Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Husova 319, Broumov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Husova 319, 550 01 Broumov"

Transkript

1 Kladno Mar i ánské láznì Cheb Plzeò Strakonice Písek Hradec Král o vé Èeské B u dìjovic e Slaný Kromìøíž Blansko Brno Uherský Brod Znojmo Vsetín L anš kr o un S vita v y O lomou c Zlín Prostìjov Os t rav a Žïár H avlí è kùv B rod H um po lec J arom ìø ice n. Rok y t. Daèice S o k olov 1. Broumov 2. Úpice 3. Trutnov 4. Praha 5. Hradec Králové 6. Teplice v Èechách 7. Teplice n/metují 8. Èervený Kostelec 9. Náchod 10. Hronov Naše støediska Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA Spoup l rac ujíc í støe disk a ( sbì rn á mís ta) a ví c e j ak 300 d alš í ch mí st a s t ál ý c h s tø edi s ek Liberec P o dìbr a dy Chlum e c n. Cidlinou Info r m a ce o n ich B r oumov tel : a Pr a ha tel: Diakonie Broumov Husova 319, Broumov

2 Rada a vedení Diakonie Broumov pøedkládají VÝROÈNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2003 I. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE II. VZNI K A POSLÁN Í ORGANIZACE III. NA ŠE ÈINNOST 1. Program y resocializace a pracov ní a sociáln í integrace 2. Komplexní péèe o lidi z okraj e spoleènosti 3. Práce s odsouzenými 4. Pøím á pomoc sociálnì potøebným a obèanù m v krizov ých situacíc h 5. Bank a o dìvù a jiného materiálu 6. Ekologick é zprac ování odpadù 7. Spolupráce IV. ZPRÁ VA O ÈINNOSTI V ROCE 2003 V. VÝZNAMNÉ UDÁLOST I ROKU 2003 XI. JAK MÙŽETE POMOCI Naším prostøednictvím mùžete darovat: Letní a zimní obleèení (dámské, pánské, dìtské) - nejvíce jsou potøeba mikiny, trièka, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky, pánské obleky bez ohledu na stáøí a módnost Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, dekoraèní závìsy, látky, vlny, pøíze (i zbytky) Péøové pøikrývky (i samotné peøí), polštáøe, deky, spací pytle Školní a sportovní potøeby, hraèky a pouze nenošená, nepoškozená obuv Prací a èisticí prostøedky, hygienické a toaletní potøeby Smíšený papír - noviny, èasopisy, kartony i poškozené knihy Jakýkoliv poškozený netøídìný textil - lùžkoviny, utìrky, ruèníky, košile, tepláky, apod. Kabelky, batohy, tašky i školní aktovky Kožené i koženkové obleèení, bundy, pravé i umìlé kožichy (i poškozené) Nádobí sklenìné, porcelánové, kovové, funkèní domácí spotøebièe prací a èistící prostøedky, hygienické a toaletní potøeby knihy, noviny, èasopisy, smíšený papír noviny, èasopisy, kartony i poškozené knihy VI. PØEHLED HOSPODAØENÍ 2003 V II. NAŠI PRÁCI PODPORUJÍ VI II. INFORMAC E O NÁS IX. ORGANIZAÈNÍ STRUKTUR A2004 X. PØEHLE D STØEDISEK Finanèní pomoc: Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho tøeba, aby programy pro klienty a služby potøebným mohly plynule pokraèovat, potøebujeme Vaši pomoc také po stránce finanèní. Víme, že ne všichni mohou pøispívat pravidelnì nebo vysokými èástkami. Chápeme i ty, kdo sice mohou darovat vìci, ale finanènì pøispìt nemohou. Ale chceme, abyste vìdìli, že jakýkoli Váš finanèní dar je velmi potøebný a dìkujeme za nìj. Své finanèní dary mùžete posílat na náš úèet: u Komerèní banky v Broumovì è /0100 nebo u Èeské spoøitelny Broumov è /0800. X I. JAK MÙŽ ETE POMOCI Rada Diakoni e Broumov dáv á tímto p lnou podpor u a souhlas ke zveøej nìní jednotlivý ch èástí této Výroèn í zprávy tisk u, rozhla su a televizi a bude me rádi, když budou tyto informa ce poskytnu ty co nejširší v øejnosti. e Dìkujeme Vám. Výroèní zprávu Diakonie Broumov za rok 2003 zpracovala Marta Pešková. Grafické øešení titulní stránky zpracoval Vladimír Pechar. Pro tisk pøipravil Svatopluk Hrubý. Tonery pro tisk darovala KONICA MINOLTA Vydáno dne: 19.února 2004 Strana 2 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 23

3 X. PØEHLED STØEDISEK DIAKONIE BROUMOV Centrální pracovištì: Pracovištì pøíjmu, tøídìní a expedice humanitárních sbírek, Husova 319, Broumov, tel Sbìrná a výdejní místa: Úpice, V Dùlní 913, tel Trutnov, Roty Nazdar 427, tel Náchod-Hamra, Pražská 1759, tel Hronov, Jungmannova 107, tel Teplice n.met, A. Jiráska 279,tel Praha 10-Vršovice, Taškentská 1314, tel Praha 5-Radotín, Prvomájová 7, tel , Teplice v Èechách, Dvorská 195, tel Praha 9-Èerný Most, Doležalova 1021, tel Praha 6-Bøevnov, Za Hládkovem 4, tel Praha 3-Žižkov, Prokopova 216/4, tel Výdejní místa humanitární pomoci Broumov, Mírové námìstí Broumov, Husova 129 Èervený Kostelec, Náchodská 417 Èervený Kostelec, Burdychových 1057 Úpice, 3.kvìtna 327 Úpice, Želivského 2 Kromì tìchto míst nám dále sbírají dobrovolní spolupracovníci na více než 350 místech po celé republice. Pøesnìjší informace o tìchto místech rádi sdìlí: v Broumovì tel nebo , oblastní støedisko v Praze tel oblastní støedisko v Teplicích tel I. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE Rokem 2004 vstupujeme do druhého desetiletí èinnosti obèanského sdružení Diakonie Broumov a to se stejnými cíli a programem - zprostøedkovávat pomoc sociálnì potøebným obèanùm a lidem v jiné životní krizové situaci u nás a v pøípadì potøeby i trpícím a lidem v nouzi také jinde ve svìtì. Podobné cíle má øada humanitárních organizací. Pro Diakonii Broumov je ale specifické, že její èinnost je postavena jednak na zásadì pøímého zapojení klientù prostøednictvím reintegraèních a resocializaèních programù do humanitární práce organizace a jednak na zapojení mnoha set tisíc obèanù (dárcù a organizátorù sbírek) do této humanitární práce. Málokdo si dovede pøedstavit, kolik práce je za tím, než se humanitární pomoc dostane k potøebným lidem. Nelze pouze hodnì vìcí posbírat a následnì je poskytnout. Je to celá øada krokù, abychom z toho, co nám obèané-dárci poskytnou, dokázali do broumovského centrálního pracovištì dopravit, vytøídit a pøipravit k expedici to, co ještì dalším lidem poslouží. Se vstupem do roku 2004 jsme byli ale zaskoèeni událostí, kterou jsme vùbec neoèekávali a jsme z tohoto velice rozèarováni. Ministerstvo práce a sociálních vìcí ( MPSV ), které od samotného poèátku naši èinnost každoroèní dotací podporovalo, neposkytne našemu sdružení pro rok 2004 dotaci na sociální èinnost organizace, která èiní jednu tøetinu všech pøíjmù. Pøitom totéž ministerstvo ocenilo loni vynikající kvalitu našich projektù i dodateènou dotací. Zvláštními uznáními naši èinnost v uplynulých letech odmìnilo rovnìž Ministerstvo zdravotnictví - za dlouholetou práci ve prospìch zdravotnì a sociálnì znevýhodnìných obèanù a Ministerstvo životního prostøedí - za ekologické zpracování domovního odpadu. Proti rozhodnutí MPSV jsme se samozøejmì odvolali. I když neuspìjeme, vím, že naše Diakonie musí dále fungovat stejnì spolehlivì jako doposud Obracím se proto s prosbou na Vás-dárce, abyste nám zvýšením množství darovaného ošacení a dalšího textilu a také mimoøádnými finanèními dary pomohli naši èinnost zachovat. Bez Vaší pomoci by Diakonie Broumov jen stìží mohla svou tolik potøebnou sociální práci, kterou poskytuje již 10 let, udržet. Nejen osobnì, ale jménem všech pracovníkù Diakonie a hlavnì jménem klientù a lidí v sociální nouzi Vám chci co nejupøímnìji podìkovat za Vaši ochotu, porozumìní i solidaritu a tìším se na další spolupráci s Vámi. PhDr. Vítìzslav Králík øeditel. Strana 22 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 3

4 II. VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE Diakonie Broumov (pùvodnì Diakonie Úpice) vznikla v roce 1993 jako obèanské sdružení otevøené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vùle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi. Poskytuje sociální služby na území celé Èeské republiky. Naším posláním je organizovat a zprostøedkovávat pomoc sociálnì potøebným obèanùm a lidem v jiné životní krizové situaci. Hlavní èinnost se soustøeïuje na pracovní a sociální integraci tìch, kdo se ocitli na okraji spoleènosti, zvláštì lidi obtížnì zamìstnatelní napø. pro mentální onemocnìní, lidí bez domova, dlouhodobì nezamìstnaných, propuštìných vìzòù nebo tìch, kteøí ukonèili léèbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve spoleènosti. IX. ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA V ROCE 2004 Ústøedí a Centrum sociálních služeb Broumov øeditel: PhDr. Vítìzslav Králík Husova 319, Broumov Tel/Fax: Oblastní støedisko sociálních služeb Úpice vedoucí: Marie Šiková V Dùlní 913, Úpice Tel Oblastní støedisko sociálních služeb Praha oblastní øeditelka: Lenka Wienerová Vršovická 64, Praha 10 Tel Oblastní støedisko sociálních služeb Teplice vedoucí: Dita Wittová Dvorská 195, Teplice v Èechách Tel: Kontaktní støedisko v Praze vedoucí: Marta Pešková Prokopova 216/4, Praha 3-Žižkov Tel vebové stránky: Strana 4 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 21

5 VIII. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Název organizace: Diakonie Broumov III. NAŠE ÈINNOST 1. Programy pracovní terapie a sociální integrace Adresa: Husova 319, Broumov vebové stránky: IÈO: DIÈ: CZ bankovní spojení: Komerèní banka Broumov, è.ú /0100 Èeská spoøitelna Broumov, è.ú /0800 Registrace: Obèanské sdružení, založeno a registrováno a MV ÈR pod èj /93-R. Diakonie Broumov, zmìna Stanov registrována u MV ÈR pod èj / 93-R ORGÁNY DIAKONIE BROUMOV: Statutární zástupce organizace: Øeditel Diakonie Broumov: PhDr. Vítìzslav Králík Zástupce øeditele: Pavel Hendrichovský Valná hromada Rada Diakonie Broumov: Pøedsedkynì: Marie Šiková, Husova 644, Úpice Èlenové: Pavel Hendrichovský, Zdeòka Kadaníková, Milan Král, PhDr. Vítìzslav Králík, JUDr. Michal Mánek, Marie Maternová, Radko Michálek, Lenka Wienerová. Revizní komise: Pøedseda Josef Køech (zemøel XII-2003), èlenky: Jana Rõselová, Markéta Mádrová Strana 20 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Základní program pracovní a sociální integrace je postaven na zapojení "pøíjemcù pomoci" do humanitární èinnosti organizace. Diakonie Broumov poskytuje tìm, kteøí jsou ochotni se zapojit do procesu pracovní terapie, následné pracovní uplatnìní vèetnì sociálního a zdravotního pojištìní a pro lidi bez domova také bydlení ve vlastní ubytovnì, vèetnì stravování. Nosným projektem je "Celorepubliková banka odìvù a jiného materiálu", takže pøi sbìru, dopravì, tøídìní, balení, nìkterých úpravách, zpracování textilních odpadù a expedici nacházejí práci ti, kdo by pro své sociální èi jiné postižení jen obtížnì nacházeli práci jinde. Darovaný materiál, který se shromažïuje v našich vlastních støediscích a který pro nás po celé republice obìtavì sbírají také jiní (napø. náboženské obce, farnosti èi sbory, mìstské a obecní úøady nebo jiné instituce i jednotlivci) se sváží k dalšímu zpracování na pracovištì do Broumova. Tam se tøídí, balí a expeduje potøebným lidem. Textilní odpad, který vzniká, jsme se za deset let èinnosti nauèili také zpracovávat a práce s ním je jednou z podstatných èinností, kde mohou klienti získat pracovní uplatnìní i rekvalifikaci. 2. Komplexní péèe o lidi z okraje spoleènosti Pracovnì terapeutická èinnost je doprovázena poradenstvím v oblasti sociální, právní i psychologické pro ty, kteøí takovou pomoc potøebují. Pomáháme jednotlivým klientùm pøi øešení jejich individuální situace (soudní záležitosti, výživné na dìti, styk s kompetentními úøady, obèanskoprávní záležitosti a pod.). Strana 5

6 3. Práce s odsouzenými Od roku 1995 úzce spolupracujeme s nedalekou vìznicí v Odolovì, odkud dennì pøivážíme skupinu vìzòù na pracovní terapii do provozu tøídìní a expedice humanitárního materiálu. Pracovní terapie a kontakty se zamìstnanci Diakonie pomáhají odsouzeným v následné adaptaci do obèanského života. Pracovištì Diakonie Broumov bylo vybráno pro Probaèní a mediaèní službu, která umožòuje odsouzeným vykonávat obecnì prospìšné práce v oblasti sociálních služeb. 4. Pøímá pomoc sociálnì potøebným a obèanùm v krizových situacích Ve støediscích sociální pomoci poskytujeme sociálnì potøebným obèanùm na doporuèení sociálních pracovníkù, kurátorù a sociálních odborù obleèení i jiné potøebné vìci. Jedná se pøedevším o obèany se zdravotním postižením, obèany, kteøí se nacházejí v sociální nouzi nebo jiné krizové životní situaci. V pøípadì živelných událostí (povodnì, požáry a pod.), je materiální pomoc poskytována našimi auty pøímo na místa urèení. Humanitární pomoc dovážíme èi zasíláme poštou i na žádost obecních úøadù, uprchlických táborù, dìtských domovù, ústavù sociální péèe apod. Centrální sklad humanitárního materiálu v Broumovì je pøipraven kdykoliv k poskytnutí vytøídìné materiální pomoci jednotlivcùm i organizacím nejen u nás ale i v zahranièí. Roènì je poskytnuto cca 800 tun humanitárního materiálu. 5. Banka odìvù a jiného materiálu Dlouhodobý projekt Diakonie Broumov "Celorepubliková banka odìvù a jiného materiálu" je základnou pro èinnost organizace. Nejen, že slouží k zajiš ování zdrojù pro materiální pomoc, ale poskytuje dostatek rùzných možností pro práci klientù, kteøí s darovaným humanitárním materiálem mohou dále pracovat (svoz, rùzné typy tøídìní a pøípadné úpravy a další zpracování, expedice). Dostateèné množství darovaného materiálu a plynulost jeho pøísunu jsou nutnými pøedpoklady nerušeného prùbìhu pracovnìterapeutických programù. VII. NAŠI PRÁCI PODPORUJÍ Daewoo Avia a.s./praha, GØ Èeské dráhy/praha, Železnièná spoloènos a.s. (GZ v Praze), ÈD Broumov, Praha-Vršovice, Praha-Hostivaø, Praha-Smíchov, Hradec Králové, Liberec, Teplice, Ostrava, Brno, Èelákovice, Elektrizace Železnic a.s./praha, Èeský rozhlas Hradec Králové, Plzeò, Deníky Bohemia, Knihkupectví-antikvariát Jaroslav Fryè/Liberec, Vìzeòská služba ÈR, Spalovna Praha 10-Malešice, Výbor dobré vùle Praha, KONICA MINOLTA Brno, Katol.Charita: Èeské Budìjovice, Brno, Slavkov u Brna, Mar.Láznì, Telè, Strážnice, Rožnov p.radh., Brno-Veveøí, Uherské Hradištì, Diakonisches Werk der Evang.Kirche Anhalts/SRN, Farní sbor CÈE Praha 3- Žižkov I, Farní úøad CÈE/Boskovice, Niederlaendische Oekumenische Gemeinde Berlin/SRN, IKEA a.s., Èeská pojiš ovna Praha, Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Euro Waste Slovakia a.s./štúrovo, Ekotex/Ivanèice, Papos/Ostrov n.ohøí, Èeská spoøitelna a.s. pob. Praha 4, Nadace sester Karla Boromejského/Praha, Baader Securities a.s./praha 1, Sponzor/Praha, Citibank a.s./brno, Omnipol a.s./praha, Quelle Service s.r.o./hradec Králové, AB-Real/Plzeò, Vojen.lázeòská a rekreaèní zaøízení-zotavovna Špièák na Šum., Mediacop s.r.o./praha 1, Patentservis a.s./praha, Vìznice Odolov, Èeská rada humanitárních organizací. Branžovský Ant./Praha 6, Dlouhý Vlad./Kutná Hora, Duštirovi Hel.a Vl./Benátky n.jiz., Floderová B./Bluèina, Fottová Marie/Praha 5, Fousková Miluše/Hrušovany n,jev., Hofman Rad./Turnov, Holasová Josefa/Lysice, Ježek Lub./Pøíbram 6, Keprtová pí./brno, Kotrlová Ivana/Vsetín, Kratochvílovi/Praha 5, Krešlová Hana/Praha 3, Mazálková Bož./Køenovice u Slavkova, Molnárová Lud./Kopøivnice 1, Muradová Ivana/Strakonice, Myšáková Jana/Jihlava, Najmanová Dagmar/Humpolec, Novotná Olga/Náchod, Ottová Julie/Malá Skála, Vladimír Pechar/Praha, Peterková Jana/Zlín, Popelová Zora/Praha 6, Sokolovi/Bruntál, Tretera Em./Tøebíè, Valeèková M./Praha 5, Kuželovi/Jilemnice, Žváèková pí./bystøice n.pern. a mnoho dalších firem, organizací i jednotlivcù, kteøí nám jsou nápomocni.. Pøíspìvky mìst a obcí: Rtynì v P., Rychnov n.kn., Mikulov, Èervený Kostelec, Bystøice p.pern., Opoèno, Žïár n.sáz., Ostrava, Rokytnice v Orl.h., Týništì n.orl., Jilemnice, Bìlá p.bezd., Borohrádek, Velké Popovice, Tvrdonice, Dymokury, Èeské Meziøíèí, Velichovky, Kvasiny, Dotace a granty: Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Ministerstvo zdravotnictví, Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Mìstské èásti: Praha 10, Praha 6, Èeská rada humanitárních organizací, úøady práce Náchod, Trutnov,Rychnov n/knìžnou, EQUAL - iniciativa Evropské unie. Strana 6 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 19

7 Finanèní hospodaøení v roce 2003 projednala a posoudila revizní komise Diakonie Broumov a probíhá audit úèetní uzávìrky roku Marie Šiková Rùžena Špaèková PhDr. Vítìzslav Králík Pøedsedkynì Rady úèetní, ekonomka øeditel Význam tohoto projektu spoèívá také v motivování obèanù v celé republice k dobrovolné práci pøi poskytování humanitárního materiálu. Jedná se jak o dárce tak o ty, kdo darovaný materiál pro Diakonii Broumov shromažïují. Hlavní problémy, se kterými se zde musíme neustále potýkat, jsou zejména: zajiš ování plynulosti pøísunu materiálu, které je nároèné jak na dopravu tak na skladovací prostory, organizace dopravy a náklady na ni a nedostatek odpovídající manipulaèní techniky. 6. Ekologické zpracování odpadù Potøeba zajistit hospodárné využití co nejvìtšího množství darovaného materiálu, pøivedla Diakonii Broumov k vytvoøení pracoviš pro ekologické zpracování dále již nepoužitelných odìvù a textilních odpadù. Zajištìní odbytu zpracovatelných odpadù je jedním z podstatných finanèních zdrojù pro financovaní námi poskytovaných služeb. Není jednoduché nacházet odbyt pro odpadový materiál. Díky pochopení a podpoøe zahranièních partnerù se nám podaøilo zajistit smluvnì a dlouhodobì odbyt, což podpoøí naší sociální práci. Strana 18 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 7

8 7. Spolupráce Èinnost Diakonie Broumov se neobejde bez široké spolupráce se všemi, komu osudy jiných nejsou lhostejné a kteøí jsou ochotni se naším prostøednictvím dìlit s tìmi, kdo pomoc druhých potøebují. Jsou to pøedevším desítky tisíc dárcù humanitárního materiálu a všichni ti, kdo jej pro nás shromažïují - jednotlivci, náboženské obce èi farnosti a sbory, obecní úøady, firmy, rùzné organizace a instituce. Dále to je øada tìch, kteøí nám poskytují finanèní dary, bez kterých zatím nemùžeme naši èinnost uskuteèòovat. Opìt to jsou jednotlivci, ale i firmy, náboženské obce, farnosti, sbory a nepostradatelná je poskytovaná dotace z Ministerstva práce a sociálních vìcí a Ministerstva zdravotnictví. Diakonie Broumov by tìžko mohla plnit své poslání, kdyby nebylo dobré spolupráce s mìstskými a obecními úøady a zejména jejich sociálními odbory, úøady práce a dalšími státními institucemi. Velký význam má pro celou èinnost Diakonie Broumov porozumìní a podpora ze strany sdìlovacích prostøedkù, a už celostátních (Èeský rozhlas, celostátní tisk) nebo regionálních a místních rozhlasových stanic a novin. Struktura výdajù v roce 2003 materiálové náklady energie služby opravy a údržba odpisy NHIM a HIM náklady na vlastní dopravu mzdové náklady ostatní náklady prodaná stálá a obì žná aktiva Struktura pøíjmù v roce 2003 z èinnosti organizace z hospodaøení dotace Strana 8 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 17 granty pøíspì vky dary ostatní

9 Výdaje organizace v tis. Kè Ukazatel Provozní náklady Materiálové náklady Energie Služby Opravy a údržba Odpisy NHIM a HIM Náklady na vlastní dopravu Mzdové náklady Mzdy a OON Odvody na pojištì ní Prodaná stálá a obì žná aktiva Ostatní náklady Náklady celkem Pøíjmy organizace Ukazatel Výnosy z èinnosti organizace Výnosy spojené s hospodaøením Dotace MPSV ÈR MZ ÈR MŠMT Granty ÈRHO OSF ÈNFB 300 NROS 50 Nadace Preciosa 30 Praha 6 40 Praha Královéhradecký kraj 555 EQUAL 221 Pøijaté pøíspì vky OÚ Trutnov 270 OÚ Sem ily 34 OÚ Náchod Úøady práce Dary Organizace (charity, církve) Obèané Právnické a fyzické osoby Mì sta a jiné Ostatní výnosy Celkem Výnosy Rozdíl (zisk+, ztráta-) Strana 16 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Neocenitelným pøínosem je pro nás spolupráce Èeských a Slovenských drah a firmy Daewoo Avia ÈR, a.s.. Díky jim se nám snižují náklady na pøepravu a dopravu humanitární pomoci. Spolupráce se zahranièními partnery, zejména s Diakonií Anhalt v SRN, je pro nás stálou pomocí a povzbuzením. IV. ZPRÁVA O ÈINNOSTI V ROCE V roce 2003, kterým Diakonie Broumov završila deset let své èinnosti se podaøilo zachovat a ještì rozšíøit základní projekty: Celorepubliková banka odìvù, prádla, obuvi, domácích a školních potøeb, nábytku a dalšího materiálu, který také vytváøí nutné pøedpoklady pro projekty Resocializace a integrace dlouhodobì duševnì nemocných bezdomovcù a Sociální a pracovní integrace bezdomovcù a problematických obèanù, které mají význam právì ve své dlouhodobosti a systémovém a systematickém pùsobení na klienty. Pracovní terapií roènì projde klientù. Pøi tom je tøeba poèítat s jistou fluktuací klientù - nìkteøí se nároènosti programù vyhýbají a pøedèasnì odchází, jiní, u nichž proces resocializace probìhne úspìšnì, se postaví na vlastní nohy a odchází pracovat jinam. Kromì vedení a zamìstnancù kanceláøe organizace (celkem 7 osob) pracovalo v Diakonii Broumov v roce 2003 na 95 osob, z toho bylo v programech pracovní terapie zapojeno celkovì na 60 osob, z toho 29 žen. Vedle toho jsme vytvoøili nìkolik dalších pracovních míst pøi zpracování textilních odpadù. Strana 9

10 2. V roce 2003 bylo shromáždìno tun darovaného materiálu od registrovaných dárcù a odhadovaných asi dárcù bezejmenných. Pro pøedstavu je to 1200 nákladních aut nebo 360 vagonù. Jednalo se pøedevším o ošacení, boty, domácí potøeby a nábytek. Z toho bylo poskytnuto 563 tuny pøímé pomoci jednotlivcùm a institucím peèujícím o dìti, staré èi tìlesnì nebo mentálnì postižené v Èeské republice. Do zahranièí byl zaslán humanitární materiál v celkové výši 430 tun (Chorvatsko, Ukrajina, Tanzanie a Pakistan). Dále bylo zpracováno a vyexpedováno tuny zpracovaných odpadù. Vedle toho bylo nutno zlikvidovat 339 tun nezpracovatelného odpadu, který se do sbírek bohužel také dostává. Je dùležité, aby na skladì zùstával dostatek materiálu ( tun) potøebného pro naléhavou humanitární pomoc. 3. Diakonie Broumov poskytuje ubytování svým klientùm ve dvou ubytovnách: v Úpici (30 lùžek) a v Broumovì (45 lùžek). Strana 10 Ubytovna v Broumovì, kterou se podaøilo v minulých letech vybudovat díky finanèní podpoøe partnerské Diakonie Anhalt (SRN) se stala místem sociálního zázemí pro integraci mužù a žen bez domova. Pøes rùzné obavy a výhrady se ukázalo, že projekt integrovaného ubytování mužù a žen se zde osvìdèuje a hraje významnou roli v programech resocializace. Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Je dáno charakterem organizace, že od svých klientù èi jejich rodin a jiných pøíjemcù pomoci nemùže oèekávat žádný podstatný finanèní pøíspìvek (spíš je nutno poèítat s dotováním ubytoven a stravování), i když se snažíme, aby klienti i jiní pøíjemci pomoci byli ke spoluúèasti motivováni. Takže to jsou pøedevším výnosy z vlastní práce klientù a pracovníkù Diakonie Broumov (prodej zpracovaných odpadù), které jsou již nyní hlavním zdrojem pro financování chodu organizace. V roce 2003 jsme z tohoto zdroje museli pokrýt 69 % výdajù na provoz organizace. I v roce 2003 vrostla finanèní nároènost zejména pokud jde o náklady na energii a dopravu. Také zákonné zvyšování minimální mzdy, od které jsou odvozovány i ostatní složky (sociální a zdravotní pojištìní), je pro Diakonii Broumov finanènì nároèné. Chceme-li zachovat a dùslednì praktikovat svou základní ideu plnohodnotného zapojení klientù do èinnosti organizace poskytnutím zamìstnání. Pochopitelnì lze pracovní èinnost klientù jen obtížnì srovnávat s prací a její produktivitou v komerèních firmách. Doprava darovaného materiálu a humanitární pomoci i doprava zpracovaných odpadù jsou závislé pøedevším na sponzorské podpoøe a darech. Pøestože veškerý humanitární materiál dostáváme od dárcù zdarma, musíme poèítat s náklady na jeho dopravu (pohonné hmoty, údržba a opravy aut, mzdy øidièù), takže 1 kg darovaného materiálu dotujeme èástkou 1,30 Kè. Je tøeba vyzdvihnout neocenitelnou pomoc, která se Diakonii Broumov dostává od Èeských drah a.s. a Železniènej spoloènosti a.s. pøi dopravì sbírek a zpracovaného materiálu železnicí a firmy Daewoo Avia s.r.o., která peèuje o naše vozy Avia. Také každý - i sebemenší - finanèní èi sponzorský dar od jednotlivcù, obcí, firem, náboženských obcí, farností a sborù pøedstavuje významnou pomoc pro udržení finanèní rovnováhy, která je pøedpokladem pro nerušenou èinnost organizace. Strana 15

11 Èerven -Zprovoznìní nového skladu svezeného materiálu pro oblast Prahy a okolí v Èelákovicích (16.6.) -Návštìva zástupcù mìsta Jilemnice a dojednání o sbìru humanitárního materiálu Èervenec -Návštìva hostù z Nizozemského ekumenického sboru v Berlínì (4.7.) Srpen -Jednání o zpùsobu pøedání støediska ve Slapech Záøí -Pøíchod dvou nových zahranièních dobrovolníkù do Diakonie Broumov -Návštìva zástupce Regionálního environmentálního centra pro východní a støední Evropu v Broumovì (jednání o zpracování projektu pro strukturální fondy EU). Øíjen -Den otevøených dveøí Diakonie Broumov-støedisko v Broumovì (4.10.) -Jednání na Krajském úøadì Hradec Králové-Diakonie Broumov zaøazena do systému krajského zpracování textilního odpadu -Úèast na konferenci Na prahu Evropy (jednání o strukturálních fondech EU), Listopad -Den otevøených dveøí (18.11.) v Broumovì -Získání objektu bývalého internátu v Úpici z majetku kraje. Prosinec - Dokonèení a ukonèení 2. etapy projektu EQUAL. VI. PØEHLED HOSPODAØENÍ 2003 Základní informace I v roce 2003 musela být humanitární a sociální èinnost Diakonie Broumov financována z více zdrojù. Podstatným zdrojem umožòujícím zamìstnávání lidí obtížnì umístitelných na trhu práce jsou pøíspìvky Úøadù práce, dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí a Ministerstva zdravotnictví. Pro vlastní programy (pracovnì terapeutické programy propojené s programy poradenskými) a provoz Diakonie Broumov (budování a vybavování pracoviš, energie pro pracovištì, støediska a ústøedí, komunikace), pro provoz ubytoven a zejména dopravu darovaného materiálu a humanitární pomoci je tøeba hledat další zdroje financování. Strana 14 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva Z dùvodù nedoøešených problémù vyplývajících ze vznesených restituèních nárokù na pozemek a budovu školicího a rekreaèního støediska ve Slapech byl na podzim 2003 celý objekt pøedán zpìt Fondu dìtí a mládeže. Tím sice Diakonie Broumov pøišla o významnou možnost poskytování rekreace zejména pro dìti ze sociálnì slabých a neúplných rodin. I pøesto, že objekt pøedstavoval v dané situaci pro Diakonii Broumov neúmìrné bøemeno bez jasné vyhlídky na jeho získání do vlastního majetku, mìla organizace zájem provádìt další nutné opravy. V rámci racionalizace a zefektivnìní èinnosti bylo také zrušeno stálé støedisko v Ivanèicích a regionální støedisko v Hradci Králové. 5. Pro rozšíøení sociálních služeb oblastního støediska v Úpici se podaøilo získat objekt bývalého internátu, takže po potøebných opravách bude moci sloužit jako ubytovna /pøípadnì jako chránìná dílna/ dalším našim klientùm. 6. V rámci programu EU pro dobrovolnickou službu v zahranièí pùsobili u nás i v roce 2003 dobrovolníci z Belgie a Nìmecka. Tito mladí Evropané si pro svùj dobrovolnický rok v cizinì sami vybrali Diakonii Broumov pro její specifický pøínos v oblasti sociální a humanitární práce. S rùzným úspìchem se vypoøádávali se všemi problémy jak jazykovými (v tìchto programech se oèekává, že dobrovolníci bìhem prvních dvou mìsícù zvládnou základy jazyka zemì, ve které pùsobí), tak se sociální adaptací v cizím prostøedí, ale i s obtížnou a nároènou prací s našimi klienty. Jejich pobyt umožnil vzájemné poznání rùzných kultur a také seznámení se s rùznými možnostmi a metodami práce v sociální oblasti. 7. Naše programy pracovní a sociální integrace a práce s klienty byly pøijaty do projektu EU "EQUAL". Postupy a zkušenosti vybraných organizací, které pracují s obtížnì zamìstnatelnými lidmi se zobecní do metodiky pøipravované pro tuto oblast sociální práce. Strana 11

12 8. Kontakty s anhaltskou Diakonií (Diakonisches Werk Anhalts e.v.) v Nìmecku byly pro Diakonii Broumov významné i v roce I když nedošlo k žádným širším setkáním je pro nás toto partnerství podporou a významným zdrojem inspirace. Také porozumivý zájem dalších pøátel v SRN je pro naši práci povzbuzením. Pøesto chceme usilovat o to, aby v budoucnosti toto Centrum setkávání využívající výhodné polohy regionu Broumovska, kde se stýkají Èeská republika, Polská republika a Spolková republika Nìmecko, sloužilo nejen pro akce Diakonie Broumov a pro její zahranièní partnery a hosty, ale i jiným z tohoto regionu. 9. Uskuteènìní projektu Centrum setkávání'' v areálu Husova sboru, který Diakonii patøí, jsme se nevzdali i když v roce 2003 jsme pøedevším z finanèních dùvodù pokraèovali jen v nejpotøebnìjších opravách budovy kostela. Je to projekt, který je znaènì finanènì nároèný a bez širší spolupráce a sponzorství jen velmi obtížnì uskuteènitelný z vlastních prostøedkù Diakonie. V. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 Leden -Pracovní návštìva v Dessau, SRN (vzájemná informace o èinnosti) Projednání spolupráce s Èeskými drahami a.s. (31.1.) -Zahájení spolupráce s Diakonií husitskou-strom Praha Únor -Vedení Mìstského centra sociální pomoci a prevence v Praze navštívilo Diakonii Broumov, dojednání další spolupráce -Potvrzeno pokraèování v pøeshranièní spolupráci se Sdružením rozvoje a propagace Noworudska a Radkowska (Polská republika) Bøezen -Návštìva Johna Stringhama v Broumovì (hodnocení projektu se zahranièními obrovolníky) -Návštìva vedení Diakonie Broumov v oblastní Charitì Èeské Budìjovice a dojednání spolupráce -Návštìva obèanského sdružení Podaná ruka v Prostìjovì, dojednání spolupráce -Pracovní návštìva v Rychnovì nad Knìžnou a dojednání další spolupráci s obèanským sdružením Emauzy v ÈR a Mìstským úøadem pøi vzájemném doporuèování klientù Duben -Jednání o spolupráci s Daewoo Avia a.s. v Praze (9.4.) -Sjednání spolupráce s firmou IKEA a.s. (15.4.) -V Náchodì bylo zøízeno a zprovoznìno sbìrné a výdejní støedisko Diakonie Broumov -Jednání o spolupráci s Generálním zastoupením Železniènej spoloènosti a.s. v ÈR Kvìten -Návštìva církevních pracovníkù ze Švýcarska v Broumovì (10.5.) Strana 12 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 13

13

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

ikonec Kultura kronika Několikslov Aniž jsme vydali poslední Zpravodaj roku

ikonec Kultura kronika Několikslov Aniž jsme vydali poslední Zpravodaj roku PŘEPYŠSKÝ 1/2010 Několikvětúvodem OBSAH Několikslov Aniž jsme vydali poslední Zpravodaj roku.1 ZPRAVODAJ všeoděnívobcipřepychy vyšelvúnoru2010 w.prepychy.cz SbírkaČK.2 Územníplán.2 Všechny událostimají

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více