William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)"

Transkript

1 William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE ( ) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem Brot, das hart wird oder läßt ihn drin im runden Mund so wie den Gröps von einem schönen Apfel? Mörder sind leicht einzusehen. Aber dies: den Tod, den ganzen Tod, noch vor dem Leben so sanft zu enthalten und nicht bös zu sein, ist unbeschreiblich. Von der vierten Duineser Elegie RAINER MARIA RILKE je cherche la région cruciale de l ame, ou le Mal absolu s oppose á la fraternité. Lazare, 1974 ANDRÉ MALRAUX Kdo zjeví dít tak, jak stojí? Kdo je v hvzdu postaví, dá míru vzdálenosti mu v ruku? Kdo že smrtku uhnte z šedého chleba, který tvrdne nechá ji v oblých ústech jako jadrník krásného jablka? Ach, do vrah tak snadno vidt. Ale to zde: Smrt, tu celou smrt, než poals ješt žít, mít nžn v sob, zloby necítit, je nevýslovné. Ze tvrté Elegie z Duina RAINER MARIA RILKE (Peklad Pavel Eisner) hledám prazákladní oblast duše, kde stojí absolutní zlo proti bratrství. Lazare, 1974 A NDRÉ MALRAUX 1 V tch dobách bylo tém nemožné najít na Manhattanu laciný byt, takže jsem se musel nasthovat do Brooklynu. To bylo roku 1947 a jedním z píjemných rys toho léta, na nž se tak živ pamatuji, bylo ovzduší, slunené a mírné, prosycené vní kvtin a psobící dojmem, jako by ty dny uvízly ve zdánliv vném jarním poasí. Jestliže už za nic jiného, tak za tohle jsem byl vden, protože moje mládí, aspo takový jsem ml pocit, se ocitlo na dn. Bylo mi dvaadvacet let a usilovn jsem se snažil stát se aspo jakýmsi spisovatelem, ale zjistil jsem, že tvrí žár, který m v osmnácti svým mohutným nemilosrdným plamenem tém sežehl, zaal skomírat a promnil se v matné lodivodovo blikátko, odrážející než chatrné stopy žáru v mých prsou nebo kde kdysi mé lanící ambice pebývaly. Ne že bych už vbec nechtl psát, poád jsem zoufale toužil napsat román, který jsem tak dlouho nosil uvznný v hlav. Potíž byla v tom, že jsem napsal pár prvních zdailých odstavc, a nebyl jsem s to stvoit další, nebo abych se to pokusil vyjádit poznámkou Gertrudy Stránka 1

2 Steinové o menších autorech Ztracené generace ml jsem šávu, ale ta nechtla téct. K dovršení všeho zlého jsem byl bez místa, ml hrozn málo penz a zvolil jsem dobrovolné vyhnanství ve Flatbushi, kde jsem byl jako i jiní mí krajané jen další hubený a osamocený mladý Jižan, který se zatoulal do židovského království. Mžete mi íkat Stingo. Pod tou pezdívkou jsem byl tehdy známý, pokud mi vbec nkdo njak íkal. Jméno pochází ješt z mých stedoškolských let tam dole v mém rodném stát Virginii. Ta škola byla píjemná instituce, do které m poslal ve trnácti letech mj ponkud z míry vyvedený tatínek, když po maminin smrti zjistil, jak tžko m zvládá. Mezi mé další klackovské vlastnosti patila též oividná nedbalost, pokud šlo o hygienu, takže brzy jsem zaal být znám jako Smraoch Stinky. Jenže léta ubíhala. Drsný žernov asu spolu se zásadní zmnou návyk (hanba m dohnala tém až k posedlosti istotou) tu tvrdou dvouslabinou úsenost jména postupn ohladily a setely na ponkud píjemnji znjící nebo mén nevábné, ale rozhodn psobivjší Stingo. Nkdy mezi ticítkou a tyicítkou jsem se s tou pezdívkou njakým záhadným zpsobem rozlouil; Stingo se prost z mého živobytí vypail jako bledý pízrak a mn ta ztráta byla úpln lhostejná. Ale v dob, o které píši, jsem poád ješt Stingo byl. Mže sice ponkud mást skutenost, že se to jméno v poáteních partiích románu nevyskytuje, ale chtl jsem zdraznit, že tu líím až podivínské a samotáské údobí svého života, kdy jsem byl jako šílený poustevník v jeskyni na njaké hoe a kdy m vlastn nikdo žádným jménem neoslovoval. Byl jsem rád, že jsem pišel o místo s výjimkou vojny první a jediné postavení s pravidelným platem v mém život i když ta ztráta vážn ohrozila mou již beztak skrovnou solventnost. Dnes si myslím, že bylo docela pínosné zjistit už tak záhy v život, že se nikdy nikam nebudu hodit jako úada. Když uvážím, jak jsem se v tom míst zpoátku zhlížel, tak m vlastn až pekvapil ten pocit úlevy a skoro jakéhosi rozjaení, s jakým jsem po pouhých pti msících propuštní pijal. V sedmatyicátém roce byla místa vzácná, zvlášt v nakladatelstvích, ale pálo mi štstí a dostal jsem zamstnání u jednoho z nejvtších knižních nakladatelství, kde m ustanovili mladším redaktorem, což byl eufemismus pro lektora rukopis. Že ml v tch dobách, kdy byl dolar daleko vzácnjší než dnes, rozhodující slovo nakladatel, to lze pochopit už z holé sumy mého platu tyicet dolar týdn. Po odetení daní to znamenalo, že anemický šek, který mi na stl každý pátek položila malá pihrblá ženská, jež mla na starosti výplaty, pedstavoval výdlek ve výši nco málo pes devadesát cent za hodinu. Ale m ani v nejmenším nepohoršovala okolnost, že tuhle kuliovskou mzdu mi vyplácela jedna z nejmocnjších a nejbohatších nakladatelských firem na svt; byl jsem chudý, nic m nemohlo zkrušit a ke svému zamstnáni jsem pistupoval aspo na samém zaátku se smyslem pro vznešený cíl; a vedle toho sliboval tento typ práce jako odškodnni možnost seznámit se blíž se svtem slávy: obd ve slavném klubu 21 s Johnem O Harou, spolenost intelektuáln záících a vynikajících, ale nicmén svtsky žádostivých spisovatelek, které zjihnou v zái mého redaktorského dvtipu, a tak dál. Jenže brzy se ukázalo, že nic z toho všeho se neuskutení. Tak za prvé nakladatelství které se živilo pevážn uebnicemi, prmyslovými pírukami a technickými periodiky v oblastech tak rznorodých a odlehlých, jako je teba pstování prasat a vda o chodu márnic a výrob plastických hmot sice skuten vydávalo jako druhotnou produkci romány a umleckou literaturu faktu, a tudíž potebovalo síly mladších estét, jako jsem byl já, ale seznam autor by sotva zaujal nkoho, kdo se literaturou zabývá vážn. V dob, kdy jsem se tu objevil já, byli dvma prominentními spisovateli, kterým tu dávali zelenou, jeden penzionovaný admirál od námoní flotily z druhé svtové války a jeden exkomunista s výjimen pošramoceným charakterem, jehož kniha v duchu mea culpa, publikovaná pod cizím jménem, si docela obstojn vedla na seznamu bestseller. Po spisovatelích povsti Johna O Hary (i když jsem ml daleko skvlejší literární idoly a O Hara pro m pedstavoval spíš ten typ autora, s ním si mže mladý redaktor nkam vyrazit a opít se s ním) po takových tu nebylo ani stopy. Navíc tu však psobil onen depresivní aspekt práce, ke které m posadili. Tou dobou postrádala firma McGraw-Hill & Company (tak se mj zamstnavatel jmenoval) jakékoli literární éclat: vydávala totiž tak dlouho a s takovým zdarem všechny ty tžkopádné práce z oblasti technologie a techniky, že ta titrná redakce knížek pro bžný trh, kde jsem se pachtil já a která aspirovala na skvlost firem jako Scribner nebo Knopf, byla pokládána v nakladatelské branži za špatný vtip. Bylo to nco podobného, jako kdyby takové hokynáské organizace, jako jsou Montgomery Ward nebo Masters, mly tu drzost a otevely si exkluzivní salon, kde by prodávaly norkové a inilové kožešiny, piemž by všichni lidé od branže vdli, že to je obarvený bobr importovaný z Japonska. A tak mi v mém ranku nejnižšího redaktorského poskoka v nakladatelské hierarchii nejen nebylo dovoleno lektorovat rukopisy teba jen doasných hodnot, ale byl jsem nucen prokousávat se denn romány, povídkami i literaturou faktu, jež mly hodnotu pímo nejskrovnjší haldami kávou politých a ohmataných stránek rukopis Hammermilla Bonda, jejichž omšelý poniený vzhled byl dostateným svdectvím o autorov krajn zoufalé situaci (nebo o podobné situaci jeho agenta) a zárove o funkci firmy McGraw-Hill jakožto nakladatelství posledního útoišt. Avšak ve svém vku a s tou špetkou znalosti anglické literatury, která ze mne inila posuzovatele tak divoce nároného, jako byl Matthew Arnold, redaktora, který bezvýhradn trval na tom, aby psané slovo píkladn prezentovalo jenom to nejvážnjší a nejvýš pravdivé, jsem pistupoval k tm ztraceným plodm osamocené a kehké touhy tisíc neznámých s kategorickým odosobnným pohrdáním opice, která si z kožichu vybírá hmyz. Byl jsem neoblomný, nemilosrdný, nesnesitelný, trhal jsem vše na kusy. Vysoko ve svém sklenném kutloušku dvacátého poschodí Stránka 2

3 nakladatelství McGraw-Hill architektonicky impozantního, ale duševn vyerpávajícího zeleného mrakodrapu na západní Dvaatyicáté ulici chrlil jsem na ty smutné výplody navršené na mém stole a zatížené závažím nadje a kulhající syntaxe tolik pohrdání, jaké ze sebe mže dostat pouze lovk, který práv doetl Sedm typ obmyslnosti. Mou povinností bylo napsat o každém pedloženém rukopisu dosti podrobný rozbor, by byla kniha sebešpatnjší. Nejdív m to hrozn bavilo a skuten jsem si liboval, jak si mohu na všech tch rukopisech vylít zlost a pomstychtivost. Ale po njaké dob m ta neúprosná prmrnost omrzela a jednotvárnost práce m zaala unavovat, stejn tak jako to vné kouení cigaret a panoráma Manhattanu zahalené v oblacích smogu a datlování necitlivých lektorských posudk, jako je ten následující, který jsem z této vyprahlé a skliující éry zachránil neporušený. Cituji doslovn bez komentáe. Vysoko roste ostice, napsala Edmonia Krausová-Bierstickerová. Román. Láska a smrt uprosted písených dun a rašeliniš s brusinkovým porostem v jižní ásti New Jersey. Mladý hrdina Willard Strathaway, ddic velkého majetku a brusinkové konzervárny, se blázniv zamiluje do Ramony Blainové, dcery Ezry Blaina, leviáka z dávno pešlých as a vdce stávky sbra brusinek. Zápletka je dmyslná a komplikovaná, z valné ásti se toí kolem údajných úklad Brandona Strathawaye Willardova tatínka a finanního magnáta, který chce odstranit starého Ezru, jehož údsn zohavená mrtvola se jednoho rána skuten najde v útrobách mechanického esae brusinek. To vede k vzájemnému osoování a tém až k rozchodu Willarda který se tu líí jako muž s nádherným princetonským držením hlavy a znaným, tém až kocouím pvabem a oloupené Ramony, jejíž kehká pružnost jen stží ukrývá smyslnou, mohutn se vzdouvající touhu utajenou v jejím nitru. Ješt nyní, když posudek píšu, m jímá dokonalý ds a nemohu íct nic jiného, než že je to nejhorší román, jaký vyplynul z pera ženy i jakého živoicha. Zamítám s tou nejvehementnjší rozhodností. Tak moudrý, povýšený mladý muž! A jak jsem se na tom pímo pásl, jak jsem se pochechtával, když jsem kuchal ta bezmocná, bezprávná jehátka subliteratury. A nebál jsem se mírn dloubnout do žeber ani samého McGraw-Hilla s jeho sklony vydat njakou brakovou oddychovou knížku, která mohla být publikována ve zkrácené podob v takovém asopise, jako je Reader s Digest, za podstatnou zálohu (pestože moje šibalství mohla pispt jedin k mému pádu). Instalatérova dveka, napsala Audrey Wainwrightová-Smilieová. Skutený píbh. Jediná okolnost, kterou lze uvést ve prospch knihy, je její název, který je natolik chytlavý a vulgární, že se McGraw-Hillovi do nakladatelské kuchyn dokonale hodí. Autorka skuten existuje, je to žena provdaná, jak ostýchav naznauje titul, za instalatéra a žijící nkde na pedmstí Worcesteru v Massachusetts. Jsou to denní sny, jimž se zoufale nedostává humoru, i když se na každé stránce autorka vší mocí snaží tenáe rozesmát; v podstat pevádí do románové roviny cosi, co musí být pímo píšerné živobytí, piemž se pokouší uinit rovnítko mezi komickými výkyvy v každodenním bhu své vlastní domácnosti a mezi domácností mozkového chirurga; stejn tak jako práce lékae je i práce instalatérova složitá a také s sebou nese riziko bakterií; oba se asto vracejí dom nasáklí silným puchem. Názvy kapitol snad mohou nejlépe ilustrovat kvalitu humoru, který je tak slabouký, že se jeho charakter nedá patin oznait ani jako skatologický: Bum, bum, a to bouchá, blondýnka se šplouchá. Nervocuc. (Nervocuc. Dovedete to pochopit?) Splachovací asy. Studie v hndém. Atd. Rukopis knihy došel ve zvláš umolousaném a rozdrbaném stavu, protože už byl pedložen jak píše autorka v dopise nakladatelstvím Harper, Simon & Schuster, Knopf, Random House, Morrow, Holt, Messner, William Sloane, Rinehart a osmi dalším. V témž dopise se autorka zmiuje, že ji nad rukopisem jímá již úplné zoufalství zejm se kolem rukopisu nyní toí celý její život a (nemyslím to v legraci) pipojuje zahalenou hrozbu sebevraždy. Hrozn nerad bych nesl odpovdnost za íkoli smrt, ale je absolutn žádoucí, aby tenhle rukopis nespatil svtlo svta v knižní podob. Zamítám! (Pro já jen musím poád íst takovéhle hovadiny?) Takové poznámky bych si byl nikdy nemohl dovolit, ani se takhle potmšile dotknout McGraw-Hillova nakladatelství, nebýt skutenosti, že odpovdný redaktor, který etl všechny moje posudky, byl lovk, jenž se mnou sdílel mé rozarování z našeho zamstnavatele a vbec všeho, co ono obrovské bezduché impérium pedstavovalo. Byl to inteligentní Ir s ospalýma oima, rezignovaný, ale v zásad dobrosrdený, jmenoval se Farrell a pracoval léta na takových publikacích firmy McGraw-Hill jako Molitanový msíník, Svt protetiky, Novinky o pesticidech a Americký horník, až ho v ptapadesáti nebo v tom vku pevedli na jinou pastvu, na mírnjší, o nco mén hektické a neprmyslové pole knižního obchodu, kde odmoval as šlukováním z dýmky, etbou Yeatse a Geralda Manleyho Hopkinse, probíral se tolerantním zrakem v mých posudcích a náruživ uvažoval o tom, jak už brzy odejde do dchodu a usadí se v Ozone Parku. Moje úštpky míící do McGraw-Hilla ho ani zdaleka neurážely, naopak obyejn se jimi bavil, jako se bavil vbec celkovým tónem mých posudk. Farrell už dávno propadl bezambicióznímu ospalému poklidu, do kterého nakonec nakladatelství jako v njakém mamutím velínu vehnalo všechny své postupn otupované zamstnance, dokonce i ty ctižádostivé; jelikož vdl, že šance, abych našel publikovatelný rukopis, jsou menší než jedna k tisíci, ml myslím pocit, že když si dovolím trochu legrace, nemžu niemu uškodit. Dosud opatruji jako oko v hlav jeden ze svých nejdelších posudk (ne-li vbec nejdelší), a sice proto, že je to možná jediný, v nmž se dá najít cosi, co pipomíná soucit. Stránka 3

4 Harald Haarfager, sága, napsal Gundar Firkin. Poezie. Gundar Firkin není pseudonym, to jméno opravdu existuje. Jména spousty špatných spisovatel znjí podivn nebo vymyšlen, až nakonec lovk zjistí, že jsou skutená. Mohlo by toto snad mít njaký význam? Rukopis Harald Haarfager, sága ani nepišel, nevyžádán, poštou, ani jej neposlal žádný jednatel, ale doruil mi jej do rukou sám autor. Firkin se objevil v pedpokoji asi ped týdnem, v rukou tímal krabici s rukopisem a dva kufry. Slena Meyersová mi oznámila, že chce mluvit s redaktorem. Chlapovi mohlo být asi tak šedesát, trochu shrbený, ale silný, stedního vzrstu; vrásitá, vtrem ošlehaná tvá venkovana, kosmaté šedé oboí, jemná ústa a ty nejsmutnjší a nejzahloubanjší oi, jaké jsem v život spatil. Na hlav ml ernou farmáskou epici, ušanku, tu, jak se u ní ušní chlopn svazují na temenu, a obleen byl do vlnného svetru a tlusté bundy. Ml ruce jako lopaty a na nich veliké klouby barvy erstvého masa. Trochu mu teklo z nosu. ekl mi, že by tu rád nechal rukopis. Vypadal dost unaven, a když jsem se ho zeptal, odkud pijel, odpovdl, že práv tu hodinu dorazil do N. Y. autobusem, kterým jel ti dny a ti noci z jakéhosi místa, jež se jmenuje Turtle Lake a je kdesi v Severní Dakot. A to jenom, abyste doruil rukopis? zeptal jsem se, na což mi on odpovdl Ano. Pak mi nesmle sdlil, že McGraw-Hill je první nakladatel, kterého navštívil. To m velice udivilo, protože tahle firma bývá zídkakdy první instancí, dokonce i pro spisovatele tak relativn neinformované, jako je Gundar Firkin. Když jsem se ho zeptal, jak pipadl zrovna na tuto podivnou volbu, odpovdl, že to vlastn bylo jakési štstí. McGrawHilla neml pvodn ve svém seznamu na prvním míst. Vyprávl mi, že bhem nkolikahodinové autobusové pestávky v Minneapolis zašel do budovy telefonní spolenosti, kde, jak se dovdl, mli manhattanský telefonní seznam podnik a institucí. Nechtl se dopustit nieho tak neurvalého, že by snad vytrhl stránku, a tak strávil nejmí hodinu tím, že si tužkou opisoval jména a adresy všech desítek knižních nakladatel v New Yorku. Pvodn zamýšlel, že to vezme podle abecedy k Ziff-Davisovi. Ale když toho jitra po své cest vystoupil na autobusovém nádraží ob ulici od nás, pišlo mu podívat se nahoru do nebe a tam uvidl smaragdový monolit starého pana McGrawa s tou zastrašující reklamou: McGRAW-HILL. Takže zamíil pímo sem. Dda vypadal strašliv vyerpan a vydšen pozdji se mi svil, že na východ od Minneapolis v život nevytáhl paty takže jsem se rozhodl udlat pro nho aspo tolik, že ho vezmu dol do bufetu na kafe. A nad kávou mi o sob zaal vyprávt. Syn norských imigrant pvodní znní jména bylo Firking, ale to g se njak odlouplo a celý život prý farmail a pstoval pšenici nkde poblíž msta Turtle Lake. Ped dvaceti lety, to mu bylo asi tyicet, objevila njaká tžaská firma pod jeho pozemky obrovská nalezišt uhlí, a pestože nezaali tžit, projednali s ním dlouhodobý pronájem, ímž ml postaráno o finanní problémy na celý zbytek života. Je prý starý mládenec a píliš uvyklý svému životnímu stylu, aby povsil farmáství na hebík, ale tou dobou že prý se mu aspo naskytl as vnovat se realizaci plánu, o kterém vždycky snil. Totiž, pustit se do psaní básnického eposu inspirovaného osudy jednoho jeho norského pedka, Haralda Haarfagera, což byl njaký šlechtic nebo princ nebo co ze 13. století. Nemusím líit, jak mi srdce pi tom strašlivém vyprávní stále mocnji usedalo a pukalo. Ale sedl jsem s nepohnutým obliejem a on poklepával rukou na krabici s rukopisem a íkal: Ano, pane redaktor. Dvacet let práce. A tady v té krabici to je. Tady to je. A pak se však mj postoj promnil. Pes ten venkovský vzhled to byl lovk inteligentní a dovedl se velice soudn vyjadovat. Zejm spoustu naetl hlavn norskou mytologii i když jeho nejoblíbenjšími autory byli Sigrid Undsetová, Knut Hamsun a ti poctiví spisovatelé Stedozápadu, Hamlin Garland a Willa Catherová. No nic, ekl jsem si, co kdybych objevil njakého drsného lidového génia? Vždy nakonec i tak veliký básník, jako byl Walt Whitman, se zjevil z nieho nic a obcházel všude se svým neuesaným rukopisem. Nakonec jsem mu po jeho dlouhém vyprávní oznámil (zaal jsem mu íkat Gundare), že si jeho dílo rád petu, i když ho musím upozornit, že oblast poezie není u nakladatelství McGraw-Hill zrovna nejsilnjší stránkou. A pak jsme vyjeli výtahem zase nahoru. Když jsem se s ním louil a íkal mu, že chápu, jak nedokav bude oekávat po dvaceti letech práce odpov, a že se budu snažit íst jeho rukopis pozorn a že mu odpovím bhem nkolika dní, zpozoroval jsem, že se chystá odejít jenom s jedním kufrem. Když jsem ho na to upozornil, usmál se, upel na m svoje vážné, zahloubané a jakoby vydšené oi lovka z kraj, kde lišky dávají dobrou noc, a pravil: Á, já myslel, že už to poznáte totiž v druhém kufru je zbytek ságy. íkám to naprosto vážn, ale ten rukopis musel být nejdelší dílo, jaké kdy lidská ruka sepsala. Odnesl jsem jej do podatelny a kluk mi jej tam zvážil bylo toho 35 liber, sedm velkých krabic po pti librách, celkem stránek strojopisu. Anglitina, kterou je sága psána, psobí asi tak, jako kdyby Dryden psal parodii na Spensera, pokud by ovšem lovk neznal tu údsnou pravdu: tch noci a dní, a celých dvacet let na chladných dakotských stepích, a on tam snil o dávném Norsku a psal a psal a do toho mu skuel ohýbajícími se pšeninými klasy divoký saskatchewanský vítr: Ó vde velký, HARALDE, jak velký je tvj žal! Kde jsou ty voniky, jež ona pro t vila? Zde se stárnoucí starý mládenec dopracovává k sloce tytisící, zatímco elektrický ventilátor eí dusné parno prérie. Stránka 4

5 Již pjte, trollové a Nibelunzi, však ne ty písn, ježto HARALD v její poest složil, le tóny bolestné, jež lijí smutek do žil: Ó ernoerná kletbo! Je as te mít, ne, ten as tu dávno byl: ó pežalostná verš setbo! Rty se mi chvjí, tmí se mi ped oima, nemohu dál. Gundar Firkin je v hotelu Algonquin (kde si na mou nelítostnou radu najal pokoj) a eká, až mu zavolám, jenže na to jsem píliš zbablý. Závr zní: zamítám s politováním, dokonce i s jakýmsi pocitem smutku. Možná že jsem ml píliš vysoká kritéria, anebo že kvalita knih byla skuten strašlivá, ale v žádném pípad si nepamatuji, že bych byl doporuil bhem svého ptimsíního psobení u McGraw-Hilla jediný pedložený rukopis k vydání. Je opravdu kus ironie ve skutenosti, že jedna kniha, kterou jsem zamítl a která aspo pokud vím našla svého nakladatele, bylo dílo, které pozdji rozhodn netrplo nezájmem tená. Od tch dn jsem si asto ve své fantazii pedstavoval reakci Farrellovu anebo reakci tch výše postavených, když kniha vyšla pod hlavikou chicagského nakladatele asi rok poté, co jsem tu tísnivou, obludn velkou McGraw-Hillovu budovu opustil. Mj posudek rozhodn musel utkvt v pamti nkterého ze starších sloup nakladatelské hierarchie a ten starý váleník urit zašel do archivu a s pámbuví jak krut smíšenými pocity hrzy nad tou ztrátou si znovu peetl mé zamítnutí, psané s tmi katastrofáln sebejistými pedantskými formulacemi. takže je to po tolika hokých msících jistá úleva, když lovk narazí na rukopis psaný v prozaickém stylu, jenž nevyvolává horeku, nepsobí bolení hlavy nebo zvracení, a jako takové zasluhuje toto dílo patiné ocenní. Nápad píbhu o nkolika mužích plavících se na voru má jistou atraktivnost. Ale vtšinou se tu líí dlouhá, smrteln vážn pojatá a nudná plavba Pacifikem, která by se hodila, podle mého soudu, v njaké drastické zkratce pro takový asopis, jako je National Geographic. Možná že by ji koupilo njaké univerzitní nakladatelství, pro nás to však rozhodn není. Takhle jsem pojednal klasickou knihu moderní dobrodružné literatury Kon-Tiki. Když jsem o adu msíc pozdji sledoval, jak se tato kniha drží týden za týdnem neuviteln dlouho na seznamu bestseller, dovedl jsem si svou slepotu racionáln zdvodnit tím, že jsem si ekl, kdyby mi byl McGraw-Hill zaplatil víc než devadesát cent za hodinu, nejspíš bych býval byl k rysm typickým pro dobrou knihu a bezcenné podbízivé tivo daleko citlivjší. * * * Domov pro m tou dobou pedstavoval tsný kumbálek rozmr osm krát patnáct stop v jedné budov na Západní jedenácté ulici v Greenwich Village, která se jmenovala Univerzitní hotelový klub. Když jsem pijel do New Yorku, lákal m sem nejen název dovedl ve mn vykouzlit pedstavu kamarádství elitních univerzitních spolk, spoleenských místností se stoly pokrytými kvalitním zeleným suknem, s pohozenými výtisky asopis jako New Republic a Partisan Review, a s postarším služebním personálem ve fracích, který úzkostliv dbá na vzkazy a snaží se každému maximáln vyhovt ale lákalo m sem také mírné nájemné: deset dolar týdn. Samozejm že pedstava elitních univerzitních spolk byla imbecilní iluze. Univerzitní hotelový klub byl jen o stupínek výš než obyejná noclehárna lišící se od tuláckých ubytoven na Bowery jen jistou mírou soukromí daného zamenými dvemi. Všechno ostatní, vetn poplatku, se odlišovalo od veejné noclehárny jen tmi nejjemnjšími odstíny. Byl to až paradox, že klub ml obdivuhodné umístní, skoro až s jakýmsi kouzlem. Z jediného okna pokrytého krustou špíny v mém kumbálku ve tvrtém pate zadní ásti budovy jsem ml výhled do úchvatné zahrady jednoho domu na Západní dvanácté ulici, a nkdy jsem tam dokonce zahlédl osoby, o kterých jsem se domníval, že jsou majitelé pomladšího muže obleeného v tvídu, kterého jsem si maloval jako vycházející hvzdu z asopis The New Yorker nebo Harper s, a jeho živou svtlovlasou manželku s pozoruhodnými proporcemi, která poskakovala po zahrad v kalhotách nebo v plavkách a vyrážela se tu obas s komicky exotickým, pepeliv udržovaným afgánským chrtem, anebo ležela na visutém lehátku koupeném u Abercrombieho & Fitche, na kterém jsem ji obdlával až do úplného vyerpání v pravidelném pomalém a tvrdém rytmu mlenlivé neutuchající žádosti. Tehdy totiž sex anebo spíš absence sexuálního života a ta provokující a nádherná zahrádka spolu s lidmi, kteí ji obývali, prost to všechno jako by se symbolicky spojilo, aby uinilo degenerovanou atmosféru Univerzitního hotelového klubu ješt nesnesitelnjší a ješt zhoršilo mou zbídaelost a mj samotáský stav vyddnce. Bylo tu výhradn pánské osazenstvo, vtšinou stedního vku nebo starší, tuláci a ztracené existence z Village, jejichž další krok dol už znamenal jenom ulici, a když jsem v tsných prostorách oprýskaných chodeb kolem tchto lidí musel procházet, táhlo z nich víno a pachu zoufalství. Ani památky po njakém dtsky vlídném staikém vrátném, ale ada plazovitých portýr, všichni s tváí mdnkovitého nádechu, jaký mívají tvorové zbavení denního svtla, a ti tu dozírali nad vstupní halou jako jízdní stráž ve svtle jediné titrné žárovky, matn blikající nad jejich hlavami; ti také obsluhovali jediný rozvrzaný výtah a vn kašlali a škrábali se, puzeni svými hemoroidálními strastmi, i bhem té nekonené cesty do tvrtého poschodí, kde jsem se noc co noc v tom miniaturním kvelbu zaživa pohbíval jako pološílený poustevník. Nutila m k tomu nevyhnutelnost, nejenom proto, že jsem pišel do této metropole jako naprostý nováek, a jelikož jsem byl spíš než hrd rezervovaný prost plachý, nedostávalo se mi jak píležitosti, tak iniciativy, Stránka 5

6 abych si dlal njaké pátele. Poprvé ve svém život, který byl po léta nkdy až nudn stádní, jsem objevil, jak bolestivá mže být nechtná samota. Zjistil jsem, že jako zloinec náhle uvržený do samoty kobky žiju z podstaty nespáleného tuku vnitních zdroj, o jejichž existenci jsem tém neml pontí. Jednoho májového podveera, když jsem pozoroval obrovitého švába, jakého jsem snad v život nevidl a který se promenoval po výtisku Sebraného vydání poezie a prózy Johna Donna, jsem náhle pímo ped sebou spatil tvá samoty, a došel jsem k závru, že je to tvá skuten nemilosrdná a ošklivá. Bhem tch msíc se mj veerní program tém nemnil. V pt hodin jsem opustil budovu McGraw-Hillova nakladatelství, z Osmé tídy jsem jel za niklák podzemní dráhou na Village Square, a když jsem vystoupil, zamíil jsem pímo na roh do lahdkáství a tam jsem si koupil ti plechovky piva Rheingold, které mi dovolovalo mé písné rozpotové svdomí. Odtud jsem šel do svého kamrlíku, natáhl jsem se na sežmoulanou matraci s prostradly a povlaky páchnoucími chlorem a tolikrát již sepranými, že tém zprsvitnly, a etl jsem, dokud mi nezteplalo poslední pivo což trvalo asi hodinu a pl. Naštstí jsem byl ve vku, kdy etba pro m byla ješt váše, a tak zárove snad s výjimkou šastného manželství ten nejlepší stav, ve kterém se dala zkrotit ta absolutní samota. Jinak bych byl ty veery asi nezvládl. Ale byl jsem oddaný tená a mimo to až barbarsky eklektický, pímo posedlý psaným slovem tém kterýmkoli psaným slovem a byl jsem tak vzrušivý, že to hraniilo až s pocity erotickými. Myslím to doslova a do písmene, a kdybych byl nesrovnával své poznámky s poznámkami jiných, kteí se piznali, že se mnou sdíleli v mládí podobnou senzibilitu, urit bych nyní riskoval pohrdání a nedvru, když budu tvrdit, že se pamatuji na doby, kdy pouhá vyhlídka na plhodinové milkování s telefonním seznamem mi psobila sice lehkou, ale nicmén viditelnou erekci. Takže jsem etl pamatuji se, že m ten rok upoutala mezi jinými kniha Pod sopkou od Malcolma Lowryho a v osm nebo devt hodin jsem šel na veei. Jaké to byly veee! Ješt dnes živ cítím na jazyku doznívání lojnaté chuti salisburského steaku u Bickforda nebo Rikerovu západní omeletu, ve které jsem jednou veer našel a bylo to skoro na omdlení jakési až nehmotné zelenavé peí a titrný embryonální zobáek. Dodnes cítím na jazyku tu chrupavku vzící jako tumor v jehních ízcích v Athens Chop House, piemž ízky samy páchly starými ovcemi, restované brambory byly kližnaté, žluklé, vzkíšené s eckou vychytralostí z dehydrovaných vládních nadnormativních zásob a ukradené z njakého skladišt. Ale o newyorské gastronomii jsem tehdy ml hrozn malé znalosti, stejn jako o ad ostatních vcí, a trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, že to nejlepší jídlo, které lze v centru poídit ani ne za dolar, jsou dva hamburgery a porce masového pirohu ve White Tower. Když jsem se pak zase vrátil do svého kamrlíku, pohroužil jsem se znovu do toho vybájeného svta a etl a etl až do asných ranních hodin. Nkdy se stávalo, že jsem musel vykonat práci, které jsem s odporem zaal íkat domácí cviení, totiž že jsem musel sepisovat záložky ke knihám, které mly vyjít u McGraw-Hilla. Vzpomínám si, že jsem byl vlastn pijat pedevším na základ záložky, kterou jsem na zkoušku napsal k tlusté knize Historie Chryslerova mrakodrapu, u McGraw-Hilla už vydané. Mj lyrický, ale nicmén mužn robustní výkon na Farrella natolik zapsobil, že se ta záložka stala nejen dležitým faktorem pi získání místa, ale zejm v nm vyvolala dojem, že budu s to plodit podobné zázraky ke knihám, jež nakladatelství teprve hodlá vydat. Myslím, že práv v tomhle se ve mn nejvíc zklamal, protože jsem nebyl s to se opakovat ani jedinkrát; zaal totiž psobit jeden mcgraw-hillovský syndrom, o kterém neml Farrell sebemenší tušení a který mn byl zejmý jen ásten, syndrom rezignace a vyerpání. I když jsem nebyl ochoten si to sám pln pipustit, zaal jsem pociovat ke své vydavatelské šarád odpor. Nebyl jsem pece žádný redaktor, ale spisovatel spisovatel hoící týmž zápalem a obdaený týmiž rozpjatými kídly jako Melvillové nebo Flaubertové i Tolstojové a Fitzgeraldové, kteí všichni mli tu sílu vyrvat mi z hrudi srdce a kus si ho ponechat a kteí m noc co noc, každý zvláš i všichni dohromady, lákali ke svému jedinenému povolání. Pokusy psát záložku m naplovaly pocitem ponížení zvlášt proto, že knihy, jejichž kvality jsem ml zveliovat, nepedstavovaly literaturu, ale pímo antipodní opak, komerní tivo. Uvedu jen zlomek jedné záložky, kterou jsem nebyl s to dopsat. Jako je píbh papíru píznaný pro historii amerického snu, tak je pro historii papíru píznané jméno Kimberly-Clark. Kimberly-Clarkova spolenost zaínala jako ubohá dílnika v ospalém wisconsinském msteku Neenah a vyrostl z ní jeden z nejvtších gigant papírenského prmyslu, který má továrny ve tinácti amerických státech a osmi zemích v zahranií. Slouží obrovskému množství lidských poteb a mnohé z jeho výrobk nejslavnjším z nich jsou bezpochyby papírové kapesníky znaky Kleenex došly tak obecného rozšíení, že jejich jména pímo vstoupila do jazyka Takový odstavec mi trval hodiny. Ml bych íct bezpochyby papírové kapesníky znaky Kleenex nebo nade vši pochybnost? Mase lidstva? Masu lidstva? Když jsem záložku skládal, procházel jsem roztržit po své kobce a vyrážel jsem ze sebe jen tak do vzduchu nesmyslná slovíka, jak jsem zápasil s rytmem prózy a snažil se zárove ovládnout zoufalé puzení masturbovat, které z njakých záhadných píin pokaždé tento mj úkol doprovázelo. Nakonec m však pemohl vztek a já najednou zaal vykikovat na hobrové stny Ne! Ne!, vrhl jsem se k psacímu stroji a s potmšilým kdákáním jsem zbsilou rychlostí vyukal sice studentsky recesistickou, ale požehnan oistnou variantu: Statistiky firmy Kimberly-Clark ohromují: Odhaduje se, že kdyby se všechen neád, nasmrkaný za jednu zimu v Americe a Kanad do papírových Stránka 6

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA.

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více