UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004"

Transkript

1 UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 PRAHA 2003

2 Základní znalosti hlavních právních předpisů Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří: a) statut veřejné vysoké školy b) studijní a zkušební řád c) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy Akademický rok trvá: a) 12 kalendářních měsíců b) 10 kalendářních měsíců c) 24 kalendářních měsíců Zastupitelstvo kraje se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za: a) tří měsíce b) šest měsíců c) dvanáct měsíců Soudce je při rozhodování vázán: a) zákony a podzákonnými právními předpisy b) staršími rozhodnutími soudů ve stejné nebo obdobné věci c) zákony V čele krajského úřadu stojí: a) starosta b) hejtman c) ředitel Obchodní firmu mají: a) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku b) jen podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku c) podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku Soudce je do funkce jmenován: a) bez časového omezení b) na dobu 25 let c) na dobu 40 let Obchodní společnost vzniká: a) dnem sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny b) dnem podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny všemi zakladateli c) dnem, ke kterému byla obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku Mezi pojmové znaky podnikání patří: a) soustavnost b) samostatnost c) stálost Písemná forma právního úkonu není zachována, je-li právní úkon učiněn: a) telegraficky b) dálnopisem c) telefaxem Společnost s ručením omezeným: a) musí mít nejméně dva společníky b) může mít nejvíce padesát společníků c) musí mít nejméně jednoho společníka, který je komanditistou, a nejméně jednoho společníka, který je komplementářem Docenta pro určitý obor jmenuje na základě habilitačního řízení: a) akademický senát veřejné vysoké školy b) rektor c) děkan Správní řízení se zahajuje: a) na návrh účastníka řízení b) z úřední povinnosti rozhodnutím soudu c) z podnětu správního orgánu V čele veřejné vysoké školy je: a) kvestor b) děkan c) rektor Zůstavitel může vydědit potomka: a) jen vede-li potomek trvale nezřízený život b) jen byl-li potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku c) pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl Rektora jmenuje a odvolává: a) akademický senát veřejné vysoké školy b) prezident republiky c) ministr školství, mládeže a tělovýchovy Podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku není: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) fyzická osoba, která provozuje zemědělkou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Věstník: a) vydává každý kraj pro svůj územní obvod b) je tiskovinou c) se vydává v postupně číslovaných částkách Peněžitá plnění se dle správního řádu vymáhají: a) postupným ukládáním peněžitých pokut b) přikázáním pohledávky c) přímým vynucením práva Vysoká škola: a) není právnickou osobou b) je pouze univerzitní c) je pouze státní nebo veřejná Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň: a) 5 000,-Kč b) ,-Kč c) ,-Kč Mezi trestné činy proti životu a zdraví upravené v Hlavě VII. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin rvačky b) trestný čin loupeže c) trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení Prezidenta republiky v ČR: a) nelze zadržet b) nelze trestně stíhat c) nelze stíhat pro přestupek Správní orgán přezkoumá rozhodnutí mimo odvolací řízení: a) z vlastního podnětu b) z podnětu účastníka řízení c) z podnětu osoby, která není účastníkem řízení Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným není: a) jeden nebo více jednatelů b) komplementář c) představenstvo Akademickou obec netvoří: a) studenti vysoké školy b) profesoři vysoké školy c) akademičtí pracovníci vysoké školy Návrh zákona nemůže Poslanecké sněmovně podat: a) poslanec b) vláda c) skupina poslanců 1

3 Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je: a) kvestor b) děkan c) rektor Stavba: a) je vždy součástí pozemku b) je obvykle součástí pozemku c) není součástí pozemku Do Senátu PČR nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let c) občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 4O let Mezi trestné činy obecně nebezpečné upravené v Hlavě IV. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin neposkytnutí pomoci b) trestný čin obecného ohrožení c) trestný čin šíření toxikomanie Podnikem se ve smyslu obchodního zákoníku rozumí soubor složek: a) hmotných b) nehmotných c) osobních Mezi obchodní společnosti nepatří: a) veřejné obchodní společnosti b) společnosti s ručením omezeným c) družstva Právní úkony je neplatný, pokud svým obsahem nebo účelem: a) odporuje zákonu b) obchází zákon c) se příčí dobrým mravům Trestní sazby odnětí svobody stanovené v českém trestním zákoně se u mladistvých pachatelů: a) snižují na polovinu, avšak horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat 5 let a dolní hranice 2 roky b) snižují na polovinu, avšak horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat 5 let a dolní hranice 1 rok c) se nesnižují Do pravomoci zastupitelstva kraje nepatří: a) vydávání obecně závazné vyhlášky kraje b) předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně c) předkládání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů pokud má zastupitelstvo kraje za to, že jsou v rozporu se zákonem Manželství nemůže být uzavřeno: a) mezi sourozenci b) se ženatým mužem c) s vdanou ženou Kraj: a) nemůže být členem občanského sdružení b) nemůže být členem svazku obcí c) může být členem mezinárodních sdružení územních samosprávných celků jiných států Odvolací orgán přezkoumává správní rozhodnutí: a) v celém rozsahu b) jen po právní stránce c) jen po skutkové stránce Profesora pro určitý obor jmenuje na návrh vědecké rady vysoké školy: a) ministr školství, mládeže a tělovýchovy b) rektor c) děkan Domácnost mohou tvořit: a) jen fyzické osoby b) jen právnické osoby c) fyzické i právnické osoby Zástavní právo zaniká: a) zánikem zástavy b) promlčením zajištěné pohledávky c) zánikem zajištěné pohledávky Promoce se účastní: a) prorektor b) promotor c) protektor Mezi samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy nepatří: a) kvestor b) akademický senát c) vědecká rada Účastníci správního řízení mají právo: a) být poučeni o procesních právech b) klást svědkům a znalcům otázky c) nahlížet do protokolu o hlasování O zřízení nebo zrušení fakulty rozhoduje: a) rektor b) kvestor c) akademický senát fakulty Podle českého trestního zákona může být občan České republiky: a) vydán cizímu státu pouze k trestnímu stíhání b) vydán cizímu státu pouze k výkonu trestu c) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání i výkonu trestu Podle českého trestního zákona se trestnost činu posuzuje: a) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a to bez výjimky b) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, s výjimkou případů, kdy je pozdější zákon pro pachatele příznivější c) podle zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje Senát Parlamentu ČR: a) je volen podle zásad většinového systému b) může být rozpuštěn prezidentem republiky c) může soudit prezidenta republiky Nekalou soutěží je: a) vyvolání nebezpečí záměny b) klamavé označování zboží a služeb c) zlehčování Dluh musí být splněn: a) řádně b) včas c) řádně a včas Zasedání zastupitelstva obce je: a) veřejné b) neveřejné c) tajné Kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu vykonává: a) Česká národní banka b) Nejvyšší kontrolní úřad c) Ústavní soud Obec navenek zastupuje: a) zastupitelstvo obce b) rada obce c) starosta 2

4 Způsobilost k právním úkonům vzniká u fyzické osoby v plném rozsahu: a) zletilostí b) dosažením věku 21 let c) dosažením věku 15 let Družstvo: a) je obchodní společností b) není právnickou osobou c) je společenstvím neuzavřeného počtu osob Volby do poslanecké sněmovny se konají: a) tajným hlasováním b) podle zásad většinového systému c) podle zásad poměrného zastoupení Obec je: a) základním územním samosprávným celkem b) vždy součástí vyššího územního samosprávného celku c) veřejnoprávní korporací Mladistvým ve smyslu českého trestního zákona je osoba, která: a) v době spáchání trestného činu nedovršila 15 rok svého věku b) v době spáchání trestního činu nedovršila 18 rok svého věku c) v době spáchání trestného činu dovršila 15 rok a nepřekročila 18 rok svého věku Ke změně názvu obce dává souhlas: a) ministerstvo pro místní rozvoj b) ministerstvo vnitra c) ministerstvo dopravy a spojů Občanem obce: a) je vždy jen fyzická osoba za stanovených podmínek b) může být fyzická osoba i právnická osoba za stanovených podmínek c) nemůže být právnická osoba K okolnostem vylučujícím protiprávnost, které jsou výslovně upraveny českým trestním zákonem, nepatří: a) svolení poškozeného b) riziko ve výrobě a výzkumu c) výkon dovolené a přikázané činnosti Připadne-li v občanském právu poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty: a) nejblíže následující pracovní den b) sobota, neděle nebo svátek c) nejblíže předcházející pracovní den Územní samosprávné celky: a) jsou veřejnoprávními korporacemi b) mohou mít vlastní majetek c) hospodaří podle vlastního rozpočtu Mezi právní předpisy kraje patří: a) obecně závazné vyhlášky kraje b) zákonná opatření kraje c) nařízení kraje V čele obecního úřadu je: a) starosta b) místostarosta (místostarostové) c) tajemník obecního úřadu Znaky a prapory obcím: a) uděluje předseda Poslanecké sněmovny b) navrhuje ministr vnitra c) schvaluje předseda Senátu Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy patří: a) trest propadnutí majetku b) ochranná výchova c) trest ztráty vojenské hodnosti Hejtmana volí: a) zastupitelstvo obce b) poslanecká sněmovna PČR c) krajský úřad Poslaneckou sněmovnu může rozpustit: a) předseda Poslanecké sněmovny b) předseda Senátu c) předseda vlády Prezident republiky v ČR: a) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu b) má právo předsedat schůzím vlády c) má právo předsedat Bezpečnostní radě státu Návrh na zrušení zákona je oprávněn(a) Ústavnímu soudu ČR navrhnout: a) prezident republiky b) vláda c) Veřejný ochránce práv Dědí se: a) ze zákona b) ze zákona i ze závěti c) ze závěti Obchodní zákoník neupravuje: a) postavení podnikatelů b) obchodní závazkové vztahy c) některé jiné vztahy s podnikáním související Zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) jen fyzické osoby b) fyzické osoby i právnické osoby c) jen právnické osoby Mezi akademické pracovníky vysoké školy nepatří: a) profesoři b) docenti c) asistenti Dědictví, jehož nenabude žádný dědic: a) připadne státu b) zůstane věcí ničí c) připadne místně příslušné obci Zákonná opatření: a) přijímá kdykoliv Senát b) přijímá kdykoliv Poslanecká sněmovna c) přijímá Poslanecká sněmovna, dojde-li k rozpuštění Senátu V čele fakulty je: a) děkan b) tajemník c) rektor Podání dle správního řádu nelze činit: a) telefonicky b) ústně do protokolu c) písemně Způsobilost právnické osoby k právním úkonům může být omezena: a) jen soudem b) zákonem i soudem c) jen zákonem Mezi státní symboly ČR nepatří: a) velký státní znak b) státní pečeť c) státní vlajka 3

5 Mezi orgány obce patří: a) zastupitelstvo obce b) starosta c) obecní úřad Do správního spisu je oprávněn nahlížet: a) zástupce účastníka b) svědek c) znalec Habilitační řízení mohou konat: a) jen vysoké školy b) vysoké a střední školy c) jen Pedagogická fakulta UK Poslanci a senátoři Parlamentu ČR při složení slibu slibují: a) věrnost České republice b) zachovávat Ústavu a zákony c) vykonávat mandát v zájmu všeho lidu Manželství je trvalé společenství: a) muže a muže b) muže a ženy c) ženy a ženy Student vysoké školy nebo fakulty má právo: a) výběru studijních předmětů podle pravidel studijního programu b) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli c) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje: a) děkan fakulty b) tajemník fakulty c) akademický senát fakulty Vlastník není oprávněn předmět svého vlastnictví v mezích zákona: a) držet b) užívat c) nakládat s ním Stavby určené k individuální rekreaci se označují: a) popisnými čísly b) orientačními čísly c) evidenčními čísly Každá právnická osoba musí mít určeno: a) místo podnikání b) sídlo c) název K provedení zákona a v jeho mezích vláda vydává: a) vyhlášky b) opatření c) sdělení Rozhodnutí správního orgánu nemusí za určitých podmínek obsahovat: a) výrok b) odůvodnění c) poučení o odvolání V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán b) místo výkonu práce c) den nástupu do práce Účastníkem správního řízení není: a) osoba, která tvrdí, že může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právních poměrech b) osoba, o jejíž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech se má v řízení jednat c) správní orgán, který řízení provádí Výjimečným trestem se podle českého trestního zákona rozumí: a) trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let b) trest odnětí svobody nad 50 let c) trest smrti Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Každý má právo na život. b) Nikdo nesmí být zbaven života. c) Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Uchazeč se stává studentem vysoké školy nebo fakulty dnem: a) zápisu do studia b) sdělení rozhodnutí o přijetí ke studiu c) opětovného zápisu do studia, bylo-li studium přerušeno Právo zákonodárné iniciativy v ČR náleží: a) vládě b) skupině poslanců c) Veřejnému ochránci práv Soustavu soudů tvoří: a) Nejvyšší soud b) krajské soudy c) okresní soudy Pracovní poměr nemůže být rozvázán: a) dohodou b) okamžitým zrušením c) výpovědí Nekalou soutěží není: a) klamavá reklama b) podplácení c) zlehčování Mezi státní symboly ČR patří: a) malý státní znak b) vlajka prezidenta republiky c) velký státní znak Plná moc nezaniká: a) odvoláním zmocnitelem b) výpovědí zmocněncem c) smrtí zmocněnce Vláda v ČR: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem c) vyhlašuje válečný stav Zastupitelstvo obce: a) schvaluje program rozvoje územního obvodu obce b) schvaluje rozpočet obce c) vydává obecně závazné vyhlášky obce Smlouva může být právní úkon: a) jednostranný b) dvoustranný c) vícestranný Zdrojem veškeré státní moci ČR je: a) Parlament ČR b) prezident republiky c) vláda 4

6 Správní řízení je zahájeno dnem: a) kdy bylo podání účastníka dáno k poštovní přepravě b) kdy podání účastníka došlo správnímu orgánu c) který určí správní orgán Odvoláním lze podle správního řádu napadnout: a) každé rozhodnutí správního orgánu I. stupně b) rozhodnutí o odvolání c) rozhodnutí o rozkladu Zletilost se podle občanského práva nabývá obecně: a) dovršením 15 roku věku b) dovršením 18 roku věku c) dovršením 21 roku věku Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem: a) podpisu pracovní smlouvy b) sepsání pracovní smlouvy c) který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce Odvolací orgán může rozhodnutí správního orgánu I. stupně: a) změnit b) zrušit c) zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí Listina základních práv a svobod neobsahuje následující ustanovení: a) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. b) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. c) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. Kraj: a) není veřejnoprávní korporací b) vystupuje v právních vztazích svým jménem c) nese odpovědnost z právních vztahů, do nichž vstoupil Dovolání dle správního řádu: a) je řádným opravným prostředkem b) je mimořádným opravným prostředkem c) není opravným prostředkem Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří: a) určování počtu přijímaných uchazečů o studium b) organizace studia c) stanovení výše poplatků spojených se studiem Společné jmění může vzniknout: a) mezi rodiči a dětmi b) mezi sourozenci a příbuznými v řadě přímé c) jen mezi manželi Peněžitý trest lze dle českého trestního zákona uložit: a) ve výměře od dvou tisíc Kč do pěti miliónů Kč b) ve výměře od pěti tisíc Kč do dvou miliónů Kč c) v neomezené výši Společnost s ručením omezeným za porušení svých závazků: a) odpovídá do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku b) odpovídá celým svým majetkem c) neodpovídá Státní občanství ČR lze nabýt: a) osvojením b) prohlášením c) udělením Mandát senátora zaniká: a) složením slibu s výhradou b) ztrátou volitelnosti c) rozpuštěním Poslanecké sněmovny Radu obce tvoří: a) starosta b) místostarosta (místostarostové) c) další členové rady Děkana jmenuje a odvolává: a) akademický senát veřejné vysoké školy b) akademický senát fakulty c) rektor Osobou blízkou v občanském právu není: a) sourozenec b) manžel c) příbuzný v řadě přímé Mezi územní samosprávné celky nepatří: a) obce b) okresy c) kraje Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, nepatři: a) trest obecně prospěšných prací b) trest zákazu pobytu c) trest ztráty čestných titulů a vyznamenání Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je: a) jeden nebo více jednatelů b) komplementář c) představenstvo Standardní doba studia včetně praxe v délce nejméně tří a nejvýše čtyři roky je charakteristická pro: a) magisterský studijní program b) bakalářský studijní program c) doktorský studijní program Ústavní soud podle Ústavy ČR: a) se skládá ze 12 soudců b) rozhoduje v pochybnostech o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora c) rozhoduje o výkladu ústavních zákonů Mezi závazkové vztahy, které se bez ohledu na povahu účastníků řídí Částí třetí obchodního zákoníku, nepatří závazkové vztahy: a) ze smlouvy o prodeji podniku b) ze smlouvy kupní c) ze smlouvy o nájmu podniku Samosprávným akademickým orgánem fakulty je: a) kvestor b) děkan c) rektor Mladistvému pachateli může soud za spáchání trestného činu uložit: a) trest vyhoštění b) trest zákazu pobytu c) trest propadnutí věci Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena: a) nemůže uzavřít manželství b) může uzavřít manželství kdykoli c) může uzavřít manželství jen s povolením soudu Předmětem občanskoprávních vztahů nemohou být: a) věci b) práva c) jiné majetkové hodnoty Předseda vlády podává demisi do rukou: a) předsedy Poslanecké sněmovny b) předsedy Senátu c) prezidenta republiky 5

7 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a) může být rozpuštěna prezidentem republiky b) je volena na 6 let c) může odvolat prezidenta republiky Ve Věstníku kraje se vyhlašují nebo uveřejňují: a) redakční sdělení b) právní předpisy kraje v plném znění c) nálezy Ústavního soudu k právním předpisům kraje Státním symbolem ČR není: a) státní pečeť b) státní znak c) státní hymna Zaměstnavateli ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) jen fyzické osoby b) fyzické osoby i právnické osoby c) jen právnické osoby Obec nemůže: a) zakládat a zřizovat právnické osoby b) zakládat a zřizovat organizační složky obce c) ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou Obecní úřad tvoří: a) starosta b) místostarosta (místostarostové) c) tajemník obecního úřadu Společná závěť více zůstavitelů: a) je možná b) je povinná c) je neplatná Veřejnou žalobu v trestním řízení zastupuje: a) prokuratura b) státní zastupitelství c) veřejný ochránce práv Nepříčetným ve smyslu českého trestního zákona je ten: a) kdo v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost a současně nemohl ovládat své jednání b) kdo v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost c) kdo v době spáchání činu nemohl ovládat své jednání Obecná lhůta pro podání odvolání dle správního řádu je: a) 5 dnů od doručení rozhodnutí b) 10 dnů od doručení rozhodnutí c) 15 dnů od doručení rozhodnutí Mezi orgány kraje nepatří: a) zastupitelstvo kraje b) rada kraje c) krajský úřad Způsobilost být účastníkem správního řízení se obecně nabývá: a) narozením b) dovršením věku 15 let c) zletilostí Studenti tvoří akademický senát fakulty: a) nejvíce z jedné třetiny b) nejméně z jedné třetiny, nejvýše však z jedné poloviny c) nejméně z jedné poloviny, nejvýše však ze dvou třetin Právnické osoby nabývají způsobilost mít práva a povinnosti okamžikem: a) zrušení b) vzniku c) zániku Prezidentem republiky nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let c) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 40 let Odepře-li adresát dle správního řádu bezdůvodně přijmout písemnost, je doručena: a) dnem odepření b) den následující po odepření c) uplynutím lhůty 3 dnů od odepření Při doručování veřejnou vyhláškou se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu: a) po dobu 10 dnů b) po dobu 15 dnů c) po dobu 20 dnů Ústavní soud rozhoduje: a) ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu b) opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora c) tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony Věcmi movitými nejsou: a) motorová vozidla b) lodě c) letadla Stipendia: a) musí být přiznána studentům vysoké školy b) mohou být přiznána studentům vysoké školy c) nesmí být přiznána studentům vysoké školy Zastupitelstvo kraje může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány: a) výbory b) komise c) referáty Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru: a) jen ze zákonem stanoveného důvodu b) bez uvedení důvodu c) z jakéhokoli důvodu Proděkany jmenuje a odvolává: a) akademický senát veřejné vysoké školy b) akademický senát fakulty c) rektor Listina základních práv a svobod obsahuje ustanovení o: a) právu přístupu ke kulturnímu bohatství b) právech k výsledkům tvůrčí duševní činnosti c) svobodě vědeckého bádání a umělecké tvorby Občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, může být zvolen: a) do Poslanecké sněmovny b) do Senátu c) jen do Senátu Bezpečnostní rada státu v ČR: a) připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR b) vyhlašuje nouzový stav c) rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR Správní orgán I. stupně může rozhodnout sám o odvolání: a) na žádost účastníka řízení b) vyhoví-li odvolání z větší části c) vyhoví-li odvolání v plném rozsahu a rozhodnutí se netýká jiného účastníka řízení 6

8 Soukromá vysoká škola: a) musí být právnickou osobou b) musí mít své sídlo na území ČR c) musí mít státní souhlas udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám: a) na zdraví a na majetku b) na přírodě c) na životním prostředí Správní orgán zastaví správní řízení: a) bylo-li zahájeno řízení o předběžné otázce b) vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět c) odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu Do obchodního rejstříku se povinně nezapisují: a) obchodní společnosti b) družstva c) zájmová sdružení právnických osob Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být: a) věci b) práva c) jiné majetkové hodnoty Právnickými osobami podle občanského práva nejsou: a) jednotky územní samosprávy b) účelová sdružení majetku c) sdružení fyzických a právnických osob Z platného závazku může být dlužník povinen něco: a) dát b) konat c) trpět Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem b) je orgánem ochrany ústavnosti c) je orgánem ochrany práv a svobod občanů Je-li s marným uplynutím lhůty spojen zánik práva, jde o lhůtu: a) pořádkovou b) prekluzívní c) promlčecí Prezidenta republiky volí: a) všichni občané ČR, kteří mají právo volit b) jen ti občané ČR, kteří dosáhli věku 18ti let c) občané ČR, kteří dosáhli věku 21 let a mají právo volit Krajský úřad se člení na: a) odbory b) oddělení c) sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana Aby byl právní úkon platný musí být učiněn: a) svobodně b) vážně c) určitě Právní předpis kraje může nabýt účinnosti: a) dnem jeho vyhlášení ve Věstníku b) patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku c) pozdějším dnem než je patnáctý den následující po dni jeho vyhlášení ve Věstníku, je-li tak v něm stanoveno Mezi závazkové vztahy, které se bez ohledu na povahu účastníků řídí Částí třetí obchodního zákoníku, patří závazkové vztahy: a) z burzovních obchodů b) z bankovní záruky c) ze smlouvy o úvěru Trestně odpovědný není podle českého trestního zákona ten: a) kdo dovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku b) kdo nedovršil v době spáchání činu 14. rok svého věku c) kdo nedovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku Společníkem veřejné obchodní společnosti: a) může být jen fyzická osoba b) může být fyzická i právnická osoba c) může být jen právnická osoba Kraj zastupuje navenek: a) starosta b) krajský úřad c) hejtman Prezident republiky ze soudců jmenuje: a) pouze soudce Ústavního soudu b) pouze soudce Ústavního soudu a Nejvyššího soudu c) pouze soudce Nejvyššího soudu Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je: a) udělení prokury b) nekalé soutěžní jednání c) nedovolené omezování hospodářské soutěže Přijatý zákon nepodepisuje: a) předseda Poslanecké sněmovny b) předseda Senátu c) předseda vlády Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí: a) kvestor b) pedel c) tajemník Členy akademického senátu fakulty: a) jmenuje rektor b) jmenuje děkan c) volí vědecká rada fakulty Sídlo: a) má být určeno při zřízení právnické osoby b) musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí c) může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s účelem právnické osoby a odpovídá to i povaze a rozsahu činnosti právnické osoby Mezi obchodní společnosti patří: a) akciová společnost b) nadace c) občanská sdružení Mandát poslance nebo senátora Parlamentu ČR zaniká: a) odepřením slibu b) složením slibu s výhradou c) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody Základy právní terminologie Akvizicí není: a) rozesílání reklamních dopisů b) snižování nákladů na dopravu c) meziroční zvýšení zisku Zhudebněný text části evangelia o umučení Krista se označuje jako: a) pašalik b) paškál c) pašije 7

9 Fádní je: a) nudný b) nevýrazný c) nezajímavý Feldvébl je zastaralé vojenské označení pro: a) vojenského kněze b) polního maršál c) šikovatele Dělení či štěpení celku na části je: a) participace b) partikularizace c) partikulizace Dědictví je latinsky: a) hereditas b) hereticus c) honorarium Výjimka, která zabraňuje uplatnění nároku, je: a) excepce b) excerpce c) excerpt Druid je: a) bývalé označení pro dráteníka b) příslušník keltské společenské vrstvy zabývající se kultem c) nájemný osobní povoz tažený jedním koněm Enormní není: a) nadměrně veliký b) nesmírný c) ohromný Nejstarší osoba v nějaké společnosti může být označována jako: a) netir b) nepot c) nestor Provize je: a) zakázaný druh odměny za zprostředkování obchodu b) správní poplatek c) úplatek Zkratka JUDr. Může být užívána ve významu: a) iuris utriusque doctor b) iuris utriusque candidatus c) iuris universae doctor Cum grano salis znamená: a) moje vina b) s jistým omezením c) se zřetelem k okolnostem Vyvolání, vybavení si představy či vzpomínky je: a) evokace b) evekce c) evaporace Fetiš není: a) předmět uctívaný pro domělou magickou moc b) starobylé kněžské kolegium o 20 členech c) objekt přehnaného, nekritického uctívání Termín menza může znamenat: a) oltářní stůl b) izolovaná plošina c) stravovna pro posluchače vysokých škol Dubiózní není: a) pochybný b) nejistý c) sporný Ozdobná pokrývka na koně se označuje jako: a) častuška b) čagan c) čabraka Latinská zkratka A.D. neznamená: a) od stvoření světa b) léta páně c) běžného roku Amortizace neznamená: a) zhodnocování majetku b) synonymum pro akumulaci majetku c) dědění majetku Deflace je: a) růst mzdových očekávání b) pokles kupní síly měnové jednotky c) pokles cenové hladiny Ferina není: a) taškář b) šprýmař c) filuta Nesmysl je v knižním vyjádření: a) nonsens b) nonparei c) nonvalér Talón je: a) legitimační poukaz sloužící k vydání nového kupónového archu cenného papíru b) americká objemová jednotka c) způsob výpočtu výnosnosti akcie Entuziasta není: a) nadšenec b) zanícenec c) silák Referendum není: a) hodnotící zpráva b) doporučení c) organizační složka instituce Labilita je: a) opakem stability b) druh hry v kuželky c) nestálost, kolísavost Cedentem se v právu rozumí: a) ten, komu je postupována pohledávka od věřitele b) ten, kdo jinému svěří věc do úschovy c) ten, kdo převezme ručení za výstavce směnky Hodnotící posudek či kritika uměleckého či vědeckého díla je: a) recenze b) recepce c) recese Zkratka pro brutto může být: a) bta b) bto c) btto Výjimka je v latině označována jako: a) exempce b) excusatio c) exekuce Ověřená, zjištěná skutečnost není: a) fáma b) fakt c) faktum 8

10 Způsob pokojného řešení sporu se označuje: a) meditace b) medisance c) mediace Člověk dbající jen vlastního prospěchu není: a) altruista b) egoista c) ekonomista Idea spojení slovanských národů bývala označována jako: a) pansofie b) panpedie c) panslavismus Náhrobní nápis je: a) epištola b) epitaf c) epitel Pomáhání svým vlivem někomu k uplatnění bývá hovorově označováno slovem: a) fedrovat b) fendovat c) faldovat Copař může být označení pro: a) zpátečníka b) zaostalce c) ctitele minulých dob Civitas může být (i historicky) označení pro: a) státní občanství b) obec c) městský stát Fastidiózní je: a) odporný b) neodvratný, předurčený osudem c) protivný Konečné schválení podepsané mezinárodní smlouvy orgánem povolaným k tomu ústavou se označuje: a) ratihabice b) rating c) ratifikace Alma mater může být překládáno jako: a) živitelka matka b) sborník prací c) univerzita Pare označuje: a) leteckou poštu b) seskok pomocí padáku c) doslovný opis, stejnopis Paralela může být: a) podobnost b) srovnání dvou osob, věcí nebo dějů sobě v něčem podobných c) obdoba Seznam omylů a chyb v tištěné publikaci bývá označován jako: a) erudice b) errata c) erteple Vědecké dílo vzniklé výběrem cizích poznatků je: a) kompilace b) konkordát c) konstituce Zkratka h.c. bývá užívána ve významu: a) tohoto roku b) na počest c) tohoto měsíce Clearing není: a) rozdíl mezi cenami zboží vyjádřený podle parity kupní síly b) zvláštní forma trhu c) forma vyrovnávání závazků jejich vzájemným započítáváním Insolvence není: a) bezdůvodné nařčení b) obvinění c) platební neschopnost Pandora je: a) skříňka b) starý drnkací nástroj c) stát v Evropě Faksimile může být označením pro: a) přesnou kopii listiny b) podpis pomocí razítka c) přesnou kopii podpisu Písemné sdělení státního orgánu pro zahraniční styky orgánu druhého státu je v diplomacii označováno jako: a) notace b) nóta c) notabilita Manifest je: a) zastarale skvělý, znamenitý b) odborné, složité zacházení s něčím c) veřejné slavnostní nebo programové prohlášení Eben je: a) tvrdé černé dřevo tropických stromů b) přírodní nebo syntetický kaučuk c) slonovina Senzál není: a) úřední osoba na burze zprostředkovávající obchody b) cenný papír s předem určeným výnosem c) osoba přijímající nelegální sázky Asekurace není: a) pojištění b) zvláštní forma trhu c) synonymum pro afilaci Bonita je: a) jakost b) hodnota c) obchodní pověst Ntto je zkratka pro: a) nit b) neptunium c) registrovanou tunu Rovnost je: a) egal b) egalita c) eger Kauzální nexus označuje: a) příčinnou souvislost b) pokrevní příbuzenství c) vztah mezi příčinou a následkem Okrajový je: a) maritimní b) marginální c) marciální 9

11 Fiasko může označovat: a) naprostý nezdar b) neúspěch c) porážku Splnění závazku je: a) soluce b) solvence c) solicitace Duševní choroba projevující se vzrušenou náladou a zvýšeným sebevědomím je: a) manýra b) maniok c) mánie Rčení: veritas vincit znamená: a) ve víně je pravda b) pravda vítězí c) překroucená pravda Franchising je: a) bankovní úvěr jištěný cennými papíry b) obchodní úvěr poskytovaný obchodním partnerem c) typ obchodní společnosti Boss není: a) předák b) vůdce c) okraj Odmítání či popření něčeho je: a) negociace b) negace c) negus Rozhodčí řízení je označováno též jako: a) arboretum b) arbitráž c) arba Tendr může být označením pro: a) výzvu k podání nejvýhodnějšího návrhu smlouvy b) zásobník uhlí a vody pro parní lokomotivu c) směr vývoje přírodního nebo společenského jevu Emise může označovat: a) vydání cenin b) vydání cenných papírů c) uvedení bankovek do oběhu Původně ruský vesnický popěvek je: a) častuška b) čagan c) čabraka Písemné zpracování návrhu či plánu je: a) eleaté b) elace c) elaborát Persona grata označuje: a) nežádoucí osobu b) vyhoštěnou osobu c) pronásledovanou osobu Zastaralý knižně není: a) obsoletní b) obsesní c) obskurní Brutto může označovat: a) hrubou hmotnost i s obalem b) hrubý příjem c) cenu beze srážek Postupitel pohledávky je: a) celebrant b) cedent c) causer Kartel je: a) dohoda právně samostatných podniků o cenových otázkách b) sloučení dvou akciových společností do jedné proti vůli akcionářů c) očekávání spotřebitelů ohledně výše inflace Culpa není: a) vina b) nedbalost c) zavinění Zhojení vadného právního úkonu je označováno jako: a) konsultace b) konvence c) konvalidace Et cetera znamená: a) za stejných okolností b) a tak dále c) srovnej Člověk lhostejný k povinnostem je: a) laxativní b) lexikální c) letální Pojem: Causa v právu neoznačuje: a) příčinu b) právní případ c) důvod Audit je: a) schválení účetních dokladů akcionáři b) výtah nejdůležitějších ukazatelů z účetní závěrky c) smírné řešení obchodního sporu Akcíz je: a) druh nepřímé daně b) platba za vydražené zboží c) synonymum pro daň z hlavy Důkladná znalost není: a) erepce b) erudice c) erupce Služební podřízenost je označována jako: a) subordinace b) sublimace c) subrogace Vtipné slovo či rčení je: a) bonobo b) bonita c) bonmot Závazné pravidlo chování vynucované předpisy se označuje: a) normace b) normála c) norma Tzv. boží soud jako zvláštní druh historického soudního úkonu je označován jako: a) ordál b) ordinář c) ordnér Bianko znamená: a) neúplně vyplněný b) nerýmovaný c) rozdělený na dvě zóny 10

12 V diplomatice se formule textu listiny uvádějící důvody jejího vydání označuje a) jako: b) narace c) náos Insinuace není: a) bezdůvodné nařčení b) obvinění c) platební neschopnost Crimen označuje: a) zločin b) nehodu c) úder Brýle upevňované na nos jsou: a) cvik b) cvikéř c) cvikýř Člověk přizpůsobující své myšlení a jednání očekávaným výhodám bývá označován jako: a) oponent b) oportunista c) optant Mravně otrlý, bezohledný člověk je: a) cymen b) cynik c) cymol Taxativní výčet v právu neznamená: a) úplný výčet b) vyčerpávající výčet c) příkladmý výčet Exkulpace označuje: a) vyvinění se b) smrt c) zbavení viny Pantheon může označovat: a) antický chrám všech bohů b) budovu sloužící k uctívání, příp. i k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa c) jednu z nejvýznamnějších stavebních památek v Římě Nexus neznamená: a) spojitost b) souvislost c) vztah V latině se zásada, že každý musí aktivně hájit svá práva, vyjadřuje rčením: a) iura novit curia b) vigilantibus iura c) iura in re aliena Návrat či opakování něčeho se označuje jako: a) recesivita b) recidiva c) reciprocita Subsidiární v právu není: a) následný b) nadbytečný c) podpůrný Bona fide může označovat: a) v dobrém úmyslu b) v dobré víře c) beze lsti Abolice mimo jiné znamená: a) prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky b) v ČR příkaz prezidenta republiky, aby cestou milosti nebylo pro určitý trestný čin zahájeno trestní stíhání, popř. aby bylo již zahájené trestní stíhání zastaveno c) prominutí nebo zmírnění následků odsouzení (uloženého trestu) aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky Podpůrný pramen práva je pramen: a) speciální b) subordinační c) subsidiární Eskapáda může označovat: a) únik b) nerozvážný čin c) uprchnutí Člověk ze zoufalství ke všemu odhodlaný je: a) desperát b) despota c) derviš Bonita není: a) jakost a úrodnost zemědělské půdy b) úvěruschopnost podnikatelského subjektu c) typ bezhotovostní platby CSc. Je zkratka pro: a) běžný účet b) kandidáta věd c) přepravu zboží v kontejnerech Ažio je: a) přirážka k ceně b) naturální směna služeb c) nominální hodnota cenného papíru Fiskální znamená: a) týkající se státních financí b) do očí bijící c) politováníhodný Návrh na uzavření smlouvy je v právu označován jako: a) oficialita b) oferta c) ofiera Pejorativní výraz je výraz: a) hanlivý b) pochvalný c) neutrální Kniha, do které jsou zapisována jména a příjmení osob pro potřeby právní evidence, se označuje: a) matrice b) matrace c) matrika Obligatorní: a) znamená povinný b) opakem je fakultativní c) neznamená nutný Byró může být označení pro: a) úřadovnu b) kancelář c) vedoucí výkonný politický orgán Pas může být označení pro: a) taneční krok b) úřední průkaz opravňující k nějaké činnosti c) přihrávku ve hře 11

13 Sborový orgán se v latině označuje jako: a) collegium b) colloquium c) commodatum Novela může být označení pro: a) dohodu o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým b) právní předpis doplňující právní předpis starší c) drobný prozaický epický útvar Schopnost vcítit se do pocitu druhé osoby je označována jako: a) emoce b) empatie c) emise Abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem bývá označováno jako: a) ekvita b) ekvitace c) ekvitabilita Průzkum či obhlídka terénu je: a) rekognoskace b) rekomandace c) rekompenzace Rozsudek je: a) judikace b) judikát c) judikatura Protiprávně je: a) contra legem b) con umore c) contradictio Podmínka, která musí být splněna, je: a) conditio impossibilis b) condictio indebiti c) conditio sine qua non Aprobace označuje: a) rozhodčí řízení b) schválení c) přivlastnění Odnětí dědictví osobám nehodným je: a) erepce b) erekce c) eremita Podpisovou značkou není: a) paradox b) paradoxon c) parafa Offsety jsou: a) peněžní prostředky, za které se nakupuje vojenská výzbroj b) úvěr, který poskytuje konsorcium bank na nákup vojenské techniky c) kompenzační dohody, kdy při realizaci státní zakázky se cizí dodavatel zavazuje investovat v odběratelské zemi Duplika je: a) odpověď na repliku v polemice b) větrem navátý pahorek písku c) hlavní obor působiště Emeritní není: a) vysloužilý b) bývalý c) zasloužilý Edukace není: a) veřejná úřední vyhláška b) výchova c) vzdělání Nominální v odborném vyjadřování neznamená: a) ušlechtilý b) jmenovitý c) jemný Fúze není: a) splynutí nebo sloučení alespoň dvou společností b) povinnost společnosti ovládající více než 30 % trhu uzavřít smlouvu o zákazu konkurence c) vzájemná výměna akcií nebo obchodních podílů společností Dítě dosud nenarozené, kterému se přiznávají práva a povinnosti za podmínky, že se narodí živé, se v právu označuje jako: a) nasciturus b) nepot c) nexus Pojem nacionále označuje: a) stoupence nacionalizmu b) formulář pro osobní údaje c) osobní údaje Lacerna je: a) součást děla, na níž spočívá hlaveň, jejíž pohyblivost zajišťuje b) plášť s kapucí spínaný na ramenou sponou, nošený např. ve starém Římě c) menší žlutý plod druhu tropického citrusu Opuštění věci je v právu označováno jako: a) derogace b) derelikce c) deregulace Národní úřad pro astronautiku a výzkum vesmíru v USA je označován zkratkou: a) NATA b) NATO c) NASA Protimluv není: a) contra legem b) con umore c) contradictio Zkratka dr.h.c. znamená: a) doctor scientiarum b) v českém překladu doktor věd c) doctor honoris causa Brevi manu neznamená: a) krátce b) bez okolků c) neformálně Pozemek v latině není: a) fundus b) fur c) fraus Rehabilitace mimo jiné znamená: a) prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky b) v ČR příkaz prezidenta republiky, aby cestou milosti nebylo pro určitý trestný čin zahájeno trestní stíhání, popř. aby bylo již zahájené trestní stíhání zastaveno c) prominutí nebo zmírnění následků odsouzení (uloženého trestu) aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky 12

14 Mravně závadný je: a) obsoletní b) obsesní c) obskurní Exces není: a) vybočení z mezí b) výstřelek c) nemírnost Velmi stručný a zpravidla velmi výstižný může být: a) laický b) lakonický c) lapidární En face znamená: a) zpředu b) vcelku c) najednou Likvidita je: a) ukazatel platební schopnosti b) celková výše základního kapitálu c) ukazatel úvěrového zatížení Mater semper certa est v právu znamená: a) matka není vždy jistá b) matka je vždy nejistá c) matka bývá většinou jistá Postoj založený na neuznávání či popírání všech mravních a společenských hodnot se označuje jako: a) nominalizmus b) nepotismus c) nihilismus Vigilantibus iura v právu neznamená: a) nechť každý dbá o svá práva b) přemáhej dobro zlem c) nade vším vítězí právo Jako oblát se v právu neoznačuje osoba: a) která nabízí uzavření smlouvy b) které je podán návrh na uzavření smlouvy c) která je smluvní stranou konkrétní smlouvy Renta je: a) platby za zboží b) platba za zboží vyvezené do zahraničí c) jednorázová náhrada poskytnutá státem za omezení vlastnického práva Latinsky se tzv. nepojmenované smlouvy označují jako: a) contractus unilateralis b) contractus innominatus c) contractus bilateralis Detto : a) znamená rovněž, taktéž b) může být zkracováno na dto c) může být zkracováno na dtto Vydávání slovesných nebo hudebních děl je: a) edice b) edikt c) edikula Dopolední slavnost, koncert nebo představení je: a) matiné b) matoár c) matlasé Akontace je: a) poslední splátka úvěru b) splátka úroku c) uhrazení smluvní pokuty Zrušení zákona nebo jiného předpisu je: a) derniéra b) derelikce c) derogace De facto znamená: a) ve skutečnosti b) skutečně c) podle skutečného stavu Zdání či klam je: a) fiesta b) fibula c) fidula Cum laude znamená: a) s hanbou b) s pochvalou c) s vyznamenáním Bravo je: a) výborně b) znamenitě c) velmi dobře Faux pas neoznačuje: a) nedopatření b) společenskou chybu c) chybný krok v jednání Věhlasná či vážená osobnost je: a) celebrant b) cela c) celebrita Diskont není: a) předem sražený úrok z pohledávky b) vstupní poplatek při obchodování na komoditní burze c) poplatek za uzavřené obchody na burze cenných papírů Výrazný a náhlý rozmach je: a) booster b) boom c) bootleg Nebulózní je: a) nejasný b) mlhavý c) záhadný Mea culpa znamená: a) moje vina b) s jistým omezením c) se zřetelem k okolnostem Vnutit například ústavu či zákon bez souhlasu zastupitelského orgánu je označováno jako: a) oktrojovat b) okupovat c) oferovat Sbírka rozličných zajímavých předmětů (např. figurín) může být označována jako: a) panoptikum b) panoráma c) pantomima Barter je: a) měrná objemová jednotka ropy b) směna služeb za peníze c) směna zboží za zboží Dědic v latině není: a) hereticus b) heres c) habitus voskových 13

15 Onus probandi může znamenat: a) břemeno důkazu b) důkazní povinnost c) povinnost diskutujícího dokázat, co tvrdil Dobročinný člověk je: a) filigrán b) fiduciář c) filantrop Fatální je: a) osudný b) neblahý c) nepříjemný Opce není: a) vada cenného papíru b) přednostní financování z rozpočtu obcí c) předkupní právo Právnická fakulta latinsky je: a) Facultas alternativa b) Facultas postulandi c) Facultas iuridica Postoupení pohledávky je: a) cese b) certace c) cera Corpus delicti může označovat: a) věcný důkaz v trestním řízení b) věc doličnou c) úvěrovou kartu Žiro není: a) úvěr jištěný nemovitostí b) vývozní úvěr zajištěný skladištními listy c) poukázka připojená k obligacím Vyvinění je v právu označováno jako: a) liberace b) exkulpace c) expropriace Všeobecný přehled Eliška Krásnohorská napsala libreto k opeře: a) Dalibor b) Tajemství c) Hubička Mezi představitele odbojové organizace Obrana národa patřil: a) gen. Josef Bílý b) gen. Radola Gajda c) gen. Bedřich Homola Hospodářská situace pojmenovaná jako stagflace se obvykle vyznačuje: a) stagnováním cen spotřebního zboží b) růstem hrubého domácího produktu c) růstem míry nezaměstnanosti V Portugalsku došlo v první polovině 20. století k těmto událostem: a) v roce 1910 odstraněna monarchie b) Antonio de Oliviera Salazar se stal předsedou vlády c) Francisco Largo Caballera se stal prezidentem Rektorem Univerzity Karlovy nebyl právník: a) Matouš Talíř b) František Kop c) Antonín Hobza Georges Pompidou byl francouzským: a) prezidentem b) premiérem c) ministrem financí Ředitelem Národního divadla v Praze nebyl: a) F. A. Šubert b) Přemysl Kočí c) Jiří Pauer Představitelem anglického právního pozitivismu byl: a) John Austin b) Jeremy Bentham c) Roscoe Pound Slavonie je oblast nacházející se: a) ve Slovinsku b) v Bulharsku c) v Chorvatsku Za účast v domácím odboji byl za druhé světové války popraven: a) generál J. Syrový b) generál A. Eliáš c) generál B. Homola Cyril Horáček st. ( ): a) byl v první Tusarově vládě ministrem financí b) byl profesorem národního hospodářství na pražské Právnické fakultě c) byl teoretikem sociální demokracie Mezi české politické strany existující do roku 1914 nepatří: a) strana národní demokracie b) strana agrární c) strana nacionálně socialistická Atlantickou chartou formulovanou v roce 1941 Churchillem a Rooseveltem: a) byla založena Severoatlantická aliance (NATO) b) byla ustavena prozatímní válečná koaliční vláda složená ze zástupců obou států c) se USA a Velká Británie zřekly územních zisků Nepravdivé je tvrzení: a) mezi české proexportní instituce se neřadí Czech Trade b) mezi české proexportní instituce se řadí SporoInvest c) mezi české proexportní instituce se řadí EGAP L. Brežněv se v sedmdesátých letech setkal s: a) R. Nixonem b) R. Reaganem c) Willy Brandtem Na výzdobě budovy Národního divadla v Praze se nepodílel: a) František Ženíšek b) Vojtěch Hynais c) Mikoláš Aleš V norimberském procesu s válečnými zločinci byl odsouzen k trestu smrti: a) Karl Dönitz b) Martin Bormann c) Albert Speer Mezi vůdce komunistů patří v následujících zemích tito: a) Ho Či Min (Severní Korea) b) Kim Ir-sen (Vietnam) c) Pathet Lao (Čína) Tzv. balíčkový atentát v září 1947 měl být spáchán na: a) Jana Masaryka b) Petra Zenkla c) Edvarda Beneše 14

16 Karel Engliš používal metodu: a) historické analýzy b) teologickou c) diferenciálního počtu Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP): a) byla založena v roce 1945 b) byla rozpuštěna v roce 1991 c) jejím členem byl Vietnam Mezi britské ministry zahraničních věcí v první polovině 20. století patří: a) Arthur Balfour b) G.N. Curzon c) Anthony Eden Charta lidu, dokument vypracovaný hnutím chartistů v první polovině 19. století obsahovala požadavek: a) všeobecného volebního práva pro muže i ženy b) zavedení majetkového censu c) spravedlivé úpravy velikosti volebních obvodů V době 2. světové války zemřela sociální myslitelka: a) Rosa Luxemburgová b) Simone Weilová c) Mary Wollstonecraftová Během tzv. punských válek došlo k těmto událostem: a) vůdce karthaginců Hanibal byl popraven b) město Karthágo se stalo římskou kolonií c) ve válce padl Marcus P. Cato Mezi české panovníky z dynastie Habsburků v 17. století patřil: a) Ferdinand I. b) Matyáš c) Rudolf II. Pravdivé je tvrzení, že Mao Ce-tung: a) a Čankajšek uzavřeli spojenectví, které vedlo ke komunistickému převratu b) byl vůdcem čínské komunistické strany od roku 1931 c) vedl program tzv. Velkého skoku vpřed, který skončil hospodářskou katastrofou Koaliční dohoda o vytvoření vlády ČR, jmenované v červenci 2002, byla podepsána představiteli: a) České strany sociálně demokratické b) Křesťanské demokratické strany-československé strany lidové c) Občanské demokratické strany V prvorepublikovém Československu byl spáchán atentát na: a) Aloise Rašína b) Karla Kramáře c) Reinharda Heydricha Do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO patří v ČR: a) Lednicko-Valtický areál b) Český Krumlov c) Holašovice V rámci tzv. destalinizace došlo v SSSR k těmto událostem: a) v roce 1956 pronesl N. Chruščov projev o kultu osobnosti J.V. Stalina b) byl za brutální praktiky při výkonu svého úřadu zatčen V. Berija c) byl zastřelen L. Trockij Statutárním městem není: a) Ústí nad Labem b) Mladá Boleslav c) Bohumín Autorem výroku Vím, že nic nevím je: a) Platón b) Socrates c) Aristoteles OPEC je svým charakterem: a) monopson b) cenový kartel c) vnitrostátní regulační orgán Kuvajtu Mezi mezinárodní dohody o odzbrojení nebo omezení zbrojení uzavřené po r.1945 patří: a) Mansholdtův plán b) Baruchův plán c) Rapackého plán Bezpečnost České republiky zajišťují: a) ozbrojené bezpečnostní sbory b) záchranné sbory c) havarijní služby Neoklasická škola ke konci 19. století: a) neuznává heslo laissez-faire b) používá pracovní teorii hodnoty c) používá kvantitativní peněžní teorii V roce 1938 došlo k těmto událostem: a) zřízen protektorát Čechy a Morava b) Německo uzavřelo dohodu o neútočení s Polskem c) Německo uzavřelo dohodu o neútočení s SSSR Zákon o národních pracovních vztazích z r v USA: a) nazýval se Wagnerův zákon b) právně zakotvil princip kolektivního vyjednávání c) díky němu se snížila odborová organizovanost Finsko-Sovětská zimní válka : a) byla zahájena útokem Rudé armády na Finsko b) způsobila vyloučení SSSR ze Společenství národů (SN) c) proběhla v letech V únoru 1948 demisi nepodal ministr: a) Ludvík Svoboda b) Hubert Ripka c) Václav Kopecký Důsledkem bitvy u Moháče bylo: a) rozdělení zemí České koruny pod vládu dvou panovníků b) obsazení podstatné části Uher Turky c) získání uherské koruny tureckým sultánem Pravdivé je tvrzení, že Lucembursko: a) se v roce 1948 vzdalo tzv. věčné neutrality b) se dosud nestalo členem OSN c) uzavřelo v roce 1947 s Belgií dohodu o hospodářské unii Tzv. Malou dohodu tvořila v meziválečném období spolupráce a spojenectví ČSR s: a) Ruskem b) Polskem c) Rumunskem Počátky českého státu v 10. století zachycuje: a) tzv. Kristiánova legenda b) Kosmova kronika c) tzv. Fredegarova kronika Tomáš Akvinský žil: a) ve 12. století b) ve 13. století c) ve 14. století Pravdivé je tvrzení, že Benito Mussolini: a) založil v roce 1943 republiku Salo b) byl zastřelen při útěku do Švýcarska v roce 1945 c) byl osvobozen Němci po svém zatčení v roce

17 Na funkci prezidenta republiky v roce 2003 byl navržen: a) Petr Pithart b) Miloš Zeman c) Otakar Motejl Členským státem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) je: a) Indonésie b) Venezuela c) Nigérie Do původního složení tzv. Pětky v letech nepatří: a) Alois Rašín b) Rudolf Bechyně c) Jiří Stříbrný Boris Jelcin: a) byl zvolen předsedou parlamentu v roce 1990 b) se stal prezidentem Ruska v roce 1989 c) byl oponentem M. Gorbačova Demokratická republika Kongo sousedí s: a) Tanzánií b) Angolou c) Súdánem Směnku nelze použít jako: a) platební prostředek b) úvěrový instrument c) zajišťovací instrument Mezi státy tzv. války patřilo: a) Turecko b) Rusko c) Bulharsko Centrálních mocností za první světové Pravdivé je tvrzení, že stát Izrael: a) byl vyhlášen v roce 1948 b) měl za prezidenta Davida Ben Guriona c) vedl v roce 1960 soudní proces s nacistickým představitelem A. Eichmannem Mezi spolkové prezidenty Německa patří: a) G. Heinemann b) W. Brandt c) W. Scheel S účetnictvím jako teoretickou disciplínou je spojen(a): a) Luca Paciolo b) Josef Pazourek c) Joan Robinsonová Mezi prezidenty USA, kteří zastávali svůj úřad v 19. století patří: a) Benjamin Franklin b) Thomas Jefferson c) Lyndon Johnson Investiční multiplikátor jako teoretický pojem je spojen s: a) monetarismem b) merkantilismem c) keynesiánstvím K význačným představitelům agrárníků patřil: a) František Udržal b) Antonín Švehla c) Jiří Stříbrný J. A. Papandreu byl: a) řecký diktátor b) strůjcem plánu invaze Řecka na Kypr c) popraven za zločiny proti lidskosti Ve městě Litomyšl se nenarodil: a) Julius Mařák b) Bedřich Smetana c) Zdeněk Nejedlý Mezi představitele tzv. Skupiny 42 nepatřil: a) František Gross b) František Hudeček c) Karel Souček Za první československé republiky existoval: a) Ústavní soud b) Volební soud c) Nejvyšší správní soud Zvláštní práva čerpání (SDR) nejsou: a) kvóty těžby ropy b) povolení antimonopolního úřadu vybírat licenční poplatky c) sociální dávky Po druhé světové válce došlo na území Berlína: a) k rozdělení do dvanácti autonomních sektorů b) k vojenské blokádě sovětskými vojsky v letech c) k povstání proti režimu SED Předsedou československé vlády po roce 1948 nebyl: a) Ladislav Adamec b) Antonín Švehla c) Alexander Dubček Evropská centrální banka: a) vznikla po zrušení národních centrálních bank jednotlivých zemí EU b) nemá právní subjektivitu c) členem vrcholného vedení je oficiální zástupce České republiky Mezi strategické plány omezení nebo likvidace jaderných zbraní patří: a) Baruchův plán b) Rapackého plán c) Gomulkův plán V roce 1918 v Evropě došlo k následujícím událostem: a) byla vyhlášena Maďarská republika b) albánský politik Ahmed Zogu se prohlásil za krále c) vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS) Lev Nikolajevič Tolstoj je autorem díla: a) Vzkříšení b) Ponížení a uražení c) Šlechtické sídlo Mnichovské konference se v roce 1938 zúčastnil: a) E. Daladier b) W. Churchill c) B. Mussolini Po druhé světové válce došlo v Řecku k následujícím událostem: a) Řecko se stalo členem Evropského společenství b) v roce 1973 byla zrušena monarchie a vyhlášena republika c) G. Papadopulos se fakticky stal diktátorem Tzv. režim Rudých Khmérů vládl v: a) Koreji b) Kambodži c) Číně Václav Havel jako prezident republiky podepsal: a) Smlouvu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci mezi ČSFR a SRN b) Česko-německou deklaraci c) Smlouvu mezi Českou republikou a Svatým stolcem 16

18 Mezi současníky Přemysla Otakara II. patřil: a) Rudolf Habsburský b) Záviš z Falkenštejna c) Ota Braniborský Pravdivé je tvrzení, že Winston Churchill: a) zastával funkci ministerského předsedy b) získal Nobelovu cenu za literaturu c) byl zastáncem politiky appeasementu Po druhé světové válce vznikly tyto hospodářské organizace: a) Společenství národů (SN) b) Evropské obranné společnství (EOS) c) Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) K Rakousku-Uhersku patřilo území: a) Sedmihradska b) Vorarlberska c) Dalmácie Hospodářskými cykly se ve svém díle zabývá: a) Wesley C. Mitchell b) Josef Goldmann c) Nikolaj D. Kondratěv F. A. Hayek napsal knihu: a) Cesta do otroctví b) Právo, zákonodárství a svoboda c) Demokracie a její kritici Alexandr Veliký: a) padl v bitvě u Gaugamél b) vedl válečné tažení proti Mongolům c) byl synem Filipa II. Makedonského Friedrich Nietzsche napsal dílo: a) Radostná věda b) Tak pravil Zarathustra c) Přednášky o podstatě náboženství Mezi předsedy československých vlád Národní fronty v letech patřil: a) Jan Masaryk b) Zdeněk Nejedlý c) Zdeněk Fierlinger Afghánistán nesousedí s: a) Irákem b) Turkmenistánem c) Pákistánem Penězi jako ekonomickou kategorií se ve svém díle nezabýval: a) František Cyril Kampelík b) Karel Havlíček Borovský c) Zdeněk V. Tobolka V roce 1945 se členy OSN staly tyto státy: a) Československo b) Itálie c) Německo Pravdivé je tvrzení, že Willy Brandt: a) pobýval během 2. světové války v emigraci ve Skandinávii b) se zasloužil o normalizaci vztahů mezi Německem (SRN) a SSSR c) byl předsedou německé křesťansko-demokratické unie (CDU) Tzv. basilejská kompaktáta uznala z následujících požadavků vyslovených husity ve čtyřech pražských artikulích: a) světské trestání těžkých hříchů b) svobodné hlásání slova božího c) přijímání pod obojí Pravdivé je tvrzení, že Adam Smith nebyl: a) anglický ekonom b) skotský morální filozof a ekonom c) irský filozof a ekonom Na území dnešní ČR se narodil: a) Joseph Alois Schumpeter b) Reinhard Heydrich c) Jaroslav Preiss V první polovině 20. století došlo v Albánii k těmto událostem: a) prezidentem se stal Ahmed Zogu b) Ahmed Zogu se prohlásil králem c) Itálie obsadila Albánii, která s ní byla jako království spojena personální unií Francouzská ústava z roku 1795 nezakotvila: a) všeobecné volební právo pro muže starší 21 let bez rozdílu majetku b) republikánský režim s omezenými občanskými právy c) výkonnou moc v čele s pětičlenným Direktoriem Poradním orgánem Evropské unie je: a) Hospodářský a sociální výbor b) Výbor regionů c) Výbor zaměstnanosti Války amerických osad za nezávislost se zúčastnil: a) Thomas Paine b) H.C.Mirabeau c) T. Kosciuzko Po druhé světové válce došlo ve Skandinávii k následujícím událostem: a) Grónsko získalo statut provincie b) ustavena Severská rada c) Island se stal členem NATO Bernard Bolzano byl: a) původně vystudovaný právník b) matematik zabývající se teorií nekonečna a neeuklidovskou geometrií c) kněz a filozof působící na pražské univerzitě Tzv. Kodaňská hospodářská kritéria vyžadují: a) existenci fungujícího tržního hospodářství a schopnost odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám v rámci EU b) země, která se uchází o vstup do EU, musí dosáhnout stability institucí zaručujících demokracii, zákonnost, zajištění lidských práv a respektování a ochrany menšin c) účast na programech Společenství a mechanismus uplatňování acquis Jan Zrzavý byl členem skupiny: a) Tvrdošíjní b) Umělecká beseda c) Skupina RA Mezi tzv. Panonské legendy patří: a) Život Konstantinův b) Život Metodějův c) Proglas V československých politických procesech 50. let 20. st. byl odsouzen k smrti a popraven: a) Záviš Kalandra b) Emanuel Eliáš c) Vladimír Clementis Pravdivé je tvrzení, že búrové: a) jsou potomci holandských usedlíků v JAR b) vedli na přelomu 19. a 20. století válku s Nizozemím c) obsadili v roce 1788 Maltu 17

19 Mezi státy Perského zálivu nepatří: a) Írán b) Jemen c) Spojené arabské emiráty Mezi oběti Stalinových čistek před 2. patřil: a) L. Trockij b) V. M. Molotov c) M. Tuchačevskij světovou válkou Během vlády Franklina D. Roosevelta došlo k těmto událostem: a) došlo k útoku Japonska na Pearl Harbor b) přijat zákon o neutralitě (Neutrality Act) c) byla svržena atomová bomba na Nagasaki V secesním slohu je v Praze postavena budova: a) Hlavního nádraží b) Masarykova nádraží c) Smíchovského nádraží Pláž Copacabana neleží na pobřeží: a) Tichého oceánu b) Atlantského oceánu c) Indického oceánu Mezinárodní soudní dvůr OSN při rozhodování sporů podle mezinárodního práva používá: a) mezinárodní úmluvy b) mezinárodní obyčej c) obecné právní zásady uznávané civilizovanými národy Postupimské mírové konference v roce 1945 se jako nejvyšší představitelé svých zemí zúčastnili: a) Clemenceau, Churchill, Roosvelt, Stalin b) Attlee, Churchill, Stalin, Truman c) de Gaulle, Churchill, Stalin, Wilson Který z následujících vynálezů byl učiněn v 20. století: a) telefon b) kinematografie c) ponorka Nositelem Nobelovy ceny za ekonomii není: a) John M. Keynes b) Friedrich August Hayek c) Jaroslav Heyrovský Pravdivé je tvrzení, že M.I. Kutuzov: a) porazil v roce 1812 francouskou armádu v bitvě na Berezině b) zemřel v tzv. bitvě národů u Lipska c) byl poražen tureckou armádou v bitvě u Dürrensteinu Ne déle než pět let vládl na českém trůně: a) Ladislav Pohrobek b) Ludvík Jagelonský c) Václav III. Briand-Kelloggův pakt: a) byl uzavřen v roce 1945 b) byl podepsán ve městě Briand-Kelloggs v Kanadě c) byl prvním mezinárodním dokumentem zakazujícím válku (kromě sebeobranné) Pravdivé je tvrzení, že: a) Německo okupovalo v roce 1940 celou Francii b) spojenci se v roce 1944 vylodili v jižní Francii c) Němcům se nikdy nepodařilo dobýt Maginotovu linii Současníky nebyli: a) Matúš Čák Trenčianský, Viktorin Kornel ze Všehrd, Jakub Krčín z Jelčan b) Jan Želivský, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra c) Max Švabinský, Jan Štursa, Jaroslav Vrchlický Octavianus Augustus: a) zemřel v období římské republiky b) získal titul rex c) byl prvním římským císařem V letech došlo v USA k těmto událostem: a) v roce 1920 zavedeno volební právo žen b) v roce 1927 došlo k krachu na newyorské burze ( černý pátek ) c) prezidentem se stal William Howard Taft Statutárním městem je: a) Kladno b) Liberec c) Plzeň Nepřirozenou smrtí nezemřel: a) Karel Hašler b) Václav Morávek c) Egon Ervín Kisch V Rusku se nachází město: a) Samara b) Samarkand c) Semipalatinsk Prezidentem republiky, který zemřel v průběhu svého funkčního období, byl: a) Klement Gottwald b) Antonín Zápotocký c) Antonín Novotný Rusko sousedí s: a) Litvou b) Arménií c) Moldavskem Mezi prezidenty Jihoafrické republiky patří: a) P.W. Botha b) N. Mandela c) F. de Klerk Nobelovu cenu za literaturu nepřijal: a) Albert Camus b) Boris Pasternak c) Jean-Paul Sartre V Kanadě neleží jezero: a) Winipežské b) Michiganské c) Titicaca Dohody v Camp Davidu: a) byly uzavřeny mezi Egyptem a Izraelem v roce 1978 b) částečně řešily urovnání konfliktu na Blízkém východě c) řešily urovnání konfliktu v Bosně Olympijské hry: a) se ve starověku konaly naposledy v roce 474 n.l. b) se v novověkých dějinách poprvé uskutečnily v Athénách roce 1896 c) se nekonaly v letech 1916, 1940 a 1944 Ostrovním státem je: a) Brunej b) Bahrajn c) Bhútán V Srbsku se nachází oblast: a) Vojvodina b) Dalmácie c) Kosovo Německý spisovatel Thomas Mann nenapsal román: a) Buddenbrookovi b) Kouzelný vrch c) Mefisto 18

20 Burza cenných papírů v Praze: a) je vysoce organizovaný trh, kde se může obchodovat také se zemědělskými komoditami a zlatem b) přístup na ní má každý vlastník jakéhokoli cenného papíru emitovaného v Evropské unii c) má právní formu akciové společnosti Berlínský kongres v roce 1878: a) vedl ke rozpoutání krymské války b) rozhodl o vytvoření jednotného bulharského státu c) potvrdil nezávislost Rumunska V historii Izraelského státu došlo k těmto událostem: a) v roce 1952 uzavřel Izrael dohodu s Německem o nápravě křivd b) v roce 1956 byl zavražděn prezident sionistické organizace Nahum Goldmann c) v roce 1965 rozhodlo OSN o vyslání mírových jednotek do pásma Gazy Ekonomickou úspěšnost podniku lze měřit: a) poměrem dosaženého hrubého zisku k celkovým nákladům b) celkovou výší nákladů na reklamu c) poměrem bankovních úvěrů k vlastnímu kapitálu V historii Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) došlo k těmto událostem: a) institucionalizovala se na základě Helsinského aktu z roku 1975 b) koncem 80. let se přejmenovala na Organizaci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (OBSE) c) sídlo sekretariátu bylo zřízeno v Praze Prezidentem republiky, který na svůj úřad abdikoval, byl: a) Gustáv Husák b) Václav Havel c) Edvard Beneš Světová organizace Červený kříž: a) byla založena v 18. století b) byla poprvé mezinárodně uznána Ženevskou úmluvou v roce 1864 c) založil J. Dunante na základě svých zkušeností z bitvy u Solferina Křížových výprav do Palestiny se z přemyslovských panovníků zúčastnil: a) Vladislav II. b) Boleslav III c) Břetislav I. Rozvoj železniční dopravy na našem území je spjat s: a) Janem Pernerem b) Janem Kašparem c) Františkem Křižíkem Bankovní dohled v EU: a) provádí Evropská centrální banka b) provádí Evropská investiční banka c) provádí Evropský parlament V 60. letech 20. století: a) byla ustavena organizace Dílo koncilové obrody b) došlo k tzv. číhošťskému zázraku c) konala se ustavující konference Katolické akce V norimberském procesu s válečnými zločinci byl odsouzen k trestu smrti: a) Ernst Kaltenbrunner b) Wilhelm Keitel c) Alfred Rosenberg O Aloisu Eliášovi je pravdivé tvrzení: a) byl předsedou české protektorátní vlády b) aktivně se účastnil protinacistického odboje c) bojoval u Zborova proti čs. Legiím Ekonomickému pojmu konkurence neodpovídá právní pojem: a) hospodářská soutěž b) jednání v dobré víře c) jednání ve shodě Zákony, které v ČSR v období zásadním způsobem reformovaly státní správu a samosprávu byly přijaty v roce (letech): a) 1920 b) 1927 c) 1935 Obchodní věstník je: a) oficiální veřejný deník, uveřejňující zákonem předepsané údaje o podnikatelských subjektech b) oficiální úřední deska Ministerstva průmyslu a obchodu c) komerční noviny založené pro uveřejňování podnikatelské inzerce O Friedrichu Wieserovi je pravdivé tvrzení: a) učil na pražské univerzitě b) byl v Rakousku-Uhersku ministrem obchodu c) před nacismem emigroval do USA Na území dnešní ČR se narodil: a) Konrad Henlein b) Josef Dobrovský c) Karl Hermann Frank Tzv. Malou dohodu tvořila v meziválečném období spolupráce a spojenectví ČSR s: a) Maďarskem b) Rumunskem c) Polskem Mezi rektory pražské univerzity patřil: a) Jan Jesenský (Jesenius) b) Jan Hus c) Křišťan z Prachatic S osobou Karla Kramáře je přímo spojeno: a) odsouzení v procesu s Omladinou b) koncipování a sepsání tzv. recepční normy c) přestup k pravoslaví Tzv. Maastrichtská kritéria: a) musí splnit země, aby byla přijata do NATO b) určují stupeň monopolizace dané země c) musí být do pěti let po vstupu země do EU překročena o více než 10 % Mezi pražské arcibiskupy v období po roce 1945 patřil: a) František Kordač b) František Tomášek c) Josef Beran V letech byla významnou stranou politického systému ČSR Republiková strana zemědělského a malorolnického lidu (strana agrární). Mezi její významné představitele patřil: a) R. Beran b) M. Hodža c) J. Malypetr Greshemův zákon říká: a) dobrá mince v oběhu vytlačuje špatnou minci b) dobrá mince v oběhu je vytlačována špatnou mincí c) dobrá mince je jen ze zlata nebo stříbra Nepravdivé je následující tvrzení: a) v době zasedání Kroměřížského sněmu byl rakouským ministrem spravedlnosti A. Bach b) Kroměřížského sněmu se za Čechy účastnil Adolf M. Pinkas c) jednání Kroměřížského sněmu odmítal František Palacký 19

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ČR republiky je hlavou státu, tj. reprezentativní osobou, zastupující stát především navenek, používá imunity, která spočívá v zákazu jej zadržet, trestně

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY Společnost: VÍTKOVICE, a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 524/0 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 29.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1992 do: 31.08.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 241 Z Á K O N České národní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ

ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ ZÁKON Č. 118/2010 SB., O KRAJSKÉM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ MGR. JANA HAKLOVÁ Vážení čtenáři, tento text vznikl jako studijní pomůcka určená posluchačům, kteří se připravují na obecnou část

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Tato informace slouží pro veřejné funkcionáře územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů za účelem stručného přehledu o právní úpravě,

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU. Základní pojmy právní podzim 2016

OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU. Základní pojmy právní podzim 2016 OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU Základní pojmy právní podzim 2016 OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU OČIMA PRÁVNÍ TEORIE Dva základní typy osob v právním smyslu: A) fyzické osoby = jakákoliv lidská bytost od narození, resp.

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Osoby ( 15-435 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní osobnost ( 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více