Doporuèení. pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporuèení. pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu"

Transkript

1 Doporuèení pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu

2 Kapesní verze Doporuèení pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu OBSAH 1 Úvod 2 Indikace trvalé kardiostimulace (TKS) při získané atrioventrikulární (AV) blokádě u dospělých 3 TKS u AV-blokády spojené s akutním infarktem myokardu 4 Indikace TKS při bifascikulární a trifascikulární blokádě 5 TKS při dysfunkci sinusového uzlu 6 Indikace TKS při hypersenzitivitě karotického sinu a neurokardiálních synkopách 7 Indikace TKS u syndromu spánkové apnoe 8 Indikace TKS u dětí 9 Indikace TKS při absenci symptomatické bradykardie 10 Srdeční resynchronizační léčba 11 Indikace TKS v souvislosti s kardiochirurgickými výkony 12 Indikace k implantaci ICD 13 Výběr vhodného stimulačního režimu 14 Závěr Plné znění doporučených postupů: Cor Vasa 2005; 47 (9,Suppl):

3 1. Úvod Indikační kritéria implantací KS a ICD vycházejí z platných doporučení Heart Rhythm, American Heart Association, American College of Cardiology, Canadian Working Group on Cardiac Pacing, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz und Kreislaufforschung, Arbeitsgruppe Rhythmologie der Oesterreichischen Kardiologischen Gesellschaft, Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der Schweitzerischen Gesellschaft für Kardiologie, která jsou doplněna o aktuální poznatky vyplývající z výsledků a analýz nově publikovaných studií. Neméně důležitou součástí inovovaných Doporučení je aplikace prvků technologického vývoje v oblasti kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčby. Přehled indikací představuje souhrn diagnóz a stavů, u kterých je indikace trvalé kardiostimulace (TKS), ICD, resp. SRL jednoznačně indikována. Algoritmus indikace k trvalé kardiostimulaci je postaven na 3 rovnocenných momentech: 1. splnění indikačního kritéria podle diagnózy 2. výběr vhodného stimulačního režimu 3. klinický stav pacienta (přítomnost prognózu limitujících onemocnění, mobilita, psychický stav a další) Vlastní indikace je pak výsledkem komplexního posouzení výše uvedených faktorů s přihlédnutím k ovlivnění kvality života a snížení rizika možných komplikací. Věk pacienta není limitujícím faktorem výběru typu stimulačního režimu. 4

4 2. Indikace TKS pøi získané AV blokádì u dospìlých 2.1. Kompletní AV-blokáda, trvalá či intermitentní, bez rozdílu v anatomické lokalizaci, spojená alespoň s jednou z následujících komplikací: 1. symptomatická bradykardie 2. městnavá slabost srdeční 3. ektopické rytmy vyžadující terapii, která vede ke snížení automacity náhradního centra se vznikem následující symptomatické bradykardie 4. záchyt asystolie > 3 s nebo záchyt poklesu srdeční frekvence pod 40/min, a to i u dosud zcela asymptomatického nemocného 5. neuromuskulární onemocnění spojená s AV-blokádou (např. muskulární dystrofie, Kearnsův-Sayreův syndrom, Erbova dystrofie, peroneální muskulární atrofie) 6. stavy po ablaci AV-junkce AV-blokáda II. stupně, trvalá či intermitentní, nemající omezení v lokalizaci nebo typu blokády, spojená se symptomatickou bradykardií 2.3. Fibrilace síní, flutter síní, eventuálně méně frekventní případy supraventrikulární tachykardie (SVT) spojené s pokročilou či kompletní AV-blokádou, bradykardií a stavy popsanými v podkapitole 2.1. Bradykardie nesmí být vyvolána digitalisem nebo jinými léky ovlivňujícími AV-vedení, pokud tato terapie není nezbytná. 5

5 2.4. Asymptomatická AV-blokáda II. stupně II. typu (Mobitz), trvalá či intermitentní Asymptomatická AV-blokáda II. stupně I. typu (Wenckebach) na úrovni intra- či infrahisální, prokázaná elektrofyziologicky Symptomatická trvalá AV-blokáda I. stupně spojená s bradykardií nebo bifascikulární či trifascikulární blokádou s nutností vyloučení vlivu medikace ovlivňující AV-vedení, pokud tato terapie není nezbytná Symptomatická AV-blokáda I. stupně spojená se symptomy pseudopacemakerového syndromu, které prokazatelně mizí při zavedení dočasné AV-sekvenční stimulace AV-blokáda I. stupně u nemocných s těžkou dysfunkcí levé komory (EF < 0,35), projevy srdečního selhání (NYHA III IV), kteří jsou indikováni k provedení AV-sekvenční, resp. biventrikulární stimulace z hemodynamických důvodů (viz 8.2.). 3. Trvalá kardiostimulace u AV blokády spojené s akutním infarktem myokardu Kritéria indikace TKS nejsou u pacientů s AIM a AV-blokádou nutně závislá na přítomnosti symptomatologie. 6

6 3.1. Trvalá AV-blokáda II. stupně nebo kompletní AV-blokáda po infarktu myokardu spojená s blokádou na úrovni Hisova-Purkyňova systému, přetrvávající déle než 10 dnů po vzniku AIM Přechodná AV-blokáda vyššího stupně spojená s blokádou levého raménka Tawarova nebo bifascikulární blokádou Trvalá izolovaná AV-blokáda vyššího stupně trvající déle než 10 dnů po vzniku AIM. 4. Indikace TKS pøi bifascikulární a trifascikulární blokádì 4.1. Bifascikulární, resp. trifascikulární blokáda s přechodnou kompletní AV-blokádou spojenou se symptomatickou bradykardií Bifascikulární, resp. trifascikulární blokáda s přechodnou AV-blokádou II. stupně II. typu (Mobitz) bez nutnosti přítomnosti symptomů doprovázejících srdeční blokádu Bifascikulární, resp. trifascikulární blokáda se synkopou i při vyloučení AV-blokády a jiných stavů, zejména komorové tachykardie, jako možné příčiny. 7

7 4.4. Bifascikulární, resp. trifascikulární blokáda spojená s nálezem signifikantně prodlouženého HV-intervalu (> 90 ms) při elektrofyziologickém vyšetření u asymptomatických pacientů Bifascikulární, resp. trifascikulární blokáda se stimulací indukovanou infrahisální či intrahisální blokádou během elektrofyziologického vyšetření. 5. TKS pøi dysfunkci sinusového uzlu 5.1. Dysfunkce sinusového uzlu s dokumentovanou symptomatickou bradykardií. U některých pacientů je tento stav důsledkem dlouhodobé nezbytné medikamentózní terapie bez možnosti změnit dávkování či použít alternativní terapii Dysfunkce sinusového uzlu, vyskytující se spontánně nebo jako důsledek nezbytné medikamentózní terapie, se srdeční frekvencí nižší než 40/min, u níž není jasně dokumentován vztah mezi symptomatologií a přítomností bradykardie Symptomatická chronotropní inkompetence. 8

8 6. Indikace TKS pøi hypersenzitivitì karotického sinu a neurokardiálních synkopách 6.1. Opakovaná synkopa bez zřejmé provokující události s hypersenzitivní kardioinhibiční odpovědí, reprodukovatelná testem na nakloněné rovině (HUTT) refrakterní na farmakoterapii Opakovaná reprodukovatelná synkopa indukovaná masáží karotického sinu, při níž vyvolá minimální tlak na karotický sinus asystolii > 3 s nebo významný pokles srdeční frekvence doprovázený symptomatologií s vyloučením vlivu medikace, která působí depresivně na sinoatriální či AV-vedení Opakovaná reprodukovatelná synkopa se smíšeným typem odpovědi při HUTT (pozitivní kardioinhibiční i vazodepresorická složka) Kardioinhibiční odpověď na masáž karotického sinu při absenci symptomu u nemocného s jinak neobjasněnou synkopou. 7. Indikace TKS u sydromu spánkové apnoe Dokumentovaná bradykardie nebo paroxyzmální supraventrikulární tachykardie spojená s apnoickými pauzami nebo hypopnoe, centrálního či obstrukčního původu, které nejsou ovlivnitelné jinými léčebnými postupy. 9

9 8. Indikace TKS u dìtí 8.1. Dysfunkce sinusového uzlu se symptomatickou bradykardií včetně stavu, při němž je bradykardie důsledkem nezbytné antiarytmické terapie Asymptomatická sinusová bradykardie u dítěte s komplexní vrozenou srdeční vadou s klidovou srdeční frekvencí méně než 35/min nebo pauzami v komorovém rytmu delšími než 3 s Bradycardia-tachycardia-syndrom po kardiochirurgickém zákroku s nutností léčby antiarytmiky s výjimkou digoxinu a fenytoinu AV-blokáda II. či III. stupně spojená se symptomatickou bradykardií nebo se sníženou maximální pracovní kapacitou Kongenitální AV-blokáda s náhradním rytmem se širokým QRS-komplexem nebo infrahisální lokalizací blokády Asymptomatická AV-blokáda II. či III. stupně s klidovou frekvencí komor při bdění méně než 45/min. Kompletní AV-blokáda s průměrnou denní komorovou frekvencí (při bdění) méně než 50/min. 10

10 8.7. Kompletní AV-blokáda s dokumentovanými pauzami delšími než 3 s nebo s minimální variabilitou srdeční frekvence Novorozenci a kojenci s kompletní kongenitální AV-blokádou s komorovou frekvencí nižší než 50/min při absenci hemodynamicky významné vrozené srdeční vady, nebo nižší než 70/min při hemodynamicky významné vrozené srdeční vadě Komplexní komorové arytmie spojené s AV-blokádou II. či III. stupně nebo sinusovou bradykardií Pokročilá AV-blokáda II. stupně či AV-blokáda III. stupně trvající více než 7 14 dnů po provedené srdeční operaci Zevní oftalmoplegie s bifascikulární blokádou Syndrom dlouhého QT-intervalu s bradykardií indukovanou setrvalou se komorovou tachykardií nebo AV-blokádou 2. stupně 2 : 1 nebo 3. stupně. Obecné indikace pro implantaci kardiostimulátorů v dětském věku se podobají indikacím u dospělých pacientů. Stupeň bradykardie je však třeba hodnotit s ohledem na konkrétní věk dítěte. 11

11 U pacientů s významými hemodynamickými rezidui po korekci vrozených srdečních vad nebo s dysfunkcí systémové komory je třeba se řídit spíše korelací relativní bradykardie se symptomy než absolutními frekvenčními kritérii. Způsob implantace (endokardiální nebo epikardiální) a výběr optimálního stimulačního režimu je ovlivněn přítomností intrakardiálních zkratů a ohledem na šetrnost zákroku při snaze o dlouhodobé zachování cévního přístupu vzhledem k perspektivě celoživotní kardiostimulace. 9. Indikace TKS pøi absenci symptomatické bradykardie Hypertrofická kadiomyopatie s významým gradientem ve výtokovém traktu levé komory s dokumentovaným snížením tohoto gradientu při AV-sekvenční stimulaci u nemocných s gradientem neovlivnitelným medikamentózní terapií, kteří nejsou přednostně indikováni k provedení PTSMA nebo myotomii, resp. s absencí efektu těchto výkonů na gradient nebo technickou neproveditelností. Nemocní s permanentní fibrilací síní splňující výše uvedená kritéria jsou indikováni k provedení komorové stimulace. 10. Srdeèní resynchronizaèní léèba (SRL) Pokročilé srdeční selhání (klasifikace NYHA II/III po dobu min. 6 měsíců, resp. NYHA IV) u nemocných s ischemickou, resp. neischemickou kardiomyopatií, s těžkou dysfunkcí LK (EF < 0,35), s echokardiograficky dokumentovanou komorovou dyssynchronií, QRS 130 ms, po vyčerpání možností standardní terapie. V těchto případech je indikována biventrikulární stimulace. Jsou-li splněny indikace k implantaci ICD (uvedené v bodech 12.1 až 7), je indikována implantace ICD s možností biventrikulární stimulace. 12

12 11. Indikace TKS v souvislosti s kardiochirurgickými výkony Kritéria indikace TKS u nemocných po provedení kardiochirurgických výkonů odpovídají indikacím uvedeným v bodech S ohledem na data o normalizaci poruch srdečního rytmu po těchto výkonech, je nutná trvalá přítomnost poruchy srdečního rytmu po dobu minimálně 10 dnů. 12. Indikace k implantaci ICD Implantabilní kardiovertery-defibrilátory jsou na základě výsledků 25letých zkušeností s primární i sekundární prevencí náhlé srdeční smrti (NSS) u rizikových nemocných po splnění níže uvedených podmínek (12.1 7), léčbou první volby na úrovni medicíny založené na důkazech (EBM). Studie analyzující sekundární prevenci náhlé srdeční smrti (postevent trials) CASH, AVID, CIDS a primární prevenci náhlé srdeční smrti (pre event trials) MADIT I, MADIT II, MUSTT, SCD-HeFT prokazují konzistentně a přesvědčivě vyšší účinnost léčby ICD na snížení výskytu náhlé smrti i celkové mortality ve srovnání s antiarytmiky. Léčba ICD významně ovlivňuje nejen přežívání pacientů, ale i kvalitu života (použití antitachykardické stimulace bez nutnosti kardioverze, redukce hospitalizací na základě opakovaných komorových tachykardií, ve spojení s biventrikulární stimulací ovlivnění pokročilého srdečního selhání aj) a dále dlouhodobě snižuje náklady na nutnou léčbu těchto nemocných. Indikace k ICD představují dynamický proces s perspektivou upřesnění další rizikové stratifikace v rámci primární prevence NSS a doplnění výsledků u neischemických kardiomyopatií bez známek srdečního selhání. Doporučení pro implantace ICD kores- 13

13 pondují a navazují na Doporučení pro léčbu komorových arytmií České kardiologické společnosti Oběhová zástava na podkladě dokumentované fibrilace komor nebo setrvalé komorové tachykardie (KT trvající déle než 30 s nebo vedoucí k oběhové zástavě v čase kratším) po vyloučení reverzibilních příčin bez ohledu na základní onemocnění. Oběhová zástava, nebo závažné symptomy (např. synkopa), u nichž jsou předpokládanou příčinou komorové arytmie, u nemocných zařazených do programu srdeční trasplantace (přemostění k OTS) Spontánní dokumentovaná udržující se komorová tachykardie u nemocných se strukturálním postižením myokardu (EF LK < 0,35) s vyloučením přechodných příčin tohoto stavu, kde není indikace k provedení katetrizační ablace, resp. chirurgické cílené léčby Synkopa nejasné etiologie u nemocného s hemodynamicky závažnou komorovou tachykardií, resp. fibrilací komor indukovanou při PSK nebo dokumentovanou během holterovského monitorování či ergometrického vyšetření. Podmínkou je vyloučení jiných příčin. Součástí je provedení elektrofyziologického vyšetření Dokumentované epizody nesetrvalé komorové tachykardie u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, po infarktu myokardu, s dysfunkcí LK (EF < 0,35) s indukcí setrvalé komorové tachykar- 14

14 die nebo fibrilace komor při PSK, za standarní farmakologické léčby po IM (betablokátory) Ischemická choroba srdeční, významná poinfarktová dysfunkce levé komory (EF < 0,30), QRS > 120 ms, NYHA II, minimálně 6 měsíců po IM, za standarní farmakologické léčby po IM (betablokátory) Familiární či vrozené stavy s vysokým rizikem život ohrožujících komorových arytmií se synkopou nebo epizodou hemodynamicky závažné KT, resp. KF (idiopatická fibrilace komor a rizikové formy těchto onemocnění: hypertrofická kardiomyopatie, syndrom dlouhého, resp. krátkého QT, Brugadův syndrom, arytmogenní kardiomyopatie pravé komory) Jedna nebo více dokumentovaných epizod komových tachykardií u nemocných, u nichž prokazatelně selhaly jiné léčebé postupy (antiarytmická léčba, katetrizační ablace, cílená chirurgická léčba) bez ohledu na základní onemocnění a dysfunkci levé komory. Nedílnou součástí indikačního protokolu je definice substrátu s nutností provedení selektivní koronarografie. V případech, v nichž je na základě koronarografického nálezu indikováno provedení revaskularizačního výkonu (CABG nebo PCI), event. komplexního kardiochirurgického výkonu (náhrada chlopně, remodelační operace levé komory aj) považujeme revaskularizaci za prioritní. Provedení revaskularizace neovlivní výše uvedené indikace k ICD. Vždy je také nutno zvážit možnost provedení katetrizační 15

15 nebo chirurgické ablace. Trvá-li indukovatelnost KT/KF za podmínek uvedených v bodech , je implantace ICD plně indikována. Jsou-li při indikaci k ICD splněny podmínky pro srdeční resynchronizační léčbu (viz kapitola 10), je indikována implantace ICD s možností biventrikulární stimulace. 13. Výbìr vhodného stimulaèního re imu Nedílnou součástí indikace TKS je výběr optimálního stimulačního režimu (tab). Preference fyziologické stimulace je důležitým aspektem v prevenci řady komplikací, ke kterým vede nesprávný výběr stimulačního režimu (pacemakerový syndrom, tromboembolické komplikace, inadekvátní komorová stimulace spouštěná síňovými tachyarytmiemi, vznik AV-blokády u síňové stimulace, nedostatečné zvýšení srdečního výdeje při zátěži aj). Tyto komplikace výrazným způsobem ovlivňují kvalitu života nemocných, vedou v konečném efektu ke změně stimulačního režimu s nutností reoperace, a tím i k neúměrnému zvýšení nákladů na výkon. Při výběru adekvátního stimulačního režimu je nutno vycházet z posouzení následujících faktorů: A. Stav síňokomorového převodu Stanovení Wenckebachova bodu: AV-převod 1 : 1 < 120/min nebo přítomnost raménkové blokády = kontraindikace režimu AAI(R). B. Stanovení chronotropní kompetence Neschopnost dosažení maximální tepové frekvence při zátěži podle vzorce 0,7 (220 věk) představuje jednoduché kritérium chronotropní inkompetence a je indikací k použití frekvenčně rea- 16

16 gujícího kardiostimulátoru. Volba senzoru je individualizována, závisí na indikacích a kontraindikacích jednotlivých typů senzorů. Obecně lze doporučit volbu fyziologických senzorů a kombinaci různých typů senzorů, které umožňují optimální frekvenční odpověď, adekvátní zvýšení srdečního výdeje a maximální pracovní kapacity. Rate responsive KS nejsou indikovány u zcela imobilních nemocných. C. Přítomnost síňových arytmií: Chronická fibrilace síní a síňový flutter jsou kontraindikací síňové stimulace. Paroxyzmální síňové tachykardie při neúspěchu farmakologické a nefarmakologické léčby představují indikaci k použití fyziologické 2dutinové stimulace s funkcí automatic-mode-switching/conversion (AMS/AMC), která umožňuje změnu stimulačního režimu při detekci arytmie a zpětný návrat k fyziologické stimulaci při terminaci arytmie, event. v kombinaci se specifickými algoritmy detekce SVT a preventivní síňové stimulace, které vedou k potlačení vzniku paroxyzmů SVT a redukci komplikací z nich vyplývajících. D. Retrográdní vedení Přítomnost retrográdního vedení = kontraindikace izolované komorové stimulace pro vysoké riziko vzniku pacemakerového syndromu. E. Hemodynamické aspekty Za neméně důležité považujeme posouzení hemodynamických parametrů, a to zejména u nemocných s těžkou dysfunkcí levé komo- 17

17 ry. Zde je také nutno pečlivě zvažovat místo stimulace v pravé komoře (hrot : midseptum) 14. Závìr Algoritmus indikace TKS, ICD a SRL představuje dynamicky se rozvíjející rozhodovací proces, jehož základem jsou aktuální poznatky o léčbě poruch srdečního rytmu, klade důraz na kvalitu života nemocných, prevenci závažných komplikací a při dodržení výše uvedených principů reprezentuje z dlouhodobého hlediska optimální poměr nákladů a profitu pro nemocného. PS AKS ČKS průběžně inovuje Zásady implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů na základě nových poznatků v oboru formou inovovaných verzí, resp. dodatků. 18

18 Tab. Pøehled doporuèených stimulaèních re imù. diagnóza stimulační řežim optimální možný nevhodný sick-sinus syndrom DDD(R) AAI(R) VVI, VDD AV-blokády DDD VDD AAI, DDI, VVI + VA-kondukce SSS + AV-blokáda nebo DDDR, DDD, AAI, VVI raménková blokáda DDIR DDI permanentní fibrilace VVI(R) VVI AAI, DDD síní, resp. atypický FlS SSS nebo AV-blokáda DDDR DDIR, VDD, AAI + paroxyzmální síňové + AMS DDDRP arytmie +AMS neurokard. synkopa, DDI + DDD AAI, VDD syndrom hypersen- hysteréze zitivity karot. sinu srdeční DDD/R BiV VVIR AAI, VDD resynchronizační léčba BiV(FiS) hypertrofická DDD + opti- VDD, DD AAI, VVI kardiomyopatie malizované + optimalizo- AV zpoždění vané AVzpoždění syndrom spánkové apnoe AAI/R DDI DDD,VVI (BiV biventrikulární stimulace, DDDRP 2dutinová frekvenčně reagující stimulace s užitím preventivních algoritmů síňové stimulace u nemocných s paroxyzmální fibrilací síní). 19

19 Za pracovní skupinu Arytmie a trvalá kardiostimulace ČKS doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC 1 prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC 2 MUDr. Jan Bytešník, CSc. 2 prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. 3 prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., FESC 8 MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. 6 MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC 1 MUDr. Martin Fiala, Ph.D. 7 doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. 4 MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. 4 MUDr. Miroslav Novák, CSc. 5 MUDr. Renata Krausová, CSc. 2 MUDr. Jitka Vlašínová, CSc. 4 MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc. 2 MUDr. Miloslav Tauchman 6 Ing. Roman Vopálka 1 1 kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 2 Klinika kardiologie, IKEM, Praha 3 I. interní klinika LF UP a FN Olomouc 4 Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice 5 I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno 6 Kardiocentrum LF UK a FN Hradec Králové 7 oddělení kardiologie, Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec 8 Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha 20

20 Poznámky 21

21 Poznámky 22

22 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře společnosti

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu?

Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Petr Peichl Klinika kardiologie IKEM Přirozený průběh FiS vs léčba ESC Guidelines 2010 Strategie léčby FiS Kontrola rytmu (rhythm control) Terapeutické postupy

Více

Autor: Bc. Lucie Mosná. Péče o pacienty po implantaci se zaměřením na operační ránu

Autor: Bc. Lucie Mosná. Péče o pacienty po implantaci se zaměřením na operační ránu Autor: Bc. Lucie Mosná Péče o pacienty po implantaci se zaměřením na operační ránu Kardiostimulátor kardiostimulace je léčebnou metodou, jejíž podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. L. Špinarová Brno

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. L. Špinarová Brno LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ L. Špinarová Brno Srdeční selhání Komorová dysfunkce limituje nemocného v denních aktivitách ACE inhibitory, sartany (ARB), inhibitory reninu (IR) a blok.aldosteronu ( BRA) Snížení

Více

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009 DOPORUČENÍ PRO ORIGINAL CONTRIBUTIONS Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D043528/02 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D043528/02 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 8. března 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 7. března 2016 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential

Více

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU Farmakologická lečba arytmií Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU ARYTMIE 1. Poruchy tvorby impulzu - abnormální automaticita SA uzlu - přesun pacemakerové aktivity z

Více

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG)

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Při posuzování 12-ti svodového EKG hodnotíme: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rytmus Frekvenci Výše kmitů QRS Elektrickou osu Časové intervaly

Více

Život se srdeční arytmií

Život se srdeční arytmií MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bc. Petra Živná Život se srdeční arytmií Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Marta Šenkyříková Brno 2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně

Více

Diagnostika a léčba supraventrikulárních arytmií. Pavel Osmančík III. Interní kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Diagnostika a léčba supraventrikulárních arytmií. Pavel Osmančík III. Interní kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV Diagnostika a léčba supraventrikulárních arytmií Pavel Osmančík III. Interní kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV Supraventrikulární tachykardie Většinou paroxysmální Incidence 34/ 100 000 osob/rok Sinusový

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Supraventrikulární tachykardie - možnosti léčby

Supraventrikulární tachykardie - možnosti léčby Supraventrikulární tachykardie - možnosti léčby UDr. Petr Peichl, Ph.D. Klinika kardiologie,praha Supraventrikulární arytmie Definice: arytmie, které vznikají v srdečních síních nebo síně využívají jako

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE Uchazeč: MUDr. Ing. Kamil Zeman Pracoviště: Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Studijní program:

Více

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu chronického srdeèního selhání: guidelines ÈKS 2006

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu chronického srdeèního selhání: guidelines ÈKS 2006 Doporuèení pro diagnostiku a léèbu chronického srdeèního selhání: guidelines ÈKS 2006 Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu chronického srdeèního selhání: guidelines ÈKS 2006 J. Špinar 1, J.

Více

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Grada Publishing, a.s., 2006 Obrázky dodal autor. Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

Zátěžové testy v kardiologii - Zátěžová elektrokardiografie.

Zátěžové testy v kardiologii - Zátěžová elektrokardiografie. Zátěžové testy v kardiologii - Zátěžová elektrokardiografie. V. Chaloupka Pomocí zátěžových testů sledujeme v klinické praxi dva cíle: 1. Vyprovokovat identifikovatelnou klinickou odpověď na zátěž, což

Více

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS

KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS Nemocnice na Homolce 20. 21. listopadu 2008 Česká kardiologická společnost pořádá ve dnech 20. 21. listopadu 2008 KARDIOLOGICKÉ DNY ČKS v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce Hlavní

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE. Josef Veselka, David Zemánek Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE. Josef Veselka, David Zemánek Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE Josef Veselka, David Zemánek Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha Kardiomyopatie (ESC 2008) kardiomyopatie jsou definovány jako myokardiální postižení, při kterém

Více

Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem

Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem The Patient with Ischemic Heart Disease and Bronchial Asthma Tomáš Sýkora Alergologie-Vnitřní lékařství, Pardubice Souhrn Jsou rozebrány diagnostické

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje vernakalanti hydrochloridum

Více

a biventrikulárníkardiostimulaci? K.Lefflerová IKEM Praha

a biventrikulárníkardiostimulaci? K.Lefflerová IKEM Praha Co by měl intenzivista vědět o ICD a biventrikulárníkardiostimulaci? K.Lefflerová IKEM Praha Scénář náhlé smrti Výboj z ICD (20J) Prevence NSS agresivníléčba rizikových pacientů Automatický implantabilní

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie Tomáš Janota, *Petr Kuchynka, *Tomáš Paleček,

Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie Tomáš Janota, *Petr Kuchynka, *Tomáš Paleček, Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie Tomáš Janota, *Petr Kuchynka, *Tomáš Paleček, III. interní klinika *II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF

Více

P oruchy srdečního rytmu u dětí

P oruchy srdečního rytmu u dětí 216 Přehledové články P oruchy srdečního rytmu u dětí MUDr. Peter Kubuš Dětské kardiocentrum, FN v Motole, Praha Článek je shrnutím základních poznatků o nejčastěji se vyskytujících arytmiích v dětském

Více

Srdení arytmie a jejich lébal

Srdení arytmie a jejich lébal Srdení arytmie a jejich lébal Josef Kautzner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentáln lní medicíny, Praha Srdení arytmie Souhrnný název pro poruchy srdeního rytmu, kterých je celáada druh

Více

Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu 2013. Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu 2013. Připraven Českou kardiologickou společností or et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů ES pro implantace kardiostimulátorů a srdeční

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Edukace pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. L. Nečasová, K. Sedláček Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Edukace pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. L. Nečasová, K. Sedláček Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Edukace pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory L. Nečasová, K. Sedláček Institut klinické a experimentální medicíny, Praha implantace implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) je

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

LIMITACE NOSITELŮ AKTIVNÍCH IMPLANTÁTŮ V MEDICÍNĚ A BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. Lubomír Křivan

LIMITACE NOSITELŮ AKTIVNÍCH IMPLANTÁTŮ V MEDICÍNĚ A BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. Lubomír Křivan LIMITACE NOSITELŮ AKTIVNÍCH IMPLANTÁTŮ V MEDICÍNĚ A BĚŽNÉM ŽIVOTĚ Lubomír Křivan Primoimplantace PM na IKK FN Brno 400 350 300 229 378 393 379 356 347 318 330 342 349 325 328 266 262 271 273 309 315 272

Více

Elektro(pato)fyziologie

Elektro(pato)fyziologie Elektro(pato)fyziologie Srde ní výdej CO = SV x f Tvorba a vedení vzruchu v srdci Poruchy rytmu tepový objem frekvence preload kontraktilita afterload automacie vedení Klidové membránové nap tí pro jeden

Více

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou 13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou Pardubice, 24. 25. února 2011 Aula Univerzity Pardubice Výbor

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno

XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno XXVI. Interaktivní Workshop ČAIK 11. - 13. dubna 2016, Hotel International, Brno Organizovaný ČAIK a FN Brno - Bohunice ve spolupráci s FN u sv. Anny v Brně a Kardiocentrem Nemocnice Podlesí v Třinci.

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

sp.zn. sukls54203/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Digoxin 0,125 Léčiva Tablety Digoxinum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp.zn. sukls54203/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Digoxin 0,125 Léčiva Tablety Digoxinum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp.zn. sukls54203/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Digoxin 0,125 Léčiva Tablety Digoxinum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje digoxinum 0,125 mg. Pomocná látka

Více

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Klasická versus nová metoda léčby chlopenních vad Pardubice, 23.-24. února 2012 Aula Univerzity

Více

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digitální implantabilní kardioverter defibrilátor se srdeční resynchronizační terapií (DDE-DDDR) Design PhysioCurve, optimalizace CardioSync, automatický test VectorExpress LV,

Více

Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant-hydrochloridu.

Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant-hydrochloridu. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 18,1

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

Léčba. Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha

Léčba. Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Léčba Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Farmakologická léčba Léčba fibrilace síní Léčba pacienta s fibrilací síní Kontrola rytmu Antiarytmika IA,IC,III nová antiarytmika Upstream léčba ACE-I,ARB...

Více

Nové možnosti farmakologické léčby

Nové možnosti farmakologické léčby Když řešením není jen ablace Nové možnosti farmakologické léčby Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Czech registry on catheter ablation 2011 Celkem Fibrilace síní (N = 1 590) Procento výkonů indication

Více

Den mladých kardiologů 2007

Den mladých kardiologů 2007 Den mladých kardiologů 2007 Program 2. června 2007, Arcibiskupství pražské Hradčanské náměstí 56/6, 8 00 Praha Hradčany program 8.00 Registrace 8.25 Zahájení: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc.

Více

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Jaromír Hradec, Miloš Táborský. František Toušek, Hana Skalická

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči

Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči doporučený postup aktualizace: březen 2004 Při tvorbě tohoto doporučeného

Více

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií. Jan Bytešník Klinika kardiologie, IKEM Praha I. Úvod Komorové arytmie (KA) mají různou podobu a klinickou významnost. Jejich nejzávažnější

Více

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2, M. Mulačová 1 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Intrakraniální aterosklerotické

Více

Naše zkušenosti s rehabilitací starších nemocných po srdečních operacích

Naše zkušenosti s rehabilitací starších nemocných po srdečních operacích Naše zkušenosti s rehabilitací starších nemocných po srdečních operacích Škraňka,V., Juráň,F., Mrázová,V., Sehnoutková,T., Dohnalová,V., Symerská,G., Lázně Teplice nad Bečvou Lékařský ředitel MUDr.Juráň

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 11. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Úskalí v diagnostice a léčbě srdečních vad Pardubice, 26. 27. února 2009 Aula Univerzity Pardubice

Více

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství a KV choroby P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství nejvýznamnější hemodynamické změny cirkulujícího objemu krve (až o 1,5 2 l) srdečního výdeje (o 50%), HR o 10-15/min.

Více

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa D A V I D Z E M Á N E K K A R D I O L O G I C K Á K L I N I K A 2. L F U K A F N M O T O L P R A H A ICHS ICHS (ischemická choroba srdeční) Klinický

Více

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof MUDr.Jan Horejš Život ohrožující dysrytmie-postup lékaře v PNP Atestační práce Obsah I. Úvod II.

Více

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou Pardubice, 18.-19. února 2010 Aula Univerzity

Více

Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění. XV. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a

Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění. XV. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XV. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XXI. LÁZEŇSKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DNY v Konstantinových

Více

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Tvoříme budoucnost medicíny Creating Future of Medicine Petr Koška, Tomáš Kára FNUSA - ICRC v kontextu zdravotnictví, vědy, výzkumu a výuky Co je FNUSA-ICRC

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií Doporuèení pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií J. Bytešník 1, M. Táborský 2, J. Kautzner 1, P. Neužil 2, P. Pařízek 3, M. Fiala

Více

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Vždy vyšetřovat pacienta v hemodynamicky rovnovážném stavu!!!!

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Chlopenní vady v dospělosti

Chlopenní vady v dospělosti Chlopenní vady v dospělosti Hynek Říha KAR KC IKEM, Praha KARIM 1. LF UK, Praha Sylabus edukační lekce dospělý pacient indikovaný k velkému chirurgickému výkonu vady mitrální a aortální chlopně vady trikuspidální

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Kurs Kardio 35 DIAGNOSTIKA V ARYTMOLOGII. Dan Wichterle

Kurs Kardio 35 DIAGNOSTIKA V ARYTMOLOGII. Dan Wichterle Kurs Kardio 35 DIAGNOSTIKA V ARYTMOLOGII Dan Wichterle 6.4.2013 Anamnéza Palpitace (charakter, četnost, intenzita, trvání) Nespecifické projevy (slabost, únava, nevýkonnost, dušnost, oprese až bolest na

Více

Akutní infarkt myokardu včera a dnes

Akutní infarkt myokardu včera a dnes Akutní infarkt myokardu včera a dnes Hladká P., Pánková J., Šmolcnopová O.,Placatová L., Trojáková D., Henyš P., Krüger A., Ošťádal P. Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha Akutní infarkt myokardu

Více

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015

ARYTMIE. Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE Zuzana Charvátová 23. 10. 2015 ARYTMIE = poruchy srdečního rytmu přítomnost jakéhokoliv srdečního rytmu odlišného od sinusového rytmu ve fyziologickém rozmezí různé spektrum klinické závažnosti

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika Milan Sova Antianginózní látky Antianginózní látky Léčba anginy pectoris projev Ischemické choroby srdeční (ICHS) Používan vané skupiny látek: l Organické

Více

11. KARDIOLOGICKÝ DEN. 17. října 2014, Ústí nad Labem. doprovodnou výstavou zdravotnických firem

11. KARDIOLOGICKÝ DEN. 17. října 2014, Ústí nad Labem. doprovodnou výstavou zdravotnických firem 11. s 17. října 2014, Ústí nad Labem KARDIOLOGICKÝ DEN doprovodnou výstavou zdravotnických firem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, zveme Vás

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 9/2010-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

a angiologie 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Hana Skalická, CSc. Předsedkyně PS Echokardiografie Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. přednosta II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr.

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED

Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED První vydání 15. prosinec 2011 Ve znění: Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více