LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,"

Transkript

1 LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek 1 Utvoøení Zvláštní unie; pøijetí mezinárodního tøídìní 1. Státy, na které se vztahuje tato dohoda, tvoøí Zvláštní unii. 2. Pro prùmyslové vzory a modely pøijímají tyto státy totéž tøídìní (dále "mezinárodní tøídìní"). 3. Mezinárodní tøídìní obsahuje: i. seznam tøíd a podtøíd; ii. abecední seznam výrobkù, které mohou být pøedmìtem vzorù a modelù, s údajem o tøídách a podtøídách, do nichž jsou zaøazeny; iii. vysvìtlující poznámky. 4. Seznam tøíd a podtøíd je seznam pøipojený k této dohodì jako pøíloha, s výhradou zmìn a doplòkù, které v nìm mùže provádìt Výbor znalcù, vytvoøený podle èlánku 3 (dále "Výbor znalcù"). 5. Abecední seznam výrobkù a vysvìtlující poznámky pøijímá Výbor znalcù na základì øízení stanoveného v èlánku Mezinárodní tøídìní mùže Výbor znalcù mìnit a doplòovat v rámci øízení stanoveného v èlánku a) Mezinárodní tøídìní je vypracováno v jazyku anglickém a francouzském. b) Oficiální texty mezinárodního tøídìní v jiných jazycích, které mùže urèit Shromáždìní uvedené v èlánku 5, poøizuje po konzultacích se zúèastnìnými vládami Mezinárodní úøad pro duševní vlastnictví (dále "Mezinárodní úøad") uvedený v Úmluvì zøizující Svìtovou organizaci duševního vlastnictví (dále "Organizace"). Èlánek 2 Použití a právní dosah mezinárodního tøídìní 1. S výhradou závazkù uložených touto dohodou má mezinárodní tøídìní jen správní význam. Každý stát mu však mùže pøiznat takový právní význam, jaký uzná za vhodný. Zejména nezavazuje mezinárodní tøídìní státy Zvláštní unie co do zpùsobu a rozsahu ochrany vzorù a modelù v tìchto státech. 2. Každý ze státù Zvláštní unie si vyhrazuje možnost používat mezinárodního tøídìní buï jako hlavního tøídìní nebo jako pomocného tøídìní. 3. Úøady státù Zvláštní unie budou uvádìt v úøedních listinách o pøihlášení nebo o zápisu vzorù a modelù, a pokud se úøednì zveøejòují, tedy i v tìchto zveøejnìních èísla tøíd a podtøíd mezinárodního tøídìní, do nichž jsou zaøazeny výrobky, které jsou pøedmìtem vzorù nebo modelù. 4. Pøi výbìhu oznaèení, která se mají zaøadit do abecedního seznamu výrobkù, se Výbor znalcù vyvaruje užití takových oznaèení, k nimž mohou existovat výluèná práva, pokud je to jen možné. Zahrnutí oznaèení jako do abecedního seznamu však nelze vykládat jako vyjádøení názoru Výboru znalcù o tom, zda k takovému oznaèení výluèná práva existují èi nikoli. Èlánek 3 Výbor znalcù 1. U Mezinárodního úøadu se zøizuje Výbor znalcù, který je povìøen úkoly uvedeným v èlánku 1, odstavcích 4, 5 a 6. Ve Výboru znalcù je zastoupen každý stát Zvláštní unie; Výbor se øídí jednacím øádem, k jehož pøijetí je tøeba prosté vìtšiny hlasù zastoupených státù. 2. Výbor znalcù pøijímá abecední seznam výrobkù a vysvìtlující poznámky prostou vìtšinou hlasù státù Zvláštní unie. 3. Návrhy na zmìny nebo doplòky mezinárodního tøídìní mùže pøedkládat úøad každého státu Zvláštní unie nebo Mezinárodní úøad. Každý návrh pøedkládaný úøadem se pøedává Mezinárodnímu úøadu. Návrhy úøadù a Mezinárodního úøadu zašle Mezinárodní úøad èlenùm Výboru znalcù nejpozdìji dva mìsíce pøed zasedáním, na nìmž mají být tyto návrhy zkoumány. 4. Rozhodnutí Výboru znalcù o zmìnách a doplòcích mezinárodního tøídìní vyžadují prostou vìtšinu hlasù státù Zvláštní unie. Jde-li však o zøízení nové tøídy nebo o pøesun výrobkù z jedné tøídy do jiné, vyžaduje se jednomyslnost. 5. Znalci mohou hlasovat písemnì. 6. Jestliže nìkterý stát nejmenuje pro urèité zasedání Výboru znalcù svého zástupce nebo neodevzdá-li jmenovaný zástupce bìhem zasedání nebo ve lhùtì stanovené jednacím øádem svùj hlas, má se za to, že pøíslušný stát souhlasí s usnesením Výboru. Èlánek 4 Oznamování a zveøejòování tøídìní a jeho zmìn a doplòkù 1. Abecední seznam výrobkù a vysvìtlující poznámky, které Výbor znalcù pøijal, jakož i jím rozhodnuté zmìny a doplòky mezinárodního tøídìní, oznamuje Mezinárodní úøad úøadùm státù Zvláštní unie. Rozhodnutí Výboru znalcù vstupuje v úèinnost pøi obdržení oznámení. Dochází-li však k vytvoøení nové tøídy nebo k pøevodu výrobkù z jedné tøídy do jiné, vstupují tyto zmìny v úèinnost šesti mìsícù po odeslání oznámení. 2. Mezinárodní úøad, jakožto depozitáø mezinárodního tøídìní, do nìho zaøadí zmìny a doplòky, které vstou- 240

2 pily v úèinnost. Zmìny a doplòky se zveøejní v èasopisech, které urèí Shromáždìní. Èlánek 5 Shromáždìní Zvláštní unie 1. a) Zvláštní unie má Shromáždìní skládající se ze státù Zvláštní unie. b) Vláda každého státu Zvláštní unie je zastoupena jedním delegátem, který mùže mít své zástupce, poradce a znalce. c) Výdaje každé delegace hradí vláda, která tuto delegaci vyslala. 2. a) S výhradou ustanovení èlánku 3 Shromáždìní: i. projednává všechny otázky týkající se chodu a rozvoje Zvláštní unie, jakož i uplatòování této dohody; ii. dává Mezinárodnímu úøadu pokyny pro pøípravu revizních konferencí; iii. pøezkoumává a schvaluje zprávy a èinnost generálního øeditele Organizace (dále jen "generální øeditel") týkající se Zvláštní unie a dává mu potøebné pokyny v otázkách spadajících do kompetence Zvláštní unie; iv. stanoví program, schvaluje dvouletý rozpoèet Zvláštní unie a schvaluje její závìreèné úèty; v. schvaluje finanèní øád Zvláštní unie; vi. schvaluje poøízení oficiálních textù mezinárodního tøídìní v jiných jazycích než v angliètinì a francouzštinì; vii. zøizuje, kromì Výboru znalcù uvedeného v èlánku 3, jiné výbory znalcù a pracovní skupiny, které považuje za úèelné pro uskuteèòování cílù Zvláštní unie; viii. rozhoduje o tom, které státy jež nejsou èleny Zvláštní unie a které mezinárodní nevládní organizace mohou být pøipuštìny jako pozorovatelé k jeho zasedání; ix. schvaluje úpravy èlánkù 5 až 8; x. èiní další vhodná opatøení zamìøená na dosažení cílù Zvláštní unie; xi. plní všechny ostatní úkoly, které vyplývají z této dohody. b) O otázkách, které zajímají rovnìž jiné unie spravované Organizací, rozhoduje Shromáždìní po vyslechnutí Koordinaèního výboru Organizace. 3. a) Každý èlenský stát Shromáždìní má 1 hlas. b) Polovina èlenských státù Shromáždìní tvoøí kvórum (nejnižší nezbytný poèet pro schopnost usnášet se). c) Je-li na zasedání poèet zastoupených státù nižší než polovina, avšak èiní-li nebo pøevyšuje-li jednu tøetinu èlenských státù Shromáždìní, mùže Shromáždìní èinit rozhodnutí, a to bez ohledu na ustanovení písmene b); rozhodnutí Shromáždìní, s výjimkou rozhodnutí o jednacím øádu, se však stanou vykonavatelnými teprve po splnìní dále uvedených podmínek. Mezinárodní úøad oznámí tato rozhodnutí tìm èlenským státùm Shromáždìní, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby ve lhùtì tøí mìsícù, která je poèítána od data tohoto sdìlení, odevzdaly písemnì svùj hlas nebo abstenci. Jestliže po uplynutí této lhùty je poèet státù, které takto odevzdaly svùj hlas nebo abstenci, roven nejménì poètu státù chybìjících k dosažení kvóra na zasedání, tato rozhodnutí se stanou vykonavatelnými za pøedpokladu, že je souèasnì dosaženo potøebné vìtšiny. d) S výjimkou ustanovení èlánku 8 odstavce 2 jsou Shromáždìním pøijímána rozhodnutí dvoutøetinovou vìtšinou odevzdaných hlasù. e) Abstence se nepoèítá jako hlas. f) Delegát mùže zastupovat pouze jeden stát a mùže hlasovat pouze jeho jménem. g) Èlenské státy Zvláštní unie, které nejsou èleny Shromáždìní, jsou pøipuštìny na jeho schùze jako pozorovatelé. 4. a) Shromáždìní se schází jednou za dva roky na øádné zasedání svolané generálním øeditelem, a to s výjimkou mimoøádných pøípadù, ve stejné dobì a na stejném místì jako Valné shromáždìní Organizace. b) Shromáždìní se schází na mimoøádné zasedání svolané generálním øeditelem na žádost jedné ètvrtiny èlenských státù Shromáždìní. c) Generální øeditel pøipraví pro každé zasedání poøad jednání. 5. Shromáždìní schvaluje svùj jednací øád. Èlánek 6 Mezinárodní úøad 1. a) Administrativní úkoly Zvláštní unie zajiš uje Mezinárodní úøad. b) Mezinárodní úøad zejména pøipravuje zasedání Shromáždìní a Výboru znalcù a všech ostatních výborù znalcù nebo pracovních skupin, které mohou být Shromáždìním nebo Výborem znalcù zøízeny a zajiš uje sekretariát tìchto orgánù. c) Generální øeditel je nejvyšším úøedníkem Zvláštní unie a zastupuje ji. 2. Generální øeditel a jím urèení spolupracovníci se úèastní bez hlasovacího práva všech zasedání Shromáždìní, Výboru znalcù nebo všech ostatních výboru nebo pracovních skupin, které Shromáždìní nebo Výbor znalcù mohou ustavit. Generální øeditel nebo jím urèený spolupracovník je z úøední povinnosti tajemníkem tìchto orgánù. 3. a) Mezinárodní úøad pøipravuje podle pokynù Shromáždìní revizní konference o ustanoveních dohody, kromì èlánkù 5 až 8. b) Mezinárodní úøad se mùže radit o pøípravì revizních konferencí s mezivládními organizacemi a s mezinárodními nevládními organizacemi. c) Generální øeditel a osoby jím urèené se úèastní bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí. 4. Mezinárodní úøad plní všechny ostatní úkoly, kterými byl povìøen. Èlánek 7 Financování 1. a) Zvláštní unie má svùj rozpoèet. b) Rozpoèet Zvláštní unie obsahuje vlastní pøíjmy a výdaje Zvláštní unie, její pøíspìvek do rozpoètu 241

3 spoleèných výdajù unií a pøípadnì èástku danou k dispozici rozpoètu Konference Organizace. c) Za spoleèné výdaje unií se považují výdaje, které se nevztahují výluènì na Zvláštní unii, nýbrž vztahují se také na jednu nebo více dalších unií spravovaných Organizací. Podíl Zvláštní unie na tìchto spoleèných výdajích je úmìrný zájmu, který na nich Zvláštní unie má. 2. Rozpoèet Zvláštní unie se sestavuje s pøihlédnutím k požadavkùm koordinace s rozpoèty ostatních unií spravovaných Organizací. 3. Rozpoèet Zvláštní unie zahrnuje tyto pøíjmy: i. pøíspìvky èlenských státù Zvláštní unie; ii. poplatky a dávky za služby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvláštní unie; iii. výtìžek z prodeje publikací Mezinárodního úøadu týkající se Zvláštní unie a z dávek za tyto publikace; iv. dary, odkazy a subvence; v. nájemné, úroky a další rùzné pøíjmy. 4. a) Pøi urèování èástky pøíspìvkù uvedených v odstavci 3 i, patøí každý èlenský stát Zvláštní unie do téže tøídy, do níž je zaøazen v Paøížské unii na ochranu prùmyslového vlastnictví, a platí své roèní pøíspìvky podle poètu jednotek, jaký je stanoven pro takovou tøídu této unii. b) Roèní pøíspìvek každého èlenského státu Zvláštní unie se stává z èástky, jejíž pomìr k celkové èástce roèních pøíspìvkù všech státù pro rozpoèet Zvláštní unie je stejný jako pomìr mezi poètem jednotek tøídy, do které je zaøazen, a celkovým poètem jednotek všech státù. c) Pøíspìvky jsou splatné prvního ledna každého roku. d) Stát, který je v prodlení s placením svých pøíspìvkù, nemá právo hlasovat v žádném orgánu Zvláštní unie, rovná-li se èástka nedoplatkù celkové èástce pøíspìvkù, které má platit tento stát za dva pøedcházející plné roky, nebo pøekraèuje-li ji. Orgán Zvláštní unie mùže však dovolit takovému státu, aby v daném orgánu i nadále vykonával své hlasovací právo, má-li tento orgán za to, že k prodlení došlo za mimoøádných a nevyhnutelných okolností. e) V pøípadì, kdy rozpoèet nebude schválen pøed zaèátkem nového finanèního období, bude pøeveden rozpoèet z minulého roku, a to zpùsobem stanoveným finanèním øádem. 5. Výše poplatkù a dávek za služby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvláštní unie urèí generální øeditel, který o tom podá zprávu Shromáždìní. 6. a) Zvláštní unie má provozovací kapitálový fond, který se vytvoøí jednorázovou platbou poskytnutou každým státem Zvláštní unie. Stane-li se fond nedostateèným, rozhodne Shromáždìní o jeho zvýšení. b) Výše poèáteèní platby každého státu do uvedeného fondu nebo jeho úèasti na zvýšení tohoto fondu je úmìrná roènímu pøíspìvku tohoto kterého státu platnému v roce, bìhem nìhož se fond vytvoøí nebo bìhem nìhož se uèiní rozhodnutí o jeho zvýšení. c) Pomìrnou èástku a zpùsob platby urèí Shromáždìní na návrh generálního øeditele poté, co vyslechlo názor Koordinaèního výboru Organizace. 7. a) Dohoda o sídle Organizace uzavøená se státem, na jehož území Organizace sídlí stanoví, že tento stát poskytuje zálohy v pøípadech, kdy je provozní kapitálový fond nedostaèující. Výše tìchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou v každém jednotlivém pøípadì pøedmìtem samostatných dohod mezi tímto státem a Organizací. b) Stát uvedený pod písmenem a) a Organizace mají každý právo vypovìdìt závazek poskytovat zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpovìï se stane úèinnou tøi roky po uplynutí roku, ve kterém byla oznámena. 8. Revize úètù je zajiš ována zpùsobem, který je stanoven finanèním øádem, jedním nebo více státy Zvláštní unie nebo externími revizory, které s jejich souhlasem ustanoví Shromáždìní. Èlánek 8 Úpravy èlánkù 5 až 8 1. Návrhy na úpravy èlánkù 5, 6, 7 a tohoto èlánku mùže pøedložit každý èlenský stát Shromáždìní nebo generální øeditel. Tyto návrhy oznamuje generální øeditel èlenským státùm Shromáždìní alespoò šest mìsícù pøed jejich projednáváním ve Shromáždìní. 2. Úpravy èlánkù uvedených v odstavci 1 schvaluje Shromáždìní. Jejich schválení vyžaduje tøíètvrtinové vìtšiny odevzdaných hlasù; avšak jakékoliv úpravy èlánku 5 a tohoto odstavce vyžadují ètyøi pìtiny odevzdaných hlasù. 3. Úpravy èlánkù uvedených v odstavci 1 vstoupí v platnost mìsíc poté, co generální øeditel obdrží písemné oznámení o jejich pøijetí. Úpravy musí být pøijaty tøemi ètvrtinami poètu státù, které byly èleny Zvláštní unie v dobì, kdy úprava byla schválena. Pøijetí musí být uèinìno v souladu s pøíslušnými ústavními pravidly. Každá úprava uvedených èlánkù takto pøijatá váže všechny státy, které jsou èleny Zvláštní unie v dobì, kdy úprava vstoupí v platnost, nebo které se stanou jejími èleny pozdìji; avšak každá úprava, která má za následek zvýšení finanèních závazkù státù Zvláštní unie, váže pouze ty státy, které takovou úpravu notifikovaly. Èlánek 9 Ratifikace a pøístup; vstup v úèinnost 1. Každý ze státù Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, který podepsal tuto dohodu, ji mùže ratifikovat, a nepodepsal-li ji, mùže k ní pøistoupit. 2. Ratifikaèní listiny a listiny o pøístupu se ukládají u generálního øeditele. 3. a) Pro prvních 5 státù, které uložily své ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu, vstoupí tato dohoda v úèinnosti 3 mìsíce po uložení páté takové listiny. b) Pro každou další zemi vstoupí tato dohoda v úèinnost 3 mìsíce poté, co generální øeditel notifikuje její ratifikaci nebo pøístup k ní, pokud v ratifikaèní listinì nebo v listinì o pøístupu není udáno pozdìjší datum. V takovém pøípadì vstoupí tato dohoda pro tento stát v úèinnost k udanému datu. 4. Ratifikace nebo pøístup právem znamená pøijetí všech ustanovení a pøiznání všech výhod plynoucích z této dohody. 242

4 Èlánek 10 Úèinnost a doba trvání dohody Tato dohoda má stejnou úèinnost a dobu trvání jako Paøížská úmluva na ochranu prùmyslového vlastnictví. Èlánek 11 Revize èlánkù 1 až 4 a 9 až Èlánky 1 až 4 a 9 až 15 této dohody je možno revidovat, aby bylo dosaženo žádoucích zlepšení. 2. Každá revize má být pøedmìtem konference, kterou konají delegáti èlenských státù Zvláštní unie. Èlánek 12 Výpovìï 1. Každý stát mùže vypovìdìt tuto dohodu oznámením zaslaným generálnímu øediteli. Tato výpovìï je úèinná pouze pro stát, který ji podal. Vùèi ostatním státùm Zvláštní unie zùstává dohoda platná a vykonatelná. 2. Výpovìï nabývá úèinnosti jeden rok po dni, kdy o tom generální øeditel obdrží oznámení. 3. Právo výpovìdi obsažené v tomto èlánku nemùže žádný stát využít, dokud neuplyne pìt let ode dne, kdy se stal èlenem Zvláštní unie. Èlánek 13 Území Pro tuto dohodu se použijí ustanovení èlánku 24 Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví. Èlánek 14 Podpisy, jazyky, oznámení 1. a) Tato dohoda je podepsána v jednom originálním exempláøi vyhotoveném v anglickém a francouzském jazyku, pøièemž obì znìní jsou stejnì závazná. Originální znìní je uloženo u švýcarské vlády. b) Tato dohoda zùstává otevøena k podpisu do 30. èervna 1969 v Bernu. 2. Generální øeditel poøídí po konzultacích se zúèastnìnými vládami oficiální texty v jiných jazycích, jež mùže urèit Shromáždìní. 3. Generální øeditel pøedá dvì vládou Švýcarska ovìøené kopie podepsaného textu této dohody vládám tìch státù, které ji podepsaly, a vládì každého jiného státu, který o to požádá. 4. Generální øeditel dá zaregistrovat tuto dohodu u sekretariátu Organizace spojených národù. 5. Generální øeditel oznamuje vládám všech státù Zvláštní unie datum vstupu této dohody v úèinnost, podepsání, uložení, ratifikaèních listin nebo listin o pøístupu, pøijetí zmìn této dohody a datum jejich vstupu v úèinnost a notifikace výpovìdí. Èlánek 15 Pøechodná ustanovení Do doby, kdy první generální øeditel nastoupí do funkce, považují se v této dohodì odkazy na Mezinárodní úøad nebo na generálního øeditele za odkazy na Spojené mezinárodní kanceláøe na ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) nebo na jejich øeditele. 243

5 PØÍLOHA k vyhlášce è. 28/1981 Sb. SEZNAM TØÍD A PODTØÍD MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ Tøída 1 Potravináøské výrobky vèetnì dietetických potravin 01 Peèivo, suchary, jemné peèivo, tìstoviny 02 Èokoláda, cukrovinky, zmrzliny 03 Sýry, máslo a ostatní mléèné výrobky, jakož i jejich náhražky 04 Výrobky øeznické a uzenáøské 05 Krmiva Tøída 2 Odìvní zboží vèetnì obuvi 01 Odìvní souèásti 02 Spodní odívání, prádlo, šnìrovaèky, podprsenky 03 Pokrývky hlavy 04 Obuv (vèetnì vysokých bot, bot a domácí obuvi) 05 Punèochy a ponožky 06 Kravaty, šátky a šály 07 Rukavièkáøské výrobky 08 Krátké zboží Tøída 3 Cestovní potøeby, pøedmìty osobní potøeby neobsažené v jiných tøídách 01 Cestovní kufry, pøíruèní kufry a pouzdra 02 Kabely, náprsní tašky, penìženky, pouzdra 03 Deštníky, hole 04 Vìjíøe Tøída 4 Kartáènické zboží 01 Kartáèe a koš ata na èištìní 02 Toaletní kartáèe a kartáèe na šaty 03 Kartáèe prùmyslové 04 Štìtce Tøída 5 Textilní výrobky nikoli konfekèní, fólie z umìlých hmot nebo látek a kùže 01 Pøíze 02 Textilní látky (tkané, pletené nebo vyrobené jiným zpùsobem) 03 Fólie z umìlých hmot nebo látek 04 Pls 05 Potahové fólie (tapety, linoleum atd.) 06 Krajky 07 Výšivky Tøída 6 Bytové vybavení 01 Nábytek 02 Matrace a polštáøe 03 Záclony (hotové k použití) 04 Koberce 05 Rohože a bìhouny 06 Zrcadla a rámy 07 Ramínka na šaty 08 Pokrývky 09 Prádlo pro domácnost a stolní prádlo Tøída 7 Potøeby pro domácnost, neobsažené v ostatních tøídách 01 Nádobí a sklenìné zboží 02 Pøístroje a nádobí kuchyòské 03 Nože, vidlièky, lžíce 04 Sporáky, opékaèe topinek atd. 05 Pøístroje na sekání, mletí a míchání 06 Žehlièky, pøístroje na mytí, èištìní a sušení Tøída 8 Náøadí a železáøské zboží 01 Nástroje a náøadí pro zemìdìlství, lesnictví a zahradnictví 02 Ostatní nástroje a náøadí 03 Zámky a kování 04 Høebíky, šrouby, matky, svorníky atd. Tøída 9 Obaly a nádoby 01 Lahve, lahvièky, demižóny a hrnce 02 Uzávìry 03 Konve a sudy 244

6 04 Krabice, bedny 05 Košíèky na potraviny, koše 06 Pytle, schránky, tuby a pouzdra 07 Konzervové krabice 08 Lana, provazy, pásy atd. pro balicí úèely Tøída 10 Hodináøské a mìøicí pøístroje 01 Hodiny pokojové a kyvadlové 02 Hodinky kapesní a náramkové 03 Budíky 04 Ostatní hodiny 05 Všechny ostatní èasomìrné pøístroje 06 Ciferníky, ruèièky a všechny ostatní souèásti hodin a jiných èasomìrných pøístrojù 07 Geodetické, námoøní, akustické a meteorologické pøístroje 08 Pøístroje na mìøení fyzikálních velièin, napø. délky, tlaku atd. 09 Pøístroje na mìøení teploty 10 Pøístroje na mìøení elektrických velièin (voltmetry atd.) 11 Zkušební pøístroje Tøída 11 Ozdoby 01 Šperky 02 Bibeloty, ozdoby na stùl, na krb, na zeï, vèetnì nádob na kvìtiny 03 Medaile a odznaky 04 Umìlé kvìtiny, rostliny a plody 05 Sváteèní dekoraèní pøedmìty Tøída 12 Vozidla 01 Vozidla tažená zvíøaty 02 Ruèní vozíky a koleèka 03 Lokomotivy a vagóny pro železnice a ostatní kolejová vozidla 04 Lanovky a sedaèkové výtahy 05 Zdvihadla 06 Lodì a èluny 07 Letadla a kosmická vozidla 08 Automobily a autobusy 09 Nákladní auta a traktory 10 Pøívìsy a obytné pøívìsy 11 Motocykly a kola 12 Dìtské vozíky a vozíky pro tìlesnì postižené 13 Vozidla pro speciální potøebu 14 Pneumatiky a obruèe pro vozidla, jiná výstroj a výzbroj pro vozidla neobsažená v jiných tøídách Tøída 13 Zaøízení pro výrobu, rozvoj nebo transformaci elektrické energie 01 Generátory a motory 02 Transformátory, usmìròovaèe, baterie, akumulátory 03 Materiál a zaøízení pro rozvod a øízení elektrické energie Tøída 14 Elektrické a elektronické pøístroje 01 Pøístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu 02 Pøístroje pro záznam, reprodukci a zpracování informací 03 Telekomunikaèní a zpravodajské pøístroje (pøístroje telegrafické, dálnopisné, televizní a rozhlasové) 04 Zesilovaèe Tøída 15 Stroje pro prùmysl a domácnost 01 Neelektrické motory 02 Pumpy a kompresory 03 Zemìdìlské stroje 04 Stavební stroje 05 Stroje pro prùmysl jinde neuvedené 06 Stroje na mytí a èištìní pro prùmyslové úèely 07 Stroje na mytí a èištìní pro použití v domácnosti 08 Textilní stroje pro prùmyslové úèely na šití, pletení a vyšívání 09 Textilní stroje pro domácnost na šití, pletení a vyšívání 10 Chladicí stroje k prùmyslovým úèelùm 11 Chladicí stroje pro domácnost 12 Stroje pro výrobu a pøípravu potravin Tøída 16 Výrobky pro fotografii, kinematografii a optiku 01 Fotografické pøístroje 02 Filmovací pøístroje 245

7 03 Projekèní pøístroje pro statické obrazy 04 Pøístroje na promítání filmù 05 Fotokopírovací a zvìtšovací pøístroje 06 Vyvolávací pøístroje 07 Pøíslušenství 08 Optické zboží jako brýle, mikroskopy atd. Tøída 17 Hudební nástroje 01 Klávesové nástroje (vèetnì elektronických a jiných varhan) 02 Dechové nástroje 03 Strunné nástroje 04 Bicí nástroje 05 Mechanické hudební nástroje Tøída 18 Tiskaøské a kanceláøské stroje 01 Psací a poèítací stroje s výjimkou elektronických 02 Tiskaøské stroje pro knihtisk 03 Tiskaøské stroje pro jiné zpùsoby tisku (mimo fotokopírovacích) 04 Typografická písma a znaky 05 Stroje na oøezávání papíru Tøída 19 Papírnické zboží, kanceláøské potøeby, potøeby pro umìlce a pro vyuèování 01 Psací papír a obálky 02 Kanceláøské potøeby 03 Kalendáøe 04 Vazby 05 Pohlednice a ostatní tiskoviny 06 Materiál pro potøeby pro ruèní psaní 07 Materiál a potøeby pro malování s výjimkou štìtcù pro sochaøe, rytce a pro jiné umìlecké techniky 08 Uèební pomùcky Tøída 20 Zaøízení pro prodej a propagaci 01 Prodejní automaty 02 Potøeby pro výstavy a prodejny 03 Reklamní tabule a návìstidla Tøída 21 Hry, hraèky a sportovní potøeby 01 Hry 02 Hraèky 03 Náøadí a pøedmìty pro gymnastiku a sport 04 Ostatní pøedmìty pro zábavu a obveselení 05 Stany Tøída 22 Zbranì a potøeby pro lov, rybaøení, pro hubení škodlivých zvíøat 01 Seèné a bodné zbranì 02 Støelné zbranì 03 Munice, roznìcovadla a støely 04 Lovecké potøeby (s výjimkou zbraní) 05 Rybáøské pruty 06 Navijáky 07 Háèky 08 Ostatní potøeby rybáøské 09 Pasti a potøeby k hubení škodlivých zvíøat Tøída 23 Zaøízení sanitární, topná, ventilaèní a vzduchotechnická 01 Pøístroje pro rozvod tekutin a plynù (vèetnì kohoutù a potrubí) 02 Sanitární zaøízení (vany, sprchy, umyvadla, WC, sanitární bloky atd.) 03 Topná zaøízení 04 Ventilaèní a klimatizaèní zaøízení 05 Pevná paliva Tøída 24 Lékaøství a laboratoøe 01 Zaøízení pro pøevoz nemocných a pro umís ování nemocných v nemocnici 02 Pøístroje a zaøízení pro nemocnice (pro diagnózy, vyšetøení, operace a ošetøení, jakož i pro vyšetøení oèí) 03 Lékaøské, chirurgické a zubolékaøské nástroje 04 Protézy 05 Obvazy, bandáže a prostøedky pro léèebnou péèi Tøída 25 Stavby a stavební prvky 01 Stavební materiál a stavební prvky jako kámen, cihly, trámy, tašky, bøidlice, panely 246

8 02 Okna, dveøe, rolety atd. 03 Profily 04 Domy, garáže a ostatní stavby 05 Stavební díly pro hlubinné stavby Tøída 26 Osvìtlovací zaøízení 01 Elektrické a jiné zdroje svìtla jako žárovky, osvìtlovací trubice a osvìtlovací desky 02 Lampy, stojací lampy, lustry, nástìnné a stropní lampy 03 Pøístroje veøejného osvìtlení (venkovní lampy, osvìtlení scénické, svìtlomety) 04 Pochodnì, pøenosné lampy a lucerny 05 Svíèky, svícny 06 Stínidla Tøída 27 Tabák, kuøácké potøeby 01 Tabák, doutníky a cigarety 02 Dýmky, špièky na doutníky a špièky na cigarety 03 Popelníky 04 Zápalky 05 Zapalovaèe 06 Pouzdra na doutníky a na cigarety, tabatìrky, dózy Tøída 28 Výrobky a pøedmìty kosmetické a farmaceutické, toaletní potøeby a zaøízení 01 Farmaceutické výrobky a pøedmìty 02 Kosmetické výroby a pøedmìty 03 Toaletní pøedmìty a zaøízení pro pìstìní krásy Tøída 29 Zaøízení a výstroj pro záchranu a pro ochranu lidí 01 Protipožární zaøízení a výstroj 02 Zaøízení a výstroj pro záchranu na vodì a pod vodou 03 Zaøízení a výstroj pro záchranné akce v horách 04 Zaøízení a výstroj pro záchranu pøed jiným nebezpeèím (dopravní, dùlní, pracovní nehody apod.) Tøída 30 Pìstování a chov zvíøat 01 Boudy a ohrady 02 Zaøízení pro krmení a napájení 03 Sedláøské zboží 04 Zaøízení a výstroj pro záchranu zvíøat Tøída 31 Rùzné (všechny výrobky neobsažené v pøedchozích tøídách) 247

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně.

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně. 118/1979 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 9. července 1979 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více