Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky"

Transkript

1 Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka jednající panem Ing. Petrem Myškou, jednatelem a Ing. Janem Šplíchalem, jednatelem (dále jen Budoucí prodávající ) a manželé pan xxxxxxxxxxxxxx, R: xxxxxxxxxxxxxx spolu s paní xxxxxxxxxxxxxx, R: xxxxxxxxxxxxxx, oba bytem: xxxxxxxxxxxxxx (manželé.dále spolen také jen jako Budoucí kupující, s tím, že tato legislativní zkratka bude používána v jednotném ísle) (Budoucí kupující a Budoucí prodávající dále spolen také jen jako Smluvní strany nebo jednotliv jako Smluvní strana ) uzavírají následující Smlouvu o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky (dále oznaeno jen jako Smlouva ): Strana 1 (celkem 15)

2 I. Vymezení pojm Níže uvedené výrazy použité v této Smlouv se budou vykládat následujícím zpsobem, pokud ze znní Smlouvy nevyplývá jednoznan jinak: Pozemky znamená pozemky parc.. 387/9, 392/3 a 393 v katastrálním území Pohoelice nad Jihlavou., zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov na LV 2589 pro obec Pohoelice nad Jihlavou. Projekt znamená projekt pro výstavbu Bytového domu zpracovaný projekní kanceláí A.T.E.L.I.E.R Ing. arch. Giacintov, ved. projektu Ing. arch. Petr Vrána Bytový dm typu A, B, C nebo D. znamená dm na výše uvedených Pozemcích Stavební povolení znamená stavební povolení.j. MUPOD6391/2009, spis. zn.: S21455/2008OÚPSÚ/VOJ Kolaudaní rozhodnutí znamená veškeré/á rozhodnutí píslušného orgánu státní správy dle 76 a násl. zákona. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, povolující užívání Bytového domu k úelm, pro které byl v souladu se Stavebním povolením vybudován; bytová jednotka znamená soubor místností specifikovaných v l. IV této Smlouvy urených k bydlení, které budou prohlášením Budoucího prodávajícího jako vlastníka Bytového domu vymezeny jako jednotka ve smyslu Zákona o vlastnictví byt; nebytová jednotka znamená soubor místností specifikovaných v l. IV této Smlouvy urených k jinému úelu než bydlení, které budou prohlášením Budoucího prodávajícího jako vlastníka Bytového domu vymezeny jako jednotka ve smyslu Zákona o vlastnictví byt; Standardní provedení znamená vybavení a standard dokonení Jednotky Budoucím prodávajícím tak, aby byla splnna píslušná Odkládací podmínka pro pedání Jednotky Budoucím prodávajícím a její pevzetí Budoucím kupujícím; definice Standardního provedení je uvedeno v Píloze. 2 této Smlouvy; Kupní cena znamená úplatu za pevod vlastnického práva k Jednotce jako k pedmtu pevodu dle Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky, která bude uhrazena Budoucím kupujícím v souladu s ustanoveními l. VI této Smlouvy; Budoucí smlouva nebo Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky znamená smlouvu, která bude uzavena v budoucnu mezi Smluvními stranami po splnní Odkládacích podmínek definovaných v l. III této Smlouvy; Klientské zmny znamená zmny nebo odchylky od Standardního provedení, které budou provedeny na základ žádosti Budoucího kupujícího v souladu s ustanoveními l. VIII této Smlouvy; Výzva k uzavení Budoucí smlouvy znamená písemnou výzvu jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní stran k uzavení Budoucí smlouvy/smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky, která bude uinna v souladu s l. III této Smlouvy; Výzva k pevzetí Jednotky znamená písemnou výzvu Budoucího prodávajícího k pevzetí Jednotky Budoucím kupujícím uinná v souladu s ustanoveními l. VII této Smlouvy; Protokol o pevzetí Jednotky znamená písemný protokol, který bude sepsán mezi Smluvními stranami o prohlídce a pevzetí Jednotky Budoucím kupujícím; Strana 2 (celkem 15)

3 Prohlášení vlastníka znamená písemné prohlášení vlastníka budovy Bytového domu uinné v souladu s ustanovením 4 zák.. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt, kterým vlastník budovy Bytového domu vymezuje v budov Bytového domu jednotlivé bytové a nebytové jednotky; Spolené ásti domu znamenají ásti Bytového domu, urené pro spolené užívání všech vlastník jednotek, které se v dom nacházejí; Zákon o vlastnictví byt znamená zák.. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis. II. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že: (i) je na základ kupní smlouvy ze dne 31. bezna 2008 výluným vlastníkem výše uvedených Pozemk a bude výluným vlastníkem Bytového domu, jehož výstavba má být provedena na ásti tchto Pozemk na základ Stavebního povolení. Kopie výpisu z katastru nemovitostí (LV ) je Pílohou. 4, této Smlouvy. 2. Budoucí prodávající prohlašuje, že v Bytovém dom vymezí v souladu s píslušnými ustanoveními Zákona o vlastnictví byt, bytové a nebytové jednotky. III. Pedmt Smlouvy 1. Pedmtem této Smlouvy je závazek Budoucího prodávajícího a Budoucího kupujícího uzavít mezi sebou poté, co budou splnny Odkládací podmínky, jak jsou tyto Odkládací podmínky definovány v odst. 3 l. III této Smlouvy, smlouvu o pevodu vlastnictví jednotky (dále také jen jako Budoucí smlouva anebo také jen jako Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky, kterou bude na Budoucího kupujícího pevedeno vlastnické právo k bytové jednotce a spoluvlastnické právo k nebytové jednotce/nebytovým jednotkám, vetn tomu odpovídajícím spoluvlastnickým podílm na spolených ástech Bytového domu a spoluvlastnickým podílm k ásti Pozemk zastavných stavbou Bytového domu (dále jen Budoucí pedmt pevodu nebo také jen jako Jednotka ), jak je Budoucí pedmt pevodu specifikován v l. IV. této Smlouvy, za kupní cenu stanovenou dle l. V. této Smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vdomy, že k datu uzavení této Smlouvy není objektivn možné uvést veškeré údaje Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky s tím, že neuvedení tchto údaj nepovažují za vadu, jež by mla vliv na platnost i závaznost této Smlouvy i na závazek kterékoliv ze Smluvních stran stanovený touto Smlouvou. V souvislosti s tím Smluvní strany sjednávají, že chybjící údaje v textu Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky budou doplnny tak, aby odpovídaly skutenému stavu v dob uzavení Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky. 3. Smluvní strany se zavazují uzavít Smlouvu o pevodu vlastnictví jednotky nejpozdji do 30 (ticeti) pracovních dn ode dne, kdy kterákoliv Smluvní strana písemn vyzve druhou Smluvní stranu. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávnna bhem úinnosti Strana 3 (celkem 15)

4 této Smlouvy zaslat písemnou výzvu k uzavení Budoucí smlouvy druhé Smluvní stran (dále jen Výzva k uzavení Budoucí smlouvy ) ihned poté, co budou splnny veškeré následující podmínky (dále jen "Odkládací podmínky, jakákoliv podmínka samostatn dále jen Odkládací podmínka ): (i) (ii) (iii) (iv) na dokonenou stavbu Bytového domu bude vydáno kolaudaní rozhodnutí (rozhodnutí, jímž bude stavebním úadem povoleno užívání stavby Bytového domu) nebo rozhodnutí o pedbžném užívání, a toto rozhodnutí nabude právní moci, a bude Budoucím prodávajícím vyhotoveno Prohlášení vlastníka, na základ kterého bude stavba Bytového domu rozdlena na bytové a nebytové jednotky; toto Prohlášení vlastníka bude dorueno Budoucím prodávajícím na píslušný katastrální úad (návrhem na zápis Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, event. spolu s pevodem první bytové i nebytové jednotky v Bytovém dom), a budou Budoucím kupujícím zaplaceny všechny splátky Kupní ceny tak, jak jsou uvedeny v ustanovení lánku VI odst. 1 této Smlouvy, s výjimkou poslední ásti Kupní ceny uvedené v ustanovení l. VI, odst. 1, písm. d), a, v pípad, že budou Smluvními stranami sjednány Klientské zmny, bude Budoucím kupujícím zaplacena první splátka (ást) Navýšení ceny dle ustanovení l. VI, odst. 2 této Smlouvy. 4. Budoucí prodávající se zavazuje, že ke dni uzavení Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky dle této Smlouvy nebudou na Budoucím pedmtu pevodu, jak je tento pojem vymezen v odst. 1 l. III této Smlouvy, váznout vcná bemena, zástavní práva ani jiná vcná práva i užívací práva tetích osob, která by omezovala výkon vlastnického práva s výjimkou tch, která vyplývají z platných právních pedpis a ze smluv se správci sítí a z oprav, provozu i údržby domu (zejména údržby a oprav obvodového plášt objekt, rozvod médií apod.) a s výjimkou (i) pípadného zástavního práva zízeného Budoucím prodávajícím ve prospch banky (dále také jen jako Financující banka ) k zajištní úvru poskytnutého Budoucímu prodávajícímu za úelem financování výstavby Bytového domu nebo (ii) pípadného zástavního práva zízeného Budoucím prodávajícím ve prospch banky k zajištní hypoteního úvru poskytnutého Budoucímu kupujícímu na koupi Jednotky. 5. Budoucí prodávající se v pípad, že by ke dni splnní Odkládacích podmínek vázlo na Jednotce zástavní právo zízené ve prospch Financující banky, zavazuje poté, co bude Budoucím kupujícím v plné výši zaplacena Kupní cena dle této Smlouvy, uinit veškeré nezbytné kroky k zajištní výmazu zástavního práva k Pedmtu prodeje dle této Smlouvy, tj. zajistit, aby bylo zástavním vitelem (bankou) vydáno prohlášení o vzdání se zástavního práva k Budoucímu pedmtu pevodu a byl podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí. 6. Budoucí prodávající je oprávnn uinit výzvu k uzavení Budoucí smlouvy a Budoucí kupující je povinen Budoucí smlouvu uzavít i v pípad nesplnní Odkládací podmínky: (i) (ii) uvedené v odstavci 3 bod (iii), tedy za pedpokladu, že nebudou Budoucím kupujícím v píslušné výši zaplaceny splátky Kupní ceny sjednané v l. V této Smlouvy, resp. upravené v souladu s ustanoveními uvedenými tamtéž a/nebo kterákoliv z nich, anebo uvedené v odstavci 3 bod (iv), tedy za pedpokladu, že pestože budou Smluvními stranami sjednány Klientské zmny, nebude Budoucím kupujícím zaplacena první splátka (ást) Navýšení ceny dle ustanovení l. Vi, odst. 2 této Smlouvy. 7. Budoucí prodávající se zavazuje po dokonení výstavby Bytového domu vyvinout veškeré úsilí smující ke splnní tch Odkládacích podmínek, jejichž splnní je Strana 4 (celkem 15)

5 schopen ovlivnit, a to v ase, který je vyžadován ustanoveními této Smlouvy. Budoucí prodávající se mimo jiné zavazuje: (i) (ii) (iii) bez zbyteného odkladu po dokonení stavby Bytového domu podat píslušnému stavebnímu úadu návrh na kolaudaci Bytového domu, a bez zbyteného odkladu po skonení kolaudaního ízení ohledn Bytového domu vyhotovit Prohlášení vlastníka, a toto Prohlášení vlastníka doruit ne pozdji než 30 (ticet) kalendáních dn ode dne nabytí právní moci kolaudaního rozhodnutí nebo rozhodnutí o pedbžném užívání ohledn Bytového domu na píslušný katastrální úad, a bez zbyteného odkladu po splnní píslušných Odkládacích podmínek zaslat Budoucímu kupujícímu Výzvu k uzavení Budoucí smlouvy, jak je tato výzva definována píslušnými ustanovení této Smlouvy, a 8. Souasn s uzavením Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky se Smluvní strany zavazují podepsat návrh na vklad vlastnického práva k pedmtu prodeje dle Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Smluvní strany sjednávají, že Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky bude spolu s podepsaným návrhem na vklad uložena do okamžiku úhrady celé Kupní ceny Budoucím kupujícím u Budoucího prodávajícího, a na píslušný katastrální úad bude Budoucím prodávajícím podána až po této úhrad celé Kupní ceny Budoucím kupujícím. IV. Pedmt Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky 1. Pedmtem pevodu dle Budoucí smlouvy bude/je: a) bytová jednotka.. o pedpokládané celkové podlahové ploše m 2 (jako soutu podlahových ploch všech místností v bytové jednotce), která se bude nacházet v ---. nadzemním podlaží Bytového domu, sestávající se z následujících místností: (i) pedsí: m 2 (ii) WC: m 2 (iii) koupelna: m 2 (iv) komora: m 2 (v) obytná kuchy: m 2 (vi) pokoj: m 2 I. Celková pedpokládaná plocha bytové jednotky : m 2 (s tolerancí 1,5 % plochy bytové jednotky) Píslušenství bytové jednotky (jehož podlahová plocha se nezapoítává do celkové podlahové plochy bytové jednotky) tvoí: (i) terasa m 2 b) ideální spoluvlastnický podíl XX % Strana 5 (celkem 15)

6 S vlastnictvím tohoto spoluvlastnického podílu bude spojeno právo užívání sklepní kóje c) ideální spoluvlastnický podíl na spolených ástech Bytového domu a ideální spoluvlastnický podíl na ástech Pozemk zastavných stavbou Bytového domu odvozený od vlastnictví bytové jednotky uvedené pod odst. a) výše a od spoluvlastnictví nebytových jednotek uvedených v písm. b) výše (dále spolen také jen jako spoluvlastnické podíly ). Velikost spoluvlastnických podíl Budoucího kupujícího bude dána v souladu s ustanoveními Zákona o vlastnictví byt pomrem skutené celkové podlahové plochy bytové jednotky a nebytových jednotek k celkové skutené podlahové ploše všech bytových a nebytových jednotek v Bytovém dom. Pdorys všech podlaží urující polohu jednotek s údaji o podlahových plochách jednotek, pdorysný plán Jednotky s výmrami jednotlivých místností Jednotky a píslušenství Jednotky vetn nebytových prostor tvoí Pílohu. 1 této Smlouvy; píloha tvoí nedílnou souást této Smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že vymezení budoucího pedmtu Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky tak, jak je popsán v této Smlouv považují pro úely této Smlouvy za dostaten urité. V. Kupní cena 1. Kupní cena za Budoucí pedmt pevodu je sjednána dohodou Smluvních stran následovn: (i) Cena za bytovou a nebytovou jednotku: cena bez DPH 9% DPH cena s DPH ást Kupní ceny uvedená výše v tomto bod (i) pedstavuje souet ceny za bytovou jednotku vetn jejích souástí uvedenou v ustanovení lánku IV odst. 1 písm. a), nebytovou jednotku dle ustanovení lánku IV odst. 1 písm. b), a cenu spoluvlastnického podílu na spolených ástech Bytového domu dle ustanovení lánku IV odst. 1 písm. c). (ii) Cena za pozemek zastavný stavbou Bytového domu: cena bez DPH 0% DPH cena s DPH 0 ást Kupní ceny uvedená výše v tomto bod (ii) pedstavuje spoluvlastnický podíl na ástech Pozemk zastavných stavbou Bytového domu. Strana 6 (celkem 15)

7 (iii) Celková Kupní cena: cena bez DPH DPH cena s DPH 2. Dle zák.. 235/2004 Sb. o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, je Budoucí kupující povinen uhradit Kupní cenu vetn DPH, a to ve výši sazby platné v dob provádní úhrady. Ke dni podpisu této Smlouvy je dle ustanovení 56 odst. 2 zák.. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty pevod spoluvlastnického podílu na Pozemcích od DPH osvobozen. Smluvní strany sjednávají, že DPH bude útována k jednotlivým ástem Kupní ceny v takové výši, která bude platná v dob uskutenní plnní jednotlivých plateb. 3. Smluvní strany dále výslovn uvádí, že Kupní cena uvedená v l. V. odst. 1 této Smlouvy zahrnuje Standardní provedení a vybavení bytové jednotky; popis standardního provedení a vybavení jednotky ( Standardní provedení ) je uvedeno v Píloze. 2 této Smlouvy, která tvoí její nedílnou souást. V pípad, že Budoucí kupující písemn požádá v souladu s ustanoveními odst. 1 l. VIII. této Smlouvy o klientské zmny v provedení nebo vybavení bytové jednotky (nap. stavební a dispoziní úpravy bytové jednotky, zmny, náhrady nebo doplnní zaizovacích pedmt, vestavného nábytku, spotebi anebo vnitního vybavení bytové jednotky; úpravy povrch nebo podlahových krytin v bytové jednotce; dále jen Klientské zmny ), bude Kupní cena navýšena o veškeré náklady Budoucího prodávajícího z tchto Klientských zmn vyplývající, snížené o hodnotu nerealizovaného Standardního provedení bytové jednotky. Rozsah a podmínky provedení budou sjednány mezi Smluvními stranami výhradn písemným dodatkem k této Smlouv, podepsaným obma Smluvními stranami, a to v souladu s pravidly pro jejich provedení, které tvoí Pílohu. 3 této Smlouvy (dále jen Pravidla pro provádní Klientských zmn ).. 4. ástka, o kterou bude Kupní cena navýšena v dsledku Klientských zmn, bude Budoucímu kupujícímu vyútována samostatným úetním dokladem, VI. Platební podmínky 1. Kupní cenu se Budoucí kupující zavazuje zaplatit Budoucímu prodávajícímu na úet /0100 vedený u Komerní banky, se sídlem v Liberci, pod variabilním symbolem (rodné íslo) a specifickým symbolem. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách: (a) ást Kupní ceny ve výši 25 % (slovy: dvacetpt procent) z Kupní ceny s odpovídající výší DPH, tedy ástku ve výši..,- K (slovy. korun eských) zaplatí Budoucí kupující nejpozdji do 20 (dvaceti) kalendáních dn ode dne podpisu této Smlouvy, s tím, že rezervaní poplatek odpovídající 5% Kupní ceny uhrazený Budoucím kupujícím Budoucímu prodávajícímu dle rezervaní dohody ze dne se zapoítává na úhradu této ásti Kupní ceny v plné výši. Výše ásti Kupní ceny, kterou je Budoucí kupující dle tohoto písmene povinen uhradit, tedy iní K. Strana 7 (celkem 15)

8 (b) (c) (d) ást Kupní ceny ve výši 40.% (slovy: tyicet procent) z celkové Kupní ceny s odpovídající výší DPH, tedy ástku ve výši..,- K (slovy korun eských) zaplatí Budoucí kupující nejpozdji do 5 kalendáních dn ode dne zápisu rozestavných bytových jednotek do katastru nemovitostí na základ Prohlášení vlastníka vymezujícího tyto rozestavné bytové jednotky. ást Kupní ceny ve výši 30% (slovy: ticet procent) z celkové Kupní ceny s odpovídajcí výší DPH, tedy ástku ve výši,- K (slovy:..korun eských) zaplatí Budoucí kupující nejpozdji do 5 kalendáních dn ode dne dokonení vnitních omítek v bytové jednotce a doruení oznámení Budoucího prodávajícího o dokonení vnitních omítek v bytové jednotce. ást Kupní ceny ve výši 5% (slovy: pt procent) z celkové Kupní ceny s odpovídající výší DPH, tedy ástku ve výši..k (slovy:.korun eských) zaplatí Budoucí kupující nejpozdji do 5 (pti) kalendáních dn ode dne podpisu Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky. 2. V pípad navýšení Kupní ceny dle ustanovení lánku V odst. 3 a 4 a lánku VIII této Smlouvy, tedy v pípad odsouhlasení Klientských zmn, sjednávají Smluvní strany následující platební podmínky týkající se ástky, o kterou bude Kupní cena navýšena (dále také jen jako Navýšení ceny ): Budoucí kupující zaplatí Navýšení ceny ve dvou splátkách: a) první splátku (ást) Navýšení ceny ve výši 50% Navýšení ceny (vetn odpovídajícího DPH) se Budoucí prodávající zavazuje zaplatit do 5 (pti) dn od uzavení dohody Smluvních stran týkající se Klientských zmn, nejpozdji však do dne, který pedchází zapoetí vlastních prací na provedení Klientských zmn v termínech uvedených v Pravidlech pro provedení Klientských zmn; b) druhou splátku (ást) Navýšení ceny ve výši 50% Navýšení ceny (vetn odpovídajícího DPH) se Budoucí prodávající zavazuje zaplatit nejpozdji v den uzavení Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky. 3. Smluvní strany se dále dohodly, že Kupní cena a/nebo Navýšení ceny mže být Budoucím kupujícím uhrazena z hypoteního úvru, úvru ze stavebního spoení nebo jiného typu úvru, a to formou postupného erpání úvru. V pípad, že úhrada bude probíhat na základ poskytnuté hypotéky (pípadn z úvru ze stavebního spoení), nebude Budoucí prodávající trvat na rozložení a lhtách plateb podle odst. 1 a odst. 2 tohoto lánku Smlouvy. Jednotlivé platby probhnou v návaznosti na rozestavnost stavby a splnní podmínek erpání úvru uvedených v úvrové smlouv dle požadavk banky, která poskytla úvr, vždy však tak, aby ped podpisem Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky bylo Budoucím kupujícím zaplaceno minimáln 95% (slovy: devadesátpt procent) Kupní ceny a 100% Navýšení ceny a zbývajících 5% Kupní ceny bylo zaplaceno do 20ti kalendáních dn ode dne podání návrhu na vklad zástavního práva k Budoucímu pedmtu pevodu ve prospch banky, která poskytne Budoucímu kupujícímu hypotení úvr na koupi Budoucího pedmtu pevodu do katastru nemovitostí, nejpozdji však do 5 (pti) kalendáních dn ode dne podpisu Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky. 4. Úhradou jakékoliv splátky Kupní ceny se rozumí pipsání píslušné ástky na úet Budoucího prodávajícího, uvedený v l. VI., odst. 1 této Smlouvy. 5. Poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k Jednotce do katastru nemovitostí hradí Budoucí prodávající. 6. Smluvní strany dále sjednávají povinnost Budoucího kupujícího zaplatit Budoucímu prodávajícímu ástku ve výši ,- K bez DPH, a to nejpozdji spolen s poslední Strana 8 (celkem 15)

9 splátkou (ástí) Kupní ceny dle této Smlouvy, s tím, že tato ástka odpovídá podílu na nákladech, které Budoucí prodávající zaplatí na základ smlouvy o pipojení k distribuní soustav za pipojení koneného uživatele bytové jednotky k distribuní soustav umožující odbr elektrické energie a zajištní požadovaného rezervovaného píkonu. VII. Pedání Jednotky 1. Budoucí prodávající se zavazuje dokonit výstavbu Bytového domu a podat návrh na vydání kolaudaního rozhodnutí ohledn Bytového domu (rozhodnutí povolující užívání Bytového domu) nejpozdji do Tento termín je automaticky prodloužen o dobu trvání pekážky, která nastane nezávisle na vli Budoucího prodávajícího nap. z dvod vyšší moci i jiných nepedvídatelných událostí, které nelze odvrátit i pekonat ani pi vynaložení veškerého úsilí, které lze na Budoucím prodávajícím spravedliv požadovat. 2. Budoucí prodávající se zavazuje písemn Budoucího kupujícího vyzvat k prohlídce a pevzetí Jednotky (dále jen Výzva k pevzetí ) nejpozdji do 15 (patnácti) pracovních dn ode dne uzavení Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky. Ve Výzv k pevzetí Budoucí prodávající uvede termín konání prohlídky Jednotky, s tím, že tento termín bude stanoven nejpozdji na 15. (patnáctý) kalendání den ode dne odeslání Výzvy k pevzetí Budoucím prodávajícím. Budoucí kupující se zavazuje zúastnit se prohlídky a pevzetí Jednotky v termínu uvedeném ve Výzv k pevzetí. 3. V pípad, že se Budoucí kupující nebude schopen prohlídky a pevzetí Jednotky v den urený ve Výzv k pevzetí zúastnit, oznámí tuto skutenost Budoucímu prodávajícímu nejpozdji 1 (jeden) pracovní den ped termínem prohlídky a pevzetí Jednotky stanoveným ve Výzv k pevzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na náhradním termínu konání prohlídky a pevzetí Jednotky, stanoví náhradní termín Budoucí prodávající a Budoucímu kupujícímu s tím, že tento termín bude stanoven nejpozdji na 15. (patnáctý) kalendání den ode dne odeslání druhé Výzvy k pevzetí Budoucím prodávajícím. 4. V pípad, že se Budoucí kupující bez pedchozího oznámení nedostaví k prohlídce a pevzetí Jednotky, stanoví náhradní termín prohlídky a pevzetí jednotky Budoucí prodávající s tím, že tento termín bude stanoven nejpozdji na 10. (desátý) kalendání den ode dne odeslání druhé Výzvy k pevzetí Budoucím prodávajícím. 5. O prohlídce a pevzetí Jednotky sepíše Budoucí prodávající protokol (dále jen Protokol o pevzetí Jednotky ), do kterého budou uvedeny veškeré vady a nedodlky zjištné pi prohlídce Jednotky a který bude podepsán Smluvními stranami. 6. V pípad, že pi prohlídce Jednotky budou zjištny vady a nedodlky, které nebrání ádnému užívání Jednotky, Budoucí kupující se zavazuje Jednotku pevzít (potvrdit pevzetí Jednotky v Protokolu o pevzetí Jednotky). Budoucí prodávající se zavazuje pípadné vady a nedodlky odstranit ve lht do 30 (ticeti) pracovních dn, nedohodnou-li se Smluvní strany v Protokolu o pevzetí Jednotky jinak. Po odstranní vad a nedodlk bude rovnž sepsán protokol o jejich odstranní. K pevzetí Jednotky však dojde v tomto pípad okamžikem podpisu Protokolu o pevzetí Jednotky. Strana 9 (celkem 15)

10 VIII. Klientské zmny 1. Budoucí kupující je oprávnn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských zmn na Jednotce, kterými bude Standardní provedení Budoucího pedmtu pevodu zmnno dle požadavk Budoucího kupujícího za podmínek stanovených touto Smlouvou. 2. Budoucí kupující je oprávnn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských zmn pouze v souladu s Pravidly pro provádní Klientských zmn a to pouze jedin poté, co Budoucí kupující uhradil První splátku Kupní ceny dle ustanovení lánku VI, odst. 1 písm. a) Budoucím prodávajícímu v plné výši a vas. 3. Budoucí prodávající zajistí provedení (nebude je provádt sám) a/nebo provede Klientské zmny dle požadavku Budoucího kupujícího za podmínky, že: (a) (b) Budou splnny podmínky, za kterých je Budoucí kupující Budoucího prodávajícího o provedení Klientských zmn požádat, tedy že mimo jiné nebudou pekroeny píslušné dílí asové termíny uvedené v Podmínkách pro provádní Klientských zmn, a zárove dojde k dodatené písemné dohod Smluvních stran ohledn náklad Budoucího prodávajícího, které mu vzniknou s provedením Klientských zmn na základ požadavk Budoucího kupujícího; písemná dohoda obsahující ástku, o kterou bude upravena výše Kupní ceny za Budoucí pedmt prodeje, musí být mezi Smluvními stranami uzavena nejpozdji ped zapoetím vlastních prací na provedení Klientských zmn v termínech uvedených v Pravidlech pro provedení Klientských zmn. 4. Na požadavky Budoucího kupujícího k provedení Klientských zmn, které nesplují podmínky stanovené touto Smlouvou, nebude pihlíženo a nebudou Budoucím prodávajícím provedeny. 5. Pokud nebude mezi Smluvními stranami uzavena dohoda o provedení Klientských zmn nejpozdji do dílích termín stanovených pro zahájení prací na Klientských zmnách v Pravidlech pro provádní Klientských zmn má se za to, že je mezi Smluvními stranami dohodnuto vyhotovení Jednotky ve Standardním provedení. IX. Odpovdnost za vady 1. Budoucí prodávající poskytne Budoucímu kupujícímu na Budoucí pedmt pevodu záruku, která zane bžet ode dne pedání a pevzetí Jednotky a podpisem Protokolu o pevzetí Jednotky. 2. Na Jednotku se bude vztahovat záruní doba v délce 24 (dvacet tyi) msíc, poínaje dnem pevzetí Jednotky Budoucím kupujícím. U dodávek výrobk a zaízení pro vybavení Jednotky dodaného Budoucím prodávajícím bude záruní doba bžet od stejného okamžiku, její délka bude shodná s údajem na záruním listu výrobce takových výrobk a zaízení pro vybavení Jednotky nebo Bytového domu. Strana 10 (celkem 15)

11 X. Spoleenství vlastník jednotek v Bytovém dom a správa spolených ástí Bytového domu 1. Budoucí kupující bere na vdomí, že vkladem vlastnického práva k Jednotce ve prospch druhého kupujícího bytové jednotky v Bytovém dom (nepoítaje v to Budoucího prodávajícího jako vlastníka) do katastru nemovitostí vznikne lenství Budoucího kupujícího ve spoleenství vlastník jednotek v Bytovém dom dle píslušných ustanovení Zákona o vlastnictví byt. 2. Budoucí kupující bere na vdomí, že Budoucí prodávající je v souladu s píslušnými ustanoveními Zákona o vlastnictví byt v Prohlášení vlastníka povinen urit pravidla pro správu spolených ástí Bytového domu, vetn oznaení osoby povené správou Bytového domu (dále jen Správce ). Správce bude poven správou, provozem, údržbou a opravou spolených ástí Bytového domu za podmínek obvyklých v ase a míst dokonení stavby Bytového domu. 3. Budoucí kupující bere na vdomí, že v souvislosti s pevodem vlastnického práva dle Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky na nj jako na lena spoleenství vlastník pejdou práva a povinnosti ze smluv týkajících se Bytového domu a jeho spolených ástí, které Správce ve smyslu zajištní svých povinností uzave jménem spoleenství vlastník, zejména pak ze smlouvy o pojištní nemovitosti, ze smlouvy o odvozu domovního odpadu, ze smlouvy o dodávce el. energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod do kanalizace, úklidu chodník, spolených prostor domu a nebytových jednotek, údržb výtah a spolených ástí domu. XI. Sankní ujednání 1. Pro pípad prodlení Budoucího kupujícího s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy, vzniká Budoucímu prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné ástky za každý den prodlení. Smluvní strany sjednávají, že Budoucí kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit bez ohledu na to, zda porušení povinnosti, tedy prodlení zavinil i nikoliv. 2. Pro pípad, že se Budoucího kupující (i) nezúastní prohlídky anebo pedání Jednotky na základ Výzvy k pevzetí uinné v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a neuiní tak ani v náhradním termínu stanoveném dle odst. 4 l. VII této Smlouvy, a/nebo (ii) pokud Budoucí kupující odmítne bezdvodn podepsat Protokol o pevzetí Jednotky splující kriteria stanovená touto Smlouvou, sjednávají Smluvní strany pro každý takový jednotlivý pípad jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- K (slovy: deset tisíc korun eských), kterou uhradí Budoucí kupující Budoucímu prodávajícímu. 3. Pro pípad, že Budoucí prodávající neodstraní vady anebo nedodlky Jednotky zjištné pi prohlídce a pevzetí Jednotky, jak budou tyto vady a nedodlky zaznamenány v Protokolu o pevzetí Jednotky, v termínu sjednaném v Protokolu o pevzetí Jednotky, a neuiní tak ani v dodatené lht 14 (trnácti) pracovních dn, pak má Budoucí kupující nárok na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši ,- K (slovy deset tisíc Korun eských), která bude zapotena proti úhrad Kupní ceny. 4. Pro pípad, že dojde k odstoupení od této Smlouvy užitím ustanovení odst. 1 l. XII písm. a) až d) této Smlouvy, pak dnem úinnosti takového odstoupení od Smlouvy vzniká Budoucímu prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25% Strana 11 (celkem 15)

12 z Kupní ceny, a v pípad, že k odstoupení dle ustanovení lánku XII odst. 1 písm. a) až d) dojde v dob po odsouhlasení Klientských zmn a navýšení Kupní ceny dle ustanovení lánku V odst. 3 a 4 a lánku VIII této Smlouvy, vzniká Budoucímu prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty v celkové výši odpovídající soutu 25% z Kupní ceny a 50% z Navýšení ceny. 5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (ticeti) dn ode dne doruení písemné výzvy k její úhrad. 6. Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvních pokut není doten nárok Smluvní strany na náhradu škody zpsobenou porušením povinností vyplývající z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. 7. Sjednává se právo zapotení pohledávek Budoucího prodávajícího z titulu jeho nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu škody vzniklých podle této Smlouvy za Budoucím kupujícím vi pohledávce Budoucího kupujícího z titulu jeho nároku na vrácení plateb zaplacených Budoucím kupujícím dle této Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že Budoucí kupující je povinen smluvní pokutu dle ustanovení lánku XI této Smlouvy zaplatit bez ohledu na to, zda porušení povinnosti zavinil i nikoliv. XII. Odstoupení od smlouvy 1. Budoucí prodávající je oprávnn od této Smlouvy odstoupit v následujících pípadech: a) Bude-li Budoucí kupující v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy a/nebo Budoucí smlouvy delším než 30 (ticet) kalendáních dní, anebo b) pokud Budoucí kupující nesplní svojí povinnost uzavít Budoucí smlouvu ve lht stanovené v odst. 3 l. III této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, anebo c) vydá-li insolvenní soud rozhodnutí o úpadku Budoucího kupujícího nebo bude-li insolvenní návrh zamítnut pro nedostatek majetku Budoucího kupujícího, anebo d) zjistí-li Budoucí prodávající, že Budoucí kupující nespluje zákonné pedpoklady pro nabytí Budoucího pedmtu pevodu nebo tyto pedpoklady pozbyl, anebo e) nedojde-li k výstavb Bytového domu, tedy v pípad, že výstavba Bytového domu nebude zahájena a/nebo bude z jakéhokoliv dvodu zastavena; 2. Budoucí kupující je oprávnn od Smlouvy odstoupit v následujících pípadech: a) vydá-li insolvenní soud rozhodnutí o úpadku Budoucího prodávajícího nebo bude-li insolvenní návrh zamítnut pro nedostatek majetku Budoucího prodávajícího, anebo b) nebudou-li zavinním Budoucího prodávajícího splnny Odkládací podmínky pro uzavení Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky stanovené v l. III. odst. 3 této Smlouvy ve lht do Za okolnosti nebo dsledky zavinné Budoucím prodávajícím nelze považovat ty okolnosti nebo dsledky, které nastanou nezávisle na vli Budoucího prodávajícího nap. z dvod vyšší moci i jiných nepedvídatelných událostí, které nelze odvrátit i pekonat ani pi vynaložení veškerého úsilí, které lze na Budoucím prodávajícím spravedliv požadovat. Za zavinní Budoucím prodávajícím nelze rovnž považovat nevydání kolaudaního rozhodnutí povolujícího užívání Bytového domu píslušným stavebním úadem v zákonné lht, byly-li podmínky pro jeho vydání ze strany Budoucího prodávajícího splnny, anebo Strana 12 (celkem 15)

13 c) pokud Budoucí prodávající nesplní svoji povinnost uzavít Budoucí smlouvu ve lht stanovené v ustanovení lánku III, odst. 3 této Smlouvy. d) V pípad uvedeném v ustanovení XV, odst. 2 této Smlouvy. 3. Odstoupit od Smlouvy lze písemným úkonem dorueným druhé Smluvní stran na píslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat konkrétní dvod podle této Smlouvy anebo podle obanského zákoníku. Úinky odstoupení nastávají okamžikem doruení písemného odstoupení druhé Smluvní stran. 4. Odstoupením od této Smlouvy není doten nárok na smluvní pokutu sjednanou v ustanovení l. XI této Smlouvy. XIII. Postoupení pohledávky 1. Budoucí prodávající tímto oznamuje Budoucímu kupujícímu, že pohledávka vyplývající z této Smlouvy a z Budoucí smlouvy pevodu vlastnictví k Jednotce byla postoupena, vetn všech dodatených právních nárok, ve prospch Financující banky, který Financující banka poskytuje za úelem spolufinancování výstavby Bytového domu. 2. Budoucí kupující svým podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu postoupení pohledávek Budoucího prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy bylo oznámeno a že jej bere na vdomí. Zárove se Budoucí kupující zavazuje všechny platby vyplývající z této Smlouvy anebo z Budoucí smlouvy o pevodu provádt výhradn ve prospch bankovního útu /0100 vedeného na jméno Budoucího prodávajícího u Financující banky uvedené výše. Budoucí prodávající prohlašuje, a Budoucí kupující bere na vdomí, že jakákoliv zmna této platební instrukce je možná jen s pedchozím písemným souhlasem Financující banky. XIV Doruování písemností 1. Jakékoliv oznámení, žádosti, výzvy, souhlasy nebo jiné sdlení, jež jsou požadovány nebo povoleny touto Smlouvou, musí být písemné a budou považovány za doruené, pouze pokud budou dorueny osobn anebo zaslány doporuenou poštou, kurýrní službou anebo faxem a souasn doporuenou poštou na adresy Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, kterou mže kterákoliv Smluvní strana urit jako adresu pro doruování písemným oznámením druhé Smluvní stran. 2. Jakékoliv oznámení i sdlení bude považováno za doruené: a) pokud bude doruováno osobn pak okamžikem pevzetí druhou Smluvní stranou resp. povenými osobami Smluvní strany; b) pokud bude zasíláno faxem pak dnem odeslání, piemž každé sdlení odesílané tímto zpsobem musí být následn odesláno i prostednictvím doporuené pošty; c) pokud bude zasláno poštou nebo prostednictvím kurýrní služby, datem jeho skuteného obdržení adresátem nejpozdji pak tvrtým dnem ode dne jeho odeslání. Strana 13 (celkem 15)

14 XV. Spolená a závrená ustanovení 1. Je-li tato Smlouva uzavírána na stran Budoucího kupujícího manželi, pak platí, že Budoucí pedmt pevodu bude peveden do jejich spoleného jmní manžel (dále také jen jako SJM ) bude-li na jejich stran SJM existovat ke dni splnní podmínek pro uzavení Smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky a nedohodnou-li se manželé jinak. Uzavírá-li tuto Smlouvu pouze jeden z manžel, pak prohlašuje, že je dán souhlas druhého manžela k jejímu uzavení dle ustanovení 145 odst. 2 zákona. 40/1964 Sb., obanského zákoníku ve znní pozdjších pedpis. 2. Odpovdnost Budoucího prodávajícího za prodlení je vylouena tehdy, pokud se Budoucí prodávající dostane do prodlení z dvodu administrativních pekážek, vyšší moci, i z dvod na stran Budoucího kupujícího. Smluvní strany sjednávají, že za pekážky vyšší moci se pro úely této Smlouvy budou považovat zejména: - odvolání tetích osob odlišných od Smluvních stran, proti rozhodnutím vydávaným v rámci stavebního i kolaudaního ízení - prodlení orgán veejné správy a dotených orgán a organizací v rámci správních a jiných ízeních vedených za úelem dosažení úelu této Smlouvy - zmny obecn závazných právních pedpis ztžující i znemožující naplnní úely této Smlouvy - pírodní katastrofy a nepíznivé klimatické podmínky - archeologické nálezy a jejich šetení v rámci výstavby - válka, válený stav, povstání, terorismus, revoluce, vzpoura, vojenské nebo násilné pevzetí moci nebo obanská válka, a to na území eské republiky. Potrvá-li existence pekážky vyšší moci na stran Budoucího prodávajícího po dobu pesahující 6 (šest) msíc, je Budoucí kupující oprávnn od této Smlouvy odstoupit. 3. Nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivuje vymahatelnost nebo platnost jakýchkoli jiných ustanovení této Smlouvy. V pípad, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je dle soudního rozhodnutí považováno za nevymahatelné nebo neplatné, a to z jakéhokoli dvodu, budou Smluvní strany vzájemn jednat a dohodnou se na novém, vymahatelném a platném ustanovení, jež co nejvíce zachycuje význam nevymahatelného nebo neplatného ustanovení. 4. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se pedmtu této Smlouvy. Veškeré pedcházející návrhy a sdlení týkající se záležitostí ešených v této Smlouv, a již ústní i písemné, se tímto nahrazují touto Smlouvou. 5. Jakékoliv zmny, dodatky, vzdání se práv, zrušení nebo jiné zmny této Smlouvy nejsou platné a ani závazné, pokud nejsou dohodnuty ve form písemného dodatku podepsaného Smluvními stranami. 6. Budoucí kupující je oprávnn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na tetí osoby výlun s pedchozím písemným souhlasem Budoucího prodávajícího. 7. Tato Smlouva je vyhotovena ve tyech vyhotoveních v eském jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 8. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je vyjádením jejich svobodné a vážné vle, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek pro žádnou Smluvní stranu a že si ji peetly a pochopily její obsah, což potvrzují svými podpisy. Strana 14 (celkem 15)

15 Pílohy: Píloha. 1 - Pdorysný plán Jednotky a sklepní kóje Píloha. 2 - Definice Standardního provedení Jednotky Píloha. 3 - Pravidla pro provedení Klientských zmn Píloha. 4 - Výpis z katastru nemovitostí V.dne.. Budoucí prodávající Residence Malý Vinohrad s.r.o.. Budoucí kupující xxxxxxxxxxxxxx. Budoucí kupující xxxxxxxxxxxxxx Strana 15 (celkem 15)

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více