VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice (mil. Kč) 539 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 11 Použité zkratky s.r.o. CAS ERÚ IČ PDS STL VTL VVTL MO DOM SO VO akciová společnost společnost s ručením omezeným české účetní standardy Energetický regulační úřad identifikační číslo provozovatel distribuční soustavy středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) maloodběratel domácnost střední odběratel velkoodběratel Termínem Společnost se v textu zkracuje název STP Net, s.r.o. 2

3 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele 2. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky 2.2 Investice 2.3 Distribuční soustava 2.4 Obchodní a komunikační aktivity 2.5 Lidské zdroje 2.6 Ochrana životního prostředí 2.7 Výhled 2.8 Následné události 3. Finanční část 3.1 Účetní závěrka 3.2 Příloha účetní závěrky 4. Zpráva nezávislého auditora 4.1 Zpráva auditora k účetní závěrce 4.2 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 5. Zpráva STP Net, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 1. Úvodní slovo jednatele Vážené dámy a pánové, s potěšením mohu konstatovat, že rok 2008 naplnil naše očekávání a lze jej označit za velmi úspěšný. Především jsme zvládli bezproblémově zajistit každodenní distribuci zemního plynu pro naše zákazníky, v průběhu celého roku nedošlo k omezení či přerušení dodávek z důvodu poruchy či havárie distribuční soustavy. Za úspěch rovněž považuji splnění náročného plánu v oblasti obnovy a rozvoje distribuční soustavy a to jak z hlediska počtu realizovaných staveb, tak i z hlediska implementace nového nastavení investičního procesu. I přes pro energetiku nepříznivé počasí a tedy nižší objem distribuovaného plynu ve srovnání s plánem jsme naplnili většinu plánovaných hospodářských parametrů. I v roce 2008 jsme upravili organizační strukturu Společnosti a jsem přesvědčen, že právě tento krok významně přispěl k efektivnějšímu nastavení procesů a komunikace jak mezi společnostmi Net navzájem, tak ve vztahu ke třetím stranám. Současně tím byla posílena i analytická a rozhodovací nezávislost Společnosti v rámci skupiny. Postupně tak naplňujeme požadavky české i evropské legislativy v oblasti právního oddělení distribuce. Úprava a jasné definování kompetencí znamenalo v konečném důsledku jednotný a komplexní přístup k našim zákazníkům. Především na zákazníky, uživatele distribuční soustavy, se soustřeďovala naše pozornost. Velký důraz jsme kladli na poskytování kvalitních služeb a zákaznicky orientovaných produktů při plném respektování nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě. To vše jsme mohli dokázat jen za plného nasazení zaměstnanců a spolupracovníků. Právě díky nim dnes mohu konstatovat, že se nám daří plnit naši vizi - Být efektivním, spolehlivým a korektním distributorem plynu. Rád bych proto na tomto místě jménem obou jednatelů Společnosti poděkoval všem za jejich každodenní práci, kterou přispěli k výborným hospodářským výsledkům. Velké díky patří rovněž našim zákazníkům, kterých si velmi vážíme a v budoucnu vynaložíme veškeré úsilí, aby se jejich důvěra v naši Společnost dále prohlubovala. V nadcházejícím roce 2009 nás čeká zvládnutí mnoha úkolů vedoucích k naplňování naší vize i hospodářského plánu. Bude to však rok velmi náročný. V platnost vstoupí nová legislativa se zásadními změnami pravidel organizování trhu se zemním plynem a především prohlubující se globální ekonomická krize a související stagnace průmyslové výroby vytvoří zcela nové ekonomicky složité prostředí, ale i nové výzvy. Stojíme tak před rokem, kdy zvládnutí všech úkolů s udržením pozitivních trendů předchozích období bude vyžadovat maximální úsilí. Ing. Miloslav Zaur jednatel, CEO 4

5 Jednatelé STP Net, s.r.o. k 31. prosinci 2008 Ing. Miloslav Zaur jednatel Datum narození: 30. listopadu 1950 Vzdělání: ČVUT Praha Členství v jiných správních, řídících a dozorčích orgánech: jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel SČP Net, s.r.o., jednatel SMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel ZČP Net, s.r.o. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Dipl. Volkswirt Thomas Merker jednatel Datum narození: 28. listopadu 1971 Vzdělání: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Členství v jiných správních, řídících a dozorčích orgánech: jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel SČP Net, s.r.o., jednatel SMP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel ZČP Net, s.r.o., jednatel a společník MIP Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává 5

6 2. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky V roce 2008 dosáhla Společnost velmi dobrých výsledků, čímž potvrdila hospodářskou stabilitu a upevnila své postavení na trhu distribuce zemního plynu. Výnosy, náklady, zisk Společnost dosáhla zisku po zdanění ve výši 439 mil. Kč. V meziročním porovnání došlo k nárůstu o 336 mil. Kč. Tržby z distribuce zemního plynu dosáhly v důsledku teplého počasí v průběhu roku 2008 nižších hodnot, než bylo Společností očekáváno. Celková částka tržeb činí mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 8 %. Struktura aktiv Celková hodnota aktiv Společnosti k 31. prosinci 2008 byla mil. Kč. V porovnání s rokem 2007 došlo k nárůstu o 284 mil.kč. Stav dlouhodobých aktiv je ovlivněn zejména zvýšeným objemem investic do odkupů plynárenského zařízení Významnou položku dlouhodobých aktiv tvoří negativní hodnota Goodwillu, který byl ve Společnosti zaúčtován v souvislosti s nepeněžitým vkladem distribuční části podniku společnosti Středočeská plynárenská, Struktura pasiv Na straně pasiv došlo meziročně k nárůstu vlastního kapitálu o 349 mil. Kč, a to zejména vlivem vyššího hospodářského výsledku za rok Stav dlouhodobých závazků je také ovlivněn hodnotou odloženého daňového závazku ve výši 725 mil. Kč. Hodnota celkových pasiv obsahuje také závazky týkající se přijatých záloh ve výši 444 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 62 mil.kč. Významnou část těchto závazků tvoří přijaté zálohy za distribuci zemního plynu. 2.2 Investice V průběhu roku 2008 investovala Společnost v rámci schváleného investičního plánu 534 mil. Kč do hmotných a 5 mil. Kč do nehmotných aktiv. Společnost vynaložila 216 mil. Kč na obnovu distribuční sítě, zejména na odstranění provozních rizik spirálově svařovaných VTL plynovodů a plynovodů z materiálu Liten. Rozsahem realizované obnovy byla naplňována dlouhodobá strategie, která vychází ze základního požadavku, zajištění bezpečného a plynulého provozu celé distribuční soustavy. Dosluhující ocelové plynovody jsou postupně nahrazovány plynovody z moderních plastových materiálů případně ocelovým potrubím s polyetylenovou izolací. Při rekonstrukcích je úspěšně využíváno koordinovaného postupu stavebních prací s městy, obcemi a dalšími správci sítí. V oblasti VTL plynovodů bylo pokračováno v rekonstrukci páteřního VTL plynovodu DN 500 Středočeská magistrála. 6

7 Významný podíl investičních prostředků 261 mil. Kč Společnost vynaložila na odkup pronajatých plynárenských zařízení. S ohledem na úroveň plynofikace regionu bylo 40 mil Kč vynaloženo na rozvoj sítě, orientovaného především na zvýšení využití stávající soustavy, ale i na plynofikaci nových lokalit a průmyslových zón. Významné investiční akce do plynárenských zařízení v roce 2008: Rekonstrukce VTL plynovodu č. 4 Radim, Chotutice,Tatce - úsek TU 004/15 v délce 5,1 km Rekonstrukce VTL plynovodu č. 4 Hořany, Poříčany - TU 004/14 v délce 4,1 km Nový VTL plynovod, VTL RS a STL plynovod pro připravovanou Průmyslovou zónu v Poříčanech Nový STL plynovod pro lokalitu PEMBROKE Stará Boleslav, k.ú. Stará Boleslav, Otradovice a Hlavenec rozsáhlá rekonstrukce nízkotlaké sítě v centru města Český Brod ul. Palackého Na dodatečné zřízení věcných břemen Společnost vynaložila 3 mil. Kč a necelé 2 mil. Kč byly vynaloženy na dálkové přenosy z regulačních stanic. Investice do nehmotného majetku jsou zejména výdaje, které byly vynaloženy na aktualizaci nástroje typové diagramy dodávek pro alokaci spotřeb u konečných zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedena v následující tabulce: Investice (mil. Kč) 2008 Investice do nehmotného majetku 5 Investice do hmotného majetku 534 Z toho: Obnova distribuční soustavy 216 Odkupy sítí 261 Rozvoj distribuční soustavy 40 Investice do měření 11 Ostatní investice 6 Investice celkem Distribuční soustava Distribuční soustava STP Net, s.r.o. byla provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne , aktualizované dodatkem č. 002 ze dne , udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění. Z pohledu provozování distribuční sítě nebyl rok 2008 nijak výjimečný. Teplotně mírná zima neukázala výrazné slabiny v distribuční kapacitě stávajících sítí. V průběhu roku nevznikly žádné mimořádné události či havárie. 7

8 Rozsah provozovaných plynárenských zařízení: Délka provozovaných plynovodů 2005* 2006* místní sítě km přípojky km VTL plynovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks * provozováno Středočeskou plynárenskou, Protikorozní ochrana STP Net, s.r.o. klade velký důraz na ochranu plynovodní soustavy. Katodicky je chráněno 100% všech km VTL plynovodů prostřednictvím 111 stanic katodické ochrany a elektrických polarizovaných drenáží. Měření Obdobně jako v minulých letech * pokračovaly úpravy obchodního měření u konečných zákazníků vyvolané jak legislativními požadavky plně otevřeného trhu, tak i změnami výše odběrů u konkrétních odběrných míst. Vysokou užitnou hodnotu pro Společnost i pro její největší zákazníky představuje dálkové vyčítání odebraného množství plynu. Prostřednictvím webové aplikace AVE Internet se mohou zákazníci dozvědět o odběrech na 468 odběrných místech. 2.4 Obchodní a komunikační aktivity Obchodní aktivity Rok 2008 byl rokem, kdy na liberalizovaném trhu se zemním plynem začalo docházet k početnějším změnám dodavatelů plynu do odběrných míst konečných zákazníků. Musely být zohledněny nové tržní podmínky a pravidla na trhu se zemním plynem a došlo proto i k úpravám a zpřesněním v Řádu provozovatele distribuční soustavy (Kodex). Těžištěm práce v roce 2008 byla optimalizace a rozšíření funkcionalit zákaznického informačního systému zejména v oblasti dávkového zpracování dat a příprava rozhraní pro elektronickou komunikaci se zákazníky. Po celý rok byl kladen důraz na poskytování kvalitních služeb obchodním partnerům na základě rovného přístupu k distribuční soustavě. Mezi vyvíjenými a optimalizovanými procesy, které měly přímý vliv na obchodní aktivity, byl zejména proces vyřizování žádosti o přidělení distribuční kapacity, žádostí o změnu dodavatele, reklamační proces, proces týkající se způsobu předávání informací mezi účastníky trhu se zemním plynem a proces vystavování záloh a jejich následná agregace. * do roku 2006 prováděno společností Středočeská plynárenská, 8

9 Velká pozornost byla věnována sjednocování přístupu k zákazníkovi ve všech společnostech provozovatele distribuční soustavy (PDS) skupiny RWE (SČP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o.). Toto sjednocování se projevilo ve všech oblastech společností PDS, tzn. jak v marketingových a komunikačních aktivitách mimo firmu, tak ve vnitropodnikové komunikaci, postupech a řízení těchto firem. Komunikační aktivity Interní i externí komunikační aktivity se v roce 2008 soustředily na rozvoj Společnosti na trhu se zemním plynem. V tomto roce nadále pokračovalo sjednocování komunikace a přístupu k zákazníkovi ve všech společnostech PDS skupiny RWE. V praxi tento krok znamená, že výše uvedené společnosti budou s obchodním partnerem komunikovat podle stejných zásad a pravidel. V rámci jednotné komunikace byla společnostmi PDS ve skupině RWE uspořádána dvě celodenní pracovní setkání s obchodními partnery PDS, na nichž byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem na trhu se zemním plynem, předpokládaným vývojem v budoucnosti a došlo i na věcnou diskuzi ohledně nastavení některých pravidel na trhu se zemním plynem. Dalším krokem, který měl za cíl zrychlit a zpřehlednit komunikaci, bylo rozšíření internetových stránek se všemi zákonnými a důležitými informacemi. I v této problematice internet podléhal synchronizaci v rámci společností PDS ve skupině RWE, a to jak ve vazbě na grafickou úpravu, tak ve vazbě na uvedené informace. Odbor regulace intenzivně komunikoval s ERÚ zejména v oblastech nastavení pravidel pro 3. regulační periodu, regulačního rámce pro rok 2009 a upřesnění pravidel trhu s plynem. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevyvíjí a ani v posledních třech letech nevyvíjela nové výrobky. Organizační složky Společnosti Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 2.5 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2008 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 11. Mzdy Vývoj mezd v roce 2008 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti, s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy. V roce 2008 byla ve Společnosti dosažena průměrná mzda ve výši Kč. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2008 byla značná pozornost věnována oblasti vzdělávání zaměstnanců. Ve vzdělávacím procesu se rozvíjely jazykové a manažerské dovednosti a prohlubovaly se profesní a odborné IT znalosti. 9

10 Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31. prosinci 2008: SOU 3% VŠ 43% SOŠ 43% Gymnázium 4% VOŠ 7% Sociální program Společnost rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Díky osobním kontům sociálního účtu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce a na používání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. V roce 2008 Společnost poskytovala zaměstnancům příspěvek na penzijně-pojistný program. 2.6 Ochrana životního prostředí Společnost schválila v lednu 2008 politiku životního prostředí, ve které jasně deklaruje svůj pozitivní vztah a snahu o neustálé zmírňování dopadů provozu a údržby distribuční soustavy zemního plynu na životní prostředí. Ochranu životního prostředí považuje za jednu z priorit a zavázala se nejen k plnění legislativních požadavků a zvyšování povědomí svých zaměstnanců, ale i využívání technologií šetrných k životnímu prostředí. V této snaze považuje za velmi důležité přenášení tohoto pozitivního postoje k životnímu prostředí také na své dodavatelské organizace a vytváření takových podmínek, které i dodavatelům umožní jeho maximální ochranu. V roce 2008 nebyla v oblasti životního prostředí provedena žádná kontrola orgány státního dozoru nebo místní samosprávy a provoz distribuční soustavy nebyl narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by mohly ovlivnit životní prostředí. Společnost pokračuje v zavádění systému environmentálního managementu, jehož implementaci zahájila v roce 2007 a zohledňování požadavků životního prostředí se stává nedílnou součástí činnosti společnosti 10

11 2.7 Výhled Hlavní úsilí Společnosti bude orientováno obdobně jako v loňském roce na zajištění spolehlivé distribuce zemního plynu s profesionálním přístupem k uživatelům distribuční soustavy i všem kategoriím zákazníků. V oblasti obchodu s distribuční kapacitou budou aktivity směrovány na kontinuální zlepšování a optimalizaci spektra služeb pro zákazníky. Cílem je lepší uspokojení zákaznických potřeb v oblasti flexibilních distribučních produktů a zvýšení atraktivity zemního plynu v energetickém mixu. Činnost Společnosti bude rovněž zaměřena na zvládnutí nové legislativy představující komplexní změny pravidel organizování trhu se zemním plynem. V oblasti distribuční sítě bude práce zaměřena na plnění dlouhodobého programu její obnovy a eliminace identifikovaných technických rizik.. Do obnovy sítě bude v roce 2009 vloženo 135 mil.kč. Rozvoj soustavy s ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu bude obdobně jako v minulých letech orientován především na zvýšení využití stávající sítě. Plošná plynofikace bude realizována výhradně v návaznosti na aktivity obchodních či developerských společností. Pozornost bude věnována komunikaci a spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, neboť rok 2009 bude rokem přípravy pro nastavení parametrů třetího regulačního období. Diskuze a spolupráce bude zaměřena i na způsob implementace evropských direktiv především 3. energetického balíku. Důraz bude kladen i na rozvoj kvalifikace a pracovních schopností zaměstnanců. Všechny aktivity Společnosti budou směřovat k naplnění vize Být efektivním, spolehlivým a korektním distributorem zemního plynu za plného respektování požadavků legislativních a ochrany životního prostředí a dále pokračující stimulující regulace. 2.8 Následné události V roce 2009 je připravována fúze sloučením se společnostmi SČP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o. s rozhodným dnem fúze 1. ledna Pokud bude přeměna schválena a zapsána do obchodního rejstříku, společnosti ZČP Net, s.r.o. a STP Net, s.r.o. zaniknou bez likvidace a jejich jmění přejde v důsledku fúze sloučením na nástupnickou společnost SČP Net, s.r.o. Po rozvahovém dni nenastaly žádné další události, které by měly významný dopad na Společnost nebo její činnost. 11

12 3. Finanční část 3.1 Účetní závěrka ROZVAHA Firma: STP Net, s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: distribuce plynu Rozvahový den: 31. prosince 2008 Datum sestavení účetní závěrky: 5. února 2009 ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA a Brutto Korekce Netto Netto b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Dlouhodobě poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

13 ROZVAHA (pokračování) Označení PASIVA a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A. I. 1. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Firma: STP Net, s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: distribuce plynu Rozvahový den: 31. prosince 2008 Datum sestavení účetní závěrky: 5. února 2009 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 77 2 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) *** Výsledek hospodaření před zdaněním

15 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Výplata podílu na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zaokrouhlovací rozdíly Zůstatek k 31. prosinci

16 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Ztráta z prodeje stálých aktiv 17 4 A.1.4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.5 Odpis záporného goodwillu a ostatní úpravy o nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

17 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (pokračování) ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Výplata podílu na zisku C.*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

18 3.2 Příloha účetní závěrky 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE STP Net, s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. května 2006 a její sídlo je v Praze 4, Novodvorská 803/82, PSČ , Česká republika. Předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. IČ Společnosti je Jediným společníkem Společnosti je Středočeská plynárenská, Jednateli Společnosti k 31. prosinci 2008 a 2007 byli: Funkce Den vzniku funkce Ing. Miloslav Zaur jednatel 1. listopadu 2006 Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel 1. listopadu 2006 Společnost je členěna následujícím způsobem: Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do dvou divizí: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli. 18

19 2 VKLAD ČÁSTI PODNIKU Středočeská plynárenská,, společník Společnosti, k 1. lednu 2007 vyčlenil část své činnosti na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Společnost převzala k 1. lednu 2007 od svého společníka roli provozovatele distribuční soustavy. Základní kapitál Společnosti byl k 1. lednu 2007 navýšen formou vkladu části podniku ve výši Tento vklad byl oceněn na základě posudku nezávislého znalce metodou diskontovaných peněžních toků na základě hodnot, parametrů a předpokladů platných k 31. prosinci Majetek vložený do Společnosti byl v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku vykázán v reprodukčních pořizovacích cenách. Pro určení reprodukčních pořizovacích cen Společnost vycházela z ocenění stanoveného nezávislým znalcem, při použití metody čistých aktiv v cenách roku Ostatní aktiva a závazky vložené do Společnosti byly v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku vykázány v historických cenách, převzatých z účetní závěrky společníka Společnosti k 31. prosinci 2006, která byla ověřena auditorem. Odložený daňový závazek vložený do Společnosti byl vypočten jako rozdíl mezi přeceněnou hodnotou majetku a jeho daňovou základnou. Záporný goodwill vykázaný v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku Společnosti představoval rozdíl mezi oceněním části podniku nabytého vkladem a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku snížených o převzaté závazky a o odloženou daň vztahující se k přecenění vloženého dlouhodobého hmotného majetku. Záporný goodwill majetku vyjadřuje ekonomické opotřebení majetku plynoucí převážně z titulu budoucích dopadů cenové regulace. 19

20 3 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách (kromě níže uvedených případů). (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek získaný vkladem je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý nehmotný majetek Společnost považuje nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3-4 roky 6-8 let Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku do Společnosti (viz poznámka 2 Vklad části podniku), se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let. 20

21 3 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek pořízený s příspěvkem od obce se ocení pořizovací cenou sníženou o přijatý příspěvek. Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý hmotný majetek Společnost považuje hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Pozemky Budovy a stavby Stroje a zařízení Inventář Plynovody neodepisují se let 7-20 let 3 roky 40 let Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující Kč za rok je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně od Kč do Kč za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě. Vedení Společnosti ke každému rozvahovému dni zhodnotí, zda došlo k událostem nebo změnám, které by indikovaly snížení hodnoty aktiv. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více