Perspektivy investičního životního pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivy investičního životního pojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Perspektivy investičního životního pojištění Bakalářská práce Autor: Dagmar Vaňková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous CSc. Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Táboře, Dagmar Vaňková 2

3 Anotace Bakalářská práce se zabývá ţivotním pojištění, jeho důleţitostí jak pro jednotlivce, tak pro stát. Popíše různé typy ţivotního pojištění, především se bude věnovat rozboru kapitálového ţivotního pojištění a investičního ţivotního pojištění a jejich komparaci. Dále jsou zde popsány investiční fondy a investiční strategie, které jsou pro investiční ţivotní pojištění velice důleţité z hlediska zhodnocení vloţených finančních prostředků. Neméně významnou roli hrají poplatky. Práce se také věnuje pojistnému trhu jako takovému, srovnání v ČR a v EU. Závěrem něco k perspektivám investičního ţivotního pojištění do budoucna. Klíčová slova: ţivotní pojištění, kapitálové ţivotní pojištění, investiční ţivotní pojištění, investiční fondy, pojistný trh Annotation Bachelors thesis deals with the life instance, his importace for a person like a state. Discribes the diferent types of life insurance, in particular, will be paid to the analysis of a capital life insurance and investment life insurance and their comparison. It also describes the investment funds and investment strategies, which are important for the investment life instance from the viewpoint of evaluation of the funds. The thesis is also dedicated to the instance market, comparisons in the Czech Republic and EU. Finally, something to the prospects of investment life insurance in the future. Key words: life insurance, capital life insurance, investment life insurance, investment funds, insurance market 3

4 Obsah ÚVOD... 5 Cíl práce Význam životního pojištění v ekonomice Daňové zvýhodnění Charakteristika životního pojištění Vymezení základních pojmů Rizikové životní pojištění Důchodové životní pojištění Kapitálové (smíšené) životní pojištění Investiční životní pojištění Doplňková pojištění IŽP od Generali pojišťovny FUTURE KŽP od Generali pojišťovny IŽP od KOOPERATIVY PERSPEKTIVA 7BN KŽP od pojišťovny KOOPERATIVY HARMONIE Charakteristika typů podílových fondů Investiční strategie Poplatky u životního pojištění Pojistný trh v ČR a EU Perspektivy IŽP do budoucna ZÁVĚR Použitá literatura Seznam tabulek Seznam grafů

5 ÚVOD Téma investičního ţivotního pojištění jsem si vybrala hlavně proto, ţe jsem léta pracovala pro pojišťovnu jako pojišťovací zprostředkovatel nyní jako finanční poradce ve společnosti Fincentrum a produkt IŢP je jedním ze stěţejních produktů pojišťoven. V dnešní době je zapotřebí, aby si lidé více uvědomovali potřebu postarat se více sami o sebe a investiční ţivotní pojištění je jedním investičních nástrojů budoucnosti. V tomto ohledu je pozitivní, ţe na vcelku stabilním českém pojistném trhu nabízejí pojišťovny dostatek kvalitních, se světovými i evropskými standardy srovnatelných produktů ţivotního pojištění. Je velice důleţité spustit důchodovou reformu a říci lidem, ţe opravdu ze státní kasy na naše účty nijak závratné částky (důchody) nepřitečou a lidé budou muset z nynějších příjmů část peněz spořit, aby mohli v důchodovém věku důstojně ţít. Ţivotní pojištění bylo prvoplánově zamýšleno především jako zabezpečení finančních zdrojů pro rodinu v případě smrti ţivitele rodiny. Sjednáním vhodného ţivotního pojištění můţe klient získat na jedné straně jistotu, ţe v případě nenadálé události budou jeho nejbliţší finančně zabezpečeni (rodinné rozpočty jsou v dnešní době zatíţeny splácením hypoték, různých úvěrů, leasingů apod.) a na druhé straně v případě doţití se sjednané doby budou mu vyplaceny finanční prostředky, které si naspořil. Výhodu investičního ţivotního pojištění spatřuji v jeho flexibilitě, moţnosti různých druhů připojištění. Klient si můţe v průběhu doby dle svých potřeb měnit jak částku pro případ smrti, tak i výši a výběr různých připojištění jako např. denní odškodné při úraze, trvalé následky po úraze, hospitalizace v nemocnici, závaţná onemocnění. Cíl práce V úvodu své bakalářské práce se budu věnovat ekonomickému významu a přínosu pro náš stát. Dále obecně ţivotnímu pojištění, následně rozdíly mezi kapitálovým a investičním ţivotním pojištěním, které následně ukáţu na příkladech. U investičního ţivotního pojištění rozeberu jeho sloţky, fondy do kterých můţe klient investovat, podíváme se i na poplatky, které jsou mnohdy opomíjené při prezentaci klientům. Další kapitolou bude vývoj na pojistném trhu, předepsané pojistné celkem, předepsané pojistné u ŢP, jaké průměrné pojistné na obyvatele je v České republice a v jiných zemích atd. Na závěr se budu věnovat moţným trendům do budoucna, jak se můţe vyvíjet tento produkt ţivotního pojištění a zda-li je perspektivní. 5

6 1. Význam životního pojištění v ekonomice Ţivotní pojištění má význam nejen pro jednotlivce, jeho zabezpečení a jeho blízkých, ale svým charakterem má význam i hospodářský. V současné době lze vymezit základní významové oblasti ţivotního pojištění: krytí rizika: především rizika úmrtí, a to pro zabezpečení pozůstalých nebo také jako nástroj krytí úvěru, a dnes vedle rizika úmrtí do ţivotního pojištění bývá také obvyklé zahrnovat krytí dalších navazujících rizik neţivotního charakteru jako úraz, váţné onemocnění, invaliditu apod., spoření na stáří: úsporná sloţka v ţivotním pojištění představuje tvorbu úspor na stáří, investiční nástroj, neboť ţivotní pojištění představuje spoření s výnosem, jehoţ podoba a výše je modifikována na základě konkrétního typu ţivotního pojištění 1 V posledním období lze tedy spatřovat posun v chápání významu ţivotního pojištění především z makroekonomického pohledu: Financování investic Úspory obsaţené v technických rezervách ţivotního pojištění slouţí jako zdroj pro střednědobé a dlouhodobé investice. Pojišťovna musí zabezpečit zhodnocení vloţených prostředků a tak investuje do různých finančních instrumentů jako jsou státní dluhopisy, akcie, termínované vklady v bankách a podobně. Tlumení inflace Ţivotní pojištění je zpravidla sjednáno na dlouhou dobu a ten kdo si pravidelně spoří odkládá svoji momentální spotřebu a tím pádem to můţeme pojímat jako protiinflační nástroj. Doplněk státní důchodového systému V dnešní době je nezbytné spořit si na důchodový věk a umoţňují nám to např. produkty ţivotního pojištění Přínosy pro státní rozpočet Rozvoj ţivotního pojištění přináší pro státní rozpočet daňové efekty. Jedná se o zdanění zisků pojišťoven, klient na konci pojistné doby při výběru peněz také musí odvést 15% daň ze zisků (udělá to za něj pojišťovna, klient dostane uţ peníze zdaněné, nemusí se o nic starat) 1 Ducháčková E., Daňhel J. Teorie pojistných trhů, str.170 6

7 1.1 Daňové zvýhodnění Díky novele zákona o daních z příjmů (platná od ) umoţňuje stát odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na ţivotní pojištění. Maximální odečitatelná částka činí 12000,- Kč ročně. Podmínky splnění: plátce musí být zároveň pojistník na dané smlouvě smlouva musí být uzavřena do 60. let věku musí trvat aspoň 5 let Z daňové základu lze odečíst pouze částky placené pro případ smrti či doţití, nelze odečítat částky placené na různá připojištění ( úrazu, hospitalizace, neschopnosti ) i kdyţ jsou součástí jedné pojistné smlouvy na ţivotní pojištění. U kapitálových životních pojistek jsou stanoveny minimální pojistné částky pro případ doţití, stát tak motivuje klienty, aby si ukládali více peněz a měli na konci pojištění naspořenou vyšší částku. U pojistných smluv s pojistnou dobou 5 až 15 let je minimální pojistná částka stanovena na ,- Kč a u pojistné doby nad 15 let pak nejméně na ,- Kč. Zaměstnavatel můţe svým zaměstnancům hradit pojistné na soukromé ţivotní pojištění. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Příspěvek zaměstnavatele na soukromé ţivotní pojištění zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob aţ do výše ,-Kč ročně ( tento limit je společný pro penzijní připojištění a ţivotní pojištění) Tabulka č.1 - Úspora na dani u ŽP Měsíční pojistné Roční odpočet od základu daně Roční úspora na dani (15%) 100 Kč Kč 180 Kč 200 Kč Kč 360 Kč 300 Kč Kč 540 Kč 400 Kč Kč 720 Kč 500 Kč Kč 900 Kč 600 Kč Kč Kč 700 Kč Kč Kč 800 Kč Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 7

8 Zdanění pojistného plnění Za základ daně z příjmů se povaţuje pojistné plnění vyplacené v případě doţití smlouvy (aktuální hodnota investice) sníţené o celkově zaplacené pojistné. Do zaplaceného pojistného lze započítat také platby uhrazené zaměstnavatelem ( 8 odst. 7). Na takto vyměřený daňový základ se uplatňuje sazba daně ve výši 15 % ( 36 odst. 2 písm.n). Zemře-li pojištěná osoba před koncem sjednané pojistné doby, potom pojistné plnění nepodléhá odvodu srážkové daně. Stejný přístup platí také pro pojistné plnění plynoucí z doplňkových pojištění. Zdanění odkupného V případě výpovědi smlouvy před koncem pojistné doby je na daňový základ aplikována sráţková sazba daně ve výši 15 % ( 36 odst. 2 písm. n). Základ daně se vypočte jako rozdíl výše odkupného a zaplaceného pojistného. Do výše zaplaceného pojistného však nelze v tomto případě zahrnout příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2001 ( 8 odst. 7). Zdanění částečných odkupů Částečný odkup je v novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 438/2003 Sb.) označen jako jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Tento příjem je povaţován za příjem z kapitálového majetku ( 8 odst. 1 písm. f) a podle zákona je předmětem daně ( 4 odst. 1 písm. l). Za základ pro zdanění tohoto příjmu se povaţuje příjem z částečného odkupu sníţený o zaplacené pojistné, a to aţ do výše tohoto příjmu. Při opakovaném částečném odkupu v průběhu trvání smlouvy nelze jiţ uplatnit (sníţit příjem z částečného odkupu o) jiţ dříve uplatněné zaplacené pojistné ( 8 odst. 7). Při částečném odkupu lze uplatnit také pojistné zaplacené zaměstnavatelem. Daňová sazba při posuzování výše daně se rovná 15 % ( 36 odst. 2 písm. n). 2. Charakteristika životního pojištění V rámci ţivotního pojištění jsou kryta dvě základní rizika, riziko úmrtí a riziko doţití. V současné době je ve smlouvách většinou kombinují obě rizika, proto existuje celá řada druhů a podob ţivotního pojištění. pojištění pro případ úmrtí, zde je pojistnou událostí smrt pojištěného (nahodilost pojistné události zde nespočívá v tom, zda smrt nastane, ale kdy nastane) pojištění pro případ dožití, zde je pojistnou událostí doţití se sjednaného věku pojištěným smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití, zde jsou obě tato rizika kombinována 8

9 Pojistné u ţivotního pojištění lze podle způsobu pouţití přijatého pojistného k zabezpečení pojistného plnění pojistitele rozdělit na dvě sloţky: rizikové pojistné, které tvoří tu část netto pojistného, kde se hodnota pravděpodobnosti pojistné události po dobu trvání pojištění v čase výrazně nemění a tato část pojistného se spotřebovává v průběhu pojistného období a není z něho tvořena dlouhodobá rezerva rezervotvorné pojistné, tvoří tu část netto pojistného, kde hodnota pravděpodobnosti pojistné události v čase roste a kdy se podstatná část pojistného ukládá do rezervy na závazky budoucích let Velikost netto pojistného v žp se určuje na základě následujících faktorů: velikost sjednané pojistné částky úroveň technické úrokové míry ohodnocení rizika pravděpodobnosti úmrtí Původním cílem ţivotního pojištění bylo finančně zajistit osoby blízké (manţelku, děti) v případě smrti pojištěného. Postupně se k tomuto přidalo pojištění pro případ doţití, které naopak mělo pojištěnému zabezpečit důstojnou ţivotní úroveň v dobách, kdy si jiţ nebude schopen sám vydělat. Ve 20. století se k těmto potřebám přidalo i pojištění pro případ invalidity, nemoci nebo úrazu, které jiţ sice nejsou klasickým ţivotním pojištěním, ale tato nebezpečí natolik ovlivňují ţivot pojištěného, ţe se staly nedílnou součástí smluv ţivotního pojištění. U klasických druhů ţivotního pojištění (kapitálové, důchodové) musí pojišťovny své prostředky investovat velmi obezřetně, proto se zde připisuje jen relativně malý podíl na zisku. V 90. letech se však s vývojem kapitálových trhů a rozšiřující se finanční gramotností obyvatelstva vytvořil na vyspělých trzích ţivotního pojištění prostor pro vznik nové generace produktů ţivotního pojištění investiční ţivotní pojištění. Klienti chtěli nejen být kvalitně zajištěni proti nenadálým ţivotním rizikům, ale zároveň si přáli vyuţít potenciálu vyššího zhodnocení volných finančních prostředků. 2.1 Vymezení základních pojmů Kaţdá pojistná smlouva má své náleţitosti, kterým je potřeba rozumět. Můţeme se v ní setkat s následujícími základními pojmy. Tyto základní pojmy jsou součástí návrhu na uzavření pojistné smlouvy a jsou popsány ve všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé pojištění osob. pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu pojištěným je osoba na jejíţ ţivot a zdraví se pojištění vztahuje 9

10 pojistná událost nahodilá skutečnost specifikovaná v ZPP a blíţe určená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno a která začíná běţet od počátku pojištění pojistné úplata za pojištění běţné pojistné pojistné za dohodnuté pojistné období jednorázové pojistné pojistné stanovené za celou pojistnou dobu a splatné k počátku pojištění obmyšlená osoba osoba určená pojistníkem se souhlasem pojištěného v smlouvě, které vznikne právo na pojistné plněn v případě smrti pojištěného mimořádné pojistné pojistné placené v průběhu trvání pojištění nad rámec resp. jednorázového pojistného pojistné běţného fond portfolio různých investičních instrumentů zaloţené a spravované pojistitelem nebo správcem fondu určeným pojistitelem nebo portfolio ve vlastnictví třetí osoby a ve správě třetí osoby a pojistitele podílová jednotka pojistitel rozděluje kaţdý fond na části jednotky stejné hodnoty, pojistník svými platbami pojistného kupuje podílové jednotky zvolených fondů aktuální hodnota podílových jednotek součin počtu podílových jednotek evidovaných na podílovém účtu pojistníka a aktuální (v daném okamţiku platné) nákupní ceny počáteční jednotky jsou zakoupené zaplacením běţného pojistného během prvních dvou let akumulační jednotky podílové jednotky nakoupené zaplacením mimořádného pojistného nebo běţného pojistného, které nejsou počátečními jednotkami alokační poměr poměr, ve kterém se pojistné rozděluje do jednotlivých fondů 2.2 Rizikové životní pojištění Pojistné plnění se vyplácí v případě smrti, v případě doţití se nevyplácí nic. S konstantní pojistnou částkou-po celou dobu pojištění. Toto pojištění se obecně sjednává pro krytí rizika např. ţivitele rodiny, aby se v případě smrti pojištěného ostatní členové rodiny nedostali do finančních potíţí. S lineárně klesající pojistnou částkou- vyuţívá se ke krytí závazků- úvěry kde jistina v čase klesá 10

11 2.3 Důchodové životní pojištění Obecně toto ţivotní pojištění nemá pojištění pro případ smrti pojištěného. Plnění v případě smrti-vyplácí se obmyšlené osobě kapitálová hodnota nebo důchod (např. pro pozůstalé děti) Plnění v případě doţití-vyplácí se kapitálová hodnota nebo důchod. Bývá zde garantováno minimální zhodnocení o technickou úrokovou míru. Dále je při výplatě vyplácen i podíl na výnosech pojišťovny. O alokaci pojistného (jak budou investovány finanční prostředky) rozhoduje pojišťovna. Zhodnocení je nízké. 2.4 Kapitálové (smíšené) životní pojištění je to druh smíšeného pojištění, je zde pevně stanovena pojistná částka pro případ smrti a taktéţ doţití a dle věku a pohlaví klienta se vypočítá adekvátní pojistné. Toto pojištění se uzavíralo spíše v dobách, kdy ještě nebylo investiční ţivotní pojištění. Uplatňuje se zde také daňové zvýhodnění při splnění podmínek. Kapitálové ţivotní pojištění má garantovaný výnos podle tzv. technické úrokové míry, kterou vyhlašuje ČNB. U starších smluv jsou to aţ 4% p.a. v současné době max. 2,4% p.a. Nevýhodou je neflexibilita, nemoţnost přerušení placení a netransparentnost poplatků. Výhodou můţe být u starších smluv výše garantovaného zhodnocení. Pojišťovny se také snaţí těchto smluv zbavit, tím ţe je předělá na nové lepší podmínky, aby nemusely připisovat tak vysoký úrok. 2.5 Investiční životní pojištění Investiční ţivotní pojištění je novou generací ţivotních pojištění se spořením, kde vedle zabezpečení budoucích úspor a převzetí pojistných rizik pojistitelem je klientovi ponechán prostor k tomu, aby se aktivně podílel na rozhodnutích, jak pojišťovna investuje jeho zaplacené pojistné. Pojistníkem zaplacené pojistné se přemění na tzv. podílové jednotky a poté se umístí v různých fondech v poměru určeném pojistníkem. Tento typ pojištění se liší od ostatních klasických ţivotních pojištění také svojí variabilitou. Klient tak sám rozhoduje, s jakým rizikem a potenciálním výnosem budou jeho prostředky investovány. Určuje do kterých fondů budou jeho prostředky rozloţeny, jakým poměrem (alokační poměr) Má moţnost investiční strategii v průběhu pojištění měnit. Dále má moţnost vkládat tzv. mimořádné pojistné, které si můţe kdykoli vybrat. Na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění, u kterého je výše pojistné částky na smrt a doţití totoţná, u investičního ţivotního pojištění tomu tak není. Pojistnou částku si můţe klient zvolit a také v průběhu doby měnit a pojistná částka na doţití není určena vůbec. Prvotním účelem investičního ţivotního pojištění je ochrana pro případ smrti. V případě doţití se konce pojistné doby vyplatí pojišťovna pojištěné osobě tzv. aktuální hodnotu podílových jednotek (zjednodušeně můţeme říci zhodnocené investice) 11

12 V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna oprávněné osobě (obmyšlené osobě) sjednanou pojistnou částku a aktuální hodnotu podílových jednotek. Při doţití se konce pojistné smlouvy pojišťovna klientovi negarantuje v podstatě nic, dokonce mu nedá ani jistotu obdrţení vloţených prostředků. Velkou výhodu tohoto typu pojištění spatřuji v jeho flexibilitě, variabilitě na jedné smlouvě můţe být klient pojištěn pro případ smrti a dalších doplňkových pojištění jako například trvalé následky způsobené úrazem, denní dávky při léčení úrazu atd., určuje si i částky na které chce být pojištěn, pokud v průběhu doby chce ten či onen doplněk přidat nebo vyjmout ze smlouvy lze to. Je zde i moţnost přerušení placení pojistného, coţ pro klienta v tíţivé ţivotní situaci můţe být hodně zajímavé. Pojistku v situaci, kdy např. příjde o zaměstnání nemusí rušit, ale můţe přerušit na dobu jednoho roku placení pojistného a po roce opět začne standartně platit jako před tím, bez jakéhokoli postihu. Pokud klientova smlouva splňuje podmínky pro daňové odpočty můţe si odečíst aţ 12000,- ročně z daňového základu. 2.6 Doplňková pojištění Životní doplňková pojištění plný invalidní důchod nárok na výplatu má klient, který je během doby trvání pojištění uznán státem plně invalidní, a pokud min. po dobu jednoho roku pobíral plný invalidní důchod závažná onemocnění v případě indikace nebo při provedení některé z operací nebo při onemocnění některou z chorob (srdeční infarkt, rakovina, cévní mozková příhoda, selhání ledvin, transplantace ţivotně důleţitých orgánů, operace aorty a by pass, náhrada srdeční chlopně, AIDS, slepota, ztráta sluchu, ochrnutí, ztráta končetin, těţké popáleniny a nezhoubné mozkové nádory) nejdříve však po uplynutí šestiměsíční lhůty od počátku pojištění zproštění od placení pojistného v případě přiznání plného invalidního důchodu v případě přiznání plného invalidního důchodu je klient zproštěn od placení pojistného Úrazové doplňkové pojištění smrt způsobená úrazem v případě smrti pojištěné osoby bude vyplacena sjednaná částka obmyšlené osobě trvalé následky úrazu po roce od úrazu se hodnotí procento trvalých následků a pak je pojištěnému vyplacena sjednaná příslušná částka 12

13 denní odškodné za dobu nezbytného léčení za kaţdý den nezbytného léčení se vyplatí pojištěnému sjednaná dávka u různých pojišťoven bývá různá tzv. karenční doba denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů odškodnění za definovaný úraz dle pojistné částky s asistenčními službami Nemocenské doplňkové pojištění paušální denní dávka při pracovní neschopnosti dávka vyplácená při pracovní neschopnosti denní dávka při pobytu v nemocnici pojistné plnění je vypláceno za kaţdý den pobytu v nemocnici IŽP od Generali pojišťovny FUTURE Charakteristika investiční ţivotní pojištění pro jednotlivce (dospělý), nebo i dítě (Future Junior) ţivotní pojištění a investice do podílových fondů v jednom produktu se širokou nabídkou ţivotních, úrazových a nemocenských doplňkových pojištění vstupní věk: dítě 0-14 let, dospělý ve věku let doba trvání: min. 5let, maximálně do 75 let věku pojištěného smrt způsobená úrazem sjednanou částku obdrţí obmyšlená osoba trvalé následky jiţ od 0,001% v progresivním plnění se při 100% trvalé invaliditě vyplácí aţ pětinásobek sjednané pojistné částky denní odškodné při splnění karence 7 dní (minimální doba léčení) se vyplácí sjednaná částka na den, jiţ od prvního dne za dobu léčení, není zde potřeba být v pracovní neschopnosti a pokud je klient bezprostředně po úrazu hospitalizován v nemocnici je mu vyplácen dvojnásobek denní dávky denní odškodné s asistenčními službami odškodnění za definovaný úraz dle pojistné částky s asistenčními sluţbami (úklid bytu, donáška jídla, nákup, doprovod k lékaři a na úřady.) paušální denní dávka při pracovní neschopnosti úrazem nebo nemocí s výplatou od 29. dne, při bezprostřední hospitalizaci následkem úrazu výplata denní dávky jiţ od 1. dne pracovní neschopnosti 13

14 denní dávka při pobytu v nemocnici s výplatou od 1. dne, při bezprostřední hospitalizaci v důsledku úrazu výplata dvojnásobné dávky Fondy, do kterých může klient své vkládané finanční prostředky rozložit: Evropské fondy - European Equities Dynamic - Central and Eastern European Equities Světové fondy - Global Life Style - Global Multi Utilities (Fondy jsou denominovány v Euro a jsou spravovány Generali Investments Luxemburg SA) České fondy - Dluhopisový fond Generali - Smíšený fond Generali - Akciový fond Generali (Fondy jsou vedeny v Kč a spravovány Generali Pojišťovna a.s.) Investiční strategie - Progresivní globální strategie - Balancovaná strategie - Vyváţená strategie - Vlastní strategie 14

15 Příklad IŽP: Pojištěný: Příjmení jméno: Nováková Jana Datum narození: Vstupní věk: 30 let Pojistná doba: 30 let, počátek konec Údaje o pojistném: Frekvence placení: Lhůtní pojistné: měsíčně 1000 Kč Údaje o pojištění: PČ pro případ smrti PČ pro případ závaţných onemocnění Kč Kč Tabulka č.2 Předpokládaný průběh pojištění při průměrném zhodnocení 5% Rok Kumulované pojistné Daňový odpočet Hodnota investice Plnění v případě smrti

16 Zdroj: interní materiály pojišťovny 16

17 2.6.2 KŽP od Generali pojišťovny Příklad KŽP: Pojištěný: Příjmení jméno: Nováková Jana Datum narození: Vstupní věk: 30 let Pojistná doba: 30let, počátek , konec Údaje o pojistném: Frekvence placení: Lhůtní pojistné: měsíčně 1616 Kč Údaje o pojištění: PČ pro případ smrti a doţití PČ pro případ závaţných onemocnění Kč Kč Sjednaná pojistná částka pro případ dožití nebo smrti: Kč Splátka pojistného: Kč Celkové zaplacené pojistné (za hlavní pojištění obsahující rizikovou i kapitálovou sloţku) x 12 x 30 = Kč Tabulka č.3 Předpokládaný průběh pojištění při zhodnocení 2,25% a 5% Sjednaná PČ Zhodnocení Podíl na zisku Celkem k výplatě Kč 2,25% 0 Kč Kč Kč 5% Kč Kč Při dožití se konce pojištění bude vyplaceno: Celkem k výplatě: Kč Kč 17

18 Při úmrtí pojištěného během pojištění: obmyšleným osobám je vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti Kč V případě diagnózy závažného onemocnění pojištěného Pojištěnému je vyplacena sjednaná pojistná částka doplňkového pojištění Závaţných onemocnění Toto doplňkové pojištění končí za 25 let od počátku smlouvy Kč Onemocnění: srdeční infarkt, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda, selhání ledvin, transplantace ţivotně důleţitých orgánů, operace na aortě a věnčitých tepen, náhrada srdeční chlopně, AIDS, slepota, ztráta sluchu nebo končetin, těţké popáleniny, nezhoubné mozkové nádory, po čekací době 6 měsíců. Podrobněji viz ZPP ŢP 2005/01. Při výskytu některého z uvedených onemocnění doplňkové pojištění zaniká. Splátka pojistného za životní pojištění: Kč Splátka pojistného za doplňkové pojištění závažných onemocnění: Běžné pojistné za celou smlouvu: Kč 190 Kč Zdroj: interní materiály pojišťovny Příklad pro srovnání kdyby klientka platila částku 1621 Kč do IŢP. Tabulka č.4 Předpokládaný průběh pojištění při průměrném zhodnocení 5% Rok Kumulované pojistné Daňový Odpočet Hodnota investice Plnění v případě smrti

19 Zdroj: interní materiály pojišťovny Při porovnání těchto produktů vyplývá, ţe pro případ smrti (a u KŢP taktéţ doţití) musí u KŢP klient platit vyšší pojistné. U IŢP stačí 1000 Kč a u KŢP musí zaplatit1431 Kč na částku Kč. Dále u IŢP je předpoklad vyššího zhodnocení neţ u KŢP, počítala jsem u IŢP s průměrným zhodnocením 5% a u KŢP s 2,25% coţ je garantované zhodnocení a dále s 5% moţného zhodnocení pokud by pojišťovna měla dobrý výsledek výnosu a připsala, tak klientům více, pro porovnání. 19

20 2.6.3 IŽP od KOOPERATIVY PERSPEKTIVA 7BN Charakteristika Variabilní ţivotní pojištění, na jedné smlouvě se mohou pojistit 2 dospělí a aţ 3 děti. Vstupní věk: dítě 0 let 17let, dospělý 18 let - 70 let Doba trvání: minimálně 10 let, max. do věku 80 let Pro dospělé pojištěné lze sjednat pojištění pro případ smrti s výplatou pojistné částky v případě úmrtí pojištěného dostane obmyšlená osoba sjednanou pojistnou částku pojištění důchodu pro pozůstalé v případě úmrtí pojištěného bude obmyšlené osobě vyplácen sjednaný důchod smrti následkem úrazu v případě úmrtí pojištěného následkem úrazu dostane obmyšlená osoba sjednanou pojistnou částku trvalých následků (závažného) úrazu (s progresí i bez progrese) pokud úraz zanechá trvalé následky, obdrţí klient dle ohodnocení příslušnou částku plnění z aţ 6ti násobkem pojistné částky varianty 0,1%, 10,1%, 25,1% pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem s pojistným plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky nebo ve formě denního odškodného za následky úrazu pracovní neschopnosti následkem úrazu pokud se pojištěný stane po úrazu pracovně neschopný dostane od pojiš tovny plnění pobytu v nemocnici následkem úrazu dávka vyplacená za dny strávené v nemocnici po úrazu pojištění pro případ vážných onemocnění v případě diagnostikovaného váţného onemocnění, pojištěnému bude vyplacena sjednaná pojistná částka Pojišťovna nabízí výběr ze tří variant Basic, Standart, Exclusiv pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě jakékoli pracovní neschopnosti pojištění pro případ pobytu v nemocnici v případě pobytu v nemocnici pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity s výplatou pojistné částky pokud bude pojištěný uznán částečně nebo plně invalidní, obdrţí sjednanou pojistnou částku pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu pokud bude pojištěný uznán plně invalidní, bude se mu po sjednanou dobu vyplácet sjednaný důchod pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity následkem úrazu s výplatou pojistné částky, 20

21 pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou důchodu, pojištění pro případ zajištění zdravotní péče. Pro pojištěné děti lze sjednat úrazové pojištění dětí pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem s pojistným plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky nebo ve formě denního odškodného za následky úrazu, pojištění pro případ pobytu dítěte v nemocnici, pojištění pro případ zajištění zdravotní péče pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě (pro dospělé i děti), pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity hlavního pojištěného, pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti druhého pojištěného, pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte, pojištění pro případ péče o zdravotně postiţené dítě s výplatou pojistné částky, pojištění pro případ péče o zdravotně postiţené dítě s výplatou důchodu. Fondy, do kterých může klient rozložit své finanční prostředky - Garantovaný fond (s výnosem nejméně 2,4% ročně) - Erste-Sparinvest Konzervativní fond - Erste-Sparinvest Dynamický fond - Erste-Sparinvest Progresivní fond - Conseq Activ Invest Vyváţené portfolio - Conseq Activ Invest Dynamické portfolio - Realokační program Conseq Horizont Invest - C-QUADRAT ARTS Total Return Balance - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - C-QUADRAT ARTS Strategie AMI - Komoditní fond 21

22 Příklad IŽP Pojištěný: Příjmení jméno: Nováková Jana Datum narození: Vstupní věk: 30 Pojistná doba: 30 let Údaje o pojistném: Frekvence placení: Lhůtní pojistné: měsíčně 1000,-Kč Údaje o pojištění: PČ pro případ smrti: PČ pro případ závaţných onemocnění ,-Kč ,.Kč Tabulka č.5 Předpokládaný průběh pojištění při průměrném zhodnocení 5% Rok Plnění případě smrti v Zaplaceno Za krytí rizik Hodnota účtu Odkupné Odkupné/zaplacené pojistné % % % % % % % % % % 22

23 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 23

24 2.6.4 KŽP od pojišťovny KOOPERATIVY HARMONIE Charakteristika Kapitálové ţivotní pojištění s bonusem, na konci pojištění prémie za věrnost ve výši 5% z pojistné částky. Výplata pojistné částky nezávisí na situaci na finančních trzích. K základnímu pojištění lze uzavřít řadu připojištění jako je např. pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu, smrt následkem úrazu, trvalé následky po úrazu,pojištění pro případ pobytu v nemocnici, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pojištění pro případ váţných onemocnění, pojištění důchodu pro pozůstalé. Příklad KŽP: Pojištěný: Příjmení jméno: Nováková Jana Datum narození: Vstupní věk: Pojistná doba: 30 let 30 let Údaje o pojistném: Frekvence placení: Lhůtní pojistné: měsíčně 1900 Kč Údaje o pojištění: PČ pro případ smrti a doţití PČ pro případ závaţných onemocnění Kč Kč Pro případ smrti 250 Kč Pro případ doţití 1300 Kč Pro případ závaţných onemocnění 300 Kč 24

25 Tabulka č.3 Předpokládaný průběh pojištění při zhodnocení 2,25% a 5% Sjednaná PČ Zhodnocení Podíl na zisku Celkem k výplatě Kč 2,25% 0 Kč Kč Kč 5% Kč Kč Výhody a nevýhody kapitálového životního pojištění Výhody: garantovaná pojistná částka pro případ smrti a doţití garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM), rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění, daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Nevýhody: nelze libovolně měnit nastavení pojištění nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění Výhody a nevýhody Investičního životního pojištění Výhody: kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany, aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění, průběţně sledovat zhodnocení spořící sloţky pojištění, vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění, daňová uznatelnost zaplaceného pojistného, rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění. Nevýhody: není garantována pojistná částka při doţití, není garantována výše zhodnocení. 25

26 2.7 Charakteristika typů podílových fondů Akciové fondy Akciové fondy trvale investují na akciovém trhu minimálně 66% svých aktiv. Akciové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na akciové indexy. V minimální míře jsou prostředky investovány také na trhu dluhopisů a trhu peněţním. Tyto typy fondů jsou vhodné pro investora, který chce vydělat co nejvíce a kterému nevadí vysoký stupeň rizika ztráty vlivem silné proměnlivosti kurzu akcií v těchto fondech obsaţených. Proměnlivost kurzů akciových fondů můţe být vyvolána např. změnou v hospodaření emitentů, situace v daném sektoru, celkového stavu ekonomiky či dalšími exogenními vlivy (politické šoky apod.). U akciových fondů platí pravidlo, ţe doba po kterou by měl investor své prostředky v akciových fondech ponechat investované, by neměla být kratší pěti let. Toto doporučení vychází ze skutečnosti, ţe akciové fondy náleţí k nejvýnosnějším aktivům v dlouhodobém časovém úseku. Předpokládané zhodnocení: Předpokládané riziko: Doporučený investiční horizont: vysoké vysoké nejméně 5 let Balancované (smíšené) fondy Balancované fondy patří do kategorie smíšených fondů. Tyto fondy investují do různých aktiv na různých trzích, přičemţ nejsou stanoveny ţádné limity pro podíl akcií či dluhopisů v těchto fondech. Balancované fondy jsou tedy charakteristické vyváţenou investicí do termínovaných vkladů, dluhopisů, podílových listů a akcií vysoce bonitních společností. Platí však pravidlo, ţe by měly udrţovat menší poměr akcií a větší podíl dluhopisů a hotovosti, neţ je tomu u akciových fondů. Tím, ţe tyto fondy většinou nemají stanovenou pevnou investiční strategii, vkládá investor ve větší míře neţ u ostatních fondů důvěru ve zkušenosti portfolio manaţera, na něm závisí, kam budou prostředky investovány. Balancované fondy vystavují investora všem výhodám i nevýhodám všech ostatních fondů. Předpokládané riziko lze charakterizovat jako vyšší střední s příslibem vyšší míry zhodnocení prostředků investora. Předpokládané zhodnocení: Předpokládané riziko: Doporučený investiční horizont: vyšší střední vyšší střední 3 aţ 5 let Dluhopisové fondy Dluhopisové fondy jsou fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů. Doplňkové investování je moţné, ale podíl akcií nesmí přesáhnout 10% aktiv fondu. Dluhopisové fondy mohou zahrnovat i indexované a garantované fondy vázané na obligační indexy. Optimální doba, po kterou by měl investor nechat vloţené prostředky zhodnocovat, je u dluhopisových fondů tři aţ pět let, neboť v tomto časovém horizontu nedochází k prudkým výkyvům cen obligací, a tudíţ k výkyvům v hodnotě podílových jednotek. Dluhopisové 26

27 fondy jsou určené především pro investory, kteří očekávají, ţe díky investici do těchto fondů dosáhnou vyššího zhodnocení svých prostředků ve srovnání s investicí do termínovaných vkladů u bank. Předpokládané zhodnocení: Předpokládané riziko: Doporučený investiční horizont: niţší střední niţší střední 3 aţ 5 let Fondy peněžního trhu Fondy peněţního trhu trvale investují především na peněţním trhu, doplňkově v menší míře i na trhu dluhopisů tak, aby průměrná doba splatnosti těchto dluhopisů byla kratší neţ jeden rok. Svá aktiva ukládají především na rychle zpeněţitelné termínované vklady a termínované účty u renomovaných bankovních domů. Předpokládané riziko proměnlivosti výnosů je prakticky nulové, a to díky velice konzervativní skladbě podkladových finančních instrumentů. Ovšem výnos z úrokových sazeb těchto instrumentů je v porovnání s ostatními fondy nejmenší. Umístěním prostředků do fondů peněţního trhu volí investor jistotu jejich stabilního zhodnocování. Předpokládané zhodnocení by mělo lehce převýšit míru růstu cenové hladiny. Minimální doporučená doba uloţení prostředků do fondů peněţního trhu je kratší neţ u ostatních fondů a činí jeden rok. Předpokládané zhodnocení: Předpokládané riziko: Doporučený investiční horizont: nízké ţádné 1 rok 2.8 Investiční strategie Volba investiční strategie je velice důleţitá a profesionální poradce by měl s klientem probrat nejlépe formou investičního dotazníku jaký je klient typ investora. Správná volba závisí především na investičním horizontu, očekávaném výnosu a vztahu klienta k riziku. Je třeba si uvědomit, ţe se jedná o dlouhodobou investici a je potřeba klienta seznámit s pravidly investování, aby věděl, ţe dochází ke kolísání trhu a výkyvu jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Aby zachoval klid v době krizí a s tím souvisejícím propadu akcií a nechtěl v tu dobu pojistku zrušit a tedy prodat s mnohdy i značnou ztrátou. Proto doporučujeme klientů pravidelné investování, kde se riziko rozmělňuje a také je dobré takzvaně nevsázet na jednu kartu, ale diverzifikovat do různých instrumentů. Např. kdyţ jsou dolů akcie, vzrůstá cena dluhopisů a naopak. Nejrozšířenější jsou tyto druhy strategií. Konzervativní strategie Tato strategie je vhodná pro konzervativní klienty, kteří chtějí zhodnotit své finanční prostředky nad úroveň spořících účtů. Chtějí mít však peníze bezpečně investovány i za cenu niţšího zhodnocení. 27

28 Vyvážená (balancovaná) strategie Je vhodná pro odváţnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení a nebojí se vyššího rizika. Dynamická strategie Tato strategie je určena pro zkušené investory a klienty, kteří preferují dosaţení vysokých zisků i přes podstoupení vysokou míru rizika. 3. Poplatky u životního pojištění Poplatky aneb jak si na trhu správně vybrat? Protoţe je ţivotní pojištění dlouhodobý produkt, pozornost je třeba věnovat zejména výběru pojišťovny. Výše pojistného plnění v případě doţití se konce pojištění závisí na hodnotě investičních jednotek, tedy na tom, jak se bude dařit vybranému fondu (v případě smrti je to sloţitější, více o tom níţe). Fond by měli klienti vybírat s přihlédnutím k tomu, jaký "investiční typ" je, poradce by měl před uzavřením smlouvy s klientem vyplnit test investičního rizika. Pokud se nebojí rizika, dynamičtější fondy stavějící zejména na akciích budou to "pravé ořechové". Můţe se hodně vydělat, ale také se můţe ztratit. Naopak chce-li mít klient "to své jisté", sáhne po fondu investujícím do málo výdělečných, ale bezpečných produktů (státních obligací apod.). Je třeba věnovat tedy pozornost zejména investičním strategiím fondů a jejich sloţení. Mezi základní práva klienta patří změna investiční strategie v průběhu trvání smlouvy. Některé produkty navíc umoţňují libovolně kombinovat všechny fondy, (např. alokace 50 % do fondu světových akcií, 30 % do fondu evropských akcií a 20 % do českých dluhopisů). Lze také provést přesun mezi fondy. U evropských fondů je také dobré brát v potaz, ţe nakupujeme v Eurech a pokud chceme vybrat v Kč je tam ještě převod měn. I u IŢP se klient setká s odkupným (odbytným). Pokud smlouvu předčasně zruší, nemůţe čekat, ţe mu bude vyplacena aktuální hodnota fondu. Tu totiţ pojišťovna sníţí o dosud neuhrazenou část počátečních nákladů. Poplatky IŢP rozhodně není levný produkt, narozdíl od KŢP jsou ale poplatky přehledné. Zatímco u KŢP jsou náklady započteny do pojistné sazby a tvoří část pojistného placeného klientem, u IŢP jsou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Klient se tedy setká s řádnými poplatky (měsíční poplatek, vstupní poplatek, poplatek za správu fondů), jejichţ výši uvádíme v následující tabulce, a poplatky mimořádnými, které jsou účtovány při mimořádném poţadavku klienta jako je částečný 28

29 odkup, změna investiční strategie atd. Zajímavé je také to, jak která pojišťovna přistupuje ke konstrukci pojistné částky pro případ smrti. Jak jiţ bylo uvedeno, pro toto pojištění se sjednává pojistná částka (PČ). Ne vţdy je ale PČ to, co pozůstalí v případě smrti pojistníka získají. Některé pojišťovny vyplatí kapitálovou hodnotu podílových jednotek klienta, pokud je tato vyšší neţ PČ, jiné vyplatí zaplacené pojistné, tedy to, co klient pojišťovně zaplatil. Další poskytnou součet pojistné částky a kapitálové hodnoty. Na rozdíl od KŢP lze u IŢP snadno realizovat tzv. částečný odkup. Klient si určí buď částkou v Kč, nebo počtem jednotek výši odkupu a z kterého fondu má být odkup proveden. Kromě běţně placené smlouvy můţe pojistník během trvání smlouvy zaplatit i takzvané mimořádné pojistné. Řádné a mimořádné poplatky u IŽP Zatím co u kapitálového ţivotního pojištění jsou náklady započteny do pojistné sazby a tvoří část pojistného placeného klientem, u investičního pojištění (IŢP) jsou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Výhodou tohoto postupu je přehlednost lze snadno vyčíslit výši nákladů na pojištění. Podíváme se tedy na všechny další poplatky. Ty lze rozdělit do dvou skupin: 1. Řádné poplatky - jsou účtovány pravidelně (měsíčně, při investování,...), patří mezi ně měsíční a inkasní poplatek, vstupní poplatek nebo poplatek za správu fondů. 2. Mimořádné poplatky - jsou účtovány při mimořádném poţadavku klienta (částečný odkup, změna investiční strategie,...) Podívejme se na ně blíže: Měsíční poplatek Pojišťovna kaţdý měsíc sníţí hodnotu podílového účtu klienta o fixní částku. Její výše se pohybuje od 20 do 65 Kč. Poplatek kryje administrativní náklady pojišťovny, je významem srovnatelný například s poplatkem za vedení běţného účtu, úvěrového účtu atd. Vstupní poplatek Vstupní poplatek je obdobou stejného poplatku u otevřeného podílového fondu (OPF). Hodnota investovaných peněz je sníţena o určité procento. Poplatek je určen na krytí investičních nákladů a výplatu odměny zprostředkovateli, který po celou dobu trvání pojištění vykonává servis klientovi. U otevřených podílových fondů bývá výše tohoto poplatku rozlišena podle typu fondu, například fondy peněţního trhu mají poplatek nejniţší, u akciových fondů nejvyšší. U IŢP je výše tohoto poplatku nezávislá na druhu fondu, většinou bývá rovna 5 %. 29

30 V sazebníku poplatků lze tento poplatek nalézt pod různými názvy. Nejčastější názvy jsou: Administrativní poplatek ve výši x % z aktuální výše pojistného. Poplatek je strţen z podílových jednotek podobně jako měsíční poplatek. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky ve výši x %. Klientovi je nakoupeno o x % méně jednotek, neţ odpovídá jejich aktuální prodejní ceně. Nakupuje se totiţ za tzv. nákupní cenu, která je o x % vyšší neţ cena prodejní (tj. cena, za kterou klient jednotky odkupuje). Alokační procento pojistného (1 - x %) po celou dobu trvání pojištění. Jednotky nejsou nakoupeny za celé pojistné, ale pouze za část, x % je poplatek, 1 - x % se investuje. Stejný princip jako úhrady počátečního poplatku formou niţšího alokačního procenta. Výše uvedené moţnosti můţe pojišťovna i kombinovat, ukaţme si to na dvou reálných příkladech: Příklad 1: V sazebníku je uvedeno: měsíční poplatek ve výši 0,25 % z ročního pojistného a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 2 %. Snadným výpočtem dojdeme k tomu, ţe celkový poplatek je 5 % z kaţdého zaplaceného pojistného: 2 % (rozdíl nákup - prodej) + 12 * 0,25 % = 5 % Příklad 2: V sazebníku je uvedeno: alokační procento 99 % a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 5 %. Celkový vstupní poplatek je: 5 % (rozdíl nákup - prodej) + (1-99 %) = 6 % Výše vstupního poplatku se většinou liší pro běţné pojistné a mimořádné pojistné. Pojišťovny často zvýhodňují platbu mimořádného pojistného a zatímco vstupní poplatek u běţného pojistného je 5 %, u mimořádného pojistného je niţší, nejčastěji 2 % - 3 %. Výjimečně se lze setkat s opačnou situací, vstupní poplatek pro mimořádné pojistné vyšší, např. 8 % (5 % rozdíl nákup - prodej a 97 % alokační procento). Novinkou posledních let je flexibilní stanovení poplatku na základě domluvy zprostředkovatele a klienta. Zprostředkovatel se vzdá části provize z mimořádného pojistného a klient tak získá výhodnější výši poplatku. 2 Nákladovost produktů se můţe výrazně lišit, viz níţe: přehled nákladovosti IŢP. Nacházíme se v rozmezí od 3% do 20%. U produktu Perspektiva 7BN (pojišťovna Kooperativa) je to 10% a u produktu Future (pojišťovna Generali) je to 15,2%. Jedinou pojišťovnou na našem trhu, která poplatky vůbec nezveřejňuje je Česká pojišťovna, takţe tam se klient o nákladovosti nedozví vůbec

31 31

32 4. Pojistný trh v ČR a EU Celková populace u nás i v celé Evropě klesá, její průměrný věk roste a vede k vyšší potřebě finančních zdrojů a zatíţení sociálních systémů. Vedle změn v rámci systému sociálního důchodového pojištění na krytí potřeb osob ve stáří je snaha zvýšit význam alternativních nástrojů řešení potřeb lidí ve stáří, v rámci kterých hraje významnou roli ţivotní pojištění. Tyto změny ve vývoji financování důchodů z dlouhodobého pohledu vedou ke zvýšení významu ţivotního pojištění. Vývoj na světovém pojistném trhu i v jednotlivých zemích je ovlivněn řadou faktorů, které se odráţí v růstu předepsaného pojistného v jednotlivých letech. K těmto faktorům lze zařadit: změny v obecných ekonomických podmínkách, ve kterých pojišťovnictví funguje vývoj na finančních trzích měnící se poţadavky na pojišťovací sluţby ze strany klientů změny v charakteru rizik a výskyt nových rizik globalizační tendence vycházející z přechodu konkurence v rámci jednotlivých zemí na konkurenci mezinárodní, a z přechodu od konkurence v rámci pojišťovacího sektoru na konkurenci v rámci celého finančního sektoru situace v systémech státního sociálního zabezpečení výskyt a projevy pojistných událostí velkého (katastrofického) rozsahu Praha, ČAP Po několika letech průběţného růstu poklesly roční výsledky pojistného trhu o 0,3 %. Ani přetrvávající zájem veřejnosti o investiční produkty ţivotního pojištění nevyrovnal oslabení v neţivotním pojištění, jehoţ předepsané pojistné pokleslo o 1,6 %. Celkový vývoj tak odpovídá průběţným trendům loňského roku: výrazný pokles cen pojištění motorových vozidel, úbytek pojištěných osob se zabezpečením ţivotních rizik, vyšší pojistná ochrana podnikatelů. Česká asociace pojišťoven změnila metodiku vykazování statistik. Z důvodu reálnějšího zobrazení vývoje pojistného trhu nově započítáváme v ţivotním pojištění pouze 10 % z celkové hodnoty předpisu jednorázového pojistného. Přepočet na bázi jedné desetiny byl zvolen s ohledem na průměrnou délku trvání smlouvy s jednorázově placeným pojistným, která činí 10 let, vysvětluje Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP. Trh ţivotního pojištění nadále roste. V loňském roce vykázaly členské pojišťovny o 1,9 % vyšší předepsané pojistné neţ v předchozím období. Zájem o produkty s jednorázově placeným pojistným se projevil zejména u obchodů spojených se stávajícími smlouvami (+20,5 %). V celkovém kontextu zaznamenalo jednorázově placené ţivotní pojištění pokles o 700 mil. Kč. Potěšující je, ţe narostl předpis v oblasti běţně placeného pojistného 32

33 o téměř 1 miliardu korun. Naopak špatnou zprávou je, ţe současně s rostoucím objemem pojistného a nové obchodní produkce poklesl o více neţ 100 tisíc celkový počet smluv ţivotního pojištění. Nepříznivý vývoj v oblasti neţivotního pojištění nezvrátil ani pozitivní trend u podnikatelských pojištění, kde předepsané pojistné vzrostlo o 2,1 %. Celkový pokles trhu neţivotního pojištění o 1,2 mld. Kč oproti předchozímu roku byl způsoben zejména výrazným poklesem předepsaného pojistného u pojištění vozidel, konkrétně u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla o více neţ 8 %. Domnívám se, ţe loňský rok byl posledním rokem, kdy ceny pojištění vozidel klesaly. Pro další sniţování uţ není prostor a pojišťovny budou do budoucna nuceny změnit strategii boje o klienta, pokračuje Tomáš Síkora. Nadále nejsilnějšími hráči na trhu jsou finanční skupiny Generali PPF Holding (Česká pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.) a skupina VIG (Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s.). Největší meziroční nárůst celkového objemu předepsaného pojistného, více neţ 800 milionů korun, vykázala Pojišťovna České spořitelny. Nárůstu o necelých 400 milionů pak dosáhly ČSOB Pojišťovna, a.s., a Allianz pojišťovna, a.s. 3 Graf č.1 VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO A HDP (MEZIROČNÍ ZMĚNY V %) * údaje za členy ČAP, HDP odhad 3 Praha , Vývoj trhu, ČAP 33

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Markéta Nepožitková Bankovní management,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR

Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Analýza vybraných produktŧ ţivotního pojištění na pojistném trhu v ČR Bakalářská práce Autor: Luděk Velas, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Komparace životního pojištění na trhu ČR

Komparace životního pojištění na trhu ČR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Komparace životního pojištění na trhu ČR Diplomová práce Autor: Bc. Dana Kultová Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6 OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojištění a produktů pojištění osob...6 3.1. Pojišťovnictví v České republice...6 3.2. Charakteristika životního pojištění...10

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 10. 2010 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Produkty životního pojištění kapitálov lové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Základní pojmy Vinkulace životní pojištění může e sloužit také jako záruka z zaplacení úvěrů v případě smrti

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Finanční analýza životního portfolia. Jakub Tížek

Finanční analýza životního portfolia. Jakub Tížek Finanční analýza životního portfolia Jakub Tížek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je navržení vhodného finančního portfolia fyzické osoby na základě vypracované finanční analýzy.

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Nedávno jsme přinesli popis pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny. Naproti sobě stály dvě varianty s garantovaným výnosem (vznikla jako první)

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 01/01.01.2010, verze 02/01.06.2010, verze 03/01.04.2011,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF FINANCE NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Management podnikatelské sféry. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Management podnikatelské sféry. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Management podnikatelské sféry Bakalářská práce Pavla Ondráčková 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův

Více

Analýza investičních produktů České spořitelny, a.s. ve srovnání s konkurencí

Analýza investičních produktů České spořitelny, a.s. ve srovnání s konkurencí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza investičních produktů České spořitelny, a.s. ve srovnání s konkurencí Bakalářská práce Autor: Ladislav Hadač Bankovní

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA příloha č. SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ/ O SPOLUPRÁCI Obchodní zástupce/spolupracovník Jméno, příjmení, titul Osobní číslo Pokud se bude níže v Sazebníku odměn/provizní

Více

NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ INVESTICE VE FIRMĚ FRITZMEIER s.r.o.

NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ INVESTICE VE FIRMĚ FRITZMEIER s.r.o. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF FINANCES NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ INVESTICE

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí)

Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Aviva investiční pojištění aneb 6 jednou ranou (recenzí) Ve veřejném hlasování soutěže o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá koruna 2005 se na prvním místě umístilo životní pojištění pojišťovny Aviva

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) verze 01/01.02.2011, verze 02/01.04.2012,, verze 4.04/01.01.2014

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17) Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová reforma

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hodnocení vývoje českého finančního trhu Bc. Kateřina Dočkalová Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ GARDE 3.1

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ GARDE 3.1 INFORMACE K POJIŠTĚNÍ GARDE 3.1 Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 01/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0003.................................................................................................................

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace hospodaření bank s ohledem na jejich velikost Helena Šplíchalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

Návrh portfolia produktů pro zajištění se na důchodový věk. Petr Štica

Návrh portfolia produktů pro zajištění se na důchodový věk. Petr Štica Návrh portfolia produktů pro zajištění se na důchodový věk Petr Štica Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se snaţí popsat moţnosti zajištění se na stáří především prostřednictvím státem

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS OPTIMALIZACE VÝPLATY PŘÍJMŮ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ

Více

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb.

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bakalářská práce Autor: Lucie Hauftová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Katedra managementu podnikatelské sféry

Katedra managementu podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Miroslava Hamerníková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Život v pohodě T. č. 8200 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-E-0002................................................................................................................

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola Studijní program: B6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Penzijní řešení České spořitelny

Penzijní řešení České spořitelny Penzijní řešení České spořitelny Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny Marian Paraska, ředitel odboru pasivní produkty České spořitelny

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU

MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU 1 MANUÁL PRO SPOLUPRACOVNÍKY KAPITOLU KONVERZE - SPRÁVNĚ NÁHRADA TW Obsah : Telefonický kontakt s klientem na téma náhrada Informace o produktu TW Co s sebou na obchodní schůzku Argumentace k provedení

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

Analýza možných způsobů vybavování podniku vozidly a stroji

Analýza možných způsobů vybavování podniku vozidly a stroji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza možných způsobů vybavování podniku vozidly a stroji Diplomová práce Autor: Bc. Petr Slunečko Finance Vedoucí práce:

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

půjčka čstsp čstsp. Půjčka od půjčka čstsp čstsp státu tak může být pouze

půjčka čstsp čstsp. Půjčka od půjčka čstsp čstsp státu tak může být pouze půjčka čstsp čstsp. Půjčka od půjčka čstsp čstsp státu tak může být pouze z těchto zdrojů, jelikož jinak má stát pouze výdaje. ČSTSP je zkratka pro Českou státní spořitelnu. Půjčka od státu pak funguje

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Diplomová práce Autor: Bc. David Rathaus Finanční obchody Vedoucí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Tuzemský platební styk a jeho nástroje

Tuzemský platební styk a jeho nástroje Tuzemský platební styk a jeho nástroje Obsah: 1. Charakteristika platebního styku 2. Rozdělení platebního styku 3. Tuzemský platební styk 4. Hotovostní platební styk a jeho nástroje 5. Bezhotovostní platební

Více

Komparace produktů IŽP, KŽP a RŽP jako nástrojů pro zajištění příjmů rodiny

Komparace produktů IŽP, KŽP a RŽP jako nástrojů pro zajištění příjmů rodiny MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ a LESNICKÁ UNIVERZITA v BRNĚ PROVNOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Manažersko-ekonomický Komparace produktů IŽP, KŽP a RŽP jako nástrojů

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění

Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění Sazebník 2015 Bella Vita variabilní životní pojištění generali.cz 02 Sazebník 2015 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 32 Obmyšlené a oprávněné osoby 09 Poznej

Více