kolství Ze starých èasù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolství Ze starých èasù"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho Obì níku. Dne ní úvodníkové povídání bude mo ná trochu netradièní, ale jak øíká klasik: trocha poezie nikoho nezabije. Dostal se nám v na em enovském muzeu do ruky deník, v jeho úvodu autor pí e: Nemysli si milý ètenáøi, e jsem si tuto knihu z pøebytku penìz koupil, to Bùh uchovej. Hojnost penìz mne k tomu nepohnula, ale dlouhá chvíle v kasárnách nebo ve slu bì. Tato kniha není snad k pouèení, ale má mne pøipomínati na zlé i dobré èasy, které jsem pro íval mezi svými kamarády v Nitøe u leteckého pluku èís. 3 Letka Va íèek Alois. Tehdej í prezident T. G. Masaryk øekl: Potøebujeme zdravých matek, zdravého národa, uvìdomìlých obèanù, kteøí jsou si vìdomi toho, e i ná voják se narodil èlovìkem a jeho povinností jest èlovìkem zùstati, i kdy je vojákem. Délka tehdej í prezenèní slu by byla zákonem stanovena na 14 mìsícù, ale souèasnì obsahoval ustanovení, e tehdej í mu i odvedení v letech , jsou povinni po skonèení prezenèní slu by je tì odslou it deset mìsícù (to je celkem dva roky). Odvedení v letech 1923 a 1924 mìli po prezenèní slu bì odslou it je - tì ètyøi mìsíce (tj. celkem 18 mìsícù). Toto ustanovení platilo i pro osoby odvedené v roce 1926 a pozdìji. Pojïte nyní spolu s námi nakouknout do du í tehdej ích mladíkù vèetnì samotného autora, kteøí zapsali následující ver e do památníku. Vzpomínka. Krásné je na strá i stát, kdy mìsíèek svítí, krásnìj í v ak milovat dìvèe jako kvítí. Na vojnì jsou pìkné èasy, nìco kasárníka nìco basy, ráno do álky trochu kávy a v poledne není mená k raní. Veèer si sednem na kufr svùj, a zpíváme kde domov mùj. Ve vzpomínce na svého pøítele napsal v Nitøe dne 7. února 1926 Josef Kapinus. Na jiné stránce jsou zase napsány tyto pùvabné ver e: Vzpomínky. Kdyby ten slavíèek se svou dru kou pøebýval, on by tak alostnì o lásce nezpíval. Kdyby mé srdéèko s tebou noc probdìlo, v ak by tak bolestnì v tìch òádrech neznìlo. Psáno ve slu bì dne 15. února 1926 Alois Va íèek. Ta první hubièka. Slunko høálo, v e se smálo, mladá jetel vonìla, kdy si chasník èasnì po ránu do poli ved pannu Marjanu. Náhle výskl holku stiskl, a se celá zardìla a kdy políbil ji po prvé vzdychla panna, zrudla do krve. Ta první hubièka cos mnì hochu dal spadla jak s nebièka, jak by ji andìl svál. Po první hubièce zahoøí nachem líc ten kdo ji dostane chtìl by jich na tisíc. Nitra 25. dubna 1926 Va íèek. Po 140 letech dne 1. ledna 2005 byla povinná vojenská slu ba v Èeské republice zru ena. Nemù eme tedy bohu el udìlat anketu mezi souèasnými mladíky tého vìku, kteøí by nám øekli, jak oni tráví chvíle vojenské. Myslíte, e i dne ní mladí mu i by byli schopni podobnì pùvabných ver ù? Ach není tu není co by mne tì ilo, ach není tu není co mne tì í. Co mne tì ívalo v enovì zùstalo ach, není tu není co mne tì í. Pøání. A v ude po kraji roztaje sníh, a kraje ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/ (pokraèování na str. 3)

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Nezvaní návštìvníci. Oslavy svátku práce si nìkolik neznámých výtržníkù vyložilo po svém. Vyvrácené kontejnery, chemické toalety a poškozené dopravní znaèení nejspíš demonstrovalo jejich odvahu a sílu. Záznamy z fotopastí snad mìstské policii pomùžou identifikovat tyto poberty Kradou, co se dá. Nekonèící nájezdy tzv. šro ákù neustále zamìstnávají strážníky pøi jejich stíhání. Na mnoho z nich upozorní obèané, v nìkolika pøípadech však i pøes snahu všech slušných konèí majetek šenovákù ve sbìrnách Zabránili tragédii. Dva pøípady, pøi kterých vèasný zásah strážníkù mìstské policie zabránil neštìstí, se odehrály v tomto mìsíci. Dost možná dlouhodobé zdravotní potíže byly pøíèinou, kdy se dvì ženy dobrovolnì rozhodly ukonèit svùj život. Obì skonèily v péèi lékaøù Elektro láká. Kontejnery na elektro odpad stále lákají spoustu nenechavcù. V oèekávání pokladu, nebo možného zpenìžení odložených spotøebièù se setkáváme s neustálými pokusy o jejich vykradení. Jsou známé i pøípady, kdy ve snaze vytáhnout nìjakou cennost, dochází k zaklínìní tìchto zlodìjíèkù. Odradit se však nenechají a Pøebraly. Vìtší množství vypitého alkoholu nejspíše nesvìdèilo ženám, které si pro únavu a nevolnost ustlaly v pøírodì. U jedné z nich musela dokonce zasahovat záchranka Dveøe odolaly. Poškozením dveøí skonèil pokus neznámých pachatelù, kteøí se chtìli vloupat do šenovského muzea. I pokud by se jim 81. schùze rady mìsta dne schválila Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo k veøejné zakázce Obnova aleje Volenství, uzavøené mezi mìstem Šenov a PARKSERVIS Mareš s.r.o. 82. schùze rady mìsta dne mimo jiné vzala na vìdomí zprávu JSDH, povodòové komise a Krizového štábu mìsta Šenov schválila obchodní podmínky a reklamaèní øád pro odvádìní odpadních vod kanalizací pro veøejnou potøebu U Alejského dvora a ulic pøilehlých schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v rámci výbìrového øízení zhotovitele TDI + BOZP Opatøení ke snížení spotøeby energií v budovì DPS 2 Mìstský úøad informuje Èinnost samosprávy ve zkratce 27. zasedání zastupitelstva mìsta dne rozhodlo zahájit realizaci dílèí èásti stavby Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì v rozsahu finanèních možností mìsta bez ohledu na získání dotace ze S ŽP schválilo smlouvu o dílo s firmou KR Ostrava a.s. na akci Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel, která se umístila jako druhá v poøadí schválilo rozpoètová opatøení è. 17/2014 a 19/ 2014 a vzalo na vìdomí rozpoètová opatøení 15, 16 a 18/ schùze rady mìsta dne mimo jiné schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta schválila rozsah a strukturu èinností vèetnì navýšení souvisejících finanèních prostøedkù obsažených ve zmìnových listech è. 1 až 5 k akci Rekonstrukce Staré školy rozhodla o uzavøení smlouvy na výkon TDI + BOZP investièní akce Dùm s peèovatelskou službou 2 Energeticky úsporná opatøení s vítìzným uchazeèem firmou ÈECH-ENGINEE- Pozvání èin vydaøil, nejspíš by byli zklamáni. Cenné exponáty jsou v souèasnosti bezpeènì uloženy mimo restaurovaný objekt Auto na støeše. Dopravní nehoda, která si vyžádala zásah záchranáøù, se stala na ul. Ostravské. Lehce zranìná žena skonèila se svým vozidlem na støeše mimo vozovku. Pøíèinu nehody šetøí dopravní policie. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Ing. R. Kulhánek vel. MìP RING Ostrava jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro výbìrové øízení Separace bioodpadù ve mìstì Šenov rozhodla o uzavøení smlouvy o dílo k veøejné zakázce malého rozsahu Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, prodloužení kanalizaèních stok B-3 a H-l, DUR, DPS, RPD se spoleèností Sweco Hydroprojekt a.s., Ostrava souhlasila s napojením nemovitostí, které leží mimo území mìsta Šenov, na kanalizaèní sí, kterou vlastní a provozuje mìsto Šenov a nesouhlasila s poskytnutím pøíspìvku na domovní èerpací stanice a bezplatným pøedáním projektové dokumentace tajem. Zveme obèany Šenova na 28. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. Z PROGRAMU: Èinnost finanèního výboru Èinnost kontrolního výboru Zpráva Jednotky sboru dobrovolných hasièù Šenov Zpráva Policie ÈR Zpráva Mìstské policie Šenov Zpráva krizového štábu Zpráva povodòové komise Bližší informace a další projednávané body budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách mìsta Šenov. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014

3 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) ÈERVEN: 12. a Škrbeòská (u obch.), Topolová, V Družstvu, Na Šutrovinì, Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù, Šenovská ÈERVENEC: n e - p ø i s t a v u j í s e SRPEN: 6. a Tìšínská (u koš.), Pod Èechem, Nová, køiž. Škrbeòská x Okružní, køiž. Vráclavská x Na arském Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba: Po, Stø, Pá: hod., So: hod. Platí pro odbìr/uložení odpadù komunálních: objemných z domácností elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek komunálních odpadù od (pokraèování ze str. 1) oživnou a luky v nich, až bude celý svìt ze sna se probouzet, vesele zazvoní ve výši hlas. Malý to skøivánek za zvuku zpìvánek rozsype po kraji rozmilých krás... O, milý zpìváèku pøile ty již! Vyletíš do výše, výšèe a výš, nad mìsto vesnièku vzneseš svou písnièku tisíce srdéèek rozechvìješ O, vyle, zpìváèku, do modrých obláèkù! Budem tvé písnièky zpívati též. Pro ukrácení dlouhé chvíle ve službì na tel. ústø. vel. pluku v nedìli dne 30. kvìtna 1926 Alois Vašíèek. Dnes si už ani neumíme pøedstavit, obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneèištìné od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio / trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì bez Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálním odpadem Ze starých èasù omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. Separovaný, smìsný, a jiný odpad Po snížení poètu odpadových nádob (zelených kontejnerù) je opakovanì svozovou firmou oznamováno, že do stávajících kontejnerù urèených výhradnì na separované složky komunálního odpadu, pøedevším papíru (modré) a plastù (žluté), jsou ukládány odpady, které tam nepatøí, pøedevším smìsný komunální odpad. Uložením smìsného KO do separaèních nádob je jejich obsah znehodnocen. Nejen, že takové poèínání není správné, ale má mj. i jiný dùsledek, a to finanèní, nebo se tím bude snižovat pøíspìvek mìstu EKO KOMU jako odmìny za množství vytøídìného komunálního odpadu. Tento pøíspìvek je v rozpoètu mìsta využíván ke krytí nákladù na separaci KO, snížení inkasa pøíspìvku se musí projevit zvýšeným nárokem na rozpoèet ke krytí nákladù na že byly doby, kdy mladí muži rukovali na dlouhých ètrnáct a v lepším pøípadì na sedm let. Dva roky jsou proti tomu nic a pøesto tklivá touha po domovì a milé dívence zahrála na strunu vojína Vašíèka a na závìr si pøeètìme tyto verše: Proè tolik lkáti? Plakaly olše vlny se smály. Za hory slunce mizelo v dáli, za hory slunce mizelo kdesi. Plakaly olše a plakaly lesy. Tolik tìch vzdechù a tolik té touhy pro jeden slunce paprsek pouhý. Netøeba zoufat, zítra se vrátí. Proè tedy tolik a smutnì tak lkáti? Neplaète, olše a neplaète, lesy! Smutek Váš se mi do duše vìší, touha mi v srdce zabodla nože. Možno se smáti? Ty odpovìz Bože! Zapadlo štìstí. A snad se zas vrátí. Proè tedy tolik a smutnì tak lkáti. 5. èervence 1926 A. Vašíèek Jaká škoda, že nejde pøenést všechna ta krásná køehká slova do pár øádkù našeho povídání, ale snad i tentokráte to pro vás, milí ètenáøi, bylo zajímavé a trocha té poezie z mužných srdcí našich dìdù vás zahøála stejnì jako mne. Letní dny plné bájeèné pohody a lásky vám pøeje Simona Slavíková. tuto službu. Kromì toho je ukládání smìsného i odpadù jiných, než je urèení nádob, v rozporu s obecnì závaznou vyhláškou. Dík patøí všem, kteøí se separování komunálních odpadù aktivnì úèastní. Tìm, kteøí dosud váhají zkuste také pøispìt ke zlepšení životního prostøedí dùsledným tøídìním odpadù šetøíme nejen ŽP, ale také peníze vlastní i obecní. V každém pøípadì sklo, plasty, papír, nápojové kartóny a drobné kovy nedávejte do nádob pro smìsný komunální odpad (to platí napø. i pro textil, trávu, listí, o nebezpeèných složkách kom. odpadu nemluvì) a ve stejné míøe do separaèních nádob nepatøí smìsný komunální odpad. Jen tak pro pøipomenutí odpady ze stavební èinnosti jsou z vyhlášky zcela vylouèeny, likvidaci tìchto odpadù si zajiš uje každý stavebník sám na vlastní náklady. Opravdu les, pøíkopy, bøehy vodních tokù, volné pozemky a jiná veøejná prostranství nejsou místem, kde, jak si nìkteøí myslí, je možné odpady potají dovézt, ponechat nebo jen tak pohodit (v poslední dobì na nìkolika místech napø. nepoužitelné a asi už neprodejné èásti rozebraných automobilù, pytle se stavebním odpadem apod.). Údržba pozemkù Vlastníky a uživatele pozemkù, na které se vztahuje povinnost údržby pozemkù kosením dle obecnì závazné vyhlášky 1/2009, upozoròujeme, že první termín seèe je stanoven ke Stu, ŽP ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014 3

4 ivot ve mìstì ZU Viléma Wünsche v enovì informuje ádáme zájemce o studium multimediální tvorby ve kolním roce 2014/2015, aby pøihlá ky zasílali prostøednictvím ON-LINE pøihlá ky, kterou naleznou na webu koly Uzávìrka pøihlá ek je Pøijímací zkou - Terezie Pastròáková ka probìhne v pátek v hodin. Gratulujeme Terezii Pastròákové, která se umístila na 1. místì v II. kategorii mìstského kola soutì e ve zpìvu anglických písní ENGLISH NIGHTINGALE. Pøejeme mnoho dal ích úspìchù. Dne probìhl v na í kole Koncert nejlep ích ákù. Blahopøejeme v em úèinkujícím k vynikajícím výkonùm a vìøíme, e jejich umìlecký rozvoj bude i nadále slibnì pokraèovat. Dne se konala 1. pøehlídka prací ákù výtvarného oboru se studijním zamìøením na multimediální tvorbu v sále restaurace Hora- Koncert nejlep ích ákù kùvka, která byla velmi kladnì ohodnocena odbornou veøejností. Dìkujeme paní Jiøinì Mrkvové a celému týmu restaurace Horakùvka za profesionální pøístup k zaji tìní této akce. Dne se uskuteènila ji tradièní Výstava nejlep ích prací ákù výtvarného oboru, která se velmi vydaøila a mìla celou øadu pozitivních ohlasù. Výstava je pøístupna veøejnosti do PO-PÁ od do hodin. Vlasta Urbá ková, øeditelka koly Vynikající úspìch mladých rybáøù ze enova Rybáøský krou ek MS ÈRS enov se zúèastnil mìstského kola Zlaté udice a reprezentoval mìsto enov. Závody v lovu ryb se konaly v sobotu 17. kvìtna na rybníku Odona Urbance v enovì a závod v rybolovné technice a provìøení teoretických znalostí probìhly na tréninkovém høi ti v Ostravì-Porubì o den pozdìji. Z pìti míst- Jan Holu a 11 let Vítr Debora Kellovská 11 let Vichøice 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2014 ních skupin se na i zástupci umístili takto: v dorostu si první místo vybojoval Luká Zapletálek, v kategorii dívek se na druhém místì umístila Monika Mikulová a v ácích byl celkovì tøetí Martin Schauer. Na i vítìzové budou reprezentovat enov v krajském kole této soutì e. V em gratulujeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci. Závìrem bych chtìl podìkovat v em zúèastnìným a vedoucím za pomoc pøi organizaci závodù. S pozdravem Petrùv zdar Jarek Køetínský.

5 Na mimoøádné schùzi rady mìsta dne bylo rozhodnuto o bezodkladném zrušení zadávacího øízení u veøejné zakázky Kanalizace Šenov sever rozšíøení kanalizaèní sítì, zhotovitel. Dùvodem tohoto rozhodnutí bylo, že vítìzná firma, se kterou mìla být Život ve mìstì Rozšíøení kanalizace sever odložení zahájení stavby uzavøena smlouva, v poslední den, kdy mohla být smlouva uzavøena, sdìlila, že z kapacitních dùvodù není schopna realizovat zakázku pøi souèasné garanci termínu realizace a nejvýše pøípustné ceny. Samozøejmì byl osloven uchazeè, který se OREL jednota Šenov ve spolupráci s MO KDU ÈSL Vás srdeènì zvou na SETKÁNÍ RODIN které se uskuteèní v nedìli 15. èervna 2014 na høišti SK Lapaèka v Šenovì od 15 hod. Náplò setkání: V 15 hod. zahájení a pak program pro dìti i rodièe. Pro dìti pøipraveny atrakce skákací hrad, trampolína a jiné. Pro všechny pøipraveny sportovní soutìže. Vstupné dobrovolné. Obèerstvení zajištìno. Doporuèujeme i sportovní obleèení. Dìti, nezapomeòte vzít s sebou své rodièe a jejich dobrou náladu. Na Vaši úèast se tìší poøadatelé. umístil jako druhý v poøadí, avšak ani tato firma neposkytla souèinnost k uzavøení smlouvy. Rada mìsta využila ustanovení zákona o veøejných zakázkách, který stanoví, že pokud vybraný uchazeè ani druhý v poøadí neposkytne souèinnost, mùže být výbìrové øízení zrušeno. V souèasné dobì byl požádán S ŽP, aby nám prodloužil lhùtu výstavby do kvìtna Zároveò je pøipravována nová výbìrovka. Vìøím, že firmy, které se do nové soutìže pøihlásí, budou mít o zakázku skuteèný zájem, a cena, se kterou pùjdou do soutìže, bude cena reálná. Pøedpoklad zahájení stavby se tak posouvá zøejmì na záøí letošního roku, a to v závislosti na ukonèení nového výbìrového øízení. Nelze pøedvídat, jakých obstrukcí ze strany uchazeèù se doèkáme tentokrát. Ing. Jan Blažek, místostarosta RADOVÁNKY Konec školního roku se blíží a s ním výlety, vysvìdèení a samozøejmì i tradièní radovánky. Letos se uskuteèní v sobotu 21. èervna ve 14 hodin. Kromì hlavního programu ve kterém vystoupí žáci šenovské školy a školky, chystá svou èást radovánek i SRPDŠ. Pro dìti budou pøipraveny nìkteré atrakce, jako napøíklad skákací hrady, trampolína a projížïky na koni. Mùžete se rovnìž tìšit na vystoupení kynologù a šenovských mažoretek Bìhem hlavního programu radovánek budou pro vás pøipraveny tradièní soutìže a chybìt nebude ani obèerstvení a toèená zmrzlina. Po hlavní èásti bude následovat volná zábava s diskotékou. Srdeènì zveme obèany mìsta, rodièe, prarodièe a pøíznivce školy na tuto akci.vìøíme, že se dobøe pobavíte a zavzpomínáte na školní léta. Sportovní Klub Lapaèka obèanské sdružení zve od 9.00 hod. širokou veøejnost na 7. roèník Bextra Cupu v malé kopané Informace pro zájemce ze strany družstev: Skupiny: 1) staré gardy nad 35 let; 2) mladí (nehrající soutìže) Pøíjem pøihlášek: do Velikost družstva: 5+1 Zápis v den konání: hod. Startovné: 300 Kè/družstvo Kontakt a informace: p. Buzek Rostislav, tel: , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014 5

6 Život ve mìstì / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Knihovna zmìna provozu a úøedních hodin v prostorách MìÚ Šenov v prvním patøe (v prostorách bývalé podatelny). Otevírací hodiny pro veøejnost: Pondìlí: hod., hod.; Støeda: hod., hod.; Ètvrtek: hod.; Sobota: hod. Bližší informace vám podají pracovnice knihovny na tel. è nebo osobnì. Sobota roèník ŠENOV LAPAÈKA PRAŠIVÁ k pramenu Luciny. Doporuèené trasy uvedeny v kvìtnovém Obìžníku. Vedoucí akce Vilém Janèar, tel.: Sobota od hod. vás zve Hospoda Horizont na Vítání léta. Šenovský špièkový underground punk, rock a folk zahrají kapely: Splaš Mùru, TGM a Mandle se skoøicí. Také program i pro dìti. Rozšíøená nabídka piva z nìkolika pivovarù a grilované dobroty. Akce v plánu open air, pøi špatném poèasí se pøesune do sálù. V mìsíci èervnu 2014 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané JARMILA BARTKOVÁ PAVLA BEDNÁØOVÁ JANA BRHÁÈKOVÁ LUBOMÍR ÈÍŽ PAVLA ILKOVÁ MILUŠE OLVARÈNÁ JIØÍ HAVAJ ANNA KLIMSZOVÁ JIØÍ KOMENDA JINDØICH KØÍŽ OLGA KUDRNOVÁ ANTONÍN LIPINA IRENA LORENSOVÁ JANA MICHALÍKOVÁ VLADIMÍR NÌMEC ALENA PAÏOURKOVÁ LUDMILA PAVELKOVÁ ALICE PAVLASOVÁ JARMILA POPKOVÁ JAN PORUBA YVONA ROBENKOVÁ MILAN RYŠKA KVÌTOSLAVA SMÉKALOVÁ JIØÍ SUMARA MARIE SZROMKOVÁ TATIANA ŠÈIŠ¼AKOVÁ JOZE ŠTE ÈÁK O¼GA ŠTE EKOVÁ MARIE TKAÈÍKOVÁ IRENA TLOLKOVÁ ANNA TVARDKOVÁ JANA VALOVIÈOVÁ JAROSLAV VARNUŠKA LADISLAV VAŠEK Výroèí DIAMANTOVÉ SVATBY slaví manželé Vìra a Ladislav Ponèovi Anna a Ján Vrabe¾ovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) VÁCLAVOVICE 25. a Akce k 70. výroèí fotbalu ve Václavovicích: dorost Václavovice D. Datynì; stará garda Václavovice Šenov HAVÍØOV hod. Havíøov v kvìtech kvìtinový prùvod mìstem. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Anna Lazarová, Sofie Machálková K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Ludmila Pospíšilová, Milan Vicenec, Bøetislav Macura, Štefan Janitor Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / SO Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm a známým, kteøí se rozlouèili s panem Bøetislavem Macurou Zároveò dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina 21. èervna uplyne rok od úmrtí našeho syna a bratra, pana Miroslava Lipiny Vzpomínají a nikdy nezapomenou rodièe a bratr s rodinou 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014

7 ivot ve mìstì / MìÚ informuje Máte zájem o pejska? Ní e uvedení psi byli odchyceni v enovì. Mù ete si je prohlédnout v útulku u p. Ondraèky v Sedli tích tel.: a pokud se rozhodnete pejska si osvojit, budete osvobozeni od poplatkù. Køí enec fena bílá + sv. fleky Køí enec jezevèíka Border teriér Staford írský teriér Èerný labrador ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2014 7

8 MìÚ informuje / Život ve mìstì Kanalizace Šenov Jih opravy cest Z dùvodù èastých dotazù na opravy povrchù po výstavbì kanalizace pøipojujeme harmonogram oprav cest, dodaný realizaèní firmou EVT Stavby s.r.o. Vlivem poèasí nebo nepøedvídatelnými okolnostmi mùže dojít k posunutí nìkterých termínù. Vìøím, že ještì nìkolik týdnù budete tolerantní a ohleduplní ke kvalitì cest a potížím, které tato stavba s sebou pøinesla. Žádáme øidièe, aby rychlost jízdy pøizpùsobili zvýšené prašnosti komunikací. Nadále pokraèuje projektová pøíprava dokumentací pro vlastní pøípojky k domùm. Poslední projekty obdržíte v prùbìhu srpna Pravdìpodobnì dojde k posunutí termínu ukonèení stavby. Zatím je vše ve stádiu projednávání se Státním fondem životního prostøedí. O dalším postupu budete informováni prostøednictvím obìžníku nebo na stránkách mìsta. Ing. Antonín Ševèík, starosta mìsta KANALIZACE ŠENOV OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ HMG provádìní oprav podle jednotlivých stok Dotèené ulice Termín opravy Stoka U V Úvozu až k èerpací stanici U Trati Stoka S Sousedská, Pøíèná, Hranièní, Nad Potokem Stoka, 1 a všechny ŠH Ke Stovkám, Venkovská, U høištì, Nad kurty, Oøechová, Rovná, Zelená, Klidná Stoka B Bøezùvka, Dìlená, Uzavøená, Vìtrná Stoka V, V2 Závodní, U nádraží Stoka O Šajarská, Okrajová. Zahradní Stoka OK Okružní, Na Šimšce Stoka Ø K Šajaru, Svìtlá, U Lapaèky, Nad Lapaèkou, K pískovinì, Øadová Tento harmonogram je orientaèní a mùže být mìnìn v pøípadì špatných klimatických podmínek èi jiných pøekážek v práci Šenovský volejbal žaèky, kadetky Ve školním roce 2013/ 2014 se dìvèata šenovského volejbalového oddílu zúèastnila dvou celoroèních soutìží. V kategorii žaèek (M. Zamazalová, M. Boturová, L. Michálková, L. Najvárková, M. Jarošová, D. Vodová) vybojovaly druhé místo, kdy je od zlatých medailí dìlil jeden bod za vítìzným týmem Ostravy. Letos poprvé se zkušenìjší volejbalistky (M. Záškolná, M. Sulková, K. Špánková, T. Jošková, S. Bojtošová, D. Uherková) zúèastnily krajské soutìže kadetek a vstupovaly do ní s pøirozeným respektem. Navzdory obavám se holkám docela daøilo a skonèily na pátém místì se stejným poètem bodù, jako ètvrtý tým soutìže a o umístìní nakonec rozhodl poèet vítìzných setù. Zásluhu na tom, že dìvèata dùstojnì reprezentovala Šenov, mìlo uspoøádání letního soustøedìní v Odrách, kde se k trenérské dvojici Aleš Záškolný a David Valový pøidal taky Dominik Voda a pøispìl tak k výkonnostnímu hráèek. zlepšení Pøejeme mnoho úspìchù i v pøíští sezónì. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014

9 MìÚ informuje / Život ve mìstì Mateøská škola Šenov aktivity pro dìti Dìti z MŠ Lipová si v druhém pololetí užívali opìt spoustu akcí. Napøíklad v mìsíci dubnu dìti vidìly práci hasièù a záchranáøù na 112, úèastnily se besídky s naší mìstskou policií i s hasièi. Krásnou akci pak zažily ve spolupráci se základní školou, kde vznikl skvìlý projekt ke Dni Zemì. V kvìtnu pak probìhla vydaøená akce v restauraci Horakùvka ke Dni maminek s výrobou sklenìných šperkù. Ještì nás èeká výlet na Bílou a louèení s pøedškoláky. Touto cestou bych ráda podìkovala za skvìlou spolupráci všem lidem ze Základní školy Šenov, kteøí se podíleli na pøípravì veškerých akcí pro naše dìti, našim policistùm, hasièùm a také týmu Horakùvky, který pro dìti s velkou ochotou pøipravuje své prostory k rùzným akcím. V neposlední øadì také dìkuji rodièùm z obou mateøských škol za spolupráci. Pøeji všem pohodové léto a v záøí se budu na všechny zase tìšit. Michaela Michálková, øeditelka MŠ Volby do Evropského parlamentu konané na území Èeské republiky ve dnech 23. a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY Kraj: Moravskoslezský kraj Okres: Ostrava-mìsto Obec: Šenov Okrsky Volièi Vydané Volební Odevzdané Platné celkem zpr. v % v seznamu obálky úèast v % obálky hlasy , , VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY OBEC ŠENOV Strana Platné hlasy Èíslo název celkem v % 1 SNK Evropští demokraté 1 0,10 2 Koalice SP a NO! 3 0,31 3 Klub angažovaných nestraníkù 2 0,21 4 NE Bruselu-Národní demokracie 3 0,31 5 Køes. demokr. unie-ès. str. lid ,77 6 Str. zdr. rozumu-nechceme EURO 7 0,73 7 Koalice TOP 09 a STAN 71 7,46 8 Liberálnì ekologická strana 2 0,21 9 LEV 21-Národní socialisté 2 0,21 10 Komunistická str. Èech a Moravy ,77 11 evropani.cz0 0,00 12 REPUBL. STR. ÈECH, MORAVY A SLEZ. 0 0,00 13 air play - HNPD 1 0,10 14 Èeská str. sociálnì demokrat ,97 16 ANO ,24 17 Strana rovných pøíležitostí 3 0,31 18 Moravané 4 0,42 19 Èeská strana regionù 0 0,00 20 Obèanská demokratická strana ,51 Další informace na Strana Platné hlasy Èíslo název celkem v % 21 VIZE ,21 22 Úsvit pøímé demokr. T. Okamury 34 3,57 23 Strana zelených 21 2,20 24 Strana svobodných obèanù 41 4,31 25 Romská demokratická strana 0 0,00 26 Komunistická str. Èeskosloven. 2 0,21 27 Volte Pr. Blok 3 0,31 28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00 29 Koalice DSSS a SPE 4 0,42 30 HNUTÍ SOCIÁLNÌ SLABÝCH 3 0,31 31 Republika 1 0,10 32 Èeská pirátská strana 38 3,99 33 Èeská Suverenita 1 0,10 34 Koruna Èeská (monarch. strana) 0 0,00 35 Aktiv nezávislých obèanù 2 0,21 36 Èeská strana národnì sociální 0 0,00 37 Obèanská konzervativní strana 0 0,00 38 Vìci veøejné 3 0,31 39 OBÈANÉ ,00 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014 9

10 ivot ve mìstì Atletické závody ákù regionu Slezská brána V pátek 23. kvìtna 2014 se na stadionu ve Vratimovì uskuteènily atletické závody regionu Slezská brána. áci v ech kol regionu soutì ili v tradièních disciplínách sprintu, vytrvalostním bìhu, skoku dalekém, hodu míèkem a tafetách. Pøesto e bylo velmi horko a dusno, vidìli jsme velmi kvalitní výkony, které svìdèily o tom, e dìti u nás jsou velmi dobøe pøipravovány. Na i enovskou kolu reprezentovalo 38 ákù, kteøí se ve svých disciplínách umístili5 5x na prvním místì, 11x na druhém místì a 4x na tøetím místì. Pohár za celkové vítìzství obdr ela domácí kola Vratimov Datyòská, ale nutno dodat, Vítìzná tafeta e na e kola závodila bez 8. tøíd, které v tuto dobu byly na cykloturistickém kurzu. Nejlep í áci na í koly byli: Adéla Drgová sprint na 60 m; Denis Kozel sprint 60 m; Kristýna tvrtòová bìh 800 m; Lubo Kul- hánek hod míèkem; Tvrdek, Toral, Murga, Willdmann tafeta 4 x 400 m. Vítìzùm blahopøejeme a vìøíme, e v pøí - tím roce dosáhneme je tì lep ích výsledkù a dìti budou mít i nadále zájem o atletiku a sport vùbec. Mgr. Milu e Valová Denis Kozel Adéla Drgová 10 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2014

11 ivot ve mìstì Køí em krá em Slezskou bránou Dne 7. kvìtna 2014 v sále kina v Paskovì probìhl ji 5. roèník soutì e ve znalostech obcí regionu Slezská brána. Soutì e se úèastnily v echny koly zdej ího regionu, které reprezentovala tøíèlenná soutì ní dru stva. áci soutì ili ve znalostech nejen svého bydli tì, ale i v ech obcí a mìst regionu a prokázali výborné znalosti. Poznávali místa dle videodokumentù, obrázkù a popisu. V jejich sna ení je podporovaly týmy kol, senioøi a samozøejmì zástupci mìst a obcí. Celá soutì byla natáèena regionální televizí a uvádìna profesionálním moderátorem. Na i kolu a obec zastupovali áci 9.C Kristýna Domiterová, Melanie Mrlinová a Luká Hudec s tøídní uèitelkou a seniorskou poradkyní p. Irenou Dìdicovou. Zvítìzil domácí tým z Paskova, ale úspì ní byli v ichni, proto e v ichni prokázali výborné znalosti. Odmìnou pro v echny soutì ící a výherce divácké soutì e bude jednodenní výlet po regionu Slezská brána, který se uskuteèní v èervnu. Mgr. Milu e Valová Výlet pro nejlep í áky Ji se stalo na na í kole tradicí, e áci, kteøí zvítìzili ve kolních soutì ích nebo úspì nì reprezentovali kolu ve vy ích soutì ích, se zúèastní jednodenního výletu. Letos to bylo do mìsta støíbra Kutné Hory. Cesta vlakem ubìhla rychle, proto e vìt ina z Informace ze Základní koly enov nás dospávala brzké ranní vstávání. Ve mìstì jsme se pì ky pro li kolem Vla ského dvora a kostela Sv. Jakuba do Hrádku, kde v prùbìhu dvouapùlhodinové prohlídky s prùvodcem jsme nav tívili Èeské muzeum støíbra a støedovìký støíbrný dùl. Zvlá tì atraktivní byla náv tìva støedovìkého dolu, kterým jsme procházeli pøíslu nì vybavení lampou, helmou a plá tìm (perkytlí). Dozvìdìli jsme se v e nejen o tì bì, ale také o zpracování støíbrné rudy a ra bì mincí. Po naèerpání sil jsme se pro li kolem Jezuitské koleje a k pozdnì gotickému chrámu Svaté Barbory, památce UNESCO, kde byla prohlídka. Pøekrásné byly výhledy z terasy nad kaplí Bo ího tìla na celé mìsto a øíèku Vrchlici. V pì í zónì jsme mìli volno na obèerstvení, doplnìní zásob na zpáteèní cestu a nákup suvenýrù. Pak u následoval jen odchod na nádra í a cesta domù vlakem. koda, e u jsme devá áci a tento výlet jsme mìli naposled, ale radíme v em, uète se a pøihlaste se na soutì e, proto e pøí tí rok se zase pojede na nìjaké krásné místo. Podìkování rovnì patøí SRPD, které dìtem pøispìlo na zájezd více jak polovinou a uèitelùm, kteøí jim zájezd zorganizovali. Krista, Nela z 9.C SRNÈÍ HODY myslivecká chata Václavovice, Ve Forotì 464 Zaèátek ve 14 hodin vstupné 30 Kè hudba Golasovský myslivecká kuchynì pøírodní biftek ze zvìøiny, bram., obl. srnèí na smetanì, knedlík divoèák, knedlík, zelí myslivecký gulá domácí klobásy, chléb hra o srnce støelnice, ipky kolo tìstí, ku elky hop-trop laserová støelnice dìtský koutek ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/

12 Èerven mìsíc myslivosti V letošním roce je tomu už 55 let, kdy byl mìsíc èerven vyhlášen mìsícem myslivosti a ochrany pøírody. Není náhodou, že byl zvolen právì mìsíc èerven. Vždy pøedevším v tomto období, na pøelomu jara a léta, dochází v pøírodì ke zrodu nového života. Rodí se mláïata nejrùznìjších druhù zvìøe, a to jak zvìøe srstnaté, tak pernaté. A tato mláïata potøebují právì v této dobì nejvìtší péèi a ochranu. Proto je úkolem jak myslivcù, tak ochráncù pøírody dbát, aby zvìø byla co nejménì rušena. Narušitelù klidu a poøádku v honitbì je mnoho. Staèí se kdykoliv projít Pežgovským lesem a urèitì se s nimi setkáte. Neukáznìní majitelé psù a koèek, kteøí je nechávají volnì pobíhat v honitbì, motorkáøi, cyklisté, hráèi paintballu nebo i sbìraèi lesních plodù a turisté, kteøí po sobì zanechávají nepoøádek. Zvláštní kapitolu tvoøí èerné skládky. Nevratnou škodu mohou zpùsobit neinformovaní zachránci mladých srnèat èi zajíèkù, na které náhodou v lese narazí, mylnì se domnívají, že je matka opustila a odnesou je tøeba domù. Nìkteøí delikventi si ani neuvìdomují, že se dopouštìjí porušení platných zákonù, za které mohou být postihováni. Apelujeme proto na všechny, aby se pøi pobytu v lese a v honitbách vùbec chovali ukáznìnì, a to nejen v èervnu, ale po celý rok. Je to v zájmu pøírody, v zájmu nás všech i v zájmu budoucích generací. A všem opravdovým pøátelùm naší flory i fauny pøejeme mnoho krásných zážitkù pøi pobytu v pøírodì. Výbor Mysliveckého sdružení Šenov, z.s. Život ve mìstì Myslivecké sdružení Šenov, z.s. Vandalství Pøed èasem se èlenové Mysliveckého sdružení Šenov, z.s. rozhodli vybudovat u své nové myslivecké chaty èistièku odpadních vod a pøispìt jak ke zlepšení životního prostøedí, tak k racionalizaci provozu chaty. Projektantem byla vybrána fa OLBEST s.r.o. a èistièka typu PRZ 10, standart, která byla následnì zabudována a je provozována. Spolek obtížnì zajiš oval finanèní prostøedky, které získali tím, že èlenové si deputát ve formì zvìøiny museli zaplatit. Pomohli i sponzoøi a tak investice v hodnotì mnoha desetitisíc korun, nemluvì o hodinách odpracovaných èleny, mohla zaèít sloužit. Jenže bohužel. Objevil se zatím nezjištìný škùdce, který nedovoleným vniknutím na oplocený soukromý pozemek a opakovaným ucpáním výústního objektu vyøadil èistièku z provozu a zpùsobil tak mysliveckému spolku majetkovou újmu a komplikace s odstraòováním následkù tohoto vandalského èinu. S ohledem na škodu, která mùže dále vzniknout, byla volána k tìmto pøípadùm Policie Èeské republiky. Nevíme, co je to za èlovìka, který je schopen nìco podobného provést. Možná, že je to duševnì nemocný èlovìk, ale nejspíše zvrhlé, zakomplexované individum, jemuž dìlá dobøe škodit druhým, v tomto pøípadì nejen myslivcùm, ale i pøírodì. V každém pøípadì za toto protiprávní jednání se delikvent vystavuje nebezpeèí postihu podle zákona. Možná, že úèinnìjší je pøátelská domluva. inanèní škoda je prozatím malá, ale pracovní nasazení a množství èasu pøi odstraòování škody velké. Snad si to dotyèná osoba nebo osoby uvìdomí a nìco podobného se nebude opakovat. Výbor Mysliveckého sdružení Šenov,z.s. ELEKTRO UNIVEX (BÝVALÝ DÙM PIONÝRÙ) AKÈNÍ NABÍDKA LED RE LEKTORY S ÈIDLEM, W OD 396 Kè. Napøíklad 10 W LED nahradí 80 W klasickou žárovku a ušetøí 80 % energie. Èervnové soboty po pøedložení tohoto inzerátu 10% sleva na tyto výrobky. Akce platí do vyprodání zásob. UNIVEX, Na Sedlácích 377 Tel.: , mobil: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2014

13 I N Z E R C E l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte. Tel./SMS: l Prodám RD s garáží v Domaslavicích. Tel.: l Prodám rekreaèní chalupu na Oravì. Informace na tel.: Dennì po 18 hod. l Pøenechám nájemní, novì zaøízený pøízemní byt za odstupné 60 tis. Kè. Byt se nachází na ulici Václavovická 1072, Šenov. Tel.: Inzerce irma HATOM ze Šenova nabízí své služby Sekání trávy cena za jednu zahradu cca 500, Kè, instalatérské, zednické, elektroinstalaèní, malíøské výmìna baterií, záchodù, bojlerù, van, umyvadel, dveøí, zárubní, montáž kuchyòské linky, nábytku, pokládku plovoucích podlah, PVC, kobercù, položení obkladù a dlažby, dovoz a odvoz materiálu Halada Tomáš Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil X TRA HAIR STUDIO VERONIQUE Dámské pánské dìtské kadeønictví Nabízíme vlasové poradenství zdarma. Každý mìsíc akce a slevy pro své klienty, malé obèerstvení zdarma. Navrhneme vám zmìnu image. U nás neèekáte, pøijímáme IHNED. Novinka pøijedeme i k vám. Tìší se na vás Veronika Nováková váš vlasový poradce. Nacházíme se pod šenovskými mlýny Šenovská dopravní spoleènost naproti ÈSAD. Objednávky pøijímáme kdykoliv na tel.: KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Veškeré kominické práce, frézování, vložkování. Nízké ceny. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

14 ivot ve mìstì Skauti a skautky enov informují Ivanèena v oble ení skautù Kdy duben pøichází, znamená to ve skautském svìtì hlavnì Ivanèenu. Ka doroènì se k mohyle, zalo ené na poèest skautù popravených ve druhé svìtové válce, scházejí skauti z celé republiky. Pøidali jsme se také my, junáci ze skautského støediska enov. V sobotu 26. dubna jsme se vydali vstøíc beskydské náruèi, abychom klièkovali mezi kapkami de tì, ztráceli a zase se nacházeli v mlze, vrá eli do stromù, do turistických rozcestníkù a do sebe navzájem a koneènì abychom zase po roce spatøili Ivanèenu, pøilo ili svùj kamínek na rok od roka rostoucí mohylu a vzdali hold popraveným ve válce. Nahoøe na Ivanèenì bylo bláto, chlad a málo místa. Èlenové senior klubu pro ili spoleènì 22. kvìtna 2014 krásný, sluneèný den. V echno volné prostranství bylo toti obsazeno postávajícími skauty v krojích a s klobouky na hlavách. Úderem dvanácté zapoèal slavnostní nástup a zanedlouho se ji nad pièatými smrky nesla vzhùru junácká hymna. Poslechli jsme si zápis ze staré kroniky Tøicátého oddílu, který polo il základní kámen Ivanèeny. Dokonce jsme mìli pøíle itost se setkat s jedním èlenem pùvodní Tøicítky. V echny tyto skuteènosti zpùsobily pocit, jako by kolem nás právì pro la celá ivá historie. Celý ceremoniál uzavírala èeskoslovenská hymna. V roce 2016 probìhne celková rekonstrukce mohyly Ivanèena. Vlivem eroze a sesuvù se toti postupnì rozpadá, a proto byla zahájena sbírka na její opravu. Nebude to ov em první rekonstrukce, v prosinci 1994 byly postaveny nové základy a mohyla se pøesunula o nìkolik metrù ní e. Za skautské støedisko enov Jana Ky ková (N o-èi) Skautský víkend v enovì Po sobotním tradièním putování na Ivanèenu ke skautské mohyle pokraèoval skautský program v nedìli 27. dubna. Kostel Prozøetelnosti Bo í byl v nedìli dopoledne zaplnìn nejen farníky, ale také desítkami skautù v krojích. Slavila se skautská m e u pøíle itosti svátku svatého Jiøí. Hned poté èekalo na mlad í èleny støediskové kolo Závodu vlèat a svìtlu ek. V parku byli na nejrùznìj ích stanovi tích rozmístìni star í skauti a vedoucí. Dru inky vlèat a svìtlu ek získávaly body za správné o etøení zranìní, znalosti dopravních znaèek, logické hádanky, skautské Z èinnosti Senior klubu enov Nav tívili jsme Fren tát pod Radho tìm, kde byla zaji tìna exkurze v Likérce Fleret. Prohlédli jsme výrobnu spojenou s degustací vyrábìných likérù a mìli mo nost zakoupit jejich výrobky za pøijatelnou cenu. Po dobrém obìdì ve Vsetínì si mohli úèastníci prohlédnout mìsto nebo nav tívit nìkterý z obchodù dle svého zájmu. V urèenou dobu jsme odjeli do Horního Lideèe, kde vìdomosti i fyzickou zdatnost. Na vítìze dru inu abièky (Elmano) v dívèí kategorii a dru inu Agenti (1. oddíl) v chlapecké kategorii èekal obøí ovocný zmrzlinový pohár. Gratulujeme! Mimochodem, abièky vybojovaly v okresním kole závodu 8. kvìtna ve Frýdku-Místku tøetí místo a postupují do krajského kola, stejnì jako Li ky ze 4. oddílu, které okresní kolo dokonce vyhrály. Gratulujeme podruhé! Za skautské støedisko enov Marie Tomisová (Májinka) jsme si prohlédli Èesko-slovenský mechanický Betlém. Vidìli jsme døevoøezby Zlínského a Trenèínského kraje. Tato prohlídka byla doprovázena snímkem Betlémský pøíbìh. Pøítomný prùvodce nám ke v emu podal vysvìtlení. Na e putování jsme zakonèili v restauraci v Lideèku, kde jsme doplnili tekutiny a chvilku si odpoèinuli. V em pøítomným viz. foto, se výlet líbil, zapomnìli na v ední starosti a setkali se se svými známými. Emilie Daxnerová Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 14 ENOVSKÝ 6/2014

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Jaro bylo oficiálnì zahájeno a nám, lidem, nezbývá, ne doufat, e bude opravdu jarem, jaké má být, a e si nevezme pøíklad

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Pøíroda obléká podzimní aty a co si budeme nalhávat, pro mnohé z nás je to po úmorném tropickém létu pøíjemná

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství Sport ivot ve mìstì Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova V na ich klimatických podmínkách nastal èas jednoho z nejkrásnìj ích období roku, jakou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Ka dý mìsíc má svùj pùvab a duben je v eobecnì znám jako apríl a také se v jeho poslední den pálí èarodìjnice.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více