U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015"

Transkript

1 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí dotcí orgnizcím n projekty činnost v roce 2015 tkto : SRPŠ při ZŠ Dětmrovice Občnské sdružení myslivců Zátiší Dětmrovice Slezská dikonie středisko HOSANA Krviná Slezská dikonie středisko EUNIKA Krviná DUHA Orlová Obč. sdružení Občné z životní jistoty Dětmrovice Policie ČR obvodní oddělení Dětmrovice SONS OO Hvířov orgnizce nevidomých Hvířov Honební společenstvo Rovin Dětmrovice činnost Honební společenstvo Rovin Dětmrovice projekt Český kynologický svz Dětmrovice ZO č. 088 Český kynologický svz Dětmrovice ZO č. 029 Český svz ochránců přírody Dětmrovice ROSKA Ostrv Český svz chovtelů poštovních holubů Český svz včelřů Dětmrovice Zákldní umělecká škol Rychvld Orgnizční výbor GRACIA ČEZ EDĚ Svz dobrovolných hsičů Dětmrovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 177/7 schvluje uzvření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů 178/7 schvluje Rozpočtové optření č. 1 úprvy schváleného rozpočtu roku 2015 k dle předloženého návrhu 179/7 schvluje zvýšení pokldního limitu stávjící pokldny obecního úřdu n částku Kč s účinností od /7 schvluje zřízení druhé pokldny obecního úřdu s pokldním limitem Kč s účinností od /7 schvluje zslání investičního příspěvku škole ve výši Kč v rámci schváleného rozpočtu jeho použití z účelem pořízení dřevěného domku správce sportovního venkovního reálu školy dle žádosti ředitele školy ze dne /7 souhlsí

2 s použitím prostředků z investičního fondu školy ve výši Kč n pokrytí celkových nákldů n účel uvedený v předchozím usnesení 183/7 souhlsí s použitím částky cc Kč z rozpočtu školy n dořešení problemtiky zvlžovcího systému venkovního sportovního reálu v rozshu popsném ve sdělení ředitele školy ze dne /7 neschvluje zplcení částky Kč dle poždvku vlstník pozemků prc. č. 3845/9 3845/10 v k.ú. Dětmrovice zstoupeného dvokátní knceláří k vydání bezdůvodného obohcení v podobě nájmu z užívání místní komunikce n těchto pozemcích 185/7 ukládá strostovi obce zprcovt v tomto směru odpověď dvokátní knceláři Z : strost obce T : /7 bere n vědomí informci strosty obce, že v návznosti n žádost pn Tomáše Brcl dlších obyvtel sousedících s pozemkem ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice o zjištění oprvy místní komunikce příslušenství, mj. odvodnění zřízení veřejného osvětlení (viz usnesení RO č. 155/6 ze dne ) svoll n v této věci příslušné jednání s dotčenými občny 187/7 bere n vědomí informci strosty obce o dosud podniknutých krocích týkjících se relizce odvodnění nd Dělnickým domem včetně jednání s vlstníky pozemků zvžovné možnosti část pozemků potřebných pro tyto účely vykoupit 188/7 projednl přípis občnů studentů (jk vyplývá z tohoto přípisu nzvného Petice) z posílení MHD Orlová Krviná o jeden spoj od zstávky Orlová Lutyně pošt v odpoledních hodinách po ukončení vyučování s tím, že dná záležitost bude předložen n pořd zsedání zstupitelstv obce 189/7 bere n vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku n pokrytí ztráty z provozu městské utobusové doprvy ve městě Orlová, který bude předložen n pořd zsedání zstupitelstv obce s doporučením smlouvu schválit 190/7 bere n vědomí změny některých ustnovení v návrhu smluv o odvádění odpdních vod (viz usnesení RO č. 85/4 ze dne ) dle předloženého návrhu 191/7 schvluje dovoz štěrku n komunikce, které nejsou ve vlstnictví obce : Ldislv Rutk 1 uto štěrku 192/7 souhlsí se záměrem ždtelů Vlstimil Váchy, Krviná Soni Sukopové, Krviná výstvb novostvby rodinného domu včetně npojení n inženýrské sítě (vodovodní přípojk), zpevněné plochy, oplocení, žumpy, vsku dešťových vod n pozemcích prc. č. 4269/4 4276/2 v k.ú. Dětmrovice z předpokldu kceptce stvby ČOV dle pltného územního plánu

3 193/7 souhlsí s připojením sousední nemovitosti pozemku prc. č. 1519/72 v k.ú. Dětmrovice k místní komunikci n pozemku ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice s tím, že dešťové vody ze zpevněné plochy sjezdu budou svedeny n pozemek mjitele nového připojení ždtelé Miroslv Mlcovský Jn Mlcovská, ob Orlová 194/7 schvluje uzvření smlouvy o právu stvby - zřízení části stvby zpevněného sjezdu k pozemku prc. č. 1519/72 v k.ú. Dětmrovice n pozemku ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice v rozshu dle předložené dokumentce. Právo stvby bude zřízeno bezúpltně. 195/7 souhlsí jko vlstník sousedního pozemku se stvbou rodinného domu n pozemku prc. č. 1519/72 v k.ú. Dětmrovice včetně jeho npojení n sítě technického vybvení, zpevněných ploch, jímky n vyvážení, vskovcí jímky oplocení, to v rozshu dle předložené situce umístění těchto stveb 196/7 rozhodl k žádosti Josef Botlík, Orlová, o povolení npojení přípojky dešťové knlizce z novostvby RD do stávjícího dešťového sběrče vyzvt ždtele k předložení posouzení kpcity koryt vodního toku, do něhož mjí být vody vypouštěny včetně posouzení kpcity dvou stávjících propustků pod sjezdy n pozemek ve vlstnictví ždtele prc. č. 907/1 pozemek prc. č. 911, ob v k.ú. Dětmrovice 197/7 bere n vědomí žádost Romn Mrcely Pvlištikových, Dětmrovice o výkup pozemku v jejich spoluvlstnictví prc. č v k.ú. Dětmrovice ze strny obce z 60.-Kč/1m2 s tím, že žádost bude předložen n pořd zsedání zstupitelstv obce 198/7 bere n vědomí nbídku Hny Mšánové, Dětmrovice k prodeji pozemku v jejím vlstnictví prc. č v k.ú. Dětmrovice ze strny obce z 150.-Kč/1m2 s podmínkou, že bude proveden změn územního plánu spočívjící v zřzení tohoto pozemku pro účely hřbitov tím, že žádost bude předložen n pořd zsedání zstupitelstv obce s doporučením nbídku přijmout 199/7 schvluje uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě zřízení, umístění provozování vedení vodovodní přípojky n pozemku ve vlstnictví obce prc. č. 153 v k.ú. Dětmrovice mezi Obcí Dětmrovice ždtelkou Soňou Pietrowskou, Krviná Mizerov. Věcné břemeno bude zřízeno z jednorázovou úpltu ve výši 605.-Kč včetně DPH. 200/7 souhlsí s průjezdem cyklistického závodu O pohár strosty měst Orlové dne po komunikcích obce dle návrhu Cyklistického klubu CK Orlík Orlová 201/7 nemá připomínky k projektu předloženému společností ENPRO Energo s.r.o., Vlšské Meziříčí n stvbu Orlová Lutyně, obnov NNv Dětmrovická (E ) z podmínky, že stvb bude rekonstruován dle projektu, tj. v původní trse nebude zshováno do zpevněné části místní komunikce n pozemku prc. č. 1865/1 v k.ú. Dětmrovice, jejíž povrch bude v letošním roce plošně uprven. V přípdě poškození investor stvby provede n svůj nákld oprvu poškozené části v celé šířce vozovky.

4 202/7 neschvluje úprvu (přidání světl) veřejného osvětlení poblíž rodinného domu čp. 655 dle žádosti Romn Pvlištík 203/7 schvluje žádost o zslání cenové nbídky n zkázku Rekonstrukce hygienického zřízení v budově čp v Dětmrovicích SK Dětmrovice včetně seznmu dodvtelů, kteří budou osloveni 204/7 bere n vědomí předložený Seznm relizovných zkázek v období od do (2 zkázky) dle bodu 1 písm. d směrnice pro zdávání veřejných zkázek 205/7 bere n vědomí -i v návznosti n předchozí informce n schůzi RO dne konkrétní cenové nbídky n právními předpisy vyždovné indikátory měření spotřeby tepl v členění dle dotčených pěti obecních budov s předběžnou cenou cc 140tis. Kč 206/7 schvluje uzvření smlouvy obce s Ing. Gbrielou Littnerovou o nájmu nebytových prostor o výměře 43,70m2 v 1. ptře budovy čp. 320 (pošt bývlé msáže) k provozování činnosti spojené s účetními službmi dle předložené žádosti, to s účinností od n dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou 207/7 nesouhlsí s poskytnutím dlší (viz usnesení RO č. 122/5 ze dne ) peněžní náhrdy ve výši Kč dle žádosti pní Gbriely Mzurkové z část vybvení nebytových prostor v budově čp /7 bere n vědomí informci příslušného referent OÚ Snížení počtu biokontejnerů včetně předložené příslušné mpky seznámení s doporučením komise životního prostředí ponecht hnědé biokontejnery ve stávjícím rozshu bez omezení 209/7 schvluje podání žádosti obce o rozšíření registrce sociálních služeb o fkulttivní činnosti dle předloženého návrhu 210/7 schvluje výši úhrd z poskytování pečovtelské služby (fkulttivní činnosti) dle předloženého návrhu 211/7 bere n vědomí výsledky 3. zsedání zstupitelstv obce konného dne , n němž byl vydán nový územní plán obce, který poté nbyl účinnosti dne /7 bere n vědomí výsledky 4. zsedání zstupitelstv obce konného dne , n němž byl schválen rozpočet obce n rok 2015 progrm rozvoje obce pro rok 2015

5 213/8 bere n vědomí dlší informce mteriály, které budou předloženy n zsedání zstupitelstv obce mj. rozhodnutí o konání obecní slvnosti dne , zpráv Policie ČR Dětmrovice o stvu bezpečnosti z rok /7 bere n vědomí nbídku společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. n elektřinu plyn n rok /7 ukládá strostovi obce blíže projednt jednotlivé možnosti v tomto směru informovt o nich rdu obce Z : strost obce T : /7 souhlsí s prtnerstvím obce se společností A.S.A., spol. s r.o. n ekologickém projektu pro ZŠ MŠ Dětmrovice v oblsti správného nkládání s odpdy pod názvem Město snů s využitím znku obce n mteriálech k tomuto projektu 217/7 schvluje vyprvení utobusu do Národního pmátníku II. světové války v Hrbyni dne u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války 218/7 bere n vědomí informci strosty obce o dosud podniknutých krocích při doprvě cisteren přečerpávání oleje v reálu čp /7 ukládá strostovi obce podt v souvislosti s ekologickou hvárií způsobenou únikem většího množství olejovité kpliny do obecní knlizce škodou vzniklou obci plcením nákldů s tím spojených trestní oznámení n neznámého pchtele Z : strost obce T : /7 schvluje zkoupení on-line produktu obshujícího mj. přehled ktuálně vypsných dotčních výzev z cenu Kč + DPH z 12 měsíců 221/7 bere n vědomí informce strosty obce týkjící se : -proběhlé kontroly dodržování povinností stnovených zákonem o krizovém řízení -hvrijního kácení stromů npdených hnilobou v prku před Dělnickým domem -promítání letního kin dne s nákldy cc 10tis. Kč jko v minulém roce Ing. Ldislv Rosmn v.r. strost obce Dětmrovice Mgr. Libor Stáň v.r. místostrost obce Dětmrovice

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více