Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Husova 319, Broumov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Husova 319, 550 01 Broumov"

Transkript

1 Kladno Mar i ánské láznì Cheb Plzeò Strakonice Písek Hradec Král o vé Èeské B u dìjovic e Slaný Kromìøíž Blansko Brno Uherský Brod Znojmo Vsetín L anš kr o un S vita v y O lomou c Zlín Prostìjov Os t rav a Žïár H avlí è kùv B rod H um po lec J arom ìø ice n. Rok y t. Daèice S o k olov 1. Broumov 2. Úpice 3. Trutnov 4. Praha 5. Hradec Králové 6. Teplice v Èechách 7. Teplice n/metují 8. Èervený Kostelec 9. Náchod 10. Hronov Naše støediska Diakonie Broumov VÝROÈNÍ ZPRÁVA Spoup l rac ujíc í støe disk a ( sbì rn á mís ta) a ví c e j ak 300 d alš í ch mí st a s t ál ý c h s tø edi s ek Liberec P o dìbr a dy Chlum e c n. Cidlinou Info r m a ce o n ich B r oumov tel : a Pr a ha tel: Diakonie Broumov Husova 319, Broumov

2 Rada a vedení Diakonie Broumov pøedkládají VÝROÈNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2003 I. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE II. VZNI K A POSLÁN Í ORGANIZACE III. NA ŠE ÈINNOST 1. Program y resocializace a pracov ní a sociáln í integrace 2. Komplexní péèe o lidi z okraj e spoleènosti 3. Práce s odsouzenými 4. Pøím á pomoc sociálnì potøebným a obèanù m v krizov ých situacíc h 5. Bank a o dìvù a jiného materiálu 6. Ekologick é zprac ování odpadù 7. Spolupráce IV. ZPRÁ VA O ÈINNOSTI V ROCE 2003 V. VÝZNAMNÉ UDÁLOST I ROKU 2003 XI. JAK MÙŽETE POMOCI Naším prostøednictvím mùžete darovat: Letní a zimní obleèení (dámské, pánské, dìtské) - nejvíce jsou potøeba mikiny, trièka, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky, pánské obleky bez ohledu na stáøí a módnost Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, dekoraèní závìsy, látky, vlny, pøíze (i zbytky) Péøové pøikrývky (i samotné peøí), polštáøe, deky, spací pytle Školní a sportovní potøeby, hraèky a pouze nenošená, nepoškozená obuv Prací a èisticí prostøedky, hygienické a toaletní potøeby Smíšený papír - noviny, èasopisy, kartony i poškozené knihy Jakýkoliv poškozený netøídìný textil - lùžkoviny, utìrky, ruèníky, košile, tepláky, apod. Kabelky, batohy, tašky i školní aktovky Kožené i koženkové obleèení, bundy, pravé i umìlé kožichy (i poškozené) Nádobí sklenìné, porcelánové, kovové, funkèní domácí spotøebièe prací a èistící prostøedky, hygienické a toaletní potøeby knihy, noviny, èasopisy, smíšený papír noviny, èasopisy, kartony i poškozené knihy VI. PØEHLED HOSPODAØENÍ 2003 V II. NAŠI PRÁCI PODPORUJÍ VI II. INFORMAC E O NÁS IX. ORGANIZAÈNÍ STRUKTUR A2004 X. PØEHLE D STØEDISEK Finanèní pomoc: Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho tøeba, aby programy pro klienty a služby potøebným mohly plynule pokraèovat, potøebujeme Vaši pomoc také po stránce finanèní. Víme, že ne všichni mohou pøispívat pravidelnì nebo vysokými èástkami. Chápeme i ty, kdo sice mohou darovat vìci, ale finanènì pøispìt nemohou. Ale chceme, abyste vìdìli, že jakýkoli Váš finanèní dar je velmi potøebný a dìkujeme za nìj. Své finanèní dary mùžete posílat na náš úèet: u Komerèní banky v Broumovì è /0100 nebo u Èeské spoøitelny Broumov è /0800. X I. JAK MÙŽ ETE POMOCI Rada Diakoni e Broumov dáv á tímto p lnou podpor u a souhlas ke zveøej nìní jednotlivý ch èástí této Výroèn í zprávy tisk u, rozhla su a televizi a bude me rádi, když budou tyto informa ce poskytnu ty co nejširší v øejnosti. e Dìkujeme Vám. Výroèní zprávu Diakonie Broumov za rok 2003 zpracovala Marta Pešková. Grafické øešení titulní stránky zpracoval Vladimír Pechar. Pro tisk pøipravil Svatopluk Hrubý. Tonery pro tisk darovala KONICA MINOLTA Vydáno dne: 19.února 2004 Strana 2 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 23

3 X. PØEHLED STØEDISEK DIAKONIE BROUMOV Centrální pracovištì: Pracovištì pøíjmu, tøídìní a expedice humanitárních sbírek, Husova 319, Broumov, tel Sbìrná a výdejní místa: Úpice, V Dùlní 913, tel Trutnov, Roty Nazdar 427, tel Náchod-Hamra, Pražská 1759, tel Hronov, Jungmannova 107, tel Teplice n.met, A. Jiráska 279,tel Praha 10-Vršovice, Taškentská 1314, tel Praha 5-Radotín, Prvomájová 7, tel , Teplice v Èechách, Dvorská 195, tel Praha 9-Èerný Most, Doležalova 1021, tel Praha 6-Bøevnov, Za Hládkovem 4, tel Praha 3-Žižkov, Prokopova 216/4, tel Výdejní místa humanitární pomoci Broumov, Mírové námìstí Broumov, Husova 129 Èervený Kostelec, Náchodská 417 Èervený Kostelec, Burdychových 1057 Úpice, 3.kvìtna 327 Úpice, Želivského 2 Kromì tìchto míst nám dále sbírají dobrovolní spolupracovníci na více než 350 místech po celé republice. Pøesnìjší informace o tìchto místech rádi sdìlí: v Broumovì tel nebo , oblastní støedisko v Praze tel oblastní støedisko v Teplicích tel I. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE Rokem 2004 vstupujeme do druhého desetiletí èinnosti obèanského sdružení Diakonie Broumov a to se stejnými cíli a programem - zprostøedkovávat pomoc sociálnì potøebným obèanùm a lidem v jiné životní krizové situaci u nás a v pøípadì potøeby i trpícím a lidem v nouzi také jinde ve svìtì. Podobné cíle má øada humanitárních organizací. Pro Diakonii Broumov je ale specifické, že její èinnost je postavena jednak na zásadì pøímého zapojení klientù prostøednictvím reintegraèních a resocializaèních programù do humanitární práce organizace a jednak na zapojení mnoha set tisíc obèanù (dárcù a organizátorù sbírek) do této humanitární práce. Málokdo si dovede pøedstavit, kolik práce je za tím, než se humanitární pomoc dostane k potøebným lidem. Nelze pouze hodnì vìcí posbírat a následnì je poskytnout. Je to celá øada krokù, abychom z toho, co nám obèané-dárci poskytnou, dokázali do broumovského centrálního pracovištì dopravit, vytøídit a pøipravit k expedici to, co ještì dalším lidem poslouží. Se vstupem do roku 2004 jsme byli ale zaskoèeni událostí, kterou jsme vùbec neoèekávali a jsme z tohoto velice rozèarováni. Ministerstvo práce a sociálních vìcí ( MPSV ), které od samotného poèátku naši èinnost každoroèní dotací podporovalo, neposkytne našemu sdružení pro rok 2004 dotaci na sociální èinnost organizace, která èiní jednu tøetinu všech pøíjmù. Pøitom totéž ministerstvo ocenilo loni vynikající kvalitu našich projektù i dodateènou dotací. Zvláštními uznáními naši èinnost v uplynulých letech odmìnilo rovnìž Ministerstvo zdravotnictví - za dlouholetou práci ve prospìch zdravotnì a sociálnì znevýhodnìných obèanù a Ministerstvo životního prostøedí - za ekologické zpracování domovního odpadu. Proti rozhodnutí MPSV jsme se samozøejmì odvolali. I když neuspìjeme, vím, že naše Diakonie musí dále fungovat stejnì spolehlivì jako doposud Obracím se proto s prosbou na Vás-dárce, abyste nám zvýšením množství darovaného ošacení a dalšího textilu a také mimoøádnými finanèními dary pomohli naši èinnost zachovat. Bez Vaší pomoci by Diakonie Broumov jen stìží mohla svou tolik potøebnou sociální práci, kterou poskytuje již 10 let, udržet. Nejen osobnì, ale jménem všech pracovníkù Diakonie a hlavnì jménem klientù a lidí v sociální nouzi Vám chci co nejupøímnìji podìkovat za Vaši ochotu, porozumìní i solidaritu a tìším se na další spolupráci s Vámi. PhDr. Vítìzslav Králík øeditel. Strana 22 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 3

4 II. VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE Diakonie Broumov (pùvodnì Diakonie Úpice) vznikla v roce 1993 jako obèanské sdružení otevøené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vùle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi. Poskytuje sociální služby na území celé Èeské republiky. Naším posláním je organizovat a zprostøedkovávat pomoc sociálnì potøebným obèanùm a lidem v jiné životní krizové situaci. Hlavní èinnost se soustøeïuje na pracovní a sociální integraci tìch, kdo se ocitli na okraji spoleènosti, zvláštì lidi obtížnì zamìstnatelní napø. pro mentální onemocnìní, lidí bez domova, dlouhodobì nezamìstnaných, propuštìných vìzòù nebo tìch, kteøí ukonèili léèbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve spoleènosti. IX. ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA V ROCE 2004 Ústøedí a Centrum sociálních služeb Broumov øeditel: PhDr. Vítìzslav Králík Husova 319, Broumov Tel/Fax: Oblastní støedisko sociálních služeb Úpice vedoucí: Marie Šiková V Dùlní 913, Úpice Tel Oblastní støedisko sociálních služeb Praha oblastní øeditelka: Lenka Wienerová Vršovická 64, Praha 10 Tel Oblastní støedisko sociálních služeb Teplice vedoucí: Dita Wittová Dvorská 195, Teplice v Èechách Tel: Kontaktní støedisko v Praze vedoucí: Marta Pešková Prokopova 216/4, Praha 3-Žižkov Tel vebové stránky: Strana 4 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 21

5 VIII. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Název organizace: Diakonie Broumov III. NAŠE ÈINNOST 1. Programy pracovní terapie a sociální integrace Adresa: Husova 319, Broumov vebové stránky: IÈO: DIÈ: CZ bankovní spojení: Komerèní banka Broumov, è.ú /0100 Èeská spoøitelna Broumov, è.ú /0800 Registrace: Obèanské sdružení, založeno a registrováno a MV ÈR pod èj /93-R. Diakonie Broumov, zmìna Stanov registrována u MV ÈR pod èj / 93-R ORGÁNY DIAKONIE BROUMOV: Statutární zástupce organizace: Øeditel Diakonie Broumov: PhDr. Vítìzslav Králík Zástupce øeditele: Pavel Hendrichovský Valná hromada Rada Diakonie Broumov: Pøedsedkynì: Marie Šiková, Husova 644, Úpice Èlenové: Pavel Hendrichovský, Zdeòka Kadaníková, Milan Král, PhDr. Vítìzslav Králík, JUDr. Michal Mánek, Marie Maternová, Radko Michálek, Lenka Wienerová. Revizní komise: Pøedseda Josef Køech (zemøel XII-2003), èlenky: Jana Rõselová, Markéta Mádrová Strana 20 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Základní program pracovní a sociální integrace je postaven na zapojení "pøíjemcù pomoci" do humanitární èinnosti organizace. Diakonie Broumov poskytuje tìm, kteøí jsou ochotni se zapojit do procesu pracovní terapie, následné pracovní uplatnìní vèetnì sociálního a zdravotního pojištìní a pro lidi bez domova také bydlení ve vlastní ubytovnì, vèetnì stravování. Nosným projektem je "Celorepubliková banka odìvù a jiného materiálu", takže pøi sbìru, dopravì, tøídìní, balení, nìkterých úpravách, zpracování textilních odpadù a expedici nacházejí práci ti, kdo by pro své sociální èi jiné postižení jen obtížnì nacházeli práci jinde. Darovaný materiál, který se shromažïuje v našich vlastních støediscích a který pro nás po celé republice obìtavì sbírají také jiní (napø. náboženské obce, farnosti èi sbory, mìstské a obecní úøady nebo jiné instituce i jednotlivci) se sváží k dalšímu zpracování na pracovištì do Broumova. Tam se tøídí, balí a expeduje potøebným lidem. Textilní odpad, který vzniká, jsme se za deset let èinnosti nauèili také zpracovávat a práce s ním je jednou z podstatných èinností, kde mohou klienti získat pracovní uplatnìní i rekvalifikaci. 2. Komplexní péèe o lidi z okraje spoleènosti Pracovnì terapeutická èinnost je doprovázena poradenstvím v oblasti sociální, právní i psychologické pro ty, kteøí takovou pomoc potøebují. Pomáháme jednotlivým klientùm pøi øešení jejich individuální situace (soudní záležitosti, výživné na dìti, styk s kompetentními úøady, obèanskoprávní záležitosti a pod.). Strana 5

6 3. Práce s odsouzenými Od roku 1995 úzce spolupracujeme s nedalekou vìznicí v Odolovì, odkud dennì pøivážíme skupinu vìzòù na pracovní terapii do provozu tøídìní a expedice humanitárního materiálu. Pracovní terapie a kontakty se zamìstnanci Diakonie pomáhají odsouzeným v následné adaptaci do obèanského života. Pracovištì Diakonie Broumov bylo vybráno pro Probaèní a mediaèní službu, která umožòuje odsouzeným vykonávat obecnì prospìšné práce v oblasti sociálních služeb. 4. Pøímá pomoc sociálnì potøebným a obèanùm v krizových situacích Ve støediscích sociální pomoci poskytujeme sociálnì potøebným obèanùm na doporuèení sociálních pracovníkù, kurátorù a sociálních odborù obleèení i jiné potøebné vìci. Jedná se pøedevším o obèany se zdravotním postižením, obèany, kteøí se nacházejí v sociální nouzi nebo jiné krizové životní situaci. V pøípadì živelných událostí (povodnì, požáry a pod.), je materiální pomoc poskytována našimi auty pøímo na místa urèení. Humanitární pomoc dovážíme èi zasíláme poštou i na žádost obecních úøadù, uprchlických táborù, dìtských domovù, ústavù sociální péèe apod. Centrální sklad humanitárního materiálu v Broumovì je pøipraven kdykoliv k poskytnutí vytøídìné materiální pomoci jednotlivcùm i organizacím nejen u nás ale i v zahranièí. Roènì je poskytnuto cca 800 tun humanitárního materiálu. 5. Banka odìvù a jiného materiálu Dlouhodobý projekt Diakonie Broumov "Celorepubliková banka odìvù a jiného materiálu" je základnou pro èinnost organizace. Nejen, že slouží k zajiš ování zdrojù pro materiální pomoc, ale poskytuje dostatek rùzných možností pro práci klientù, kteøí s darovaným humanitárním materiálem mohou dále pracovat (svoz, rùzné typy tøídìní a pøípadné úpravy a další zpracování, expedice). Dostateèné množství darovaného materiálu a plynulost jeho pøísunu jsou nutnými pøedpoklady nerušeného prùbìhu pracovnìterapeutických programù. VII. NAŠI PRÁCI PODPORUJÍ Daewoo Avia a.s./praha, GØ Èeské dráhy/praha, Železnièná spoloènos a.s. (GZ v Praze), ÈD Broumov, Praha-Vršovice, Praha-Hostivaø, Praha-Smíchov, Hradec Králové, Liberec, Teplice, Ostrava, Brno, Èelákovice, Elektrizace Železnic a.s./praha, Èeský rozhlas Hradec Králové, Plzeò, Deníky Bohemia, Knihkupectví-antikvariát Jaroslav Fryè/Liberec, Vìzeòská služba ÈR, Spalovna Praha 10-Malešice, Výbor dobré vùle Praha, KONICA MINOLTA Brno, Katol.Charita: Èeské Budìjovice, Brno, Slavkov u Brna, Mar.Láznì, Telè, Strážnice, Rožnov p.radh., Brno-Veveøí, Uherské Hradištì, Diakonisches Werk der Evang.Kirche Anhalts/SRN, Farní sbor CÈE Praha 3- Žižkov I, Farní úøad CÈE/Boskovice, Niederlaendische Oekumenische Gemeinde Berlin/SRN, IKEA a.s., Èeská pojiš ovna Praha, Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Euro Waste Slovakia a.s./štúrovo, Ekotex/Ivanèice, Papos/Ostrov n.ohøí, Èeská spoøitelna a.s. pob. Praha 4, Nadace sester Karla Boromejského/Praha, Baader Securities a.s./praha 1, Sponzor/Praha, Citibank a.s./brno, Omnipol a.s./praha, Quelle Service s.r.o./hradec Králové, AB-Real/Plzeò, Vojen.lázeòská a rekreaèní zaøízení-zotavovna Špièák na Šum., Mediacop s.r.o./praha 1, Patentservis a.s./praha, Vìznice Odolov, Èeská rada humanitárních organizací. Branžovský Ant./Praha 6, Dlouhý Vlad./Kutná Hora, Duštirovi Hel.a Vl./Benátky n.jiz., Floderová B./Bluèina, Fottová Marie/Praha 5, Fousková Miluše/Hrušovany n,jev., Hofman Rad./Turnov, Holasová Josefa/Lysice, Ježek Lub./Pøíbram 6, Keprtová pí./brno, Kotrlová Ivana/Vsetín, Kratochvílovi/Praha 5, Krešlová Hana/Praha 3, Mazálková Bož./Køenovice u Slavkova, Molnárová Lud./Kopøivnice 1, Muradová Ivana/Strakonice, Myšáková Jana/Jihlava, Najmanová Dagmar/Humpolec, Novotná Olga/Náchod, Ottová Julie/Malá Skála, Vladimír Pechar/Praha, Peterková Jana/Zlín, Popelová Zora/Praha 6, Sokolovi/Bruntál, Tretera Em./Tøebíè, Valeèková M./Praha 5, Kuželovi/Jilemnice, Žváèková pí./bystøice n.pern. a mnoho dalších firem, organizací i jednotlivcù, kteøí nám jsou nápomocni.. Pøíspìvky mìst a obcí: Rtynì v P., Rychnov n.kn., Mikulov, Èervený Kostelec, Bystøice p.pern., Opoèno, Žïár n.sáz., Ostrava, Rokytnice v Orl.h., Týništì n.orl., Jilemnice, Bìlá p.bezd., Borohrádek, Velké Popovice, Tvrdonice, Dymokury, Èeské Meziøíèí, Velichovky, Kvasiny, Dotace a granty: Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Ministerstvo zdravotnictví, Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Mìstské èásti: Praha 10, Praha 6, Èeská rada humanitárních organizací, úøady práce Náchod, Trutnov,Rychnov n/knìžnou, EQUAL - iniciativa Evropské unie. Strana 6 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 19

7 Finanèní hospodaøení v roce 2003 projednala a posoudila revizní komise Diakonie Broumov a probíhá audit úèetní uzávìrky roku Marie Šiková Rùžena Špaèková PhDr. Vítìzslav Králík Pøedsedkynì Rady úèetní, ekonomka øeditel Význam tohoto projektu spoèívá také v motivování obèanù v celé republice k dobrovolné práci pøi poskytování humanitárního materiálu. Jedná se jak o dárce tak o ty, kdo darovaný materiál pro Diakonii Broumov shromažïují. Hlavní problémy, se kterými se zde musíme neustále potýkat, jsou zejména: zajiš ování plynulosti pøísunu materiálu, které je nároèné jak na dopravu tak na skladovací prostory, organizace dopravy a náklady na ni a nedostatek odpovídající manipulaèní techniky. 6. Ekologické zpracování odpadù Potøeba zajistit hospodárné využití co nejvìtšího množství darovaného materiálu, pøivedla Diakonii Broumov k vytvoøení pracoviš pro ekologické zpracování dále již nepoužitelných odìvù a textilních odpadù. Zajištìní odbytu zpracovatelných odpadù je jedním z podstatných finanèních zdrojù pro financovaní námi poskytovaných služeb. Není jednoduché nacházet odbyt pro odpadový materiál. Díky pochopení a podpoøe zahranièních partnerù se nám podaøilo zajistit smluvnì a dlouhodobì odbyt, což podpoøí naší sociální práci. Strana 18 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 7

8 7. Spolupráce Èinnost Diakonie Broumov se neobejde bez široké spolupráce se všemi, komu osudy jiných nejsou lhostejné a kteøí jsou ochotni se naším prostøednictvím dìlit s tìmi, kdo pomoc druhých potøebují. Jsou to pøedevším desítky tisíc dárcù humanitárního materiálu a všichni ti, kdo jej pro nás shromažïují - jednotlivci, náboženské obce èi farnosti a sbory, obecní úøady, firmy, rùzné organizace a instituce. Dále to je øada tìch, kteøí nám poskytují finanèní dary, bez kterých zatím nemùžeme naši èinnost uskuteèòovat. Opìt to jsou jednotlivci, ale i firmy, náboženské obce, farnosti, sbory a nepostradatelná je poskytovaná dotace z Ministerstva práce a sociálních vìcí a Ministerstva zdravotnictví. Diakonie Broumov by tìžko mohla plnit své poslání, kdyby nebylo dobré spolupráce s mìstskými a obecními úøady a zejména jejich sociálními odbory, úøady práce a dalšími státními institucemi. Velký význam má pro celou èinnost Diakonie Broumov porozumìní a podpora ze strany sdìlovacích prostøedkù, a už celostátních (Èeský rozhlas, celostátní tisk) nebo regionálních a místních rozhlasových stanic a novin. Struktura výdajù v roce 2003 materiálové náklady energie služby opravy a údržba odpisy NHIM a HIM náklady na vlastní dopravu mzdové náklady ostatní náklady prodaná stálá a obì žná aktiva Struktura pøíjmù v roce 2003 z èinnosti organizace z hospodaøení dotace Strana 8 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 17 granty pøíspì vky dary ostatní

9 Výdaje organizace v tis. Kè Ukazatel Provozní náklady Materiálové náklady Energie Služby Opravy a údržba Odpisy NHIM a HIM Náklady na vlastní dopravu Mzdové náklady Mzdy a OON Odvody na pojištì ní Prodaná stálá a obì žná aktiva Ostatní náklady Náklady celkem Pøíjmy organizace Ukazatel Výnosy z èinnosti organizace Výnosy spojené s hospodaøením Dotace MPSV ÈR MZ ÈR MŠMT Granty ÈRHO OSF ÈNFB 300 NROS 50 Nadace Preciosa 30 Praha 6 40 Praha Královéhradecký kraj 555 EQUAL 221 Pøijaté pøíspì vky OÚ Trutnov 270 OÚ Sem ily 34 OÚ Náchod Úøady práce Dary Organizace (charity, církve) Obèané Právnické a fyzické osoby Mì sta a jiné Ostatní výnosy Celkem Výnosy Rozdíl (zisk+, ztráta-) Strana 16 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Neocenitelným pøínosem je pro nás spolupráce Èeských a Slovenských drah a firmy Daewoo Avia ÈR, a.s.. Díky jim se nám snižují náklady na pøepravu a dopravu humanitární pomoci. Spolupráce se zahranièními partnery, zejména s Diakonií Anhalt v SRN, je pro nás stálou pomocí a povzbuzením. IV. ZPRÁVA O ÈINNOSTI V ROCE V roce 2003, kterým Diakonie Broumov završila deset let své èinnosti se podaøilo zachovat a ještì rozšíøit základní projekty: Celorepubliková banka odìvù, prádla, obuvi, domácích a školních potøeb, nábytku a dalšího materiálu, který také vytváøí nutné pøedpoklady pro projekty Resocializace a integrace dlouhodobì duševnì nemocných bezdomovcù a Sociální a pracovní integrace bezdomovcù a problematických obèanù, které mají význam právì ve své dlouhodobosti a systémovém a systematickém pùsobení na klienty. Pracovní terapií roènì projde klientù. Pøi tom je tøeba poèítat s jistou fluktuací klientù - nìkteøí se nároènosti programù vyhýbají a pøedèasnì odchází, jiní, u nichž proces resocializace probìhne úspìšnì, se postaví na vlastní nohy a odchází pracovat jinam. Kromì vedení a zamìstnancù kanceláøe organizace (celkem 7 osob) pracovalo v Diakonii Broumov v roce 2003 na 95 osob, z toho bylo v programech pracovní terapie zapojeno celkovì na 60 osob, z toho 29 žen. Vedle toho jsme vytvoøili nìkolik dalších pracovních míst pøi zpracování textilních odpadù. Strana 9

10 2. V roce 2003 bylo shromáždìno tun darovaného materiálu od registrovaných dárcù a odhadovaných asi dárcù bezejmenných. Pro pøedstavu je to 1200 nákladních aut nebo 360 vagonù. Jednalo se pøedevším o ošacení, boty, domácí potøeby a nábytek. Z toho bylo poskytnuto 563 tuny pøímé pomoci jednotlivcùm a institucím peèujícím o dìti, staré èi tìlesnì nebo mentálnì postižené v Èeské republice. Do zahranièí byl zaslán humanitární materiál v celkové výši 430 tun (Chorvatsko, Ukrajina, Tanzanie a Pakistan). Dále bylo zpracováno a vyexpedováno tuny zpracovaných odpadù. Vedle toho bylo nutno zlikvidovat 339 tun nezpracovatelného odpadu, který se do sbírek bohužel také dostává. Je dùležité, aby na skladì zùstával dostatek materiálu ( tun) potøebného pro naléhavou humanitární pomoc. 3. Diakonie Broumov poskytuje ubytování svým klientùm ve dvou ubytovnách: v Úpici (30 lùžek) a v Broumovì (45 lùžek). Strana 10 Ubytovna v Broumovì, kterou se podaøilo v minulých letech vybudovat díky finanèní podpoøe partnerské Diakonie Anhalt (SRN) se stala místem sociálního zázemí pro integraci mužù a žen bez domova. Pøes rùzné obavy a výhrady se ukázalo, že projekt integrovaného ubytování mužù a žen se zde osvìdèuje a hraje významnou roli v programech resocializace. Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Je dáno charakterem organizace, že od svých klientù èi jejich rodin a jiných pøíjemcù pomoci nemùže oèekávat žádný podstatný finanèní pøíspìvek (spíš je nutno poèítat s dotováním ubytoven a stravování), i když se snažíme, aby klienti i jiní pøíjemci pomoci byli ke spoluúèasti motivováni. Takže to jsou pøedevším výnosy z vlastní práce klientù a pracovníkù Diakonie Broumov (prodej zpracovaných odpadù), které jsou již nyní hlavním zdrojem pro financování chodu organizace. V roce 2003 jsme z tohoto zdroje museli pokrýt 69 % výdajù na provoz organizace. I v roce 2003 vrostla finanèní nároènost zejména pokud jde o náklady na energii a dopravu. Také zákonné zvyšování minimální mzdy, od které jsou odvozovány i ostatní složky (sociální a zdravotní pojištìní), je pro Diakonii Broumov finanènì nároèné. Chceme-li zachovat a dùslednì praktikovat svou základní ideu plnohodnotného zapojení klientù do èinnosti organizace poskytnutím zamìstnání. Pochopitelnì lze pracovní èinnost klientù jen obtížnì srovnávat s prací a její produktivitou v komerèních firmách. Doprava darovaného materiálu a humanitární pomoci i doprava zpracovaných odpadù jsou závislé pøedevším na sponzorské podpoøe a darech. Pøestože veškerý humanitární materiál dostáváme od dárcù zdarma, musíme poèítat s náklady na jeho dopravu (pohonné hmoty, údržba a opravy aut, mzdy øidièù), takže 1 kg darovaného materiálu dotujeme èástkou 1,30 Kè. Je tøeba vyzdvihnout neocenitelnou pomoc, která se Diakonii Broumov dostává od Èeských drah a.s. a Železniènej spoloènosti a.s. pøi dopravì sbírek a zpracovaného materiálu železnicí a firmy Daewoo Avia s.r.o., která peèuje o naše vozy Avia. Také každý - i sebemenší - finanèní èi sponzorský dar od jednotlivcù, obcí, firem, náboženských obcí, farností a sborù pøedstavuje významnou pomoc pro udržení finanèní rovnováhy, která je pøedpokladem pro nerušenou èinnost organizace. Strana 15

11 Èerven -Zprovoznìní nového skladu svezeného materiálu pro oblast Prahy a okolí v Èelákovicích (16.6.) -Návštìva zástupcù mìsta Jilemnice a dojednání o sbìru humanitárního materiálu Èervenec -Návštìva hostù z Nizozemského ekumenického sboru v Berlínì (4.7.) Srpen -Jednání o zpùsobu pøedání støediska ve Slapech Záøí -Pøíchod dvou nových zahranièních dobrovolníkù do Diakonie Broumov -Návštìva zástupce Regionálního environmentálního centra pro východní a støední Evropu v Broumovì (jednání o zpracování projektu pro strukturální fondy EU). Øíjen -Den otevøených dveøí Diakonie Broumov-støedisko v Broumovì (4.10.) -Jednání na Krajském úøadì Hradec Králové-Diakonie Broumov zaøazena do systému krajského zpracování textilního odpadu -Úèast na konferenci Na prahu Evropy (jednání o strukturálních fondech EU), Listopad -Den otevøených dveøí (18.11.) v Broumovì -Získání objektu bývalého internátu v Úpici z majetku kraje. Prosinec - Dokonèení a ukonèení 2. etapy projektu EQUAL. VI. PØEHLED HOSPODAØENÍ 2003 Základní informace I v roce 2003 musela být humanitární a sociální èinnost Diakonie Broumov financována z více zdrojù. Podstatným zdrojem umožòujícím zamìstnávání lidí obtížnì umístitelných na trhu práce jsou pøíspìvky Úøadù práce, dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí a Ministerstva zdravotnictví. Pro vlastní programy (pracovnì terapeutické programy propojené s programy poradenskými) a provoz Diakonie Broumov (budování a vybavování pracoviš, energie pro pracovištì, støediska a ústøedí, komunikace), pro provoz ubytoven a zejména dopravu darovaného materiálu a humanitární pomoci je tøeba hledat další zdroje financování. Strana 14 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva Z dùvodù nedoøešených problémù vyplývajících ze vznesených restituèních nárokù na pozemek a budovu školicího a rekreaèního støediska ve Slapech byl na podzim 2003 celý objekt pøedán zpìt Fondu dìtí a mládeže. Tím sice Diakonie Broumov pøišla o významnou možnost poskytování rekreace zejména pro dìti ze sociálnì slabých a neúplných rodin. I pøesto, že objekt pøedstavoval v dané situaci pro Diakonii Broumov neúmìrné bøemeno bez jasné vyhlídky na jeho získání do vlastního majetku, mìla organizace zájem provádìt další nutné opravy. V rámci racionalizace a zefektivnìní èinnosti bylo také zrušeno stálé støedisko v Ivanèicích a regionální støedisko v Hradci Králové. 5. Pro rozšíøení sociálních služeb oblastního støediska v Úpici se podaøilo získat objekt bývalého internátu, takže po potøebných opravách bude moci sloužit jako ubytovna /pøípadnì jako chránìná dílna/ dalším našim klientùm. 6. V rámci programu EU pro dobrovolnickou službu v zahranièí pùsobili u nás i v roce 2003 dobrovolníci z Belgie a Nìmecka. Tito mladí Evropané si pro svùj dobrovolnický rok v cizinì sami vybrali Diakonii Broumov pro její specifický pøínos v oblasti sociální a humanitární práce. S rùzným úspìchem se vypoøádávali se všemi problémy jak jazykovými (v tìchto programech se oèekává, že dobrovolníci bìhem prvních dvou mìsícù zvládnou základy jazyka zemì, ve které pùsobí), tak se sociální adaptací v cizím prostøedí, ale i s obtížnou a nároènou prací s našimi klienty. Jejich pobyt umožnil vzájemné poznání rùzných kultur a také seznámení se s rùznými možnostmi a metodami práce v sociální oblasti. 7. Naše programy pracovní a sociální integrace a práce s klienty byly pøijaty do projektu EU "EQUAL". Postupy a zkušenosti vybraných organizací, které pracují s obtížnì zamìstnatelnými lidmi se zobecní do metodiky pøipravované pro tuto oblast sociální práce. Strana 11

12 8. Kontakty s anhaltskou Diakonií (Diakonisches Werk Anhalts e.v.) v Nìmecku byly pro Diakonii Broumov významné i v roce I když nedošlo k žádným širším setkáním je pro nás toto partnerství podporou a významným zdrojem inspirace. Také porozumivý zájem dalších pøátel v SRN je pro naši práci povzbuzením. Pøesto chceme usilovat o to, aby v budoucnosti toto Centrum setkávání využívající výhodné polohy regionu Broumovska, kde se stýkají Èeská republika, Polská republika a Spolková republika Nìmecko, sloužilo nejen pro akce Diakonie Broumov a pro její zahranièní partnery a hosty, ale i jiným z tohoto regionu. 9. Uskuteènìní projektu Centrum setkávání'' v areálu Husova sboru, který Diakonii patøí, jsme se nevzdali i když v roce 2003 jsme pøedevším z finanèních dùvodù pokraèovali jen v nejpotøebnìjších opravách budovy kostela. Je to projekt, který je znaènì finanènì nároèný a bez širší spolupráce a sponzorství jen velmi obtížnì uskuteènitelný z vlastních prostøedkù Diakonie. V. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 Leden -Pracovní návštìva v Dessau, SRN (vzájemná informace o èinnosti) Projednání spolupráce s Èeskými drahami a.s. (31.1.) -Zahájení spolupráce s Diakonií husitskou-strom Praha Únor -Vedení Mìstského centra sociální pomoci a prevence v Praze navštívilo Diakonii Broumov, dojednání další spolupráce -Potvrzeno pokraèování v pøeshranièní spolupráci se Sdružením rozvoje a propagace Noworudska a Radkowska (Polská republika) Bøezen -Návštìva Johna Stringhama v Broumovì (hodnocení projektu se zahranièními obrovolníky) -Návštìva vedení Diakonie Broumov v oblastní Charitì Èeské Budìjovice a dojednání spolupráce -Návštìva obèanského sdružení Podaná ruka v Prostìjovì, dojednání spolupráce -Pracovní návštìva v Rychnovì nad Knìžnou a dojednání další spolupráci s obèanským sdružením Emauzy v ÈR a Mìstským úøadem pøi vzájemném doporuèování klientù Duben -Jednání o spolupráci s Daewoo Avia a.s. v Praze (9.4.) -Sjednání spolupráce s firmou IKEA a.s. (15.4.) -V Náchodì bylo zøízeno a zprovoznìno sbìrné a výdejní støedisko Diakonie Broumov -Jednání o spolupráci s Generálním zastoupením Železniènej spoloènosti a.s. v ÈR Kvìten -Návštìva církevních pracovníkù ze Švýcarska v Broumovì (10.5.) Strana 12 Výroèní zpráva 2003 Výroèní zpráva 2003 Strana 13

13

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov

Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace Výroční zpráva 2007 Diakonie Broumov III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme 4. Spolupráce

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni DSO Melè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 04.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70630208 název DSO Melè ulice, è.p. 15 obec Moravice PSÈ, pošta 74784 Kontaktní údaje telefon

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více