3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení"

Transkript

1 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení

2 CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci z nejmenované národní spolenosti, abyste si pipravili pednášku na téma struktura a úloha jednotlivých složek Hnutí K/P. Na pípravu máte minut. Pokyny Pipravte si jednotliv výše zmínnou prezentaci. Mžete použít informace obsažené v Diseminaním manuálu, pípadn erpat z jiných zdroj. Pi píprav prezentace smí úastníci opustit školící místnost a najít si místo, kde nebudou rušeni. Pi plánování prezentace by úastníci mli vzít v potaz následující: Jaká je cílová skupina? Co od prezentace oekává? Co od poslucha oekáváte vy (i do budoucna)? Bude vaše pednáška pro posluchae užitená? Co pesn chcete svým poslucham sdlit? Jak dané poselství v posluchaích zafixovat? Ze skupiny budou vybráni jeden až dva dobrovolníci, kteí pednesou své prezentace. Pi píprav prezentace na téma struktura a úloha jednotlivých složek Hnutí K/P by úastníci mli být trochu vynalézaví a nápadití (p. otázky do publika, pevrácení chronologie, obrázky, makety atd.). Po každé prezentaci následuje krátké zhodnocení.

3 ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE Poznámka pro organizátora: Sledujte, které ásti tématu byly v pednášce zpracovány. MVK- základní složka, jeho poslání (p. strážce Ženevských úmluv)... Federace- inspiruje a podporuje práci svých lenských spoleností... NS- dobrovolné humanitární organizace, pomocné organizace stát... Signatáské státy Ženevských úmluv- Byla pednáška uzpsobena vybrané cílové skupin? Byl zpsob prezentace atraktivní? Co se posluchai nauili nového? Klíová slova Mezinárodní výbor erveného kíže (MVK) Zakládající složka Hnutí; nezávislá humanitární instituce; neutrální prostedník pi ozbrojených konfliktech; chrání a pomáhá obtem ozbrojených konflikt; "strážce" a šiitel Ženevských úmluv. Mezinárodní federace spoleností erveného kíže a erveného plmsíce (Federace) Národní spolenosti erveného kíže a erveného plmsíce Signatáské státy Ženevských úmluv Stálá komise Rada delegát Stanovy Díve Liga spoleností erveného kíže a erveného plmsíce; inspiruje a podporuje práci lenských spoleností; reprezentuje na mezinárodní scén; podporuje a umožuje provádní humanitárních aktivit národních spoleností. Dobrovolné humanitární organizace, pomocné organizace státu; pvodn pomocné organizace vojenské zdravotnické služby v dob války; jejich program a innost vycházejí z konkrétních poteb a podmínek té které zem. Státy, jež podepsaly Ženevské úmluvy z roku 1949 (stav 2000: 188 stát); spolupracují a podporují práci všech složek Hnutí Mezinárodní konference erveného kíže a erveného plmsíce nejvyšší rozhodovací orgán Hnutí; je svolávána každé tyi roky; úastní se jí delegáti jednotlivých složek Hnutí (MVK, Federace, národní spolenosti) a zástupci signatáských stát Ženevských úmluv. Devítilenný orgán; schází se dvakrát ron; odpovdný za pípravu mezinárodních konferencí a za sledování plnní závr a závazk pijatých na mezinárodních konferencích; rovnž koordinuje innost MVK a Federace. Shromáždní rodiny erveného kíže a erveného plmsíce složené ze zástupc MVK, Federace a národních spoleností; schází se jednou za dva roky; diskutuje a pedkládá názory na obecnou politiku a strategii Hnutí. Právní základ Hnutí a jeho složek; vnitní regule. 2

4 CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ OTÁZKY A ODPOVDI NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení Pokyny pro organizátora Ped pednáškou Úloha a struktura Hnutí rozdejte poslucham níže uvedené otázky. Po pednášce by všichni posluchai mli být schopni na otázky odpovdt. Ujistte se, že tomu tak opravdu je! OTÁZKY: 1. Do kolika základních kategorií byste rozdlili okolnosti, jež mohou zpsobit utrpení? Vyjmenujte je a uvete píklady. 2. Jmenujte hlavní dvody, pro které došlo k založení Federace. 3. Který je nejvyšší rozhodovací orgán Hnutí? Uvete jeho složky. Jaké hlavní úkoly plní? 4. Které další ásti tvoí strukturu Hnutí? Jaké jsou specifické úlohy tchto ástí? 5. Hlavní úkoly a aktivity: a) MVK? b) Národních spoleností? c) Federace? 6. Jakou úlohu v rámci Hnutí hrají stanovy?

5 ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ OTÁZKY A ODPOVDI Poznámka pro organizátora: Modelové odpovdi O1 Okolnosti, za jakých dochází k lidskému utrpení, se dají rozdlit do dvou základních kategorií: Utrpení zpsobené pírodními vlivy (nemoc, sucho, povodn atd.); Utrpení zpsobené lovkem (ozbrojené konflikty, násilné iny, represálie atd.) V minulých letech se zaaly hojnji vyskytovat katastrofy nového druhu tzv. prmyslové katastrofy, z nichž mžeme jmenovat nap. výbuch jaderné elektrárny v ernobylu. Tyto katastrofy patí k druhému typu. Jaká je úloha Hnutí pi pírodních a prmyslových katastrofách? Oekává se, že bude zasahovat v každém jednotlivém pípad? Zajisté nikoliv. Hnutí nemá monopol na zmírování lidského utrpení. Existují organizace, jež jsou na urité oblasti vybaveny lépe. Abychom pochopili specifika psobení Hnutí, je dležité ohlédnout se zpt do historie. ervený kíž, tj. MVK a národní spolenosti, byl pvodn zízen za úelem zmírnní utrpení obtí ozbrojených konflikt, konkrétnji pro poskytování pomoci zranným vojákm v poli. Posláním národních spoleností bylo pomáhat vojenské zdravotnické služb, jejíž innost bývala asto ochromena nedostatkem personálu. MVK ml, krom pomoci zranným poskytované jeho delegáty, až do konce první svtové války na starosti i koordinaci innosti mezi národními spolenostmi. V prbhu let se národní spolenosti, jejichž jedním z hlavních úkol bylo pipravovat se v ase míru na válku, zaaly více angažovat v humanitárních aktivitách nevztahujících se pímo k válce. O2 Ped první svtovou válkou bylo uinno nkolik pokus rozšíit stanovy MVK a transformovat ho tak do jakési oficiální federace národních spoleností. K transformaci však nikdy nedošlo a to pedevším ze dvou dvod: MVK si poteboval zachovat nezávislost a svobodu v jednání; Protože národní spolenosti mly více mén blízké vztahy se svými vládami, nechtly píliš silnou centrální instituci. V závru první svtové války konflikt vystídaly epidemie a hladomor katastrofy, jež si vyžádaly miliony obtí. Jedinou humanitární organizací schopnou úinn se konfliktu i dalším pohromám postavit byl ervený kíž. Jednotlivé národní spolenosti spolu za války úzce spolupracovaly. Vyvíjely aktivity ve prospch válených zajatc i kombatant a vytvoily rozsáhlou sí proškolených dobrovolník. Henry Davison, president Amerického K, v roce 1919 navrhl sjednotit spolenosti erveného kíže rzných zemí do jedné organizace srovnatelné s Ligou národ, jejímž úkolem by bylo koordinovat aktivity zamené na zlepšování zdraví, prevenci nemocí a zmírování utrpení. Tak vznikla v listopadu 1919 tetí složka Hnutí tj. Liga spoleností erveného kíže se sídlem v Paíži (od 1939 v Ženev). O3 Ti složky Hnutí a zástupci signatáských stát Ženevských úmluv se každé tyi roky scházejí na Mezinárodní konferenci erveného kíže a erveného plmsíce. Tato konference je nejvyšším rozhodovacím orgánem Hnutí, je jeho parlamentem. Plní následující úkoly: rozhoduje o dležitých právních otázkách a dalším smrování; diskutuje záležitosti obecné povahy; pijímá rozhodnutí; udluje MVK a Federaci jejich mandát. 2

6 CVIENÍ OTÁZKY A ODPOVDI ÚLOHA A STRUKTURA Každý len konference má jeden hlas. Jinak eeno- národní spolenost má stejná práva jako MVK a Federace. Úast vládních delegací umožuje ervenému kíže udržovat kontakt s reálným stavem svta. Navíc pítomnost zástupc vlád dává rozhodnutím konference uritou vážnost. O4 Konenou strukturu Hnutí doplují dva orgány: Rada delegát a Stálá komise. Rada delegát sdružuje zástupce MVK, Federace a národních spoleností. Rada, jež mže mít až 500 len, se schází jednou za dva roky. Vyjaduje názory na záležitosti spolené všem tem složkám Hnutí. Zapojuje se do píprav mezinárodní konference (nap. jmenování pedsed výbor). Stálá komise je odpovdná za pípravu mezinárodních konferencí, sleduje plnní závazk z mezinárodních konferencí a koordinuje aktivity Hnutí mezi konferencemi. Jedná se zástupci stát. O5 Rozdlení odpovdnosti mezi složkami Hnutí. Jako nestranná a nezávislá instituce jedná MVK jako neutrální prostedník mezi stranami konfliktu. V zásad psobí v pípad a) mezinárodních ozbrojených konflikt b) vnitrostátních konflikt c) vnitních nepokoj. V pípad a) a b) vychází mandát MVK z Ženevských úmluv a jejich Dodatkových protokol. V pípad vnitních nepokoj zasahuje MVK na základ práva na humanitární iniciativu zakotveného ve stanovách Hnutí. Národní spolenosti jsou pomocnými organizacemi státu. Jejich pvodním posláním bylo pomáhat vojenské zdravotnické služb v ase války. Národní spolenosti mže ke spolupráci vyzvat i MVK. Do konce první svtové války tvoila výše zmínná aktivita hlavní nápl innosti. Postupn se národní spolenosti zaaly angažovat i v mírových asech (pírodní katastrofy) a vyvinuly množství vlastních aktivit jako nap.: zizování a provoz nemocnic; školení zdravotních sester a školení první pomoci; pée o dti; zdraví ve spolenosti; pomoc starším a postiženým; odbr krve; programy pro mládež. Federace psobí v pípad pírodních katastrof (pímo nebo prostednictvím národních spoleností). Jejím hlavním úkolem je inspirovat a podporovat práci národních spoleností, koordinovat jejich innost a pispívat k prosazení myšlenky udržení svtového míru. Mezinárodní hnutí erveného kíže a erveného plmsíce je komplexem, jehož souasná struktura reflektuje vztah mezi ideály erveného kíže a realitou svta, ve kterém tyto ideály mají být uvedeny v život. Struktura Hnutí je kompromisem mezi nutností uchovat si nezávislost na politických, ekonomických i náboženských silách a nutností udržovat kontakty a spojení s tmito silami. Zárove je i kompromisem mezi rznými kulturami, politickými systémy a ideologiemi na jedné stran a universálními principy na stran druhé. Složitost struktury Hnutí mže nkdy mezi jednotlivými složkami vytváet naptí. Napíklad se stává, že MVK a Federace vyloží své mandáty tak, že pesahují do psobnosti druhé složky. Aby se pedešlo nedorozumní, zídily MVK a Federace Spojenou komisi, která je pracovním nástrojem sloužícím obma institucím. Narstající složitost prostedí, v nmž organizace musejí provádt své humanitární aktivity, si nakonec vyžádala dkladnjší definování úkol MVK a Federace. Ob instituce v roce 1989 podepsaly dohodu, jež jednotlivé mandáty jasn a jednoduše vymezuje pojmy válka a 3

7 ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ OTÁZKY A ODPOVDI mír. O6 Úelem stanov je dát organizaci právní základ a zavést jakási vnitní pravidla. Stanovy Hnutí byly pijaty v roce Revidovány byly v letech 1952 a Mezi jiným stanovy definují strukturu a závazky jednotlivých složek Hnutí tj. MVK, Federace a národních spoleností. Všechny jednotlivé složky mají navíc své vlastní stanovy. MVK pijal své stanovy v roce Od té doby došlo k nkolika revizím. Vtšinou reflektují a rozvíjejí ustanovení lánku 5 stanov Hnutí. Podle nich MVK musí: být strážcem a šiitelem Základních princip Hnutí a musí šíit znalosti MHP aplikovaného v pípad ozbrojeného konfliktu; uznávat nové národní spolenosti zízené v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovách Hnutí; plnit úkoly uvedené v Ženevských úmluvách a zajistit ádné plnní norem MHP; z pozice neutrálního prostedníka poskytovat ochranu a pomoc obtem ozbrojených konflikt (vojenským i civilním); provozovat Ústední pátrací agenturu; plnit mandát svený mezinárodní konferencí. Stanovy Federace byly pijaty 5.kvtna Prošly mnoha revizemi. Mezi hlavní úkoly Federace podle stanov patí: psobit jako stálý orgán umožující koordinaci práce mezi národními spolenostmi; na vyžádání pomáhat národním spolenostem v plnní jejich aktivit; podporovat zizování a rozvoj národních spoleností; koordinovat humanitární operace provádné národními spolenostmi (obti pírodních katastrof nebo uprchlíci v oblastech, kde nezuí ozbrojený konflikt). Každá národní spolenost má své vlastní stanovy. Akoliv se mohou v rzných oblastech lišit, musejí reflektovat základní povahu Hnutí tj. vycházet z obecných ustanovení obsažených ve stanovách Hnutí. Je teba zmínit, že pro národní spolenosti je k dispozici soubor "modelových stanov". Vznikl v roce 1952 a jeho úelem bylo pipomenutí nutnosti vtlit do jednotlivých stanov principy Ženevských úmluv i Hnutí. Soubor byl od roku 1952 mnohokrát doplnn. Slouží národním spolenostem jako smrnice pi vytváení vlastních stanov. 4

8 CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ SLOŽKY HNUTÍ A JEJICH HLAVNÍ AKTIVITY Toto cviení mže být provádno: I. nejprve individuáln (10'), potom ve skupinách (10-15'), nebo II. pouze ve skupinách (~20') Pokyny: Na velké listy papíru napište jednotliv každou ze složek Hnutí: MEZINÁRODNÍ VÝBOR ERVENÉHO KÍŽE NÁRODNÍ SPOLENOSTI MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLENOSTÍ ERVENÉHO KÍŽE A ERVENÉHO PLMSÍCE SIGNATÁSKÉ STÁTY ŽENEVSKÝCH ÚMLUV Každé z níže uvedených slov napište na malé listy papíru rzných barev. Mžete pipsat i více aktivit nebo napsat jednu vícekrát. Rozdejte papírky úastníkm a požádejte je, aby papírky piadili k odpovídajícím složkám. REAKCE NA KATASTROFY PIPRAVENOST NA KATASTROFY ZDRAVÍ VE SPOLENOSTI POHOTOVOSTNÍ ZÁCHRANNÁ JEDNOTKA SOCIÁLNÍ PÉE OBLEENÍ POMOC NÁRODNÍM SPOLENOSTEM PÍRODNÍ KATASTROFY POLNÍ KUCHYN UPRCHLÍCI KOORDINACE POMOCI POLNÍ NEMOCNICE LÉKASKÁ POMOC POTRAVINY LÉKY PÍSTEŠÍ DISEMINACE VÁLKA KONFLIKTNÍ OBLASTI PÁTRACÍ SLUŽBA VZNI NÁVŠTVY VZ KREVNÍ PROGRAM PRVNÍ POMOC HUMANITÁRNÍ POMOC PREVENCE ZDRAVÍ AKTIVITY MLÁDEŽE VNITN PESÍDLENÉ OSOBY REPATRIACE VÁLENÝCH ZAJATC Po piazení následuje prezentace, již provede zástupce jedné ze skupin. Úastníci vysvtlí, co ve skutenosti každá z aktivit obnáší, a uvedou píklady (nap. návštvy vz).

9 CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PÍKLADOVÉ STUDIE Cviení ve skupinách. as: 45'. Materiály: vybrané texty Pokyny Situace první Otázka. 1 Otázka. 2 Situace druhá Situace tetí Situace tvrtá Pro poteby cviení jsme vybrali neexistující zemi Cata. Naaranžovali jsme tyi situace, jimž jako pedstavitel národní spolenosti zem musíte nyní elit. Po nkolik msíc probíhají v jižních provinciích zem Cata, vetn hlavního msta Cataville, nepokoje: studentské boue a demonstrace doprovázené masovým zatýkáním provádným policií a armádou. Na základ celkového zmapování situace nabídl MVK vlád své služby a ta je pijala. MVK otevel v hlavním mst delegaturu a zahájil návštvy osob zadržených v souvislosti s nepokoji. Než pistoupíme k druhé situaci je dležité uvdomit si úlohu každé ze složek Hnutí. Jaké specifické úkoly každá plní? Jakým zpsobem jsou koordinovány mezinárodní aktivity? Jako národní spolenost musíte být pipraveni na nastalé situace reagovat (a už sami za sebe nebo ve spolupráci s MVK a/nebo Federací a/nebo jinými národními spolenostmi). Bez ohledu na danou situaci - jaký základní text (je pouze jeden!) a které z jeho lánk byste si mli prostudovat, abyste byli schopni pesn stanovit základní úkoly pidlené každé ze složek Hnutí? Nyní vezmte v potaz situaci první - které z paragraf a písmen lánk zmínného základního textu byste studovali pedevším? V dsledku silných deš se severní provincie zem ocitly pod vodou. Mnoho obyvatel prchlo do centrálních provincií zatím chránných jak ped nepokoji z jihu tak ped povodnmi ze severu. Vláda požádala národní spolenost o pomoc. Poteby obtí jsou však mnohem vyšší, než kapacita národní spolenosti. Rozhodnete se požádat o pomoc rzné složky Hnutí, ponecháváte si však hlavní odpovdnost za humanitární pomoc obtem povodní. Na základ jakého textu a lánku byste založili odpov Federaci, která by vyjádila pání stát se hlavním koordinátorem pomoci obtem povodní? Silná národní spolenost zareaguje na vaši žádost o pomoc. Je pipravena poskytnout okamžitou pomoc tj. personál (zdravotnické a záchranné týmy) a materiální dodávky (léky, potraviny, písteší). Vyjádí však pání organizovat pomoc obtem povodní samostatn a nespolupracovat s jinými. Jak byste této národní spolenosti odpovdli? O jaké texty a okolnosti byste mohli své formulace opít? O nkolik dní pozdji se nepokoje rozšíily i do centrálních provincií, v nichž ale již pedtím nalezlo útoišt mnoho obtí povodní (viz. situace druhá). Stejn jako na jihu došlo k zatýkání policií a armádou. Kdo je v této kombinaci nepokoj a ešení následk pírodní katastrofy hlavním koordinátorem mezinárodní pomoci Hnutí? Odpov doložte texty.

10 ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PÍKLADOVÉ STUDIE Poznámka pro organizátora: Modelové odpovdi Situace první Otázka. 1 Stanovy Hnutí, lánky 3, 5 a 6. Otázka. 2 Národní spolenosti: lánek 3, paragraf 2; MVK: lánek 5, paragraf 3 (právo na iniciativu); Federace: lánek 6, paragraf 3. Situace druhá Akoliv se nejedná o ozbrojený konflikt (kdy zdravotníci erveného kíže mohou být zalenni do vojenské zdravotnické služby), národní spolenost nemže ignorovat žádost vlády, aby se postarala o obti povodní. Ve své odpovdi Federaci se dále mžete odvolat na následující: své vlastní stanovy; lánek 3, paragraf 2 a 3 stanov Hnutí, ve kterém je v takových pípadech národním spolenostem piznáno právo rozhodnout; lánek 6, paragraf 4 (a, b, c, d) stanov Hnutí; lánek 20 a 21.3 Dohody uzavené mezi MVK a Ligou. Situace tetí Situace tvrtá Kdykoliv národní spolenost zasahuje za hranicemi, musí být dodrženo jedno základní pravidlo: s akcí souhlasí místní národní spolenost i samotný stát, ve kterém mají být operace provádny. Národní spolenost pipomene své sesterské spolenosti výše zmínné pravidlo. Zárove mže zmínit i své vlastní stanovy a stanovy Hnutí, jmenovit lánek 3, paragraf 3. Základní ustanovení obsahují již stanovy Hnutí. Klíovým dokumentem v tomto pípad je však Dohoda uzavená mezi MVK a Ligou (1989), konkrétnji lánky 18 až Novji pak tzv. Sevillská dohoda z roku 1997 (Dohoda o organizaci mezinárodních aktivit jednotlivých složek Hnutí K/P). 2

11 CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ - PUZZLE (SLOŽKY HNUTÍ A JEJICH HLAVNÍ AKTIVITY) poet úastník: as: úastníci jsou rozdleni do 2-4 skupin (nejlépe max. 4-5 osob v jedné skupin) ÚVOD Tato hra si klade za cíl provit v závru semináe znalosti úastník, mže však být použita i na zaátku (provení stávajících znalostí). Na velký list papíru namalujeme dva velké kruhy a množství menších koleek (viz. piložený obrázek). Plná koleka = tžké otázky, poloviní = stedn tžké a prázdná = lehké. Dále si pipravte puzzle (tolik, kolik máte skupin; puzzle mžete vyrobit z pohlednice nebo fotografie), mince (pro každou skupinu jednu), hrací kostky a seznam otázek. Pravidla: Každá skupina dostane minci (kvli rozlišení volte rzné barvy a velikosti). První vrhne kostky a odpoítá koleka podle vrženého ísla. Smr volí libovoln. Na výsledném se zastaví o odpoví na otázku (ped zahájením hry si rozhodnte, zda se bude odpovídat jednotliv nebo po porad ve skupinách). Je-li odpov správná, dostane skupina kousek ze svého puzzle (jeden kousek za odpov na lehkou otázku, dva za stedn tžkou a ti za tžkou). Skupina, která první složí celé puzzle, vyhrává. DOPORUENÉ OTÁZKY: Tžké otázky eho se týkají Dodatkové protokoly? Kdo je odpovdný za šíení povdomí o Ženevských úmluvách a Dodatkových protokolech? Jaké právní normy se aplikují pi vnitrostátních konfliktech? Jaké jsou hlavní aktivity Mezinárodní federace spoleností K/P? Jaké jsou hlavní aktivity Mezinárodního výboru erveného kíže? Do jakého odvtví práva patí podle vašeho názoru MHP? Stedn tžké otázky Od kterého roku není ervený kíž jediným znakem Hnutí? Kdy byla zorganizována první mezinárodní konference a kde? V které válce byl poprvé použit znak erveného plmsíce? Kolik existuje Ženevských úmluv a koho chrání? Jaké dv základní myšlenky obsahovala kniha Vzpomínka na Solferino? Jak byste definovali MHP? Lehké otázky Kdo byl zakladatelem Hnutí erveného kíže? Co znamená znak erveného kíže? Jmenujte Základní principy Hnutí. Jak se jmenovala kniha publikovaná v roce 1862 Henry Dunantem? Koho reprezentuje Federace? Jmenujte složky Hnutí.

12 ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ - PUZZLE 2

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce.

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce. Pátá kapitola ZNAK ZNAK PREZENTACE 5.0. Cíl prezentace Osvtlit dvody, jež vedly k pijetí znaku erveného kíže a pozdji znaku erveného plmsíce. Pipomenout pravidla používání znaku a poukázat na možná zneužití.

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

T etí kapitola ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ

T etí kapitola ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Tetí kapitola HNUTÍ PREZENTACE 3.0. Cíl prezentace Piblížit a vysvtlit stávající strukturu Mezinárodního hnutí erveného kíže a erveného plmsíce, objasnit specifické úkoly jednotlivých složek a vymezit

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Kvalita trávení volného asu obyvatel venkova - pohled do východoeské obce eské Libchavy. Soa Applová

Kvalita trávení volného asu obyvatel venkova - pohled do východoeské obce eské Libchavy. Soa Applová Kvalita trávení volného asu obyvatel venkova - pohled do východoeské obce eské Libchavy Soa Applová Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt esky Cílem této práce je piblížit problematiku volného asu venkova

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST Vstupní zpráva IREAS centrum, s. r. o. (vedoucí konsorcia) & Tima Liberec, s. r. o. Centrum pro komunitní práci

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

1.1.1. PRINCIP METODY

1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1.1. PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 04 ÚEDNÍ MAPY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka, Brno 2006

Více

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích ADRENALINSPORT KLUB PROSTJOV pokrauje v poádaní sportovních dn na kolekových bruslích a kolobžkách.loský historicky druhý závod na kolekových bruslích ukázal,

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite,

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite, Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 13.?ervna 2013(*) Spole?ný systém dan? z p?idané hodnoty Sm?rnice 2006/112/ES?lánek 9 odstavec 1 Pojem,osoba povinná k dani

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

TURISTIKA VENKOVSKÁ. v Rakousku, Èeské republice a Francii Koncept, aktivity a vzdìlávání. VENKOVSKÁ v Rakousku, Èeské republice a Francii

TURISTIKA VENKOVSKÁ. v Rakousku, Èeské republice a Francii Koncept, aktivity a vzdìlávání. VENKOVSKÁ v Rakousku, Èeské republice a Francii VENKOVSKÁ v Rakousku, Èeské republice a Francii Tato publikace vznikla za podpory projektu Vzájemná výmna informací a pedávání praktických zkušeností v oblasti venkovské turistiky. Tento projekt byl realizován

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Transparency International - eská republika dkuje za finanní podporu tohoto projektu následujícím institucím:

Transparency International - eská republika dkuje za finanní podporu tohoto projektu následujícím institucím: Jan Pavel: PPP projekty v R - šance nebo riziko? Transparency International - eská republika Projekt: Transparentní veejné zakázky Koordinátor projektu: David Ondráka Praha, 24. íjna 2005 Transparency

Více

HODNOCENÍ FINANNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION IN THE FIRM AND PROPOSALS TO ITS IMPROVEMENT

HODNOCENÍ FINANNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION IN THE FIRM AND PROPOSALS TO ITS IMPROVEMENT VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT HODNOCENÍ FINANNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE PREZOVÉ TÉMA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Z POHLEDU ZEMPISU NA 2. STUPNI ZŠ AUTOR

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

(žádosti o rozhodnutí o p?edb?žné otázce, podané Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság)

(žádosti o rozhodnutí o p?edb?žné otázce, podané Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság) Downloaded via the EU tax law app / web Spojené v?ci C-290/05 a C-333/05 Ákos Nádasdi v. Vám- és Pénzügy?rség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága a Ilona Németh v. Vám- és Pénzügy?rség Dél-Alföldi

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil diplomová práce

Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil diplomová práce Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodáská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostedí Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

Stavební návod BLADE XL www.freeair.cz Strana.: 1 / 5

Stavební návod BLADE XL www.freeair.cz Strana.: 1 / 5 BLADEXL Vážený zákazníku zakoupil jste si model BladeXL ped stavbou si dkladn pette stavební návod a ujistte se, že postupu rozumíte. Pípadn kontaktujte výrobce nebo vašeho dealera. Seznam díl: Název dílu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU A PROVÁDCÍ PEDPISY K ÚSTAV PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SCHVÁLENA IX. SNMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více