Dokumenty informace recenze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumenty informace recenze"

Transkript

1 Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì v loòském roce. Stanovy IFLA Schválilo zasedání Rady (døíve pøekl. Valného shromáždìní ) IFLA v Jeruzalémì 13. srpna 2000 Federace (The Federation) Èl. 1 Federace zastupuje celosvìtovì zájmy knihovnických a informaèních sdružení, knihoven a informaèních služeb. Nazývá se Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí. V tìchto Stanovách se dále oznaèuje jako Federace. Zkratka Èl. 2 Federace je známa pod zkratkou IFLA. Na základì níže jmenovaných cílù vykonává Federace takové aktivity a zøizuje taková zaøízení, která lze považovat za úèelná a vhodná, a to zejména: Ústøedí Èl. 3 Ústøedí Federace sídlí v nizozemském Haagu. Právní statut Èl. 4 Federace je zøízena v souladu s nizozemským právem. Poslání Èl Federace je nezávislá, mezinárodní, nevládní, nezisková organizace. Jejími èleny jsou: sdružení knihoven, knihovníkù a informaèních služeb; knihovny; knihovnické a informaèní organizace. 5.2 Cíle Federace jsou: podporovat vysokou úroveò knihovnických a informaèních služeb; propagovat hodnoty a význam kvalitních knihovnických a informaèních služeb v soukromém a veøejném sektoru i v oblasti dobrovolných aktivit; zastupovat zájmy èlenù po celém svìtì. 5.3 Pøi naplòování tìchto cílù uskuteèòuje Federace takové èinnosti a akce a zøizuje takové útvary, o nichž rozhodují její øídící grémia. Pravidla práce ustavených útvarù se definují jednacím øádem. Støednìdobý program èinnosti Federace pravidelnì pøipravuje Øídící výbor po konzultacích s odpovídajícími odbornými grémii IFLA. Støednìdobý program se zveøejòuje. Základní hodnoty Èl. 6 Federace se pøi uskuteèòování cílù vyjádøených v tìchto Stanovách snaží zastávat následující základní hodnoty: podpora principù svobody projevu a svobodného pøístupu k informacím, myšlenkám a tvùrèím dílùm, kodifikovaných v èl. 19 Všeobecné deklarace lidských práv; pøesvìdèení o tom, že lidé, spoleèenství a organizace potøebují pro svùj sociální, vzdìlanostní, kulturní, demokratický a ekonomický blahobyt všeobecný a spravedlivý pøístup k informacím, myšlenkám a tvùrèím dílùm; pøesvìdèení o tom, že k zajištìní tohoto pøístupu napomáhají kvalitní knihovnické a informaèní služby; závazek umožnit všem èlenùm Federace podílet se na jejích aktivitách a mít z nich prospìch bez ohledu na státní pøíslušnost, tìlesné postižení, etnický pùvod, pohlaví, lokalitu, jazyk, politické pøesvìdèení, rasový pùvod a náboženství. Øádné a pøidružené èlenství Èl Federaci tvoøí: a) øádní èlenové (Members) [viz definice na konci textu Stanov] b) pøidružení èlenové (Affiliates). 7.2 Øádní èlenové Øádné èlenství se vztahuje na následující kategorie: Øádní národní èlenové (National Association Members): sdružení knihovníkù a informaèních pracovníkù a sdružení jiných organizací zabývajících se poskytováním informaèních služeb, jejichž cíle jsou v souladu se zámìry Federace, se mohou stát øádnými národními èleny. Za zemì, ve kterých neexistuje žádné knihovnické a informaèní sdružení, se øádným národním èlenem mùže stát jiná organizace, která jako jediná zastupuje zájmy knihovnické a informaèní obce Øádní mezinárodní èlenové (International Association Members): mezinárodní sdružení knihovníkù a 198 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 3

2 informaèních pracovníkù, knihoven a knihovnických a informaèních služeb, jejichž cíle jsou v souladu se zámìry Federace, se mohou stát øádnými mezinárodními èleny Øádní institucionální èlenové (Institutional Members): knihovny a informaèní služby ze soukromého a veøejného sektoru a z oblasti dobrovolných aktivit, vysokoškolské instituty knihovnictví a informaèních studií, èlenské subjekty knihovnických a informaèních sdružení, která již èleny Federace jsou, a jiné organizace a agentury, jejichž cíle jsou v souladu se zámìry Federace, se mohou stát øádnými institucionálními èleny Èestní èlenové (Honorary Fellows): Øídící výbor má právo oceòovat osoby, vèetnì bývalých prezidentù Federace, za jejich mimoøádné zásluhy o obor knihovnictví a informaèní služby èi za významný pøínos práci Federace propùjèením titulu èestný èlen [viz rovnìž Pøechodná ustanovení]. 7.3 Pøidružení èlenové Pøidružené èlenství se umožòuje následujícím kategoriím: Korporativní partneøi (Corporate Partners): firmy a jiné organizace se zájmem o knihovnické a informaèní služby se mohou stát korporativními partnery Federace Individuální pøidružení èlenové (Affiliates): osoby podporující zámìry Federace se mohou stát individuálními pøidruženými èleny. Status poradce (Consultative Status) Èl. 8 Øídící výbor mùže k podpoøe zámìrù Federace propùjèit status poradce takovým mezinárodním èi multinacionálním organizacím se spoleènými oblastmi zájmu, se kterými si pøeje navázat spolupráci. Práva a povinnosti Èl Mezi výhradní práva øádných èlenù, pøidružených èlenù a organizací se statusem poradce náleží právo podílet se na aktivitách Federace a mít z nich prospìch podle ustanovení tìchto Stanov. 9.2 Øádné a pøidružené èlenství ve Federaci zakládá následující závazky: a) øídit se ustanoveními Stanov Federace; b) platit èlenské pøíspìvky a další poplatky v souladu s tìmito Stanovami; c) aktivnì pøispívat k uskuteèòování zámìrù Federace. Pøijímání èlenù Èl O pøijetí za øádného èi pøidruženého èlena a o propùjèení statusu poradce rozhoduje Øídící výbor, pøièemž o této skuteènosti informuje Radu Øídícím výborem odmítnutý uchazeè o èlenství se mùže odvolat k Radì. Rezignace èlenù Èl. 11 Každý øádný nebo pøidružený èlen a organizace se statusem poradce mùže kdykoli rezignovat na èlenství pøedáním písemné rezignace hlavnímu výkonnému úøedníkovi (døíve: generálnímu sekretáøi ). Vylouèení èlenù Èl. 12 Øádní a pøidružení èlenové 12.1 Øídící výbor mùže rozhodnout o vylouèení øádného a pøidruženého èlena nebo èlena nìkterého z výborù a grémií IFLA, jednal-li tento èlen nebo osoba v rozporu se Stanovami anebo cíli Federace. Takové rozhodnutí podléhá schválení dvoutøetinovou vìtšinou odevzdaných hlasù. Organizace se statusem poradce 12.2 Organizaci se statusem poradce mùže Øídící výbor tento status odebrat, pokud organizace jednala v rozporu se Stanovami anebo cíli Federace. Takové rozhodnutí podléhá schválení dvoutøetinovou vìtšinou odevzdaných hlasù. Odvolání 12.3 Øádný a pøidružený èlen èi organizace se statusem poradce vylouèení rozhodnutím Øídícího výboru musí být o této skuteènosti informováni hlavním výkonným úøedníkem písemnì dopisem uvádìjícím dùvody rozhodnutí. Øádný a pøidružený èlen èi organizace se statusem poradce se proti tomuto rozhodnutí mohou odvolat bìhem tøímìsíèní lhùty, která poèíná okamžikem, kdy rozhodnutí o vylouèení nabývá platnosti. Každé odvolání se pøedává hlavnímu výkonnému úøedníkovi, který je postupuje odvolacímu výboru zøízenému Radou. Koneèné rozhodnutí èiní odvolací výbor. Nedoplatky 12.4 Øádní nebo pøidružení èlenové, kteøí mají v èlenských pøíspìvcích podle ustanovení Jednacího øádu nedoplatky, ztrácejí oprávnìní k výkonu svých práv Výše uvedení èlenové nemohou po Federaci požadovat žádné služby, pokud Øídící výbor nerozhodne jinak. Øídící výbor mùže takového øádného nebo pøidruženého èlena navrhnout Radì k vylouèení. Èl. 13 Jmìní 13.1 Øádný nebo mimoøádný èlen ztrácí v pøípadì rezignace èi vylouèení právo na podíl ze jmìní Federace. Rada (Council) Èl Nejvyšší orgán Federace, Rada, je vytvoøen z øádných èlenù disponujících hlasovacím právem podle tìchto Stanov, kteøí nejsou vùèi Federaci zadlužení [viz definice v závìru textu Stanov]. Své záležitosti rozhoduje Rada na svém generálním zasedání èi prostøednictvím písemného anebo elektronického hlasování podle ustanovení tìchto Stanov a Jednacího øádu. NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è

3 Termíny zasedání 14.2 Rada svolává jednou roènì generální zasedání, obvykle v rámci výroèní generální konference Federace Rada svolává generální zasedání nejpozdìji do 15 mìsícù po svém posledním zasedání Termín a místo následujícího generálního zasedání urèuje Øídící výbor. Oznámení a program 14.5 Oznámení o zasedání s programem rozesílá sekretariát nezadluženým øádným èlenùm nejpozdìji 4 mìsíce pøed datem konání zasedání. Oznámení se rovnìž nejpozdìji 4 mìsíce pøed datem konání zasedání rozesílá všem pøidruženým èlenùm, organizacím se statusem poradce, pøizvaným pozorovatelùm, èlenùm Øídícího výboru a reprezentantùm všech útvarù Federace Návrhy bodù, které chtìjí øádní èlenové zaøadit do programu, musí být sekretariátu doruèeny nejpozdìji do 5 mìsícù pøed datem konání zasedání Jednání zasedání se omezuje na body uvedené v programu zveøejnìném spolu s oznámením. Další výjimeèné body naléhavého charakteru je možno pøidat podle uvážení prezidenta èi jiné osoby, která zasedání øídí, a se souhlasem vìtšiny pøítomných èi zastoupených øádných èlenù. Mimoøádné zasedání Rady 14.8 Øídící výbor má právo svolat mimoøádné zasedání Rady, aby rozhodlo o naléhavých a obzvláštì dùležitých záležitostech, které nesnesou odklad do pøíštího pravidelného zasedání Rady Øídící výbor svolává mimoøádné zasedání Rady na základì písemné žádosti podepsané nejménì desetinou øádných èlenù. Zasedání se koná nejpozdìji do 3 mìsícù od okamžiku, kdy sekretariát obdržel žádost. Oznámení spolu s programem rozesílá sekretariát nejpozdìji do 2 mìsícù pøed konáním zasedání všem oprávnìným øádným èlenùm Rozhodnutí mimoøádného zasedání je možné pøijmout teprve po jeho dodateèném schválení dvoutøetinovou vìtšinou øádných èlenù Federace písemným nebo elektronickým hlasováním. Úèast na zasedáních Rady Èl. 15 Úèast na zasedáních Rady Každý øádný èlen má právo být v Radì zastoupen jedním nebo více zástupci. Jednoho z nich øádný èlen povìøuje výkonem hlasovacího práva. Pozorovatelé 15.2 Každý pøidružený èlen je zván k úèasti na zasedáních Rady jako pozorovatel Každá organizace se statusem poradce je zvána, aby byla na zasedáních Rady zastoupena jedním nebo více pozorovateli Každý èlen Øídícího výboru má právo úèastnit se zasedání Rady jako pozorovatel, nemá-li k úèasti jiné oprávnìní Hlavní výkonný úøedník a reprezentanti všech útvarù Federace mají právo se zúèastnit zasedání Rady jako pozorovatelé, nemají-li k úèasti jiné oprávnìní. Termín útvary definuje pro potøeby tohoto èlánku Øídící výbor, definice bude uvedena v Jednacím øádu Hlavní výkonný úøedník zve další osoby, sdružení a organizace, aby se zasedání v souladu se smìrnicemi vydanými Øídícím výborem úèastnily jako pozorovatelé anebo v zastoupení. Pøedseda 15.7 Zasedáním Rady pøedsedá prezident Federace. Neníli pøítomen, øídí zasedání designovaný prezident. Není-li pøítomen designovaný prezident, pøebírá pøedsednictví pokladník èi jiný èlen Øídícího výboru. Prùbìh zasedání 15.8 Všichni øádní èlenové nebo jejich zástupci mají na zasedáních Rady právo projevu. Pozorovatelé se mohou vyjádøit, pokud jsou k tomu vyzváni pøedsedajícím anebo se souhlasem pøedsedajícího. Všichni øeèníci musí respektovat protokol zasedání Rady, který je stanoven Jednacím øádem. Hlasování v zastoupení Každý øádný èlen mùže být na zasedání Rady zastoupen jiným øádným èlenem. Tento èlen pak mùže vykonávat hlasovací právo jménem øádného èlena, kterého zastupuje tvoøí prostá vìtšina pøítomných nezadlužených øádných èlenù nebo jejich zástupcù v Radì, pokud není v tìchto Stanovách uvedeno jinak. Hlasovací právo Èl. 16 Oprávnìní 16.1 Øádní èlenové bez dluhù mají hlasovací právo a právo jeho výkonu na všech zasedáních Rady a v rámci všech hlasování vykonávaných písemnì èi elektronicky. Hlasy se sèítají v souladu s ustanoveními Jednacího øádu. Rozdìlení hlasù 16.2 Každý øádný èlen disponuje na všech zasedáních s výjimkou zasedání Rady jedním hlasem Hlasy, kterými øádní èlenové disponují na zasedáních Rady a v písemných a elektronických hlasováních, se rozdìlují dle následujícího klíèe: Øádní národní èlenové 16.4 Každý øádný národní èlen disponuje tolika hlasy, kolik mu jich je pøidìleno podle klíèe, který pøíležitostnì stanoví Øídící výbor. Klíè a poèet hlasù je obsažen v Jednacím øádu. 200 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 3

4 Øádní mezinárodní èlenové 16.5 Každý øádný mezinárodní èlen disponuje minimálnì jedním hlasem v souladu s klíèem, který pøíležitostnì stanoví Øídící výbor. Klíè a poèet hlasù je obsažen v Jednacím øádu. Øádní institucionální èlenové 16.6 Každý øádný institucionální èlen disponuje minimálnì jedním hlasem v souladu s klíèem, který pøíležitostnì stanoví Øídící výbor. Klíè a poèet hlasù je obsažen v Jednacím øádu. Èestní èlenové 16.7 Každý èestný èlen disponuje jedním hlasem Individuální pøidružení èlenové nemají hlasovací právo, nestanoví-li Jednací øád jinak. Hlasování Èl. 17 Vìtšina 17.1 Usnesení se pøijímají prostou vìtšinou odevzdaných hlasù, nestanoví-li tyto Stanovy jinak. Rozhodující hlas 17.2 Získá-li urèitý návrh stejný poèet hlasù pro a proti, disponuje hlasem rozhodujícím osoba, která zasedání pøedsedá. Volby 17.3 Volby designovaného prezidenta a volby èlenù Øídícího výboru se provádìjí písemným a/nebo elektronickým hlasováním. Ostatní záležitosti 17.4 Øídící výbor mùže uspoøádat písemné a/nebo elektronické hlasování, aby tak zjistil názory øádných èlenù na dùležité záležitosti vèetnì návrhù na zmìny výše pøíspìvkù vztahujících se k rùzným kategoriím øádného a pøidruženého èlenství. Èl. 18 Øídící výbor (Governing Board) 18.1 Øízením a odborným vedením Federace je v rámci smìrnic schválených Radou povìøen Øídící výbor. Èlenové výboru 18.2 Øídící výbor se skládá z: a) prezidenta, b) designovaného prezidenta zvoleného podle ustanovení èl. 19, c) 10 èlenù zvolených øádnými èleny písemným a/nebo elektronickým hlasováním, d) èlenù Odborného výboru zvolených podle ustanovení èl. 22 tìchto Stanov, e) Øídící výbor mùže kooptovat [viz definice v závìru textu Stanov] maximálnì tøi další èleny jako zástupce zájmù, které sám urèí [viz též Pøechodná ustanovení]. Funkèní období 18.3 Èlenové Øídícího výboru jsou do svých funkcí voleni nejprve na 2 roky, a poté mohou ve funkci zùstat po další 2 roky. Funkèní období kooptovaných èlenù je dvouleté. Uprázdnìná místa 18.4 Na uprázdnìná místa Øídícího výboru se na zbytek funkèního období dosazují nezvolení kandidáti, kteøí v posledních volbách do Øídícího výboru získali nejvíce hlasù. Pokladník 18.5 Øídící výbor volí ze svého støedu pokladníka IFLA, který Radì každý rok pøedkládá výroèní úèetní zprávu, navrhuje zmìny výše pøíspìvkù a ve spolupráci s hlavním výkonným úøedníkem pøipravuje roèní rozpoèet. Termíny zasedání 18.6 Øídící výbor zasedá nejménì dvakrát roènì, z toho jednou v dobì a v místì konání generální konference Federace. Oznámení zasedání 18.7 Hlavní výkonný úøedník obvykle oznamuje konání zasedání Øídícího výboru dva mìsíce pøedem tvoøí prostá vìtšina èlenù Øídícího výboru. Vìtšina 18.9 Øídící výbor se usnáší prostou vìtšinou odevzdaných hlasù. V pøípadì rovnosti hlasù odevzdaných pro a proti urèitému návrhu disponuje rozhodujícím hlasem prezident anebo osoba pøedsedající zasedání. Hlasy se sèítají v souladu s ustanoveními Jednacího øádu. Pøizvání k úèasti na zasedání Øídící výbor mùže na svá zasedání pøizvat jako konzultanty jednotlivce nebo zástupce jiných organizací, považuje-li to za žádoucí pro plnìní svých úkolù. Odpovìdnost Øídící výbor se formálnì zodpovídá Radì. Smlouvy Øídící výbor je vybaven kompetencí uzavírat na základì doporuèení hlavního výkonného úøedníka jménem Federace smlouvy. Delegování pravomocí Øídící výbor mùže nìkteré ze svých pravomocí pøenášet na jednoho nebo více svých èlenù, kteøí se mu posléze zodpovídají Øídící výbor je vybaven pravomocí zakládat pracovní skupiny, komise, úøady èi jiné útvary, které považuje za nezbytné pro plnìní svých úkolù. Øídící výbor pro takové orgány stanoví a vydává smìrnice. Tyto orgány se zodpovídají Øídícímu výboru. NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è

5 Soudní øízení Federaci v soudních a jiných øízeních zastupují spoleènì prezident a pokladník. Øídící výbor touto pravomocí není vybaven Prezident nebo pokladník spoleènì s hlavním výkonným úøedníkem disponují nárokem na zastupování v právních a jiných øízeních. Prezident Èl. 19 Volba 19.1 Prezident vykonává funkci hlavního reprezentanta a odborného øídícího pracovníka Federace. Volí jej øádní èlenové písemným a/nebo elektronickým hlasováním. Funkèní období 19.2 Prezident vykonává 2 roky funkci designovaného prezidenta, poté další 2 roky funkci prezidenta Prezident mùže ve své funkci setrvat pouze jedno funkèní období [viz též Pøechodná ustanovení]. Èl. 20 Uprázdnìné místo 20.1 V pøípadì neoèekávaného uprázdnìní úøadu prezidenta pøechází jeho pravomoci bezprostøednì na designovaného prezidenta, a to až do konce funkèního období. Designovaný prezident pak ve funkci prezidenta zùstává do konce svého funkèního období V pøípadì neoèekávaného uprázdnìní úøadu designovaného prezidenta zastává doèasnì jeho funkci pokladník. Øídící výbor prohlašuje úøad designovaného prezidenta za uprázdnìný a vyhlašuje písemné a/nebo elektronické volby. Výkonná komise (Executive Committee) Èl Zøizuje se Výkonná komise Øídícího výboru, na kterou Øídící výbor v rámci své strategie pøenáší exekutivní pravomoce pro výkon øízení Federace v období mezi zasedáními Øídícího výboru. Èlenství 21.2 Výkonná komise se skládá z prezidenta, designovaného prezidenta, pokladníka, pøedsedy Odborného výboru, 2 èlenù Øídícího výboru, které výbor ze svého støedu volí na dvouletá období, a hlavního výkonného úøedníka ex-officio. tvoøí prostá vìtšina èlenù Výkonné komise. Odborný výbor (Professional Committee) Èl. 22 Úèel Odborný výbor je ustaven pro koordinaci práce všech útvarù Federace odpovìdných za odborné aktivity, strategie a programy. Èlenství 22.2 Odborný výbor se skládá z pøedsedy, zvoleného v souladu s èlánkem 22.3, jednoho reprezentanta z každého odboru (Division) Federace, pøièemž se pøednost dává pøedsedùm odborù, a 3 èlenù zvolených Øídícím výborem ze svého støedu. Pøedseda a místopøedseda 22.3 Pøedsedu Odborného výboru volí èlenové výboru ze zástupcù odborù v odstupujícím výboru [viz též Pøechodná ustanovení] Místopøedsedu volí výbor ze svých èlenù. Funkèní období 22.5 Funkèní období pøedsedy a místopøedsedy Odborného výboru je dvouleté. Zasedání 22.6 Odborný výbor zasedá nejménì dvakrát roènì v dobì a v místì, které urèí výbor, pøièemž jedno ze zasedání se koná v dobì a místì konání generální konference Federace tvoøí prostá vìtšina èlenù Odborného výboru. Vìtšina 22.8 Odborný výbor se usnáší prostou vìtšinou odevzdaných hlasù. V pøípadì rovnosti hlasù odevzdaných pro a proti urèitému návrhu disponuje rozhodujícím hlasem pøedsedající zasedání. Hlasy se sèítají v souladu s ustanoveními Jednacího øádu. Odborné útvary (Professional Units) Èl. 23 Sekce (Sections) 23.1 Odborný výbor mùže podle svého uvážení pøijmout návrh na zøízení sekce. Práce Federace týkající se urèitých typù institucí, urèitých informaèních èinností nebo jiných aspektù zájmù Federace se soustøeïují v sekcích Øídící výbor urèuje výši pøíspìvku za registraci èlenství v sekcích a uvádí ji v Jednacím øádu Každá sekce má Stálý výbor (Standing Committee), jmenovaný a volený v souladu s Jednacím øádem. Tento výbor zpracovává program sekce a zajiš uje jeho uskuteèòování Stálý výbor každé sekce volí ze svého støedu na dvouleté funkèní období pøedsedu a sekretáøe, kteøí spolu tvoøí Výkonnou komisi (Executive Committee) sekce. Mohou být do svých funkcí zvoleni pouze dvakrát. [23.5] Sekce mùže být Odborným výborem rozpuštìna. Èl. 24 Odbory (Divisions) (døíve pøekl. oddìlení ) 24.1 Øídící výbor zøizuje odbory, jejichž úkolem je podpora a koordinace odborné práce v širokých kategoriích, reprezentujících jednotlivé aspekty zájmù Federace. 202 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 3

6 24.2 Odborný výbor pøedkládá Øídícímu výboru doporuèení týkající se poètu a názvù odborù a jejich programových smìrnic Každý odbor má Koordinaèní výbor (Coordinating Board) složený z pøedsedù a sekretáøù sekcí odboru. Výbor má nejménì pìt èlenù. Èleny je možné kooptovat, aby byl tento poèet dodržen Každý Koordinaèní výbor volí ze svých èlenù pøedsedu, sekretáøe a úèetního. Jejich funkèní období èiní 2 roky. Do stejné funkce mohou být voleni nanejvýš na dvì po sobì následující období. Funkce úèetního se obvykle spojuje s funkcí pøedsedy nebo sekretáøe Programové smìrnice každé sekce schvaluje odbor po konzultaci s Odborným výborem. Èl. 25 Základní èinnosti (Core Activities) 25.1 Odborný výbor mùže Øídícímu výboru navrhovat zøizování speciálních útvarù a programù pro základní èinnosti. Øízení základních èinností se vykonává v souladu s ustanoveními Jednacího øádu Reprezentanti základních èinností mohou pracovat jako kooptovaní èlenové Øídícího výboru a jako volení èlenové Odborného výboru v souladu s ustanoveními Stanov Reprezentanti základních èinností jsou ex-officio èleny koordinaèních výborù odborù a stálých výborù sekcí v souladu s jejich posláním. Èl. 26 Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups) 26.1 Odborný výbor mùže schvalovat zøizování speciálních zájmových skupin, aby vyšel vstøíc specifickým zájmùm øádných a pøidružených èlenù v pøípadech, kdy se založení sekce pro tento úèel nepovažuje za nutné Zøízení takové skupiny mùže navrhnout odbor èi sekce, odbor a sekce spoleènì èi jeden nebo více øádných èlenù Pokud navrhuje sekce zøízení skupiny podle tìchto ustanovení, musí odbor, pod který tato sekce náleží, rozhodnutí konzultovat s Odborným výborem Odborný výbor pøipravuje pro úèely zøizování takových skupin kritéria podléhající schválení Øídícího výboru a obsažená v Jednacím øádu Skupina zøízená podle tìchto ustanovení podléhá odboru nebo sekci, do kterých byla rozhodnutím Odborného výboru vèlenìna Odborný výbor mùže schválit rozpuštìní skupiny založené podle tìchto ustanovení, a to na návrh odboru nebo sekce, èi v dùsledku reorganizace odborné práce Øídící výbor vydává a upravuje pro øízení speciálních zájmových skupin smìrnice v Jednacím øádu. Sekretariát (Sekretariat) Èl. 27 Hlavní výkonný úøedník (Chief executive officer) 27.1 Sekretariát Federace vede hlavní výkonný úøedník jmenovaný Øídícím výborem Hlavní výkonný úøedník odpovídá za strategické, operativní a finanèní øízení Federace podle zámìrù Rady a Øídícího výboru Hlavní výkonný úøedník má právo úèasti a poradního hlasu na všech zasedáních a jednáních Rady, Øídícího výboru a Odborného výboru, pokud se netýkají jeho vlastního postavení. Na tìchto zasedáních a jednáních nemá hlasovací právo. Pracovníci 27.4 Hlavní výkonný úøedník jmenuje další pracovníky potøebné pro efektivní práci sekretariátu, a øeší další personální záležitosti v rámci schváleného rozpoètu Øídící výbor stanoví podle doporuèení hlavního výkonného úøedníka pracovní øád zamìstnancù Federace. Finance Èl Finanèními zdroji Federace jsou: a) èlenské pøíspìvky øádných a pøidružených èlenù, b) pøíjmy z prodeje produktù a služeb, c) dary, granty, odkazy a jiné pøíjmy, které jsou v souladu s cíli Federace Federace tyto pøíjmy soustøeïuje ve zvláštním úèelovém fondu ve prospìch spoleèných zájmù knihovnických a informaèních sdružení a služeb. Tento fond se nazývá Ústøední fond. Prostøedky ústøedního fondu lze vydávat èi rezervovat pro budoucnost v souladu se spoleènými zájmy knihovnických a informaèních sdružení a služeb Federace pøevádí všechny finanèní prostøedky do Ústøedního fondu bezprostøednì po jejich pøijetí. Fiskální rok 28.4 Fiskální rok Federace je totožný s kalendáøním rokem. Úèetní evidence a rozpoèet 28.5 Øídící výbor každoroènì pøedkládá Radì ke schválení úèetní zprávu za pøedcházející rok. Tato zpráva podléhá auditu registrovaného revizního úèetního Rada schvaluje roèní rozpoèet Federace. Jednací øád Èl. 29 Øídící výbor schvaluje Jednací øád, který øídí detaily práce Federace ve smyslu tìchto Stanov. NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è

7 Zmìny a doplòky Stanov Èl. 30 Návrhy zmìn a doplòkù 30.1 Øídící výbor mùže, a již ze své vlastní iniciativy, nebo z iniciativy øádných èlenù, navrhovat zmìny a doplòky tìchto Stanov Øídící výbor návrh na zmìnu projedná, je-li tento návrh podepsán minimálnì ètvrtinou øádných èlenù Federace a pøedán hlavnímu výkonnému úøedníkovi. Hlasování o zmìnách a doplòcích 30.3 O návrzích na zmìny a doplòky tìchto Stanov rozhodují všichni øádní èlenové Federace prostøednictvím písemného a/nebo elektronického hlasování. Pøed hlasováním musí být øádní èlenové Federace o návrzích informováni nejménì v ètyømìsíèním pøedstihu Získají-li návrhy prostou vìtšinu seètených hlasù, jsou pøijaty. Podléhají koneènému schválení následujícím zasedáním Rady. Koneèné schválení vyžaduje dvoutøetinovou vìtšinu hlasujících øádných èlenù. Rozpuštìní Federace Èl. 31 Návrhy na rozpuštìní Federace 31.1 Rozpuštìní Federace mùže navrhnout, a již ze své iniciativy, anebo z iniciativy øádných èlenù, Øídící výbor Øídící výbor návrh na rozpuštìní Federace projedná, je-li podepsán minimálnì ètvrtinou øádných èlenù Federace a pøedán hlavnímu výkonnému úøedníkovi O návrzích na rozpuštìní Federace rozhodují všichni øádní èlenové Federace prostøednictvím písemného a/ nebo elektronického hlasování. Pøed hlasováním musí být øádní èlenové Federace o návrzích informováni nejménì v ètyømìsíèním pøedstihu. Hlasování o rozpuštìní 31.4 Získá-li návrh prostou vìtšinu seètených hlasù, je pøijat. Podléhá koneènému schválení následujícím zasedáním Rady. Koneèné schválení vyžaduje dvoutøetinovou vìtšinu hlasujících øádných èlenù V pøípadì rozpuštìní stanoví Rada postup zastavení aktivit a likvidace Federace Finanèní zùstatek z likvidace se využije k obecnému prospìchu knihovnických a informaèních sdružení a služeb. Pøechodná ustanovení T1 Volba prezidenta Zástupce øádných èlenù èi individuální pøidružené èleny, vèetnì takových osob, které byly podle Stanov platných od roku 1993 èinné ve funkci prezidenta, lze poté, co tyto Stanovy vejdou v platnost, do této funkce volit pouze na dvouleté funkèní období. Pøi tìchto volbách nesmí nikdo kandidovat zároveò do funkcí prezidenta a designovaného prezidenta. T2 Volba pøedsedy Odborného výboru Do funkce pøedsedy Odborného výboru mohou kandidovat èlenové pøedchozího výboru (døíve Výboru odborníkù) v prvních volbách uspoøádaných podle tìchto Stanov. Nemohou však kandidovat ve volbách následujících. T3 Èlenové stávajícího Výkonného výboru Úøadující èlenové Výkonného výboru, kteøí byli v souladu s ustanoveními Stanov platných od roku 1993 volitelní pouze na omezené dvouleté období, mohou ve volbách do Øídícího výboru kandidovat jen na dvouleté funkèní období. Úøadující èlenové Výkonného výboru, zvolení na ètyøleté období , zùstávají ve svých funkcích po celé období a mohou naposledy kandidovat na další dvouleté období v roce T4 Èestní prezidenti (Honorary Presidents) Èestní prezidenti, jimž byl tento titul propùjèen podle døívìjších Stanov Federace, jej mohou nadále používat a požívat práv z nìho plynoucích. Definice Kooptovaný èlen je èlen pøizvaný jakýmkoli výborem èi komisí obvykle jako poradce nebo zástupce, nelze-li jinak. Kooptovaní èlenové proto nejsou voleni. Disponují hlasovacím právem, není-li ustanoveno jinak. Nezadlužení øádní èlenové (Members in good standing) jsou øádní èlenové, kteøí v bìžném fiskálním roce beze zbytku zaplatili své èlenské pøíspìvky a nemají nedoplatky za døívìjší roky. Prostá vìtšina odevzdaných hlasù pøedstavuje nejménì o jeden hlas více, než je polovina odevzdaných hlasù. Hlasy èlenù, kteøí nehlasovali nebo se zdrželi hlasování, se do odevzdaných hlasù nezapoèítávají. Ross Shimmon, hlavní výkonný úøedník záøí 2000 The International Federation of Library Associations and Institutions P.O. Box CH The Hague Netherlands Pøeložil Jindøich Pilaø 204 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 3

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU Základní ustanovení Èlánek 1 Název a sídlo 1. Èeskomoravský fotbalový svaz ( ÈMFS ) je obèanským sdružením vytvoøeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské Volební řád pro volby členů Školské rady při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17 Zřízení školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

Stanovy klubu Pod-O-Lee

Stanovy klubu Pod-O-Lee Pod-O-Lee Čl. 1 Úvodní ustanovení I. Název klubu je Pod-O-Lee, jeho zkratka je POD. Klub Pod-O-Lee (dále jen POD ) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen SU ). Nedílnou součástí stanov POD jsou

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ze dne 20. bøezna 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýnì dne 2.

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

CÏ ESKE REPUBLIKY. VsÏeobecna dohoda o clech a obchodu 1994, Dohoda o textilu a osïacenõâ, Dohoda o technickyâch prïekaâzïkaâch obchodu,

CÏ ESKE REPUBLIKY. VsÏeobecna dohoda o clech a obchodu 1994, Dohoda o textilu a osïacenõâ, Dohoda o technickyâch prïekaâzïkaâch obchodu, RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 19. zaârïõâ 1995 Cena KcÏ 204,± OBSAH: 191. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Dohody o zrïõâzenõâ

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

STANOVY SPOLKU VÝLUKA

STANOVY SPOLKU VÝLUKA STANOVY SPOLKU VÝLUKA www.vyluka.org / info@vyluka.org Obsah Obsah...2 Preambule...3 Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku...4 Článek II. Cíle, náplň a formy činnosti...5 Článek III. Členství

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Stanovy klubu Sincoolka

Stanovy klubu Sincoolka Stanovy klubu Sincoolka Čl. 1. Úvodní ustanovení (a) Plný název klubu je Sincoolka, oficiální zkratka je SIN. (b) Klub Sincoolka (dále jen SIN ) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen SU ).

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s.

Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. STANOVY Úplné znění ke dni 25. srpna 2016 I. NÁZEV, STATUS A SÍDLO Název: Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. Sídlo: Strážní 1344/20, Žižkov, 130

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

EUROLAB-CZ. zájmové sdružení právnických osob STANOVY. Úvodní ustanovení

EUROLAB-CZ. zájmové sdružení právnických osob STANOVY. Úvodní ustanovení EUROLAB-CZ zájmové sdružení právnických osob STANOVY Úvodní ustanovení EUROLAB-CZ je dobrovolným zájmovým sdružením profesních sdružení (právnických osob), založeným podle 18, odst. 2, písm. a) a 20f až

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek-

STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek- STEJNOPIS, v, NOTARSKY ~ sepsaný dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého /22. 09. 2016/, vèase 14:00 hodin, jménem Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ, notáøky se sídlem ve Frýdku-Místku, jejím zástupcem

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Stanovy odborové organizace Odbory veřejné dopravy

Stanovy odborové organizace Odbory veřejné dopravy Stanovy odborové organizace Odbory veřejné dopravy Čl. 1. Název a sídlo 1. Název odborové organizace je: Odbory veřejné dopravy 2. Sídlo odborové organizace je: Praha Čl. 2 Povaha a cíl odborové organizace

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Stanovy. Národního výboru ICC ČR. Článek 1. Úvodní ustanovení

Stanovy. Národního výboru ICC ČR. Článek 1. Úvodní ustanovení Stanovy Národního výboru ICC ČR Název subjektu: v českém jazyce: Článek 1. Úvodní ustanovení Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice, ve zkratce Národní výbor ICC ČR, či ICC ČR, (dále

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více