Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu."

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb na léta

2 Dokument byl vytvořen v rámci projektu Snižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanům registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu. Strana 2

3 Vážení spoluobčané, v rámci komunitního plánování Vám předkládáme již 4. verzi Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Novobydžovska na období let Dokument, který takto vznikl, podává přehled o potřebách obyvatel nejenom v sociální oblasti a poskytuje informace o existujících službách. Cílem komunitního plánování je zajištění optimální a dostupné sítě nejenom sociálních služeb, která by měla odpovídat potřebám místních obyvatel za efektivního vynaložení finančních prostředků. Dokument je výstupem procesu, kterým jsou aktualizovány strategické cíle a opatření definovaná pro specifické cílové skupiny. Na komunitním plánu pracovala v průběhu roku 2013 pracovní skupina Lidské zdroje a členové Řídící skupiny. Všem bych rád na tomto místě poděkoval za usilovnou a zodpovědnou práci. Je žádoucí, aby závěry komunitního plánování nezůstaly jen obsahem této brožury, ale abychom je uskutečňovali a přispěli tak ke zkvalitnění života obyvatel regionu. Ing. Martin Kořínek vedoucí Odboru živnostenského a sociálních věcí Strana 3

4 Přehled osob, které se podíleli v rámci strategického plánování na tvorbě komunitního plánu. Pracovní skupina Lidské zdroje Ing. Martin Kořínek vedoucí odboru živnostenského a sociálních věcí Mgr. Bohumil Orel místostarosta Nového Bydžova Mgr. Romana Řehořková radní - gesce sociální oblast Ing. Slavomil Štefan ředitel ÚSP Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP MUDr. Helena Šafaříková členka Komise RM 65+ Bc. Zdeňka Plocová vedoucí sociálního oddělení Mgr. Vladimír Blažej předseda SK, ředitel SŠTŘ MUDr. Vladimír Kulich Komise pro rodinu a soc. věci Ing. Štěpánka Holmanová ředitel DUHA, o.p.s. Jana Kandoussi referent školství Josef Bičiště ředitel domova důchodců Externí poradci Bc. Iva Votrubcová LB plán, s.r.o. Ing. Jiří Lauerman LB plán, s.r.o. Interní koordinační tým Ing. Pavel Louda starosta Nového Bydžova Bc. Filip Schovánek Garant, Manager a finanční manager projektu Ing. Ondřej Neuman, MBA garant strategického plánování, hlavní kontaktní osoba projektu Strana 4

5 OBSAH A. ANALYTICKÁ ČÁST KPNB... 7 A.1 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy... 7 A.1.1 Komunitní plánování obecný popis... 7 A.1.2 Hlavní subjekty komunitního plánování... 7 A.1.3 Strategické dokumenty kraje... 7 A.1.4 Dokumenty a zdroje dat na úrovni obcí... 8 A.1.5 Koncepce podpory rodiny města Nový Bydžov A.1.6 Koncepce města přátelského seniorům A.1.7 Koncepce prevence kriminality v Novém Bydžově A.1.8 Koncepce romské integrace v Novém Bydžově A.1.9 Shrnutí kapitoly A1 dílčí závěr A.2 Základní demografické a socioekonomické údaje A.2.1 Socioekonomická charakteristika oblasti A.2.2 Shrnutí kapitoly A2 dílčí závěr A.3 Popis situace v poskytování sociálních služeb A.3.1 Popis situace v území A.3.2 Popis situace dle cílových skupin A.3.3 Datová část A.3.4 Shrnutí kapitoly A3 dílčí závěr A.4 Popis situace v navazujících oblastech A.4.1 Školství (včetně volnočasových aktivit) A.4.2 Zdravotnictví A.4.3 Bezpečnost A.4.4 Nezaměstnanost A.4.5 Bydlení A.4.6 Shrnutí kapitoly A4 dílčí závěr A.5 Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb A.5.1 Potřebnost A.5.2 Dostupnost A.5.3 Dílčí závěr: kapitoly A Strana 5

6 A.6 Analýza zdrojů A.6.1 Finanční zdroje A.6.2 Ostatní zdroje A.7 Zjednodušená SWOT analýza A.8 Zásadní analytické závěry B. NÁVRHOVÁ ČÁST B.1 Dlouhodobá VIZE (rok 2020) B.2 Strategické cíle a rozvojová opatření pro období B.2.1 Podrobný popis strategických cílů a opatření B.3 Doporučení pro další postup a stanovení priorit pro léta B.4 Časový plán realizace rozvojových opatření B.5 Závěrečné informace SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK Strana 6

7 A. ANALYTICKÁ ČÁST KPNB A.1 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy A.1.1 Komunitní plánování obecný popis Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je způsob plánování sociálních služeb v určité komunitě, tj. na vymezeném území (většinou jde o obce nebo kraje), který umožňuje sociální služby plánovat tak, aby odpovídaly místním potřebám, byly poskytovány efektivně, tedy aby byly podporovány pouze skutečně užitečné služby, prostředky finanční, materiální a lidské byly využívány účelně a cíleně, a aby byly hledány nové zdroje pro zajištění potřebných sociálních služeb. A.1.2 Hlavní subjekty komunitního plánování Zadavatelé Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejích politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. Uživatelé Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé - klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb. Poskytovatelé Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokážou popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují. Jejich přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. A.1.3 Strategické dokumenty kraje Královéhradecký kraj vytváří, v souladu se zákonem o sociálních službách, plán rozvoje sociálních služeb. Verze plánu platná ke dni tvorby tohoto dokumentu je Plán rozvoje sociálních služeb Strana 7

8 v Královéhradeckém kraji , revize č. 3. Součástí dokumentu je Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok Plán sociálních služeb Stanovuje priority rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Je podkladem pro rozhodování o finanční podpoře sociálních služeb a dalších aktivitách ve prospěch poskytovaných sociálních služeb. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraj zpracovává na základě ustanovení písm. d) 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Síť podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro rok Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok je součástí Plánu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Síť sociálních služeb je nástrojem k naplnění povinnosti kraje zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území. Komise rady kraje pro plánování a financování sociálních služeb Rada kraje zřídila Komisi pro plánování a financování sociálních služeb Komise je poradním orgánem Rady kraje v oblasti tvorby pravidel sítě sociálních služeb kraje, vyjadřuje stanoviska ke zvýšení/snížení kapacit poskytovaných sociálních služeb zařazených do Sítě, podílí se také na připomínkování návrhů výše dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Z hlediska postavení města Nový Bydžov je ke dni tvorby tohoto dokumentu možné konstatovat, že všechny registrované sociální služby poskytované městem zřízeným poskytovatelem sociálních služeb tzn. DUHOU, o.p.s. jsou součástí Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok a město má svého zástupce, který hájí zájmy území v Komisi rady kraje pro plánování a financování sociálních služeb. Ostatní sociální služby, které jsou na území města či ve správním území poskytovány a které mají z jeho strany podporu, jsou také součástí Sítě. A.1.4 Dokumenty a zdroje dat na úrovni obcí ORP Nový Bydžov Město Nový Bydžov má s metodou komunitního plánování bohaté zkušenosti. Základní kámen procesu komunitního plánování byl položen již v roce Rada města Nový Bydžov dala souhlas se započetím komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Novobydžovsko jako s novou moderní metodou plánování rozvoje sociálních služeb již na konci roku Následně došlo ke zformování organizační struktury komunitního plánování, která byla v průběhu času zdokonalována a uzpůsobována aktuálním potřebám. Strana 8

9 Samotný komunitní plán měl během historie následující podoby: Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Zatím poslední verze komunitního plánu na období vychází z průzkumu názorů občanů města Nový Bydžov, který byl proveden na jaře 2012 a z průzkumu v romské komunitě provedeném v zimě Priority a opatření, které obsahuje tento plán, jsou výsledkem vyjednávání pracovních skupin složených ze zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Plán je stavěn jako střednědobý z důvodu očekávaných změn ve způsobu financování sociálních služeb. Od začátku procesu komunitního plánování sociálních služeb v Novém Bydžově fungovaly pracovní skupiny, které byly ustanoveny podle jednotlivých cílových skupin: Senioři a zdravotně postižené Děti, mládež rodina Nízkopříjmové rodiny a ostatní sociální skupiny Pracovní skupiny byly složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb ve spádovém území města Nový Bydžov, uživatelů sociálních služeb, zadavatelů sociálních služeb i široké veřejnosti. V čele každé pracovní skupině byl vedoucí, který byl zodpovědný za řízení jednání pracovní skupiny a její výstupy. Nyní probíhá tvorba komunitního plánu společně s tvorbou strategického plánu rozvoje města, ale i tak se při tvorbě této podoby komunitního plánu respektovala organizační struktura, která se osvědčila již v minulosti. Tvorbu komunitního plánu má ve své kompetenci pracovní skupina s názvem Lidské zdroje. Zasazení skupiny v rámci řídící struktury udává níže umístěný diagram. Strana 9

10 ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŘÍDÍCÍ SKUPINA RADA MĚSTA NOVÝ BYDŽOV SKUPINA LIDSKÉ ZDROJE SKUPINA ROZVOJ A INVESTICE SKUPINA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ POSKYTOV ATELÉ SOCIÁLNÍCH KOMISE KOMISE KOMISE BYTOVÁ 65+ PRO RODINU A PRO BEZPEČNOST KOMISE SOCIÁLNÍ VĚCI VE MĚSTĚ Verze komunitního plánu, kterou právě držíte v ruce, byla vytvořena jako klíčová aktivita č. 3 v rámci realizace projektu s názvem: Snižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanům, registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ , který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Komunitní plán na období vznikal spolu se Strategickým plánem rozvoje města. V komunitním plánu jsou využita data a šetření pocházející z dalších strategických dokumentů zpracovaných na úrovni města nebo mikroregionu. Jedná se zejména o následující koncepce: Šetření v rámci realizace projektu MÚ Nový Bydžov úřad pro Vás Koncepce podpory rodiny města Nový Bydžov Koncepce města přátelského seniorům Koncepce prevence kriminality města Nový Bydžov Koncepce romské integrace v Novém Bydžově Data získaná při tvorbě strategického plánu rozvoje města Komunitní analýza zpracovaná zvláště pro KPNB Strana 10

11 Šetření v rámci realizace projektu MÚ Nový Bydžov úřad pro Vás V létě 2012 proběhlo v rámci realizace projektu MÚ Nový Bydžov úřad pro Vás registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/ rozsáhlé šetření zaměřené na zjišťování potřeb a názorů občanů Nového Bydžova v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality a bezpečnosti, bydlení, sportu a dětských hřišť, kulturních zařízení, odpadového hospodářství, životu ve městě, investic, odpadového hospodářství, informací a komunikace s městským úřadem. Cílem bylo zajištění podkladů pro přípravu budoucích aktivit samosprávy a státní správy v souladu s přáním občanů města a jeho spádového okolí. Dotazování se účastnilo více než 1300 občanů a otázky byly rozděleny do těchto kategorií: Sociální oblast Prevence kriminality Bydlení Sportoviště, dětská hřiště Kulturní zařízení Komunální odpad Život ve městě Informace, komunikace s městským úřadem Závěry ze šetření Nejvíc preferovanou službou je služba pečovatelská hlavně v kategorii 65+ Následuje dům pro seniory a odlehčovací služby Hlavním zdrojem informací o SS musí být město či městský úřad Jako riziková místa lidé vnímají parky, hřbitovy a náměstí Jako preventivní opatření je podporováno omezení výherních hracích přístrojů, častější hlídky městské policie a kamerový systém Bytovou otázku chce řešit 65% obyvatel v kategorii let, pak % slábne Poptávány jsou nájemní byty 2+1 a byty pro seniory Využití sportovišť a zařízení kultury pořadí a) Divadlo b) Kino c) Zimní stadion d) Koupaliště Chybí krytý bazén Vítané jsou akce jako Martinské trhy, Silvestrovský ohňostroj, den dětí 65 % domácností třídí komunální odpad a je připraveno třídit i bioodpad 50% domácností využívá sběrný dvůr Poptávaná investice jsou krytý bazén, chodníky, Velký čtverec Strana 11

12 A.1.5 Koncepce podpory rodiny města Nový Bydžov V rámci zkvalitnění komunitních služeb na území města byla zpracována Koncepce podpory rodiny města Nový Bydžov Z průzkumu vyplývá, že občané jako prorodinná opatření preferují následující: Zajištění startovacích bytů s nájemním vztahem, přijatelným nájmem a nižší prostorovou výměrou Finanční podporu při vítání nových občánků formou vkladní knížky Prodloužení pracovní doby ve školkách Zavedení rodinných slev a vstupného na městská sportoviště Zajištění dostatečné kapacity v mateřských školách Udržení současných sociálních a navazujících služeb podporující fungování rodiny Zajištění podpory rodinám v krizi a v nouzi Podpora rodin pečujících o člena rodiny A.1.6 Koncepce města přátelského seniorům Z tvorby Koncepce města přátelského seniorům vyplývá, že počet seniorů v Novém Bydžově bude v následujících letech narůstat. V roce 2015 bude seniorů ve městě o cca 16% více než nyní, tj. cca o 190 osob. Za deset let bude ve městě žít přibližně o 350 seniorů více než nyní. Během pěti let se počet osob starších 81 let zvýší zhruba o 30 osob. Senioři mají zastoupení v samosprávném zřízení v podobě Komise rady města 65+. Předsedkyně komise je členkou skupiny Lidské zdroje, která se podílí na tvorbě komunitního plánu. Definice potřeb novobydžovských seniorů byly shrnuty pod následujícími body: Další malometrážní byty bez přímé vazby na pečovatelskou službu lokalita ulice Na Šarlejích Nevyhovující se jeví jako lokalita pro tyto byty oblast Vysočan a objekt bývalé školy. Upravení veřejných budov tak, aby byly dostupné minimálně pro přiměřeně mobilní seniory Funkční pečovatelská služba s možností odpoledních a večerních služeb Funkční zájmové organizace podporující volnočasovou činnost seniorů Možnost vyřízení správních úkonů v domácnosti při imobilitě Dostatek vhodně zpracovaných a sdělených informací a) sociálních službách b) prevenci kriminality páchané na seniorech c) věcech veřejných a záležitostech města Nový Bydžov Vzdělávání v počítačové gramotnosti Podpora osob pečujících o seniory v domácnosti Strana 12

13 A.1.7 Koncepce prevence kriminality v Novém Bydžově Ze závěrů institucionální, bezpečností a komunikační analýzy provedené při tvorbě koncepce, demografického šetření a průzkumu v romské komunitě byly definovány následující priority v otázkách bezpečnosti: Posílení městské policie Terénní sociální práce a sociální služby Podpora místní spolupráce Podpora vzdělávání Podpora informovanosti Podpora využití sportovišť Podpora sociálních služeb Podpora zaměstnanosti rizikových skupin Jednání s pronajímateli budov Výchova ke zdravému životnímu stylu Péče o osoby sociálně vyloučené A.1.8 Koncepce romské integrace v Novém Bydžově Koncepce romské integrace v Novém Bydžově vychází z národní strategických dokumentů a detailních průzkumů v romské komunitě provedených v roce 2010 a Hlavní potřeby definované romskou komunitou: Zajištění vyššího počtu sociálních bytů Osvěta vedoucí k vyšší odpovědnosti k povinnostem ve vztahu k úřadu práce Zachovat veřejně prospěšné práce a veřejnou službu Systematické doučování romských dětí Zajištění docházky předškolních dětí do mateřské školy Nulté nebo přípravné ročníky pro předškolní děti Motivační programy pro Romy v učebním oboru a středoškolských oborech Osvěta vedoucí k používání antikoncepce Trvalá podpora nízkoprahového centra pro děti a mládež Speciální sociální práce s rizikovými dětmi a mládeží Zajištění dluhového a pracovního poradenství Strana 13

14 Terénní sociální práce Domovnictví Hlavní potřeby občanů města ve vztahu k romské komunitě: Posílení městské policie, zvýšení pocitu bezpečí a omezení majetkové kriminality Terénní sociální práce Nízkoprahové centrum Asistenti prevence Domovnictví A.1.9 Shrnutí kapitoly A1 dílčí závěr Komunitní plán na léta navazuje na dokumenty vytvořené v rámci komunitního plánování v předchozích letech. Podkladem pro zpracování úvodní kapitoly komunitního plánu byly koncepce vytvořené městem Nový Bydžov pro oblast rodinné politiky, prevence kriminality, romské komunity, prostředí seniorů a bezpečnosti ve městě. Podstatným zdrojem dat bylo rovněž šetření provedené v roce 2012 v rámci realizace projektu MÚ Nový Bydžov úřad pro Vás. Potřeby sociálních služeb vycházejí z krajských koncepcí a všichni městem zřízení poskytovatelé jsou zařazení do sítě sociálních služeb KHK, čím jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění jejich financování a nástup nového modelu přerozdělování peněz prostřednictvím vyrovnávací platby s účinnosti 101a zákona o sociálních službách v roce Vytvořené koncepční materiály a provedené šetření ukazují, že metoda komunitního plánování se osvědčila je ji možné využít pro další období. Jako hlavní priority jsou nadále považovány následující body: Podpora sociálních služeb Podpora mladých rodin Výstavba malometrážních bytů pro seniory i bez pečovatelské služby Udržení terénní sociální práce Zajištění financování klubu Čas po roce 2015 Strana 14

15 A.2 Základní demografické a socioekonomické údaje A.2.1 Socioekonomická charakteristika oblasti Kapitola obsahuje stručný popis území počet obcí, jejich výčet, základní informace o charakteru území, socioekonomické situaci, hustotě zalidnění, průmyslu, zemědělství, zaměstnanosti atd. zdroj ČSÚ, případně jiné existující podklady, které se statistickými daty pracovaly. ORP Nový Bydžov zahrnuje celkem 23 obcí (Babice, Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec nad Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice), z nichž jen Nový Bydžov má statut města. Strana 15

16 ORP Nový Bydžov je plošně pátým nejmenším obvodem v rámci Královéhradeckého kraje. Svojí rozlohou ha zaujímá 4,5 % rozlohy kraje. Region Novobydžovska se rozkládá v mírně zvlněné krajině Východolabské tabule s přechodem do krajiny Krkonošského podhůří. Územím ORP Novobydžovsko neprochází žádná silnice I. třídy. Ze silnic II. třídy je pro region významná silnice č. 324 spojující Nový Bydžov s Hradcem Králové a silnice č. 326 resp. 327 spojující přes Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou a Hořice. Region sice nemá přímé napojení na dálnici nebo rychlostní komunikaci, ale dálnice D11 prochází poblíž jižní hranice ORP Nový Bydžov. Území protíná severojižním směrem železniční trať č. 040 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Ostroměří. Novobydžovsko má charakter více zemědělského regionu se zachovalým životním prostředím bez výraznějšího lokálního a dálkového ovlivnění. Zemědělská půda zabírá tři čtvrtiny plochy území, zatímco lesní půda je zastoupena pouze na 16 % území. Novobydžovsko patří k populačně ztrátovým oblastem, na území se projevují podobné rysy demografického vývoje jako v celé republice, dochází k poklesu hrubé míry porodnosti a mírnějšímu poklesu hrubé míry úmrtnosti. Věková struktura regionu není nijak příznivá. Je to způsobeno nižším podílem obyvatel v předproduktivním a produktivním věku a vyšším podílem obyvatel ve věku poproduktivním. Index stáří 60 + je 114,6. Vzdělanost v regionu je průměrná, vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je poměrně malý podíl. Například Královéhradecký kraj má 7,5 % vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a patří tím mezi průměr. V ČR je celkem 8,9 vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a náš region tudíž patří spíše mezi podprůměrný. Region je krajem s významnou zemědělskou výrobou. Průmysl převládá zpracovatelský, chybí těžký průmysl. Z celkového počtu obyvatel regionu je ekonomicky aktivních lidí, to je 48 %. V porovnání s celým Královéhradeckým krajem je naše % nižší (kraj 50 %). Vývoj míry nezaměstnanosti na Novobydžovsku v posledních pěti letech je odlišný od celorepublikového trendu a vyvíjí se negativně. Téměř ve všech letech je vzhledem k celé ČR téměř o 2 % vyšší. Výraznější negativní odchylka se projevuje v rámci okresu Hradec Králové, kde je míra nezaměstnanosti na Novobydžovsku ze všech částí nejvyšší a přesahuje míru nezaměstnanosti v okrese o víc jak 3 %. Proti prvnímu roku (rok 2001) došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti na Novobydžovsku o 0,8 %. V jiných částech okresu došlo pouze k mírnému nárůstu či dokonce k poklesu. Pozitivním výhledem může být jen to, že po prvotním nárůstu míry nezaměstnanosti došlo v dalších letech k jejímu poklesu a tento trend nadále pokračuje. Statistika míry nezaměstnanosti ORP Nový Bydžov, jak uvádí výše uvedená tabulka, přináší časovou řadu let Novější data jsou vzhledem k sociální reformě a transformaci úřadů práce obtížně dosažitelná, protože jejich sestavy končí na úrovni okresů. Nicméně z dat je zcela zřejmé, že míra nezaměstnanosti na Novobydžovsku byla vždy vyšší než průměr za Královéhradecký kraj. Z kapitoly A1 Strana 16

17 vyplývá, že jsme regionem převážně zemědělským, kde průmyslová výroba má jen řídké zastoupení. Pracovní příležitosti jsou převážně sezonního charakteru a nezaměstnanost se s příchodem zimy zvyšuje. Podrobná charakteristika nezaměstnanosti je uvedena v kapitole A4. Celostátní statistiky je možné nalézt na stránkách MPSV pod odkazem umístěným zde: Zde je možné provést modelaci nezaměstnanosti za vybrané území a příslušné řasové období. Tabulka 1- Základní údaje ORP Nový Bydžov porovnání KHK Počet obyvatel Počet obyvatel Počet obyvatel Počet obyvatel Rozloha (ha) Počet obcí ORP Nový Bydžov abs % 4,50% 5,13% 3,13% 3,13% 3,17% 3,17% Královéhradecký kraj 100% Komentář: ORP Nový Bydžov je plošně pátým nejmenším obvodem v rámci Královéhradeckého kraje. Svojí rozlohou ha zaujímá pouze 4,5 % rozlohy kraje. Stav celkové populace se v letech příliš nemění a ve vztahu ke kraji představuje jen něco málo přes 3%. Strana 17

18 Populační vývoj Tabulka 2 - Populační vývoj v obcích ORP Nový Bydžov v letech Obec Počet obyvatel k Změna počtu obyv / 2001 v % Babice ,24% Barchov ,15% Hlušice ,63% Humburky ,08% Kobylice ,92% Králíky ,78% Lužec nad C ,39% Měník ,59% Mlékosrby ,55% Myštěves ,42% Nepolisy ,86% Nový Bydžov ,38% Ohniš'tany ,52% Petrovice ,05% Prasek ,28% Skřivany ,87% Sloupno ,29% Smidary ,49% Šaplava ,08% Starý Bydžov ,98% Vinary ,00% Zachrašťany ,04% Zdechovice ,39% ORP Nový Bydžov ,73% Královéhradecký kraj ,66% Komentář: Od roku 2001 do nedošlo v rámci ORP Nový Bydžov k nějaké výrazné změně v počtu obyvatel a populační vývoj v celé spádové oblasti odpovídá krajskému průměru. Tabulka udává celkový nárůst o 2,73%. Za pozornost stojí extrémní hodnoty v jednotlivých obcích, např. to že v 7 obcích v rámci ORP se počet obyvatel snížil včetně v samotného Nového Bydžova (Babice, Lužec nad Cidlinou, Starý Bydžov, Petrovice, Ohnišťany, Myštěves), ve 3 je zhruba stejný (Vinary, Skřivany, Hlušice), v 7 obcích převýšil růst 10% (Zdechovice, Zachrašťany, Nepolisy, Měník, Humburky, Barchov) a zbytek rostl jenom v jednotkách procent. Strana 18

19 Vyšší než 10% růst v obcích je možné vysvětlit nárůstem stavebních parcel v těchto obcích a jejich nižší ceně než Novém Bydžově. Zároveň se to odrazilo v příznivé věkové struktuře obyvatel těchto obcí. Pokud bude Nový Bydžov chtít zastavit úbytek v počtu obyvatel, bude muset přijmout opatření na podporu bytové výstavby a uzpůsobit ceny pozemků tak, aby byly konkurence schopné s těmi v okolních vesnicích. Tabulka 3 - Věková struktura obyvatelstva obcí ORP Nový Bydžov podle SLDB 2011 Obec Počet ob. Abs. Hod. V tom ve věku Abs. Hod. % Abs. Hod. % Babice ,23% 30 15,38% 52 26,67% 56 28,72% 39 20,00% Barchov ,15% 38 13,15% ,60% 79 27,34% 34 11,76% Hlušice ,32% 84 11,91% ,07% ,83% ,87% Humburky ,17% 46 12,85% ,56% 74 20,67% 85 23,74% Kobylice ,39% 32 12,55% 93 36,47% 57 22,35% 21 8,24% Králíky ,69% 52 13,83% ,79% ,26% 43 11,44% Lužec nad C ,89% 74 14,65% ,94% ,28% 82 16,24% Měník ,53% 58 9,97% ,90% ,01% 85 14,60% Mlékosrby ,75% 18 7,41% 76 31,28% 60 24,69% 41 16,87% Myštěves ,35% 28 15,14% 41 22,16% 58 31,35% 37 20,00% Nepolisy ,89% 99 10,32% ,53% ,76% ,49% Nový Bydžov ,56% ,35% ,75% ,64% ,70% Ohniš'tany ,70% 31 10,62% 76 26,03% 90 30,82% 55 18,84% Petrovice ,57% 29 11,74% 72 29,15% 74 29,96% 36 14,57% Prasek ,50% 84 14,00% ,00% ,83% 88 14,67% Skřivany ,86% ,70% ,37% ,21% ,86% Sloupno ,57% 67 13,37% ,54% ,74% 74 14,77% Smidary ,53% ,14% ,53% ,73% ,07% Šaplava ,30% 14 11,48% 42 34,43% 27 22,13% 24 19,67% Starý Bydžov ,60% 33 9,04% ,95% ,78% 68 18,63% Vinary ,50% 47 10,88% ,85% ,24% 93 21,53% Zachrašťany ,59% 13 7,03% 56 30,27% 54 29,19% 35 18,92% Zdechovice ,15% 22 13,41% 53 32,32% 49 29,88% 25 15,24% ORP NB ,37% ,51% ,84% ,85% ,44% KHK ,44% ,88% ,89% ,65% ,14% Abs. Hod. % Abs. Hod. % Abs. Hod. % Komentář: Podle posledního sčítání lidí domů a bytů z roku 2011 bylo věkové složení obyvatel v rámci SO ORP Nový Bydžov rozloženo tak, že největší procento obyvatel je ve věkové kategorii let a to průměrně 28%. Toto číslo je identické s hodnotou za celý Královéhradecký kraj. Druhá nejpočetnější skupina je ve věku let, Strana 19

20 v procentuálním vyjádření představuje tento segment 27% obyvatel území. Hodnota opět odpovídá krajskému průměru. Mezi obce, které mají vyšší než 20% podíl obyvatel ve věkové kategorii 65+ patří Vinary, Myštěves, Babice a Humburky, ale v poslední uvedené obci to lze vysvětlit umístěním domova důchodců. Z hlediska vyslovení nějakého závěru je možné konstatovat, že nám více jak 43 % obyvatel náleží do věkové skupiny 45+, což je v tuto chvíli věk produktivní, ale i fakt, který bude nutné zohlednit při plánování dalších služeb při stárnutí této kategorie osob. Tabulka 4 - Průměrný věk obyvatel v obcích ORP Nový Bydžov Obec/rok Průměrný věk obyvatel Babice 41,5 42,1 44,1 44,4 44,1 44,6 44,1 Barchov 40,1 41,4 40, ,6 39,2 38,9 Hlušice 37, ,5 39,8 39,7 41,1 41 Humburky 42,7 44,6 43,3 42,8 41,7 44,5 41,7 Kobylice 34, ,7 34,4 34,7 34,9 34,4 Králíky ,8 38,1 38,2 38,2 38,3 Lužec nad C. 41,4 42, ,2 42, ,1 Měník 40 40,4 39,7 40,4 40,5 40,5 40,1 Mlékosrby 41,2 39,6 39,6 40, ,5 41,8 Myštěves 42,5 43,1 43,2 43,3 43, ,3 Nepolisy 40,3 39,8 39,4 39,6 39,6 39,5 40 Nový Bydžov 38,8 40,1 40,6 40,8 41,1 41,1 41,8 Ohniš'tany 40,2 43,1 42,4 42,5 42,8 43,4 43,8 Petrovice 37,1 37,4 39,4 38,9 39,9 41,1 41,5 Prasek 37,8 39,1 39,5 39,2 39,5 40,3 40,4 Skřivany 36,2 38,1 38,5 38,9 39,1 39,3 40,1 Sloupno 39,8 40,6 41,2 41,1 41,2 41,2 40,9 Smidary 41,1 42,1 42,8 43,1 43,3 43,5 43,4 Šaplava 41,3 44,4 42,3 42,4 42,6 41,8 42,9 Starý Bydžov 40,8 42,5 43,5 43,4 43,5 44,6 43,7 Vinary 43,1 42,5 42,9 43,1 43,2 44,7 43,6 Zachrašťany ,1 45, ,6 40,9 Zdechovice 40, ,7 45,5 43,6 42,5 43 ORP Nový Bydžov 40,03 41,05 41,22 41,39 41,27 41,66 41,51 Královéhradecký kraj 39,3 40,3 40,9 41,1 41,3 41,5 41,8 Komentář: Strana 20

21 Z tabulky je patrný stálý trend růstu průměrného věku obyvatel, při jeho zachování v dalším období bude kolem roku 2020 činit průměrný věk obyvatel Novobydžovska více než 43 let. Z porovnání situace v jednotlivých obcích z hlediska absolutních hodnot je zajímavý nízký průměrný věk obyvatel Barchova a Králíků, nejvyšší hodnoty dosahují čísla 44 a tam náleží obec Babice, Myštěves a Lužec nad Cidlinou. Pro další vývoj je ale mnohem důležitější rychlost zvyšování průměrného věku, a ta je největší v Petrovicích (+4,4 roku za posledních cca 10 let), Hlušicích a Ohnišťanech (+3,6). Naopak k záporným hodnotám (tj. snižování průměrného věku) dochází nejvíce v Zachrašťanech (-5,1) a Barchově (-1,2), záporných hodnota dosahují i Kobylice a Nepolisy, pomalé tempo růstu průměrného věku lze sledovat také Měníku a Mlékosrbech. Mezi obce, které omládly, patří zejména ty, které připravily stavební parcely pro individuální výstavbu pro nové a mladé rodiny, které mají dnes již děti. A.2.2 Shrnutí kapitoly A2 dílčí závěr Výše uvedené tabulky potvrzují celorepublikový trend spočívající ve stárnutí populace. Tento jev sebou přináší to, že se snižuje počet aktivních výdělečně činných lidí a vzrůstá počet lidí pobírajících důchod, dochází k zatížení systému důchodového zabezpečení a systému zdravotní péče. Pro další vývoj v sociální oblasti je rozhodující poměrně ustálený trend zvyšování počtu obyvatel a relativně příznivá věková struktura (oblast dosahuje téměř stejných hodnot, jako jsou průměrné hodnoty i ve srovnání s Královéhradeckým krajem). V některých sledovaných obcích je ale trend stárnutí obyvatelstva velmi rychlý a může způsobit zvýšení (nebo změnu) sociálních potřeb obyvatel. Nárůst potřeby pečovatelské služby, odlehčovacích služeb. Potřeba umístění do domova důchodců. Strana 21

22 A.3 Popis situace v poskytování sociálních služeb Kapitola A. 3 je zaměřena cíleně pouze na popis stavu sociálních služeb registrovaných dle příslušných paragrafů zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento popis vznikl s odbornou znalostí členů pracovních skupin, byl zpracován s využitím dostupných dat, navazuje na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a dalších podklady poskytnuté od všech zainteresovaných stran. Popis situace je členěn do tří samostatných, ale přitom vzájemně souvisejících celků: nejprve je uveden popis stavu v sociálních službách na území jednotlivých obcí ORP (případně město NB + zbývající spádové území) kap. A.3.1, následuje popis členění dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb kap. A.3.2, a kapitolu uzavírá podrobná datová část kap. A.3.3. V datové části popisu jsou uvedeny dostupné kapacitní a ekonomické ukazatele, vztahující se k využívání služeb občany obcí ORP Nový Bydžov. Dále je v této podkapitole uveden aktuální přehled všech poskytovatelů sociálních služeb působících na území (pro obyvatele) obcí ORP Nový Bydžov včetně druhu poskytovaných služeb a příslušnosti pro cílové skupiny. Další informace týkající se potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb pro vybrané cílové skupiny jsou součástí kapitoly A. 5 Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb. A.3.1 Popis situace v území Následující část se věnuje shrnutí informací o sociálních službách v jednotlivých obcích ORP Nový Bydžov. Jsou zde uvedeny informace o tom, jaké služby jsou v obcích zajišťovány, kterými poskytovateli, jaká je spokojenost, které druhy služeb chybí, apod. ORP Nový Bydžov zahrnuje celkem 23 obcí (Babice, Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec nad Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice), z nichž jen Nový Bydžov má statut města. Se sídlem na území ORP Nový Bydžov působí 5 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz), Duha o.p.s. obecně prospěšná společnost Domov sociálních služeb Skřivany příspěvková organizace Královéhradecké kraje Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice - příspěvková organizace Královéhradecké kraje Domov pro seniory Humburky - příspěvková organizace Královéhradecké kraje Město Nový Bydžov Strana 22

23 Na celém území ORP Nový Bydžov zajišťuje Duha o.p.s. pečovatelskou službu, centrum denních služeb, odlehčovací službu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Pečovatelskou službu využívají obyvatelé 2 domů s pečovatelskou službou v Novém Bydžově, lidé žijící v přirozeném prostředí ve svých domácnostech, jak ve městě, tak i v okolních obcích. Více jak 80% klientů je z Nového Bydžova. Centrum denních služeb je využíváno zejména klienty, o které pečuje rodina a kteří nemohou přes den být sami doma. Odlehčovací služba poskytuje krátkodobé pobyty, určené především pro rodiny pečující o své blízké a kteří již nezvládají péči a potřebují si odpočinout, služba má kapacitu 9 lůžek. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo otevřeno v roce 2010 a je zaměřeno na děti a mládež ve věku 6-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny. Ústav sociální péče v Chotělicích a Domov sociálních služeb ve Skřivanech slouží především pro osoby s mentálním postižením, tyto služby mohou využít nejen občané s ORP Nový Bydžov. Domov důchodců v Humburkách je určen především pro seniory, kteří nemohou být sami doma, nebo se o ně nemá kdo postarat a pečovatelská služba je již služba nevyhovující. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služba je určena především k poskytnutí podpory novobydžovským romským rodinám s dětmi. Součástí sociálních služeb poskytujících služby v ORP Nový Bydžov jsou i organizace, které zde nesídlí, ale jejichž služby jsou zde dostupné. Vzhledem ke geografické poloze využívají občané ORP Nový Bydžov registrované služby v okolních regionech. Jelikož na našem území chybí služby typu azylového bydlení a kontaktních center, naši občané využívají tyto služby v Jičíně a Hradci Králové. Zejména to jsou: Jičín Oblastní spolek Českého červeného kříže, 57 azylové bydlení cílová skupina: mladí dospělí let, opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, matka nebo žena s dítětem Hradec Králové Kontaktní centrum Laxus, 59 kontaktní centra, cílová skupina: uživatelé drog a osoby jim blízké, Oblastní charita Hradec Králové, 57 azylové bydlení: a) cílová skupina: muži starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé situaci: Azylový dům - Dům Matky Terezy b) cílová skupina: matky nebo otcové s dětmi, kteří nejsou schopni samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení Domov pro matky s dětmi Strana 23

24 Život 90, 41 tísňová péče, cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Salinger o.s., 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi cílová skupina: práce s žadateli o náhradní rodinnou péči a pěstounské rodiny (Stopa čápa) pracuje s rodinami v obtížných životních situacích (Triangl) A.3.2 Popis situace dle cílových skupin V následující podkapitole je sociální problematika ORP Nový Bydžov popsána z pohledu jednotlivých cílových skupin uživatelů. V jistém ohledu zde dochází k duplicitě s kapitolou A.3.1 Popis situace v území, ale považujeme za vhodné zrekapitulovat již zmínění informace v členění podle cílových skupin. Jedná se pouze o konstatování zjištěných informací. Smyslem této části není návrh řešení zjištěných nedostatků. Konstatování uvedená v této podkapitole budou využita pro formulaci zásadních analytických závěrů, která budou sloužit jako východisko pro zpracování Návrhové části komunitního plánu ORP Nový Bydžov. Cílové skupiny: Senioři a zdravotně postižení: Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených jsou na území ORP Nový Bydžov zajišťované v obou základních formách, tj. jak rezidenční zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), tak služby terénní, ambulantní, pobytová služba je zajištěna ve formě odlehčovací služby. V rezidenčních zařízeních je sledována vyšší poptávka, než je jejich nabídka. Tuto čekací dobu lze překlenout za pomocí pečovatelské služby i služeb denní centra, jejichž služby lze zavést do 24 hodin. Čekací doba u odlehčovací služby je cca 1 měsíc, tuto dobu lze taktéž překlenout pečovatelskou službou a službami denního centra. Okolní obce služby nevyužívají v takové míře. Je to dáno hlavně větší soběstačností obyvatel, schopností lidí tzv. sousedské výpomoci, mírou zaměstnanosti regionu. ORP Nový Bydžov je hlavně zemědělská oblast, kde převažují sezónní práce, přes zimu jsou obyvatelé v evidenci úřadu práce, tudíž jsou schopni se o své blízké postarat, v mnoha případech je tato péče jako zdroj příjmů pro rodinu. Dalším aspektem je smlouva s obcemi o spolufinancování služby. Některé obce odmítají tuto smlouvu uzavřít, nejsou ochotny ze svých rozpočtů financovat SS, v tomto případě pak není možné službu poskytnout. V ORP Nový Bydžov dobře fungují sdružení seniorů, velmi aktivní v oblasti volného času a vzdělávání seniorů. Je to Rada seniorů Novobydžovska. Organizace fungující od r Členy jsou výhradně senioři. Počet členů 130. Organizace je finančně podporována městem Nový Bydžov. Velmi aktivní je i klub seniorů v obci Skřivany. Strana 24

25 Romská komunita Po sociálním napětí ve městě a nastaveném programu represivních a sociálních opatření se proti šetření v roce 2010 došlo v romské komunitě ke změnám. O 20% klesl počet osob nehlášených k pobytu, nyní je nehlášených a ve městě žijících 80 Romů. Město přiděluje již jen 6% městských bytů romské komunitě. Velice vzrostlo bydlení v nebytových prostorách u soukromých pronajímatelů. 15% romských domácností žije v prostorách bez řádné nájemní nebo podnájemní smlouvy. Snižuje se podíl práceschopných v komunitě, ale také se snižuje míra nezaměstnanosti a to z dlouhodobé úrovně 67% klesla během posledního období na 48%. Zásadně poklesl počet Romů v evidenci úřadu práce i těch, kteří se evidenci vyhýbají. Toto lze vysvětlit změnou na úseku aktivní politiky zaměstnanosti, aktivitou asistentů prevence kriminality a zavedením sankcí úřadu práce. Město je významným zaměstnavatelem. 91% romských domácností je zadluženo, ale polovina je schopna dluhy splácet pravidelně. Významně poklesly dluhy na nájemném a službách bydlení a o více jak o polovinu. Tento jev je nezpochybnitelně výsledkem sociální práce terénních pracovníků, jejichž úvazek byl navýšen, a odboru správy majetku města. Romské rodiny výrazně preferují dvě školská zařízení a to MŠ Palackého a ZŠ Palackého. Tyto preference jsou výraznější než v minulosti. 1 Rom je na vysoké škole, to dosud v historii Nového Bydžova nebylo. Základní škola Palackého připravuje přípravný ročník. Náhradní rodinná výchova, dohled nad výchovou a případy výchovných problémů mají rostoucí tendenci, od roku 2008 je dvojnásobný počet řešených případů. Poměr romských dětí a dospívajících v evidenci kurátora pro děti a mládež je v roce %. O rok dříve to byla polovina. Významně proti předchozímu šetření stoupla potřeba poradenství v oblasti hledání zaměstnání a bydlení, následuje poradenství v dluhové problematice. Druhy poradenství více typické pro většinovou populaci jsou na pozadí potřeb místní romské komunity. Stoupá počet Romů závislých na návykových látkách. Z klasických sociálních služeb preferují Romové terénní programy, nízkoprahové centrum pro děti a mládež, azylové domy, krizovou pomoc a pečovatelskou službu. Sociální služby preferované většinovou společností jsou preferovány okrajově. Z jiných služeb a forem pomoci je Romy zcela jednoznačně upřednostňováno veřejně prospěšné práce, sociální bydlení a pomoc agentur práce. S romskou komunitou pracují na území ORP Nový Bydžov 2 služby a to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má za sebou již třetí rok svého působení. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života dětí, mládeže a dospělých, předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jsou zde realizovány akce preventivního charakteru zaměřené na prevenci kriminality, lidská a dětská práva, šikanu, kyberšikanu, sexuální výchovu, dopravní výchovu, finanční gramotnost apod. Všechna Strana 25

26 opatření směřují k výchově romských dětí, ke změně jejich chování žádoucím směrem, k eliminaci problémů a k omezení potulování po ulicích. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Aktivity jsou zaměřené zejména na poradenství při vyhledávání zaměstnání, řešení zadlužení a jednání s různými institucemi. 2 terénní pracovnice provádějí v rámci potřeby místní šetření v rodinách klientů, zaměřují se na situaci mladistvých a na prevenci. Pracovnice jsou v rámci organizace zařazené do Oddělení sociálních věcí MěÚ Nový Bydžov, takže plynule probíhá spolupráce s ostatními činnostmi sociální oblasti, zejména se sociálně-právní ochranou dětí a Komisí rady města pro rodinu a sociální věci. Činnost aktivity za uplynulá období byla zaměřena na uzavírání splátkových kalendářů na dluhy zejména poplatků Města, další významnou oblastí byla spolupráce na motivaci k úhradě místního poplatku za odpad a motivace k třídění. S klienty jsou uzavírány individuální plány a zároveň pokud klient souhlasí, že služba není poskytována anonymně, potvrzuje svoji účast podpisem ve výkazu Sestavení individuálního plánu klientů TSP". Osvědčena je práce terénních pracovnic. Vzhledem k tomu, že probíhá denně práce s klienty v terénu, ztratila romská komunita svoji anonymitu. Vzrůstá míra spolupráce a vstřícnost řešit různé problémy. Problémem je financování těchto služeb, které není do budoucna zcela jasné. Terénní pracovník, asistenti prevence kriminality a Klub Čas je financován ze zdrojů OPLZZ a města Nový Bydžov. Projektové financování je zajištěno do konce roku 2014, pak je bude nutné řešit znovu. Většina těchto služeb vznikla jako reakce na napětí, které proběhlo v nedávné minulosti, a představuje opatření, které se snaží narovnat vztahy mezi majoritou a minoritou na území ORP Nový Bydžov. Do budoucna je třeba zajistit financování. Nízkopříjmové rodiny a ostatní sociální skupiny Tato cílová skupina je na území zastoupena v malé míře a týká se především osob ohrožených sociálním vyloučením, tj.: osoby užívající návykové látky, osob bez přístřeší (bezdomovci), osob propuštěných z výkonu trestu, osob propuštěných ze školského zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy, dlouhodobě nezaměstnaných, osob trpících chudobou a osob nacházejících se v okamžité nebo dlouhodobé krizové situaci. Město nemá k dispozici tzv. sociální bydlení (ubytovny, holobyty). V tomto případě je, tato cílová skupina pokryta službami, které jsou zajišťovány v Jičíně nebo Hradci Králové. Město Nový Bydžov má v domě s pečovatelskou službou Karla IV. k dispozici malometrážní krizový byt, určený pro krátkodobé překlenovací období, který je určen pro občany z ORP Nový Bydžov, využíván je především týranými matkami s dětmi, nebo osobami, které se ocitly náhle bez přístřeší. Služba, která zcela chybí na území celého Královéhradeckého kraje je azylové bydlení pro osamocené pro ženy 45+. Strana 26

27 A.3.3 Datová část Přehled druhů sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách) existujících a chybějících pro území obcí ORP Nový Bydžov (zdroj - Registr poskytovatelů sociálních služeb + doplněno dle aktuálních informací od obcí a poskytovatelů) Tabulka 5 - Tabulka č. 5 Přehled druhů sociálních služeb Druh služby Existující Chybějící Dostupná mimo ORP (kde) 37 sociální poradenství Hradec Králové 39 osobní asistence Hradec Králové 40 pečovatelská služba Nový Bydžov 42 průvodcovské a předčitatelské služby Hradec Králové 43 podpora samostatného bydlení Hradec Králové 44 odlehčovací služby Nový Bydžov 45 centra denních služeb Nový Bydžov 46 denní stacionáře Hořice, Jičín 47 týdenní stacionáře Hradec Králové 48 domovy pro osoby se zdravotním Skřivany, Chotělice postižením 49 domovy pro seniory Humburky 50 domovy se zvláštním režimem Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou 51 chráněné bydlení Skřivany 52 sociální služby poskytované ve Hradec Králové zdravotnických zařízeních ústavní péče 54 raná péče Hradec Králové 55 telefonická krizová pomoc 57 azylové domy Hradec Králové, Jičín 59 kontaktní centra Hradec Králové 60 krizová pomoc Hradec Králové 60a intervenční centra Hradec Králové 61 nízkoprahová denní centra Hradec Králové 62 nízkoprahová zařízení pro děti a Nový Bydžov mládež 63 noclehárny Hradec Králové 64 služby následné péče 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 66 sociálně aktivizační služby pro Hradec Králové seniory a osoby se ZP 67 sociálně terapeutické dílny Hradec Králové 68 terapeutické komunity 69 terénní programy Hradec Králové 70 sociální rehabilitace Hradec Králové Strana 27

28 Vysvětlivky: všichni poskytovatelé mají sídlo přímo na území ORP NB alespoň jeden z poskytovatelů má sídlo na území obcí ORP NB, ostatní mimo, žádný z poskytovatelů nemá sídlo přímo na území obcí ORP NB, služba není na území obcí ORP NB poskytována vůbec. Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb se sídlem, působností nebo využitím u občanů z ORP Nový Bydžov, zapsaných v registru poskytovatelů: Tabulka 6 - Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb Číslo Název poskytovatele Duha o.p.s. Julia Fučíka 873, Nový Bydžov Domov sociálních služeb Skřivany Poskytované druhy sociálních služeb 40 pečovatelská služba 44 odlehčovací služba 45 centra denních služeb 65 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Čas 65 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Čásek 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením 51 chráněné bydlení Zřizovatel zakladatel město Nový Bydžov, obecně prospěšná společnost Královéhradecký kraj Příslušnost k cílové skupině Osoby s mentálním, tělesným, zdravotním postižením, senioři Osoby s tělesným, zdravotním postižením, senioři Osoby s tělesným, zdravotním postižením, senioři Děti a mládež ve věku let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny Děti a mládež ve věku 6 14 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let výše, muži i ženy Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let výše, ženy Strana 28

29 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice Domov důchodců Humburky Město Nový Bydžov Občanské sdružení SALINGER Občanské sdružení Laxus Oblastní charita Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením 49 domovy pro seniory 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny 65 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 69 Terénní programy 63 noclehárny 57azylové domy Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj přímo obec s pověřením III. stupně SALINGER o.s. LAXUS. o.s. Oblastní charita Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín Služba je určena mužům od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena seniorům převážně od 60 let věku Osoby žijící v soc. vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi- služba je určena romským rodinám z NB Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny profesionální organizace, zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké především na území středních a východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Strana 29

30 1 10. PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. 48 zák. 359/1999 Sb. PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. Komplexní doprovázení, podporu pěstounským rodinám v naplnění svého poslání v péči o svěřené děti a v naplnění jejich zákonných práv a povinností dle 47a zák. 359/1999 Sb.,o sociálně právní ochraně dětí v platném znění pomocí následujících obecně prospěšných služeb. Základní údaje o poskytovaných sociálních službách: V následující části kapitoly budou uvedeny dostupné základní ekonomické a kapacitní údaje o službách (uvedených v tab. č.6). Kapacita služeb a její využití (výkony) v příslušných jednotkách (počet uživatelů, počet lůžek, počet intervencí, apod.) nejlépe za poslední 3 roky. Stejně tak náklady na poskytované služby (celkové náklady, jednotkové náklady) a zdroje financování. Tabulka 7 - Porovnání nákladů sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytová) Duha o.p.s - Pečovatelská služba terénní služba Duha o.p.s.-odlehčovací služba pobytová služba Duha o.p.s-centrum denních služeb-ambulantní služba Domov pro seniory Humburky-pobytová služba Domov sociálních služeb Skřivany-pobytová služba Ústav sociální péče Chotělice-pobytová služba Komentář: Z tabulky porovnání sociálních služeb vyplývá, že terénní a ambulantní služby vycházejí levněji na klienta a měsíc, než služby pobytové. Strana 30

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta 2012-2013 Květen 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Závěry průzkumů a jednání pracovních

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Analýza prostředí přátelského rodině v Novém Bydžově 2011

Analýza prostředí přátelského rodině v Novém Bydžově 2011 Analýza prostředí přátelského rodině v Novém Bydžově 2011 Pro účely zpracování Koncepce podpory rodiny v Novém Bydžově Květen 2011 Ing. Daniela Lusková 2 Analýza prostředí přátelského rodině v Novém Bydžově

Více

Společná Cidlina 2007 13

Společná Cidlina 2007 13 INTEGROVANÁ STRATEGIE REGIONU Společná Cidlina 2007 13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1 Zpracovatel: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Rozvojový plán Myštěves

Rozvojový plán Myštěves Rozvojový plán Myštěves 2015-2022 1 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza situace obce... 4 2.1 Obec ve vnějších vztazích... 5 2.2 Rozbor složek a funkčních systémů obce... 6 2.3 Ekonomická situace... 17 2.4 Správa

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 84. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 16. 1. 2006 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne. 9. usnesením č. /9 Zpracovatel: Pracovní skupina pro vznik a realizaci

Více

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 V Karviné 2015 OBSAH ŮVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ 4 ÚVOD A VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Úvod. Vážení příznivci,

Úvod. Vážení příznivci, Výroční zpráva 2014 Úvod Vážení příznivci, rok 2014 měl být rokem zahájení nového programovacího období, bohužel byl spíše rokem příprav. Nastavení podmínek pro místní akční skupiny a venkov se táhne již

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013 2018 [1] Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Koncepce města přátelského seniorům

Koncepce města přátelského seniorům Koncepce města přátelského seniorům 2010-2014 Květen 2010 Ing. Daniela Lusková 1 OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 2 3. Souhrnná zjištění z průzkumů v seniorské populaci a prostředí města 3 4. Definice

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko Květen 2010 Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Závěry dílčích analýz 3 4. Definice potřeb specifických cílových

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport Vážené dámy, vážení pánové, po třech

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015)

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019 (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 1 Obsah Obsah... 2 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Vybrané sociodemografické údaje

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností.

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Sociální práce. Vedoucí práce: Mgr.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. služba. pečovatelská služba. závazné pro ředitel; sociální pracovník; pracovník v sociálních službách

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. služba. pečovatelská služba. závazné pro ředitel; sociální pracovník; pracovník v sociálních službách služba pečovatelská služba závazné pro ředitel; sociální pracovník; pracovník v sociálních službách úložiště dokumentu kancelář PS a CDS; Sharepoint platnost od 1. 1. 2017 účinnost od 1. 1. 2017 počet

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. metodický pokyn. (pracovní znění pro ověření v praxi)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. metodický pokyn. (pracovní znění pro ověření v praxi) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ metodický pokyn (pracovní znění pro ověření v praxi) Co je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Jeho součásti Čím se řídí

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 27.1.2015 Nabylo účinnosti dnem schválení ZM 1 Obsah

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli.

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli. Komunitní plán města Bílina na období 2016-2018 Obsah Část A Úvod... 3 1. Komunitní plánování obecné informace... 3 2. Zpracovatelský tým... 6 Část B Informace potřebné k plánování... 7 1. Z čeho jsme

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2007-2009

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2007-2009 ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA MOHELNICKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA MOHELNICKU 2007-2009 Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a ve volitelném tématu "servis samosprávám" Dokument

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015-2020

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015-2020 Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015-2020 Profil (základní charakteristika) území správního obvodu ORP Vrchlabí, souhrnná SWOT analýza... Profil území

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA AŠE

KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA AŠE Komunitní plánování KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA AŠE 2014-2018 Obsah: Obsah komunitního plánu.. str. 1. Úvodní slovo starosty. str. 2. Komunitní plánování výklad pojmů str. 3. 8. Sociodemografická data kraje.

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun pro období 2015 2018 Obsah 1 Úvodem... 4 2 Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun sociodemografická analýza... 5

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více