Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze. Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze. Česky"

Transkript

1 Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze

2 Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation. je obchodní značka společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT inkorporuje pod licencí společnosti SRS Labs, Inc. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků použité v tomto dokumentu jsou registrovaným vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah informací, uvedených v tomto návodu k obsluze. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Důležitá bezpečnostní upozornění Elektrická energie může vykonávat mnoho užitečných funkcí, při nesprávném zacházení však může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Tento výrobek byl navržen a vyroben s nejvyšší prioritou bezpečnosti, nicméně NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT MOŽNÝ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Pro předcházení potenciálního nebezpečí, sledujte prosím následující instrukce při instalaci, používání a čištění výrobku.řádná péče také prodlouží životnost vašeho televizoru BenQ. Prostudujte si tyto jednoduché pokyny před použitím vašeho televizoru. 1. Přečtěte si veškeré uvedené pokyny - Je třeba, abyste si před uvedením přístroje do provozu přečetli všechny pokyny pro obsluhu a porozuměli jim. 2. Ponechejte si tyto pokyny - Tyto pokyny pro bezpečnost a obsluhu si ponechejte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. 3. Dodržujte varování - Je třeba důsledně dodržovat veškerá varování, uvedená na výrobku a v tomto návodu k obsluze. 4. Následujte pokyny - Všechny pokyny pro obsluhu musí být následovány. 5. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento televizor v blízkosti vody například poblíž vany, výlevky nebo podobně a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu a podobně. Televizor dále nepoužívejte ihned po přemístění z chladného prostředí (s nízkou teplotou) do prostředí s vyšší teplotou, protože může dojít ke vzniku kondenzace, která může dokonce způsobit vznik ohně, úraz elektrickým proudem nebo vznik dalších nebezpečí.

3 6. Čištění - Před čištěním televizoru odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Pro čištění televizoru nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosolové čističe. Pro čištění přístroje používejte vlhký hadřík. Pravidelně čistěte LCD panel televizoru pro zajištění čisté obrazovky a dlouhé životnosti panelu.použijte čistý, měkký, suchý hadřík bez bavlny, namočený ve speciálním čistícím prostředku pro panely z tekutých krystalů.rychle otřete celý panel a použijte další hadřík pro očištění panelu. 7. Ventilace - Větrací výřezy a další otvory ve skříni jsou navrženy pro únik horkého vzduchu z televizoru.nezakrývejte nebo neucpávejte tyto větrací výřezy a otvory, protože nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí a/nebo může zkrátit životnost výrobku.neumisťujte televizor například na postel, pohovku, rohož nebo podobný povrch, protože by mohlo dojít k zablokování větracích výřezů a otvorů. Tento televizor není určen pro vestavěnou instalaci; z tohoto důvodu jej neumisťujte do uzavřeného prostoru, jako je například knihovna nebo police, pokud není zajištěno jeho dostatečné odvětrávání nebo pokud by nebyly dodrženy pokyny výrobce. 8. Zdroje tepla - Nepoužívejte přístroj v blízkosti topných radiátorů, kamen a dalších spotřebičů, produkujících teplo (včetně zesilovačů). 9. Ochrana síťového napájecího kabelu - Síťové napájecí kabely by měly být umístěny tak, aby po nich nebylo možno šlapat nebo aby nebyly pokousány malými domácími zvířaty. Dávejte zvláště pozor na kabely u dveří, zástrčky, zásuvky a na místo, ve kterém kabel vystupuje z přístroje. 10. Doplňky - Nepoužívejte žádné jiné doplňky kromě těch, které jsou doporučeny výrobcem. Používání nesprávných doplňků může mít za následek nehody a poruchy funkce. 11. Příslušenství - Pokud je výrobek používán na vozíku, je třeba se vyvarovat prudkých zastávek, nadměrné síly a nerovných povrchů to všechno může způsobit převrácení vozíku s přístrojem, přičemž může dojít k poškození přístroje nebo ke zranění osoby, která s ním manipuluje. Neumisťujte tento výrobek na nestabilní vozík, stojan, podstavec, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu přístroje na zem, což může způsobit vážné poranění dětí nebo dospělých osob, a navíc se může vážně poškodit i přístroj. Přístroj by měl být upevněn v souladu s pokyny výrobce, a měl by být používán výhradně s vozíkem, stojanem, podstavcem, konzolou nebo stolkem, doporučeným výrobcem. 12. Servis - Nepokoušejte se o provádění servisu přístroje svépomocí. Po odejmutí krytu přístroje dojde k obnažení míst s vysokým napětím a ke vzniku dalších nebezpečných podmínek. S žádostí o servis se obraťte na kvalifikovaného servisního technika. 13. Náhradní díly - Jsou-li při servisu třeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, specifikované výrobcem přístroje nebo díly, které mají stejné technické parametry jako originální náhradní díly. Při použití neautorizovaných náhradních dílů hrozí nebezpečí vzniku ohně, úraz elektrickým proudem a/nebo jiná nebezpečí.

4 14. Přetěžování - Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely nebo další síťové zásuvky, protože by to mohlo vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 15. Předměty a kapaliny - Za žádných okolností nezasunujte do větracích výřezů a štěrbin na přístroji žádné předměty. Uvnitř přístroje je vysoké napětí, a při vsunutí nějakého předmětu může dojít k úrazu elektrickým proudem a/nebo ke zkratování součástek uvnitř přístroje. Ze stejných důvodů zabraňte polití přístroje vodou nebo jakoukoli kapalinou. 16. Poškození vyžadující servis - Nastanou-li kterékoli následující podmínky, odpojte přístroj ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika s žádostí o provedení opravy. Pokud je síťový napájecí kabel nebo zástrčka poškozena nebo opotřebena. Došlo-li k polití přístroje nebo pokud se do jeho vnitřku dostaly cizí předměty. Pokud byl výrobek vystaven působení deště nebo vody. Pokud přístroj nepracuje správně tak, jak je popisováno v tomto návodu k obsluze. Nedotýkejte se jiných ovládacích prvků kromě těch, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků (těch, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze) může vyústit v poškození přístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje. Pokud byl výrobek vystaven pádu nebo poškození jakéhokoli druhu. Jestliže televizor vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu. Jakákoli zjevná změna provozních vlastností přístroje indikuje, že přístroj vyžaduje servis. 17. Bezpečnostní kontrola - Po ukončení jakéhokoli servisu nebo opravy přístroje se obraťte na servisního technika s žádostí o provedení bezpečnostní kontroly, která prokáže, že přístroj je v provozuschopném stavu. 18. Upevnění na zeď - Při montáži televizoru na zeď nezapomeňte přístroj nainstalovat v souladu s pokyny a metodou, doporučenou výrobcem a to výhradně prostřednictvím upevňovacího zařízení od výrobce. 19. Stojan - Neumisťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan nebo stolek. Při umístění přístroje na nestabilní plochu nebo základnu hrozí jeho převrácení, které může mít za následek pád přístroje na zem, který může zapříčinit vážná zranění osob a může rovněž dojít k poškození výrobku. 20. Opatrnost při pohybu - Při přemisťování televizoru, umístěného na stolku, je třeba postupovat s nejvyšší opatrností. Prudké zastávky, nadměrná síla a nerovné povrchy to všechno může způsobit převrácení vozíku s přístrojem.

5 21. Ochrana panelu - LCD panel, používaný u tohoto televizoru, je zhotoven ze skla. Z tohoto důvodu může při pádu televizoru nebo nárazu na toto sklo dojít k jeho rozbití. Dojde-li k rozbití skla LCD panelu, dejte pozor, abyste se neporanili. 22. Vady obrazových bodů - LCD panel představuje výrobek na vysoké technologické úrovni, poskytující obraz s jemnými podrobnostmi. Občas se může stát, že se na obrazovce zobrazí několik neaktivních obrazových bodů (pixelů) v podobě stále rozsvícených modrých, zelených nebo červených bodů. Mějte prosím na paměti, že tento fakt nemá v žádném případě vliv na výkon vašeho přístroje. 23. Instalace externí antény - Pokud je k tomuto přístroji připojena venkovní anténa, je třeba zajistit uzemnění této antény, aby byla poskytnuta určitá ochrana před vlivy atmosférické elektřiny a vznikem statických nábojů. Jako další bezpečnostní opatření a ochrana tohoto televizoru je doporučeno při bouřkách, nebo v situacích, kdy nebude přístroj dlouho používán, odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a rovněž odpojit anténu. Tak je možno předejít poškození zařízení v důsledku atmosférické elektřiny (blesku) a vznikem statických nábojů. Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení vysokého napětí, nebo jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takovéto vedení vysokého napětí nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému by měla být dodržována mimořádná opatrnost, aby nedošlo k doteku s takovýmto vedením vysokého napětí nebo obvodem, protože následky tohoto kontaktu by mohly být smrtelné. Důležité informace VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI ANI VLHKOSTI. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Symbol vykřičníku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje. Symbol blesku umístěný v rámečku, tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na nebezpečné napětí, a pro předcházení riziku úrazu osob elektrickým proudem.

6 <Oběžník>

7 Obsah Úvod... 1 Funkce a vlastnosti... 1 Obsah balení... 2 Začínáme s vašim televizorem... 3 Hlavní jednotka přístroje (Pohled zepředu)... 3 Ovládací panel... 3 Panel koncovek... 4 Hlavní jednotka přístroje (Pohled zezadu)... 5 Uvedení vašeho televizoru do provozu... 7 Připojení antény... 7 Připojení k rozvodu kabelové televize (CATV)... 7 Anténa... 7 Instalace venkovní antény... 7 Připojení audio a video zdrojů signálu... 8 Připojení kompozitního (AV) video signálu (RCA)... 8 Připojení kompozitního (AV) video signálu (SCART)... 9 Připojení signálů S-Video... 9 Připojení signálu komponentní video Připojení zdroje signálu RGB (Mini D-SUB) Připojování zdroje signálů DVI/HDCP Připojení audio výstupních signálů Připojení síťového napájecího kabelu Počáteční nastavení Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače Baterie Poznámky k používání baterií Používání dálkového ovladače Zapnutí, vypnutí televizoru a režim Standby Přepínání vstupů Nastavení hlasitosti Změna kanálů Volba režimu obrazu Používání funkce Freeze Nastavení poměru stran obrazu (Aspect Ratio) Používání funkcí Obraz v obraze (PIP)/Obraz vedle obrazu (PBP) Obsah i

8 Používání časovače spánku (Sleep Timer)...22 Nastavení podsvícení (Backlight)...23 Zobrazování informací...23 Používání funkcí Teletextu...24 Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD)...25 Struktura nabídky na obrazovce (OSD)...25 Navigace v nabídce na obrazovce (OSD)...26 Nabídka Audio (zvuk)...27 Nabídka Picture (obraz)...29 Nastavení režimu obrazu Volba režimu obrazu Nabídka Feature (možnosti)...31 Nabídka TV (televizor)...34 Provádění manuální instalace Editace kanálů Pojmenování kanálu Vzájemné přehození kanálů Uzamykání (zabránění ve volbě kanálu)/odemykání kanálu Zrušení kanálu Dětský zámek (Child Lock) Aktivace/deaktivace dětského zámku (Child Lock) Změna hesla (Password) Nabídka PC (počítač)...38 Odstraňování závad...39 Televizor...39 Anténa...40 Technické údaje...41 Podporované režimy...42 Rozměrová schémata...43 ii Obsah

9 Úvod Děkujeme vám za zakoupení LCD televizoru BenQ DV3250. Váš nový televizor DV3250 vám poskytne mnoho let vysoce kvalitního požitku ze sledování. Navíc - jeho obsluha je velmi snadná a televizor poskytuje mimořádnou kvalitu obrazu. Televizor DV3250 je také mimořádně všestranný. Můžete jej nainstalovat na zeď (v takovém případě je vyžadována doplňková souprava pro upevnění) nebo položit na stůl, a můžete jej používat při jakémkoli typu osvětlení. Tento návod vám vysvětlí obsluhování televizoru DV3250, včetně jeho funkcí, vlastností a jiných důležitých informací. Před nainstalováním nebo uvedením vašeho LCD televizoru do provozu si prosím udělejte čas, a důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, zejména části, pojednávající o bezpečnosti. Funkce a vlastnosti Televizor DV3250 má mnoho užitečných funkcí a vlastností, včetně: Rozlišení obrazu 1366 x 768 bodů 500 nit jasu Poměr kontrastu 800:1 Kompatibilní se všemi digitálními televizory formátu (DTV), včetně 480i/480p/576p/720p/1080i 2:2 Pull Down převod Odstranění prokládání Režimy Multiple picture (několikanásobný obraz) Funkce Obraz v obraze (PIP) a Obraz vedle obrazu (PBP) SRS TruSurround XT surround efekt (efekt prostorového zvuku) Grafická nabídka na obrazovce (OSD) Tlačítka zkratek: 1. "Zmrazení" obrazu (Freeze) 2. Stereofonní/dvojjazyčný zvuk televizoru 3. Časovač spánku (Sleep timer) 4. Nastavení podsvícení (Backlight) 5. Automatická kalibrace 6. Seřízení poměru stran obrazu (Aspect Ratio) 7. Teletext Úvod 1

10 Obsah balení Ujistěte se prosím, že následující položky jsou dodány s vašim LCD televizorem DV3250. Pokud nějaké položky chybí nebo jsou poškozeny, ihned kontaktujte autorizovaného prodejce. LCD televizor DV3250 (1x) Uživatelská příručka (1x) Síťový napájecí kabel (1x) Anténní kabel (1x) Dálkový ovladač (1x) Baterie velikosti AAA (2x) Skutečný počet a typ kabelů se může měnit v závislosti na místě zakoupení. 2 Obsah balení

11 Začínáme s vašim televizorem Hlavní jednotka přístroje (Pohled zepředu) Číslo Název Popis 1 Indikátor zapnutí napájení 2 Ovládací panel Okénko senzoru dálkového ovládání Svítí zeleně, když je televizor zapnutý. Svítí červeně, když je televizor v režimu standby (pohotovostní režim). Přijímá signály z dálkového ovladače. Nedávejte žádné předměty před okénko senzoru, aby nezabraňovaly příjmu signálu Číslo Název Popis 1 Napájení Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí televizoru, když je v režimu standby (pohotovostní režim). Stiskněte ještě jednou toto tlačítko pro vypnutí televizoru do režimu standby (pohotovostní režim). Začínáme s vašim televizorem 3

12 2 INPUT (VSTUP) Channel / (tlačítko kanálu) Volume / (tlačítko hlasitosti) MENU (tlačítko MENU) Panel koncovek Toto tlačítko vám umožňuje přepnout mezi zdroji signálu. Když je zapnuta nabídka na obrazovce (OSD), stiskněte toto tlačítko pro vstup do vedlejšího menu. Stiskněte tato tlačítka pro postupnou (sekvenční)změnu kanálů. Když je zapnuto OSD menu, stiskněte tato tlačítka pro pohyb ohniska výběru nahoru nebo dolů nebo změnu nastavení. Stiskněte tlačítko 4Volume pro zvýšení hlasitosti nebo stiskněte tlačítko 3Volume pro snížení hlasitosti. Když je zapnuto OSD menu, stiskněte tato tlačítka pro pohyb ohniska výběru doleva nebo doprava nebo změnu nastavení. Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení OSD menu (nabídka na obrazovce). Když je zapnuto OSD menu, stiskněte toto tlačítko pro výstup z menu. 1 2 Číslo Název Popis 1 Zdířka sluchátek Tato zdířka slouží k připojení externích sluchátek. 2 AV4 VIDEO (vstup pro kompozitní (AV) signál, konektor RCA): Zde připojte výstup kompozitního videa vašeho AV zařízení. AUDIO (vstup audio, L/R): Zde připojte audio výstup vašeho AV zařízení. Tento vstup je použitý společně jak pro vstup AV, tak pro vstup S-Video. S-VIDEO (vstup S-VIDEO): Zde se připojuje S-VIDEO VÝSTUP vašeho AV zařízení. 4 Začínáme s vašim televizorem

13 Hlavní jednotka přístroje (Pohled zezadu) Číslo Název Popis AUDIO OUT (L/R) (AUDIO VÝSTUP) AV2 (konektor SCART) AV1 (konektor SCART) Zde připojte audio vstup zesilovače. Umožňuje vám připojit výstupní koncovku SCART vašeho DVD přehrávače nebo jiných AV zařízení. Umožňuje vám připojit výstupní koncovku SCART vašeho DVD přehrávače nebo jiných AV zařízení. 4 Anténa TV/CATV K tomuto vstupu připojte anténu. 5 RS232 Tato koncovka je pouze k servisním účelům AV3 (konektor RCA) COMPONENT 2 (KOMPO- NENTNÍ 2) COMPONENT 1 (KOMPO- NENTNÍ 1) VIDEO (vstup pro kompozitní (AV) signál, konektor RCA): Zde připojte výstup kompozitního videa vašeho AV zařízení. AUDIO (vstup audio, L/R):Zde připojte audio výstup vašeho AV zařízení. Tento vstup je použitý společně jak pro vstup AV, tak pro vstup S-Video. S-VIDEO (vstup S-VIDEO): Zde připojte S-VIDEO výstup vašeho AV zařízení. Y CB/PB CR/PR (vstup Y CB/PB CR/PR): Zde připojte výstup komponentního obrazu vašich AV zařízení nebo HDTV dekodéru. Konektor Y (zelený) je rovněž možno použít jako vstup pro druhý kompozitní signál. AUDIO (vstup audio, L/R): Zde připojte audio výstup vašeho AV zařízení. Y CB/PB CR/PR (vstup Y CB/PB CR/PR): Zde připojte výstup komponentního obrazu vašich AV zařízení nebo HDTV dekodéru. Konektor Y (zelený) je rovněž možno použít jako vstup pro druhý kompozitní signál. AUDIO (vstup audio, L/R): Zde připojte audio výstup vašeho AV zařízení. 1 Začínáme s vašim televizorem 5

14 9 PC DVI/HDCP (Digitální vizuální rozhraní) Zdířka AC pro síťový napájecí kabel PC D-SUB (vstup signálu z počítače - konektor 15 pinů D- SUB): Pro připojení PC počítačového analogového video výstupu. PC AUDIO: Pro připojení PC počítačového audio výstupu. DVI/HDCP (digitální video vstup): Pro připojení PC počítačového digitálního video výstupu. DVI AUDIO (vstup audio, L/R): Pro připojení DVI digitálního audio výstupu. Do této zdířky zapojte síťový napájecí kabel. 6 Začínáme s vašim televizorem

15 Uvedení vašeho televizoru do provozu Připojení antény Připojení k rozvodu kabelové televize (CATV) Váš LCD televizor DV3250 má vnitřní 75 ohmový konektor koaxiálního kabelu, takže anténní zapojení je velmi jednoduché. Některé společnosti, provozující kabelovou televizi poskytují programy "pay per view" (platíte jen za to, na co jste se dívali). Od doby, kdy je signál těchto placených kanálů zakódovaný, poskytuje většina společností, provozujících kabelovou televizi své vlastní tunery/dekodéry. Abyste mohli sledovat uzamčený (zakódovaný) program, musíte si nainstalovat tuner/dekodér. Pokud budete potřebovat speciální pokyny, týkající se instalace služby kabelové televize, obraťte se, prosím, na vašeho poskytovatele kabelové televize. Tuner/dekodér, který vám poskytne vaše společnost, provozující kabelovou televizi, je možno používat v souladu s následujícími pokyny. Musíte mít RF přepínač se dvěma vstupy (A a B). Vstup "A" na RF přepínači vám umožňuje použít televizní Channel6/5 (kanálová tlačítka) pro zobrazení odemknutých (nekódovaných) kanálů. Vstup "B" na RF přepínači (není součástí příslušenství) umožňuje pro sledování zakódovaných programů, přijímaných prostřednictvím tuneru/dekodéru používat tlačítko pro volbu kanálu na vašem kabelovém boxu. Anténa Kvalitní anténa má mnohem větší vliv na kvalitu příjmu u barevných televizorů, než u černobílých typů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme použit kvalitní venkovní anténu. V následující části jsou uvedeny vysvětlující ukázky připojení různých typů antén. 1. Obecně platí, že systémy s koaxiálním kabelem o impedanci 75 ohmů používají kabel o kruhovém průřezu, opatřený konektorem BNL, který nevyžaduje použití žádných nástrojů a nářadí. Připevněte kabel přímo do vstupu. 2. Systémy s impedancí 300 ohmů používají plochou "dvojlinku". Aby bylo možno zapojit tuto dvojlinku do vstupu na televizoru, musíte použít symetrizační člen ohmů, a ten pak připojit do vstupu o impedanci 75 ohmů (není součástí příslušenství). Instalace venkovní antény Pro dosažení nejlepšího příjmu se doporučuje použití venkovní antény. A: Použijte kombinaci VHF/UHF venkovní antény. B: Použijte samostatné VHF a/nebo UHF venkovní antény. Uvedení vašeho televizoru do provozu 7

16 Anténní přívod venkovní antény zapojte do vstupu antenna (anténa) v zadní části televizoru. Připojení audio a video zdrojů signálu Předtím než začnete zapojovat jednotlivé komponenty, se prosím obeznamte s umístěním a typem jednotlivých vstupů. Při nesprávném zapojení může dojít k závažnému ovlivnění kvality obrazu nebo barev. Prověřte prosím, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty do příslušných zdířek. Před připojením vypněte z bezpečnostních důvodů napájení externích zařízení. Připojení kompozitního (AV) video signálu (RCA) Propojte kompozitní (AV) výstup vašeho AV zařízení s kompozitní (AV3) koncovkou signálu na televizoru použitím kompozitního (AV) video kabelu (RCA konektor) jako na obrázku. Vstup kompozitní video je nejběžněji používaný vstup signálu. Nicméně, tento typ vstupu také umožňuje méně optimální kvalitu obrazu. Mnoho zdrojů videa mohou vysílat jen kompozitní video signály, např. videorekordéry a videokamery. Další zdroje videa jako jsou DVD přehrávače mají vlastně o něco lepší výsledky, když používají kompozitní video. Kompozitní (AV) video kabel Videohry 8 Uvedení vašeho televizoru do provozu

17 Připojení kompozitního (AV) video signálu (SCART) Propojte vstupní koncovku AV1 nebo AV2 (SCART) na televizoru s koncovkou SCART na AV zařízení požitím kabelu SCART. Kabel SCART DVD přehrávač Připojení signálů S-Video 1. Propojte výstup S-Video vašeho AV zařízení s koncovkou S-VIDEO na televizoru požitím S- Video kabelu. Dávejte pozor na směr konektoru na S-Video kabelu při zasunování. 2. Propojte audio výstup vašeho AV zařízení se vstupními koncovkami S-VIDEO AUDIO L/R na televizoru použitím AV kabelu nebo ekvivalentního kabelu. S-video signál poskytuje vyšší kvalitu obrazu kompozitního videa. Je doporučeno používat tento vstup kdykoli je to možné. Pokud je vaše AV zařízení vybaveno komponentním video výstupem (YPBPR nebo YCBCR), toto by mělo být použito přednostně před kompozitními nebo S-video signály. S-Video kabel Audio (AV) kabel DVD přehrávač Uvedení vašeho televizoru do provozu 9

18 Připojení signálu komponentní video 1. Propojte výstup komponent video vašeho AV zařízení s koncovkami COMPONENT Y CB/ PB CR/PR na televizoru použitím komponent video kabelu 2. Propojte audio výstup vašeho AV zařízení se vstupními koncovkami COMPONENT AUDIO L/R na televizoru použitím AV kabelu nebo ekvivalentního kabelu. 1. Vstup komponentního video signálu poskytuje z uvedených typů video signálů nejlepší kvalitu. Výstup signálu komponentní video je dostupný na DVD přehrávačích s progresivním snímkováním a na dekodérech digitální televize. Kvalita obrazu při tomto typu vstupu je ve srovnání se vstupem signálu S-video vynikající. Všechny televizory High Definition je třeba zapojit prostřednictvím tohoto vstupu. 2. televizor DV3250 podporuje signály 480i/ 480p/576p/720p/1080i HDTV vybavené High Definition AV zařízením jako je HDTV dekodér. 3. Ujistěte se, že barvy jednotlivých konektorů odpovídají barevnému označení zdířek, protože při chybném zapojení kabelů do zdířek může dojít k nesprávnému barevnému podání obrazu nebo k jeho značnému zkreslení. Komponent video kabel Audio (AV) kabel DVD přehrávač 10 Uvedení vašeho televizoru do provozu

19 Připojení zdroje signálu RGB (Mini D-SUB) 1. Propojte výstup analogového videa vašeho počítače (PC) s koncovkou PC D-SUB na televizoru použitím kabelu Mini D-SUB 15-pinů. 2. Propojte audio výstup vašeho počítače (PC) s výstupní koncovkou PC AUDIO na televizoru použitím vhodného kabelu. 1. Pokud je rozlišení signálu vyšší než toto standardní rozlišení, nemusí být obrazovka schopna jasně zobrazovat podrobnosti obrazu. 2. Pro připojení počítačového videa Macintosh k televizoru budete potřebovat adaptér s kabelem PC D-SUB 15 pinů. 3. Některé modely počítačů PC není možno k tomuto televizoru připojit. 4. Vyobrazený počítač slouží pouze jako příklad a reference; vaše zařízení může vypadat odlišně. 5. Další vyobrazené zařízení není součástí příslušenství. 6. Nenastavujte na počítači nižší nebo vyšší horizontální a vertikální snímkovací frekvence, které jsou mimo rozsah frekvencí televizoru.(viz část Podporované režimy na straně 42.) 7. Pokud budete potřebovat více informací o zapojování vašeho zařízení k televizoru, podívejte se prosím do návodu k obsluze pro zařízení, které hodláte připojovat. Připojování zdroje signálů DVI/HDCP Audio kabel Mini D-SUB kabel Počítač 1. Propojte digitální video výstup vašeho počítače (PC) s koncovkou DVI-HDCP na televizoru použitím kabelu DVI-D. 2. Propojte audio výstup vašeho AV zařízení se vstupními koncovkami DVI AUDIO L/R na televizoru použitím AV kabelu nebo ekvivalentního kabelu. Audio (AV) kabel DVI-D kabel DVD přehrávač Počítač Uvedení vašeho televizoru do provozu 11

20 Připojení audio výstupních signálů Televizor DV3250 poskytuje navíc koncovky audio výstupu pro přenos audio signálu do zesilovače nebo jiných audio zařízení. Propojte zdířky AUDIO L/R na televizoru se zdířkami pro vstup signálu na zesilovači nebo dalších audio zařízení pomocí AV kabelu nebo ekvivalentního kabelu. Audio (AV) kabel 12 Uvedení vašeho televizoru do provozu

21 Připojení síťového napájecího kabelu 1. Zapojte příslušný konec síťového napájecího kabelu do vstupu AC na televizoru. 2. Podle vyobrazení zapojte druhý konec síťového napájecího kabelu do zásuvky ve zdi. Síťová zásuvka Výše uvedený obrázek znázorňuje připojení napájecího kabelu. Tvar zástrčky a zásuvky napájecího kabelu se bude lišit podle oblasti, kde jste zakoupili televizor. Tento přístroj je možno provozovat pouze při napětí, vyznačené na výrobním štítku ( V střídavých, 50/60 Hz). Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky Počáteční nastavení Napájecí kabel 1. Zkontrolujte, zda jsou k vašemu televizoru správně a pevně zapojeny veškeré kabely. 2. Stiskněte na televizoru tlačítko Power. Televizor se zapne. Zobrazí se následující obrazovka při prvním zapnutí. 3. Stiskněte na televizoru tlačítka Volume nebo Volume pro volbu jazyka zobrazovaného na obrazovce, a poté stiskněte na televizoru tlačítko Channel pro přechod na další krok. 4. Stiskněte na televizoru tlačítka Volume nebo Volume pro volbu vaši země, a poté stiskněte na televizoru tlačítko Channel pro přechod na další krok. 5. (Volitelné) Pokud je zvoleno Others (Další) v Country (Země), stiskněte na televizoru tlačítka Volume nebo Volume pro volbu standardního televizního vysílání. 6. Stiskněte na televizoru tlačítka Channel pro volbu Auto Installation (automatická instalace), a poté stiskněte tlačítko INPUT. Televizor začne vyhledávat všechny dostupné kanály, a poté je uloží do paměti televizoru. To může trvat několik minut v závislosti na kanálech, dostupných ve vašem místním televizním systému. 7. Stiskněte na televizoru tlačítko MENU pro uzavření menu. Uvedení vašeho televizoru do provozu 13

22 Dálkový ovladač Níže je uveden popis funkce každého tlačítka na vašem dálkovém ovladači. 14 Dálkový ovladač

23 1. (Power - zapnutí) Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí televizoru. Dalším stisknutím tlačítka přepnete televizor do režimu standby. 2. (Input - vstup) Stiskněte toto tlačítko pro zvolení požadovaného vstupního zdroje. 3. (Backlight - podsvícení) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení podsvícení obrazovky. 4. (Information - informace) Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení zprávy o televizním kanálu a dalších zpráv o signálech (včetně video signálů nebo signálů z počítače). 5. (Časovač spánku - Sleep timer/volba stránky Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení automatického časovače pro vypnutí. Pokud je na obrazovce zobrazen Teletext, stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na specifickou stránku. 6. (Zvuk televizoru/volba stránky Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi příjmem stereofonního a monofonního zvuku. Při dvojjazyčném vysílání je možno zvolit jazyk Lang-1 nebo Lang-2. Pokud je na obrazovce zobrazen Teletext, stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na specifickou stránku. 7. (Picture mode/teletext page selection - Režim obrazu/volba stránky Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro volbu mezi 6 režimy obrazu. Pokud je na obrazovce zobrazen Teletext, stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na specifickou stránku. 8. (Režim zvuku - Audio/ Volba stránky Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro volbu mezi zvukem Sound 1 (levý kanál audio), zvukem Sound 2 (pravý kanál audio) a Stereo. (Není dostupné při příjmu televizního vysílání) Pokud je na obrazovce zobrazen Teletext, stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na specifickou stránku. 9. (Zobrazení Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro střídavé přepínání mezi zobrazeními Teletextu mezi možnostmi "pouze Teletext" - "smíšené zobrazení". 10. (Index Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro přechod na indexovou stránku Teletextu. 11. (Informace Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení skrytých informací Teletextu. 12. (Vstup do vnořené stránky Teletextu) Stiskněte toto tlačítko pro vstup do vnořené stránky nabídky Teletextu. Dálkový ovladač 15

24 13. (Teletext) Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí funkce Teletextu. Dalším stisknutím tohoto tlačítka tuto funkci vypnete. 14. PIP/PBP Stiskněte toto tlačítko, budete-li chtít na obrazovce sledovat současně dva signály ze dvou nezávislých zdrojů. Můžete zvolit buď režim obrazu v obraze (PIP) nebo režim obrazu vedle obrazu (PBP). 15. / / / a OK : Stiskněte tlačítka nebo pro volbu nastavení. : Stiskněte tlačítka nebo pro nastavení parametrů nabídky na obrazovce (OSD). Stiskněte tlačítko OK pro provedení volby, nebo pro vstup do zvolené vedlejší nabídky. 16. / (Freeze) Stiskněte toto tlačítko pro "zmrazení" obrazu na obrazovce (příjem signálu bude pokračovat). Stiskněte opět toto tlačítko pro obnovení normálního obrazu. 17. / (Poměr stran obrazu - Screen aspect ratio) Stiskněte toto tlačítko pro nastavení poměru stran obrazu. 18. / (Sekvenční volba kanálů/volba stránky Teletextu) Stiskněte tato tlačítka pro postupnou (sekvenční) změnu kanálů. Ve chvíli, kdy je televizor vypnutý, stiskněte tato tlačítka pro jeho zapnutí a změnu kanálů. Pokud je na obrazovce zobrazen Teletext, stiskněte tato tlačítka pro přechod na předchozí nebo následující stránku /- Stiskněte tato tlačítka pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. 20. MENU Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) pro nastavení parametrů obrazu, zvuku a funkcí. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se nabídka na obrazovce (OSD) ztratí. 21. (Mute - utlumení zvuku) Stiskněte toto tlačítko pro dočasné utlumení zvukového výstupu. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se opět obnoví původní zvukový výstup. 22. (Channel selection - Volba kanálů) Stiskněte tato tlačítka pro volbu kanálu, který hodláte sledovat. Pokud je televizor vypnutý, stiskněte toto tlačítko pro jeho zapnutí a pro přechod na zvolený kanál. 23. (Návrat ke kanálu) Stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi aktuálním a předchozím sledovaným kanálem. 24. (Channel entry - Zadání kanálu) Stiskněte toto tlačítko před zadáním kanálu s dvouciferným číslem. 16 Dálkový ovladač

25 Používání dálkového ovladače Při používání dálkového ovladače jej nasměrujte na okénko senzoru dálkového ovládání na televizoru. Pokud je v cestě mezi dálkovým ovladačem a okénkem senzoru dálkového ovládání na televizoru nějaká překážka, nemusí dálkový ovladač správně fungovat. Při používání dálkového ovladače mějte na paměti následující body: Nevystavujte dálkový ovladač úderům, nárazům a vyvarujte se jeho pádu. Nevystavujte dálkový ovladač působení kapalin a neponechávejte jej ve vlhkém prostředí. Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření. Působením horka může dojít k poškození dálkového ovladače. Pokud na okénko senzoru dálkového ovládání na televizoru svítí přímé slunce nebo silný světelný zdroj, nemusí dálkový ovladač pracovat správně. V takovém případě změňte umístění světelného zdroje nebo změňte úhel televizoru, nebo dálkový ovladač používejte z větší blízkosti od okénka senzoru dálkového ovládání na televizoru. Baterie Aby dálkový ovladač fungoval, je třeba do něj vložit přiložené baterie. Postupujte podle níže uvedených pokynů. 1. Otevřete víko přihrádky pro baterie na dálkovém ovladači. 2. Vložte dovnitř dvě baterie velikosti AAA (přiloženy). Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně s ohledem na kladný a záporný pól, odpovídající symbolům(+) a (-) uvnitř prostoru pro baterie. 3. Nasaďte víko přihrádky pro baterie na dálkovém ovladači. Poznámky k používání baterií Při používání nesprávných druhů baterií může dojít k vytečení jejich obsahu a/nebo k jejich výbuchu. Mějte prosím na paměti následující body: Vždy prověřte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači vloženy správně s ohledem na kladný a záporný pól, odpovídající symbolům, uvedeným v prostoru pro baterie. Různé typy baterií mají různé charakteristiky. Z tohoto důvodu nemíchejte různé typy baterií. Dále nemíchejte staré (vybité) baterie společně s novými. Při míchání starých (vybitých) baterií společně s novými dochází ke zkracování jejich provozní životnosti a/nebo k vytečení chemického obsahu starých baterií. Pokud začnou baterie selhávat, vyměňte je neprodleně za nové. Chemikálie, které vytékají z baterií, mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud z baterií vyteče jakákoli chemická látka, setřete ji neprodleně suchým hadříkem. V důsledku měnících se podmínek při skladování může být provozní životnost baterií, které jste obdrželi k vašemu televizoru, kratší.pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Dálkový ovladač 17

26 Používání dálkového ovladače Zapnutí, vypnutí televizoru a režim Standby Zapínání televizoru 1. Po zapojení síťového kabelu televizoru do síťové zásuvky, se televizor zapne a automatiky vstoupí do režimu standby. Červeně se rozsvítí indikátor napájení. 2. Stiskněte tlačítko Power na televizoru nebo stiskněte tlačítko (Power) na dálkovém ovladači. Televizor se zapne. (Indikátor napájení změní svou barvu na zelenou.) Vypínání televizoru Stiskněte na televizoru tlačítko Power nebo znovu tlačítko (Power) na dálkovém ovladači a televizor přejde do režimu standby. (Indikátor napájení se rozsvítí červeně.) Přepínání vstupů 1.Zapněte veškerá připojená zařízení nebo přístroje. 2. Stiskněte tlačítko INPUT na televizoru nebo stiskněte tlačítko (Input) na dálkovém ovladači pro zobrazení aktuálně zvoleného vstupu. Stiskněte toto tlačítko opakovaně, až se zobrazí vámi požadovaný vstup. Sekvence přepínání je následující: TV -> AV1 -> AV1-RGB -> AV2 -> AV2-S->AV3->AV3-S- >AV4->AV4-S->Component 1-> Component 2->PC->DVI- >TV... AV2-S, AV3-S nebo AV4-S se objeví jen při zapojení vstupního signálu S-Video. 18 Používání dálkového ovladače

27 Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti 1. Stiskněte tlačítko Volume na televizoru nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro zvýšení hlasitosti. Při zvyšování hlasitosti se zvětšuje délka indikátoru hlasitosti. 2. Stiskněte tlačítko Volume na televizoru, nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro snížení hlasitosti. Při snižování hlasitosti se délka indikátoru hlasitosti zkracuje. Nastavení funkce Mute (utlumení zvuku) 1. Stiskněte tlačítko (Mute) na dálkovém ovladači pro dočasné vypnutí zvuku. 2. Stiskněte ještě jednou tlačítko (Mute) nebo stiskněte tlačítko Volume / nebo tlačítko Power na vašem televizoru pro obnovení zvuku. Volba režimu zvuku televizoru Stiskněte tlačítko (Volba režimu zvuku televizoru) na dálkovém ovladači pro volbu mezi systémy "Sound 1", "Sound 2", "Sound 3", "Auto", "Nicam", "Stereo" nebo "Mono" (dostupné položky závisejí na přijímaném zvukovém režimu televizoru). Změna kanálů Používání tlačítek pro volbu kanálů na dálkovém ovladači pro změnu kanálů Pro volbu kanálů s jednociferným číslem stiskněte odpovídající tlačítko kanálu na dálkovém ovladači. Například, pro zvolení kanálu s číslem 8 stiskněte tlačítko "" pro volbu kanálu na dálkovém ovladači. Pro volbu kanálů s dvouciferným číslem stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko pro zadávání kanálů (Channel entry), a poté tlačítky pro volbu kanálů zadejte číslo kanálu. Například pro volbu kanálu s číslem 28, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko pro zadávání kanálů (Channel entry), a poté stiskněte tlačítka pro volbu kanálů "", "" na dálkovém ovladači. Používání tlačítek / kanálů pro postupnou změnu kanálů Stiskněte na vašem dálkovém ovladači tlačítka Channel nebo Channel nebo stiskněte na televizoru tlačítka Channel nebo Channel pro postupnou volbu televizních kanálů dostupných ve vaší oblasti. Používání tlačítka návratu kanálů (Channel) pro návrat k předchozímu sledovanému kanálu. Pro návrat k předchozímu sledovanému kanálu stiskněte tlačítko (Channel return) na dálkovém ovladači. Používání dálkového ovladače 19

28 Volba režimu obrazu Pro volbu režimu obrazu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko (Picture mode). Tím bude umožněna volba jednoho ze čtyř režimů, přednastavených v paměti. (Vivid, Standard, Movie, Sports, Personal 1 a Personal 2) Používání funkce Freeze Stiskněte tlačítko / (Freeze) na dálkovém ovladači pro pozastavení obrazu na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka / (Freeze) se opět obnoví normální pohyblivý obraz. 20 Používání dálkového ovladače

29 Nastavení poměru stran obrazu (Aspect Ratio) Stiskněte tlačítko / (Screen aspect ratio) na dálkovém ovladači pro volbu preferovaného poměru stran obrazu. Opakovaným stisknutím tlačítka je možno cyklicky přepínat mezi jednotlivými poměry stran obrazu. Full Screen - Zvětšuje standardní video signál 4:3 (např. TV signál) na video signál plného obrazu 16:9. Pokud je originální vstup video zdroje v poměru 16:9 (např. DVD signál), nedojde ke změně. 4:3 - Zobrazuje standardní video signál 4:3 (např. TV signál) ve středu obrazovky v poměru 4:3. Obraz se nezmění, ale objeví se černé pruhy na levé a pravé straně obrazovky. Pokud je vstupní video zdroj v poměru 16:9, dojde k deformaci obrazu na obrazovce. Letterbox - Vyplní celou obrazovku 4:3 video signálem 4:3. Nadbytečná část na vrchu a spodku obrazu bude odstraněna a obraz se prodlouží vertikálně a horizontálně pro vyplnění celé obrazovky. Pokud je originální vstup video zdroje v poměru 16:9 (např. DVD signál), nedojde ke změně. Anamorphic - Vyplní celou obrazovku video signálem 4:3. Na okrajích obrazu se mohou objevit deformace.pokud je originální vstup video zdroje v poměru 16:9 (např. DVD signál), nedojde ke změně. Real - Zobrazuje aktuální velikost zdroje videa beze změny ohniskové vzdálenosti. Používání dálkového ovladače 21

30 Používání funkcí Obraz v obraze (PIP)/Obraz vedle obrazu (PBP) Pokud je váš televizor propojen s dalším video zdrojem nebo počítačem PC, můžete stisknutím tlačítka PIP/PBP zobrazit na obrazovce oba obrazy najednou buď pomocí funkce PIP (obraz v obraze) nebo PBP (obraz vedle obrazu): Full Screen (celá obrazovka): Normální zobrazení. PIP G on V: Přepnutí do režimu PIP a zobrazení grafiky v obrazu. PIP V on G: Přepnutí do režimu PIP a zobrazení obrazu v grafice. PBP G by V: Přepnutí do režimu PBP a zobrazení grafiky vedle obrazu. PBP V by G: Přepnutí do režimu PBP a zobrazení obrazu vedle grafiky. V (video) = TV, AV1, AV1-RGB, AV2, AV2-S, AV3, AV3-S, AV4, AV4-S vstupní obraz. G (Graphics) = Component 1, Component 2, PC nebo DVI vstupní obraz. Používání časovače spánku (Sleep Timer) 1. Stiskněte tlačítko (Sleep timer) na dálkovém ovladači pro nastavení automatického časovače spánku. 2. Dalším stisknutím tlačítka můžete časový interval zvýšit. Čas je možno nastavit s krokem 30 minut, od 0 do 180 minut. 22 Používání dálkového ovladače

31 Nastavení podsvícení (Backlight) Budete-li chtít manuálně nastavit intenzitu podsvícení displeje televizoru, stiskněte tlačítko (Backlight) na dálkovém ovladači pro volbu možnosti "Dark" (tmavé), "Normal" nebo "Bright" (jasné). Při sledování televizoru ve ztemněné místnosti se doporučuje nastavit podsvícení na možnost "Dark" (tmavé). Při nastavení podsvícení na možnost "Dark" (tmavé) dojde ke snížení jasu obrazu a tmavé části obrazu ještě více ztmavnou, čímž se zachová vysoký kontrast obrazu v tmavém prostředí. Zobrazování informací Stiskněte tlačítko (Information) na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o signálu, včetně zdroje vstupního video signálu, video formátu, zvuku televizoru a aktuálně zvoleném kanálu. Používání dálkového ovladače 23

32 Používání funkcí Teletextu Stiskněte tlačítko (Teletext) na dálkovém ovladači pro zapnutí funkce Teletext. Dalším stisknutím tlačítka můžete tuto funkci vypnout. Ve chvílích, kdy je na obrazovce zobrazen Teletext, máte tyto možnosti: Stiskněte tlačítko (zobrazení Teletextu) pro střídavé přepínání mezi režimy Teletextu: pouze Teletext - smíšené zobrazení - pouze televizní obraz. Stiskněte tlačítko (index Teletextu) pro přechod na indexovou stránku Teletextu. Stiskněte tlačítko (informace Teletextu) pro zobrazení skrytých informací Teletextu. Stiskněte tlačítko (vstup na vnořenou stránku Teletextu) pro vstup na vnořené stránky nabídky Teletextu. Stiskněte tlačítko,, nebo pro přechod na různé stránky. Stiskněte tlačítka / pro přechod na předchozí nebo následující stránku. 24 Používání dálkového ovladače

33 Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) Struktura nabídky na obrazovce (OSD) Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) 25

34 Navigace v nabídce na obrazovce (OSD) Nabídku na obrazovce (OSD) je možno používat pro nastavování veškerých parametrů vašeho televizoru. Při volbě požadované funkce postupujte podle níže uvedených pokynů, a poté se podívejte na vyznačené stránky, kde najdete další informace. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na vašem televizoru pro zobrazení následující nabídky na obrazovce (OSD): Stiskněte tlačítka,, nebo na dálkovém ovladači nebo tlačítka Channel, Channel, Volume nebo Volume na televizoru pro volbu položek v hlavní nabídce, vyberte funkce nebo změňte nastavení. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo tlačítko INPUT na televizoru pro vstup do vedlejší nabídky. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru, pro výstup z hlavní nabídky. Další informace o nabídkách na obrazovce (OSD) si prosím vyhledejte na následujících stránkách: "Nabídka Audio (zvuk)" na straně 27 "Nabídka Picture (obraz)" na straně 29 "Nabídka Feature (možnosti)" na straně 31 "Nabídka TV (televizor)" na straně 34 "Nabídka PC (počítač)" na straně Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD)

35 Nabídka Audio (zvuk) 1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru pro zobrazení hlavní nabídky. 2. Stiskněte tlačítka nebo pro volbu nabídky Audio (zvuk), a poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do vedlejší nabídky. 3. Stiskněte tlačítka nebo pro volbu položky. 4. V Audio Menu, použijte tlačítka nebo pro seřízení nastavení nebo volbu možností. 5. Pro návrat do nabídky o jednu úroveň nahoru stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru. Položka Funkce Ovládání Rozsah Hlasitost Nastaví úroveň hlasitosti. Použijte pro zvýšení nebo pro snížení hlasitosti. 0 až 47 Nastaví úroveň hlasitosti levého nebo pravého Vyvážení reproduktoru. Použijte pro zvýšení úrovně hlasitosti Tato možnost nebude pravého reproduktoru, pro zvýšení -12 až +12 k dispozici, pokud je úrovně hlasitosti levého reproduktoru. Audio Out (výstup audio) nastaven na On (zapnuto). Typ zvuku (Sound Type) Typ zvuku (Sound Type) Stejný zvuk (Steady Sound) Surround (Prostorový zvuk) Zvolí typ zvuku (Tato možnost se objeví pouze když AV1, AV1-RGB, AV2, AV2-S, AV3, AV3-S, AV4, AV4-S, PC, Component 1, Component 2 nebo DVI jsou zvoleny jako zdroj signálu.) Tato možnost nebude k dispozici, pokud je Audio Out (výstup audio) nastaven na On (zapnuto). Zvolí zvuk televizoru (Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, pokud je jako zdroj signálu zvolen televizor.) Automaticky nastaví úroveň hlasitosti, aby byla konstantní mezi různými televizními stanicemi při sledování televizních programů. Tato možnost nebude k dispozici, pokud je Audio Out (výstup audio) nastaven na On (zapnuto). Zvolí efekt surround sound. (Efekt prostorového zvuku) Pro změnu volby použijte tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítko Volume a Volume na televizoru. Pro změnu volby použijte tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítko Volume a Volume na televizoru. Pro změnu volby použijte tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítko Volume a Volume na televizoru. Pro změnu volby použijte tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítko Volume a Volume na televizoru. Stereo Sound (Zvuk) 1 Sound (Zvuk) 2 Auto, Mono, Stereo, Sound 1, Sound 2, Sound 3, NICAM Off (vypnuto) Auto SRS TS Off (vypnuto) Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) 27

36 Audio Out (Audio výstup) Zvolí výstup zvuku ze zabudovaných reproduktorů nebo externích reproduktorů (např. sluchátka) Pro změnu volby použijte tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítko Volume a Volume na televizoru. Off (vypnuto) On (zapnuto) Rozšířené audio nastavení - Stiskněte tlačítko OK pro vstup. Tato možnost nebude k dispozici, pokud je funkce Audio Out (Audio výstup) nastavena na On (zapnuto) nebo funkce Surround nastavena na SRS TS. Treble Nastaví výšky v reprodukci. Použijte pro zvýšení výšek, pro -12 až +12 (výšky) snížení výšek. Mid Treble(střed ní výšky) Middle (střední tóny) Mid Bass (střední hloubky) Bass (hloubky) Nastaví střední výšky v reprodukci. Nastaví střední tóny v reprodukci. Nastaví střední hloubky v reprodukci. Nastaví hluboké tóny v reprodukci. Použijte pro zvýšení středních výšek, pro snížení středních výšek. Použijte pro zvýšení středních tónů, pro snížení středních tónů. Použijte pro zvýšení středních hloubek, pro snížení středních hloubek. Použijte pro zvýšení hlubokých tónů, pro snížení hlubokých tónů. -12 až až až až Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD)

37 Nabídka Picture (obraz) 1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru pro zobrazení hlavní nabídky. 2. Stiskněte tlačítka nebo pro volbu Picture, a poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do vedlejší nabídky. 3. Stiskněte tlačítka nebo pro volbu položky. 4. V Picture Menu, použijte tlačítka nebo pro seřízení nastavení nebo volbu možností. 5. Pro návrat do nabídky o jednu úroveň nahoru stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru. Položka Funkce Ovládání Rozsah Použijte pro zvýšení "Contrast" (Kontrast) Nastaví kontrast obrazu. kontrastu, nebo pro 0 až 32 snížení kontrastu. Jas Colour (barva) Nastaví úroveň černé barvy obrazu. Nastaví sytost barev. pro jasnější černou barvu, pro tmavší černou barvu. pro vyšší sytost barev, pro nižší sytost barev. pro červenější tóny, pro zelenější tóny. pro ostřejší obraz, pro měkčí obraz. 0 až 60 0 až 64 Tint (barevný Nastaví barevný nádech. 0 až 30 nádech) "Sharpness" Nastaví úroveň ostrosti -14 až 25 (Ostrost) obrazu. Rozšířené možnosti nastavení obrazu - Stiskněte tlačítko OK pro vstup. Colour TEMP. (barevná teplota) Picture Mode (režim obrazu) ACE (Auto Contrast Enhancement - automatické vylepšení kontrastu) Nastaví barevný nádech černých a bílých částí obrazu. Pro obnovení továrního nastavení nebo uživatelsky přizpůsobenému režimu obrazu z paměti. Nastaví funkci auto contrast enhancement (automatické vylepšení kontrastu), která optimalizuje hustotu tmavých a světlých ploch obrazu. Pro změnu volby použijte tlačítka a na dálkovém ovladači nebo tlačítka Volume a Volume na televizoru. Pro změnu volby použijte tlačítka a na dálkovém ovladači nebo tlačítka Volume a Volume na televizoru. Pro změnu volby použijte tlačítka a na dálkovém ovladači nebo tlačítka Volume a Volume na televizoru. Panel Default (výchozí nastavení): Backlight color (barva podsvícení) Warm (teplá): Vyvážení směrem k červené barvě Normal (normální): Standardní teplota barev video/ TV Cool (studená):vyvážení směrem k modré barvě - pro vstup z počítače PC Vivid (jasný) Standard (TV norma) Movie (film) Sports (sporty) Personal 1 (osobní 1) Personal 2 (osobní 2) Off (vypnuto) High (vysoké tóny) Middle (střední tóny) Low (nízké tóny) Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) 29

38 Noise Reduction (redukce šumu) Nastaví funkci image noise reduction (redukce obrazového šumu), která pomáhá odstranit šum v obraze. Nastavení režimu obrazu 1. Stiskněte tlačítko MENU na vašem dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru pro zobrazení nabídky (OSD). 2. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu nabídky Picture (obraz), a poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do vedlejší nabídky. 3. Zvolte možnost (Contrast, Brightness, Color, Tint...) z nabídky Picture pro nastavení vaši oblíbené kvality obrazu. 4. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu Advanced Picture Settings (rozšířené nastavení obrazu), a poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do vedlejší nabídky. 5. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu Save Settings (uložit nastavení), a poté stiskněte tlačítko OK. 6. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu To Personal 1 (na osobní 1) nebo To Personal 2 (na osobní 2), a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Volba režimu obrazu Pro změnu volby použijte tlačítka a na dálkovém ovladači nebo tlačítka Volume a Volume na televizoru. Auto High (vysoké tóny) Middle (střední tóny) Low (nízké tóny) Vylepšení barev - Stiskněte tlačítko OK pro vstup. Tato volba nebude k dispozici, pokud bude funkce ACE nastavena na High (vysoké tóny), Middle (střední tóny) nebo Low (nízké tóny). Červená Zelená Modrá Žlutá Save Settings (uložení nastavení) Nastaví červenou barvu obrazu. Nastaví zelenou barvu obrazu. Nastaví modrou barvu obrazu. Nastaví žlutou barvu obrazu. Je možno nastavit dva odlišné uživatelské profily. pro vyšší koncentraci červené barvy, pro nižší koncentraci červené barvy. pro vyšší koncentraci zelené barvy, pro nižší koncentraci zelené barvy. pro vyšší koncentraci modré barvy, pro nižší koncentraci modré barvy. pro vyšší koncentraci žluté barvy, pro nižší koncentraci žluté barvy. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu předvolby uživatelské situace Personal 1 nebo Personal 2. Pak stiskněte tlačítko OK pro uložení vašeho aktuálního nastavení. 0 až 30 0 až 30 0 až 30 0 až 30 Na Personal 1 (osobní 1) Na Personal 2 (osobní 2) 1. Stiskněte tlačítko MENU na vašem dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na televizoru pro zobrazení nabídky (OSD). 2. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu nabídky Picture (obraz), a poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do vedlejší nabídky. 3. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu Advanced Picture Settings (rozšířené nastavení obrazu), a poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do vedlejší nabídky. 4. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu Picture Mode (režim obrazu), a poté stiskněte tlačítko nebo pro volbu vámi požadovaného režimu obrazu. 5. Stiskněte opět tlačítko MENU pro uzavření nabídky. Můžete také stisknout tlačítko režimu obrazu, který chcete. (Picture mode) na dálkovém ovladači pro přímé přepnutí do 30 Zobrazení nabídky na obrazovce (OSD)

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26) / 76 cm (30) Návod k obsluze DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Digitální barevný LCD televizor

Digitální barevný LCD televizor 2-889-390-42(1) K Digitální barevný LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646 OBSAH Bezpečnostní opatření...3 Vlastnosti a ovládací prvky...5 Standardně dodávané doplňkové vybavení...4 Přední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zařízení...7 Příprava dálkového

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN barevný televizor s úhlopříčkou 63 cm OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

W1070/W1080ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka

W1070/W1080ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka W1070/W1080ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Obsah balení...6 Výměna baterií v dálkovém ovladači...7 Dosah dálkového ovladače...7

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více