Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz"

Transkript

1 Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice

2 Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit si co nejlepší pozici pro budoucnost. Kombinace nízkých úrokových sazeb, dostupné likvidity v mezibankovním sektoru a optimistických očekávání ohledně celkového hospodářského růstu vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj trhu. Limitací zůstává rizikovost sektoru a dlouhodobý investiční horizont. Vývoj trhu je úzce spjat s atraktivitou České republiky i středoevropského prostoru pro nové investice. Stavebnictví nadále zůstává jedním z nejvíce zasažených odvětví. Stavební firmy bojují s nedostatkem zakázek na novou výstavbu a rostoucím cenovým tlakem ze strany investorů. Jen celkový hospodářský růst může pomoci tomuto sektoru jako celku. Dalším problémem je nejistota ohledně budoucnosti, která zvyšuje důležitost řízení stávajících i budoucích rizik, jimž společnosti čelí. Účastníci realitního trhu budou muset lépe plánovat, hledat a analyzovat investiční příležitosti, být důslednější při implementaci projektů a důkladněji zvažovat podnikatelská rizika. Všechny společnosti by také měly zrevidovat své strategie posoudit možnost expanze na nové trhy, přehodnotit portfolio produktů a služeb, hledat vnitřní efektivitu a příležitosti pro akvizice na trhu. Ve všech těchto oblastech můžete využít odborného poradenství společnosti KPMG Česká republika.

3 Máme silný tým profesionálů, kteří poskytují služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva zaměřené specificky na sektor nemovitostí a stavebnictví. Naše poradenské služby jsou nezávislé a objektivní, rychlé, efektivní a založené na kvalitních informacích. Disponujeme rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi. Sledujeme nejnovější domácí i světové vývojové trendy a sdílíme informace s ostatními členskými společnostmi mezinárodní sítě poradenských společností KPMG. Můžeme vám tak nabídnout relevantní a aktuální poradenství bez ohledu na to, v jaké části světa podnikáte. Spolupracujeme s vámi od začátku do konce během všech klíčových fází projektu nebo transakce vám pomáháme naše doporučení efektivně implementovat. Komunikujeme s vámi a nasloucháme vám, abychom pochopili vaše potřeby a podnikatelské cíle, jež vám pomáháme naplnit. Poskytujeme vám služby, které potřebujete, ve chvíli, kdy je opravdu potřebujete. Své služby a kapacity můžeme podle vašeho přání kombinovat tak, abychom splnili vaše konkrétní požadavky. Své služby nabízíme jak uživatelům nemovitostí, tedy nájemcům a vlastníkům z řad velkých domácích i mezinárodních společností, tak klíčovým hráčům na trhu: developerům, správcům realitních fondů a správcovským společnostem, poradcům, stavebním firmám a investorům.

4 Audit Současná situace na realitním trhu vyžaduje, aby se jeho účastníci zaměřili především na analýzu svých podnikatelských rizik a systémy kontrol, které využívají k jejich prevenci či omezení. Společnosti si musejí udržet důvěru klíčových zainteresovaných stran (banky, investoři, veřejnost), a potřebují proto více než jen ujištění o správnosti účetní závěrky. Naše audity finančních informací, transakcí a procesů vám poslouží jako podklad pro informované a efektivní rozhodování a zvýší kredibilitu informací určených pro kapitálové trhy a další zainteresované subjekty. Poskytneme vám široké spektrum služeb od kontroly procesů ve vaší společnosti až po podporu při zpracování finanční závěrky podle Českých účetních standardů či jiných účetních předpisů (IFRS, US GAAP a další) a její kontrolu. Ověříme, zda vaše společnost splňuje zákonné požadavky na úrovni účetní a daňové legislativy. Ve spolupráci s vámi identifikujeme, změříme a porovnáme základní podnikatelské procesy ve vaší společnosti a zjistíme, jak fungují. Zaměříme se na oblasti, které jsou pro vaše podnikatelské aktivity stěžejní, a doporučíme vám možná zlepšení. Získáte auditní výrok renomované společnosti. Spolu s auditním výrokem dostanete doporučení, jak zefektivnit svůj interní kontrolní systém. Zlepší se vaše pozice pro vyjednávání o financování. Získáte možnost srovnání s best practice. Budete moci využívat zkušenosti celé mezinárodní sítě poradenských společností KPMG, což vám zaručí konzistentní přístup k vašim společnostem bez ohledu na jejich geografickou polohu. Analyzujeme fungování vaší společnosti a identifikujeme možná rizika, která by při nevhodném řízení mohla způsobit nesprávnosti v účetní závěrce. Sestavíme nezávislou zprávu o finanční situaci vaší společnosti a nabídneme vám objektivní a spolehlivý náhled na vaše aktivity, který vám umožní dále se rozvíjet. Zhodnotíme výkonnost vaší společnosti v porovnání s vašimi vlastními klíčovými ukazateli a také s nejlepšími výsledky ve vašem odvětví a na trhu. 4 Služby pro realitní a stavební společnosti

5 Poradenství ve finančním řízení Realitní a stavební společnosti dnes musejí své hospodářské výsledky prezentovat podle různých účetních standardů (České účetní standardy, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS, US GAAP a další), přičemž právě standardy IFRS jsou při přípravě konsolidovaných účetních závěrek v posledních letech stále důležitější. Vlastníci vaší společnosti od vás zároveň potřebují přesné a aktuální informace o změnách v různých obchodních činnostech a oblastech. Oba tyto požadavky kladou značné nároky jak na váš účetní systém, který musí být schopen poskytovat příslušné informace kvalitně a včas, tak na znalosti pracovníků, kteří připravují účetní závěrku. Jednotlivé standardy se navíc často mění a snadná není ani jejich interpretace a praktická aplikace. Doporučujeme vám proto využít rozsáhlých zkušeností a znalostí našich odborníků, kteří se specializují na různé účetní standardy a činnosti v rámci finančního řízení společnosti. Poradíme vám při zavádění nových účetních standardů a zefektivníme vaše stávající reportingové systémy a procesy. Pomůžeme vám sladit vaše účetní systémy se standardy IFRS či v souladu s nimi připravit konsolidovanou účetní závěrku. Krátkodobě vám vypomůžeme umístěním našich zkušených pracovníků do vaší společnosti a pod vaše vedení. Budeme vám asistovat při přípravě projekce cash flow nebo plánovaných výkazů vaší společnosti. Statutární i konsolidovaná účetní závěrka podle vámi zvolených účetních standardů bude vytvořena v požadované kvalitě a včas. Snížíte riziko časové prodlevy v procesu přeměny společnosti. Ušetříte čas potřebný pro přípravu na audit. Přítomnost našich specialistů podpoří odborný rozvoj vašich kmenových zaměstnanců. Dozvíte se, jak uspořit náklady. Při přeměně společnosti vám pomůžeme sestavit účetní závěrku a zahajovací rozvahu a provést výpočet vlastního kapitálu. Pomůžeme vám s přípravou podkladů pro audit a výpočtem vybraných podkladů. Služby pro realitní a stavební společnosti 5

6 Řízení finančních rizik Společnosti působící v odvětví nemovitostí či stavebnictví jsou vystaveny různým tržním rizikům. Nejčastěji se jedná o riziko úrokové a měnové, jejichž správné řízení je pro vás klíčovým faktorem úspěchu zejména v současném období nejistoty a rychlých změn. Úrokové riziko se pojí především s financováním nemovitostí (nákup, výstavba), případně transakcemi (akvizice celé společnosti). Při současných velkých výkyvech na finančních trzích musí být vaše společnost schopna toto riziko správně a včas posoudit a zvážit vstup do různých zajišťovacích transakcí (nejčastěji derivátů), které dané riziko ekonomicky snižují. Tyto nástroje je vzhledem k jejich účetním a výkaznickým aspektům potřeba správně ocenit. Měnové riziko vaší společnosti hrozí v případě, že používáte odlišné měny pro financování nemovitosti a pro získání příjmu z nemovitosti (např. nájemní smlouvy). Může se projevit v hospodářském výsledku vyjádřeném v českých korunách, a proto je vhodné zvážit aplikaci zajišťovacího účetnictví. Provedeme nezávislé ocenění zajišťovacích transakcí (derivátů). Posoudíme možnost zajišťovacích transakcí a navrhneme vhodná řešení. Pomůžeme vám s tvorbou zajišťovací dokumentace. Poradíme vám při výběru metody testování efektivity. Budete schopni lépe definovat svou strategii řízení rizik. Zvolíte si vhodné metody a procesy sledování, měření a vykazování rizik a nástroje pro jejich řízení. Vaše řízení rizik bude efektivnější. Získáte doporučení, jež vám usnadní rozhodnutí, zda vstoupit do zajišťovacích transakcí. Ověříme, zda je vaše koncepce zajišťovacího účetnictví v souladu s legislativními požadavky. Zhodnotíme související daňové dopady. Připravíme pro vás scénáře možných řešení v budoucnosti. 6 Služby pro realitní a stavební společnosti

7 Vedení účetnictví a mzdové agendy Působí-li vaše společnost v sektoru nemovitostí či stavebnictví, potřebujete zkušeného partnera s bohatou praxí, který vám pomůže s účtováním investic a projektů. Tato složitá problematika vyžaduje různorodé zkušenosti, flexibilní přístup a důkladnou znalost účetní, daňové a pracovněprávní legislativy. Finanční účetnictví: povedeme vaše běžné měsíční účetnictví, zpracujeme přiznání k DPH a sestavíme roční účetní závěrku. Manažerské výkaznictví: pravidelně pro vás budeme připravovat výkazy a podklady v souladu s požadovanými účetními standardy. Rozpočtování a plánování: pomůžeme vám s tvorbou rozpočtu, a pokud nemáte vytvořený rozpočtový proces, navrhneme ho tak, aby odpovídal potřebám vaší společnosti. Poradenství: poskytneme vám další služby dle vašich konkrétních požadavků. Vaše finanční účetnictví a manažerské výkaznictví vám bude poskytovat potřebné informace. Vyhnete se problémům s kapacitou lidských zdrojů, náhlou nepřítomností pracovníků či jejich proměnlivým vytížením. Budete mít k dispozici veškeré finanční znalosti, jež potřebujete pro své účetnictví a výkaznictví (vedení účetnictví, kontrola účetnictví, controlling, reporting). Budeme s vámi aktivně spolupracovat při řešení vašich problémů. Vedení mzdové agendy: zpracujeme mzdovou agendu pro vaše zaměstnance i pro členy vedení vaší společnosti. Služby pro realitní a stavební společnosti 7

8 Daňové poradenství Daňové řízení a zohlednění daňových dopadů je pro všechny společnosti působící na trhu s nemovitostmi či v oblasti investic nedílnou součástí podnikání. Daně totiž významně ovlivňují ziskovost jednotlivých investic a opomenutí daňových dopadů či nevhodné strukturování nemovitostních transakcí může způsobit významné ztráty. Sektor nemovitostí regulují speciální legislativní normy a při daňovém poradenství je nutné tato specifika zohlednit. Zdánlivě jednoduché transakce může nečekaně zkomplikovat často se měnící legislativa, technicky náročná aplikace řady nejasných předpisů a vysoké daňové sankce. V některých oblastech se navíc významně projevuje vliv evropské legislativy a rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pro úspěšné zvládnutí takto komplexní a složité problematiky jsou nezbytné zkušenosti, použití osvědčených postupů a spolupráce na mezinárodní úrovni. Poskytneme vám daňové poradenství, jež zohlední specifika oblasti nemovitostí a stavebnictví a potřeby vaší společnosti. Nabídneme vám postupy, které mohou přinést daňové úspory nebo snížit daňové riziko spojené s transakcemi. Můžeme vám pomoci například v následujících oblastech: daňové dopady výstavby a problematika zdaňování stavebních společností, daňové důsledky a plánování v oblasti vyvolaných investic, plánování DPH včetně optimalizací při vracení nadměrných odpočtů, využití skupinové registrace k DPH pro dosažení úspor v oblasti cash flow, financování výstavby a spojené daňové dopady včetně nízké kapitalizace, pravidla cen obvyklých při transakcích mezi spojenými osobami (transfer pricing), předakviziční a předprodejní daňové due diligence za účelem identifikace a snížení daňových rizik, daňové zatížení při akvizici nebo odprodeji majetkových a nemovitostních holdingových společností, daňové dopady konkrétní metody financování a oblast nepřímých daní, strukturování dohod o koupi podílů a jednotlivých aktiv, plánování daňového odpisování včetně aspektů technických zhodnocení s ohledem na ekonomické zájmy vlastníků nemovitostí, leasing nemovitostí a související daňové důsledky, využívání českých realitních investičních fondů s ohledem na jejich nižší daňovou sazbu u daní z příjmů, daňové důsledky pobídek pro nájemce včetně klientských změn (fit-outs), daňové plánování v oblasti majetkových daní či daní z převodu. Můžeme také částečně nebo úplně převzít úlohu vašeho oddělení, které odpovídá za daňovou problematiku. Díky vhodné kombinaci lidských zdrojů, odborných znalostí a technického vybavení vám pomůžeme zefektivnit především tyto činnosti: zastupování při daňových kontrolách a sporech se správci daně (odvolání, soudní spory), přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH nebo jiným daním, vedení daňové evidence či účetnictví. Díky správně nastavené struktuře a při využití možností daných daňovou legislativou můžete snížit své celkové daňové náklady a získat trvalé daňové úspory. Při plánování budoucích transakcí ověříte výši daňových nákladů, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Snížíte riziko daňových doměrků. Díky dostatečné podpoře při daňových kontrolách se zkrátí jejich délka. Zvýší se vaše jistota v daňové oblasti a omezí se nejistoty, které by mohly ztěžovat vstup nových investorů do vaší společnosti. Využitím outsourcingu ušetříte prostředky, které byste museli vynaložit při zaměstnávání vlastního daňového specialisty na plný úvazek. 8 Služby pro realitní a stavební společnosti

9 Management Consulting Nutnou podmínkou úspěšné realizace vašich projektů je objektivní posouzení současného trhu s nemovitostmi. Známe chování jeho jednotlivých subjektů v době překonávání recese, a můžeme vám proto poskytnout specifické služby zaměřené na obchodně-finanční plánování a hodnocení ekonomických přínosů konkrétních projektů ve všech segmentech trhu. Díky nim se zvýší objektivita vašich rozhodnutí a tím i vaše schopnost uspět v konkurenčním prostředí trhu, na němž bude v nadcházejícím období nabídka a poptávka v mnohem větší rovnováze. Provedeme průzkum trhu pro širokou škálu developerských projektů, analyzujeme současný trh z hlediska nabídky a poptávky a jejich trendů v relevantním segmentu a spádové oblasti, definujeme jejich důsledky pro projekt. Připravíme kompletní obchodní a finanční studii proveditelnosti pro různé typy developerských projektů. Navrhneme postup restrukturalizace nemovitostního portfolia, připravíme strategii jeho rozvoje a správy. Poradíme vám se zavedením facility managementu. Připravíme ocenění nemovitostí a projektů. Zpracujeme studie ekonomického vlivu pro různé developerské projekty. Získáte objektivní pohled na segment trhu relevantní pro váš projekt. Možnost snížení rizik spojených s projektem. Podmínky pro realizaci projektu a jeho umístění na trhu budou nastaveny tak, aby prodej či pronájem proběhl co nejlépe. Budete schopni připravit finanční modely, jež prokážou životaschopnost vašeho projektu. Lepší uplatnění projektu na trhu a jeho prokázaná životaschopnost usnadní vaše jednání s partnery o možnostech a podmínkách externího financování. Propočítáme multiplikační efekty plynoucí jak z vlastní výstavby developerských projektů, tak z jejich následného provozu. Poradíme vám s regenerací a revitalizací tzv. brownfields připravíme koncept a strategii dalšího využití a studii proveditelnosti, budeme spolupracovat se státními institucemi a obecními úřady během přípravné i realizační fáze projektu. Zhodnotíme možnosti využití podpory fondů Evropské unie identifikujeme příležitosti pro čerpání dotací na developerské projekty, připravíme žádosti včetně povinných a nepovinných příloh podle metodiky konkrétního operačního programu, budeme vám asistovat při jednáních s odpovědnými úřady, dohlédneme na realizační fázi a provedeme finální audit projektu. Služby pro realitní a stavební společnosti 9

10 Transakce a restrukturalizace Pokud má vaše společnost zájem expandovat na stávajících trzích prostřednictvím akvizice nebo vstoupit na nové trhy, vyhledáváte-li nové investiční příležitosti, pokud řešíte financování, diverzifikujete či zmenšujete své majetkové portfolio nebo restrukturalizujete činnosti vaší společnosti a odprodáváte neprovozní aktiva, můžete využít služeb našich zkušených a nezávislých poradců. Analyzujeme realitní a stavební trh. Identifikujeme investiční příležitosti. Pomůžeme vám identifikovat a vybrat kupce nebo akviziční cíl. Připravíme prodej (strukturování transakce, strategie prodeje, finanční proveditelnost). Sestavíme marketingové materiály. Poradíme vám s financováním (term sheet, vyjednávání s bankami). Získáte podporu během všech fází vašeho projektu, ať už se jedná o akvizici, nebo o prodej. Usnadní se vaše jednání s bankami ohledně financování plánovaných projektů či chodu vaší společnosti. Snížíte rizika týkající se finančních aspektů vašich projektů. Budete moci využít rozsáhlé znalosti a zkušenosti kvalifikovaných odborníků z celé mezinárodní sítě poradenských společností KPMG a jejich kontakty na realitním trhu. Provedeme restrukturalizaci (nezávislá analýza současného stavu, finanční a provozní restrukturalizace, krizové řízení likvidity, odprodeje). Zajistíme řízení transakce. Oceníme nemovitosti či společnosti. Zrevidujeme finanční klauzule smluv o koupi a prodeji. Analyzujeme rozvahu k datu transakce dle požadavků smlouvy o koupi a prodeji. Provedeme due diligence nemovitostních a stavebních společností, přičemž se zaměříme na rizikové oblasti specifické pro: investice v realitním sektoru: kvalita tržeb a zisků z pronájmu, návratnost poplatků za služby od nájemců, inkaso pohledávek od nájemců a řízení úvěrového rizika, pořizovací náklady majetku a kapitalizace výdajů spojených s výstavbou, identifikace budoucích závazků, daňová rizika (tax exposures), řízení rizik spojených se směnnými kurzy, transakce mezi propojenými osobami, investice v sektoru stavebnictví: moment realizace tržeb, procento dokončenosti a ziskovost po zakázkách, pohledávky od zákazníků a zádržné. 10 Služby pro realitní a stavební společnosti

11 Právní služby Ať již vystupujete na straně prodávajícího, kupujícího, nebo investora, připravíme či zrevidujeme pro vás veškerou nutnou transakční dokumentaci. Zohledníme při tom všechny možnosti a úskalí, které přinesla rekodifikace soukromého práva v oblasti nemovitostí a financování. V souvislosti se změnami fungování katastru nemovitostí provedeme právní due diligence nemovitostí i nemovitostních společností a můžeme vás zastupovat před příslušnými orgány v rámci správního řízení. Připravíme, popř. zrevidujeme transakční dokumentaci, tedy zejména: kupní a zajišťovací smlouvy, podklady pro financování projektů a úvěrovou dokumentaci, Vaše transakční a projektové dokumentace nebudou mít právní vady. Sníží se riziko neplatných nabývacích a vlastnických titulů. Budete moci využívat naše know-how v oblasti nové legislativy a nových možností s ní souvisejících. podání a žádosti ke správním orgánům. Poradíme vám v nájemních vztazích. Provedeme právní due diligence, zejména prověření nabývacích a vlastnických titulů. Implementujeme do všech procesů změny související s přijetím nové legislativy. Zastoupíme vás ve správních a ostatních řízeních před orgány veřejné moci (soudy, správní orgány). Služby pro realitní a stavební společnosti 11

12 Kontakt Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice květen 2014

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING)

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING) Daňové poradenství SECTORS AND THEMES Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com OUTSOURCING DAŇOVÝCH SLUŽEB ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Credits and authors

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Kupovat či nekupovat?

Kupovat či nekupovat? Kupovat či nekupovat? Případová studie MBO transakce (koupě podniku v době přebytku (levných) peněz) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš, partner 11. května 2016 Obsah 1. Výchozí situace 2. Akcionářská (ne)dohoda

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Roman Ženatý Duben 2009 Asset deal Prodej samostatné nemovitosti Prodej podniku + závazky Daň z příjmů Daň z převodu nemovitostí DPH Odpisová základna =

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Právní Due Diligence. Petr Suchý

Právní Due Diligence. Petr Suchý Právní Due Diligence Petr Suchý Právní due diligence témata Cíle Rozsah Východiska a omezení Specifika oblasti nemovitostí Využití 2 Právní Due Diligence Cíle právního due diligence Shromáždit informace

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Akvizice a akviziční financování

Akvizice a akviziční financování Akvizice a akviziční financování Petr Kříž Head of M&A Czech Republic 17. června 2014 Počet a objem transakcí - svět Strana 2 Zdroje jsou!, říká premiér. Zdroj: Acquisition Daily Strana 3 Počet a objem

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Postakviziční integrace

Postakviziční integrace ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Postakviziční integrace jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Marek Stoklasa Praha, 26.11.2014 Obsah prezentace: 1.

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* *connectedthinking Agenda Základní milníky liberalizace poštovního sektoru v EU Klíčové aspekty dokončení procesu liberalizace v ČR Vymezení klíčových

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Komplexní pohled na úhrady. prosinec 2014 Jan Kvaček

Komplexní pohled na úhrady. prosinec 2014 Jan Kvaček Komplexní pohled na úhrady prosinec 2014 Jan Kvaček Úhrady v širším kontextu Úhrady jsou pro nemocnice klíčové, nejsou ovšem izolovanou problematikou. NÁKLADY PRODUKCE ÚHRADY STRUKTURA VYKAZOVÁNÍ NEODDĚLITELNÉ

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora. 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora. 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Overview Zájmy klienta investora FKI Zájmy financující banky

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Forenzní služby kpmg.cz

Forenzní služby kpmg.cz Forenzní služby kpmg.cz KPMG v České republice Pomáháme vám snižovat škody. Cílem našich forenzních služeb je pomáhat vám při řešení obchodních a finančních záležitostí, jež by mohly vyústit v soudní řízení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část) IPO KROK ZA KROKEM (2. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více