Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1323-1-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 536/10/ P 02-9 Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí Posudek obsahuje 35 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Bystré u Poličky. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Bystré u Poličky je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 364/2010 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu.

3 Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: rodinný dům č.p Bystré 446 Region: Pardubický Okres: Svitavy Katastrální území: Bystré u Poličky 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitele nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Bystré u Poličky, L.V. č. 581, ze dne Usnesení Okresního soudu ve Svitavách č.j. 7 EXE 612/ , ze dne Usnesení sp. zn. 095 Ex 536/10/ U o ustanovení znalce Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 536/10/ P 02-09, ze dne Kopie katastr. mapy, k. ú. Bystré u Poličky, č. PU-4878/2011, list č. POLIČKA 4-5/12, Znalecký posudek č Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majitelem nemovitosti.

4 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastr. území Bystré u Poličky, L.V. č. 446, ze dne Vlastník: Luňáček Erik, Zlatá voda 446, Bystré, Bystré u Poličky 3/4 Luňáček Jan, Zlatá voda 446, Bystré, Bystré u Poličky 1/4 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je samostatný rodinný dům č.p. 446 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581 v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Město Bystré se nachází v okrese Svitavy, kraj Pardubický, zhruba 12 km jihovýchodně od Poličky. V době ocenění město mělo obyvatel. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou rezervací. Město Bystré nabízí širokou škálu obchodů a služeb, jako jsou mateřská školka, základní škola, ordinace praktických lékařů, pohostinství, prodejny potravin a další. Spojení s městy Svitavy, Polička a Nové Město na Moravě je zajištěno autobusovou dopravou. Oceňovaný rodinný dům byl postavený v roce 1982 na pokraji města, přístup je po zpevněné komunikaci. Jedná se o dům postavený na jižním svahu, dispozičně řešený jako přízemní v plném půdorysu podsklepený, s využitým podkrovím. Dispoziční řešení: 1 PP. - garáž, prádelna, dílna, chodba s kotlem na plyn, místnost s kotlem na tuhá paliva, sklepní prostory. 1 NP. - předsíň, chodba, WC, koupelna, kuchyň, 3x pokoj, balkon, schodiště, spíž Podkroví - chodba, schodiště, WC, koupelna, kuchyň, 2x pokoj, půda a spíž. Konstrukční řešení a vybavení: Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo cihelné, děrované cihly, střecha je sedlová s krytinou eternitovou, krov dřevěný vaznicový, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda břizolit, sokl kamenný, vnitřní omítky vápenné, hladké, stropy jsou hurdiskové s rovným

5 podhledem, podlahy betonové převážně s PVC, teraco, dlažby a plovoucí. Schody betonové bez úprav povrchu, okna jsou dřevěná, dvojitá, původní, již značně opotřebená, dveře hladké do ocelových zárubní. V koupelně v přízemí vana, umyvadlo, S+T voda ohřev boiler, koupelna v podkroví vana, umyvadlo S+T voda ohřev pomocí kombinovaného kotle. WC v přízemí i v podkroví standardní splachovací. V přízemí je bytová jednotka již delší dobu neužívaná, kuchyň je demontovaná, v podkroví je byt funkční, užívaný. Vytápění je ústřední v přízemí s kotlem na tuhá paliva, v podkroví je kotel plynový. Dům má provedenou přípojku plynu, el. energie zemním kabelem, kanalizace obecní a vodovodní řad. Údržba domu je prováděna průběžně, celkový stav nemovitosti je průměrný. K domu náleží také vedlejší stavba, původně hospodářská budova, kde v levé části jsou bývalé prostory na chov domácího zvířectva a v pravé části je garáž na parkování osobního vozidla. Tento objekt není předmětem ocenění, neboť je jen jednoho z vlastníků. Součástí ocenění jsou i venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č. 581, kde jsou zastavěné plochy a zahrady, které tvoří s nemovitostí jeden funkční celek, zemědělské plochy, t.j. orná půda a trvalé travní porosty, které navazují přímo na plochy okolo domu, a koryto potoka, vedené jako vodní plocha, který protéká na jižní straně louky pod domem. 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 446 b) Venkovní úpravy b 1 ) Domácí vodárna - Darling b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm 2 v zemi b 4 ) Plynová přípojka do DN 40 b 5 ) Pilíř zděný z obyčejných cihel b 6 ) Opěrné zdi z lomového kamene b 7 ) Věšák na prádlo ocelový tvaru písmene T b 8 ) Plochy z dlažebních kostek drobných 120 mm c) Ocenění porovnávacím způsobem c 1 ) Rodinný dům č.p. 446 d) Pozemky d 1 ) Pozemky dle L.V. č. 581

6 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) Nákladový způsob a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1. nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 10,25*10,40+5,40*2,0 = 117,40 m 2 I. Nadzemní podlaž: 10,25*10,40+5,40*2,0 = 117,40 m 2 Podkroví + zastřešení: 10,25*10,40 = 106,60 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 117,40 m 2 2,50 m I. Nadzemní podlaž: 117,40 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení: 106,60 m 2 3,60 m Obestavěný prostor: I. Podzemní podlaží: (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,50) = 293,50 m 3

7 I. Nadzemní podlaž: (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,70) = 316,98 m 3 Podkroví + zastřešení: (10,25*10,40)*(3,60) = 383,76 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 994,24 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: S 1,00 100,00 1,00 1, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 50,00 1,00 0,25 C 0,50 50,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 95,75 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9575 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %)

8 Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 8,20 100,0 1,00 8,20 8, ,00 1, Zdivo: S 21,20 100,0 1,00 21,20 22, ,00 6, Stropy: S 7,90 100,0 1,00 7,90 8, ,33 2, Střecha: S 7,30 100,0 1,00 7,30 7, ,33 2, Krytina: S 3,40 100,0 1,00 3,40 3, ,67 2, Klempířské konstrukce: S 0,90 100,0 1,00 0,90 0, ,00 0, Vnitřní omítky: S 5,80 100,0 1,00 5,80 6, ,00 3, Fasádní omítky: S 2,80 100,0 1,00 2,80 2, ,67 1, Vnější obklady: S 0,50 100,0 1,00 0,50 0, ,67 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 1, Schody: S 1,00 100,0 1,00 1,00 1, ,29 0, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 2, Okna: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5, ,00 3, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 0,9200 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,00 100,0 1,00 1,00 1, ,00 0,7800 místností: 16. Vytápění: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5, ,33 4, Elektroinstalace: S 4,30 100,0 1,00 4,30 4, ,00 2, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,67 2, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1, ,07 1, Instalace plynu: S 0,50 100,0 1,00 0,50 0, ,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3, ,00 2, Vybavení kuchyně: S 0,50 50,0 1,00 0,25 0,26 25,00 0,0650 C 0,50 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 2, Záchod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 95,75 Opotřebení: 47,6007 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9575 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Základní cena upravená = 4 021,60 Kč/m 3 Plná cena: 994,24 m 3 * 4 021,60 Kč/m 3 = ,58 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 47,6007 % Úprava ceny za opotřebení ,33 Kč

9 Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,25 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Domácí vodárna - Darling - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 15,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 340,- Kč/m = 5 100,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = 8 940,86 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 27 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 23 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 50 = 54,000 % ,06 Kč Domácí vodárna - Darling - zjištěná cena = 4 112,80 Kč b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 15,00 m Ocenění:

10 Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 1 180,- Kč/m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3240 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = ,77 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 27 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 53 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 80 = 33,750 % ,66 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = ,11 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 14,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 14,00 m * 140,- Kč/m = 1 960,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2370 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = 3 310,31 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 27 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 23 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 50 = 54,000 % ,57 Kč Přípojky elektro 3 fázové 16 mm 2 v zemi - zjištěná cena = 1 522,74 Kč

11 b 4 ) Plynová přípojka do DN Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 Kód CZ - CC: 2221 Délka: 15,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 305,- Kč/m = 4 575,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3040 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = 7 958,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 15 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 45 = 33,333 % ,74 Kč Plynová přípojka do DN 40 - zjištěná cena = 5 305,56 Kč b 5 ) Pilíř zděný z obyčejných cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyčejných cihel Kód CZ - CC: 2221 Výměra: 0,30*1,30*0,70 = 0,27 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,27 m 3 * 2 010,- Kč/m 3 = 542,70 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000

12 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3040 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = 944,04 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 15 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 65 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 65 = 23,077 % - 217,86 Kč Pilíř zděný z obyčejných cihel - zjištěná cena = 726,18 Kč b 6 ) Opěrné zdi z lomového kamene - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Opěrné zdi z lomového kamene Kód CZ - CC: Výměra: 16,99 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 16,99 m 3 * 1 850,- Kč/m 3 = ,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3510 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = ,07 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 25 = 100,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,41 Kč Opěrné zdi z lomového kamene - zjištěná cena = 8 368,66 Kč

13 b 7 ) Věšák na prádlo ocelový tvaru písmene T - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Věšák na prádlo ocelový tvaru písmene T včetně bet. patek a nátěru Kód CZ - CC: 242 Počet: 2,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 2,00 ks * 590,- Kč/ks = 1 180,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3510 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = 2 094,51 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 26 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 9 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 26 / 35 = 74,286 % ,93 Kč Věšák na prádlo ocelový tvaru písmene T - zjištěná cena = 538,58 Kč b 8 ) Plochy z dlažebních kostek drobných 120 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plochy z dlažebních kostek drobných 120 mm, lože kamenivo Kód CZ - CC: 211 Výměra: 1,6*5,2+7,8*3,0 = 31,72 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 31,72 m 2 * 295,- Kč/m 2 = 9 357,40 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2840

14 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Plná cena: = ,09 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 25 = 100,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,68 Kč Plochy z dlažebních kostek drobných 120 mm - zjištěná cena = 2 420,41 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky dle L.V. č Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 39, ,70 Zastavěná plocha St ,00 39, ,80 Součet 6 740,50 Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 337,03 Mezisoučet 7 077,53 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,13 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 39,65 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč]

15 Zahrada 818/9 29,00 39, ,85 Zahrada 818/10 4,00 39,65 158,60 Součet 1 308,45 Úprava ceny - příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 65,42 Mezisoučet 1 373,87 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem 899,94 Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m 2 ] JC Úprava [%] UC Cena [Kč] Orná půda ,16 1, ,48 Orná půda ,68 3, ,64 Trvalý travní 828/ ,68 3,68 780,16 porost Trvalý travní 828/ ,16 1,16 104,40 porost Trvalý travní 829/ ,16 1, ,48 porost Trvalý travní 829/ ,16 1,16 39,44 porost Výměra celkem Mezisoučet ,60 Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem ,60 Pozemky oceněné dle 31 odst. 5. Základní cena = cena dle 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,07 = 39,65 * 0,07 = 2,78 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m 2 600,- Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m 2 450,- Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m ,- Součet 2 970,-

16 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0000 Pozemky oceněné dle 31 odst. 5 - celkem 2 970,- Pozemky dle L.V. č zjištěná cena = ,67 Kč

17 Rekapitulace cen nemovitosti nákladovým způsobem a) Rodinný dům č.p. 446 = ,25 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Domácí vodárna - Darling = 4 112,80 Kč b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = ,11 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi = 1 522,74 Kč b 4 ) Plynová přípojka do DN 40 = 5 305,56 Kč b 5 ) Pilíř zděný z obyčejných cihel = 726,18 Kč b 6 ) Opěrné zdi z lomového kamene = 8 368,66 Kč b 7 ) Věšák na prádlo ocelový tvaru písmene T = 538,58 Kč b 8 ) Plochy z dlažebních kostek drobných 120 mm = 2 420,41 Kč Venkovní úpravy - celkem = ,04 Kč c) Pozemky dle L.V. č. 581 = ,67 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,96 Kč Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Pardubický kraj - do obyvatel Stáří stavby: 30 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 3 046,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 10,25*10,40+5,40*2,0 = 117,40 m 2 I. Nadzemní podlaží: 10,25*10,40+5,40*2,0 = 117,40 m 2 Podkroví + zastřešení: 10,25*10,40 = 106,60 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 117,40 m 2 2,50 m I. Nadzemní podlaží: 117,40 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení: 106,60 m 2 3,60 m

18 Obestavěný prostor: I. Podzemní (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,50) = 293,50 m 3 podlaží: I. Nadzemní (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,70) = 316,98 m 3 podlaží: Podkroví + zastřešení: (10,25*10,40)*(3,60) = 383,76 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 994,24 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 117,40 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 341,40 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,91 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm I -0,02 4. Podlažnost - Hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. kanal. IV 0,04 nebo domovní čistírna 6. Způsob vytápění stavby - Ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - Mírně snižující cenu II -0, Stavebně - technický stav - Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stáří 30 let: 0,90 12 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V13 * 0,90 = 0,926 i = 1

19 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší než je průměr v kraji I -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - nařízená exekuce I -0,10 11 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,780 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,926 * 0,780 * 0,900 = 0,650 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 046,- Kč/m 3 * 0,650 = 1 979,90 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 979,90 Kč/m 3 * 994,24 m 3 = ,78 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,78 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemky dle L.V. č

20 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 39, ,70 Zastavěná plocha St ,00 39, ,80 Součet 6 740,50 Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 337,03 Mezisoučet 7 077,53 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,13 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 39,65 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Zahrada 818/9 29,00 39, ,85 Zahrada 818/10 4,00 39,65 158,60 Součet 1 308,45 Úprava ceny - příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 65,42 Mezisoučet 1 373,87 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem 899,94 Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m 2 ] JC Úprava [%] UC Cena [Kč] Orná půda ,16 1, ,48 Orná půda ,68 3, ,64 Trvalý travní 828/ ,68 3,68 780,16

21 porost Trvalý travní 828/ ,16 1,16 104,40 porost Trvalý travní 829/ ,16 1, ,48 porost Trvalý travní 829/ ,16 1,16 39,44 porost Výměra celkem Mezisoučet ,60 Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem ,60 Pozemky oceněné dle 31 odst. 5. Základní cena = cena dle 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,07 = 39,65 * 0,07 = 2,78 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m 2 600,- Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m 2 450,- Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m ,- Součet 2 970,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0000 Pozemky oceněné dle 31 odst. 5 - celkem 2 970,- Pozemky dle L.V. č zjištěná cena = ,67 Kč C. Rekapitulace cen nemovitosti a) Rodinný dům č.p. 446 = ,78 Kč b) Pozemky dle L.V. č. 581 = ,67 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,45 Kč

22 Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 446 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 10,25*10,40+5,40*2,0 = 117,40 m 2 I. Nadzemní podlaž: 10,25*10,40+5,40*2,0 = 117,40 m 2 Podkroví + zastřešení: 10,25*10,40 = 106,60 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 117,40 m 2 2,50 m I. Nadzemní podlaž: 117,40 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení: 106,60 m 2 3,60 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Podzemní (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,50) = 293,50 m 3 podlaží: I. Nadzemní podlaž: (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,70) = 316,98 m 3 Podkroví + (10,25*10,40)*(3,60) = 383,76 m 3 zastřešení: Jednotkové množství celkem: = 994,24 m 3 Ocenění: Základní cena: 3 824,- Kč/m 3 994,24 m 3 * 3 824,- Kč/m 3 = ,76 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 47,600 % ,51 Kč

23 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,25 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 446 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a 1 ) Rodinný dům č.p. 446 Popis porovnávaných objektů: Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 1) Prodej, dům rodinný, 284 m 2, Cena: ,- Kč, Adresa: Hamry Rodinný dům 4+1 v rekreační oblasti Hamry - Bystré u Poličky. Dům je po částečné rekonstrukci. První patro - byt 4+1 s novou koupelnou, kuchyň s terasou, velká půda vhodná k půdní vestavbě, v přízemí nebytový prostor (100 m 2 ). K domu patří zahrada, která je kaskádovitě do svahu a na protější straně je louka zakončená potokem. Veškerá občanská vybavenost do 3 km. Volný ihned. 2) Prodej, dům rodinný, 170 m 2, Cena: ,- Kč, Adresa: Bystré V Hornosvratecké vrchovině nabízíme plně zrekonstruovanou částečně roubenou chalupu postavenou asi před 300 lety. Příčky a stropní konstrukce tvoří původní dřevěné trámy. Je zde velká obytná místnost s kuchyní, dva pokoje, sociální zařízení a garáž. Chalupa se prodává se zařízením vyrobeným na zakázku z masivu. Celková zastavěná plocha je 170 m 2 a zahrada přiléhající k místnímu rybníku má 830 m 2. 3) Prodej, dům rodinný, 135 m 2, Cena: ,- Kč, Adresa: Jedlová Exkluzivně nabízíme prodej roubené chalupy v obci Jedlová u Poličky na Vysočině. Jedná se o stavbu z r. 1770, která byla kompletně opravena a zrestaurována dle původní stavby. Chalupa je umístěna v klidné lokalitě na okraji vesnice přístupná po asfaltové příjezdové komunikaci. Pečlivě udržováno a opravováno v souladu s historickým stavem objektu. V přízemí se nachází velká obytná místnost s kachlovými kamny a pecí. Dále černá kuchyně, která je funkční a lze v ní péct

24 domácí chleba, dále sklep, komora, malá koupelna a splachovací WC. V II. NP je terasa a 3 místnosti jako pokoje pro hosty s vlastním topením. Pro podlaží je k dispozici koupelna s vanou a splachovací WC. Z hospodářské části budovy jsou upraveny 2 dílny. Na parcele dále stojí stodola s vybavením pro truhlářské práce, tato má vjezd, kde lze parkovat auto. Dále se na parcele nachází studna, na kterou je napojeno čerpadlo a užívá se k zalévání. Cena k jednání. V případě zájmu o více informací volejte makléře společnosti. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1 Bystré-Hamry ,- Kč 1,00 1,20 1,40 1,00 1,00 1,00 1, ,00 2 Bystré ,- Kč 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1, ,00 3 Jedlová ,- Kč 1,00 0,99 1,09 1,00 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,- Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,- Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,- Kč 1,00 á ,- Kč/jedn. = ,- Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 446 Popis oceňované stavby: Jednotka: m 3

25 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,50) = 293,50 jedn. I. Nadzemní podlaž: (10,25*10,40+5,40*2,0)*(2,70) = 316,98 jedn. Podkroví + zastřešení: (10,25*10,40)*(3,60) = 383,76 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 994,24 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 117,40 m 2 výška = 2,50 m I. Nadzemní podlaž zp = 117,40 m 2 výška = 2,70 m Podkroví + zastřešení zp = 106,60 m 2 výška = 3,60 m Ocenění: Základní cena: 3 824,- Kč/jedn. 994,24 m 3 á 3 824,- Kč/m 3 = ,76 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,76 Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,460 C B = 0,476 C C = 0,491 C D = 0,507 C E = 0,522 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 2,300 Orientace ke světovým stranám: C 5 2,455

26 Konfigurace terénu: E 3 1,566 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 2,455 Převládající zástavba: E 5 2,610 Inženýrské sítě: C 5 2,455 Doprava: C 5 2,455 Obchod a služby: C 5 2,455 Školství: A 5 2,300 Zdravotnictví: A 5 2,300 Kultura, sport, ubytování: B 5 2,380 Úřady: A 2 0,920 Pracovní možnosti: C 5 2,455 Životní prostředí: D 5 2,535 Přírodní lokalita: C 5 2,455 Změna v zástavbě: C 5 2,455 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,491 Typ stavby: E 5 2,610 Možnost dalšího rozšíření: C 1 0,491 Obyvatelstvo: D 5 2,535 Názor znalce: B 5 2, ,058 Koeficient k = 45,058 / 92 = 0,4898 Korekce ceny * 0,4898 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,75 Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky dle L.V. č Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 39, ,70 Zastavěná plocha St ,00 39, ,80

27 Součet 6 740,50 Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 337,03 Mezisoučet 7 077,53 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,13 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 39,65 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Zahrada 818/9 29,00 39, ,85 Zahrada 818/10 4,00 39,65 158,60 Součet 1 308,45 Úprava ceny - příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 5 % + 65,42 Mezisoučet 1 373,87 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7550 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem 899,94 Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m 2 ] JC Úprava [%] UC Cena [Kč] Orná půda ,16 1, ,48 Orná půda ,68 3, ,64 Trvalý travní 828/ ,68 3,68 780,16 porost Trvalý travní 828/ ,16 1,16 104,40 porost Trvalý travní 829/ ,16 1, ,48 porost Trvalý travní 829/ ,16 1,16 39,44

28 porost Výměra celkem Mezisoučet ,60 Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem ,60 Pozemky oceněné dle 31 odst. 5. Základní cena = cena dle 28 odst. 1 písm. a) až l) * 0,07 = 39,65 * 0,07 = 2,78 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena Cena [Kč] Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m 2 600,- Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m 2 450,- Vodní plocha 2127/ ,78 Cena pozemku nesmí být podle 31 odst. 6 nižší než 10 Kč / m ,- Součet 2 970,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0000 Pozemky oceněné dle 31 odst. 5 - celkem 2 970,- Pozemky dle L.V. č zjištěná cena = ,67 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky dle L.V. č. 581 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemky dle L.V. č. 581 Výchozí cena: = 80,- Kč/m 2

29 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 0,80 B - typ stavebního pozemku: * 1,30 C - typ polohy: * 1,30 D - územní připravenost, infrastruktura: * 0,95 E - speciální charakteristiky: * 1,00 Výchozí cena upravená = 102,75 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 102,75 Kč/m 2 Jednotková cena ostatních pozemků: 15,41 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 818/9 29 m 2 zahrada parc.č. 818/10 4 m 2 Výměra stavebních pozemků: 203 m 2 203,00 m 2 á 102,75 Kč/m 2 = ,25 Kč Oceňované ostatní pozemky: orná půda parc.č m 2 trvalý travní porost parc.č. 828/1 302 m 2 trvalý travní porost parc.č. 829/ m 2 trvalý travní porost parc.č. 829/9 34 m 2 vodní plocha parc.č. 2127/14 60 m 2 vodní plocha parc.č. 2127/16 45 m 2 vodní plocha parc.č. 2127/ m 2 Výměra ostatních pozemků: m ,00 m 2 á 15,41 Kč/m 2 = ,67 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,92 Kč Pozemky dle L.V. č výsledná cena = ,92 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky dle L.V. č. 581 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč

30 Porovnávací hodnota a) Pozemky b) a 1 ) Pozemky dle L.V. č. 581 stavební pozemky Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena K p Váha Upravená jedn. cena stavební pozemky 300, ,00 1,00 1,00 300,00 300,- / 1,000 Oceňované pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 818/9 29 m 2 zahrada parc.č. 818/10 4 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 203 m 2 203,00 m 2 á 300,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč a 2 ) Pozemky dle L.V. č. 581 zemědělské a ostatní pozemky Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena K p Váha Upravená jedn. cena zemědělské pozemky 15,- 1 15,00 1,00 1,00 15,00 15,- / 1,000 Oceňované pozemky: orná půda parc.č m 2 trvalý travní porost parc.č. 828/1 302 m 2 trvalý travní porost parc.č. 829/ m 2

31 trvalý travní porost parc.č. 829/9 34 m 2 vodní plocha parc.č. 2127/14 60 m 2 vodní plocha parc.č. 2127/16 45 m 2 vodní plocha parc.č. 2127/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: m ,00 m 2 á 15,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a 1 ) Pozemky dle L.V. č. 581 stavební = ,- Kč a 2 ) Pozemky dle L.V. č. 581 zemědělské = ,- Kč Pozemky - celkem = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč

32 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Administrativní cena objektů: Věcná hodnota podle THU: Porovnávací cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Porovnávací cena pozemků: Cena metodou tříd polohy: Cena indexovou metodou: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: dvamilionyjednostopadesáttisíc Kč

33 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem v Praze, Praha 2 - Spálená č. 2, ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax: Mobil:

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1261-23-2010 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky parc.č. 776, 783, 931, 1291, 1437, které jsou ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více