MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ"

Transkript

1

2

3 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta. Na svém únorovém zasedání Zastupitelstvo mìsta Studénky schválilo nìkolik zásadních vìcí, jako je rozpoèet mìsta pro rok 2015 vytvoøený tak, aby byla reálná rezerva na pokrytí spoluúèastí jak na pøipravených, tak i dalších možných dotaèních titulech ve všech prioritních oblastech ve výši Kè (kompletní rozpoèet mìsta Studénky je ke zhlédnutí na internetových stránkách mìsta). Na základì tohoto rozhodnutí budeme také posuzovat projekty, na které jsou nebo budou pøipraveny všechny nutné materiály pro pøípadné dotaèní tituly. Nejde o projekty, které by se daly zrealizovat za jeden rok, ale je to pøíprava na nejbližší období vybraná z množství projektù, které máme v programu rozvoje mìsta. Ostatní samozøejmì nebudou opomíjeny, ale bez pøesné koncepce se nedá dále postupovat. Byla zahájena energetická opatøení na budovì základní školy na ulici Butovické a probíhají dokonèovací práce na budovì mateøské školy na ulici Poštovní. Pro letošní rok bychom rádi realizovali energetická opatøení na základní škole na ulici Sjednocení, což bude velkým zásahem do rozpoètu, jelikož jsou pøedpokládány náklady cca Kè. Zastupitelstvo svým rozhodnutím umožnilo zahájení postupných úprav areálu bývalého koupalištì, kde plánujeme obnovu a vytvoøení nových høiš na volejbal, nohejbal, beachvolejbal a také vytvoøení odpoèinkového zázemí pro širokou veøejnost i s možností využití pro obèasné pøírodní kino. Dále se budou realizovat opravy chodníkù v okolí zámku, restaurování vstupních dveøí do nového zámku, pokraèování oprav støechy starého zámku a mnoho údržbových záležitostí, vèetnì revitalizace mìstské zelenì. Na tyto záležitosti je v rozpoètu vyèlenìno Kè. Dále mìsto schválilo nový Územní plán Studénka. Tento materiál vznikal ve spolupráci s obèany Studénky a odbornými firmami. Má sloužit jako základ pro rozvoj mìsta, vymezení zón pro stavební místa, obèanskou vybavenost atd. a pomáhat v urèení priorit, jakým smìrem se budeme v dalších letech ubírat. Naše mìsto èekají i akce velkého rozsahu v rámci prevence proti povodním. Jedná se o vybudování suchých poldrù, což jsou v podstatì hráze pod svahovými pozemky, kde se hromadí pøi velkých deštích voda a mùže zpùsobovat lokální záplavy, tak jak jsme zažili v minulých letech na obou potocích ve Studénce i v Butovicích. Tyto akce jsou finanènì nákladné a k jejich zrealizování bude mìsto potøebovat spolupráci majitelù pozemkù ve Studénce k vyvolání pozemkových zmìn v celém katastru mìsta. Tento krok je nutný k tomu, abychom se posunuli co nejblíže k realizaci. Tímto chci podìkovat tìm, kteøí už svùj souhlas dali. Další majitele ještì znovu budeme oslovovat. Na závìr Vám všem pøeji pøíjemný pøechod do jarního období zalitého sluncem jak reálnì, tak na srdci. Petr Odchodnický místostarosta MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ V minulém roce se Mìstský úøad Studénka zapojil do dalšího roèníku soutìže o nejpraktiètìjší, nejpøehlednìjší a nejoriginálnìjší internetové stránky mìst a obcí s názvem Parádní web V hodnocení webových stránek mìsta a mìstského úøadu se stal Mìstský úøad Studénka finalistou soutìže a v kategorii mìst Èeské republiky získal tøetí místo. Patnáctièlenná porota hodnotila webové stránky mìst a obcí po celý rok Definitivní výsledky tohoto klání pak byly uveøejnìny v èasopise Veøejná správa v èísle 2/2015. Soutìž poøádá èasopis Veøejná správa, který se zamìøuje na odborný servis pro samosprávu a státní správu. Dlouhodobì se vìnuje vyhledávání zajímavých webových stránek mìst a obcí. Tímto ocenìním úøad navázal na øadu získaných cen v roce 2014, kdy v bøeznu se stal finalistou v celorepublikové soutìži Èeská inovace 2013 v kategorii Inovace ve veøejné správì s elektronickým zpracováním požadavkù obèanù evidence v databázi akcí. V dubnu se mìstský úøad zapojil do soutìže Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za spoleèenskou odpovìdnost pro rok 2013 a obdržel èestné uznání za pøijetí a realizaci myšlenek spoleèenské odpovìdnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. V èervnu probìhlo v Praze na Ministerstvu vnitra ÈR vyhlášení vítìzù soutìže, která podporuje zavádìní politiky rovnosti žen a mužù do práce úøadù veøejné správy s názvem Úøad roku Pùl na pùl respekt k rovným pøíležitostem, které bylo spojeno s konferencí na téma Rovné pøíležitosti. Mìstský úøad Studénka se stejnì jako v pøedchozích roènících této soutìže zúèastnil a umístil se v rámci Èeské republiky v kategorii obcí II. typu na druhém místì. Asociace turistických informaèních center ÈR ve spolupráci se spoleèností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., která je vydavatelem regionální sítì Deníku a provozovatelem portálu, a agenturou Czech Tourism vyhlásila v polovinì roku 2014 další roèník soutìže popularity turistických informaèních center s názvem Informaèní centrum Vítìzství v rámci Moravskoslezského kraje si právem zasloužilo a nejvyšší cenu, první místo, v soutìži získalo Informaèní centrum Studénka. Pøáli bychom si, aby se takto úøadu v soutìžích daøilo i nadále, ale zvláštì si pøejeme a usilujeme o to, aby s našimi službami byli spokojení obèané mìsta i ostatní klienti úøadu. Mgr. Jiøí Moskala, MPA tajemník mìstského úøadu 3

4 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2014 K mìlo ve Studénce trvalý pobyt celkem obèanù (z toho mužù a žen) a 47 cizincù s povoleným trvalým pobytem. V prùbìhu pøedchozího roku došlo k tìmto zmìnám: k trvalému pobytu do Studénky se pøihlásilo 157 obèanù, odhlásilo se 228, zemøelo 108, narodilo se 106, v rámci mìsta jich zmìnilo svùj trvalý pobyt celkem 319. V celkovém souètu za rok 2014 obèanù ve Studénce opìt ubylo, a to o 73. Zajímavosti: Z celkového poètu 106 narozených dìtí za rok 2014 bylo 58 chlapeèkù a 48 holèièek. Nejèastìjšími jmény u chlapcù byl Jakub (6x), Filip a Matyáš (4x), u holèièek to byla Anna a Sára (3x). První obèánek Studénky narozený v roce 2015 byla holèièka Ema narozená Nejstaršími obèany Studénky k jsou dva muži a jedna žena, kteøí v prùbìhu roku 2015 dosáhnou vìku 95 let. Poèty obèanù v místních èástech: Místní èást Celkem osob Mužù Žen Studénka Butovice Nová Horka Prùmìrný vìk obèana Studénky byl 41,4 let. Vìkové složení obyvatel Studénky k v %: 15,82% Vìkové složení obèanù Studénky k v % 14,54% 14,03% 13,64% Poèty obyvatel Studénky v letech : Zmìny v evidenci obyvatel v letech : Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí Poèty obyvatel Studénky v letech Uvedené poèty jsou vždy k 1.1. daného roku. Zmìny v evidenci Rok k 1.1. Narození Pøihlášeno Úmrtí Odhlášeno Pøírùstek/ úbytek Sòatky Rozvody k nezjištìno nezjištìno ,53% 11,39% 7,05% 7,76% 2,88% 0,32% do a více Vìk VÝBÌR DAÒOVÝCH PØIZNÁNÍ Na základì pøedchozích dobrých zkušeností v rámci aktivního pøístupu daòové správy k veøejnosti bude Finanèní úøad v Novém Jièínì zajiš ovat výbìr daòových pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob v sále Mìstského úøadu Studénka, a to ve dnech: pondìlí :00 11:30, 12:30 16:00 støeda :00 11:30, 12:30 16:00 Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí APLIKACE DEJ TIP! Vážení obèané, mìsto Studénka po více než 2 roky umožòovalo obèanùm prostøednictvím aplikace Dej tip! v chytrém telefonu informovat o zjištìných závadách na majetku mìsta. Sdìlujeme tímto, že po vyhodnocení byl provoz této služby k ukonèen. Dùvodem byl malý zájem o její využívání. O zjištìných závadách je možné nadále informovat telefonicky, písemnì, em nebo osobnì. Dìkujeme za pochopení. Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí 4

5 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY Další schùze rady mìsta se konala v zasedací místnosti Mìstského úøadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: uzavøít nájemní smlouvy k bytùm na ul. Budovatelské ve Studénce, uzavøít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu 3+1 standardní kvality v domì na ul. Budovatelské ve Studénce, a to k , nezvyšovat k nájemné za nebytové prostory ve vlastnictví mìsta Studénky o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 %, uzavøít smlouvu o nájmu nebytového prostoru è. 591/6 v 1. nadzemním podlaží budovy èp. 591 na pozemku v obci 2 Studénka, k. ú. Butovice, o celkové ploše 84 m, sestávající z prodejny, skladu a sociálního zázemí, mezi mìstem Studénka jako pronajímatelem a pí Švecovou jako nájemcem, za úèelem provozování prodejny kvìtináøství, drobných pøedmìtù a dekorací, a to od na dobu neurèitou, pøi výši 2 nájemného 800 Kè/m /rok, vyhovìt žádosti Základní umìlecké školy J. A. Komenského, Studénka, pøíspìvkové organizace, vypùjèitele nebytových prostor v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce, a souhlasit s provedením technického zhodnocení nebytových prostor spoèívajícím v instalaci rozvodù pro zabezpeèovací systém v budovì èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce (ve výtvarném oboru); souhlasit s provedením technického zhodnocení nebytových prostor spoèívajícím v instalaci rozvodù pro domácí telefony v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce; vydat souhlas s provádìním odpisù provedeného technického zhodnocení nebytových prostor v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce, ve vlastnictví mìsta Studénky, až po doložení nákladù spojených s realizací akcí; uzavøít dohodu o finanèním vypoøádání technického zhodnocení v pøípadì ukonèení smlouvy o výpùjèce po doložení nákladù spojených s realizací akcí, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1641/1, v obci Studénka, k. ú. Butovice, 2 o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. P. Metnarem jako nájemcem, p. A. Metnarem jako nájemcem a uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1640/1 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. M. Zezulkou jako nájemcem za úèelem zøízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popø. jednostopého vozidla, a to na dobu 2 urèitou 6 mìsícù, pøi výši nájemného 9 Kè/m /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvì schválené RMS , uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 1296/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ENPRO Energo, s. r. o., uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., jako oprávnìným z vìcného bøemene, a to k pozemku parc. è. 122 a k parc. è. 37/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a k pozemku parc. è. 1464/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a spoleèností M.NET Studénka, s. r. o., jako oprávnìným z vìcného bøemene, a to k pozemkùm v obci Studénka, k. ú. Butovice, uzavøít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem a mìstem Studénka jako pøíjemcem, na základì a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek pøidìlit zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a vybavení pøírodovìdných a technických uèeben na základních školách poøízení multimediálního vybavení a uzavøít smlouvu o dílo s uchazeèem FLAME System, s. r. o., za cenu nejvýše pøípustnou Kè bez DPH, Rekonstrukce a vybavení pøírodovìdných a technických uèeben na základních školách poøízení uèebních pomùcek a uzavøít smlouvu o dílo s uchazeèem HELAGO-CZ, s. r. o., za cenu nejvýše pøípustnou Kè bez DPH, uzavøít dodatek ke smlouvì o dílo na realizaci akce Rekonstrukce MŠ Poštovní uzavøené mezi mìstem Studénka a spoleèností OMLUX, spol. s r. o., o pøipojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvìšením tibetské vlajky. Rada schválila: organizaèní zmìnu v souvislosti s rozšíøením èinností SAK Studénka, pøíspìvková organizace, o èinnosti Rodinného centra, o. s., použití finanèních prostøedkù z investièního fondu SAK Studénka, pøíspìvková organizace, na zakoupení kamery pro potøeby TV ODRA, vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa. Rada souhlasila: s pøijetím úèelovì urèeného finanèního daru od Nadaèního fondu VÍTKOVICE STEEL se sídlem Ostrava-Hulváky ve výši Kè pro Základní školu Sluneènice, Studénka, pøíspìvková organizace, s uzavøením smlouvy o výpùjèce mezi smluvními stranami HERTIN, s. r. o, se sídlem Vøesina u Bílovce a Mateøskou školou Studénka, Komenského 700, za úèelem výpùjèky interaktivní tabule s pøíslušenstvím, s pøevodem finanèních prostøedkù ve výši Kè z ostatních provozních výdajù do investièního fondu souvisejících s koupí kamery, a to v rámci rozpoètového provizoria SAK Studénka, pøíspìvková organizace, pro rok Rada jmenovala: za mìsto Studénku p. Odchodnického, místostarostu, èlenem správní rady Destinaèního managementu turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., a Ing. Pøikryla, èlena Zastupitelstva mìsta Studénky, èlenem dozorèí rady Destinaèního managementu turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., hodnotící pracovní skupinu pro vyhodnocení Úspìšných obèanù mìsta Studénky a Osobnosti mìsta Studénky. Rada vydala: vnitroorganizaèní smìrnici Organizaèní øád Mìstského úøadu Studénka. Rada vzala na vìdomí: kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých schùzí Rady mìsta Studénky, 5

6 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky, návrh organizaèního zabezpeèení oslav 70. výroèí osvobození mìsta Studénky pøedneseného starostou a pøevzetí záštity Rady mìsta Studénky nad tìmito oslavami, informaci tajemníka mìstského úøadu o výsledku kontroly zamìøené na výkon státní správy na úseku matrik v souladu s 4 odst. 1 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, provedené pracovnicí oddìlení správního Mìstského úøadu Bílovec u odboru vnitøních vìcí se závìreèným zjištìním, že výkon státní správy na úseku matrik je v souladu s právními pøedpisy a zásadami moderní státní správy. Rada doporuèila ZMS: uzavøít dodatek ke smlouvì o pùjèce mezi mìstem Studénka a Destinaèním managementem turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., delegovat p. Šobicha, starostu, do Místní akèní skupiny Regionu Poodøí, z. s., k zastupování mìsta Studénky v rozsahu všech úkonù vèetnì hlasování spojených s jednáním valných hromad a výkonù èlena voleného orgánu, vydat vnitroorganizaèní smìrnici Jednací øád Zastupitelstva mìsta Studénky, nevyhovìt žádosti spoleènosti Erpeko, a. s., o prodej èásti pozemku parc. è. 1618/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, 2 zveøejnit zámìr prodeje pozemkù o výmìøe 827 m, o výmìøe m a o výmìøe 31 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za 2 minimální cenu Kè, tj. cca 88 Kè/m. Vlastnické právo k nemovitostem je zatíženo závazkem smluvního vztahu, bezúplatnì pøevést pozemek parc. è. 980 ostatní plocha 2 o výmìøe 135 m a most pøes Butovický potok, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za úèelem zajištìní pøístupu k rodinnému domu èp. 261 na ul. Malá strana ve Studénce, a to formou daru, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako oprávnìným z vìcného bøemene a Èeskými dráhami, a. s., uzavøít smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako b u d o u c í m o p r á v n ì n ý m z v ì c n é h o b ø e m e n e a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvkovou organizací, jako budoucím povinným z vìcného bøemene, souhlasit s návrhem øešení námitky mìsta Studénky na vyhlášení Chránìné krajinné oblasti Poodøí, ovìøit, že Územní plán Studénka není v rozporu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ovìøit, že Územní plán Studénka není v rozporu se stanovisky dotèených orgánù a stanoviskem Moravskoslezského kraje vydanými v rámci jeho projednání, rozhodnout o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Studénka, vzít na vìdomí vyhodnocení pøipomínek podaných k návrhu Územního plánu Studénka, vydat Územní plán Studénka formou opatøení obecné povahy, uzavøít dodatek ke smlouvì o úvìru s vìøitelem Komerèní banka, a. s., na akci Rekonstrukce MŠ Poštovní sanaèní práce, schválit rozpoèet mìsta Studénky pro rok 2015, vzít na vìdomí rozpoètový výhled mìsta Studénky na období let Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEÈNÉHO ODPADU Svoz objemného a nebezpeèného odpadu probìhne v sobotu dne , a to: Èas: Místo: 08:00 11:00 hod. místní èást Studénka prostranství u Dìlnického domu 12:00 15:00 hod. místní èást Butovice prostranství toèny STS 07:30 10:00 hod. místní èást Studénka parkovištì u vrátnice è. 2 kovárna 10:30 12:30 hod. místní èást Nová Horka prostranství u obchodu Jednota Mùžete pøivézt: Objemný odpad z domácnosti: koberce, nábytek, bytové doplòky, polystyrénové obaly, kovové pøedmìty, pneumatiky, elektro apod. Nebezpeèný odpad: baterie, záøivky, zbytky olejù, barev a rozpouštìdel, kyseliny a jiné chemikálie apod. Nemùžete pøivézt: Stavební odpad (støešní krytina, azbest, eternit, su ) ani zelený odpad ze zahrádek Svoz objemného i nebezpeèného odpadu je urèen pouze pro obèany mìsta Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadù sami na své náklady. Ing. Jindøich Lev vedoucí odboru místního hospodáøství a údržby majetku ZMÌNA PROVOZNÍ DOBY REKULTIVACE SKLÁDKY RADAR V ZIMNÍM OBDOBÍ V zimním období v dobì od do nebude vzhledem k nulovému zájmu obèanù rekultivace skládky Radar na ul. Polské ve Studénce o sobotách otevøena. Ing. Jindøich Lev vedoucí odboru místního hospodáøství a údržby majetku 6

7 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ZASTUPITELÉ MÌSTA STUDÉNKY SCHVÁLILI NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Usnesením Zastupitelstva mìsta Studénky è. 42/03/15 ze dne byl ukonèen dlouhodobý proces poøízení nového územního plánu mìsta. Dovolím si struènou rekapitulaci celého procesu. Práce na novém územním plánu byly zahájeny na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Studénky z 25. zasedání ze dne usnesením è. 493/25/10. Ve výbìrovém øízení na zpracovatele zvítìzila spoleènost ARCHTEAM Územní plánování, s. r. o., kterou ve vìcech technických zastupovala Ing. arch. Raková. Poøizovatel spolupracoval v prùbìhu poøizování s urèeným zastupitelem PhDr. Miroslavem Havránkem a pracovní skupinou složenou z odborné veøejnosti. Pøed zahájením prací na pøípravì nového územního plánu vyzval poøizovatel, odbor stavebního øádu a územního plánování, prostøednictvím zpravodaje, webových stránek mìsta a reportáže TV Odra obèany a organizace k podání podnìtù. Všechny podnìty byly následnì spoleènì s vlastními poznatky a nedokonèenými zmìnami zahrnuty do pøípravy návrhu zadání. Celkovì bylo v návrhu zadání zapracováno kolem 140 podnìtù. V prùbìhu prací jsme se jako poøizovatelé spoleènì s projektantem museli vypoøádat s nìkolika významnými skuteènostmi, které výraznì ovlivnily proces poøizování. Došlo ke zmìnì stavebního zákona, která nám umožnila øešit rozsah zastavitelných území, èasovému zdržení a k navýšení nákladù v dùsledku dokonèení pozemkových úprav, které probìhly v katastrálním území Butovice, které zmìnily mapový podklad, na kterém je územní plán zpracován. Pozitivní skuteèností pak bylo neplánované získání dotace ve výši Kè. Celková cena za zpracování územního plánu je Kè. Návrh územního plánu byl po celou dobu pøístupný k nahlédnutí u odboru stavebního øádu a územního plánování a na webových stránkách mìsta. poznamenala, že obsahuje èásti návrh a odùvodnìní, které dále mají každý textovou a výkresovou èást a dále vyhodnocení pøedpokládaných vlivù Územního plánu Studénka na udržitelný rozvoj území. Územní plán po schválení zastupitelstvem nabývá úèinnosti souèasnì s Opatøením obecné povahy, a to patnáctým dnem po jeho vyvìšení na úøední desce. Proti Územnímu plánu Studénka vydanému formou opatøení obecné povahy nelze podat opravný prostøedek (v souladu s 173 odst. 2 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù). Územní plán je z hlediska obce nejdùležitìjším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavìné území, zastavitelné plochy, plochy pro pøestavby, veøejnì prospìšné stavby, veøejnì prospìšná opatøení, pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití tìchto ploch. Bez poøízeného územního plánu se obec nemùže rozvíjet mimo souèasnou zástavbu, nelze vymezit nové plochy pro výstavbu. Územní plán se vydává pro celé území obce (plocha území èiní celkovì ha, z toho je pouze 156 ha ve vlastnictví mìsta), je závazný pro rozhodování v území a urèuje mìstu jeho budoucí rozvoj (stavební úøad se jím øídí pøi vydávání povolení apod.). Dìkuji všem, kteøí pøispìli svými podnìty a pøipomínkami k vytvoøení tohoto strategického dokumentu. Po nabytí úèinnosti bude Územní plán Studénka pøístupný široké veøejnosti na webových stránkách mìsta. Ing. Radmila Nováková vedoucí odboru stavebního øádu a územního plánování Ve ø e j n é p r o j e d n á n í územního plánu se konalo d n e P o veøejném projednání odbor o b d r ž e l 1 6 n á m i t e k a 12 pøipomínek. Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veøejné zájmy n á v r h r o z h o d n u t í o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu. Návrhy byly doruèeny dotèeným orgánùm a krajskému ú ø a d u a b y l y j i m i odsouhlaseny. N e c h c i s e z a b ý v a t p o d r o b n ì o b s a h e m územního plánu, jen bych 7

8 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU KOMISE SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI KOMISE SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MÌSTA STUDÉNKY A JEJÍ ÈINNOST V ROCE 2014 Sbor pro obèanské záležitosti mìsta Studénky (dále SPOZ) je komisí zøízenou Radou mìsta Studénky. Ke své èinnosti využívá týmu dobrovolných pracovníkù, který ve spolupráci s odborem vnitøních vìcí Mìstského úøadu Studénka vyvíjí èinnost související s významnými životními událostmi obèanù našeho mìsta, jakými jsou klasické svatby, støíbrné, zlaté a diamantové svatby, narození nových obèánkù, životní jubilea obèanù, rozlouèení se zesnulými obèany a další. V roce 2014 zorganizovala komise SPOZ tyto akce: Dobrovolné pracovnice SPOZ zaèaly již od poèátku ledna pøipravovat návštìvy k obèanùm mìsta, kteøí v roce 2014 slavili své významné životní jubileum 80, 85, 90 a více let, a to zajištìním dárkových balíkù a naplánováním návštìv, kterých se uskuteènilo v roce 2014 celkem 145. V obøadní síni, ve které se koná pøevážná èást akcí SPOZ, bylo v mìsících únoru, èervnu a záøí pøivítáno 49 narozených obèánkù mìsta na akci Vítání nových obèánkù do života. Dne 20. èervna probìhlo v obøadní síni slavnostní vyøazení absolventù Støední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s., na kterém starosta mìsta pøedal úspìšným maturantùm drobné pozornosti, které SPOZ zabezpeèil. Velkou akcí SPOZ bylo Setkání jubilantù se starostou mìsta dne 28. záøí ve velkém sále Dìlnického domu. Na tuto akci pøijalo pozvání 113 našich spoluobèanù, kteøí v roce 2014 slavili své 70. a 75. narozeniny. V pøíjemné atmosféøe nedìlního odpoledne obohacené obèerstvením a kulturním programem jim bylo za úèasti vedení mìsta pøipomenuto jejich významné životní jubileum. Z akce si odnesli upomínkový pøedmìt a kytièku. Dne 29. listopadu také zorganizoval SPOZ v obøadní síni støíbrné svatby (25 let spoleèného manželského života). Upomínkovým pøedmìtem s kytièkou a fotografiemi z této akce tak bylo jistì potìšeno 7 manželských párù. Velká èást akcí SPOZ probìhla jako každoroènì v pøedvánoèní atmosféøe v mìsíci prosinci: Dne 5. prosince se uskuteènilo již tradièní pøátelské posezení pracovníkù SPOZ, na nìmž bylo ve sváteèní atmosféøe za pøítomnosti vedení mìsta podìkováno všem dobrovolným pracovníkùm SPOZ za jejich velmi záslužnou celoroèní práci a byla zhodnocena èinnost komise v roce Dne 11. prosince probìhly návštìvy obèanù ze Studénky umístìných v domovech dùchodcù v okolních mìstech. Pracovnice SPOZ tak opìt zavítaly s vánoèní nadílkou za cca 20 obèany našeho mìsta umístìnými v domovech dùchodcù ve mìstech Nový Jièín, Odry, Pøíbor a v obci Petøvaldík. Závìrem nelze pøi hodnocení èinnosti SPOZ za rok 2014 opomenout uskuteènìných 30 svatebních obøadù, na jejichž organizování se SPOZ velkou mírou podílel, a 40 smuteèních obøadù, na kterých se SPOZ podílel zajištìním smuteèního øeèníka a úhradou jeho odmìny. Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ INFORMACE O ZMÌNÌ Komise Sbor pro obèanské záležitosti mìsta Studénky ve spolupráci s odborem vnitøních vìcí mìstského úøadu poøádá v obøadní síni zámku již øadu let akci Vítání obèánkù. Akce se koná nepravidelnì nìkolikrát v roce, vždy v nedìli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obøadu a dìti pøi ní obdrží malý dárek. Ke slavnostnímu obøadu byli rodièe s dítìtem zváni formou pozvánky, kterou jim mìstský úøad adresnì zasílal. Nyní dochází ke zmìnì v organizaci, spoèívající v tom, že rodièe musí sami projevit zájem a pøihlásit se. Dùvodem je pøedevším zhoršený pøístup úøadu k aktuálním údajùm o narozených dìtech. Žádáme proto tímto rodièe, kteøí mají zájem se se svým dítìtem akce zúèastnit, aby vyplnili pøiložený formuláø a zaslali jej nebo osobnì pøedali na adresu: Mìstský úøad Studénka, matrika, pí Svatava Moskalová, nám. Republiky 762, Studénka. Formuláø lze zaslat také elektronicky na adresu (podepsaný a naskenovaný). Formuláø k vyplnìní obdržíte také pøímo na pracovišti matriky, pøípadnì si jej mùžete stáhnout na internetových stránkách mìsta: Podmínkou úèasti na akci je trvalý pobyt dítìte ve Studénce a vìk do 1 roku. Bližší informace Vám poskytne paní Svatava Moskalová, matrikáøka, na tel. è , pøípadnì osobnì na matrice, dveøe è. 18. Dìkujeme za pochopení. Pøihláška na akci Sboru pro obèanské záležitosti mìsta Studénky Vítání obèánkù Jméno a pøíjmení dítìte:... Datum narození dítìte:... Trvalé bydlištì dítìte: Jméno a pøíjmení otce: Jméno a pøíjmení matky: Adresa pro doruèení pozvánky: (pokud je odlišná od adresy trvalého bydlištì) Máme zájem zúèastnit se slavnostního obøadu Vítání obèánkù a souhlasíme v souladu s ustanoveními zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù s využitím výše uvedených osobních údajù pro organizaèní zajištìní této akce. Ve Studénce dne: Podpis:... Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí 8

9 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU POZVÁNKA NA VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ POZVÁNKA NA VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPCE PROGRAM ROZVOJE MÌSTA STUDÉNKA A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ A VEØEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) Mìsto Studénka Vás zve na veøejné projednání Programu rozvoje mìsta Studénka a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostøedí a veøejné zdraví. Toto se uskuteèní ve velkém sále mìstského úøadu dne od 15:00 hod. Program: 15:00 Zahájení 15:10 Pøedstavení Programu rozvoje mìsta Studénka 15:30 Pøedstavení Vyhodnocení vlivù Programu na životní prostøedí a veøejné zdraví 15:50 18:00 Diskuse Veøejné projednání programu a vyhodnocení jeho vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví se koná podle 10f zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, s cílem seznámit veøejnost s obsahem programu a vyhodnocením jeho vlivù na ŽP. Návrh Programu rozvoje mìsta a dokumentu Vyhodnocení jeho vlivù na ŽP a veøejné zdraví naleznete v Informaèním systému SEA, konkrétnì na webových stránkách pod odkazem V tištìné formì jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje mìsta a investic (Mgr. Eva Chromíková, tel , Mgr. Eva Chromíková referentka pro agendu rozvoj mìsta ZE ŠKOL OHLÉDNUTÍ ZA LYŽAØSKÝM KURZEM RALIŠKA Když jsme se ráno 11. ledna sešli všichni pøed školou, abychom se napoèítali a vypravili k odjezdu smìr Horní Beèva, byla na tváøích úèastníkù znát jistá nervozita z toho, jak to na sjezdovce bude vypadat. Musím uznat, že obavy ve Studénce byly ještì na místì, protože teplota vysoko nad bodem mrazu a po snìhu ani památka. Naštìstí s pøíjezdem na hotel se obavy rychle vytratily, nebo v bezprostøední blízkosti se nacházel lyžaøský svah pokrytý 550 metrù dlouhým pásem technického a urolbovaného snìhu. Proto jsme se hned po obìdì a malém odpoèinku vydali na svah, kde jsme se rozdìlili do 4 družstev podle svých lyžaøských dovedností a v nich celý týden pracovali na zlepšení a zdokonalení lyžaøských dovedností. Veškeré snažení a úsilí pøišlo vhod v pátek odpoledne, kdy byly na programu závody v obøím slalomu. Veèer pøišlo na øadu vyhodnocení celého týdne a pak diskotéka, na kterou se všichni moc tìšili. Není se tedy co divit, že se poslední noc veèerka o malý kousíèek posunula smìrem k pùlnoci. A jaký byl tedy kurz na Rališce? Vydaøený! Musím øíct, že ubytování i strava byla na vysoké úrovni a žákùm chutnalo, což bylo vidìt nejen na holých talíøích, ale i v následných hodinách tìlocviku, kdy se prali s nabytými kilogramy. Lyžaøský areál obstál v konkurenci s teplým poèasím na výbornou, svahy byly dennì upravovány rolbou a nepocítily nedostatek snìhu. Velkou pochvalu zaslouží nejen pedagogové a pan doktor, kteøí se o své svìøence perfektnì starali, ale také samotní žáci, kteøí se slušným chováním zasloužili o bezproblémový a vydaøený kurz. Lyžaøský kurz na Rališce splnil naprosto naše oèekávání, a proto se tìším na jeho další pokraèování v pøíštím školním roce. Mgr. Jan Neubauer vedoucí kurzu, ZŠ Butovická 9

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

SLOVO STAROSTY. Vážení spoluobèané,

SLOVO STAROSTY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vás podrobnìji seznámil s rozhodujícími úkoly a opatøeními, kterými se budou orgány mìsta v letošním roce zabývat, a to s èinnostmi vztahujícími

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více