Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Markéta Nepožitková Bankovní management, BMI Investiční bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Příbrami, dne Markéta Nepoţitková

3 Poděkování Ráda bych poděkovala všem, kteří mi pomohli při vzniku této práce. Mé poděkování patří především panu Ing. Aloisu Rousovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za rady, pomoc a konzultace při psaní práce. Dále bych ráda poděkovala zaměstnancům pojišťoven, jejichţ produkty jsem porovnávala, za vstřícnost, poskytnuté informace a podklady nutné pro zpracování práce.

4 Anotace Tato práce na téma Komparace vybraného produktu v nabídce pojišťoven v ČR je zaměřena na investiční ţivotní pojištění. Cílem práce je analyzovat produkt investičního ţivotního pojištění, provést jeho komparaci u tří pojišťoven a vyhodnotit nejlepší variantu. Teoretická část se zabývá významem pojišťovnictví a ţivotního pojištění. Obsahuje dělení na jednotlivé druhy ţivotního pojištění, vlastnosti investičního ţivotního pojištění, včetně srovnání investičního ţivotního pojištění s jinými moţnostmi investic na finančním trhu jako demonstraci jeho výhod nejen v moţné součásti zabezpečení se na stáří. V analytické části jsou představeny tři pojišťovny a jejich produkty investičního ţivotního pojištění vybrané pro komparaci. Konkrétně to jsou Česká pojišťovna a.s. s produktem Diamant, Pojišťovna České spořitelny, a.s. s pojištěním FLEXI a ČSOB pojišťovna, a.s. s produktem Forte. Jejich komparace je prováděna na základě metody fuzzy logiky. Klíčová slova: ţivotní pojištění, investiční ţivotní pojištění, pojistné, investiční podílové fondy, metoda fuzzy logiky. Annotation This thesis on Comparison of selected insurance product offered in Czech republic is aimed at investment life insurance. The objective of this thesis is to analyze life insurance product and then do a comparison at 3 insurance companies and find the best version. Theoretical part deals with the importance of insurance of life insurance. It contains division of it into kinds of life insurances, the properties of life insurance including comparison of investment into life insurance to other investment opportunities as demonstration of it s advantages not only in ability to gain wealth at old age. In the analytical part 3 insurance companies are introduced with their products of investment life insurance choosen for comparison. Namely it is Česká pojištovna a.s. with product Diamant, Pojištovna České spořitelny, a.s. with FLEXI insurance and ČSOB pojišťovna, a.s. with it s product Forte. The comparison is performed based on fuzzy logic method. Key words: life insurance, life insurance investment, insurance premium, investment mutual funds, fuzzy logic method.

5 OBSAH Úvod Význam ţivotního pojištění a jeho vhodnost pro odlišné klienty Význam pojišťovnictví Charakteristika ţivotního pojištění Význam Význam pro fyzické osoby Význam pro ekonomiku státu Daňové zvýhodnění Právní rámec Vznik ţivotního pojištění Zánik ţivotního pojištění Připojištění k ţivotnímu pojištění Pojištění pro případ váţné choroby Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Pojištění pro případ hospitalizace Zproštění od placení pojistného Základní podoby ţivotního pojištění Pojištění pro případ smrti Pojištění pro případ doţití Smíšené pojištění Modifikované podoby smíšeného ţivotního pojištění Shrnutí různých druhů ţivotního pojištění Vhodnost jednotlivých druhů ţivotního pojištění pro odlišné klienty Technické rezervy ţivotních pojištění Penzijní připojištění... 21

6 Charakteristika Státní podpora Charakteristika investičního ţivotního pojištění Komparace investičního ţivotního pojištění s jinými moţnostmi investic na finančním trhu Kapitálové ţivotní pojištění Bankovní vklady a cenné papíry s pevným úročením Akcie a akciové fondy Stanovení výše pojistného u investičního ţivotního pojištění Vývoj a trendy v investičním pojištění Fondy Charakteristika vybraných pojišťoven Pojišťovna České spořitelny, a.s Profil Produkty ţivotního pojištění Postavení na trhu Česká pojišťovna a.s Profil Produkty ţivotního pojištění Postavení na trhu ČSOB Pojišťovna, a.s Profil Produkty ţivotního pojištění Postavení na trhu Vlastní komparace produktu Charakteristika vybraný investičních pojištění Diamant od České pojišťovny a.s... 33

7 Produkt FLEXI od Pojišťovny České spořitelny, a.s Forte od ČSOB Pojišťovny, a.s Vlastnosti investičních podílových fondů nutné pro komparaci Diamant od ČP FLEXI od PČS Forte od ČSOBP Představení metody fuzzy logika Zvolené parametry pro srovnání Cena Maximální doba trvání smlouvy v případě krytí rizika smrti Připojištění Poskytované sluţby ke krytí rizika smrti a připojištění Rozsah nabídky investičních podílových fondů Průměrné zhodnocení investičních podílových fondů Poskytované sluţby k investičním podílovým fondům Váha prvků a hodnocením fuzzy inference Vyhodnocení Vyhodnocení produktu Diamant Vyhodnocení produktu FLEXI Vyhodnocení produktu Forte Vyhodnocení nejlepšího produktu podle závěru fuzzy logiky a doporučení Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek Seznam pouţitých tabulek a obrázků Přílohy... 63

8 Úvod V naší zemi má pojišťovnictví dlouhou tradici jiţ od konce 17. století, ale aţ v první polovině 19. století se objevily poprvé instituce tohoto typu spolky, které nabízely zajištění této potřeby. Na rozdíl od námořních velmocí v Evropě to bylo o mnoho let později. Také doba socialismu s měnovou reformou v čele neblaze zasáhla podvědomí lidí o ţivotním pojištění. Dostačující sociální zajištění odnaučilo lidi spořit si na stáří a díky transformaci trţní ekonomiky byl značně velký problém vysvětlit lidem, ţe s tímto systémem přichází i menší státní příspěvky. Daňové zvýhodnění a státní podpora pomohly k rozvinutí tohoto odvětví, přesto stále není na úrovní ekonomiku západní Evropy. Tato bakalářská práce se zabývá komparací produktů investičních ţivotních pojištění vybraných z nabídky pojišťoven v ČR. Zdrojem pro zpracování teoretické části mé bakalářské práce byla literatura zabývající se pojišťovnictvím, včetně výročních zpráv České asociace pojišťoven. Zdrojem pro zpracování praktické části byly informace na internetových stránkách konkrétních analyzovaných pojišťoven a informace poskytnuté zaměstnanci pojišťoven. Jako cíl bakalářské práce jsem si vytyčila definovat význam pojišťovnictví a ţivotního pojištění. Dále bych chtěla definovat rozdíl mezi jednotlivými druhy ţivotního pojištění a vyzdvihnout jeho výhody. Dále bych chtěla vyhodnotit vybrané produkty investičního ţivotního pojištění a na základě komparace zaloţené na metodě fuzzy logiky vyhodnotit nejlepší produkt s nejvyšším počtem získaných bodů a stanovila jejich konkurenční výhody a nevýhody. Struktura práce je sestavena tak, aby na informace z předešlé kapitoly navazovaly nadcházející. Je rozdělena na pět kapitol. V úvodní kapitole se věnuji významu pojišťovnictví a ţivotního pojištění pro fyzickou osobu a ekonomiku státu, včetně daňového zvýhodnění. Dále jsem se zaměřila jednotlivé druhy ţivotního pojištění a jeho vhodnost pro odlišné klienty. V závěru kapitoly se krátce zaměřuji na technické rezervy u ţivotního pojištění, penzijní připojištění a ţivotní pojištění jako součást sociálního zabezpečení. 8

9 Druhá kapitola je zaměřuje na charakteristiku investiční ţivotní pojištění, stanovení výše pojistného a podílové fondy. Pro demonstraci jeho výhod je srovnáno s ostatními moţnostmi investic na finančním trhu, jako například s kapitálovým ţivotním pojištěním, bankovními vklady a cennými papíry s pevným úročením a akciemi a akciovými fondy. Zaměřila jsem se i na vývoj a trendy v investičním pojištění. V závěru kapitoly se věnují ţivotnímu pojištění jako součásti sociálního zabezpečení v ČR. Třetí kapitola se přesouvá z teoretické části do praktické. Zabývám se charakteristikou vybraných pojišťoven (ČSOB pojišťovna, a.s., Pojišťovna České spořitelny a.s., Česká pojišťovna a.s.) a jejich postavením na pojistném trhu podle předepsaného pojistného. Čtvrtá kapitola analyzuje samotné vybrané produkty investičního ţivotního pojištění na základě metody fuzzy logiky. Pro komparaci jsem si vybrala od České pojišťovny a.s. produkt Diamant, od Pojišťovny České spořitelny a.s. produkt FLEXI a od ČSOB pojišťovny, a.s. produkt Forte. Parametry pro srovnání byly například cena, připojištění, investiční podílové fondy a nabízené sluţby. Závěrečná kapitola shrnuje analyzované informace, výhody a nevýhody jednotlivých komparovaných produktů a vyhodnocuje produkt s nejlepším bodovým ohodnocením. Obsahuje doporučení vycházející z komparace pro uzavření pojistné smlouvy komparovaných produktů. 9

10 1 Význam životního pojištění a jeho vhodnost pro odlišné klienty 1.1. Význam pojišťovnictví Pojišťovnictví nabízí moţnost zmenšit či eliminovat negativní dopady při výskytu nahodilých událostí. Proti případnému riziku výskytu této události je moţnost se bránit jeho přenesením na speciálně k tomu vytvořenou instituci pojišťovnu. Pojišťovnictví stabilizuje ekonomickou úroveň fyzických a právnických osob tím, ţe kryje ztráty v případě výskytu nahodilých událostí. Pozitivně ovlivňuje mechanismus trţní ekonomiky. Dalším významem pojišťovnictví je převzetí odpovědnosti za finanční a sociální situaci pojištěného. Pojišťovny jsou také významným subjektem na finančním trhu při investování jejich technických rezerv. 1 Podle předmětu krytí pojistných nebezpečí lze pojištění členit na pojištění ţivotní a neţivotní. Neţivotní pojištění obsahuje i taková rizika, které se vztahují k osobám (úraz, invalidita, nemoc), majetku, finančním ztrátám a odpovědnosti za škodu. Ţivotní pojištění, kterým se budu v následujících kapitolách zabývat, kryje riziko smrti a doţití se Charakteristika životního pojištění Ţivotní pojištění je takové pojištění, jehoţ hlavní funkcí je přebírání rizika v případě smrti a doţití se sjednaného věku (uvedeného ve smlouvě o ţivotním pojištění). V případě smrti pojištěného se jedná o potřebu zajištění osoby finančně závislé na pojištěném. V případě doţití se kryje riziko, ţe pojištěný se doţije sjednaného věku a nebude mít sám uţ finanční prostředky na zajištění přiměřené ţivotní úrovně. 3 Podle přílohy zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví lze do ţivotního pojištění také zahrnout pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k ţivotnímu pojištění, svatební pojištění, pojištění prostředků na výţivu dětí, správu skupinových penzijních fondů a jiné. 4 1 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN ŠÍDLO, Dušan. Život jako riziko. 1. vyd. Praha : Aladi Agency, s. ISBN Zákon č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví (autorský zákon). 10

11 Vznik ţivotního pojištění je spjat zprvu s krytím rizika smrti. Toto riziko má specifické vlastnosti v tom, ţe nastane se stoprocentní pravděpodobností, jen nevíme kdy. Pojištění lze doporučit těm, na nichţ je někdo finančně závislý, aby zajistilo udrţení odpovídající ţivotní úrovně pojištěnému. Další výhodou ţivotního pojištění je zabezpečení pojištěného na období, kdy mu klesne výše příjmů. 5 To se týká neţivotního pojištění. Část pojistného určená na doţití je uloţena na spořicím účtu. Dnes si lze vybrat mezi několika druhy ţivotního pojištění, které se od sebe liší svými vlastnostmi Význam Význam tohoto pojistného produktu jsem rozdělila na význam pro fyzické osoby a pro ekonomiku státu. Stát si svou roli a výhodu uvědomuje a prostřednictvím daňového zvýhodnění také pomáhá k uzavření většího počtu pojistných smluv na produkt ţivotního pojištění s cílem uspořit si na stáří při přechodu do penzijního období. Proto jsem na závěr této kapitoly zahrnula i moţnost daňového zvýhodnění ţivotního pojištění Význam pro fyzické osoby Jak jiţ bylo řečeno hlavní význam ţivotního pojištění je krytí rizika smrti a doţití. V dnešních produktech dochází nejčastěji ke kombinaci těchto rizik a je moţné si k nim sjednat připojištění rizik spojených s invaliditou, úrazem nebo váţnou nemocí. V minulosti bylo ţivotní pojištění zaměřeno více na riziko smrti. Bylo potřeba finančně zajistit osoby finančně závislé na pojištěném, aby nedošlo ke značnému poklesu jejich ţivotní úrovně. Dnes se pojišťovny více zaměřují na druhou událost doţití. Ţivotní pojištění je chápáno jako jedna z moţností, jak se zabezpečit na stáří. Na finančních trzích vystupuje jako jeden ze spořících a investičních instrumentů Význam pro ekonomiku státu Dr. Mgr. Milan Hradec uvádí ve své publikaci tyto nejdůleţitější funkce pro ekonomiku státu: tlumení inflace, výhodné financování investic, 5 DAŇHEL, Jaroslav; DUCHÁČKOVÁ, Eva; KAFKOVÁ, Eva; MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

12 přínos pro státní rozpočet, 3. pilíř důchodového systému. Placením pojistného dochází k odloţení spotřeby části důchodu na pozdější dobu (ţivotní pojištění je pojištění dlouhodobé). Důsledek toho je tlumení inflační křivky. Význam výhodného financování investic je zaloţen na pojištění proti nahodilosti výskytu rizika. Část pojistného je ukládána jako rezerva na pojistná plnění do technických rezerv. Ţivotní pojištění se řadí mezi pojištění obnosové. To znamená, ţe v případě plnění pojistné události (smrti pojištěného), je vyplacená celá část dohodnutého obnosu v pojistné smlouvě. Vzhledem k jiţ zmíněné vlastnosti ţivotního pojištění, kdy smrt pojištěného nastane vţdy, je nutné, aby byla rezerva vytvářena pravidelně. Proto jsou tyto technické rezervy investovány především na kapitálovém trhu, kde je od nich očekáváno určité zhodnocení. Z těchto finančních zdrojů se financují státní dluhopisy, podnikové dluhopisy, akcie a jiné. Další významem je přínos pro státní rozpočet, který tvoří daň ze zisků pojišťoven a sráţková daň (rozdíl mezi vyplaceným pojistným plněním a přijatým pojistným). Posledním významem pro ekonomiku státu v této publikaci uvedeným je součást ţivotního pojištění jako třetího pilíře důchodového systému Daňové zvýhodnění Pro získání daňové zvýhodnění musíte mít úloţku na spoření větší neţ 500 Kč. Musíte být plátcem daně z příjmu (daňové zvýhodnění se tedy netýká dětí či nepracujících důchodců). Týká se těch druhů pojištění, kdy si spoříte na období, v kterém budete pobírat státní důchod. Nespadá do něj pojištění na riziko smrti, nebo připojištění k ţivotnímu pojištění. Pojistná smlouva musí být uzavřena nejméně na 60 měsíců a její konec musí být nejdříve po dosaţení věku šedesáti let. Pojistná částka musí být alespoň Kč pro smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let a alespoň Kč pro smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let. Pokud nebudou tyto podmínky dodrţeny a smlouva bude předčasně ukončena, je povinností peníze, které jste si odečetli od daňového základu, k němu znovu připočíst a následně z nich daň zaplatit. Od daňového základu si můţete odečíst maximálně částku za rok. Daňové zvýhodnění se 7 HRADEC, Milan; KŘIVOHLÁVEK, Václav eds. Pojištění a pojišťovnictví.1. vyd. Praha : EUROPRESS, s. ISBN

13 týká i příspěvků zaměstnavatele. Ten si můţe odečíst aţ Kč ze svých nákladů ročně. Z této části uţ zaměstnanec neplatí daň z příjmu. Zhodnocení vašich úspor se daní 15% daní z příjmu Právní rámec Právní úpravu činnosti pojišťoven, pojistných smluv, ţivotního pojištění a obchodní činnosti s tím související upravují především tyto zákony: zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů; zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví obsahuje výklad pojmů pouţívaných v rámci činnosti pojišťoven, poţadavky pro provozování pojišťovny včetně udělení nebo odnětí povolení k činnosti, dohled nad nimi a povinnost tvořit technické rezervy a jakým způsobem. 9 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě se zabývá obsahem takové smlouvy, jejím vznikem a zánikem, dále obecnými ustaveními o pojištění osob. Charakterizuje pojistnou smlouvu o ţivotním pojištění jako pojištění pro případ smrti, doţití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění. Pojistné se dělí na jednorázové a běţné. Běţné pojistné je za určité období. Jednorázové pojistné je za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. 10 Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů upravuje moţnost odpočtu části pojistného pro pojistníka a z příspěvku zaměstnavatele. Dále upravuje výši sráţkové daně placené z pojistného plnění sníţeného o zaplacené pojistné Zákon č. 586/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992, o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). 9 Zákon č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví (autorský zákon). 10 Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003, o pojistné smlouvě (autorský zákon). 11 Zákon č. 586/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992, o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). 13

14 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí upravuje jejich činnost, ţádost, udělení a odnětí povolení k této činnosti Vznik životního pojištění Do procesu uzavření pojistné smlouvy vstupují tři osoby, přičemţ dvě z nich mohou být totoţné pojistník a pojištěný. Jsou jimi pojistitel, pojistník a pojištěný. Jsou upraveny zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pojistitelem je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěným je osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. 13 Pojistná smlouva obsahuje: určení pojistitele a pojistníka, určení oprávněné osoby, určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové, vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běţné nebo jednorázové, vymezení pojistné doby a doby, na kterou je pojistná smlouva uzavřena, v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, ţe se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba a těchto výnosech bude podílet Zánik životního pojištění Pojistná smlouva můţe zaniknout: uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno; 12 Zákon č. 38/2004 Sb., ze dne 17. prosince 2003, o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (autorský zákon). 13 Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003, o pojistné smlouvě (autorský zákon). 14 Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003, o pojistné smlouvě (autorský zákon). 14

15 nezaplacením pojistného, po uplynutí lhůty stanovené v upomínce, doručené pojistníkovi; dohodou; výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; odstoupením, pokud uvede pojistník či pojistitel nepravdivé údaje; smrtí pojistníka či zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce Připojištění k životnímu pojištění K ţivotnímu pojištění si lze sjednat připojištění v podobě krytí rizik v případě tělesného poškození nahodilými událostmi. Tato připojištění jsou řazena do neţivotního pojištění. Nejrozšířenějším druhem připojištění je k ţivotnímu pojištění úrazové pojištění. Jeho nízká cena odráţí i nízkou pravděpodobnost výskytu. Pojistné plnění se skládá ze dvou sloţek a to z plnění za smrt úrazem (pojistná částka se platí z hlavního pojištění i z připojištění) a plnění za trvalé následky úrazu (podle oceňovacích tabulek po uplynutí určité doby). 16 Jinými velice často sjednávanými pojistnými riziky jsou například pojištění pro případ váţné choroby (váţného onemocnění), pojištění invalidity a to v případě plné invalidity buď nemocí, nebo úrazem, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pojištění pro případ hospitalizace v nemoci, pojištění pro případ zproštění od placení pojistného Pojištění pro případ vážné choroby Pojištění pro případ váţné choroby kryje riziko výskytu chorob, které jsou uvedeny v podmínkách. Pokud je tato choroba diagnostikována, je pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka. Produkty pojišťoven se liší v počtu pojistitelných chorob. Mezi ty nejčastější patří rakovina, infarkt, cévní mozková příhoda, chronické selhání ledvin, transplantace důleţitých orgánů, operace srdečních chlopní, slepota, hluchota, ochrnutí, klíšťová encefalitida, aj. Plnění nastává při první diagnóze a pojištění následně zaniká Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003, o pojistné smlouvě (autorský zákon). 16 DAŇHEL, Jaroslav; DUCHÁČKOVÁ, Eva eds. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN ŠÍDLO, Dušan. Život jako riziko. 1. vyd. Praha : Aladi Agency, s. ISBN

16 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Pojištění pro případ pracovní neschopnosti (známé téţ jako pojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti) kryje riziko, kdyţ pojištěný není schopen pracovat. Proto je toto pojištění sjednáváno jen pro osoby v zaměstnaneckém poměru nebo osoby samostatně výdělečně činné. Je sjednáváno na určitou denní dávku. Ta je často kontrolována, jestli je v odpovídající výši k platu pojištěného. Výplata pojistné částky probíhá aţ po ukončení pracovní neschopnosti Pojištění pro případ hospitalizace Pojištění pro případ hospitalizace kryje riziko moţného pobytu v nemocnici následkem nemoci nebo úrazu. Nejsou plněny všechny pobyty ve zdravotnickém zařízení, ale předem definovaná místa pojišťovnou. Je moţné si ho nastavit jako pojištění regulačního poplatku nebo denní dávku za pobyt v nemocnici Zproštění od placení pojistného Jako jedno z moţných připojištění se u některých produktů pojišťoven lze připojistit na zproštění od placení pojistného. V případě plné invalidity pojišťovna přebírá placení pojistného za pojištěného po celou dobu trvání smlouvy k jejímu datu zániku. Pojišťovna přebírá celou platbu pojistného jeho rizikovou i spořící sloţku. Takţe pojištěnému dál přibývají peníze na jeho korunovém účtu u pojišťovny, i kdyţ v důsledku zmenšeného příjmu z důvodů plné invalidity by na placení pojistného neměl peníze Základní podoby životního pojištění Pro rozdělení produktů ţivotního pojištění a jejich další zpracování jsem si vybrala rozčlenění Ing. Evy Ducháčkové, CSc.: pro případ smrti o dočasné pojištění pro případ úmrtí (čistě rizikové), o časově neomezené pojištění pro případ úmrtí; pro případ doţití o důchodové, 19 ŠÍDLO, Dušan. Život jako riziko. 1. vyd. Praha : Aladi Agency, s. ISBN ŠÍDLO, Dušan. Život jako riziko. 1. vyd. Praha : Aladi Agency, s. ISBN Ziovská, Dana ( ). Pers. Kom. 16

17 o věnové; smíšené; modifikované podoby o univerzální ţivotní pojištění, o investiční ţivotní pojištění Pojištění pro případ smrti Tento druh ţivotního pojištění kryje jen riziko smrti. Dále je členěno podle způsobu sjednání pojistné doby na dočasné a časově neomezené pojištění pro případ smrti. Dočasné pojištění pro případ smrti kryje riziko do doby sjednané ve smlouvě, můţe zaniknout bez výplaty pojistného plnění. Dočasné si lze nastavit dvojím způsobem. Na konstantní nebo klesající částku během celé doby trvání pojistné smlouvy. V případě klesající částky pojistného plnění je pojistné menší a vhodné pro zajištění jakéhokoliv druhu úvěru. Částka pojistného plnění by měla být ve výši dostačující k pokrytí celého závazku. Se splácením závazku, pak přímo úměrně klesá i pojistné plnění, včetně pojistného. Částka pojistného plnění je někdy plně vinkulována ve prospěch úvěrové společnosti. V případě časově neomezeného pojištění pro případ smrti je pojistné plnění vyplaceno vţdy a zaniká smrtí pojištěného Pojištění pro případ dožití Není standardním pojištěním, obvykle je sloţka doţití kombinovaná i s krytím rizika smrti. Pojistník platí pojistné, které je mu vyplacenu k datu ukončení smlouvy. Tato sloţka je označovaná také jako spořící, ale od spoření se liší tím, ţe pojišťovna neručí za vklady v plné výši (mohou se znehodnotit) a přerušení spoření je podmíněno sankcemi. Pro případ doţití můţeme dělit pojištění pro případ doţití na důchodové pojištění a věnové pojištění. V případě důchodového pojištění je vypláceno pojistné plnění po dosaţení určitého věku a to buď jako s ohraničenou dobou výplaty nebo neohraničenou, kdy je důchod vyplácen aţ do smrti pojištěného. Dále je moţno sjednat důchod pozůstalostní (v případě úmrtí pojištěného je důchod vyplácen určené osobě), nebo dočasný (v případě plné invalidity). 22 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

18 Věnové pojištění má hlavní funkci zabezpečení pojištěného na určitou dobu v jeho ţivotě, týká se většinou dětí a zabezpečení jejich studií Smíšené pojištění Smíšené ţivotní pojištění v sobě slučuje prvky předcházejících dvou druhů ţivotního pojištění. Funguje na principu zasílání pojistného sloţené z části určené na krytí rizika smrti a části určené na doţití (prvek pojištění pro případ doţití). Na pojistném trhu je známější pod pojmem kapitálové pojištění. Pojistné částky při smrti a doţití se mohou lišit. 24 Pojišťovny nabízí garantované zhodnocení finančních prostředků aţ do výše technické úrokové míry. Ta je stanovena vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Dnes činí 2,4% Modifikované podoby smíšeného životního pojištění Do modifikovaných podob smíšeného ţivotního pojištění lze zahrnout univerzální ţivotní pojištění a investiční ţivotní pojišťění, kterému se budu věnovat v samostatné kapitole. Univerzální ţivotní pojištění je obdobou kapitálového s tím rozdílem, ţe u tohoto druhu můţe být měněna výše pojistného a doba jeho placení. Lze měnit i pojistnou částku pro případ úmrtí. Dále si lze půjčit finanční prostředky ze spořící sloţky. Celé pojistné je připisováno na jeden účet, z něj je pak část odváděna jako rizikové pojistné, a zbytek tvoří spořící sloţka. Podle toho jak vysoké pojistné platí (jeho výše je pouze na pojistníkovi) je vysoká i spořící sloţka. Stačí jen, aby tento účet nebyl vyčerpán. Tato sloţka je na základě rozhodnutí pojistníka zhodnocována technickou úrokovou mírou, nebo investována prostřednictvím podílových fondů DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. 26 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

19 Shrnutí různých druhů životního pojištění Dnešní ţivotní pojištění jsou velice pruţná a pro výběr jednoho, či kombinaci více druhů je nutné vědět, za jakým účelem je uzavíráno. V následující tabulce je stručné shrnutí jednotlivých vlastností ţivotního pojištění. Tabulka č. 1: Shrnutí jednotlivých vlastností životního pojištění pro případ smrti dočasné pro případ smrti trvalé důchodové věnové kapitálové univerzální investiční krytí rizika smrti ano ano ne ne ano ano ano poplatky nejniţší niţší průměrné průměrné vyšší vyšší nejvyšší spořící složka ne ne ano ano ano ano ano možnost výběru podílových fondů - - ne ne ne ne/ano ano možnost prodeje kapitálové rezervy výše zhodnocení v % - - ne ne ne ano ano. - aţ 2,4 aţ 2,4 aţ 2,4 19 aţ 2,4/není garantováno není garantováno daňově ne ne ano ano ano ano ano uznatelné Zdroj: vlastní zpracování Vhodnost jednotlivých druhů životního pojištění pro odlišné klienty V této podkapitole bych se ráda zaměřila na vhodnost jednotlivých produktů ţivotního pojištění pro odlišné klienty. Obecně je ţivotní pojištění doporučováno lidem, na jejichţ příjmu je někdo závislý. Dočasné pojištění pro případ smrti je nejlepší moţností pro klienty s úvěrem. Pojistné plnění v případě smrti by se přímo úměrně sniţovalo s velikostí spláceného úvěru, či v případě konstantní částky by bylo schopno zajistit pozůstalé do věku, v kterém by se předpokládalo, ţe se o sebe finančně postarají sami. Důchodové pojištění je určeno na výplatu důchodu po dosaţení určitého věku, je tedy konstruováno jako spoření si na doţití. Věnové pojištění je určeno především dětem, kterým spoří rodiče na etapu v jejich ţivotě, ve které budou potřebovat více finančních prostředků na zajištění specifických potřeb. Je vhodné na finanční zajištění studia, bydlení či svatby. Smíšené ţivotní pojištění je určeno především ke krytí rizika doţití. Jeho jednotlivé druhy se od sebe liší flexibilitou moţných změn a konstrukcí spořící sloţky.

20 Kapitálové ţivotní pojištění je určeno pro investičně konzervativnější klienty, kteří nemají znalosti z finančních trhů a chtějí mít jisté zhodnocení. Investiční ţivotní pojištění je pak pro ty, kteří mají určité znalosti z investování na finančních trzích, proto jsou schopni vhodně alokovat pojistné. Nebojí se podstoupit riziko, které je s tím spojené Technické rezervy životních pojištění Technické rezervy musí pojišťovna povinně vytvářet podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Ten stanovuje jaké rezervy a v jaké výši. 27 Jsou tvořeny na pokrytí budoucích závazků z pojistného. Vyuţívány jsou v případě, ţe běţné příjmy nestačí na pokrytí pojistných plnění. Rozdílně se tvoří u rizikových a rezervotvorných pojištění. U rizikových se vytváří technické rezervy pouze z části pojistného a vyrovnávají se výkyvy ve výplatách pojistného plnění. Rezervotvorné pojištění je rezerva vytvářena z celého pojistného po odečtení správních nákladů. Tyto rezervy jsou vhodné k dlouhodobému investování na kapitálovém trhu. 28 Technické rezervy u ţivotních pojištění se tvoří jako: rezerva na nezaslouţené pojistné (vztahuje se k budoucím účetním obdobím, přijaté pojistné se rozdělí na sledované účetní období zaslouţené a budoucí pojistné, u budoucího pojistného se rezerva pouţije k úhradě zbývajících měsíců pro platbu pojistného); rezerva na pojistná plnění (určená ke krytí závazků z pojistných událostí); rezerva pojistného ţivotních pojištění (krytí závazků, od hodnoty budoucích závazků pojistitele se odečte hodnota budoucího pojistného); rezerva na prémie a slevy; rezerva na ţivotní pojištění, je-li nositelem rizika pojistník (její výše je totoţná s prostředky pojistného investovaného ve smlouvě) Zákon č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví (autorský zákon). 28 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN CIPRA, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha : EKOPRESS, s. ISBN

21 1.8. Penzijní připojištění Charakteristika Penzijní připojištění je upraveno v zákoně č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Předmětem jeho činnosti je shromaţďování volných finančních prostředků od drobných klientů s cílem zhodnocení příspěvků při diverzifikaci rizika. Účastník penzijního připojištění má moţnost se připojistit pouze u jednoho penzijního fondu, který ale můţe během doby trvání smlouvy měnit. Účast v něm je dobrovolná. Kaţdý penzijní fond musí mít od České národní banky schválený svůj status (investiční strategii) a penzijní plán (způsob výplaty dávek a druhy dávek). V České republice je pro výplatu dávek pouţíván penzijní plán s definovaným příspěvkem, kdy je sjednán pravidelný příspěvek, minimálně 100 Kč, a výše dávek bude odvozena po skončení smlouvy o penzijním připojištění podle doby spoření, výše dávek a zhodnocení finančních prostředků. U invalidních penzí je moţné pouţít hybridní penzijní plán, kde je minimální hranice pro výši penzijní dávky, která můţe být vyšší, pokud penzijní fond bude mít kladné zhodnocení. Penze můţe být starobní, výsluhová, pozůstalostní a invalidní. Výhodou penzijního připojištění jsou daňové odpočty pro účastníka i zaměstnavatele, pokud přispívá, a státní příspěvek. Penzijní fond nemůţe provádět rizikové transakce, aby nedošlo k znehodnocení finančních prostředků účastníků. 30 Penzijní fondy mají nízké stupeň rizika a zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem mají vymezeno, do čeho investovat. 31 Podle výkladu nové penzijní reformy od doc. Ing Jitky Veselé, PhD. o plánovaných změnách v roce 2013 ve třetím pilíři penzijní reformy. Současné penzijní fondy nebudou moci přijímat nové účastníky. Penzijní fondy budou moci provádět rizikové transakce a mít záporné zhodnocení. Penzijní reforma se III. pilíře dotkne jen okrajově. Bude stále dobrovolný, s moţností z něj kdykoli vystoupit, ale pro státní podporu v něm účastník bude muset setrvat neţ dosáhne důchodového věku. Zvýší se minimální částka nutná k zaţádání o příspěvek k penzijnímu připojištění ze 100 Kč na 300 Kč. Zvýší se nejvyšší státní příspěvek ze 150 Kč na 230 Kč, ale zato k jeho získání bude potřeba poslaná měsíční částka Kč. Daňové zvýhodnění bude na měsíční vklady od 1000 Kč do 1500 Kč zaplacené jeho účastníkem na jeho penzijní připojištění oproti dnešním Kč 30 Veselá, Jitka (2011/2012). Kolektivní investování [přednáška]. Praha : Bankovní institut vysoká škola a.s. 31 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (autorský zákon). 21

22 a celková moţná částka odečitatelná z daní bude aţ Kč (dnes Kč). Cílem je zvýšit měsíční vklady účastníků Státní podpora Podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, má kaţdý účastník penzijního připojištění nárok na státní příspěvek. Ten je odvozován od výše měsíčního příspěvku účastníka do penzijního fondu. Tento příspěvek je placen na účet účastníka po zaslání ţádosti penzijního fondu. Výši příspěvku určuje tato tabulka: Tabulka č. 2: výše státního příspěvku u penzijního připojištění do roku 2013 Výše příspěvku účastníka Výše státního příspěvku Kč 50 Kč + 40% z částky nad 100 Kč Kč 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč Kč 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč Kč 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 500 Kč a více 150 Kč Zdroj: Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (autorská zákon). Tabulka č. 3: výše státního příspěvku u penzijního připojištění od roku 2013 Výše příspěvku účastníka Výše státního příspěvku Kč 90 Kč + 20% z částky nad 300 Kč 1000 Kč a více 230 Kč Zdroj: Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění (autorský zákon). 2 Charakteristika investičního životního pojištění Investiční ţivotní pojištění je modifikací smíšeného ţivotního pojištění. Jeho hlavní vlastností je, ţe pojistník určuje pojišťovně, jak má investovat jeho prostředky. Výše pojistného plnění je vázána na výši podílových jednotek. Výnos není garantován a cílová částka spoření není uvedena ve smlouvě. Investiční riziko nese pojistník. Ten má svůj osobní účet, na jehoţ 32 Veselá, Jitka (2011/2012). Kolektivní investování [přednáška]. Praha : Bankovní institut vysoká škola a.s. 22

23 základě si nakupuje od pojišťovny investiční podílové jednotky. Ty jsou nakupovány za celé, nebo část pojistného. Z účtu jsou také placeny poplatky. 33 Původně byla jeho investiční sloţka investována do kmenových akcií, jejichţ problém byl spojen s nerovnoměrným rozdělením zisků. Proto došlo ke spolupráci s nezávislými investičními fondy. Daňové závazky byly, ale mnohem větší neţ jsou dnes, protoţe se platily i ze zisku z kapitálového majetku. Byly zaloţeny vnitřní fondy pojišťovny, kde byly placeny daně z celého ţivotního pojištění. Došlo ke zmenšení daňových závazků. Pojišťovny začaly spolupracovat se speciálními investičními firmami. Dnes si pojistník sám vybírá investiční fondy, jejich alokaci, ale také sám nese celé investiční riziko. 34 Obrázek č. 1: Schéma fungování investičního životního pojištění Pojistné alokované nealokované Skutečné správní náklady pojistitele Případný doplatek Pojistné plnění a částečný odkup Podílový účet Poplatky Korunový účet do sjednané pojistné částky nad aktuální hodnotu podílových jednotek Zisk pojistitele Zdroj: CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika teorie a praxe. 2. vyd. Praha : EKOPRESS, s. ISBN Podle tohoto schématu dělíme placené pojistné na alokované a nealokované. Alokované pojistné závisí na výši alokačního procenta, tato část je pak pouţita na nákup podílových jednotek. Ty jsou rozděleny mezi jednotlivé fondy podle alokačního poměru. Podílová 33 Peníze.cz. Jak funguje investiční životní pojištění [cit ]. Dostupný z WWW: < 34 DAŇHEL, Jaroslav; DUCHÁČKOVÁ, Eva; KAFKOVÁ, Eva; MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

24 jednotka je nárok na předepsaný podíl daného investičního fondu. Přitom se rozlišují počáteční podílové jednotky (initial units) a akumulační podílové jednotky (accumulation units). Počáteční podílové jednotky jsou obvykle nakupovány za pojistné v prvních letech pojištění a pojistitel z nich postupně umořuje počáteční náklady dané smlouvy. Akumulační podílové jednotky jsou obvykle nakupovány za pojistné v pozdějších letech pojištění a pojistitel z nich kaţdoročně odčerpává příslušné správní poplatky a rizikové pojistné v případě smrti. Nákupní cena podílové jednotky je definována jako cena, za kterou si jednotku ve fondu klient kupuje, a prodejní cena podílové jednotky jako ta, za kterou se odkupuje podílová jednotka zpět od klienta. Na korunovém účtu je ta část pojistného, která není určena k nákupu podílových jednotek, ale slouţí k úhradě poplatků. 35 Poplatky jsou pro pojišťovnu zdrojem zisku Komparace investičního životního pojištění s jinými možnostmi investic na finančním trhu Kapitálové životní pojištění Kapitálové ţivotní pojištění a investiční ţivotní pojištění mají společné krytí rizika smrti a doţití. Obě jsou smíšená ţivotní pojištění. Hlavním rozdílem mezi kapitálovým a investičním ţivotním pojištěním je zhodnocení investic. Kapitálové ţivotní pojištění má garantované zhodnocení a garantovaný výnos, proto je doporučováno konzervativnějším jedincům, kteří dávají přednost jistotě před rizikem. Oproti tomu o zhodnocení finančních úspor u investičního ţivotních pojištění rozhoduje pojistník tím, ţe určuje alokaci investice. Zhodnocení je závislé na situaci a vývoji finančního trhu. Není předem znám výnos ani jeho minimální či maximální hranice. Dnes jsou ale produkty investičního ţivotního pojištění koncipovány tak, ţe jejich součástí je také garantovaný fond, do kterého je moţno umístit část podílových jednotek. U kapitálového ţivotního pojištění je známá minimální výše vyplacené částky při doţití, podle toho se také můţe ukládat částka na spoření, která je určena buď volnými finančními prostředky klienta, nebo se (na rozdíl od investičního ţivotního pojištění) můţe spočítat podle cílové částky, kterou pojistník poţaduje vyplatit při doţití. 35 CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika teorie a praxe. 2. vyd. Praha : EKOPRESS, s. ISBN

25 Informace o spořící sloţce jsou u kapitálového ţivotního pojištění netransparentní a je mu připisována průměrná výnosnost celého portfolia. U investičního ţivotního pojištění pojistník dostává pravidelné informace o svém zvláštním účtu (alokace a hodnota úspor, historická rentabilita, předpokládané pojistné plnění v případě smrti a doţití, podíl pojistného na pokrytí nákladů). Pokud se budeme zaměřovat na podíl na trhu, tak do devadesátých let bylo populárnější kapitálové pojištění. Vývoj akciových trhů v Evropě v tomto desetiletí předznamenal úspěšnost investičního ţivotního pojištění kvůli jeho vyššímu zhodnocení, kterému nedokázala technická úroková míra u kapitálového pojištění jiţ konkurovat. 36 V České republice je také populárnější investiční ţivotní pojišťění, ale na první místo podle předepsaného pojistného se dostalo aţ v roce Bankovní vklady a cenné papíry s pevným úročením Hlavní rozdíl mezi bankovními vklady, cennými papíry s pevným úročením a investičním ţivotním pojištěním je v podstoupeném riziku, které je u investičního ţivotního pojištění vyšší. Má vyšší volatilitu. Výnos u bankovních produktů kopíruje vývoj indexu spotřebitelských cen. Poplatky s nimi spojené jsou mnohem menší. Náklady u investičního ţivotního pojištění jsou aţ 2% z celkového výnosu. Tvoří jej především získatelské náklady a poplatky za nákup investičních instrumentů přes zprostředkující fondy investičních společností Akcie a akciové fondy V tomto případě záleţí na orientaci a pojistníkově znalosti kapitálového trhu, protoţe k výběru akcií a akciových fondů je nutné ekonomické vzdělání a čas věnovaný potřebným analýzám. Je zde také nutný vyšší vklad do jednotlivých fondů, kterým jsou omezení drobní investoři. Akcie a akciové fondy jsou vhodné pro investory, kteří mají zájem o spekulace a vyšší zisk za cenu vyššího rizika. Neocení daňové výhody investičního ţivotního pojištění, u kterého jsou vyšší poplatky, které sniţují zhodnocení finančních prostředků DAŇHEL, Jaroslav; DUCHÁČKOVÁ, Eva eds. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, s. ISBN Výroční zpráva České asociace pojišťoven DAŇHEL, Jaroslav; DUCHÁČKOVÁ, Eva eds. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, s. ISBN DAŇHEL, Jaroslav; DUCHÁČKOVÁ, Eva eds. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, s. ISBN

26 2.2. Stanovení výše pojistného u investičního životního pojištění Stanovením výše pojistného se zabývá v pojišťovně pojistný matematik a oddělení underwritingu a vyuţívá pojistné matematiky, teorii pravděpodobnosti a úmrtnostních tabulek. Schéma oceňování pojištění vychází z profilace klienta a jeho výběru rizik. Na základě vyplněného dotazníku (zdravotního a finančního) oddělení underwritingu můţe návrh pojistky přijmout, přijmout s navýšením pojistného (tzv. riziková přiráţka), přijmout s vyloučením nějakého rizika, které chtěl pojištěný uzavřít, nebo nepřijmout do pojištění (pouze do 2 měsíců od data sjednání pojištění). 40 K pochopení jednotlivých částí pojistného nám nejlépe poslouţí tabulka z knihy Principy pojištění a pojišťovnictví od Ing. Evy Ducháčkové, CSc. Tabulka č. 4: Rozdělení pojistného na jeho jednotlivé části brutto pojistné (celkové) netto (ryzí) pojistné správní náklady rezervotvorná sloţka (spořivá) riziková sloţka správní náklady Zdroj: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN Investiční ţivotní pojištění má formu obnosového pojištění, coţ znamená, ţe je známa částka, která je vyplacena při pojistném plnění. Z tabulky vyplývá, ţe pojistné se dělí na tři části. Rezervotvorná sloţka je určená ke krytí rizika doţití. Z rizikové sloţky je vyplácené pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Správní náklady zahrnují poplatky spojené s pojištěním. Pojistné je placeno buď jako běţné (opakovaně v předem dohodnutém intervalu), nebo jako jednorázové pojistné (najednou při uzavření smlouvy). 41 Rezervotvornou sloţku obsahují pouze ty druhy ţivotního pojištění, které kryjí riziko doţití. Tvoří ho alokované pojistné na podílovém účtu. 40 Ziovská, Dana ( ). Pers. Kom. 41 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

27 Na výši rizikové sloţky pojistného má vliv délka pojistné doby, vstupní věk pojištěné osoby, pohlaví pojištěné osoby, její zdravotní stav, její způsob ţivota. 42 Od podle rozhodnutí Evropského soudního dvora nebude uţ pojistné ovlivňovat pohlaví pojištěného. Tato výjimka v antidiskriminačním zákoně byla zrušena. Tím bylo zasáhnuto do principu konstrukce pojistného. Ţeny platily méně, protoţe se doţívají vyššího věku a jejich doţivotní důchod byl také kvůli tomuto důsledku menší. 43 Správní náklady jsou rozděleny do několika druhů. Tvoří je: počáteční jednorázové náklady (spojené se sjednáním pojistné smlouvy provize, vstupní lékařská prohlídka, vystavené pojistné smlouvy); běţné správní náklady (placené během doby trvání pojistné smlouvy korespondence, administrativa); inkasní náklady; náklady při výplatě důchodu Vývoj a trendy v investičním pojištění V nabídce pojišťoven členů České asociace pojišťoven z jejich dosavadních 31 členů nenabízí ţivotní pojištění pouze její tři členové. Z toho vyplývá, ţe ţivotní pojištění je to pro pojišťovny výhodný produkt. Přesto je procentuelní podíl ţivotního pojištění na předepsaném pojistném niţší neţ u neţivotního pojištění. Tento trend se dá označit za klesající. Za posledních 10 let podíl ţivotního pojištění vzrostl z 32,3% na 46,0%. V EU převládá podíl ţivotního pojištění nad neţivotním, tvoří 61,7% na předepsaném pojistném. Dá se očekávat, ţe podíl ţivotního pojištění poroste v České republice k této hranici. Pokud se zaměřím na strukturu pojistného trhu s ţivotním pojištěním, tak jeho největší podíl tvoří pojištění spojené s investičním fondem, a to 47,3%. První místo v ţivotním pojištění v ČR zaujímá od roku 2008, do té doby bylo populárnější pojištění pro případ doţití, nebo smrti nebo doţití DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN Peníze.cz. UNIe nám v pojištění naordinovala UNIsex. Co si o to myslíte? [cit ]. Dostupný z WWW: < 44 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN Výroční zpráva České asociace pojišťoven

28 Podle statistiky České asociace pojišťoven poslední dochází k poklesu počtu osob s pojištěním ţivotních rizik. Počet kusů smluv o ţivotním pojištění klesl o 100 tisíc. Podíl předepsaného pojistného se za rok 2011 zvedl o 11,9%. V roce 2011 došlo oproti roku 2011 k poklesu ţivotních pojištění s jednorázově placeným pojistným a naopak vzrostl předpis běţně placeného pojistného. 46 Ţivotní pojištění bylo ovlivněno hospodářskou krizí ve dvou oblastech a to v růstu nezaměstnanosti a ve vztahu k investicím. Klienti pojišťoven se odvracejí od rezervotvorných produktů a mají vyšší zájem o rizikové produkty. To souvisí s růstovou tendencí trhu, kterou zajistily jednorázové vklady právě na nákup těchto rizikových produktů. Nabídka pojišťoven se soustředila na ochranu platební neschopností či dlouhodobou pracovní neschopnost. Podle ředitele sekce pojištění osob Uniqa pojišťovny, Ivo Drápela, záleţí na hospodářském růstu při zájmu o rezevotvorné produkty. Perspektivu investičního ţivotního pojištění vidí se v zavedení důchodové reformy, hlavně ve sníţení důchodů. Podle něj se ţivotní pojištění stane významným zdrojem finančních prostředků pro budoucí penzisty Fondy Fondy v investičním ţivotním pojištění fungují na principu nákupu podílových jednotek. Jejich vlastník má nárok na tu část fondu (počítána podle prodejní ceny podílové jednotky), která je v jeho majetku, a na případný výnos s ním spojený. Klient má právo odstoupit od smlouvy, v tomto případě prodá své podílové jednotky ve fondech za prodejní cenu a inkasuje odbytné. Odbytné je termín pro zpětný odkup ţivotní pojistky pojišťovnou při předčasném ukončení smlouvy. Tvoří ho částka rezerv po odečtení neamortizovaných správních nákladů a manipulačního poplatku Česká asociace pojišťoven. Pojistný trh stagnuje [cit ]. Dostupný z WWW: < )>. 47 HOLCÁT, Jiří. Ţivotní pojištění dnes táhne celý pojistný trh. Právo [cit ]. Dostupný z WWW: < 48 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bakalářská práce Autor: Luděk Velas, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

Perspektivy investičního životního pojištění

Perspektivy investičního životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Perspektivy investičního životního pojištění Bakalářská práce Autor: Dagmar Vaňková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous

Více

Komparace životního pojištění na trhu ČR

Komparace životního pojištění na trhu ČR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Komparace životního pojištění na trhu ČR Diplomová práce Autor: Bc. Dana Kultová Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6 OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojištění a produktů pojištění osob...6 3.1. Pojišťovnictví v České republice...6 3.2. Charakteristika životního pojištění...10

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Finanční analýza životního portfolia. Jakub Tížek

Finanční analýza životního portfolia. Jakub Tížek Finanční analýza životního portfolia Jakub Tížek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je navržení vhodného finančního portfolia fyzické osoby na základě vypracované finanční analýzy.

Více

Analýza investičních produktů České spořitelny, a.s. ve srovnání s konkurencí

Analýza investičních produktů České spořitelny, a.s. ve srovnání s konkurencí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza investičních produktů České spořitelny, a.s. ve srovnání s konkurencí Bakalářská práce Autor: Ladislav Hadač Bankovní

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb.

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bakalářská práce Autor: Lucie Hauftová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Management podnikatelské sféry. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Management podnikatelské sféry. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Management podnikatelské sféry Bakalářská práce Pavla Ondráčková 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Optimalizace daňové povinnosti bakalářská práce Autor: Eva Veselá Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková Jihlava 2011 Anotace Bakalářská práce

Více

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva

Více

kové Marián Belko Petr Slezák

kové Marián Belko Petr Slezák Úrazové a další doplňkov kové pojištění v rámci r pojištění osob Marián Belko Petr Slezák Obsah prezentace úrazové pojištění ostatní doplňková pojištění popis rozhodovacích kritérií srovnání produktů pojišťoven

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu

Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu Význam pojištění ve výjezdovém cestovním ruchu Bakalářská práce Klára Lošťáková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu

Více

Návrh portfolia produktů pro zajištění se na důchodový věk. Petr Štica

Návrh portfolia produktů pro zajištění se na důchodový věk. Petr Štica Návrh portfolia produktů pro zajištění se na důchodový věk Petr Štica Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se snaţí popsat moţnosti zajištění se na stáří především prostřednictvím státem

Více

Zaměstnávání zdravotně postiţených osob

Zaměstnávání zdravotně postiţených osob Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaměstnávání zdravotně postiţených osob Bakalářská práce Autor: Miluše Minaříková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém Lubomír Grúň Finanční právo a jeho systém 1 O b s a h ÚVOD... Finanční právo, jeho systém a místo v právním řádu... Stručný náčrt historie finančního práva jako pedagogické discipliny... Finančně právní

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Život v pohodě T. č. 8200 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-E-0002................................................................................................................

Více

DOPAD ÚČETNÍ REFORMY DO ÚČETNÍHO SYSTÉMU OBCE ROPICE IMPACT OF ACCOUNTING REFORM IN THE ACCOUNTING SYSTEM OF MUNICIPALITY ROPICE

DOPAD ÚČETNÍ REFORMY DO ÚČETNÍHO SYSTÉMU OBCE ROPICE IMPACT OF ACCOUNTING REFORM IN THE ACCOUNTING SYSTEM OF MUNICIPALITY ROPICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES DOPAD ÚČETNÍ REFORMY DO ÚČETNÍHO SYSTÉMU OBCE ROPICE

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Zdaňování příjmů sportovců v České republice

Zdaňování příjmů sportovců v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zdaňování příjmů sportovců v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jana Vrtalová Tereza Jezdinská Brno 2010 Tímto bych chtěla poděkovat

Více

Státní spořící dluhopisy

Státní spořící dluhopisy Bankovní Institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Státní spořící dluhopisy Diplomová práce Autor: Bc. Martin Horák Finance Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Více

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Nedávno jsme přinesli popis pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny. Naproti sobě stály dvě varianty s garantovaným výnosem (vznikla jako první)

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Zdeněk Vaněra 2013 Prohlašuji,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 10. 2010 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Analýza daňového systému ČR a SR v kontextu daňového zatížení rezidenta ČR. Šárka Prášková

Analýza daňového systému ČR a SR v kontextu daňového zatížení rezidenta ČR. Šárka Prášková Analýza daňového systému ČR a SR v kontextu daňového zatížení rezidenta ČR Šárka Prášková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na porovnání daňových soustav Ĉeské a Slovenské

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

VNITŘNÍ ÚČETNÍ SMĚRNICE PODNIKU

VNITŘNÍ ÚČETNÍ SMĚRNICE PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VNITŘNÍ ÚČETNÍ SMĚRNICE PODNIKU Internal Accounting Rules of the Company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana KŘÍŢOVÁ,

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 01/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0003.................................................................................................................

Více

Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty

Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Eva Nováková Makléř Ing. Petr Ort, Ph.D. Odborný konzultant: Lenka

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce Student: Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS OPTIMALIZACE VÝPLATY PŘÍJMŮ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ

Více

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi 10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi S vámi od A do Z Zapamatujte si: Vhodná kombinace důchodových pilířů Vám zajistí dostatečnou penzi. 1 Jak se mění důchodový systém? Od 1. ledna 2013

Více

Porovnání bankovního trhu České republiky a Slovenska

Porovnání bankovního trhu České republiky a Slovenska Bankovní institut vysoká škola Praha Porovnání bankovního trhu České republiky a Slovenska Diplomová práce Bc. Jan Teplík Duben 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Porovnání

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Produkty životního pojištění kapitálov lové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Základní pojmy Vinkulace životní pojištění může e sloužit také jako záruka z zaplacení úvěrů v případě smrti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace hospodaření bank s ohledem na jejich velikost Helena Šplíchalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

půjčka čstsp čstsp. Půjčka od půjčka čstsp čstsp státu tak může být pouze

půjčka čstsp čstsp. Půjčka od půjčka čstsp čstsp státu tak může být pouze půjčka čstsp čstsp. Půjčka od půjčka čstsp čstsp státu tak může být pouze z těchto zdrojů, jelikož jinak má stát pouze výdaje. ČSTSP je zkratka pro Českou státní spořitelnu. Půjčka od státu pak funguje

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF FINANCE NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v České republice

Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav financí Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Kateřina Rochlová Věra Sedláková,

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST

ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST Impact of changes in sickness benefit

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Pojištění domácích zvířat. bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Pojištění domácích zvířat. bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Pojištění domácích zvířat bakalářská práce Autor: Kateřina Maliňáková Vedoucí práce: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. Jihlava 2014 Anotace Tato

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet

DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet Diplomová práce Autor: Bc. Alena Cyprisová Finance Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Pojistné podmínky neživotního pojištění. České pojišťovny

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Pojistné podmínky neživotního pojištění. České pojišťovny VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Pojistné podmínky neživotního pojištění České pojišťovny Bakalářská práce Autor: Petra Loskotová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty

Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty Bakalářská práce Autor: Veronika Podobová oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Petr Ort, Ph.D. Praha

Více

Příkazy k úhradě související se mzdami

Příkazy k úhradě související se mzdami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů

Více

Analýza možných způsobů vybavování podniku vozidly a stroji

Analýza možných způsobů vybavování podniku vozidly a stroji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza možných způsobů vybavování podniku vozidly a stroji Diplomová práce Autor: Bc. Petr Slunečko Finance Vedoucí práce:

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ GARDE 3.1

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ GARDE 3.1 INFORMACE K POJIŠTĚNÍ GARDE 3.1 Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně

Více

Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů

Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů Bankovní institut vysoká škola Praha Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů Bakalářská práce Dana Berková Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kontrolní

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Cenné papíry obecně a jejich účtování

Cenné papíry obecně a jejich účtování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry obecně a jejich účtování Stock and accounting for it Diplomová práce Autor: Bc. Miloslav Ţáček Finance, finanční

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Magdaléna BALUŠÍKOVÁ

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Magdaléna BALUŠÍKOVÁ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Znojmo 2013 Magdaléna BALUŠÍKOVÁ Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

Obecné zásady účetnictví

Obecné zásady účetnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Obecné zásady účetnictví Diplomová práce Bc. Natália Gregušová Červen, 2011 1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra sociálních a ekonomických věd Obecné zásady

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového Bakalářská práce Autor: Monika Severová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hodnocení vývoje českého finančního trhu Bc. Kateřina Dočkalová Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Finanční matematika pro každého

Finanční matematika pro každého Novinky nakladatelství GRADA Publishing Investice do akcií běh na dlouhou trat JEME AVU PŘIPR Jeremy Siegel výnosy finančních aktiv za posledních 2 let úspěšnost finančních strategií faktory ovlivňující

Více

Role pojišťovacích zprostředkovatelů v pojišťovnictví

Role pojišťovacích zprostředkovatelů v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Role pojišťovacích zprostředkovatelů v pojišťovnictví Diplomová práce Autor: Bc. Lukáš Hrbek Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Liquidation of insured event Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. František ŘEZÁČ, Ph.D. Autor: Lenka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ SUGGESTION

Více