ze souboru ísel na podlahu, každý žák si vybere jedno libovolné íslo, ostatní toto íslo hádají. Nap.: Mám íslo v tší než 2 a menší než 4. Jaké mám íslo? 2) azení ísel podle velikosti- všechna uhodnutá oto ená ísla žáci adí podle velikosti od nejmenšího k nejv tšímu a opa 3) S ítání a ode ítání do 10- po t íd r zn rozmíst né p íklady na kartách, žáci je postupn nacházejí, po ítají a p ikládají ke správnému výsledku íslo na koberci 4) Stavebnice, logické hry 18

20 Duben Ro ník: 1. Datum: duben Téma: ísla 0-20, posloupnost, ísla v tší, menší, procvi ování probraných p íklad Pom cky: magnetický vlá ek, tabule, mí ek, osa do 20 Literatura: Pr h hodiny: 1) ada ísel žáci ústn pomocí íselné osy tou ísla 0-20, žáci sedí v kruhu a házejí si mí kem, ten kdo ho chytí, ekne další íslo v po adí - žáci hledají ísla na magnetickém vlá ku schované po t íd a tvo í adu 2) ísla v tší, menší nap.: ekni a ukaž íslo na vlá ku- menší než 15 3) Procvi ování p íklad - hra Sluní ko žáci rozd leni do 2 skupin, každá skupina má p ipravené sluní ko bez paprsk, kdo d íve správn vypo ítá íklad, namaluje sluní ku 1 paprsek -družstvo, které má více paprsk, vyhrává 4) Stavebnice, logické hry 19

21 Kv ten Ro ník: 1. Datum: kv ten Téma: Numerace do 20, porovnávání, SÚ o n více, mén Pom cky: pracovní list, íselná osa, d tské papírové peníze, po ítadla, ísla na kartách Literatura: Matematika se ty lístkem, u ebnice pro 1. ro. ZŠ, 2. díl, Fraus Pr h hodiny: 1) tení ísel do 20, vytvá ení soubor do 20- žáci p tou na kart íslo a na po ítadle ukáží tentýž po et kuli ek 2) Pracovní list (M se ty lístkem str. 28) Dokresli kuli ky podle vzoru ti ísla na íselné ose Dopl íslo hned p ed a hned za íslem Porovnej ísla Zapla pomocí papírových pen z 3) Vytvá ení slovních úkol a znázor ování pomocí papírových pen z nap.: Mám 12 K, Pé a má o 2 K více. Kolik má Pé a korun? 4) Stavebnice, logické hry 20

22 erven Ro ník: 1. Datum: erven Téma: Procvi ování s ítání, ode ítání do 20, ada ísel 0-20, geometrické tvary Pom cky: velké karty s ísly, pracovní list nast íhané hlavolamy, vyst íhané geometrické tvary na hru Literatura: Barevná matematika pro prv ky, SPN Pr h hodiny: 1) ada ísel - na koberci je p ipravená neúplná ada ísel, žáci mají za úkol vylosovat si ostatní ísla a správn doplnit do ady 2) Pracovní list (Barevná matematika str. 53 zv tšené, nast íhané hlavolamy) nap ) Procvi ování p íklad do 20 sout ž Stavíme d m žáci rozd leni do 2 skupin, ten, kdo d íve vypo ítá daný p íklad, odebere z p ipravených díl jednu ást, takto pokra ují další dvojice a družstvo, které má d íve postavený d m - vyhrává 4) Stavebnice, logické hry +3 21

23 1. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek Žákovské kolí kové dvacítkové po ítadlo Kostky: Písmena, ísla Molitanová kostka íselné ady (1 20, karty) Vlá ek 2: lokomotiva a 20 vagonk Matematický kuf ík íslice XL íselné šablony ísla na podlahu Hra s asem nová ísla nová ísla velká Krychle d ev né Lego 3840 Lego Dino 5885 Lego Friends 3061 Merkur 019 Mlýn Ubongo Domino 600 Euromag Aha! T-puzzle, hlavolam Shape by shape Pevnost Rosa,TEIFOC Stavebnice ZOOB Stavebnice MAXIM sruby Zámecké schody Tilt Balan í bludišt Grabolo oko IQ IQ Fit Rush Hour IQ Puzzle ev né domino Krokovací pás Papírové školní hodiny tské peníze Stavebnice LAQ Po ítadla žákovská do 20 22

24 1. 4. Doporu ená odborná literatura FIALOVÁ, Dana. Barevná matematika pro prv ky: [opakujeme si b hem školního roku i o prázdninách]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 55 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: u ebnice pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav me ek. Plze : Fraus, 2011, 64 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN KREJ OVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni ZŠ. Praha: SPN, ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN

25 1. 5. erpáno z FIALOVÁ, Dana. Barevná matematika pro prv ky: [opakujeme si b hem školního roku i o prázdninách]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 55 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: u ebnice pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav me ek. Plze : Fraus, 2011, 64 s. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN HALASOVÁ, Jitka, Marie KOZLOVÁ a Šárka P CHOU KOVÁ. Matematika 1 se ty lístkem: pro 1. ro ník základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jaroslav N me ek. Plze : Fraus, 2011, 3 sv. ISBN

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání

INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání Mateřinky CZ.1.07/1.3.42/02.0013 INSPIRACE Z PŘÍRODY

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více