LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,"

Transkript

1 LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek 1 Utvoøení Zvláštní unie; pøijetí mezinárodního tøídìní 1. Státy, na které se vztahuje tato dohoda, tvoøí Zvláštní unii. 2. Pro prùmyslové vzory a modely pøijímají tyto státy totéž tøídìní (dále "mezinárodní tøídìní"). 3. Mezinárodní tøídìní obsahuje: i. seznam tøíd a podtøíd; ii. abecední seznam výrobkù, které mohou být pøedmìtem vzorù a modelù, s údajem o tøídách a podtøídách, do nichž jsou zaøazeny; iii. vysvìtlující poznámky. 4. Seznam tøíd a podtøíd je seznam pøipojený k této dohodì jako pøíloha, s výhradou zmìn a doplòkù, které v nìm mùže provádìt Výbor znalcù, vytvoøený podle èlánku 3 (dále "Výbor znalcù"). 5. Abecední seznam výrobkù a vysvìtlující poznámky pøijímá Výbor znalcù na základì øízení stanoveného v èlánku Mezinárodní tøídìní mùže Výbor znalcù mìnit a doplòovat v rámci øízení stanoveného v èlánku a) Mezinárodní tøídìní je vypracováno v jazyku anglickém a francouzském. b) Oficiální texty mezinárodního tøídìní v jiných jazycích, které mùže urèit Shromáždìní uvedené v èlánku 5, poøizuje po konzultacích se zúèastnìnými vládami Mezinárodní úøad pro duševní vlastnictví (dále "Mezinárodní úøad") uvedený v Úmluvì zøizující Svìtovou organizaci duševního vlastnictví (dále "Organizace"). Èlánek 2 Použití a právní dosah mezinárodního tøídìní 1. S výhradou závazkù uložených touto dohodou má mezinárodní tøídìní jen správní význam. Každý stát mu však mùže pøiznat takový právní význam, jaký uzná za vhodný. Zejména nezavazuje mezinárodní tøídìní státy Zvláštní unie co do zpùsobu a rozsahu ochrany vzorù a modelù v tìchto státech. 2. Každý ze státù Zvláštní unie si vyhrazuje možnost používat mezinárodního tøídìní buï jako hlavního tøídìní nebo jako pomocného tøídìní. 3. Úøady státù Zvláštní unie budou uvádìt v úøedních listinách o pøihlášení nebo o zápisu vzorù a modelù, a pokud se úøednì zveøejòují, tedy i v tìchto zveøejnìních èísla tøíd a podtøíd mezinárodního tøídìní, do nichž jsou zaøazeny výrobky, které jsou pøedmìtem vzorù nebo modelù. 4. Pøi výbìhu oznaèení, která se mají zaøadit do abecedního seznamu výrobkù, se Výbor znalcù vyvaruje užití takových oznaèení, k nimž mohou existovat výluèná práva, pokud je to jen možné. Zahrnutí oznaèení jako do abecedního seznamu však nelze vykládat jako vyjádøení názoru Výboru znalcù o tom, zda k takovému oznaèení výluèná práva existují èi nikoli. Èlánek 3 Výbor znalcù 1. U Mezinárodního úøadu se zøizuje Výbor znalcù, který je povìøen úkoly uvedeným v èlánku 1, odstavcích 4, 5 a 6. Ve Výboru znalcù je zastoupen každý stát Zvláštní unie; Výbor se øídí jednacím øádem, k jehož pøijetí je tøeba prosté vìtšiny hlasù zastoupených státù. 2. Výbor znalcù pøijímá abecední seznam výrobkù a vysvìtlující poznámky prostou vìtšinou hlasù státù Zvláštní unie. 3. Návrhy na zmìny nebo doplòky mezinárodního tøídìní mùže pøedkládat úøad každého státu Zvláštní unie nebo Mezinárodní úøad. Každý návrh pøedkládaný úøadem se pøedává Mezinárodnímu úøadu. Návrhy úøadù a Mezinárodního úøadu zašle Mezinárodní úøad èlenùm Výboru znalcù nejpozdìji dva mìsíce pøed zasedáním, na nìmž mají být tyto návrhy zkoumány. 4. Rozhodnutí Výboru znalcù o zmìnách a doplòcích mezinárodního tøídìní vyžadují prostou vìtšinu hlasù státù Zvláštní unie. Jde-li však o zøízení nové tøídy nebo o pøesun výrobkù z jedné tøídy do jiné, vyžaduje se jednomyslnost. 5. Znalci mohou hlasovat písemnì. 6. Jestliže nìkterý stát nejmenuje pro urèité zasedání Výboru znalcù svého zástupce nebo neodevzdá-li jmenovaný zástupce bìhem zasedání nebo ve lhùtì stanovené jednacím øádem svùj hlas, má se za to, že pøíslušný stát souhlasí s usnesením Výboru. Èlánek 4 Oznamování a zveøejòování tøídìní a jeho zmìn a doplòkù 1. Abecední seznam výrobkù a vysvìtlující poznámky, které Výbor znalcù pøijal, jakož i jím rozhodnuté zmìny a doplòky mezinárodního tøídìní, oznamuje Mezinárodní úøad úøadùm státù Zvláštní unie. Rozhodnutí Výboru znalcù vstupuje v úèinnost pøi obdržení oznámení. Dochází-li však k vytvoøení nové tøídy nebo k pøevodu výrobkù z jedné tøídy do jiné, vstupují tyto zmìny v úèinnost šesti mìsícù po odeslání oznámení. 2. Mezinárodní úøad, jakožto depozitáø mezinárodního tøídìní, do nìho zaøadí zmìny a doplòky, které vstou- 240

2 pily v úèinnost. Zmìny a doplòky se zveøejní v èasopisech, které urèí Shromáždìní. Èlánek 5 Shromáždìní Zvláštní unie 1. a) Zvláštní unie má Shromáždìní skládající se ze státù Zvláštní unie. b) Vláda každého státu Zvláštní unie je zastoupena jedním delegátem, který mùže mít své zástupce, poradce a znalce. c) Výdaje každé delegace hradí vláda, která tuto delegaci vyslala. 2. a) S výhradou ustanovení èlánku 3 Shromáždìní: i. projednává všechny otázky týkající se chodu a rozvoje Zvláštní unie, jakož i uplatòování této dohody; ii. dává Mezinárodnímu úøadu pokyny pro pøípravu revizních konferencí; iii. pøezkoumává a schvaluje zprávy a èinnost generálního øeditele Organizace (dále jen "generální øeditel") týkající se Zvláštní unie a dává mu potøebné pokyny v otázkách spadajících do kompetence Zvláštní unie; iv. stanoví program, schvaluje dvouletý rozpoèet Zvláštní unie a schvaluje její závìreèné úèty; v. schvaluje finanèní øád Zvláštní unie; vi. schvaluje poøízení oficiálních textù mezinárodního tøídìní v jiných jazycích než v angliètinì a francouzštinì; vii. zøizuje, kromì Výboru znalcù uvedeného v èlánku 3, jiné výbory znalcù a pracovní skupiny, které považuje za úèelné pro uskuteèòování cílù Zvláštní unie; viii. rozhoduje o tom, které státy jež nejsou èleny Zvláštní unie a které mezinárodní nevládní organizace mohou být pøipuštìny jako pozorovatelé k jeho zasedání; ix. schvaluje úpravy èlánkù 5 až 8; x. èiní další vhodná opatøení zamìøená na dosažení cílù Zvláštní unie; xi. plní všechny ostatní úkoly, které vyplývají z této dohody. b) O otázkách, které zajímají rovnìž jiné unie spravované Organizací, rozhoduje Shromáždìní po vyslechnutí Koordinaèního výboru Organizace. 3. a) Každý èlenský stát Shromáždìní má 1 hlas. b) Polovina èlenských státù Shromáždìní tvoøí kvórum (nejnižší nezbytný poèet pro schopnost usnášet se). c) Je-li na zasedání poèet zastoupených státù nižší než polovina, avšak èiní-li nebo pøevyšuje-li jednu tøetinu èlenských státù Shromáždìní, mùže Shromáždìní èinit rozhodnutí, a to bez ohledu na ustanovení písmene b); rozhodnutí Shromáždìní, s výjimkou rozhodnutí o jednacím øádu, se však stanou vykonavatelnými teprve po splnìní dále uvedených podmínek. Mezinárodní úøad oznámí tato rozhodnutí tìm èlenským státùm Shromáždìní, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby ve lhùtì tøí mìsícù, která je poèítána od data tohoto sdìlení, odevzdaly písemnì svùj hlas nebo abstenci. Jestliže po uplynutí této lhùty je poèet státù, které takto odevzdaly svùj hlas nebo abstenci, roven nejménì poètu státù chybìjících k dosažení kvóra na zasedání, tato rozhodnutí se stanou vykonavatelnými za pøedpokladu, že je souèasnì dosaženo potøebné vìtšiny. d) S výjimkou ustanovení èlánku 8 odstavce 2 jsou Shromáždìním pøijímána rozhodnutí dvoutøetinovou vìtšinou odevzdaných hlasù. e) Abstence se nepoèítá jako hlas. f) Delegát mùže zastupovat pouze jeden stát a mùže hlasovat pouze jeho jménem. g) Èlenské státy Zvláštní unie, které nejsou èleny Shromáždìní, jsou pøipuštìny na jeho schùze jako pozorovatelé. 4. a) Shromáždìní se schází jednou za dva roky na øádné zasedání svolané generálním øeditelem, a to s výjimkou mimoøádných pøípadù, ve stejné dobì a na stejném místì jako Valné shromáždìní Organizace. b) Shromáždìní se schází na mimoøádné zasedání svolané generálním øeditelem na žádost jedné ètvrtiny èlenských státù Shromáždìní. c) Generální øeditel pøipraví pro každé zasedání poøad jednání. 5. Shromáždìní schvaluje svùj jednací øád. Èlánek 6 Mezinárodní úøad 1. a) Administrativní úkoly Zvláštní unie zajiš uje Mezinárodní úøad. b) Mezinárodní úøad zejména pøipravuje zasedání Shromáždìní a Výboru znalcù a všech ostatních výborù znalcù nebo pracovních skupin, které mohou být Shromáždìním nebo Výborem znalcù zøízeny a zajiš uje sekretariát tìchto orgánù. c) Generální øeditel je nejvyšším úøedníkem Zvláštní unie a zastupuje ji. 2. Generální øeditel a jím urèení spolupracovníci se úèastní bez hlasovacího práva všech zasedání Shromáždìní, Výboru znalcù nebo všech ostatních výboru nebo pracovních skupin, které Shromáždìní nebo Výbor znalcù mohou ustavit. Generální øeditel nebo jím urèený spolupracovník je z úøední povinnosti tajemníkem tìchto orgánù. 3. a) Mezinárodní úøad pøipravuje podle pokynù Shromáždìní revizní konference o ustanoveních dohody, kromì èlánkù 5 až 8. b) Mezinárodní úøad se mùže radit o pøípravì revizních konferencí s mezivládními organizacemi a s mezinárodními nevládními organizacemi. c) Generální øeditel a osoby jím urèené se úèastní bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí. 4. Mezinárodní úøad plní všechny ostatní úkoly, kterými byl povìøen. Èlánek 7 Financování 1. a) Zvláštní unie má svùj rozpoèet. b) Rozpoèet Zvláštní unie obsahuje vlastní pøíjmy a výdaje Zvláštní unie, její pøíspìvek do rozpoètu 241

3 spoleèných výdajù unií a pøípadnì èástku danou k dispozici rozpoètu Konference Organizace. c) Za spoleèné výdaje unií se považují výdaje, které se nevztahují výluènì na Zvláštní unii, nýbrž vztahují se také na jednu nebo více dalších unií spravovaných Organizací. Podíl Zvláštní unie na tìchto spoleèných výdajích je úmìrný zájmu, který na nich Zvláštní unie má. 2. Rozpoèet Zvláštní unie se sestavuje s pøihlédnutím k požadavkùm koordinace s rozpoèty ostatních unií spravovaných Organizací. 3. Rozpoèet Zvláštní unie zahrnuje tyto pøíjmy: i. pøíspìvky èlenských státù Zvláštní unie; ii. poplatky a dávky za služby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvláštní unie; iii. výtìžek z prodeje publikací Mezinárodního úøadu týkající se Zvláštní unie a z dávek za tyto publikace; iv. dary, odkazy a subvence; v. nájemné, úroky a další rùzné pøíjmy. 4. a) Pøi urèování èástky pøíspìvkù uvedených v odstavci 3 i, patøí každý èlenský stát Zvláštní unie do téže tøídy, do níž je zaøazen v Paøížské unii na ochranu prùmyslového vlastnictví, a platí své roèní pøíspìvky podle poètu jednotek, jaký je stanoven pro takovou tøídu této unii. b) Roèní pøíspìvek každého èlenského státu Zvláštní unie se stává z èástky, jejíž pomìr k celkové èástce roèních pøíspìvkù všech státù pro rozpoèet Zvláštní unie je stejný jako pomìr mezi poètem jednotek tøídy, do které je zaøazen, a celkovým poètem jednotek všech státù. c) Pøíspìvky jsou splatné prvního ledna každého roku. d) Stát, který je v prodlení s placením svých pøíspìvkù, nemá právo hlasovat v žádném orgánu Zvláštní unie, rovná-li se èástka nedoplatkù celkové èástce pøíspìvkù, které má platit tento stát za dva pøedcházející plné roky, nebo pøekraèuje-li ji. Orgán Zvláštní unie mùže však dovolit takovému státu, aby v daném orgánu i nadále vykonával své hlasovací právo, má-li tento orgán za to, že k prodlení došlo za mimoøádných a nevyhnutelných okolností. e) V pøípadì, kdy rozpoèet nebude schválen pøed zaèátkem nového finanèního období, bude pøeveden rozpoèet z minulého roku, a to zpùsobem stanoveným finanèním øádem. 5. Výše poplatkù a dávek za služby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvláštní unie urèí generální øeditel, který o tom podá zprávu Shromáždìní. 6. a) Zvláštní unie má provozovací kapitálový fond, který se vytvoøí jednorázovou platbou poskytnutou každým státem Zvláštní unie. Stane-li se fond nedostateèným, rozhodne Shromáždìní o jeho zvýšení. b) Výše poèáteèní platby každého státu do uvedeného fondu nebo jeho úèasti na zvýšení tohoto fondu je úmìrná roènímu pøíspìvku tohoto kterého státu platnému v roce, bìhem nìhož se fond vytvoøí nebo bìhem nìhož se uèiní rozhodnutí o jeho zvýšení. c) Pomìrnou èástku a zpùsob platby urèí Shromáždìní na návrh generálního øeditele poté, co vyslechlo názor Koordinaèního výboru Organizace. 7. a) Dohoda o sídle Organizace uzavøená se státem, na jehož území Organizace sídlí stanoví, že tento stát poskytuje zálohy v pøípadech, kdy je provozní kapitálový fond nedostaèující. Výše tìchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou v každém jednotlivém pøípadì pøedmìtem samostatných dohod mezi tímto státem a Organizací. b) Stát uvedený pod písmenem a) a Organizace mají každý právo vypovìdìt závazek poskytovat zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpovìï se stane úèinnou tøi roky po uplynutí roku, ve kterém byla oznámena. 8. Revize úètù je zajiš ována zpùsobem, který je stanoven finanèním øádem, jedním nebo více státy Zvláštní unie nebo externími revizory, které s jejich souhlasem ustanoví Shromáždìní. Èlánek 8 Úpravy èlánkù 5 až 8 1. Návrhy na úpravy èlánkù 5, 6, 7 a tohoto èlánku mùže pøedložit každý èlenský stát Shromáždìní nebo generální øeditel. Tyto návrhy oznamuje generální øeditel èlenským státùm Shromáždìní alespoò šest mìsícù pøed jejich projednáváním ve Shromáždìní. 2. Úpravy èlánkù uvedených v odstavci 1 schvaluje Shromáždìní. Jejich schválení vyžaduje tøíètvrtinové vìtšiny odevzdaných hlasù; avšak jakékoliv úpravy èlánku 5 a tohoto odstavce vyžadují ètyøi pìtiny odevzdaných hlasù. 3. Úpravy èlánkù uvedených v odstavci 1 vstoupí v platnost mìsíc poté, co generální øeditel obdrží písemné oznámení o jejich pøijetí. Úpravy musí být pøijaty tøemi ètvrtinami poètu státù, které byly èleny Zvláštní unie v dobì, kdy úprava byla schválena. Pøijetí musí být uèinìno v souladu s pøíslušnými ústavními pravidly. Každá úprava uvedených èlánkù takto pøijatá váže všechny státy, které jsou èleny Zvláštní unie v dobì, kdy úprava vstoupí v platnost, nebo které se stanou jejími èleny pozdìji; avšak každá úprava, která má za následek zvýšení finanèních závazkù státù Zvláštní unie, váže pouze ty státy, které takovou úpravu notifikovaly. Èlánek 9 Ratifikace a pøístup; vstup v úèinnost 1. Každý ze státù Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, který podepsal tuto dohodu, ji mùže ratifikovat, a nepodepsal-li ji, mùže k ní pøistoupit. 2. Ratifikaèní listiny a listiny o pøístupu se ukládají u generálního øeditele. 3. a) Pro prvních 5 státù, které uložily své ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu, vstoupí tato dohoda v úèinnosti 3 mìsíce po uložení páté takové listiny. b) Pro každou další zemi vstoupí tato dohoda v úèinnost 3 mìsíce poté, co generální øeditel notifikuje její ratifikaci nebo pøístup k ní, pokud v ratifikaèní listinì nebo v listinì o pøístupu není udáno pozdìjší datum. V takovém pøípadì vstoupí tato dohoda pro tento stát v úèinnost k udanému datu. 4. Ratifikace nebo pøístup právem znamená pøijetí všech ustanovení a pøiznání všech výhod plynoucích z této dohody. 242

4 Èlánek 10 Úèinnost a doba trvání dohody Tato dohoda má stejnou úèinnost a dobu trvání jako Paøížská úmluva na ochranu prùmyslového vlastnictví. Èlánek 11 Revize èlánkù 1 až 4 a 9 až Èlánky 1 až 4 a 9 až 15 této dohody je možno revidovat, aby bylo dosaženo žádoucích zlepšení. 2. Každá revize má být pøedmìtem konference, kterou konají delegáti èlenských státù Zvláštní unie. Èlánek 12 Výpovìï 1. Každý stát mùže vypovìdìt tuto dohodu oznámením zaslaným generálnímu øediteli. Tato výpovìï je úèinná pouze pro stát, který ji podal. Vùèi ostatním státùm Zvláštní unie zùstává dohoda platná a vykonatelná. 2. Výpovìï nabývá úèinnosti jeden rok po dni, kdy o tom generální øeditel obdrží oznámení. 3. Právo výpovìdi obsažené v tomto èlánku nemùže žádný stát využít, dokud neuplyne pìt let ode dne, kdy se stal èlenem Zvláštní unie. Èlánek 13 Území Pro tuto dohodu se použijí ustanovení èlánku 24 Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví. Èlánek 14 Podpisy, jazyky, oznámení 1. a) Tato dohoda je podepsána v jednom originálním exempláøi vyhotoveném v anglickém a francouzském jazyku, pøièemž obì znìní jsou stejnì závazná. Originální znìní je uloženo u švýcarské vlády. b) Tato dohoda zùstává otevøena k podpisu do 30. èervna 1969 v Bernu. 2. Generální øeditel poøídí po konzultacích se zúèastnìnými vládami oficiální texty v jiných jazycích, jež mùže urèit Shromáždìní. 3. Generální øeditel pøedá dvì vládou Švýcarska ovìøené kopie podepsaného textu této dohody vládám tìch státù, které ji podepsaly, a vládì každého jiného státu, který o to požádá. 4. Generální øeditel dá zaregistrovat tuto dohodu u sekretariátu Organizace spojených národù. 5. Generální øeditel oznamuje vládám všech státù Zvláštní unie datum vstupu této dohody v úèinnost, podepsání, uložení, ratifikaèních listin nebo listin o pøístupu, pøijetí zmìn této dohody a datum jejich vstupu v úèinnost a notifikace výpovìdí. Èlánek 15 Pøechodná ustanovení Do doby, kdy první generální øeditel nastoupí do funkce, považují se v této dohodì odkazy na Mezinárodní úøad nebo na generálního øeditele za odkazy na Spojené mezinárodní kanceláøe na ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) nebo na jejich øeditele. 243

5 PØÍLOHA k vyhlášce è. 28/1981 Sb. SEZNAM TØÍD A PODTØÍD MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ Tøída 1 Potravináøské výrobky vèetnì dietetických potravin 01 Peèivo, suchary, jemné peèivo, tìstoviny 02 Èokoláda, cukrovinky, zmrzliny 03 Sýry, máslo a ostatní mléèné výrobky, jakož i jejich náhražky 04 Výrobky øeznické a uzenáøské 05 Krmiva Tøída 2 Odìvní zboží vèetnì obuvi 01 Odìvní souèásti 02 Spodní odívání, prádlo, šnìrovaèky, podprsenky 03 Pokrývky hlavy 04 Obuv (vèetnì vysokých bot, bot a domácí obuvi) 05 Punèochy a ponožky 06 Kravaty, šátky a šály 07 Rukavièkáøské výrobky 08 Krátké zboží Tøída 3 Cestovní potøeby, pøedmìty osobní potøeby neobsažené v jiných tøídách 01 Cestovní kufry, pøíruèní kufry a pouzdra 02 Kabely, náprsní tašky, penìženky, pouzdra 03 Deštníky, hole 04 Vìjíøe Tøída 4 Kartáènické zboží 01 Kartáèe a koš ata na èištìní 02 Toaletní kartáèe a kartáèe na šaty 03 Kartáèe prùmyslové 04 Štìtce Tøída 5 Textilní výrobky nikoli konfekèní, fólie z umìlých hmot nebo látek a kùže 01 Pøíze 02 Textilní látky (tkané, pletené nebo vyrobené jiným zpùsobem) 03 Fólie z umìlých hmot nebo látek 04 Pls 05 Potahové fólie (tapety, linoleum atd.) 06 Krajky 07 Výšivky Tøída 6 Bytové vybavení 01 Nábytek 02 Matrace a polštáøe 03 Záclony (hotové k použití) 04 Koberce 05 Rohože a bìhouny 06 Zrcadla a rámy 07 Ramínka na šaty 08 Pokrývky 09 Prádlo pro domácnost a stolní prádlo Tøída 7 Potøeby pro domácnost, neobsažené v ostatních tøídách 01 Nádobí a sklenìné zboží 02 Pøístroje a nádobí kuchyòské 03 Nože, vidlièky, lžíce 04 Sporáky, opékaèe topinek atd. 05 Pøístroje na sekání, mletí a míchání 06 Žehlièky, pøístroje na mytí, èištìní a sušení Tøída 8 Náøadí a železáøské zboží 01 Nástroje a náøadí pro zemìdìlství, lesnictví a zahradnictví 02 Ostatní nástroje a náøadí 03 Zámky a kování 04 Høebíky, šrouby, matky, svorníky atd. Tøída 9 Obaly a nádoby 01 Lahve, lahvièky, demižóny a hrnce 02 Uzávìry 03 Konve a sudy 244

6 04 Krabice, bedny 05 Košíèky na potraviny, koše 06 Pytle, schránky, tuby a pouzdra 07 Konzervové krabice 08 Lana, provazy, pásy atd. pro balicí úèely Tøída 10 Hodináøské a mìøicí pøístroje 01 Hodiny pokojové a kyvadlové 02 Hodinky kapesní a náramkové 03 Budíky 04 Ostatní hodiny 05 Všechny ostatní èasomìrné pøístroje 06 Ciferníky, ruèièky a všechny ostatní souèásti hodin a jiných èasomìrných pøístrojù 07 Geodetické, námoøní, akustické a meteorologické pøístroje 08 Pøístroje na mìøení fyzikálních velièin, napø. délky, tlaku atd. 09 Pøístroje na mìøení teploty 10 Pøístroje na mìøení elektrických velièin (voltmetry atd.) 11 Zkušební pøístroje Tøída 11 Ozdoby 01 Šperky 02 Bibeloty, ozdoby na stùl, na krb, na zeï, vèetnì nádob na kvìtiny 03 Medaile a odznaky 04 Umìlé kvìtiny, rostliny a plody 05 Sváteèní dekoraèní pøedmìty Tøída 12 Vozidla 01 Vozidla tažená zvíøaty 02 Ruèní vozíky a koleèka 03 Lokomotivy a vagóny pro železnice a ostatní kolejová vozidla 04 Lanovky a sedaèkové výtahy 05 Zdvihadla 06 Lodì a èluny 07 Letadla a kosmická vozidla 08 Automobily a autobusy 09 Nákladní auta a traktory 10 Pøívìsy a obytné pøívìsy 11 Motocykly a kola 12 Dìtské vozíky a vozíky pro tìlesnì postižené 13 Vozidla pro speciální potøebu 14 Pneumatiky a obruèe pro vozidla, jiná výstroj a výzbroj pro vozidla neobsažená v jiných tøídách Tøída 13 Zaøízení pro výrobu, rozvoj nebo transformaci elektrické energie 01 Generátory a motory 02 Transformátory, usmìròovaèe, baterie, akumulátory 03 Materiál a zaøízení pro rozvod a øízení elektrické energie Tøída 14 Elektrické a elektronické pøístroje 01 Pøístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu 02 Pøístroje pro záznam, reprodukci a zpracování informací 03 Telekomunikaèní a zpravodajské pøístroje (pøístroje telegrafické, dálnopisné, televizní a rozhlasové) 04 Zesilovaèe Tøída 15 Stroje pro prùmysl a domácnost 01 Neelektrické motory 02 Pumpy a kompresory 03 Zemìdìlské stroje 04 Stavební stroje 05 Stroje pro prùmysl jinde neuvedené 06 Stroje na mytí a èištìní pro prùmyslové úèely 07 Stroje na mytí a èištìní pro použití v domácnosti 08 Textilní stroje pro prùmyslové úèely na šití, pletení a vyšívání 09 Textilní stroje pro domácnost na šití, pletení a vyšívání 10 Chladicí stroje k prùmyslovým úèelùm 11 Chladicí stroje pro domácnost 12 Stroje pro výrobu a pøípravu potravin Tøída 16 Výrobky pro fotografii, kinematografii a optiku 01 Fotografické pøístroje 02 Filmovací pøístroje 245

7 03 Projekèní pøístroje pro statické obrazy 04 Pøístroje na promítání filmù 05 Fotokopírovací a zvìtšovací pøístroje 06 Vyvolávací pøístroje 07 Pøíslušenství 08 Optické zboží jako brýle, mikroskopy atd. Tøída 17 Hudební nástroje 01 Klávesové nástroje (vèetnì elektronických a jiných varhan) 02 Dechové nástroje 03 Strunné nástroje 04 Bicí nástroje 05 Mechanické hudební nástroje Tøída 18 Tiskaøské a kanceláøské stroje 01 Psací a poèítací stroje s výjimkou elektronických 02 Tiskaøské stroje pro knihtisk 03 Tiskaøské stroje pro jiné zpùsoby tisku (mimo fotokopírovacích) 04 Typografická písma a znaky 05 Stroje na oøezávání papíru Tøída 19 Papírnické zboží, kanceláøské potøeby, potøeby pro umìlce a pro vyuèování 01 Psací papír a obálky 02 Kanceláøské potøeby 03 Kalendáøe 04 Vazby 05 Pohlednice a ostatní tiskoviny 06 Materiál pro potøeby pro ruèní psaní 07 Materiál a potøeby pro malování s výjimkou štìtcù pro sochaøe, rytce a pro jiné umìlecké techniky 08 Uèební pomùcky Tøída 20 Zaøízení pro prodej a propagaci 01 Prodejní automaty 02 Potøeby pro výstavy a prodejny 03 Reklamní tabule a návìstidla Tøída 21 Hry, hraèky a sportovní potøeby 01 Hry 02 Hraèky 03 Náøadí a pøedmìty pro gymnastiku a sport 04 Ostatní pøedmìty pro zábavu a obveselení 05 Stany Tøída 22 Zbranì a potøeby pro lov, rybaøení, pro hubení škodlivých zvíøat 01 Seèné a bodné zbranì 02 Støelné zbranì 03 Munice, roznìcovadla a støely 04 Lovecké potøeby (s výjimkou zbraní) 05 Rybáøské pruty 06 Navijáky 07 Háèky 08 Ostatní potøeby rybáøské 09 Pasti a potøeby k hubení škodlivých zvíøat Tøída 23 Zaøízení sanitární, topná, ventilaèní a vzduchotechnická 01 Pøístroje pro rozvod tekutin a plynù (vèetnì kohoutù a potrubí) 02 Sanitární zaøízení (vany, sprchy, umyvadla, WC, sanitární bloky atd.) 03 Topná zaøízení 04 Ventilaèní a klimatizaèní zaøízení 05 Pevná paliva Tøída 24 Lékaøství a laboratoøe 01 Zaøízení pro pøevoz nemocných a pro umís ování nemocných v nemocnici 02 Pøístroje a zaøízení pro nemocnice (pro diagnózy, vyšetøení, operace a ošetøení, jakož i pro vyšetøení oèí) 03 Lékaøské, chirurgické a zubolékaøské nástroje 04 Protézy 05 Obvazy, bandáže a prostøedky pro léèebnou péèi Tøída 25 Stavby a stavební prvky 01 Stavební materiál a stavební prvky jako kámen, cihly, trámy, tašky, bøidlice, panely 246

8 02 Okna, dveøe, rolety atd. 03 Profily 04 Domy, garáže a ostatní stavby 05 Stavební díly pro hlubinné stavby Tøída 26 Osvìtlovací zaøízení 01 Elektrické a jiné zdroje svìtla jako žárovky, osvìtlovací trubice a osvìtlovací desky 02 Lampy, stojací lampy, lustry, nástìnné a stropní lampy 03 Pøístroje veøejného osvìtlení (venkovní lampy, osvìtlení scénické, svìtlomety) 04 Pochodnì, pøenosné lampy a lucerny 05 Svíèky, svícny 06 Stínidla Tøída 27 Tabák, kuøácké potøeby 01 Tabák, doutníky a cigarety 02 Dýmky, špièky na doutníky a špièky na cigarety 03 Popelníky 04 Zápalky 05 Zapalovaèe 06 Pouzdra na doutníky a na cigarety, tabatìrky, dózy Tøída 28 Výrobky a pøedmìty kosmetické a farmaceutické, toaletní potøeby a zaøízení 01 Farmaceutické výrobky a pøedmìty 02 Kosmetické výroby a pøedmìty 03 Toaletní pøedmìty a zaøízení pro pìstìní krásy Tøída 29 Zaøízení a výstroj pro záchranu a pro ochranu lidí 01 Protipožární zaøízení a výstroj 02 Zaøízení a výstroj pro záchranu na vodì a pod vodou 03 Zaøízení a výstroj pro záchranné akce v horách 04 Zaøízení a výstroj pro záchranu pøed jiným nebezpeèím (dopravní, dùlní, pracovní nehody apod.) Tøída 30 Pìstování a chov zvíøat 01 Boudy a ohrady 02 Zaøízení pro krmení a napájení 03 Sedláøské zboží 04 Zaøízení a výstroj pro záchranu zvíøat Tøída 31 Rùzné (všechny výrobky neobsažené v pøedchozích tøídách) 247

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně.

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně. 118/1979 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 9. července 1979 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu

Více

(VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ) 6. VYDÁNÍ

(VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ) 6. VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ OBRAZOVÝCH PRVKŮ OCHRANNÝCH ZNÁMEK (VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ) 6. VYDÁNÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PRAHA 2007 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být publikována ani

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

LOKARNSKÉ TŘÍDĚNÍ 15

LOKARNSKÉ TŘÍDĚNÍ 15 LOKARNSKÉ TŘÍDĚNÍ 15 16 SEZNAM TŘÍD třída 01 Potraviny třída 02 Oděvní výrobky a galanterie třída 03 Cestovní potřeby, kufry, slunečníky a předměty osobní potřeby neobsažené v jiných třídách třída 04 Kartáčnické

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

Pro Československou socialistickou republiku vstoupila revidovaná Bernská úmluva v platnost podle svého článku 28 dnem 11. dubna 1980.

Pro Československou socialistickou republiku vstoupila revidovaná Bernská úmluva v platnost podle svého článku 28 dnem 11. dubna 1980. 133/1980 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 8. července 1980 o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více