MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ"

Transkript

1

2

3 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta. Na svém únorovém zasedání Zastupitelstvo mìsta Studénky schválilo nìkolik zásadních vìcí, jako je rozpoèet mìsta pro rok 2015 vytvoøený tak, aby byla reálná rezerva na pokrytí spoluúèastí jak na pøipravených, tak i dalších možných dotaèních titulech ve všech prioritních oblastech ve výši Kè (kompletní rozpoèet mìsta Studénky je ke zhlédnutí na internetových stránkách mìsta). Na základì tohoto rozhodnutí budeme také posuzovat projekty, na které jsou nebo budou pøipraveny všechny nutné materiály pro pøípadné dotaèní tituly. Nejde o projekty, které by se daly zrealizovat za jeden rok, ale je to pøíprava na nejbližší období vybraná z množství projektù, které máme v programu rozvoje mìsta. Ostatní samozøejmì nebudou opomíjeny, ale bez pøesné koncepce se nedá dále postupovat. Byla zahájena energetická opatøení na budovì základní školy na ulici Butovické a probíhají dokonèovací práce na budovì mateøské školy na ulici Poštovní. Pro letošní rok bychom rádi realizovali energetická opatøení na základní škole na ulici Sjednocení, což bude velkým zásahem do rozpoètu, jelikož jsou pøedpokládány náklady cca Kè. Zastupitelstvo svým rozhodnutím umožnilo zahájení postupných úprav areálu bývalého koupalištì, kde plánujeme obnovu a vytvoøení nových høiš na volejbal, nohejbal, beachvolejbal a také vytvoøení odpoèinkového zázemí pro širokou veøejnost i s možností využití pro obèasné pøírodní kino. Dále se budou realizovat opravy chodníkù v okolí zámku, restaurování vstupních dveøí do nového zámku, pokraèování oprav støechy starého zámku a mnoho údržbových záležitostí, vèetnì revitalizace mìstské zelenì. Na tyto záležitosti je v rozpoètu vyèlenìno Kè. Dále mìsto schválilo nový Územní plán Studénka. Tento materiál vznikal ve spolupráci s obèany Studénky a odbornými firmami. Má sloužit jako základ pro rozvoj mìsta, vymezení zón pro stavební místa, obèanskou vybavenost atd. a pomáhat v urèení priorit, jakým smìrem se budeme v dalších letech ubírat. Naše mìsto èekají i akce velkého rozsahu v rámci prevence proti povodním. Jedná se o vybudování suchých poldrù, což jsou v podstatì hráze pod svahovými pozemky, kde se hromadí pøi velkých deštích voda a mùže zpùsobovat lokální záplavy, tak jak jsme zažili v minulých letech na obou potocích ve Studénce i v Butovicích. Tyto akce jsou finanènì nákladné a k jejich zrealizování bude mìsto potøebovat spolupráci majitelù pozemkù ve Studénce k vyvolání pozemkových zmìn v celém katastru mìsta. Tento krok je nutný k tomu, abychom se posunuli co nejblíže k realizaci. Tímto chci podìkovat tìm, kteøí už svùj souhlas dali. Další majitele ještì znovu budeme oslovovat. Na závìr Vám všem pøeji pøíjemný pøechod do jarního období zalitého sluncem jak reálnì, tak na srdci. Petr Odchodnický místostarosta MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ V minulém roce se Mìstský úøad Studénka zapojil do dalšího roèníku soutìže o nejpraktiètìjší, nejpøehlednìjší a nejoriginálnìjší internetové stránky mìst a obcí s názvem Parádní web V hodnocení webových stránek mìsta a mìstského úøadu se stal Mìstský úøad Studénka finalistou soutìže a v kategorii mìst Èeské republiky získal tøetí místo. Patnáctièlenná porota hodnotila webové stránky mìst a obcí po celý rok Definitivní výsledky tohoto klání pak byly uveøejnìny v èasopise Veøejná správa v èísle 2/2015. Soutìž poøádá èasopis Veøejná správa, který se zamìøuje na odborný servis pro samosprávu a státní správu. Dlouhodobì se vìnuje vyhledávání zajímavých webových stránek mìst a obcí. Tímto ocenìním úøad navázal na øadu získaných cen v roce 2014, kdy v bøeznu se stal finalistou v celorepublikové soutìži Èeská inovace 2013 v kategorii Inovace ve veøejné správì s elektronickým zpracováním požadavkù obèanù evidence v databázi akcí. V dubnu se mìstský úøad zapojil do soutìže Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za spoleèenskou odpovìdnost pro rok 2013 a obdržel èestné uznání za pøijetí a realizaci myšlenek spoleèenské odpovìdnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. V èervnu probìhlo v Praze na Ministerstvu vnitra ÈR vyhlášení vítìzù soutìže, která podporuje zavádìní politiky rovnosti žen a mužù do práce úøadù veøejné správy s názvem Úøad roku Pùl na pùl respekt k rovným pøíležitostem, které bylo spojeno s konferencí na téma Rovné pøíležitosti. Mìstský úøad Studénka se stejnì jako v pøedchozích roènících této soutìže zúèastnil a umístil se v rámci Èeské republiky v kategorii obcí II. typu na druhém místì. Asociace turistických informaèních center ÈR ve spolupráci se spoleèností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., která je vydavatelem regionální sítì Deníku a provozovatelem portálu, a agenturou Czech Tourism vyhlásila v polovinì roku 2014 další roèník soutìže popularity turistických informaèních center s názvem Informaèní centrum Vítìzství v rámci Moravskoslezského kraje si právem zasloužilo a nejvyšší cenu, první místo, v soutìži získalo Informaèní centrum Studénka. Pøáli bychom si, aby se takto úøadu v soutìžích daøilo i nadále, ale zvláštì si pøejeme a usilujeme o to, aby s našimi službami byli spokojení obèané mìsta i ostatní klienti úøadu. Mgr. Jiøí Moskala, MPA tajemník mìstského úøadu 3

4 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2014 K mìlo ve Studénce trvalý pobyt celkem obèanù (z toho mužù a žen) a 47 cizincù s povoleným trvalým pobytem. V prùbìhu pøedchozího roku došlo k tìmto zmìnám: k trvalému pobytu do Studénky se pøihlásilo 157 obèanù, odhlásilo se 228, zemøelo 108, narodilo se 106, v rámci mìsta jich zmìnilo svùj trvalý pobyt celkem 319. V celkovém souètu za rok 2014 obèanù ve Studénce opìt ubylo, a to o 73. Zajímavosti: Z celkového poètu 106 narozených dìtí za rok 2014 bylo 58 chlapeèkù a 48 holèièek. Nejèastìjšími jmény u chlapcù byl Jakub (6x), Filip a Matyáš (4x), u holèièek to byla Anna a Sára (3x). První obèánek Studénky narozený v roce 2015 byla holèièka Ema narozená Nejstaršími obèany Studénky k jsou dva muži a jedna žena, kteøí v prùbìhu roku 2015 dosáhnou vìku 95 let. Poèty obèanù v místních èástech: Místní èást Celkem osob Mužù Žen Studénka Butovice Nová Horka Prùmìrný vìk obèana Studénky byl 41,4 let. Vìkové složení obyvatel Studénky k v %: 15,82% Vìkové složení obèanù Studénky k v % 14,54% 14,03% 13,64% Poèty obyvatel Studénky v letech : Zmìny v evidenci obyvatel v letech : Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí Poèty obyvatel Studénky v letech Uvedené poèty jsou vždy k 1.1. daného roku. Zmìny v evidenci Rok k 1.1. Narození Pøihlášeno Úmrtí Odhlášeno Pøírùstek/ úbytek Sòatky Rozvody k nezjištìno nezjištìno ,53% 11,39% 7,05% 7,76% 2,88% 0,32% do a více Vìk VÝBÌR DAÒOVÝCH PØIZNÁNÍ Na základì pøedchozích dobrých zkušeností v rámci aktivního pøístupu daòové správy k veøejnosti bude Finanèní úøad v Novém Jièínì zajiš ovat výbìr daòových pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob v sále Mìstského úøadu Studénka, a to ve dnech: pondìlí :00 11:30, 12:30 16:00 støeda :00 11:30, 12:30 16:00 Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí APLIKACE DEJ TIP! Vážení obèané, mìsto Studénka po více než 2 roky umožòovalo obèanùm prostøednictvím aplikace Dej tip! v chytrém telefonu informovat o zjištìných závadách na majetku mìsta. Sdìlujeme tímto, že po vyhodnocení byl provoz této služby k ukonèen. Dùvodem byl malý zájem o její využívání. O zjištìných závadách je možné nadále informovat telefonicky, písemnì, em nebo osobnì. Dìkujeme za pochopení. Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí 4

5 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY Další schùze rady mìsta se konala v zasedací místnosti Mìstského úøadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: uzavøít nájemní smlouvy k bytùm na ul. Budovatelské ve Studénce, uzavøít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu 3+1 standardní kvality v domì na ul. Budovatelské ve Studénce, a to k , nezvyšovat k nájemné za nebytové prostory ve vlastnictví mìsta Studénky o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 %, uzavøít smlouvu o nájmu nebytového prostoru è. 591/6 v 1. nadzemním podlaží budovy èp. 591 na pozemku v obci 2 Studénka, k. ú. Butovice, o celkové ploše 84 m, sestávající z prodejny, skladu a sociálního zázemí, mezi mìstem Studénka jako pronajímatelem a pí Švecovou jako nájemcem, za úèelem provozování prodejny kvìtináøství, drobných pøedmìtù a dekorací, a to od na dobu neurèitou, pøi výši 2 nájemného 800 Kè/m /rok, vyhovìt žádosti Základní umìlecké školy J. A. Komenského, Studénka, pøíspìvkové organizace, vypùjèitele nebytových prostor v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce, a souhlasit s provedením technického zhodnocení nebytových prostor spoèívajícím v instalaci rozvodù pro zabezpeèovací systém v budovì èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce (ve výtvarném oboru); souhlasit s provedením technického zhodnocení nebytových prostor spoèívajícím v instalaci rozvodù pro domácí telefony v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce; vydat souhlas s provádìním odpisù provedeného technického zhodnocení nebytových prostor v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce, ve vlastnictví mìsta Studénky, až po doložení nákladù spojených s realizací akcí; uzavøít dohodu o finanèním vypoøádání technického zhodnocení v pøípadì ukonèení smlouvy o výpùjèce po doložení nákladù spojených s realizací akcí, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1641/1, v obci Studénka, k. ú. Butovice, 2 o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. P. Metnarem jako nájemcem, p. A. Metnarem jako nájemcem a uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1640/1 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. M. Zezulkou jako nájemcem za úèelem zøízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popø. jednostopého vozidla, a to na dobu 2 urèitou 6 mìsícù, pøi výši nájemného 9 Kè/m /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvì schválené RMS , uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 1296/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ENPRO Energo, s. r. o., uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., jako oprávnìným z vìcného bøemene, a to k pozemku parc. è. 122 a k parc. è. 37/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a k pozemku parc. è. 1464/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a spoleèností M.NET Studénka, s. r. o., jako oprávnìným z vìcného bøemene, a to k pozemkùm v obci Studénka, k. ú. Butovice, uzavøít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem a mìstem Studénka jako pøíjemcem, na základì a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek pøidìlit zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a vybavení pøírodovìdných a technických uèeben na základních školách poøízení multimediálního vybavení a uzavøít smlouvu o dílo s uchazeèem FLAME System, s. r. o., za cenu nejvýše pøípustnou Kè bez DPH, Rekonstrukce a vybavení pøírodovìdných a technických uèeben na základních školách poøízení uèebních pomùcek a uzavøít smlouvu o dílo s uchazeèem HELAGO-CZ, s. r. o., za cenu nejvýše pøípustnou Kè bez DPH, uzavøít dodatek ke smlouvì o dílo na realizaci akce Rekonstrukce MŠ Poštovní uzavøené mezi mìstem Studénka a spoleèností OMLUX, spol. s r. o., o pøipojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvìšením tibetské vlajky. Rada schválila: organizaèní zmìnu v souvislosti s rozšíøením èinností SAK Studénka, pøíspìvková organizace, o èinnosti Rodinného centra, o. s., použití finanèních prostøedkù z investièního fondu SAK Studénka, pøíspìvková organizace, na zakoupení kamery pro potøeby TV ODRA, vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa. Rada souhlasila: s pøijetím úèelovì urèeného finanèního daru od Nadaèního fondu VÍTKOVICE STEEL se sídlem Ostrava-Hulváky ve výši Kè pro Základní školu Sluneènice, Studénka, pøíspìvková organizace, s uzavøením smlouvy o výpùjèce mezi smluvními stranami HERTIN, s. r. o, se sídlem Vøesina u Bílovce a Mateøskou školou Studénka, Komenského 700, za úèelem výpùjèky interaktivní tabule s pøíslušenstvím, s pøevodem finanèních prostøedkù ve výši Kè z ostatních provozních výdajù do investièního fondu souvisejících s koupí kamery, a to v rámci rozpoètového provizoria SAK Studénka, pøíspìvková organizace, pro rok Rada jmenovala: za mìsto Studénku p. Odchodnického, místostarostu, èlenem správní rady Destinaèního managementu turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., a Ing. Pøikryla, èlena Zastupitelstva mìsta Studénky, èlenem dozorèí rady Destinaèního managementu turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., hodnotící pracovní skupinu pro vyhodnocení Úspìšných obèanù mìsta Studénky a Osobnosti mìsta Studénky. Rada vydala: vnitroorganizaèní smìrnici Organizaèní øád Mìstského úøadu Studénka. Rada vzala na vìdomí: kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých schùzí Rady mìsta Studénky, 5

6 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky, návrh organizaèního zabezpeèení oslav 70. výroèí osvobození mìsta Studénky pøedneseného starostou a pøevzetí záštity Rady mìsta Studénky nad tìmito oslavami, informaci tajemníka mìstského úøadu o výsledku kontroly zamìøené na výkon státní správy na úseku matrik v souladu s 4 odst. 1 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, provedené pracovnicí oddìlení správního Mìstského úøadu Bílovec u odboru vnitøních vìcí se závìreèným zjištìním, že výkon státní správy na úseku matrik je v souladu s právními pøedpisy a zásadami moderní státní správy. Rada doporuèila ZMS: uzavøít dodatek ke smlouvì o pùjèce mezi mìstem Studénka a Destinaèním managementem turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., delegovat p. Šobicha, starostu, do Místní akèní skupiny Regionu Poodøí, z. s., k zastupování mìsta Studénky v rozsahu všech úkonù vèetnì hlasování spojených s jednáním valných hromad a výkonù èlena voleného orgánu, vydat vnitroorganizaèní smìrnici Jednací øád Zastupitelstva mìsta Studénky, nevyhovìt žádosti spoleènosti Erpeko, a. s., o prodej èásti pozemku parc. è. 1618/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, 2 zveøejnit zámìr prodeje pozemkù o výmìøe 827 m, o výmìøe m a o výmìøe 31 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za 2 minimální cenu Kè, tj. cca 88 Kè/m. Vlastnické právo k nemovitostem je zatíženo závazkem smluvního vztahu, bezúplatnì pøevést pozemek parc. è. 980 ostatní plocha 2 o výmìøe 135 m a most pøes Butovický potok, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za úèelem zajištìní pøístupu k rodinnému domu èp. 261 na ul. Malá strana ve Studénce, a to formou daru, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako oprávnìným z vìcného bøemene a Èeskými dráhami, a. s., uzavøít smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako b u d o u c í m o p r á v n ì n ý m z v ì c n é h o b ø e m e n e a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvkovou organizací, jako budoucím povinným z vìcného bøemene, souhlasit s návrhem øešení námitky mìsta Studénky na vyhlášení Chránìné krajinné oblasti Poodøí, ovìøit, že Územní plán Studénka není v rozporu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ovìøit, že Územní plán Studénka není v rozporu se stanovisky dotèených orgánù a stanoviskem Moravskoslezského kraje vydanými v rámci jeho projednání, rozhodnout o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Studénka, vzít na vìdomí vyhodnocení pøipomínek podaných k návrhu Územního plánu Studénka, vydat Územní plán Studénka formou opatøení obecné povahy, uzavøít dodatek ke smlouvì o úvìru s vìøitelem Komerèní banka, a. s., na akci Rekonstrukce MŠ Poštovní sanaèní práce, schválit rozpoèet mìsta Studénky pro rok 2015, vzít na vìdomí rozpoètový výhled mìsta Studénky na období let Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEÈNÉHO ODPADU Svoz objemného a nebezpeèného odpadu probìhne v sobotu dne , a to: Èas: Místo: 08:00 11:00 hod. místní èást Studénka prostranství u Dìlnického domu 12:00 15:00 hod. místní èást Butovice prostranství toèny STS 07:30 10:00 hod. místní èást Studénka parkovištì u vrátnice è. 2 kovárna 10:30 12:30 hod. místní èást Nová Horka prostranství u obchodu Jednota Mùžete pøivézt: Objemný odpad z domácnosti: koberce, nábytek, bytové doplòky, polystyrénové obaly, kovové pøedmìty, pneumatiky, elektro apod. Nebezpeèný odpad: baterie, záøivky, zbytky olejù, barev a rozpouštìdel, kyseliny a jiné chemikálie apod. Nemùžete pøivézt: Stavební odpad (støešní krytina, azbest, eternit, su ) ani zelený odpad ze zahrádek Svoz objemného i nebezpeèného odpadu je urèen pouze pro obèany mìsta Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadù sami na své náklady. Ing. Jindøich Lev vedoucí odboru místního hospodáøství a údržby majetku ZMÌNA PROVOZNÍ DOBY REKULTIVACE SKLÁDKY RADAR V ZIMNÍM OBDOBÍ V zimním období v dobì od do nebude vzhledem k nulovému zájmu obèanù rekultivace skládky Radar na ul. Polské ve Studénce o sobotách otevøena. Ing. Jindøich Lev vedoucí odboru místního hospodáøství a údržby majetku 6

7 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ZASTUPITELÉ MÌSTA STUDÉNKY SCHVÁLILI NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Usnesením Zastupitelstva mìsta Studénky è. 42/03/15 ze dne byl ukonèen dlouhodobý proces poøízení nového územního plánu mìsta. Dovolím si struènou rekapitulaci celého procesu. Práce na novém územním plánu byly zahájeny na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Studénky z 25. zasedání ze dne usnesením è. 493/25/10. Ve výbìrovém øízení na zpracovatele zvítìzila spoleènost ARCHTEAM Územní plánování, s. r. o., kterou ve vìcech technických zastupovala Ing. arch. Raková. Poøizovatel spolupracoval v prùbìhu poøizování s urèeným zastupitelem PhDr. Miroslavem Havránkem a pracovní skupinou složenou z odborné veøejnosti. Pøed zahájením prací na pøípravì nového územního plánu vyzval poøizovatel, odbor stavebního øádu a územního plánování, prostøednictvím zpravodaje, webových stránek mìsta a reportáže TV Odra obèany a organizace k podání podnìtù. Všechny podnìty byly následnì spoleènì s vlastními poznatky a nedokonèenými zmìnami zahrnuty do pøípravy návrhu zadání. Celkovì bylo v návrhu zadání zapracováno kolem 140 podnìtù. V prùbìhu prací jsme se jako poøizovatelé spoleènì s projektantem museli vypoøádat s nìkolika významnými skuteènostmi, které výraznì ovlivnily proces poøizování. Došlo ke zmìnì stavebního zákona, která nám umožnila øešit rozsah zastavitelných území, èasovému zdržení a k navýšení nákladù v dùsledku dokonèení pozemkových úprav, které probìhly v katastrálním území Butovice, které zmìnily mapový podklad, na kterém je územní plán zpracován. Pozitivní skuteèností pak bylo neplánované získání dotace ve výši Kè. Celková cena za zpracování územního plánu je Kè. Návrh územního plánu byl po celou dobu pøístupný k nahlédnutí u odboru stavebního øádu a územního plánování a na webových stránkách mìsta. poznamenala, že obsahuje èásti návrh a odùvodnìní, které dále mají každý textovou a výkresovou èást a dále vyhodnocení pøedpokládaných vlivù Územního plánu Studénka na udržitelný rozvoj území. Územní plán po schválení zastupitelstvem nabývá úèinnosti souèasnì s Opatøením obecné povahy, a to patnáctým dnem po jeho vyvìšení na úøední desce. Proti Územnímu plánu Studénka vydanému formou opatøení obecné povahy nelze podat opravný prostøedek (v souladu s 173 odst. 2 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù). Územní plán je z hlediska obce nejdùležitìjším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavìné území, zastavitelné plochy, plochy pro pøestavby, veøejnì prospìšné stavby, veøejnì prospìšná opatøení, pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití tìchto ploch. Bez poøízeného územního plánu se obec nemùže rozvíjet mimo souèasnou zástavbu, nelze vymezit nové plochy pro výstavbu. Územní plán se vydává pro celé území obce (plocha území èiní celkovì ha, z toho je pouze 156 ha ve vlastnictví mìsta), je závazný pro rozhodování v území a urèuje mìstu jeho budoucí rozvoj (stavební úøad se jím øídí pøi vydávání povolení apod.). Dìkuji všem, kteøí pøispìli svými podnìty a pøipomínkami k vytvoøení tohoto strategického dokumentu. Po nabytí úèinnosti bude Územní plán Studénka pøístupný široké veøejnosti na webových stránkách mìsta. Ing. Radmila Nováková vedoucí odboru stavebního øádu a územního plánování Ve ø e j n é p r o j e d n á n í územního plánu se konalo d n e P o veøejném projednání odbor o b d r ž e l 1 6 n á m i t e k a 12 pøipomínek. Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veøejné zájmy n á v r h r o z h o d n u t í o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu. Návrhy byly doruèeny dotèeným orgánùm a krajskému ú ø a d u a b y l y j i m i odsouhlaseny. N e c h c i s e z a b ý v a t p o d r o b n ì o b s a h e m územního plánu, jen bych 7

8 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU KOMISE SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI KOMISE SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MÌSTA STUDÉNKY A JEJÍ ÈINNOST V ROCE 2014 Sbor pro obèanské záležitosti mìsta Studénky (dále SPOZ) je komisí zøízenou Radou mìsta Studénky. Ke své èinnosti využívá týmu dobrovolných pracovníkù, který ve spolupráci s odborem vnitøních vìcí Mìstského úøadu Studénka vyvíjí èinnost související s významnými životními událostmi obèanù našeho mìsta, jakými jsou klasické svatby, støíbrné, zlaté a diamantové svatby, narození nových obèánkù, životní jubilea obèanù, rozlouèení se zesnulými obèany a další. V roce 2014 zorganizovala komise SPOZ tyto akce: Dobrovolné pracovnice SPOZ zaèaly již od poèátku ledna pøipravovat návštìvy k obèanùm mìsta, kteøí v roce 2014 slavili své významné životní jubileum 80, 85, 90 a více let, a to zajištìním dárkových balíkù a naplánováním návštìv, kterých se uskuteènilo v roce 2014 celkem 145. V obøadní síni, ve které se koná pøevážná èást akcí SPOZ, bylo v mìsících únoru, èervnu a záøí pøivítáno 49 narozených obèánkù mìsta na akci Vítání nových obèánkù do života. Dne 20. èervna probìhlo v obøadní síni slavnostní vyøazení absolventù Støední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s., na kterém starosta mìsta pøedal úspìšným maturantùm drobné pozornosti, které SPOZ zabezpeèil. Velkou akcí SPOZ bylo Setkání jubilantù se starostou mìsta dne 28. záøí ve velkém sále Dìlnického domu. Na tuto akci pøijalo pozvání 113 našich spoluobèanù, kteøí v roce 2014 slavili své 70. a 75. narozeniny. V pøíjemné atmosféøe nedìlního odpoledne obohacené obèerstvením a kulturním programem jim bylo za úèasti vedení mìsta pøipomenuto jejich významné životní jubileum. Z akce si odnesli upomínkový pøedmìt a kytièku. Dne 29. listopadu také zorganizoval SPOZ v obøadní síni støíbrné svatby (25 let spoleèného manželského života). Upomínkovým pøedmìtem s kytièkou a fotografiemi z této akce tak bylo jistì potìšeno 7 manželských párù. Velká èást akcí SPOZ probìhla jako každoroènì v pøedvánoèní atmosféøe v mìsíci prosinci: Dne 5. prosince se uskuteènilo již tradièní pøátelské posezení pracovníkù SPOZ, na nìmž bylo ve sváteèní atmosféøe za pøítomnosti vedení mìsta podìkováno všem dobrovolným pracovníkùm SPOZ za jejich velmi záslužnou celoroèní práci a byla zhodnocena èinnost komise v roce Dne 11. prosince probìhly návštìvy obèanù ze Studénky umístìných v domovech dùchodcù v okolních mìstech. Pracovnice SPOZ tak opìt zavítaly s vánoèní nadílkou za cca 20 obèany našeho mìsta umístìnými v domovech dùchodcù ve mìstech Nový Jièín, Odry, Pøíbor a v obci Petøvaldík. Závìrem nelze pøi hodnocení èinnosti SPOZ za rok 2014 opomenout uskuteènìných 30 svatebních obøadù, na jejichž organizování se SPOZ velkou mírou podílel, a 40 smuteèních obøadù, na kterých se SPOZ podílel zajištìním smuteèního øeèníka a úhradou jeho odmìny. Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ INFORMACE O ZMÌNÌ Komise Sbor pro obèanské záležitosti mìsta Studénky ve spolupráci s odborem vnitøních vìcí mìstského úøadu poøádá v obøadní síni zámku již øadu let akci Vítání obèánkù. Akce se koná nepravidelnì nìkolikrát v roce, vždy v nedìli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obøadu a dìti pøi ní obdrží malý dárek. Ke slavnostnímu obøadu byli rodièe s dítìtem zváni formou pozvánky, kterou jim mìstský úøad adresnì zasílal. Nyní dochází ke zmìnì v organizaci, spoèívající v tom, že rodièe musí sami projevit zájem a pøihlásit se. Dùvodem je pøedevším zhoršený pøístup úøadu k aktuálním údajùm o narozených dìtech. Žádáme proto tímto rodièe, kteøí mají zájem se se svým dítìtem akce zúèastnit, aby vyplnili pøiložený formuláø a zaslali jej nebo osobnì pøedali na adresu: Mìstský úøad Studénka, matrika, pí Svatava Moskalová, nám. Republiky 762, Studénka. Formuláø lze zaslat také elektronicky na adresu (podepsaný a naskenovaný). Formuláø k vyplnìní obdržíte také pøímo na pracovišti matriky, pøípadnì si jej mùžete stáhnout na internetových stránkách mìsta: Podmínkou úèasti na akci je trvalý pobyt dítìte ve Studénce a vìk do 1 roku. Bližší informace Vám poskytne paní Svatava Moskalová, matrikáøka, na tel. è , pøípadnì osobnì na matrice, dveøe è. 18. Dìkujeme za pochopení. Pøihláška na akci Sboru pro obèanské záležitosti mìsta Studénky Vítání obèánkù Jméno a pøíjmení dítìte:... Datum narození dítìte:... Trvalé bydlištì dítìte: Jméno a pøíjmení otce: Jméno a pøíjmení matky: Adresa pro doruèení pozvánky: (pokud je odlišná od adresy trvalého bydlištì) Máme zájem zúèastnit se slavnostního obøadu Vítání obèánkù a souhlasíme v souladu s ustanoveními zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù s využitím výše uvedených osobních údajù pro organizaèní zajištìní této akce. Ve Studénce dne: Podpis:... Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí 8

9 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU POZVÁNKA NA VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ POZVÁNKA NA VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPCE PROGRAM ROZVOJE MÌSTA STUDÉNKA A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ A VEØEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) Mìsto Studénka Vás zve na veøejné projednání Programu rozvoje mìsta Studénka a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostøedí a veøejné zdraví. Toto se uskuteèní ve velkém sále mìstského úøadu dne od 15:00 hod. Program: 15:00 Zahájení 15:10 Pøedstavení Programu rozvoje mìsta Studénka 15:30 Pøedstavení Vyhodnocení vlivù Programu na životní prostøedí a veøejné zdraví 15:50 18:00 Diskuse Veøejné projednání programu a vyhodnocení jeho vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví se koná podle 10f zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, s cílem seznámit veøejnost s obsahem programu a vyhodnocením jeho vlivù na ŽP. Návrh Programu rozvoje mìsta a dokumentu Vyhodnocení jeho vlivù na ŽP a veøejné zdraví naleznete v Informaèním systému SEA, konkrétnì na webových stránkách pod odkazem V tištìné formì jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje mìsta a investic (Mgr. Eva Chromíková, tel , Mgr. Eva Chromíková referentka pro agendu rozvoj mìsta ZE ŠKOL OHLÉDNUTÍ ZA LYŽAØSKÝM KURZEM RALIŠKA Když jsme se ráno 11. ledna sešli všichni pøed školou, abychom se napoèítali a vypravili k odjezdu smìr Horní Beèva, byla na tváøích úèastníkù znát jistá nervozita z toho, jak to na sjezdovce bude vypadat. Musím uznat, že obavy ve Studénce byly ještì na místì, protože teplota vysoko nad bodem mrazu a po snìhu ani památka. Naštìstí s pøíjezdem na hotel se obavy rychle vytratily, nebo v bezprostøední blízkosti se nacházel lyžaøský svah pokrytý 550 metrù dlouhým pásem technického a urolbovaného snìhu. Proto jsme se hned po obìdì a malém odpoèinku vydali na svah, kde jsme se rozdìlili do 4 družstev podle svých lyžaøských dovedností a v nich celý týden pracovali na zlepšení a zdokonalení lyžaøských dovedností. Veškeré snažení a úsilí pøišlo vhod v pátek odpoledne, kdy byly na programu závody v obøím slalomu. Veèer pøišlo na øadu vyhodnocení celého týdne a pak diskotéka, na kterou se všichni moc tìšili. Není se tedy co divit, že se poslední noc veèerka o malý kousíèek posunula smìrem k pùlnoci. A jaký byl tedy kurz na Rališce? Vydaøený! Musím øíct, že ubytování i strava byla na vysoké úrovni a žákùm chutnalo, což bylo vidìt nejen na holých talíøích, ale i v následných hodinách tìlocviku, kdy se prali s nabytými kilogramy. Lyžaøský areál obstál v konkurenci s teplým poèasím na výbornou, svahy byly dennì upravovány rolbou a nepocítily nedostatek snìhu. Velkou pochvalu zaslouží nejen pedagogové a pan doktor, kteøí se o své svìøence perfektnì starali, ale také samotní žáci, kteøí se slušným chováním zasloužili o bezproblémový a vydaøený kurz. Lyžaøský kurz na Rališce splnil naprosto naše oèekávání, a proto se tìším na jeho další pokraèování v pøíštím školním roce. Mgr. Jan Neubauer vedoucí kurzu, ZŠ Butovická 9

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více