MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ"

Transkript

1

2

3 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta. Na svém únorovém zasedání Zastupitelstvo mìsta Studénky schválilo nìkolik zásadních vìcí, jako je rozpoèet mìsta pro rok 2015 vytvoøený tak, aby byla reálná rezerva na pokrytí spoluúèastí jak na pøipravených, tak i dalších možných dotaèních titulech ve všech prioritních oblastech ve výši Kè (kompletní rozpoèet mìsta Studénky je ke zhlédnutí na internetových stránkách mìsta). Na základì tohoto rozhodnutí budeme také posuzovat projekty, na které jsou nebo budou pøipraveny všechny nutné materiály pro pøípadné dotaèní tituly. Nejde o projekty, které by se daly zrealizovat za jeden rok, ale je to pøíprava na nejbližší období vybraná z množství projektù, které máme v programu rozvoje mìsta. Ostatní samozøejmì nebudou opomíjeny, ale bez pøesné koncepce se nedá dále postupovat. Byla zahájena energetická opatøení na budovì základní školy na ulici Butovické a probíhají dokonèovací práce na budovì mateøské školy na ulici Poštovní. Pro letošní rok bychom rádi realizovali energetická opatøení na základní škole na ulici Sjednocení, což bude velkým zásahem do rozpoètu, jelikož jsou pøedpokládány náklady cca Kè. Zastupitelstvo svým rozhodnutím umožnilo zahájení postupných úprav areálu bývalého koupalištì, kde plánujeme obnovu a vytvoøení nových høiš na volejbal, nohejbal, beachvolejbal a také vytvoøení odpoèinkového zázemí pro širokou veøejnost i s možností využití pro obèasné pøírodní kino. Dále se budou realizovat opravy chodníkù v okolí zámku, restaurování vstupních dveøí do nového zámku, pokraèování oprav støechy starého zámku a mnoho údržbových záležitostí, vèetnì revitalizace mìstské zelenì. Na tyto záležitosti je v rozpoètu vyèlenìno Kè. Dále mìsto schválilo nový Územní plán Studénka. Tento materiál vznikal ve spolupráci s obèany Studénky a odbornými firmami. Má sloužit jako základ pro rozvoj mìsta, vymezení zón pro stavební místa, obèanskou vybavenost atd. a pomáhat v urèení priorit, jakým smìrem se budeme v dalších letech ubírat. Naše mìsto èekají i akce velkého rozsahu v rámci prevence proti povodním. Jedná se o vybudování suchých poldrù, což jsou v podstatì hráze pod svahovými pozemky, kde se hromadí pøi velkých deštích voda a mùže zpùsobovat lokální záplavy, tak jak jsme zažili v minulých letech na obou potocích ve Studénce i v Butovicích. Tyto akce jsou finanènì nákladné a k jejich zrealizování bude mìsto potøebovat spolupráci majitelù pozemkù ve Studénce k vyvolání pozemkových zmìn v celém katastru mìsta. Tento krok je nutný k tomu, abychom se posunuli co nejblíže k realizaci. Tímto chci podìkovat tìm, kteøí už svùj souhlas dali. Další majitele ještì znovu budeme oslovovat. Na závìr Vám všem pøeji pøíjemný pøechod do jarního období zalitého sluncem jak reálnì, tak na srdci. Petr Odchodnický místostarosta MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ V minulém roce se Mìstský úøad Studénka zapojil do dalšího roèníku soutìže o nejpraktiètìjší, nejpøehlednìjší a nejoriginálnìjší internetové stránky mìst a obcí s názvem Parádní web V hodnocení webových stránek mìsta a mìstského úøadu se stal Mìstský úøad Studénka finalistou soutìže a v kategorii mìst Èeské republiky získal tøetí místo. Patnáctièlenná porota hodnotila webové stránky mìst a obcí po celý rok Definitivní výsledky tohoto klání pak byly uveøejnìny v èasopise Veøejná správa v èísle 2/2015. Soutìž poøádá èasopis Veøejná správa, který se zamìøuje na odborný servis pro samosprávu a státní správu. Dlouhodobì se vìnuje vyhledávání zajímavých webových stránek mìst a obcí. Tímto ocenìním úøad navázal na øadu získaných cen v roce 2014, kdy v bøeznu se stal finalistou v celorepublikové soutìži Èeská inovace 2013 v kategorii Inovace ve veøejné správì s elektronickým zpracováním požadavkù obèanù evidence v databázi akcí. V dubnu se mìstský úøad zapojil do soutìže Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za spoleèenskou odpovìdnost pro rok 2013 a obdržel èestné uznání za pøijetí a realizaci myšlenek spoleèenské odpovìdnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. V èervnu probìhlo v Praze na Ministerstvu vnitra ÈR vyhlášení vítìzù soutìže, která podporuje zavádìní politiky rovnosti žen a mužù do práce úøadù veøejné správy s názvem Úøad roku Pùl na pùl respekt k rovným pøíležitostem, které bylo spojeno s konferencí na téma Rovné pøíležitosti. Mìstský úøad Studénka se stejnì jako v pøedchozích roènících této soutìže zúèastnil a umístil se v rámci Èeské republiky v kategorii obcí II. typu na druhém místì. Asociace turistických informaèních center ÈR ve spolupráci se spoleèností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., která je vydavatelem regionální sítì Deníku a provozovatelem portálu, a agenturou Czech Tourism vyhlásila v polovinì roku 2014 další roèník soutìže popularity turistických informaèních center s názvem Informaèní centrum Vítìzství v rámci Moravskoslezského kraje si právem zasloužilo a nejvyšší cenu, první místo, v soutìži získalo Informaèní centrum Studénka. Pøáli bychom si, aby se takto úøadu v soutìžích daøilo i nadále, ale zvláštì si pøejeme a usilujeme o to, aby s našimi službami byli spokojení obèané mìsta i ostatní klienti úøadu. Mgr. Jiøí Moskala, MPA tajemník mìstského úøadu 3

4 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2014 K mìlo ve Studénce trvalý pobyt celkem obèanù (z toho mužù a žen) a 47 cizincù s povoleným trvalým pobytem. V prùbìhu pøedchozího roku došlo k tìmto zmìnám: k trvalému pobytu do Studénky se pøihlásilo 157 obèanù, odhlásilo se 228, zemøelo 108, narodilo se 106, v rámci mìsta jich zmìnilo svùj trvalý pobyt celkem 319. V celkovém souètu za rok 2014 obèanù ve Studénce opìt ubylo, a to o 73. Zajímavosti: Z celkového poètu 106 narozených dìtí za rok 2014 bylo 58 chlapeèkù a 48 holèièek. Nejèastìjšími jmény u chlapcù byl Jakub (6x), Filip a Matyáš (4x), u holèièek to byla Anna a Sára (3x). První obèánek Studénky narozený v roce 2015 byla holèièka Ema narozená Nejstaršími obèany Studénky k jsou dva muži a jedna žena, kteøí v prùbìhu roku 2015 dosáhnou vìku 95 let. Poèty obèanù v místních èástech: Místní èást Celkem osob Mužù Žen Studénka Butovice Nová Horka Prùmìrný vìk obèana Studénky byl 41,4 let. Vìkové složení obyvatel Studénky k v %: 15,82% Vìkové složení obèanù Studénky k v % 14,54% 14,03% 13,64% Poèty obyvatel Studénky v letech : Zmìny v evidenci obyvatel v letech : Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí Poèty obyvatel Studénky v letech Uvedené poèty jsou vždy k 1.1. daného roku. Zmìny v evidenci Rok k 1.1. Narození Pøihlášeno Úmrtí Odhlášeno Pøírùstek/ úbytek Sòatky Rozvody k nezjištìno nezjištìno ,53% 11,39% 7,05% 7,76% 2,88% 0,32% do a více Vìk VÝBÌR DAÒOVÝCH PØIZNÁNÍ Na základì pøedchozích dobrých zkušeností v rámci aktivního pøístupu daòové správy k veøejnosti bude Finanèní úøad v Novém Jièínì zajiš ovat výbìr daòových pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob v sále Mìstského úøadu Studénka, a to ve dnech: pondìlí :00 11:30, 12:30 16:00 støeda :00 11:30, 12:30 16:00 Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí APLIKACE DEJ TIP! Vážení obèané, mìsto Studénka po více než 2 roky umožòovalo obèanùm prostøednictvím aplikace Dej tip! v chytrém telefonu informovat o zjištìných závadách na majetku mìsta. Sdìlujeme tímto, že po vyhodnocení byl provoz této služby k ukonèen. Dùvodem byl malý zájem o její využívání. O zjištìných závadách je možné nadále informovat telefonicky, písemnì, em nebo osobnì. Dìkujeme za pochopení. Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí 4

5 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY Další schùze rady mìsta se konala v zasedací místnosti Mìstského úøadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: uzavøít nájemní smlouvy k bytùm na ul. Budovatelské ve Studénce, uzavøít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu 3+1 standardní kvality v domì na ul. Budovatelské ve Studénce, a to k , nezvyšovat k nájemné za nebytové prostory ve vlastnictví mìsta Studénky o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 %, uzavøít smlouvu o nájmu nebytového prostoru è. 591/6 v 1. nadzemním podlaží budovy èp. 591 na pozemku v obci 2 Studénka, k. ú. Butovice, o celkové ploše 84 m, sestávající z prodejny, skladu a sociálního zázemí, mezi mìstem Studénka jako pronajímatelem a pí Švecovou jako nájemcem, za úèelem provozování prodejny kvìtináøství, drobných pøedmìtù a dekorací, a to od na dobu neurèitou, pøi výši 2 nájemného 800 Kè/m /rok, vyhovìt žádosti Základní umìlecké školy J. A. Komenského, Studénka, pøíspìvkové organizace, vypùjèitele nebytových prostor v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce, a souhlasit s provedením technického zhodnocení nebytových prostor spoèívajícím v instalaci rozvodù pro zabezpeèovací systém v budovì èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce (ve výtvarném oboru); souhlasit s provedením technického zhodnocení nebytových prostor spoèívajícím v instalaci rozvodù pro domácí telefony v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce; vydat souhlas s provádìním odpisù provedeného technického zhodnocení nebytových prostor v budovách èp. 376 na ul. Butovické a èp. 760 na ul. Arm. gen. L. Svobody ve Studénce, ve vlastnictví mìsta Studénky, až po doložení nákladù spojených s realizací akcí; uzavøít dohodu o finanèním vypoøádání technického zhodnocení v pøípadì ukonèení smlouvy o výpùjèce po doložení nákladù spojených s realizací akcí, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1641/1, v obci Studénka, k. ú. Butovice, 2 o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. P. Metnarem jako nájemcem, p. A. Metnarem jako nájemcem a uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1640/1 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. M. Zezulkou jako nájemcem za úèelem zøízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popø. jednostopého vozidla, a to na dobu 2 urèitou 6 mìsícù, pøi výši nájemného 9 Kè/m /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvì schválené RMS , uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 1296/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ENPRO Energo, s. r. o., uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., jako oprávnìným z vìcného bøemene, a to k pozemku parc. è. 122 a k parc. è. 37/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a k pozemku parc. è. 1464/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a spoleèností M.NET Studénka, s. r. o., jako oprávnìným z vìcného bøemene, a to k pozemkùm v obci Studénka, k. ú. Butovice, uzavøít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem a mìstem Studénka jako pøíjemcem, na základì a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek pøidìlit zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a vybavení pøírodovìdných a technických uèeben na základních školách poøízení multimediálního vybavení a uzavøít smlouvu o dílo s uchazeèem FLAME System, s. r. o., za cenu nejvýše pøípustnou Kè bez DPH, Rekonstrukce a vybavení pøírodovìdných a technických uèeben na základních školách poøízení uèebních pomùcek a uzavøít smlouvu o dílo s uchazeèem HELAGO-CZ, s. r. o., za cenu nejvýše pøípustnou Kè bez DPH, uzavøít dodatek ke smlouvì o dílo na realizaci akce Rekonstrukce MŠ Poštovní uzavøené mezi mìstem Studénka a spoleèností OMLUX, spol. s r. o., o pøipojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvìšením tibetské vlajky. Rada schválila: organizaèní zmìnu v souvislosti s rozšíøením èinností SAK Studénka, pøíspìvková organizace, o èinnosti Rodinného centra, o. s., použití finanèních prostøedkù z investièního fondu SAK Studénka, pøíspìvková organizace, na zakoupení kamery pro potøeby TV ODRA, vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa. Rada souhlasila: s pøijetím úèelovì urèeného finanèního daru od Nadaèního fondu VÍTKOVICE STEEL se sídlem Ostrava-Hulváky ve výši Kè pro Základní školu Sluneènice, Studénka, pøíspìvková organizace, s uzavøením smlouvy o výpùjèce mezi smluvními stranami HERTIN, s. r. o, se sídlem Vøesina u Bílovce a Mateøskou školou Studénka, Komenského 700, za úèelem výpùjèky interaktivní tabule s pøíslušenstvím, s pøevodem finanèních prostøedkù ve výši Kè z ostatních provozních výdajù do investièního fondu souvisejících s koupí kamery, a to v rámci rozpoètového provizoria SAK Studénka, pøíspìvková organizace, pro rok Rada jmenovala: za mìsto Studénku p. Odchodnického, místostarostu, èlenem správní rady Destinaèního managementu turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., a Ing. Pøikryla, èlena Zastupitelstva mìsta Studénky, èlenem dozorèí rady Destinaèního managementu turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., hodnotící pracovní skupinu pro vyhodnocení Úspìšných obèanù mìsta Studénky a Osobnosti mìsta Studénky. Rada vydala: vnitroorganizaèní smìrnici Organizaèní øád Mìstského úøadu Studénka. Rada vzala na vìdomí: kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých schùzí Rady mìsta Studénky, 5

6 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky, návrh organizaèního zabezpeèení oslav 70. výroèí osvobození mìsta Studénky pøedneseného starostou a pøevzetí záštity Rady mìsta Studénky nad tìmito oslavami, informaci tajemníka mìstského úøadu o výsledku kontroly zamìøené na výkon státní správy na úseku matrik v souladu s 4 odst. 1 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, provedené pracovnicí oddìlení správního Mìstského úøadu Bílovec u odboru vnitøních vìcí se závìreèným zjištìním, že výkon státní správy na úseku matrik je v souladu s právními pøedpisy a zásadami moderní státní správy. Rada doporuèila ZMS: uzavøít dodatek ke smlouvì o pùjèce mezi mìstem Studénka a Destinaèním managementem turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., delegovat p. Šobicha, starostu, do Místní akèní skupiny Regionu Poodøí, z. s., k zastupování mìsta Studénky v rozsahu všech úkonù vèetnì hlasování spojených s jednáním valných hromad a výkonù èlena voleného orgánu, vydat vnitroorganizaèní smìrnici Jednací øád Zastupitelstva mìsta Studénky, nevyhovìt žádosti spoleènosti Erpeko, a. s., o prodej èásti pozemku parc. è. 1618/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, 2 zveøejnit zámìr prodeje pozemkù o výmìøe 827 m, o výmìøe m a o výmìøe 31 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za 2 minimální cenu Kè, tj. cca 88 Kè/m. Vlastnické právo k nemovitostem je zatíženo závazkem smluvního vztahu, bezúplatnì pøevést pozemek parc. è. 980 ostatní plocha 2 o výmìøe 135 m a most pøes Butovický potok, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za úèelem zajištìní pøístupu k rodinnému domu èp. 261 na ul. Malá strana ve Studénce, a to formou daru, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako oprávnìným z vìcného bøemene a Èeskými dráhami, a. s., uzavøít smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako b u d o u c í m o p r á v n ì n ý m z v ì c n é h o b ø e m e n e a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvkovou organizací, jako budoucím povinným z vìcného bøemene, souhlasit s návrhem øešení námitky mìsta Studénky na vyhlášení Chránìné krajinné oblasti Poodøí, ovìøit, že Územní plán Studénka není v rozporu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ovìøit, že Územní plán Studénka není v rozporu se stanovisky dotèených orgánù a stanoviskem Moravskoslezského kraje vydanými v rámci jeho projednání, rozhodnout o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Studénka, vzít na vìdomí vyhodnocení pøipomínek podaných k návrhu Územního plánu Studénka, vydat Územní plán Studénka formou opatøení obecné povahy, uzavøít dodatek ke smlouvì o úvìru s vìøitelem Komerèní banka, a. s., na akci Rekonstrukce MŠ Poštovní sanaèní práce, schválit rozpoèet mìsta Studénky pro rok 2015, vzít na vìdomí rozpoètový výhled mìsta Studénky na období let Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEÈNÉHO ODPADU Svoz objemného a nebezpeèného odpadu probìhne v sobotu dne , a to: Èas: Místo: 08:00 11:00 hod. místní èást Studénka prostranství u Dìlnického domu 12:00 15:00 hod. místní èást Butovice prostranství toèny STS 07:30 10:00 hod. místní èást Studénka parkovištì u vrátnice è. 2 kovárna 10:30 12:30 hod. místní èást Nová Horka prostranství u obchodu Jednota Mùžete pøivézt: Objemný odpad z domácnosti: koberce, nábytek, bytové doplòky, polystyrénové obaly, kovové pøedmìty, pneumatiky, elektro apod. Nebezpeèný odpad: baterie, záøivky, zbytky olejù, barev a rozpouštìdel, kyseliny a jiné chemikálie apod. Nemùžete pøivézt: Stavební odpad (støešní krytina, azbest, eternit, su ) ani zelený odpad ze zahrádek Svoz objemného i nebezpeèného odpadu je urèen pouze pro obèany mìsta Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadù sami na své náklady. Ing. Jindøich Lev vedoucí odboru místního hospodáøství a údržby majetku ZMÌNA PROVOZNÍ DOBY REKULTIVACE SKLÁDKY RADAR V ZIMNÍM OBDOBÍ V zimním období v dobì od do nebude vzhledem k nulovému zájmu obèanù rekultivace skládky Radar na ul. Polské ve Studénce o sobotách otevøena. Ing. Jindøich Lev vedoucí odboru místního hospodáøství a údržby majetku 6

7 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ZASTUPITELÉ MÌSTA STUDÉNKY SCHVÁLILI NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Usnesením Zastupitelstva mìsta Studénky è. 42/03/15 ze dne byl ukonèen dlouhodobý proces poøízení nového územního plánu mìsta. Dovolím si struènou rekapitulaci celého procesu. Práce na novém územním plánu byly zahájeny na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Studénky z 25. zasedání ze dne usnesením è. 493/25/10. Ve výbìrovém øízení na zpracovatele zvítìzila spoleènost ARCHTEAM Územní plánování, s. r. o., kterou ve vìcech technických zastupovala Ing. arch. Raková. Poøizovatel spolupracoval v prùbìhu poøizování s urèeným zastupitelem PhDr. Miroslavem Havránkem a pracovní skupinou složenou z odborné veøejnosti. Pøed zahájením prací na pøípravì nového územního plánu vyzval poøizovatel, odbor stavebního øádu a územního plánování, prostøednictvím zpravodaje, webových stránek mìsta a reportáže TV Odra obèany a organizace k podání podnìtù. Všechny podnìty byly následnì spoleènì s vlastními poznatky a nedokonèenými zmìnami zahrnuty do pøípravy návrhu zadání. Celkovì bylo v návrhu zadání zapracováno kolem 140 podnìtù. V prùbìhu prací jsme se jako poøizovatelé spoleènì s projektantem museli vypoøádat s nìkolika významnými skuteènostmi, které výraznì ovlivnily proces poøizování. Došlo ke zmìnì stavebního zákona, která nám umožnila øešit rozsah zastavitelných území, èasovému zdržení a k navýšení nákladù v dùsledku dokonèení pozemkových úprav, které probìhly v katastrálním území Butovice, které zmìnily mapový podklad, na kterém je územní plán zpracován. Pozitivní skuteèností pak bylo neplánované získání dotace ve výši Kè. Celková cena za zpracování územního plánu je Kè. Návrh územního plánu byl po celou dobu pøístupný k nahlédnutí u odboru stavebního øádu a územního plánování a na webových stránkách mìsta. poznamenala, že obsahuje èásti návrh a odùvodnìní, které dále mají každý textovou a výkresovou èást a dále vyhodnocení pøedpokládaných vlivù Územního plánu Studénka na udržitelný rozvoj území. Územní plán po schválení zastupitelstvem nabývá úèinnosti souèasnì s Opatøením obecné povahy, a to patnáctým dnem po jeho vyvìšení na úøední desce. Proti Územnímu plánu Studénka vydanému formou opatøení obecné povahy nelze podat opravný prostøedek (v souladu s 173 odst. 2 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù). Územní plán je z hlediska obce nejdùležitìjším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavìné území, zastavitelné plochy, plochy pro pøestavby, veøejnì prospìšné stavby, veøejnì prospìšná opatøení, pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití tìchto ploch. Bez poøízeného územního plánu se obec nemùže rozvíjet mimo souèasnou zástavbu, nelze vymezit nové plochy pro výstavbu. Územní plán se vydává pro celé území obce (plocha území èiní celkovì ha, z toho je pouze 156 ha ve vlastnictví mìsta), je závazný pro rozhodování v území a urèuje mìstu jeho budoucí rozvoj (stavební úøad se jím øídí pøi vydávání povolení apod.). Dìkuji všem, kteøí pøispìli svými podnìty a pøipomínkami k vytvoøení tohoto strategického dokumentu. Po nabytí úèinnosti bude Územní plán Studénka pøístupný široké veøejnosti na webových stránkách mìsta. Ing. Radmila Nováková vedoucí odboru stavebního øádu a územního plánování Ve ø e j n é p r o j e d n á n í územního plánu se konalo d n e P o veøejném projednání odbor o b d r ž e l 1 6 n á m i t e k a 12 pøipomínek. Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veøejné zájmy n á v r h r o z h o d n u t í o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu. Návrhy byly doruèeny dotèeným orgánùm a krajskému ú ø a d u a b y l y j i m i odsouhlaseny. N e c h c i s e z a b ý v a t p o d r o b n ì o b s a h e m územního plánu, jen bych 7

8 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU KOMISE SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI KOMISE SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MÌSTA STUDÉNKY A JEJÍ ÈINNOST V ROCE 2014 Sbor pro obèanské záležitosti mìsta Studénky (dále SPOZ) je komisí zøízenou Radou mìsta Studénky. Ke své èinnosti využívá týmu dobrovolných pracovníkù, který ve spolupráci s odborem vnitøních vìcí Mìstského úøadu Studénka vyvíjí èinnost související s významnými životními událostmi obèanù našeho mìsta, jakými jsou klasické svatby, støíbrné, zlaté a diamantové svatby, narození nových obèánkù, životní jubilea obèanù, rozlouèení se zesnulými obèany a další. V roce 2014 zorganizovala komise SPOZ tyto akce: Dobrovolné pracovnice SPOZ zaèaly již od poèátku ledna pøipravovat návštìvy k obèanùm mìsta, kteøí v roce 2014 slavili své významné životní jubileum 80, 85, 90 a více let, a to zajištìním dárkových balíkù a naplánováním návštìv, kterých se uskuteènilo v roce 2014 celkem 145. V obøadní síni, ve které se koná pøevážná èást akcí SPOZ, bylo v mìsících únoru, èervnu a záøí pøivítáno 49 narozených obèánkù mìsta na akci Vítání nových obèánkù do života. Dne 20. èervna probìhlo v obøadní síni slavnostní vyøazení absolventù Støední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s., na kterém starosta mìsta pøedal úspìšným maturantùm drobné pozornosti, které SPOZ zabezpeèil. Velkou akcí SPOZ bylo Setkání jubilantù se starostou mìsta dne 28. záøí ve velkém sále Dìlnického domu. Na tuto akci pøijalo pozvání 113 našich spoluobèanù, kteøí v roce 2014 slavili své 70. a 75. narozeniny. V pøíjemné atmosféøe nedìlního odpoledne obohacené obèerstvením a kulturním programem jim bylo za úèasti vedení mìsta pøipomenuto jejich významné životní jubileum. Z akce si odnesli upomínkový pøedmìt a kytièku. Dne 29. listopadu také zorganizoval SPOZ v obøadní síni støíbrné svatby (25 let spoleèného manželského života). Upomínkovým pøedmìtem s kytièkou a fotografiemi z této akce tak bylo jistì potìšeno 7 manželských párù. Velká èást akcí SPOZ probìhla jako každoroènì v pøedvánoèní atmosféøe v mìsíci prosinci: Dne 5. prosince se uskuteènilo již tradièní pøátelské posezení pracovníkù SPOZ, na nìmž bylo ve sváteèní atmosféøe za pøítomnosti vedení mìsta podìkováno všem dobrovolným pracovníkùm SPOZ za jejich velmi záslužnou celoroèní práci a byla zhodnocena èinnost komise v roce Dne 11. prosince probìhly návštìvy obèanù ze Studénky umístìných v domovech dùchodcù v okolních mìstech. Pracovnice SPOZ tak opìt zavítaly s vánoèní nadílkou za cca 20 obèany našeho mìsta umístìnými v domovech dùchodcù ve mìstech Nový Jièín, Odry, Pøíbor a v obci Petøvaldík. Závìrem nelze pøi hodnocení èinnosti SPOZ za rok 2014 opomenout uskuteènìných 30 svatebních obøadù, na jejichž organizování se SPOZ velkou mírou podílel, a 40 smuteèních obøadù, na kterých se SPOZ podílel zajištìním smuteèního øeèníka a úhradou jeho odmìny. Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ INFORMACE O ZMÌNÌ Komise Sbor pro obèanské záležitosti mìsta Studénky ve spolupráci s odborem vnitøních vìcí mìstského úøadu poøádá v obøadní síni zámku již øadu let akci Vítání obèánkù. Akce se koná nepravidelnì nìkolikrát v roce, vždy v nedìli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obøadu a dìti pøi ní obdrží malý dárek. Ke slavnostnímu obøadu byli rodièe s dítìtem zváni formou pozvánky, kterou jim mìstský úøad adresnì zasílal. Nyní dochází ke zmìnì v organizaci, spoèívající v tom, že rodièe musí sami projevit zájem a pøihlásit se. Dùvodem je pøedevším zhoršený pøístup úøadu k aktuálním údajùm o narozených dìtech. Žádáme proto tímto rodièe, kteøí mají zájem se se svým dítìtem akce zúèastnit, aby vyplnili pøiložený formuláø a zaslali jej nebo osobnì pøedali na adresu: Mìstský úøad Studénka, matrika, pí Svatava Moskalová, nám. Republiky 762, Studénka. Formuláø lze zaslat také elektronicky na adresu (podepsaný a naskenovaný). Formuláø k vyplnìní obdržíte také pøímo na pracovišti matriky, pøípadnì si jej mùžete stáhnout na internetových stránkách mìsta: Podmínkou úèasti na akci je trvalý pobyt dítìte ve Studénce a vìk do 1 roku. Bližší informace Vám poskytne paní Svatava Moskalová, matrikáøka, na tel. è , pøípadnì osobnì na matrice, dveøe è. 18. Dìkujeme za pochopení. Pøihláška na akci Sboru pro obèanské záležitosti mìsta Studénky Vítání obèánkù Jméno a pøíjmení dítìte:... Datum narození dítìte:... Trvalé bydlištì dítìte: Jméno a pøíjmení otce: Jméno a pøíjmení matky: Adresa pro doruèení pozvánky: (pokud je odlišná od adresy trvalého bydlištì) Máme zájem zúèastnit se slavnostního obøadu Vítání obèánkù a souhlasíme v souladu s ustanoveními zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù s využitím výše uvedených osobních údajù pro organizaèní zajištìní této akce. Ve Studénce dne: Podpis:... Bc. Dagmar Auxtová vedoucí odboru vnitøních vìcí 8

9 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU POZVÁNKA NA VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ POZVÁNKA NA VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPCE PROGRAM ROZVOJE MÌSTA STUDÉNKA A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ A VEØEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) Mìsto Studénka Vás zve na veøejné projednání Programu rozvoje mìsta Studénka a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostøedí a veøejné zdraví. Toto se uskuteèní ve velkém sále mìstského úøadu dne od 15:00 hod. Program: 15:00 Zahájení 15:10 Pøedstavení Programu rozvoje mìsta Studénka 15:30 Pøedstavení Vyhodnocení vlivù Programu na životní prostøedí a veøejné zdraví 15:50 18:00 Diskuse Veøejné projednání programu a vyhodnocení jeho vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví se koná podle 10f zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, s cílem seznámit veøejnost s obsahem programu a vyhodnocením jeho vlivù na ŽP. Návrh Programu rozvoje mìsta a dokumentu Vyhodnocení jeho vlivù na ŽP a veøejné zdraví naleznete v Informaèním systému SEA, konkrétnì na webových stránkách pod odkazem V tištìné formì jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje mìsta a investic (Mgr. Eva Chromíková, tel , Mgr. Eva Chromíková referentka pro agendu rozvoj mìsta ZE ŠKOL OHLÉDNUTÍ ZA LYŽAØSKÝM KURZEM RALIŠKA Když jsme se ráno 11. ledna sešli všichni pøed školou, abychom se napoèítali a vypravili k odjezdu smìr Horní Beèva, byla na tváøích úèastníkù znát jistá nervozita z toho, jak to na sjezdovce bude vypadat. Musím uznat, že obavy ve Studénce byly ještì na místì, protože teplota vysoko nad bodem mrazu a po snìhu ani památka. Naštìstí s pøíjezdem na hotel se obavy rychle vytratily, nebo v bezprostøední blízkosti se nacházel lyžaøský svah pokrytý 550 metrù dlouhým pásem technického a urolbovaného snìhu. Proto jsme se hned po obìdì a malém odpoèinku vydali na svah, kde jsme se rozdìlili do 4 družstev podle svých lyžaøských dovedností a v nich celý týden pracovali na zlepšení a zdokonalení lyžaøských dovedností. Veškeré snažení a úsilí pøišlo vhod v pátek odpoledne, kdy byly na programu závody v obøím slalomu. Veèer pøišlo na øadu vyhodnocení celého týdne a pak diskotéka, na kterou se všichni moc tìšili. Není se tedy co divit, že se poslední noc veèerka o malý kousíèek posunula smìrem k pùlnoci. A jaký byl tedy kurz na Rališce? Vydaøený! Musím øíct, že ubytování i strava byla na vysoké úrovni a žákùm chutnalo, což bylo vidìt nejen na holých talíøích, ale i v následných hodinách tìlocviku, kdy se prali s nabytými kilogramy. Lyžaøský areál obstál v konkurenci s teplým poèasím na výbornou, svahy byly dennì upravovány rolbou a nepocítily nedostatek snìhu. Velkou pochvalu zaslouží nejen pedagogové a pan doktor, kteøí se o své svìøence perfektnì starali, ale také samotní žáci, kteøí se slušným chováním zasloužili o bezproblémový a vydaøený kurz. Lyžaøský kurz na Rališce splnil naprosto naše oèekávání, a proto se tìším na jeho další pokraèování v pøíštím školním roce. Mgr. Jan Neubauer vedoucí kurzu, ZŠ Butovická 9

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MESTO STUDENKA. Usnescni. z 6. schuze Rady mesta Studen ky kon ane 29.01.2015. Cis. 75/06/15-114/06/15

MESTO STUDENKA. Usnescni. z 6. schuze Rady mesta Studen ky kon ane 29.01.2015. Cis. 75/06/15-114/06/15 v, MESTO STUDENKA Usnescni z 6. schuze Rady mesta Studen ky kon ane 29.01.2015 Cis. 75/06/15-114/06/15 Up ravena verze pro zverejneni z d uvodu dod rzeni pfi merenosti zverej fi ova ni osobnich ud ajii

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

SLOVO STAROSTY. Vážení spoluobèané,

SLOVO STAROSTY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vás podrobnìji seznámil s rozhodujícími úkoly a opatøeními, kterými se budou orgány mìsta v letošním roce zabývat, a to s èinnostmi vztahujícími

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 20.10.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 856 1 Kontrola plnění usnesení 857 2 Smlouva o přijetí daru Moravskoslezského kraje 858 3 Smlouva o poskytnutí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / )

Licence: D3NQ XCRGUPXA / PXC ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00600644 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Býkovice Zmìny

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Obec Horní Tošanovice

Obec Horní Tošanovice A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více