Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států EU"

Transkript

1 International and Comparative Law Review No. 14/2005 Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států EU JUDr. Pavel Matoušek Právnická fakulta UP Olomouc Náš návrat mezi demokratické státy Česká republika ztotožnila se dvěma významnými kroky a to se vstupem do obranného svazku NATO a následně se vstupem do Evropské unie. Zatím co NATO svým vojenským charakterem jednoznačně stanovuje podmínky, které musí být splněny, aby kterýkoliv člen, i nový, byl přínosem pro tento obranný systém, tak Evropská unie má stanoveny podmínky vstupu, ale lze říci, že jsou rámcovější, lze z nich vyjednat určité časové odklady, výjimky z plnění apod. Tyto podmínky stanovené EU především upravují společnou výchozí úroveň členských zemí, ale nijak neurčují místo té které členské země v samotné Evropské unii. Toto postavení, místo, význam, si musí každá členská země EU vytvořit sama, svou činností, silou své ekonomiky, schopnostmi lidí určitého členského státu. Stanovení společných výchozích podmínek členských zemí spočívá v omezení mimoekonomické konkurence mezi členskými státy, tzn. spočívá ve společném cíli ujednotit postupy státní byrokracie, ujednotit podmínky živnostenských oprávnění, ujednotit uznávání vzdělání, ujednotit podmínky pro obchod, ujednotit administrativní státní zákazy a omezení, sjednotit pravidla zahraničního obchodu, pravidla celního řízení, cla, preferenčních zvýhodnění, sjednotit daňovou zátěž. Sumarizováno, můžeme hovořit o záměru sjednocení všech základních prvků na poli politickém, ekonomickém, právním, finančním. Výsledkem má být na jedné straně omezení nežádoucí konkurence státních systémů a státem vytvářených podmínek, záměrně vytvářených daňových rájů, kdežto na druhé straně tímto má být podporována žádoucí, neovlivňovaná konkurence ekonomických podnikatelských subjektů. Tohoto záměru sblížení, sjednocení nemůže být dosaženo skokem, nýbrž tomuto procesu je věnováno u nově vstupujících států v podstatě celé kandidátské přípravné období na členství v EU. Proces sbližování systémů se nazývá harmonizace a nekončí pro nový členský stát vstupem do EU, nýbrž pokračuje nepřetržitě dál po celé členství státu v EU, neboť každý členský stát musí průběžně dbát, aby jeho vnitrostátní činnost byla v souladu se zásadami EU, aby vnitrostátní předpisy každého členského státu dbaly dohodnutého směru vývoje v EU a nijak nebyly v rozporu s předpisy EU. 109

2 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 14/2005 Metody harmonizace v EU V obecné rovině pro prosazení harmonizačních cílů je v rámci EU používáno několik metod odstupňovaných účinností prosazovaných cílů, a to: Transpozice, kdy do národní právní normy je formálně přenesen obsah záměru EU, avšak bez praktické aplikace, tzn. bez praktického účinku. Implementace, kdy do národního předpisu je nejen formálně vložen záměr EU dle příslušné směrnice EU, ale je i vnitrostátně aplikován, tj. prakticky užíván a vymáhán. Komunitarizace vnitrostátního práva náhradou vnitrostátního právního předpisu předpisem z právního systému Evropského společenství. V oblasti harmonizace finančně právních institutů bychom za jednu z nejdůležitějších mohli označit harmonizaci daňových systémů, což znamená přizpůsobení národních daňových soustav a jednotlivých daní členských zemí EU na základě společných pravidel EU. Samotná realizace daňové harmonizace není jednoduchá záležitost. Jednotlivé země dávno před tím, než vznikaly myšlenky o Evropské unii, vybudovaly vlastní národní daňové systémy založené na národních tradicích, specifických přírodních podmínkách, náboženství, filozofii, hospodářství a také politických zvyklostech. Každý stát zastává vlastní představy o typu daní, předmětu zdanění, o sazbách daní a jejich prostřednictvím prosazuje a chrání své zájmy a chce uskutečnit své národní cíle. Unitární pojetí daní v rámci harmonizace daní v EU vychází z podřízení národních představ členských států společným cílům EU, zejména zajištění volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Vzhledem k tomu, že celá daňová oblast byla je a bude vždy citlivou otázkou nejen na úrovni států, ale pro každého občana (daně dopadají i na osobní majetky a důchody), tudíž daně nejsou jen finančně právním institutem, ale i argumentem vnitřní politiky členských států, ustoupila EU od původní myšlenky 60. let harmonizovat všechny daně ve všech členských zemích ES a harmonizační tendence v EU se zaměřují v současné době pouze na daně nepřímé s tím, že harmonizace přímých daní postupuje podstatně pomaleji, většinou v oblastech nepodstatných a k hlavnímu harmonizačnímu procesu dojde až v budoucnu. Legislativa EU upravující harmonizaci daní Právně harmonizace daňového systému je zakotvena v rámci primárního práva ES v Římských dohodách z roku 1957, kde je zakázáno ukládat na dovážené výrobky vyšší daň, než jakou je zatíženo domácí zboží, poskytovat na vyvážené zboží vyšší odpočet daně, než jaká byla z něj zaplacena, subvencovat úlevami na 110

3 International and Comparative Law Review No. 14/2005 přímých daních domácí vývozce a je uloženo připravit daňovou harmonizaci. Hlavními nástroji pro harmonizaci daní jsou akty sekundárního, odvozeného, práva EU a to nařízení a směrnice (direktivy) EU. Za základní směrnice upravující harmonizaci daní jsou považovány Šestá směrnice Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977, o sladění zákonů členských států týkajících se daní z obratu Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. Směrnice v zásadě upravuje obecný postup při uplatňování daně z přidané hodnoty. Tato směrnice byla přijata v návaznosti na první a druhou směrnici rady z roku 1967, které se týkaly také harmonizace daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem této směrnice ve vazbě na základní integrační cíle Evropského společenství bylo přispět k odstranění omezení pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci společenství, tj., aby systém daně z přidané hodnoty nebyl diskriminační s ohledem na původ zboží a služeb a aby společný trh umožnil nenarušenou konkurenci a vedl k dosažení reálného vnitřního trhu. Osmá směrnice Rady č. 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, upravující vrácení DPH plátcům, kteří nepodnikají na území příslušného státu EU. Třináctá směrnice Rady č. 86/560/ES ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, která upravuje vracení daně plátcům, kteří nepodnikají na území EU. Nařízení Rady č. 92/218/EHS ze dne 27. ledna 1992, o vzájemné spolupráci při správě daní v oblasti nepřímého zdanění (DPH), které bylo nahrazeno Nařízením Rady č. 1798/2003/ES ze dne 7. října 2003, o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty. Tento předpis má zkoordinovat opatření, která mají zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem a boj proti daňovým únikům překračujícím hranice členských států. Proces harmonizace daní a jeho formy Harmonizace představuje dle Faria, A.G.A - Tax Coordination and Harmonization, 1995, provedení následujícího procesu: určení daně pro harmonizaci harmonizace základu daně harmonizace sazby daně 111

4 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 14/2005 Vlastní realizace procesu harmonizace se neustále vyvíjí, je stále předmětem odborných polemik a diskusí. Může probíhat v několika formách: přizpůsobení daňového systému členského státu EU tak, aby se dosáhlo společného cíle EU. Tento proces probíhá v ČR od částečné přizpůsobení národní daňové soustavy členského státu EU cílovému systému EU s funkční existencí určité diferenciace, např. tam, kde úplné přizpůsobení by mohlo mít negativní důsledky v souvislosti s výrazně rozdílnou životní úrovní zemí původní EU a úrovní nových členských států EU. unifikace daní s charakteristickým všude stejným rozdělením daní, včetně stejných sazeb. Tento proces je v současnosti v EU neakceptovatelný a nereálný pro odmítavé stanovisko členských zemí EU. standardizace daní představuje ve všech členských státech EU stejné rozdělení daní, ale v jednotlivých státech s různými sazbami. V současné době nejnadějnější trend vývoje v této oblasti v EU. Výhody a nevýhody harmonizace daní U harmonizace daní můžeme vysledovat jak výhody, tak i nevýhody tohoto procesu. Výhody harmonizace daní se mohou jevit jako: zjednodušení a sjednocení daní přispěje k zefektivnění správy daní, k účinnější kontrole sjednocení daní přináší vyšší transparentnost daní a spolu s účinnější kontrolou brání poplatníkům se vyhýbat daňové povinnosti sjednocení daní přináší zjednodušení administrativy, což by se mělo pozitivně projevit na straně státu v zlevnění výběru daní a na straně daňových poplatníků v úsporách nákladů na výkaznictví i času. Nevýhody harmonizace daní se ukazují a projevují zejména v následujících oblastech: odpor při zavádění z důvodů velkých rozdílů ve zvyklostech administrativy a byrokracie jednotlivých států a rozdílu specifik původních národních daňových systémů. zavedením v EU jednotné měny EUR, dojde k omezení účinnosti národní měnové politiky členských zemí EU, kterým pro autonomní regulaci zůstanou jen omezené fiskální nástroje, které harmonizací budou ještě dále omezovány. 112

5 International and Comparative Law Review No. 14/2005 sjednocování daní může být ovlivňováno do určité míry politickými zájmy vlád jednotlivých národních členských států EU, které mohou promítat skupinové zájmy do procesů EU harmonizace daní v rámci EU může představovat určitou ztrátu suverenity rozhodování vlád o daních v národním daňovém systému členského státu EU Co převyšuje v porovnání výhod a nevýhod spojených s harmonizací daní v EU nelze dnes jednoznačně určit vzhledem k časově krátké možnosti projevu těchto výhod či nevýhod. Principy harmonizace daní Proces harmonizace daní, aby byl co nejúčinnější, musí dodržet následující principy harmonizace: naplnění obecných daňových zásad, které zejména můžeme vyjádřit v pojmu přiměřené výnosnosti, daňové spravedlnosti, jednoduchosti a efektivnosti správy daní. Zdůraznil bych, že daně by měly vynášet jen tolik, kolik je nezbytně nutné pro zabezpečení politiky státu, regionů a obcí. Nesmí být vytvářeny neodůvodnitelné individuální rozdíly mezi daňovými poplatníky z hlediska daňové zátěže. Konstrukce daní a proces správy daní by měl být zdokonalován nikoliv komplikacemi, nýbrž vývojem k jednoduchosti, tak aby nezatěžoval daňové poplatníky a plátce, ale i stát, finanční úřady, aby výběr daní byl efektivní. stabilizovat daňové kvóty. Jelikož rozsah veřejných potřeb nevykazuje výkyvy a zůstává v posledních letech relativně konstantní, pak nemají-li vznikat opakované deficity ve státním rozpočtu, musí být daňová kvóty dlouhodobě stabilizována na úrovni minimální potřeby, což přispěje k vyšší právní jistotě ekonomických subjektů. koordinovat s národohospodářskými a sociálními cíli aktuální úrovně růstu ekonomiky ČR, konkurenceschopnosti ekonomiky, úrovně zaměstnanosti, potřeby ochrany životního prostředí. Daně jsou jedním z velmi účinných nástrojů, který může působit na hospodářský růst a v podstatě zasahovat do rozvoje podnikání, do úrovně zaměstnanosti atp. Priority harmonizace daní v ČR V oblasti harmonizace daní v České republice v souladu s obecnými principy harmonizace byly stanoveny již před vstupem do EU jako priority harmonizace daní v ČR následující cíle: 113

6 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 14/2005 snížení počtu druhů zboží a služeb, které podléhají snížené sazbě daně z přidané hodnoty snížení prahu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty zrušení bezcelních obchodů v příhraničních oblastech ČR (kromě mezinárodních letišť) zdaňování určitých druhů služeb ze zahraničí dle zvyklostí EU vyřešení povinnosti registrace k DPH u subjektů založených ve veřejném zájmu zvýšení sazeb spotřebních daní u cigaret a minerálních olejů zajištění existence daňových skladů pro výrobky podléhající spotřební dani optimalizace systému zdaňování při slučování nebo dělení společností, zdaňování mateřských a dceřiných společností u přímých daní s ohledem na odstranění dvojího zdanění transformace stávající silniční daně, dotýkající se pouze podnikatelských subjektů, na všeobecnou daň z motorových vozidel při zohlednění naplňování ekologických norem upravujících provoz těchto motorových vozidel. změna obecného předmětu zdaňování z dosavadního zdaňování práce ke zdaňování spotřeby. zavedení ekologicky orientovaných daní zefektivnění správy daní a poplatků spolu se zapojením do systému výměny informací v rámci EU zintenzivnění spolupráce daňových administrativ členských zemí EU stabilizace daňové kvóty Všechny výše uvedené cíle mají vliv do české ekonomiky i celkového společenského dění a jejich realizaci je nutno provádět s ohledem na všechny sociálně ekonomické důsledky. Proto je nutno rozložit naplňování těchto cílů do potřebného časového horizontu a nelze je uskutečnit vývojovým skokem. Z těchto důvodů povoluje a toleruje EU novým členským zemím po určitou dobu odklady zavádění harmonizačních opatření v některých oblastech a časově omezené výjimky v úpravě národních předpisů proti předpisům EU. Zmínil jsem se, že harmonizační tendence v EU se zaměřují v současnosti převážně na daně nepřímé, tedy daně, které se také označují za daně ze spotřeby. Staly se základním příjmovým zdrojem státních rozpočtů. Vedou k tomu následující důvody: bez sjednocení nepřímých daní by nebylo možno uskutečnit žádoucí volný pohyb zboží zakotvený v základních principech EU nepřímé daně vykazují relativně vysokou stabilitu a jsou dobře předvídatelným zdrojem příjmů do státního rozpočtu skrytost nepřímých daní v cenách zboží a služeb představuje relativně sníženou citlivost veřejnosti vůči těmto daním, tedy nižší možnost vzniku 114

7 International and Comparative Law Review No. 14/2005 komplikací v sociálně ekonomické oblasti při úpravách daně, daňových sazeb. nepřímé daně jsou neutrální svým dopadem, neboť každý subjekt platí stejnou daň bez rozdílů v případě stejného platebního důvodu. Nepřímým daním, je-li splněn platební důvod se nelze vyhnout, a to ani změnou stavu, bydliště, věkem. Z hlediska základních principů účetnictví je vybírání nepřímých daní jednodušší než daní přímých S použitím informačních technologií jsou nepřímé daně zvládnutelné a sledovatelné i v mezinárodním propojení harmonizovaných daňových systémů a kontrolovatelné ve spojení s pohybem zboží mezi zeměmi zapojenými do harmonizovaných daňových systémů. Tyto výhody jednoznačně překrývají negativní vlastnosti nepřímých daní, tedy skutečnost, že nepřímé daně deformují cenové údaje, kdy zboží v nižší sazbě má nižší konečné prodejní ceny než zboží obdobné avšak zatížené základní, vyšší sazbou daně a skutečnost, že nepřímé daně vedou k jednorázovému zvýšení cen a tím krátkodobě zvyšují inflaci. Přehled postupu harmonizace v ČR u jednotlivých daní Daň z přidané hodnoty, upravená zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění všech pozdějších novel, dosáhla vysoké úrovně harmonizace s 6. direktivou EHS, avšak zcela určitě však musí dále v rámci harmonizace dojít ke sladění sazeb u zboží a zejména služeb dle uvedené 6. direktivy EHS a mělo by dojít k systematičtějšímu utřídění celé vnitřní struktury zákona, který po novelách se nezjednodušil, nýbrž zůstal velmi nepřehledným. Daně spotřební dle zákona č. 353/2003 Sb. ve znění všech novel, taktéž jsou výrazně harmonizovány s právní úpravou EU. Došlo ke změně správy těchto daní, výběru těchto daní, ke změně sazeb. A v této oblasti bude harmonizace pokračovat i v následujícím období ve formě zvyšování sazeb zejména u spotřební daně z tabákových výrobků u cigaret. Daně z příjmů zakotvené v zákoně č. 586/1992 Sb. ve znění všech pozdějších novel, v harmonizačním procesu nevykazují výraznější vývojový postup. Harmonizační zásahy do daní z příjmů, jelikož se dotýkají každého občana, každého podnikatelského subjektu, jsou pociťovány v členských státech jako vměšování do vnitřních záležitostí. Jelikož harmonizace u těchto daní není v EU podmínkou fungování společného trhu, EU nepožaduje v nejbližší době nějaký výrazný postup harmonizačního procesu. Další změny v těchto daních jsou v současné době spíše středem pozornosti tuzemské politiky, než zájmu EU. Daň silniční ve smyslu zákona č. 16/1993 Sb. ve znění všech pozdějších novel, také není předmětem hlavního proudu harmonizačního procesu. Tak jako tento uvedený zákon byl minimálně novelizován, proti zákonům 115

8 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 14/2005 upravujícím jiné daně, tak i změn vyplývajících z harmonizace je minimálně. Do budoucna se uvažuje o transformaci stávající daně silniční na daň z motorových vozidel a v rámci harmonizačních úprav a změn se dá předpokládat, že úpravy této daně budou souviset se změnami emisních limitů na podporu ochrany životního prostředí. Daně z nemovitostí upravené zákonem č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, nevykazují vývoj ve spojení s harmonizačním procesem. Příčinou je, že majetkové daně nejsou přímo dotčeny závaznou úpravou EU. Lze předpokládat, že nejaktuálnější možnou změnou v harmonizačním vývoji u těchto daní bude zavedení hodnotového principu při stanovování základu daně z nemovitostí v souladu s cenou obvyklou. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, taktéž nejsou středem harmonizačního dění, ačkoliv v právní úpravě těchto daní se výrazně lišíme od pravidel EU. Pro další vývoj těchto daní lze předpokládat harmonizační změny spojené zejména se stanovováním ceny nemovitostí pro účely těchto daní hodnotovým způsobem a sblížení úpravy u daně dědické a darovací s obvyklou úpravě těchto daní v EU. Přehled postupu harmonizace v ČR v oblasti správy daní Na harmonizaci jednotlivých daní nutně musí navazovat harmonizace i v oblasti správy daní. Můžeme říci, že spočívá v řetězci harmonizace dílčích oblastí jako jsou: vytváření prostředí a nástrojů podporujících dobrovolného plnění daňových povinností personální zabezpečení daňové správy vytvoření operačního systému výměny informací a administrativní spolupráce prohlubování harmonizačních opatření koordinovaný boj s daňovou kriminalitou mezinárodní spolupráce zavádění nových technologií do daňové správy ekologizace daňové soustavy standardizace daňové správy V této oblasti jsme snad harmonizačnímu procesu nejvíce dlužní, útěchou snad nám může být, že stejná situace je ve všech nových členských státech EU a ve státech původní EU není stav nijak výrazně odlišný. Z valné části není zajištěna kompatibilnost elektronických informačních systémů mezi státy EU, není vybudován jednotný informační systém státní správy v jednotlivých členských státech EU, není ujasněna standardizace daňových správ ani v organizaci systémů správy v jednotlivých členských státech, v systému vzdělávání a výcviku státních 116

9 International and Comparative Law Review No. 14/2005 úředníků, není jednotný etický kodex státního úředníka, představy o ekologizaci daňové správy se v jednotlivých členských státech EU rozcházejí, motivační programy pro vytváření prostředí podporujícího dobrovolného plnění daňových povinností jsou velmi sporné, účinný koordinovaný boj s daňovou kriminalitou teprve vzniká v souvislosti s harmonizačními opatřeními v oblasti trestního práva. Mohli bychom říci, že celá tato oblast harmonizaci teprve čeká a významným urychlujícím momentem by mohla být Smlouva o Ústavě pro Evropu, pokud bude uvedena v účinnost. Chyby při realizaci harmonizačního procesu daní v ČR Z dosavadního procesu harmonizace daní v České republice lze vygenerovat chyby, které harmonizaci v ČR zbytečně komplikují, výsledky harmonizace oslabují, umrtvují. Jako základní chyby se jeví: nedostatečná informovanost veřejnosti, podnikatelských subjektů o smyslu harmonizace a o důsledcích její aplikace na daňový systém České republiky. (Veřejnost byla odbývána tvrzením musí to tak být, jinak to v EU nejde.) zjednodušování provádění harmonizace právních předpisů EU a národních předpisů ČR pouhým vkládáním požadovaných právních ustanovení EU do národních právních předpisů ČR bez sledování celkového smyslu a logických vazeb vnitřní konstrukce takto upravovaného předpisu. (Výsledkem byla a je komplikovanost předpisů, vnitřní nesourodost a neuspořádanost.) Nadřazování odborné právní mluvy byrokracie EU v předpisech EU, navíc zkreslené formálním, doslovným překladem do českého jazyka, v harmonizačním procesu při jejich včleňování do národních právních předpisů ČR, nad potřebami srozumitelnosti textů právních předpisů pro běžné uživatele, veřejnost hovořící obecným českým jazykem (Výsledkem byla a je nesrozumitelnost předpisů.) Podřízení průběhu harmonizace v ČR politickým zájmům převládajícím ve výkonné administrativě státu, politické straně vytvářející vládu, kdy populistické, veřejnosti příjemné prvky harmonizace byly připravovány v předstihu s publicitou pro veřejnost, kdežto nepopulární harmonizační kroky byly utajovány, a jejich řešení odkládáno až na poslední chvíli, což se opakovaně, negativně projevilo na pozdním projednání harmonizovaných právních předpisů, zákonů, obsahujících protimluvy, nejasnosti, chyby, neprovázanosti jednotlivých souvisejících ustanovení, což vedlo k častým opravám a novelizacím sotva přijatých předpisů. (Výsledkem byla a je ohrožená právní jistota veřejnosti ve vydávané právní předpisy pro jejich budoucí aplikaci a užití.) Zneužití harmonizace daňových předpisů státem, kdy v rámci harmonizace vložil do stávajících předpisů nepopulární ustanovení 117

10 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 14/2005 v národním zájmu, např. v rámci snahy státu o snižování deficitu státního rozpočtu bez omezení výdajové stránky rozpočtu k posílení příjmové stránky nesnížil sazbu DPH, zvýšil a rozšířil poplatkové povinnosti a vše zakrýval matoucím, nepravdivým tvrzením o diktovaném požadavku na nepopulární změny ze strany EU, na potřebu přiblížit se stavu v EU. (Výsledkem v důsledku nedostatečné informovanosti byla a je nedůvěra, jak k tvrzením státu, tzn. vlády ČR, tak ale i vzrůst nedůvěry vůči EU.) Závěr Harmonizace daní je velmi složitá a dlouhodobá záležitost. Tak, jako má každá země svůj historický vývoj území, obyvatel, uspořádání, kultury, ekonomické úrovně aj. mají svou historii i daně. V této situaci pokud se státy rozhodnou k určitému sdružení, musí přijít na řadu ústupky z vlastních pozic a kompromisy, aby sdružení přineslo požadovaný efekt. Takovým požadavkem bylo pro fungování volného obchodu v Evropské unii přijetí jednotné daně z obratu daně z přidané hodnoty. Lze proto očekávat, že z podobných důvodů se bude proces harmonizace ubírat i v budoucnu přes nepřímé daně k budoucí harmonizaci daní přímých. Harmonizace přímých daní je dlouhodobě citlivou otázkou, zejména otázkou politickou, která musí být řešena napřed na úrovní bilaterálních vztahů, například řešením zamezení dvojího zdanění, boje proti existenci daňových rájů a teprve následně přijde na řadu řešení na úrovní celé EU. Důležitou roli hraje i zaostávající harmonizace správy daní, bez které by v budoucnu nebylo možné zabezpečit společné přímé i nepřímé daně v EU. Česká republika se účastnila procesu harmonizace daní v rámci předvstupních příprav jako pasivní příjemce dávno nastavených pravidel EU pro harmonizaci daní. Jistou prvotní výhodou v procesu zavádění harmonizačních opatření bylo v roce 1993 spuštění nové daňového systému ČR, který v našem vlastním zájmu přiblížil Českou republiku tehdejší úrovni harmonizace daní Evropskému společenství té doby. V situaci, kdy je náš stát, lze říci krátkou dobu oficiálním členem Evropské unie, se dá konstatovat, že jsme v podstatě dosáhli úrovně sladění daní obvyklé v členských zemích EU. Nyní by ale bylo třeba, aby Česká republika z pasivního příjemce harmonizačních opatření přešla na pozici aktivního spolutvůrce harmonizačních reforem prospěšných cílům celé Evropské unii, s tím, že by neměla zapomínat hájit zájmy jednak vlastní, ale i chránit oprávněná národní specifika jednotlivých členských států EU. Harmonizační proces ve všech oblastech je v podstatě projevem postupující celosvětové globalizace společnosti. Harmonizace by neměla být pouhým jednostranným procesem ve spolupráci mezi státy, neměla by být diktátem, byť sebelépe myšleným, ze strany ekonomicky silnějších partnerů v EU. Harmonizace by měla být výsledkem nejoptimálnějšího společného konsensu vyšlého z procesu vzájemného ovlivňování. Globalizace má schopnost stírat národní specifika, 118

11 International and Comparative Law Review No. 14/2005 národní rozdíly, národní zvláštnosti. Avšak právě jen soupeření rozdílností, jejich tříbení., vzájemné ovlivňování je podmínkou pozitivního vývoje. Navíc je v samé podstatě lidské existence snaha odlišovat se, prosazovat osobnostní individualitu, soupeřit a každá snaha o vytvoření jednolité zcela harmonizované šedé masy se vždy v kratším či delším časovém horizontu, ale vždy, vymstí, jak nás učí historie. Změny v postupující harmonizaci by měly probíhat v plynulém navazujícím řetězci, nikoli skokem, protože každá disharmonie mezi úrovní právního zabezpečení a skutečnou úrovní vývoje ekonomiky a společnosti, mezi skutečným stavem ve kterém se stát vývojově nachází, vede k nefunkčnosti vlivu harmonizace na systém, který má být harmonizován. Proto je nezbytné dosáhnout souladu potřeb národního členského státu a požadavku vyššího celku, v našem případě EU, dosáhnout souladu vývoje státu a jeho hospodaření s cíli harmonizačního procesu. Proto si myslím, že celkový harmonizační proces v EU by měl být zaměřen jen do oblastí, kde je nezbytná jednotnost pro funkčnost EU, ale neměla by se dělat z harmonizace vše ovládající a vše pohlcující modla, o které se nepochybuje, nepolemizuje, a jak jsem již zažili v nedávné minulosti, která se nesmí kritizovat. Právě proto by byla žádoucí aktivní role České republiky v EU v této oblasti spolu s hájením národních specifik, odlišností, výjimek dle aktuálního stavu ekonomiky a společnosti České republiky, což neznamená snahu o rozbití EU, ale snahu o vytváření EU lepší než je v současné době. Použitá literatura: BENDA, V. Daň z přidané hodnoty po vstupu ČR do Evropské unie. Časopis Daňový a účetní poradce podnikatele č. 7/2004, s , ISSN BURIAN, M. Co se změní novelou zákona o dani silniční. Časopis Daňový a účetní poradce podnikatele č. 7/2004, s , ISSN DĚRGEL, M. Slasti daňových rájů. Časopis Daňový a účetní poradce podnikatele č. 15/2002, s , ISSN DUNOVSKÝ, J. Změny v trojdani. Časopis Daňový a účetní poradce podnikatele č. 2-3/2004, s , ISSN European Commission. Direct taxation (Company taxation, taxation of savings, pensions, dividends). [online] poslední revize [cit ]. Dostupné z European Commission. Inventory of taxes in the Member States of the EU. [online] poslední revize [cit ]. Dostupné z FARIA, A. G. A. Tax Coordination and Harmonization. In: Tax Policy Handbook. Ed. By Parthasarathi Shome, IMF,

12 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 14/2005 FRÁNEK, D. Co nás čeká v oblasti spotřebních daní při vstupu do Evropské unie. Časopis Daňový a účetní poradce podnikatele č. 9/1999, s , ISSN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Publishing, s. ISBN Nařízení Rady č. 218/92/EHS ze dne 27. ledna 1992, o správní spolupráci v oblasti nepřímých daní (DPH). Osmá směrnice Rady č. 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku. Směrnice Rady č. 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977, o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých a nepřímých daní. Šestá směrnice Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května1977, o sladění zákonů členskýchstátů týkajících se daní z obratu Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. Třináctá směrnice Rady č. 86/560/EHS ze dne 17. listopadu 1986, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství. TÝČ V. a kol. Lexikon právo Evropské unie. Nakladatelství Jiří Motloch Sagit, 2004, 322s. ISBN VOTAVOVÁ, A. Harmonizace daňového práva České republiky s předpisy EU se zaměřením na DPH. In Sborník z konference "Daně teorie a praxe". Brno: Vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o.. Brno: Nakladatelství STING, spol. s r. o., s ISBN VOTAVOVÁ, A. Spotřební daně pod vlivem daňové harmonizace. In Sborník mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2001." Vyšší odborné školy daňového poradenství STING, s. r. o. Brno konané v Brně. Brno: STING, spol. s r. o., s ISBN VOTAVOVÁ, A. Změny daně z přidané hodnoty v procesu harmonizace s předpisy EU. In Sborník mezinárodní konference MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta, "Firma a konkurenční prostředí" konané v Brně. Brno: KONVOJ, 2002, s ISBN

Harmonizace daňových systémů v EU ve vztahu k ČR

Harmonizace daňových systémů v EU ve vztahu k ČR Harmonizace daňových systémů v EU ve vztahu k ČR Náš návrat mezi demokratické státy Česká republika ztotožnila se dvěma významnými kroky a to se vstupem do obranného svazku NATO a následně se vstupem do

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně 3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých daní 2a) DPH 2b) spotřební a ekologické daně Daně

Více

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty

Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Martina Auffahrtová Nepřímé daně v Evropské unii se zaměřením na daň z přidané hodnoty Indirect Taxes in the European Union, Especially Concerning the Value

Více

Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni.

Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni. 1/2013 T A X F R E S H Vážení obchodní přátelé, v letošním prvním čísle Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o nejdůležitějších novinkách, které se objevily od letošního Nového roku. Většina z nich se

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období 481 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění ve znění

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Sestavila DANA ONDREJOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé soutěže Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé

Více

Pojetí veřejné správy a její členění

Pojetí veřejné správy a její členění MODUL 2 - Veřejná správa Úvod Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované

Více

Nové tendence EU v oblasti daní. Dana Trezziová 29. června 2011

Nové tendence EU v oblasti daní. Dana Trezziová 29. června 2011 Nové tendence EU v oblasti daní Dana Trezziová 29. června 2011 Agenda Budoucnost DPH v EU z pohledu podnikatelské sféry a její hlavní požadavky na úpravu DPH Základní očekávání evropských podnikatelů od

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Jedlička Univerzita Hradec Králové pavel.jedlicka@uhk.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi dalšího vývoje zdanění příjmů zaměstnanců a podnikatelů

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy Informace k materiálům projednávaným s rozpravou na schůzi vlády ČR dne 19. 9. 2007 Bod č. 2 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace Předkládá ministr

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Pracovní právo v České republice. Ukázka

Pracovní právo v České republice. Ukázka Pracovní právo v České republice Ukázka 1 Pracovní právo v České republice 1.2 Vývoj pracovního práva od 60. let 20. století V prosinci 1960 ÚV KSČ přijal usnesení, ve kterém bylo konstatováno, že nastala

Více

INFORMAČNÍ MATERIÁL MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU K REALIZACI KONCEPCE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZAHÁJENÍ A V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ

INFORMAČNÍ MATERIÁL MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU K REALIZACI KONCEPCE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZAHÁJENÍ A V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁL MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU K REALIZACI KONCEPCE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZAHÁJENÍ A V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ I. Hlavním cílem vytýčené koncepce, vycházející z programového

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Globalizace finančních trhů a integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Michaela Erbenová Praha Červen 2005 O čem budu hovořit Výzvy a trendy globalizace finančních trhů a úsilí o další integraci

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Tisková zpráva Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Praha, 8. června 2016 Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování

Více

Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků

Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků Právní a normativní rámec provozování drážních prostředků Standardy jsou dokumentované úmluvy obsahující technické specifikace nebo jiná podobná přesně stanovená kritéria důsledně používaná jako pravidla,

Více

ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL. S R.O.

ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL. S R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

N á v r h. Část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA

N á v r h. Část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA N á v r h III. Věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě Část A Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA Důvod předložení návrhu Věcný záměr

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2009 KOM(2009) 364 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spolkové republice Německo povoluje dále uplatňovat opatření odchylující se od článku

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 253 10. funkční období 253 Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 2016 Parlament

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Zákon o nabídkách převzetí

Zákon o nabídkách převzetí 26. 6. 2008 Zákon o nabídkách převzetí Mgr. Tomáš Otruba JUDr. Ing. Petr Přecechtěl Mgr. Ing. Josef David Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění.

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění. UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Institut postgraduálního vzdělávání

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Definice MSP Malý a střední podnik je v Evropské unii charakterizován třemi obecnými kritérii počet zaměstnanců, ekonomické hodnocení,

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice

Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice Ministerstvo financí ČR Letenská 15 P.O. Box 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2006 Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice Vážení, připomínkám ke konzultačnímu

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dana Lupiňská Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) a prevence závažných havárií v České republice

Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) a prevence závažných havárií v České republice Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) a prevence závažných havárií v České republice Ing.Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborné pracoviště pro prevenci závažných

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1. Pojem rozpočtového práva 2. Systém rozpočtového práva 3. Postavení rozpočtového práva v systému práva 4. Prameny rozpočtového

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Kategorie: magisterské studium

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Kategorie: magisterské studium Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Osvobození od odvodu z elektřiny ze slunečního záření Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor: Anna Zubrová VII. ročník

Více

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část)

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) 68. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 69. Vyhláška č. 337/2011

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech 2014 IV. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Původce odpadu zařazování odpadů 1.1 Důvod předložení

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Harmonizace právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v České republice s právem Evropských společenství

Harmonizace právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v České republice s právem Evropských společenství APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003 ANNA SAMKOVÁ Harmonizace právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v České republice s právem Evropských společenství Úvod Součástí politiky každého

Více