ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres Znojmo. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno, JUDr. Vít Novozámský Bratislavská Brno Stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro exekuční řízení, č.j. 056 EX 312/ Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Milan Jelínek Rakšická Moravský Krumlov telefon: , Znalecký posudek obsahuje 35 stran textu včetně titulního listu a 15 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Moravském Krumlově

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres Znojmo. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: zemědělská usedlost č.p.6, její obytná část, zemědělské stavby, studna, venkovní úpravy a pozemky zapsané na LV č.231 Adresa předmětu ocenění: Běhařovice Běhařovice Kraj: Jihomoravský Okres: Znojmo Obec: Běhařovice Katastrální území: Ratišovice Počet obyvatel: 395 Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 500,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce - Do 500 obyvatel V 0,50 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn - vodovod, elektřina a plyn II 0,85 O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka - IV 0,80 autobusová zastávka O6. Občanská vybavenost v obci - Žádná vybavenost VI 0,80 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 195,84 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti paní Květuše Mankové. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí, LV č. 231, vyhotovený dne dálkovým přístupem k datům katastru nemovitostí - snímky z katastrální mapy - exekutorský příkaz ze dne vydaný Exekutorským úřadem v Brně, č.j. 56 EX 312/ usnesení o ustanovení znalcem Exekutorským úřadem v Brně - údaje z lesního hospodářského plánu - 2 -

3 5. Vlastnické a evidenční údaje Oceňované nemovitosti byly k datu zjištění ceny ve vlastnictví: Manková Květuše (595608/0394) Ratišovice č.p. 6, Běhařovice 6. Dokumentace a skutečnost Znalci jsou k dispozici podklady uvedené v A.4. Nebyla předložena žádná stavební dokumentace, měrné jednotky byly zjištěny přímým měřením na místě staveb. Ke stanovené obvyklé ceny bylo uskutečněno porovnání výchozí ceny nemovitosti zjištěné podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., se skutečným trhem se srovnatelnými nemovitostmi obdobného rozsahu, stavu opotřebení a dispozice nemovitosti. 7. Celkový popis nemovitosti Nemovitosti jsou tvořeny stavbami zemědělské usedlosti č.p.6, tedy obytnou částí zemědělské usedlosti, stodolou, chlévy a skladovými objekty. K usedlosti dále náleží studna jako zdroj pitné vody, venkovní úpravy a pozemky. Venkovní úpravy tvoří ohradní zdivo dvora usedlosti, zpevněné plochy, přípojka plynofikace a elektřiny, žumpa a vrata vjezdu do dvora usedlosti. Pozemky, které k nemovitosti náleží jsou pozemky související se stavbami usedlosti, parcely st.19, 34/1 a 34/2 a dále dva pozemky lesní, parcely 85/2 a 394/7. Zemědělský usedlost přiléhá k veřejnému prostranství, k částečně zpevněné komunikaci v obci. Z veřejné části je připojena na elektřinu, plynofikaci, pro připojení a vodovod je vytvořena jen vodoměrná šachta s možností připojení odběru. Za zdroj pitné vody slouží studna s domácí vodárnou, odpady jsou do žumpy na vyvážení. Obytná část usedlosti se nachází na jižní straně parcely st.19 a tvoří ji tři obytné místnosti, koupelna, záchod a průjezd umožňující přístup do domu. Všechny stavby tvoří jeden funkční celek. Přístup je z jižní strany od veřejné komunikace přes průjezd do domu a za středu východní strany usedlosti vraty. Celá nemovitost má zanedbanou údržbu a některé s konstrukcí jsou na konci životnosti. Bližší popis je jednotlivých nemovitostí a stav objektů a je doložen jejich fotodokumentací v příloze znaleckého posudku. 8. Obsah znaleckého posudku a) Ocenění staveb a 1 ) Rodinný dům č.p.93 a 2 ) Stodola a 3 ) Sklad a 4 ) Chlévy a 5 ) Hospodářský objekt a 6 ) Chlévky a 7 ) Venkovní úpravy a 8 ) Studna b) Ocenění pozemků b 1 ) Parcela st.19 a 34/2 b 2 ) Lesní pozemky 85/2 a 394/7-3 -

4 b 3 ) Zemědělský pozemek 34/1 c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Lesní porost c 2 ) Zahradní porost B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a) Ocenění staveb a 1 ) rodinný dům č.p.93 Obytná část usedlosti.p.6 je přízemní nepodsklepenou stavbou v uliční zástavbě. Je zděná se sedlovým dřevěným krovem. Původní část domu byla tvořena dvěma místnostmi a kuchyní, ta byla doplněna o přestavbu části původně sloužící pro zemědělské účely o třetí obytnou místnost, koupelnu a záchod. K datu prohlídky byly v domě tři obytné místnosti, kuchyň a příslušenství. Nejstarší je uliční obytná část domu, vzniklá pravděpodobně v rove 1870, rozšíření by uskutečněno v roce Koupelna a záchod mají stáří 40 let. Poslední úpravou v domě byla výměna kotle ústředního vytápění na tuhá paliva a plynovým závěsný kotel s ohřevem teplé vody. Stavební konstrukce jsou standardní, bližší popis je v navazující části znaleckého posudku. Cena je zjištěna v souladu s 13 vyhlášky nákladovým způsobem, jako obytná část zemědělské usedlosti, která má charakter rodinného domu. Opotřebení stavby je stanoveno od roku 1930, kdy byla uskutečněna největší přestavba domu včetně výměny krovu a krytiny. Ve vazbě na takto zjištěnou cenu je pak stanovena též cena obvyklá v porovnání se skutečným trhem s nemovitostmi. Nemovitost je problematická s uplatněním na trhu, je zatížena zástavním právem a exekucemi. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka - 4 -

5 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 Index polohy 4 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,00 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí - území bez komerčního II 0,00 využití 10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,948 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] - 5 -

6 1.PP 10,44*8,17+5,30*7,77+6,98*7,00 = 175,34 8,17*(3,86+4,20)/2 = 32,93 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 175,34 m 2 3,20 m 32,93 m 2 3,75 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP (10,44*8,17+5,30*7,77+6,98*7,00)*(3,20) = 561,07 m 3 (8,17*(3,86+4,20)/2)*(3,75) = 123,47 m 3 střecha (10,44*8,17+5,30*7,77)*3,30/2+6,98*7,00*2,80/ 2 = 277,09 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.PP NP 561,07 m 3 NP 123,47 m 3 střecha Z 277,09 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 961,63 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy kamenné bez izolací P Zdivo smíšení, tl. nad 50 cm S Stropy dřevěné omítané S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina betonové tašky S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky S Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky S Vnější obklady část soklu obklad dřevem S Vnější obklady bez obkladu C Vnitřní obklady běžné keramické obklady v koupelně S Schody C Dveře hladké plné nebo prosklené dveře S Okna dřevěná špaletová S Podlahy obytných místností prkna nebo beton a PVC P Podlahy ostatních místností dlažba nebo lino S 100 Část [%] - 6 -

7 16. Vytápění ústřední topení S Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod C Rozvod vody rozvod je studené vody P Zdroj teplé vody plynový kotel + nepřímotopný S 100 zásobník 21. Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace odkanalizování do žumpa S Vybavení kuchyně kombinovaný sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní žaluzie, odsavač par C 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy P 8, ,46 3,77 2. Zdivo S 21, ,00 21,20 3. Stropy S 7, ,00 7,90 4. Střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 3, ,00 3,40 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,90 7. Vnitřní omítky S 5, ,00 5,80 8. Fasádní omítky S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady S 0, ,00 0,18 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody C 1, ,00 0, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností P 2, ,46 1, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 5, ,00 5, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody P 3, ,46 1, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 3, ,00 3, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 4, ,00 4, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 87,33 Koeficient vybavení K 4 : 0,8733 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 2 290,

8 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8733 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1260 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 401,36 Plná cena: 961,63 m 3 * 3 401,36 Kč/m 3 = ,82 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 129 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 129 = 65,1 % Koeficient opotřebení: (1-65,1 % / 100) * 0,349 Nákladová cena stavby CS N = ,59 Kč Koeficient pp * 0,891 Cena stavby CS = ,19 Kč Rodinný dům č.p.93 - zjištěná cena = ,19 Kč a 2 ) stodola Stodola se nachází na severní straně parcely st.19. Je přízemní, vyzděná převážně kamenem a má sedlový krov s betonovou taškovou krytinou. Základy jsou kamenné, zdivou je tloušťky 60 cm, stavba je bez stropu, krov je dřevěný sedlový s příčnými vazními trámy. Štítové zdivo je cihelné. Přistup do stodoly je dřevěnými vraty umožňujícími průjezd objektem. Zdivo stavby má hrubé vápenné omítky, je připojení na elektřinu, světelnou a motorovou. Jiné instalace v objektu nejsou. Stavba je vzhledem ke svému rozsahu bez údržby a vyžaduje především opravu narušené krytiny. vystavěna byla v roce Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 4 i = 1-8 -

9 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Stavby VI -0,25 pro zemědělství 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití - území bez komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,690 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 30,00*10,90 = 327,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 327,00 m 2 4,80 m 1 569,60 Součet 327,00 m ,60 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 569,60 /327,00 = 4,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 327,00 / 1 = 327,00 m 2-9 -

10 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP (30,00*10,90)*(4,80) = 1 569,60 m 3 střecha 327,00*4,60/2 = 752,10 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 1 569,60 m 3 střecha Z 752,10 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 321,70 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy S Svislé konstrukce kamenné tl. 60 cm S Stropy jen příčné trámy C Krov, střecha dřevěný sedlový S Krytiny střech betonová krytina S Klempířské konstrukce C Úprava vnitřních povrchů hrubá omítka P Úprava vnějších povrchů hrubá omítka P Vnitřní obklady keramické X Schody C Dveře C Vrata dřevěná S Okna C Povrchy podlah převážně hliněná C Vytápění X Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod C Vnitřní vodovod X Vnitřní kanalizace X Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. X Výtahy X Ostatní požární hydranty atd. C Instalační pref. jádra X 100 Část [%]

11 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 13, ,00 13,10 2. Svislé konstrukce S 30, ,00 30,40 3. Stropy C 13, ,00 0,00 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,00 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce C 0, ,00 0,00 7. Úprava vnitřních povrchů P 3, ,46 1,79 8. Úprava vnějších povrchů P 2, ,46 1,24 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 1, ,00 0, Dveře C 2, ,00 0, Vrata S 3, ,00 3, Okna C 3, ,00 0, Povrchy podlah C 3, ,00 0, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 6, ,00 6, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 65,53 Koeficient vybavení K 4 : 0,6553 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 115,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9402 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,7375 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,6553 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1360 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 542,02 Plná cena: 2 321,70 m 3 * 1 542,02 Kč/m 3 = ,83 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 104 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 104 = 80,8 %

12 Koeficient opotřebení: (1-80,8 % / 100) * 0,192 Nákladová cena stavby CS N = ,70 Kč Koeficient pp * 0,649 Cena stavby CS = ,07 Kč Stodola - zjištěná cena = ,07 Kč a 3 ) sklad Sklad se nachází na západní straně dvora domu, je přízemní zděnou stavbou s obdobnými konstrukcemi jako stodola. Slouží jako sklad zemědělského nářadí a jako dřevník. Základy jsou kamenné, zdivo je tloušťky 50 cm, stavba je bez stropu, krov je dřevěný sedlový s příčnými vazními trámy. Přistup do skladu je dřevěnými dveřmi. Zdivo stavby má hrubé vápenné omítky, je připojení na elektřinu, světelnou a motorovou, stavba má jednoduchá okna, podlahy betonové nebo cihelné. Celkový stav je srovnatelný s ostatními objekty, jsou bez údržby, opravu vyžaduje především krytina. Vystavěna byla v roce Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 Index polohy 4 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Stavby pro zemědělství VI -0,

13 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití - území bez komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,690 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 22,15*5,10 = 112,97 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 112,97 m 2 3,44 m 388,62 Součet 112,97 m 2 388,62 Průměrná výška podlaží: PVP = 388,62 /112,97 = 3,44 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 112,97 / 1 = 112,97 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP (22,15*5,10)*(3,44) = 388,60 m 3 střecha 112,97*2,18/2 = 123,14 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 388,60 m 3 střecha Z 123,14 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 511,74 m

14 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy S Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S Stropy jen příčné trámy C Krov, střecha dřevěný sedlový S Krytiny střech betonová a pálená krytina S Klempířské konstrukce plechový okap S Úprava vnitřních povrchů hrubá omítka P Úprava vnějších povrchů hrubá omítka P Vnitřní obklady keramické X Schody C Dveře dřevěné S Vrata C Okna jednoduchá S Povrchy podlah beton a cihla S Vytápění X Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod C Vnitřní vodovod X Vnitřní kanalizace X Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. X Výtahy X Ostatní požární hydranty atd. C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 13, ,00 13,10 2. Svislé konstrukce S 30, ,00 30,40 3. Stropy C 13, ,00 0,00 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,00 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů P 3, ,46 1,79 8. Úprava vnějších povrchů P 2, ,46 1,24 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 1, ,00 0, Dveře S 2, ,00 2,40 Část [%]

15 12. Vrata C 3, ,00 0, Okna S 3, ,00 3, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 6, ,00 6, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 72,03 Koeficient vybavení K 4 : 0,7203 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 115,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9784 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9105 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7203 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1360 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 177,59 Plná cena: 511,74 m 3 * 2 177,59 Kč/m 3 = ,91 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 104 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 104 = 80,8 % Koeficient opotřebení: (1-80,8 % / 100) * 0,192 Nákladová cena stavby CS N = ,10 Kč Koeficient pp * 0,649 Cena stavby CS = ,16 Kč Sklad - zjištěná cena = ,16 Kč a 4 ) chlévy Chlévy se nacházejí za obytnou části usedlosti, tvoří zbytek původní stavby, která byla z části přestavbou připojena k obytnému prostoru. Sloužily pro chov domácích zvířat, k datu prohlídky byly bez využití, uvnitř zůstává členění pro chov dobytka. Základy jsou kamenné, zdivo kamenné je tloušťky 70 cm, stavba má nízké klenuté stropy do ocelových nosníků, sedlový krov s pálenou krytinou. Je po údržbě venkovních omítek. Přistup je dřevěnými dveřmi, je připojení na elektřinu, světelnou a motorovou, stavba má jednoduchá okna, podlahy betonové nebo cihelné

16 Celkový stav je výrazně lepší než ostatních zemědělských objektů a je srovnatelný se stavem obytné části. Opotřebení je určeno od roku 1930, doby celkové rekonstrukce původních staveb. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: O. budovy pro zemědělství živočišná produkce Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 Index polohy 4 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Stavby VI -0,25 pro zemědělství 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití - území bez komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0,

17 10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,690 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 8,80*7,00 = 61,60 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 61,60 m 2 2,75 m 169,40 Součet 61,60 m 2 169,40 Průměrná výška podlaží: PVP = 169,40 /61,60 = 2,75 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 61,60 / 1 = 61,60 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP (8,80*7,00)*(2,75) = 169,40 m 3 střecha 61,60*2,80/2 = 86,24 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 169,40 m 3 střecha Z 86,24 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 255,64 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy S Svislé konstrukce kamenné tl. 70 cm S Stropy nízká klenba do ocelových nosníků S Krov, střecha dřevěný sedlový S Krytiny střech pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 Část [%]

18 7. Úprava vnitřních povrchů jednovrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S Vnitřní obklady keramické X Schody C Dveře dřevěné S Vrata C Okna jednoduchá S Povrchy podlah beton a cihla S Vytápění X Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod C Vnitřní vodovod studená voda S Vnitřní kanalizace C Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody C Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. C Výtahy X Ostatní požární hydranty atd. C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 10, ,00 10,80 2. Svislé konstrukce S 25, ,00 25,60 3. Stropy S 11, ,00 11,70 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů S 4, ,00 4,40 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 2, ,00 0, Dveře S 2, ,00 2, Vrata C 1, ,00 0, Okna S 4, ,00 4, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 7, ,00 7, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 2, ,00 2, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody C 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. C 2, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0,

19 25. Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 85,30 Koeficient vybavení K 4 : 0,8530 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 695,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 1,0271 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0636 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8530 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1360 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 029,54 Plná cena: 255,64 m 3 * 4 029,54 Kč/m 3 = ,61 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 114 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 114 = 73,7 % Koeficient opotřebení: (1-73,7 % / 100) * 0,263 Nákladová cena stavby CS N = ,35 Kč Koeficient pp * 0,649 Cena stavby CS = ,66 Kč Chlévy - zjištěná cena = ,66 Kč a 5 ) hospodářský objekt Hospodářský objekt uzavírá dvůr za obytnou částí domu. Jeho využití se velmi často měnilo, sloužil pro opravu zemědělské techniky, jako výměnek. částečně pak jako domácí dílna. Je přízemní, částečně podsklepený. Základy jsou kamenné, zdivo kamenné je tloušťky 60 cm, stavba má dřevěný strop podbitý heraklitem s vápennými omítkami. V místě výměnku je po údržbě venkovních omítek a je doplněno lokální plynové topidlo. Do podzemního podlaží je přístup ze dvora domu, tvoří je dvě místnosti. V jedné je umístěna domácí vodárna, druhá slouží pro uskladnění zeleniny. Nadzemní část je přízemní, ve střední části je rozdělená průjezdem, vpravo od průjezdu je hospodářská část, vlevo dvě místnosti výměnku. Objekt není užíván ani obydlen. Přistup je dřevěnými dveřmi a vraty, je připojení na elektřinu, světelnou a motorovou, stavba má v části okna, podlahy betonové. Celkový stav je srovnatelný s ostatními objekty. Opotřebení je určeno od roku 1930, doby celkové rekonstrukce původních staveb. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

20 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 Index polohy 4 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Stavby VI -0,25 pro zemědělství 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití - území bez komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,690 Koeficient pp = I T * I P = 0, i =

21 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.PP 7,00*3,40+2,60*4,40 = 35,24 1.NP 18,30*7,00 = 128,10 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.PP 35,24 m 2 1,95 m 68,72 1.NP 128,10 m 2 3,50 m 448,35 Součet 163,34 m 2 517,07 Průměrná výška podlaží: PVP = 517,07 /163,34 = 3,17 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 163,34 / 2 = 81,67 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.PP (7,00*3,40+2,60*4,40)*(1,95) = 68,72 m 3 1.NP (18,30*7,00)*(3,50) = 448,35 m 3 střecha 128,10*3,15/2 = 201,76 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.PP PP 68,72 m 3 1.NP NP 448,35 m 3 střecha Z 201,76 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 718,83 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy S Svislé konstrukce kamenné tl. 60 cm S Stropy dřevěný omítaný strop S Krov, střecha dřevěný sedlový S Krytiny střech betonová krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitřních povrchů vápenná omítka S Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S Vnitřní obklady keramické X Schody C Dveře dřevěné S 100 Část [%]

22 12. Vrata dřevěná S Okna dřevěná špaletová S Povrchy podlah beton nebo PVC S Vytápění X Elektroinstalace světelná S Bleskosvod C Vnitřní vodovod X Vnitřní kanalizace X Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. X Výtahy X Ostatní lokální plynové topidlo S Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 13, ,00 13,10 2. Svislé konstrukce S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 13, ,00 13,80 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,00 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů S 3, ,00 3,90 8. Úprava vnějších povrchů S 2, ,00 2,70 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 1, ,00 0, Dveře S 2, ,00 2, Vrata S 3, ,00 3, Okna S 3, ,00 3, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 6, ,00 6, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní S 5, ,00 5, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 97,80 Koeficient vybavení K 4 : 0,

23 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 115,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 1,0008 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9625 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9780 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1360 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 197,08 Plná cena: 718,83 m 3 * 3 197,08 Kč/m 3 = ,02 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 104 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 104 = 80,8 % Koeficient opotřebení: (1-80,8 % / 100) * 0,192 Nákladová cena stavby CS N = ,15 Kč Koeficient pp * 0,649 Cena stavby CS = ,75 Kč Hospodářský objekt - zjištěná cena = ,75 Kč a 6 ) chlévky Chlévky se nacházejí za hospodářským objektem, jsou přízemní, zděné s nízkým pultovým krovem. Tvoří je jednotlivé kotce pro dobytek. Celkový stav je velmi zanedbaný, stavba je bez využití. Opotřebení je určeno podle skutečnosti, že stavba je na konci své životnosti. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: O. budovy pro zemědělství živočišná produkce Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 4 i =

24 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Stavby VI -0,25 pro zemědělství 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití - území bez komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,690 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 8,00*3,10 = 24,80 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 24,80 m 2 1,80 m 44,64 Součet 24,80 m 2 44,64 Průměrná výška podlaží: PVP = 44,64 /24,80 = 1,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 24,80 / 1 = 24,80 m

25 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP (8,00*3,10)*(1,80) = 44,64 m 3 střecha 24,80/1,00/2 = 12,40 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 44,64 m 3 střecha Z 12,40 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 57,04 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy S Svislé konstrukce částečně zděné z plných cihel tl. 30 cm P Stropy bez stropu C Krov, střecha pultový S Krytiny střech pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitřních povrchů hrubá omítka P Úprava vnějších povrchů hrubá omítka P Vnitřní obklady keramické X Schody C Dveře dřevěné S Vrata C Okna C Povrchy podlah cihelná podlaha S Vytápění X Elektroinstalace C Bleskosvod C Vnitřní vodovod C Vnitřní kanalizace C Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody C Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. C Výtahy X Ostatní C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl Část Koef. Upravený Část [%]

26 [%] [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 10, ,00 10,80 2. Svislé konstrukce P 25, ,46 11,78 3. Stropy C 11, ,00 0,00 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů P 4, ,46 2,02 8. Úprava vnějších povrchů P 3, ,46 1,43 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 2, ,00 0, Dveře S 2, ,00 2, Vrata C 1, ,00 0, Okna C 4, ,00 0, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace C 7, ,00 0, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod C 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody C 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. C 2, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 42,03 Koeficient vybavení K 4 : 0,4203 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 695,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 1,1861 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,4667 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,4203 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1360 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 161,82 Plná cena: 57,04 m 3 * 3 161,82 Kč/m 3 = ,21 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 94 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 94 = 89,4 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,

27 Nákladová cena stavby CS N = ,53 Kč Koeficient pp * 0,649 Cena stavby CS = ,09 Kč Chlévky - zjištěná cena = ,09 Kč a 7 ) venkovní úpravy Venkovní úpravy se nacházejí především u obytné části zemědělské usedlosti a tvoří je zpevněná plocha dvora, ohradní zdi s vraty, přípojky, vodoměrná šachta a opěrná zeď před jižní stranou obytné části. Venkovní úpravy jsou též patrné ze snímků, které v přílohách dokumentují jednotlivé objekty. Cena venkovních úprav je stanovena zjednodušeným způsobem ve výši 3,5 % z ceny stavby, ke které náleží. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle 18 procentem z ceny stavby. Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro ocenění venkovních úprav Název stavby rodinný dům č.p.93 Celkem Cena stavby ,19 Kč ,19 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,19 3,50 % z ceny staveb * 0,0350 Nákladová cena stavby CS N = 0,- Kč Koeficient pp * 0,891 Cena stavby CS = 0,- Kč Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,51Kč a 8 ) studna Studna se nachází na parcele 34/2 za stodolou, slouží jako zdroj pitné vody. Je částečně kopaná, pak vrtané do hloubky 26 m. Opatřena je čerpadlem a spojena na domácí vodárnou. Opotřebení studny a čerpadla je rozděleno z důvodu rozdílní životnosti. Zatřídění pro potřeby ocenění Studna 19 Typ studny: vrtaná Hloubka studny: 30,00 m Profil studny: 200 mm Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší I -0,06 než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,

28 součástí je stavba (stejný vlastník) - pozemek a stavba stejného vlastníka 3. Změny v okolí - Bez vlivu - stabilizovaný stav III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - území bez záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,940 Index polohy 4 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku - bydlení a zemědělské objekty 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Stavby VI -0,25 pro zemědělství 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení na elektřinu a plynofikaci, možnost připojení na vodovod 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci není III -0,05 dostupná žádná občanská vybavenost v obci - obec bez vybavenosti 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VII 0,01 parkování na pozemku - komunikace přiléhá k zemědělské usedlosti, u všech objektů je možné parkování 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, V 0,00 příměstské linky měst) - autobusová zastávka do 200 m 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí - území bez komerčního II 0,00 využití 10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - okres Znojmo má I -0,04 nejvyšší nezaměstnanost v kraji 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,690 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 Ocenění Základní cena dle přílohy č. 16: hloubka: 30,00 m * 2 380,- Kč/m ,- Kč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15 Horní 24, 370 08 Staré Hodějovice mobil 775 260 150, e mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-228/15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 NEMOVITÁ VĚC: Vlastníci stavby a pozemku, LV č. 144: Vlastníci pozemku na LV č. 507: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 152/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 68/1, součástí je stavba: Zaječí, č.p. 2, zemědělská usedlost, pozemku p.č. 564/11, 619 a 620, s příslušenstvím, LV číslo 3,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

Ocenění nemovitostí LV č. 4253, k. ú. Přerov

Ocenění nemovitostí LV č. 4253, k. ú. Přerov Ocenění nemovitostí LV č. 4253, k. ú. Přerov Předmět ocenění Předmětem ocenění je areál Interlov, provozovna Přerov. Nemovitosti areálu jsou zapsány na LV č. 4253 v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/083/2014. I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/083/2014. I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou 2012 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 704/083/2014 o ceně objektu restaurace Štola, včetně součástí a příslušenství a dotčených pozemků, to vše v k.ú. Dolní Těrlicko, obec Těrlicko. I. cenou administrativní dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1372/30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1372/30/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1372/30/2015 I. LV č. 149 - o obvyklé ceně pozemku parc. č. st. 31 jehož součástí je rodinný dům č. p. 18 včetně příslušenství, zahrady par. č. 365/2, parc. č. 374/1 (podíl 1/12), II.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

Odborný posudek č. 0638/001/2016

Odborný posudek č. 0638/001/2016 Odborný posudek č. 0638/001/2016 O ceně rodinného domu č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 01172016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 01172016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 01172016 NEMOVITÁ VĚC: RD Heřmanov č.p. 51, obec Heřmanov, RD Heřmanov, Došel Kamil Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov Adresa

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více